db-derby-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From fuzzylo...@apache.org
Subject svn commit: r483356 [10/16] - in /db/derby/code/trunk: ./ java/drda/org/apache/derby/loc/drda/ java/engine/org/apache/derby/loc/ java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/ java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/DerbyN...
Date Thu, 07 Dec 2006 06:27:36 GMT
Modified: db/derby/code/trunk/java/engine/org/apache/derby/loc/messages_pl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/db/derby/code/trunk/java/engine/org/apache/derby/loc/messages_pl.properties?view=diff&rev=483356&r1=483355&r2=483356
==============================================================================
--- db/derby/code/trunk/java/engine/org/apache/derby/loc/messages_pl.properties (original)
+++ db/derby/code/trunk/java/engine/org/apache/derby/loc/messages_pl.properties Wed Dec 6 22:27:34 2006
@@ -0,0 +1,1553 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+# NLS_ENCODING=UTF-8
+# NLS_MESSAGEFORMAT_ALL
+
+###############################################################################
+#
+# Text for exceptions
+#
+###############################################################################
+
+# Monitor
+XBM01.D=Uruchamianie nie powiod\u0142o si\u0119 z powodu wyj\u0105tku. Szczeg\u00f3\u0142y zawiera nast\u0119pny wyj\u0105tek. 
+XBM02.D=Uruchamianie nie powiod\u0142o si\u0119 z powodu brakuj\u0105cej funkcjonalno\u015bci dla {0}. Upewnij si\u0119, \u017ce \u015bcie\u017cka klasy obejmuje poprawne oprogramowanie bazy danych Derby.
+XBM05.D=Uruchamianie nie powiod\u0142o si\u0119 z powodu brakuj\u0105cych informacji o wersji produktu dla {0}.
+XBM06.D=Uruchamianie nie powiod\u0142o si\u0119. Dost\u0119p do zaszyfrowanej bazy danych bez poprawnego has\u0142a startowego nie jest mo\u017cliwy. 
+XBM07.D=Uruchamianie nie powiod\u0142o si\u0119. Has\u0142o startowe musi mie\u0107 co najmniej 8 bajt\u00f3w d\u0142ugo\u015bci.
+XBM08.D=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 instancji {0} klasy StorageFactory {1}.
+
+XBM0G.D=Uruchomienie mechanizmu szyfrowania nie powiod\u0142o si\u0119. Upewnij si\u0119, \u017ce \u015brodowisko Java 2 jest uruchomione, \u017ce dostawca szyfrowania, taki jak jce, zosta\u0142 pobrany i umieszczony w \u015bcie\u017cce klasy. 
+XBM0H.D=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 katalogu {0}.
+XBM0I.D=Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 katalogu {0}.
+XBM0J.D=Katalog {0} ju\u017c istnieje.
+XBM0K.D=Nieznany podprotok\u00f3\u0142 dla nazwy bazy danych {0}.
+XBM0L.D=Okre\u015blona klasa schematu uwierzytelniania {0} implementuje interfejs uwierzytelniania {1}.
+XBM0M.D=B\u0142\u0105d podczas tworzenia instancji klasy schematu uwierzytelniania {0}.
+XBM0N.D=Rejestrowanie sterownika JDBC za pomoc\u0105 klasy java.sql.DriverManager nie powiod\u0142o si\u0119. Szczeg\u00f3\u0142y zawiera nast\u0119pny wyj\u0105tek. 
+XBM0P.D=Dostawca us\u0142ugi jest tylko do odczytu. Operacja nie jest dozwolona. 
+XBM0S.D=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 nazwy pliku z ''{0}'' na ''{1}''
+XBM0T.D=Niejednoznaczny podprotok\u00f3\u0142 dla nazwy bazy danych {0}. 
+XBM0U.S=Dla identyfikatora {0} nie zarejestrowano \u017cadnej klasy.
+XBM0V.S=Podczas \u0142adowania klasy {1} zarejestrowanej dla identyfikatora {0} zosta\u0142 zg\u0142oszony wyj\u0105tek.
+XBM0W.S=Podczas tworzenia instancji klasy {1} zarejestrowanej dla identyfikatora {0} zosta\u0142 zg\u0142oszony wyj\u0105tek.
+XBM0X.D=Podany opis terytorium ''{0}'' jest niepoprawny, oczekiwano ln[_CO[_variant]]\nln=pisany ma\u0142\u0105 liter\u0105 dwuliterowy kod j\u0119zyka ISO-639, CO=pisane wielk\u0105 liter\u0105 dwuliterowe kody kraj\u00f3w w standardzie ISO-3166, patrz java.util.Locale.
+XBM0Y.D=Nie znaleziono katalogu kopii zapasowej bazy danych {0}. Upewnij si\u0119, czy podana \u015bcie\u017cka do katalogu kopii zapasowej jest poprawna.
+XBM0Z.D=Nie mo\u017cna skopiowa\u0107 pliku ''{0}'' do ''{1}''. Upewnij si\u0119, czy jest wystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 miejsca, a uprawnienia s\u0105 poprawne. 
+XBM0Q.D=Nie znaleziono pliku {0}. Upewnij si\u0119, \u017ce kopia zapasowa jest poprawna i nie jest uszkodzona.
+XBM0R.D=Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 pliku {0}. 
+
+# Upgrade
+XCW00.D=Nieobs\u0142ugiwana aktualizacja z ''{0}'' na ''{1}''.
+
+# Feature not supported
+
+
+# COntext service
+08000=Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o zamkni\u0119te przez nieznane przerwanie.
+08000.S.1=Nie mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 po\u0142\u0105czenia z aktywn\u0105 transakcj\u0105. Transakcja pozostaje otwarta, a po\u0142\u0105czenie nie zostanie zamkni\u0119te.
+
+
+#../java/com/ibm/db2j/protocol/BasicServices/LockManager/messages.properties
+40001=Nie mo\u017cna uzyska\u0107 blokady z powodu zakleszczenia, cykl blokad i oczekiwa\u0144:\n{0}. Wybrana ofiara to XID: {1}.
+
+40XL1=Nie mo\u017cna uzyska\u0107 blokady w czasie jej \u017c\u0105dania
+40XL2=Nie mo\u017cna uzyska\u0107 blokady w czasie jej \u017c\u0105dania Zrzut tabeli blokad: {0}
+
+# ClassManager
+XBCM1.S=Podczas \u0142adowania wygenerowanej klasy {0} zosta\u0142 zg\u0142oszony b\u0142\u0105d \u0142\u0105czenia Java.
