cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Peter.Urba...@mediacenter.nl
Subject Peter Urbanus is afwezig.
Date Mon, 28 Jan 2008 03:09:30 GMT

Ik ben afwezig vanaf  28-01-2008 en ik ben niet eerder terug dan
04-02-2008.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Mediacenter
Automatisering (020-6605777).
Mime
View raw message