cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "A.van dinteren" <a.dinte...@hccnet.nl>
Subject [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl
Date Mon, 02 Feb 2004 11:48:32 GMT
  Kan niet bij mijn nota komen, iklog goed in maar laat dan de nota niet zien
  Met vriendelijke groeten A.v.Dinteren (klnr.00152832 )
  Description:org.apache.cocoon.ProcessingException: Unable to get transformer handler for
factium/.xsl: org.apache.excalibur.xml.xslt.XSLTProcessorException: Exception in creating
Transform Handler

Mime
View raw message