+XBCM2.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 instancji wygenerowanej klasy {0}.
+XBCM3.S=Metoda {1}() nie istnieje w wygenerowanej klasie {0}.
+XBCM4.S=Przekroczono limity formatu pliku klasy Java: {1} w wygenerowanej klasie {0}.
+
+# Properties
+
+XCY00.S=Niepoprawna warto\u015b\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci ''{0}''=''{1}''.
+XCY02.S=\u017b\u0105dana zmiana w\u0142a\u015bciwo\u015bci nie jest obs\u0142ugiwana; ''{0}''=''{1}''.
+XCY03.S=Wymagana w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 ''{0}'' nie zosta\u0142a ustawiona.
+XCY04.S=Niepoprawna sk\u0142adnia nadpisa\u0144 optymalizatora. Poprawna sk\u0142adnia -- DERBY-PROPERTIES nazwaW\u0142a\u015bciwo\u015bci = warto\u015b\u0107 [, nazwaW\u0142a\u015bciwo\u015bci = warto\u015b\u0107]*
+
+
+# Cryptography
+XBCX0.S=Wyj\u0105tek u dostawcy szyfrowania. Szczeg\u00f3\u0142y zawiera nast\u0119pny wyj\u0105tek.
+XBCX1.S=Inicjowanie szyfru w niedozwolonym trybie. Nale\u017cy okre\u015bli\u0107 tryb ENCRYPT lub DECRYPT.
+XBCX2.S=Inicjowanie szyfru za pomoc\u0105 has\u0142a startowego, kt\u00f3re jest za kr\u00f3tkie. Has\u0142o musi mie\u0107 co najmniej {0} znak\u00f3w d\u0142ugo\u015bci. 
+XBCX5.S=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 has\u0142a startowego na warto\u015b\u0107 null.
+XBCX6.S=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 has\u0142a startowego na typ szeregowalny inny ni\u017c \u0142a\u0144cuch.
+XBCX7.S=Nieprawid\u0142owy format dla zmiany has\u0142a startowego. Poprawny format to: stare_has\u0142o_startowe, nowe_has\u0142o_startowe.
+XBCX8.S=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 has\u0142a startowego dla niezaszyfrowanej bazy danych.
+XBCX9.S=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 has\u0142a startowego dla bazy danych tylko do odczytu. 
+XBCXA.S=Nieprawid\u0142owe has\u0142o startowe.
+XBCXB.S=Niepoprawne dope\u0142nianie szyfrowania ''{0}'' lub nie okre\u015blono dope\u0142niania. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 warto\u015bci ''NoPadding''.
+XBCXC.S=Algorytm szyfrowania ''{0}'' nie istnieje. Sprawd\u017a, czy wybrany dostawca ''{1}'' obs\u0142uguje ten algorytm.
+XBCXD.S=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 algorytmu szyfrowania po utworzeniu bazy danych.
+XBCXE.S=Nie mo\u017cna zmieni\u0107 dostawcy szyfrowania po utworzeniu bazy danych.
+XBCXF.S=Nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 klasy ''{0}'' reprezentuj\u0105cej dostawc\u0119 szyfrowania.
+XBCXG.S=Dostawca szyfrowania ''{0}'' nie istnieje.
+XBCXH.S=W\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 encryptionAlgorithm ''{0}'' ma niepoprawny format. Poprawny format to algorytm/tryb_feedback/NoPadding.
+XBCXI.S=Tryb feedback ''{0}'' nie jest obs\u0142ugiwany. Obs\u0142ugiwane tryby feedback to CBC, CFB, OFB i ECB.
+XBCXJ.S=Aplikacja korzysta z rozszerzenia Java Cryptography Extension (JCE) starszego ni\u017c 1.2.1. Zaktualizuj rozszerzenie JCE do wersji 1.2.1 i spr\u00f3buj wykona\u0107 operacj\u0119 ponownie. 
+XBCXK.S=Podany klucz szyfrowania nie zgadza si\u0119 z kluczem szyfrowania u\u017cytym podczas tworzenia bazy danych. Upewnij si\u0119, \u017ce wykorzystywany jest poprawny klucz szyfrowania i spr\u00f3buj ponownie. 
+XBCXL.S=Proces weryfikacji klucza szyfrowania nie powi\u00f3d\u0142 si\u0119. Mo\u017ce to by\u0107 spowodowane b\u0142\u0119dem dost\u0119pu przez proces weryfikacji do odpowiedniego pliku. Szczeg\u00f3\u0142y zawiera nast\u0119pny wyj\u0105tek. 
+XBCXM.S=D\u0142ugo\u015b\u0107 zewn\u0119trznego klucza szyfrowania musi by\u0107 liczb\u0105 parzyst\u0105.
+XBCXN.S=Zewn\u0119trzny klucz szyfrowania zawiera jeden lub wi\u0119cej niedozwolonych znak\u00f3w. Dozwolone znaki dla liczby szesnastkowej to 0-9, a-f i A-F.
+XBCXO.S=Nie mo\u017cna zaszyfrowa\u0107 bazy danych, gdy istnieje transakcja globalna b\u0119d\u0105ca w stanie przygotowania.
+XBCXP.S=Nie mo\u017cna ponownie zaszyfrowa\u0107 bazy danych za pomoc\u0105 nowego has\u0142a startowego lub zewn\u0119trznego klucza szyfrowania, gdy istnieje transakcja globalna b\u0119d\u0105ca w stanie przygotowania.
+XBCXQ.S=Nie mo\u017cna skonfigurowa\u0107 bazy danych tylko do odczytu w celu zaszyfrowania.
+XBCXR.S=Nie mo\u017cna ponownie zaszyfrowa\u0107 bazy danych tylko do odczytu za pomoc\u0105 nowego has\u0142a startowego lub zewn\u0119trznego klucza szyfrowania.
+XBCXS.S=Nie mo\u017cna skonfigurowa\u0107 bazy danych w celu zaszyfrowania, gdy znajduje si\u0119 ona trybie archiwizowania dziennika.
+XBCXT.S=Nie mo\u017cna ponownie zaszyfrowa\u0107 bazy danych za pomoc\u0105 nowego has\u0142a startowego lub zewn\u0119trznego klucza szyfrowania, gdy znajduje si\u0119 ona w trybie archiwizowania dziennika.
+XBCXU.S=Szyfrowanie niezaszyfrowanej bazy danych nie powiod\u0142o si\u0119: {0}
+XBCXV.S=Szyfrowanie zaszyfrowanej bazy danych za pomoc\u0105 nowego klucza lub nowego has\u0142a nie powiod\u0142o si\u0119: {0}
+
+#../java/com/ibm/db2j/impl/BasicServices/CacheService/Generic/messages.properties
+
+# CacheStatementException messages
+# sqlstate range: XBCA0 to XBCAZ
+
+XBCA0.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 nowego obiektu za pomoc\u0105 klucza {1} w pami\u0119ci podr\u0119cznej {0}. Obiekt ju\u017c istnieje w pami\u0119ci podr\u0119cznej. 
+
+
+# java/com/ibm/db2j/protocol/Database/Storage/Access/Interface.
+# sqlstate range: XSAI0 to XSAIZ
+XSAI2.S=\u017b\u0105dany konglomerat ({0}) nie istnieje.
+XSAI3.S=Opcja nie jest zaimplementowana.
+
+# java/com/ibm/db2j/protocol/Database/Storage/Access/Interface
+# RunTimeStatistics properties messages.
+# sqlstate range: XSAJ0 to XSAJZ
+XSAJ0.U=Typ skanowania
+XSAJ1.U=Liczba odwiedzonych stron
+XSAJ2.U=Liczba odwiedzonych wierszy
+XSAJ3.U=Liczba odwiedzonych usuni\u0119tych wierszy
+XSAJ4.U=Liczba zakwalifikowanych wierszy
+XSAJ5.U=Liczba pobranych kolumn
+XSAJ6.U=Zestaw bit\u00f3w pobranych kolumn
+XSAJ7.U=Wysoko\u015b\u0107 drzewa
+XSAJ8.U=Typ sortowania
+XSAJA.U=Liczba wierszy wej\u015bcia
+XSAJB.U=Liczba wierszy wyj\u015bcia
+XSAJC.U=Liczba uruchomionych operacji scalania
+XSAJD.U=Wielko\u015b\u0107 uruchomionych operacji scalania
+XSAJE.U=Wszystkie
+
+#NOTE: The next three messages are the names of types of scans.
+XSAJF.U=b-drzewo
+XSAJG.U=sterta
+XSAJH.U=sortowanie
+
+#NOTE: The next two messages are types of sorts
+XSAJI.U=zewn\u0119trzne
+XSAJJ.U=wewn\u0119trzne
+
+# java/com/ibm/db2j/protocol/Database/Storage/Access/XA.
+# sqlstate range: XSAX0 to XSAXZ
+XSAX0.S=Naruszenie protoko\u0142u XA.
+XSAX1.S=Wyst\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba uruchomienia transakcji globalnej z identyfikatorem XID istniej\u0105cej transakcji globalnej.
+
+#../java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/Access/Raw/AccessManager/Generic
+# sqlstate range: XSAM0 to XSAMZ
+XSAM0.S=Podczas pr\u00f3by uruchomienia modu\u0142u startowego dla ''{0}'' natrafiono na wyj\u0105tek.
+XSAM2.S=Nie ma indeksu lub konglomeratu o identyfikatorze ''{0}'' do usuni\u0119cia.
+XSAM3.S=Nie ma indeksu lub konglomeratu o identyfikatorze ''{0}''.
+XSAM4.S=Nie ma sortowania o nazwie ''{0}''.
+XSAM5.S=Zanim zostan\u0105 utworzone inne wywo\u0142ania, skanowanie musi by\u0107 otwarte i ustawione za pomoc\u0105 wywo\u0142ania funkcji next().
+XSAM6.S=Nie znaleziono rekordu {2} na stronie {1} w kontenerze {0}.
+
+
+#../java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/Access/Raw/Conglomerate/Generic
+# sqlstate range: XSCG0 to XSCGZ
+XSCG0.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 szablonu.
+
+#../java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/Access/Raw/Conglomerate/Heap
+# sqlstate range: XSCH0 to XSCHZ
+
+XSCH8.S=Opcja nie jest zaimplementowana.
+XSCH7.S=Skanowanie nie zosta\u0142o ustawione.
+XSCH6.S=Kontener sterty o identyfikatorze {0} jest zamkni\u0119ty.
+XSCH5.S=W tabeli podstawowej by\u0142a niezgodno\u015b\u0107 mi\u0119dzy \u017c\u0105danym numerem kolumny, {0}, a maksymaln\u0105 liczb\u0105 kolumn r\u00f3wn\u0105 {1}.
+XSCH4.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 konglomeratu.
+XSCH1.S=Nie znaleziono kontenera {0}.
+XSCH0.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kontenera.
+
+#../java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/Access/Raw/Conglomerate/BTree/Generic
+# sqlstate range: XSCB0 to XSCBZ
+XSCB9.S=Zarezerwowane do testowania.
+XSCB8.S=Konglomerat b-drzewa {0} jest zamkni\u0119ty.
+XSCB7.S=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d wewn\u0119trzny podczas skanowania b-drzewa - parametr current_rh ma warto\u015b\u0107 null = {0}, klucz pozycji ma warto\u015b\u0107 null = {1}.
+XSCB6.S=Ograniczenie: Rekord dodatkowego indeksu b-drzewa nie mo\u017ce zosta\u0107 zaktualizowany lub wstawiony z powodu braku miejsca na stronie. U\u017cyj parametr\u00f3w derby.storage.pageSize i/lub derby.storage.pageReservedSpace, aby obej\u015b\u0107 to ograniczenie.
+XSCB5.S=Podczas logicznego wycofywania wstawiania lub usuwania z b-drzewa nie znaleziono wiersza w drzewie.
+XSCB4.S=Metoda skanowania otwarcia b-drzewa zosta\u0142a wywo\u0142ana przed ustawieniem skanowania na pierwszym wierszu (tzn. nie wywo\u0142ano jeszcze metody next()). Bie\u017c\u0105cy stan skanowania to ({0}).
+XSCB3.S=Niezaimplementowana opcja.
+XSCB2.S=Nie znaleziono wymaganej w\u0142a\u015bciwo\u015bci {0} na li\u015bcie w\u0142a\u015bciwo\u015bci przekazanej do metody createConglomerate() dla dodatkowego indeksu b-drzewa.
+XSCB1.S=Nie znaleziono kontenera {0}.
+XSCB0.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kontenera.
+
+#../java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/Access/Raw/Sort/External
+# sqlstate range: XSAS0 to XSASZ
+
+XSAS6.S=Nie mo\u017cna uzyska\u0107 zasob\u00f3w do sortowania.
+XSAS3.S=Typ wiersza wstawionego do sortowania nie jest zgodny z szablonem sortowania.
+XSAS1.S=Wyst\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba pobrania wiersza przed rozpocz\u0119ciem lub po zako\u0144czeniu sortowania.
+XSAS0.S=Wywo\u0142ana zosta\u0142a metoda interfejsu kontrolera skanowania, kt\u00f3ra nie jest odpowiednia dla skanowania na sortowaniu.
+
+# java/com/ibm/db2j/protocol/Database/Storage/RawStore/Interface.
+# statement errors.
+# sqlstate range: XSRS0 to XSRSZ
+XSRS0.S=Nie mo\u017cna zamrozi\u0107 bazy danych, kt\u00f3ra jest ju\u017c zamro\u017cona.
+XSRS1.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej bazy danych w {0}, poniewa\u017c nie jest to katalog.
+XSRS4.S=B\u0142\u0105d podczas zmiany nazwy pliku (podczas sk\u0142adowania) z {0} na {1}.
+XSRS5.S=B\u0142\u0105d podczas kopiowania pliku (podczas sk\u0142adowania) z {0} na {1}.
+XSRS6.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 katalogu sk\u0142adowania {0}.
+XSRS7.S=Proces sk\u0142adowania przechwyci\u0142 nieoczekiwany wyj\u0105tek.
+XSRS8.S=Urz\u0105dzenie rejestruj\u0105ce mo\u017ce by\u0107 ustawione tylko w momencie tworzenia bazy danych, nie mo\u017ce by\u0107 zmieniane podczas pracy.
+XSRS9.S=Rekord {0} ju\u017c nie istnieje
+XSRSA.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej bazy danych, je\u015bli niezarejestrowane operacje nie zosta\u0142y zatwierdzone. Zatwierd\u017a transakcje z operacjami blokuj\u0105cymi tworzenie kopii zapasowej. 
+XSRSB.S=Nie mo\u017cna przeprowadzi\u0107 tworzenia kopii zapasowej dla transakcji z niezatwierdzonymi, niezarejestrowanymi operacjami.
+XSRSC.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej bazy danych w {0}, poniewa\u017c jest to katalog bazy danych.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Log/Generic
+# statement errors.
+# sqlstate range: XSLB0 to XSLBZ
+XSLB9.S=Nie mo\u017cna wprowadzi\u0107 wi\u0119cej zmian, fabryka dziennik\u00f3w zosta\u0142a zatrzymana.
+XSLB8.S=Pr\u00f3ba zresetowania skanowania do {0}, poza limit {1}.
+XSLB6.S=Pr\u00f3ba zarejestrowania zapisu w dzienniku o d\u0142ugo\u015bci 0 lub -ve.
+XSLB5.S=Niedozwolony moment truncationLWM {1} dla punktu obci\u0119cia {0}. Dozwolony jest zakres od {2} do {3}.
+XSLB4.S=Nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 truncationLWM {0}.
+XSLB2.S=Operacja rejestrowania {0} zapisa\u0142a nadmiern\u0105 ilo\u015b\u0107 danych i wype\u0142ni\u0142a wewn\u0119trzny bufor dziennika.
+XSLB1.S=Operacja rejestrowania {0} napotka\u0142a b\u0142\u0119dy podczas zapisu do strumienia dziennika; mo\u017ce to by\u0107 spowodowane b\u0142\u0119dn\u0105 operacj\u0105 rejestrowania lub zape\u0142nieniem wewn\u0119trznego buforu dziennika z powodu nadmiernie du\u017cej operacji rejestrowania.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Log/Generic
+# database errors.
+# sqlstate range: XSLA0 to XSLAZ
+XSLAT.D=Katalog dziennika ''{0}'' istnieje. Katalog mo\u017ce nale\u017ce\u0107 do innej bazy danych. Sprawd\u017a, czy po\u0142o\u017cenie podane w atrybucie logDevice jest poprawne.
+XSLAS.D=Podczas odtwarzania w kopii zapasowej nie znaleziono katalogu dziennika {0}. Upewnij si\u0119, \u017ce kopia zapasowa jest poprawna i nie jest uszkodzona.
+XSLAR.D=Nie mo\u017cna skopiowa\u0107 pliku dziennika ''{0}'' do ''{1}'' podczas odtwarzania. Upewnij si\u0119, czy jest wystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 miejsca, a uprawnienia s\u0105 poprawne. 
+XSLAQ.D=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 pliku dziennika w katalogu {0}.
+XSLAP.D=Baza danych w {0} ma wersj\u0119 {1}. Wersje beta baz danych nie mog\u0105 by\u0107 aktualizowane.
+XSLAO.D=Odtwarzanie nie powiod\u0142o si\u0119 z powodu nieoczekiwanego problemu: {0}.
+XSLAN.D=Baza danych w {0} ma format niekompatybilny z bie\u017c\u0105c\u0105 wersj\u0105 oprogramowania. Baza danych zosta\u0142a utworzona lub aktualizowana w wersji {1}.
+XSLAM.D=Nie mo\u017cna zweryfikowa\u0107 formatu bazy danych w {1} z powodu wyj\u0105tku we/wy.
+XSLAL.D=Rozmiar zapisu w dzienniku {2} przekracza maksymalny dozwolony rozmiar, {3}, pliku dziennika. Napotkano b\u0142\u0105d w pliku dziennika {0}, pozycja {1}
+XSLAK.D=Baza danych przekroczy\u0142a najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0119 plik\u00f3w dziennika: {0}.
+XSLAJ.D=System rejestrowania zosta\u0142 oznaczony do wy\u0142\u0105czenia z powodu wcze\u015bniejszego problemu i nie zezwoli na \u017cadne operacje, dop\u00f3ki si\u0119 nie wy\u0142\u0105czy i zrestartuje.
+XSLAI.D=Nie mo\u017cna zarejestrowa\u0107 zapisu dziennika dotycz\u0105cego punktu kontrolnego
+XSLAH.D=Aktualizowana jest baza danych tylko do odczytu.
+XSLAF.D=Utworzona zosta\u0142a baza danych tylko do odczytu z zanieczyszczonymi buforami danych.
+XSLAE.D=Nie mo\u017cna zapisa\u0107 lub zaktualizowa\u0107 pliku steruj\u0105cego w {0}.
+XSLAD.D=Zapis w dzienniku w momencie {2} w pliku dziennika {3} jest uszkodzony. Oczekiwano zapisu w dzienniku o d\u0142ugo\u015bci {0}, rzeczywista d\u0142ugo\u015b\u0107 to {1}.
+XSLAC.D=Baza danych w {0} ma format niekompatybilny z bie\u017c\u0105c\u0105 wersj\u0105 oprogramowania; prawdopodobnie zosta\u0142a utworzona lub zaktualizowana przez p\u00f3\u017aniejsz\u0105 wersj\u0119.
+XSLAB.D=Nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 pliku dziennika {0}. Upewnij si\u0119, \u017ce w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 logDevice jest ustawiona za pomoc\u0105 poprawnego dla danej platformy separatora \u015bcie\u017cki.
+XSLAA.D=Baza zosta\u0142a oznaczona do zamkni\u0119cia z powodu wcze\u015bniejszego wyj\u0105tku.
+XSLA8.D=Nie mo\u017cna wycofa\u0107 transakcji {0}, pr\u00f3ba skompensowania operacji {1} za pomoc\u0105 {2}
+XSLA7.D=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107 operacji {0} w dzienniku.
+XSLA6.D=Nie mo\u017cna odzyska\u0107 bazy danych.
+XSLA5.D=Nie mo\u017cna odczyta\u0107 strumienia dziennika, aby wycofa\u0107 transakcj\u0119 {0}.
+XSLA4.D=Nie mo\u017cna zapisa\u0107 w dzienniku, kt\u00f3ry najprawdopodobniej jest pe\u0142ny. Usu\u0144 niepotrzebne pliki. Mo\u017cliwe tak\u017ce, \u017ce system plik\u00f3w jest tylko do odczytu albo wyst\u0105pi\u0142o uszkodzenie dysku lub inne problemy z no\u015bnikiem. 
+XSLA3.D=Dziennik jest uszkodzony. Niepoprawne dane w strumieniu dziennika.
+XSLA2.D=System zostanie zamkni\u0119ty. Wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek we/wy podczas dost\u0119pu do pliku dziennika.
+XSLA1.D=Zapis dziennika zosta\u0142 wys\u0142any do strumienia, ale nie mo\u017ce by\u0107 zastosowany dla bazy (obiekt {0}). Mo\u017ce to powodowa\u0107 tak\u017ce problemy z odtwarzaniem.
+XSLA0.D=Nie mo\u017cna opr\u00f3\u017cni\u0107 pliku dziennika na dysk {0}.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Transactions/Basic
+# statement errors.
+# sqlstate range: XSTA0 to XSTAZ
+# changed XSTA0 and XSTA1 to match DB2 sqlstates - bug 4466
+3B501.S=Punkt zapisu (SAVEPOINT) o przekazanej nazwie ju\u017c istnieje w bie\u017c\u0105cej transakcji.
+3B502.S=Podano warto\u015b\u0107 RELEASE lub ROLLBACK TO SAVEPOINT, ale punkt zapisu nie istnieje.
+3B001.S=Punkt zapisu (SAVEPOINT) {0} nie istnieje lub nie jest aktywny dla bie\u017c\u0105cej transakcji.
+3B002.S=Osi\u0105gni\u0119to maksymaln\u0105 liczb\u0119 punkt\u00f3w zapisu. 
+XSTA2.S=Transakcja by\u0142a ju\u017c aktywna, gdy nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba uaktywnienia innej transakcji.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Transactions/Basic
+# transaction errors.
+# sqlstate range: 40XT0 to 40XTZ
+40XT0=Modu\u0142 RawStore zidentyfikowa\u0142 b\u0142\u0105d wewn\u0119trzny.
+40XT1=Podczas zatwierdzania transakcji zosta\u0142 zg\u0142oszony wyj\u0105tek.
+40XT2=Podczas wycofywania punktu zapisu (SAVEPOINT) zosta\u0142 zg\u0142oszony wyj\u0105tek.
+40XT4=Wyst\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba zamkni\u0119cia aktywnej transakcji. Transakcja zosta\u0142a przerwana.
+40XT5=Podczas dzia\u0142ania transakcji wewn\u0119trznej zosta\u0142 zg\u0142oszony wyj\u0105tek.
+40XT6=Baza danych znajduje si\u0119 w stanie wyciszonym, nie mo\u017ce aktywowa\u0107 transakcji. Poczekaj chwil\u0119, a\u017c wyjdzie ze stanu wyciszonego.
+40XT7=Operacja nie jest obs\u0142ugiwana w transakcji wewn\u0119trznej.
+
+#
+# 2D, 24, 57,58 - DRDA errors with SQLStates required by the spec
+2D521.S.1=Niepoprawne wykonanie funkcji setAutoCommit(true) podczas transakcji globalnej.
+2D521.S.2=Warto\u015bci COMMIT lub ROLLBACK s\u0105 niepoprawne dla \u015brodowiska wykonawczego aplikacji. 
+24501.S=Identyfikowany kursor nie jest otwarty.
+# 58009.C is a generic message
+# MAKE SURE YOU INTERNATIONALIZE THE REASON STRING AS WELL - Use the JXXX 
+# codes below. Add constants for the JXXX codes in reference.MessageId.java
+58009.C=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d protoko\u0142u sieciowego i po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o zako\u0144czone: {0}
+58009.C.2=Wyj\u0105tekGniazda: ''{0}''
+58009.C.3=Wykryto b\u0142\u0105d komunikacji: {0}.
+58009.C.4=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas odroczonego resetowania po\u0142\u0105czenia i po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o zako\u0144czone. Szczeg\u00f3\u0142y zawieraj\u0105 kolejne wyj\u0105tki.
+58009.C.5=Niewystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 danych podczas odczytu z sieci - oczekiwano minimum {0} bajt\u00f3w, a otrzymano tylko {1} bajt\u00f3w. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.6=Pr\u00f3ba pe\u0142nego zmaterializowania danych LOB, kt\u00f3re s\u0105 zbyt du\u017ce dla \u015brodowiska JVM. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.7=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: d\u0142ugo\u015b\u0107 scldta {0} jest niepoprawna dla rdbcolid. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.8=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: d\u0142ugo\u015b\u0107 scldta {0} jest niepoprawna dla pkgid. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.9=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: d\u0142ugo\u015b\u0107 PKGNAMCSN, {0}, jest niepoprawna dla SQLAM {1}. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.10=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: tylko jedna z d\u0142ugo\u015bci VCM, VCS mo\u017ce by\u0107 wi\u0119ksza od 0. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.11=Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane, poniewa\u017c kodowanie nie jest obs\u0142ugiwane.
+58009.C.12=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: bie\u017c\u0105cy punkt kodowy {0} nie zgadza si\u0119 z oczekiwanym punktem kodowym {1}. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.13=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: kolekcja DDM zawiera mniej ni\u017c 4 bajty danych. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.14=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: stos kolekcji nie jest pusty na ko\u0144cu tej samej analizy \u0142a\u0144cucha identyfikatora. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.15=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: d\u0142ugo\u015b\u0107 DSS nie ma warto\u015bci 0 na ko\u0144cu tej samej analizy \u0142a\u0144cucha identyfikatora. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.16=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: DSS po\u0142\u0105czone z tym samym identyfikatorem na ko\u0144cu tej samej analizy \u0142a\u0144cucha identyfikatora. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.17=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: przedwcze\u015bnie osi\u0105gni\u0119to koniec strumienia podczas odczytu strumienia InputStream, parametr nr {0}. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.18=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: niepoprawny identyfikator FDOCA LID. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.19=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: parametr secktn nie zosta\u0142 zwr\u00f3cony. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.20=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: tylko jedna warto\u015b\u0107 z NVCM, NVCS mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107 inn\u0105 ni\u017c null. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58009.C.21=Wyj\u0105tek protoko\u0142u sieciowego: d\u0142ugo\u015b\u0107 scldta {0} jest niepoprawna dla rdbnam. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+
+
+58010.C=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d protoko\u0142u sieciowego. Po\u0142\u0105czenie nie mo\u017ce by\u0107 nawi\u0105zane, poniewa\u017c serwer nie obs\u0142uguje mened\u017cera {0} na poziomie {1}. 
+58014.C=Komenda DDM 0x{0} nie jest obs\u0142ugiwana. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58015.C=Obiekt DDM 0x{0} nie jest obs\u0142ugiwany. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58016.C=Parametr DDM 0x{0} nie jest obs\u0142ugiwany. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+58017.C=Warto\u015b\u0107 parametru DDM 0x{0} nie jest obs\u0142ugiwana. Zmienna wej\u015bciowa j\u0119zyka macierzystego mo\u017ce nie znajdowa\u0107 si\u0119 w zakresie, kt\u00f3ry obs\u0142uguje serwer. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+57017.C=Brak dost\u0119pnej konwersji dla \u017ar\u00f3d\u0142owej strony kodowej {0} do docelowej strony kodowej {1}. Po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane.
+
+
+#
+#java/com/ibm/db2j/internalUtil
+#	Id Parse Errors    			XCXA0-XCXAZ
+# 	Db Class Path Parse Errors 	 	XCXB0-XCXBZ
+# 	Id List Parse Errors			XCXC0-XCXCZ
+# 	IO Errors						XCXD0-XCXDZ
+#	LocaleFinder Errors				XCXE0-XCXEZ
+XCXA0.S=Niepoprawny identyfikator.
+XCXB0.S=Niepoprawna \u015bcie\u017cka klasy bazy danych: ''{0}''.
+XCXC0.S=Niepoprawna lista identyfikator\u00f3w.
+XCXE0.S=Pr\u00f3bujesz wykona\u0107 operacj\u0119, kt\u00f3ra korzysta z terytorium bazy danych, ale baza danych nie ma terytorium.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Transactions/Basic
+# system errors.
+# sqlstate range: XSTB0 to XSTBZ
+XSTB0.M=Podczas przerywania transakcji zosta\u0142 zg\u0142oszony wyj\u0105tek.
+XSTB2.M=Nie mo\u017cna zarejestrowa\u0107 zmian transakcji. Prawdopodobnie zapis odbywa si\u0119 do bazy danych tylko do odczytu.
+XSTB3.M=Nie mo\u017cna przerwa\u0107 transakcji, poniewa\u017c mened\u017cer rejestrowania ma warto\u015b\u0107 null, prawdopodobnie z powodu wcze\u015bniejszego b\u0142\u0119du.
+XSTB5.M=Podczas tworzenia bazy danych z wy\u0142\u0105czonym rejestrowaniem wyst\u0105pi\u0142 nieoczekiwany problem.
+XSTB6.M=Nie mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 tabeli transakcji inn\u0105 tabel\u0105, gdy jest ju\u017c w u\u017cyciu.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Data/Generic
+# transaction errors.
+# sqlstate range: 40XD0 to 40XDZ
+40XD0=Kontener zosta\u0142 zamkni\u0119ty
+40XD1=Kontener zosta\u0142 otwarty w trybie tylko do odczytu. 
+40XD2=Nie mo\u017cna otworzy\u0107 kontenera {0}. Zosta\u0142 usuni\u0119ty lub nie istnieje.
+
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Data/Generic
+# statement errors.
+# sqlstate range: XSDA0 to XSDAZ
+XSDA1.S=Nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba dost\u0119pu do gniazda poza zasi\u0119giem na stronie
+XSDA2.S=Nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba aktualizowania usuni\u0119tego rekordu
+XSDA3.S=Ograniczenie: Rekord nie mo\u017ce zosta\u0107 zaktualizowany lub wstawiony z powodu braku miejsca na stronie. U\u017cyj parametr\u00f3w derby.storage.pageSize i/lub derby.storage.pageReservedSpace, aby obej\u015b\u0107 to ograniczenie.
+XSDA4.S=Zg\u0142oszony zosta\u0142 nieoczekiwany wyj\u0105tek
+XSDA5.S=Nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba przywr\u00f3cenia rekordu, kt\u00f3ry nie by\u0142 usuwany
+XSDA6.S=Kolumna {0} wiersza ma warto\u015b\u0107 null. Musi wskazywa\u0107 obiekt.
+XSDA7.S=Odtwarzanie obiektu serializacji lub SQLData klasy {0}. Pr\u00f3ba odczytu wi\u0119kszej ilo\u015bci danych, ni\u017c zosta\u0142o pocz\u0105tkowo zapisanych
+XSDA8.S=Wyj\u0105tek podczas odtwarzania obiektu serializacji lub SQLData klasy {0}
+XSDA9.S=Nie znaleziono klasy podczas odtwarzania obiektu serializacji lub SQLData klasy {0}
+XSDAA.S=Niedozwolony znacznik czasu {0}. Znacznik czasu pochodzi z innej strony lub niekompatybilnej implementacji
+XSDAB.S=Nie mo\u017cna ustawi\u0107 znacznika czasu o warto\u015bci null
+XSDAC.S=Pr\u00f3ba przeniesienia wierszy lub stron z jednego kontenera do innego.
+XSDAD.S=Pr\u00f3ba przeniesienia zero wierszy z jednej strony na inn\u0105.
+XSDAE.S=Uchwyt rekordu mo\u017cna utworzy\u0107 tylko dla identyfikatora specjalnego uchwytu rekordu.
+XSDAF.S=U\u017cywanie specjalnego uchwytu rekordu tak jak zwyk\u0142ego uchwytu rekordu.
+XSDAG.S=Podczas procesu przydzielania zagnie\u017cd\u017conej g\u00f3rnej transakcji nie mo\u017cna otworzy\u0107 kontenera.
+XSDAI.S=Usuwana strona {0} jest ju\u017c zablokowana do zwolnienia.
+XSDAJ.S=Wyj\u0105tek podczas zapisu obiektu serializacji lub SQLData
+XSDAK.S=Dla uchwytu rekordu {0} zosta\u0142a pobrana z\u0142a strona.
+XSDAL.S=Uchwyt rekordu {0} nieoczekiwanie wskazuje na stron\u0119 nadmiarow\u0105.
+XSDAM.S=Wyj\u0105tek podczas odtwarzania obiektu SQLData klasy {0}. Dla podanej klasy nie mo\u017cna utworzy\u0107 instancji.
+XSDAN.S=Wyj\u0105tek podczas odtwarzania obiektu SQLData klasy {0}. Dla podanej klasy natrafiono na wyj\u0105tek niedozwolonego dost\u0119pu.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Data/Generic
+# database errors.
+# sqlstate range: XSDB0 to XSDBZ
+XSDB0.D=Nieoczekiwany wyj\u0105tek na stronie pami\u0119ci {0}
+XSDB1.D=Nieznany format strony na stronie {0}
+XSDB2.D=Nieznany format kontenera w kontenerze {0} : {1}
+XSDB3.D=Informacji kontenera nie mo\u017cna zmienia\u0107 po ich zapisaniu: by\u0142o: {0}, teraz jest: {1}
+XSDB4.D=Strona {0} jest w wersji {1}, plik dziennika zawiera informacje o zmianie wersji {2}. Brakuje zapis\u00f3w w dzienniku dla tej strony lub strona nie zosta\u0142a poprawnie zapisana na dysku.
+XSDB5.D=Dziennik zawiera rekord zmian na stronie {0}, kt\u00f3re s\u0105 poza ko\u0144cem kontenera.
+XSDB6.D=Inna instancja bazy danych Derby mog\u0142a ju\u017c uruchomi\u0107 baz\u0119 danych {0}.
+XSDB7.D=OSTRZE\u017bENIE: Baza danych Derby (instancja {0}) usi\u0142uje uruchomi\u0107 baz\u0119 danych {1}, chocia\u017c baza danych Derby (instancja {2}) nadal mo\u017ce by\u0107 aktywna. Tylko jedna instancja bazy danych Derby powinna uruchamia\u0107 baz\u0119 danych w danym momencie. Mo\u017ce z tego wynikn\u0105\u0107, lub ju\u017c wyst\u0105pi\u0142o, powa\u017cne lub niemo\u017cliwe do odzyskania uszkodzenie.
+XSDB8.D=OSTRZE\u017bENIE: Baza danych Derby (instancja {0}) usi\u0142uje uruchomi\u0107 baz\u0119 danych {1}, chocia\u017c baza danych Derby (instancja {2}) nadal mo\u017ce by\u0107 aktywna. Tylko jedna instancja bazy danych Derby powinna uruchamia\u0107 baz\u0119 danych w danym momencie. Powa\u017cne lub niemo\u017cliwe do odzyskania uszkodzenie mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107, je\u015bli dwie instancje bazy danych Derby uruchamiaj\u0105 t\u0119 sam\u0105 baz\u0119 danych w tym samym momencie. Ustawiona zosta\u0142a w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 db2j.database.forceDatabaseLock=true, tak wi\u0119c baza danych nie zostanie uruchomiona, dop\u00f3ki obecny jest plik db.lck. Zazwyczaj ten plik jest usuwany, gdy istnieje pierwsza instancja bazy danych Derby uruchamiaj\u0105ca baz\u0119 danych, ale mo\u017ce pozosta\u0107 w przypadku niekt\u00f3rych wy\u0142\u0105cze\u0144 systemu. W takim przypadku trzeba r\u0119cznie usun\u0105\u0107 ten plik. Przed r\u0119cznym usuni\u0119ciem pl
 iku db.lck nale\u017cy sprawdzi\u0107, czy \u017cadna inna maszyna VM nie korzysta z bazy danych.
+XSDB9.D=Kontener strumienia {0} jest uszkodzony.
+XSDBA.D=Pr\u00f3ba przydzielenia obiektu {0} nie powiod\u0142a si\u0119.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Data/FileSystem
+# statment errors.
+# sqlstate range: XSDF0 to XSDFZ
+XSDF0.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 pliku {0}, poniewa\u017c ju\u017c istnieje.
+XSDF1.S=Wyj\u0105tek podczas tworzenia pliku {0} dla kontenera
+XSDF2.S=Wyj\u0105tek podczas tworzenia pliku {0} dla kontenera, plik nie mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ty. Wyj\u0105tek: {1}.
+XSDF3.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 segmentu {0}.
+XSDF4.S=Wyj\u0105tek podczas usuwania pliku {0} dla usuni\u0119tego kontenera. Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 pliku {1}.
+XSDF6.S=Nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 strony alokacji {0}.
+XSDF7.S=Zatrza\u015bni\u0119cie nowo utworzonej strony nie powiod\u0142o si\u0119: {0}
+XSDF8.S=Nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 strony {0} w celu ponownego wykorzystania.
+XSDFB.S=Operacja nie jest obs\u0142ugiwana przez baz\u0119 danych tylko do odczytu
+XSDFD.S=Odczytano r\u00f3\u017cne obrazy strony na dw\u00f3ch we/wy na stronie {0}. Pierwszy obraz ma niepoprawn\u0105 sum\u0119 kontroln\u0105, drugi ma poprawn\u0105. Obrazy strony: {1} {2}
+XSDFF.S=\u017b\u0105dana operacja nie powiod\u0142a si\u0119 z powodu nieoczekiwanego wyj\u0105tku.
+XSDFH.S=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej bazy danych. Podczas zapisu do zapasowego pliku kontenera {0} wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek we/wy.
+XSDFI.S=B\u0142\u0105d podczas pr\u00f3by zapisu danych na dysk podczas odtwarzania bazy danych. Sprawd\u017a, \u017ce dysk bazy danych nie jest pe\u0142ny. Je\u015bli jest, usu\u0144 niepotrzebne pliki i spr\u00f3buj ponownie po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z baz\u0105 danych. Mo\u017cliwe tak\u017ce, \u017ce system plik\u00f3w jest tylko do odczytu albo wyst\u0105pi\u0142o uszkodzenie dysku lub inne problemy z no\u015bnikiem. System natrafi\u0142 na b\u0142\u0105d podczas przetwarzania strony {0}.
+
+# java/com/ibm/db2j/impl/Database/Storage/RawStore/Data/FileSystem
+# database errors.
+# sqlstate range: XSDG0 to XSDGZ
+XSDG0.D=Nie mo\u017cna odczyta\u0107 strony {0} z dysku.
+XSDG1.D=Nie mo\u017cna zapisa\u0107 strony {0} na dysku. Sprawd\u017a, czy dysk nie jest pe\u0142ny.
+XSDG2.D=Niepoprawna suma kontrolna na stronie {0}; oczekiwano={1}, wersja na dysku={2}. Zrzut strony: {3}
+XSDG3.D=Brak dost\u0119pu do metadanych dla kontenera {0}
+XSDG5.D=Podczas wywo\u0142ywania metody createFinished baza danych nie znajduje si\u0119 w trybie tworzenia.
+XSDG6.D=Podczas odtwarzania w kopii zapasowej {0} nie znaleziono katalogu segmentu danych. Upewnij si\u0119, \u017ce kopia zapasowa jest poprawna i nie jest uszkodzona.
+XSDG7.D=Podczas odtwarzania usuni\u0119cie katalogu {0} nie by\u0142o mo\u017cliwe. Upewnij si\u0119, \u017ce uprawnienia s\u0105 poprawne.
+XSDG8.D=Nie mo\u017cna skopiowa\u0107 katalogu ''{0}'' do ''{1}'' podczas odtwarzania. Upewnij si\u0119, czy jest wystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 miejsca, a uprawnienia s\u0105 poprawne. 
+
+# language
+01500=Regu\u0142a ograniczaj\u0105ca {0} tabeli {1} zosta\u0142a usuni\u0119ta.
+01501=Widok {0} zosta\u0142 usuni\u0119ty.
+01502=Wyzwalacz {0} dla tabeli {1} zosta\u0142 usuni\u0119ty.
+01503=Kolumna {0} tabeli {1} zosta\u0142a zmodyfikowana przez dodanie ograniczenia, kt\u00f3rego warto\u015b\u0107 nie mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wna null.
+01504=Nowy indeks jest powt\u00f3rzeniem istniej\u0105cego indeksu: {0}.
+01505=Warto\u015b\u0107 {0} mo\u017ce zosta\u0107 obci\u0119ta.
+01522=Nowo zdefiniowany synonim ''{0}'' jest rozstrzygni\u0119ty na obiekt ''{1}'', kt\u00f3ry aktualnie jest niezdefiniowany.
+01001=Wyst\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba zaktualizowania lub usuni\u0119cia ju\u017c usuni\u0119tego wiersza. \u017baden wiersz nie zosta\u0142 zaktualizowany lub usuni\u0119ty.
+01003=Z argumentu funkcji kolumnowej zosta\u0142y usuni\u0119te wszystkie warto\u015bci null.
+01006=Uprawnienie nie zosta\u0142o odebrane u\u017cytkownikowi {0}.
+0100E=XX Pr\u00f3ba zwr\u00f3cenia zbyt du\u017cej tabeli wynikowej. 
+02000=Dla polecenia FETCH, UPDATE lub DELETE nie znaleziono wierszy lub wynik zapytania jest pust\u0105 tabel\u0105.
+# Next one is generic XQuery error per SQL/XML[2006]
+10000=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas oceny wyra\u017cenia zapytania XML dla operatora {0}: {1}
+21000=Podzapytanie skalarne mo\u017ce zwr\u00f3ci\u0107 tylko pojedynczy wiersz.
+22001=Podczas pr\u00f3by zmniejszenia {0} ''{1}'' do d\u0142ugo\u015bci {2} wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d obcinania.
+54006=D\u0142ugo\u015b\u0107 wynikaj\u0105ca z operacji {0} jest wi\u0119ksza ni\u017c {1}.
+22003=Warto\u015b\u0107 wynikowa jest spoza zakresu dla typu danych {0}.
+22003.S.1=Rok ({0}) przekracza maksymaln\u0105 warto\u015b\u0107 ''{1}''.
+22003.S.2=Liczba dziesi\u0119tna mo\u017ce mie\u0107 maksymalnie 31 cyfr.
+22003.S.3=Podczas konwersji danych liczbowych ''{0}'' na {1} wyst\u0105pi\u0142o przepe\u0142nienie.
+22004.S.4=D\u0142ugo\u015b\u0107 ({0}) przekracza maksymaln\u0105 d\u0142ugo\u015b\u0107 dla typu danych ({1}).
+22005=Wyst\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba pobrania warto\u015bci danych typu ''{0}'' z warto\u015bci danych typu ''{1}''.
+22005.S.1=Nie mo\u017cna dokona\u0107 konwersji warto\u015bci typu ''{0}'' na typ ''{1}'': kodowanie nie jest obs\u0142ugiwane.
+22005.S.2=Wymagany konwerter znak\u00f3w nie jest dost\u0119pny.
+22005.S.3=\u0141a\u0144cuch w kodzie Unicode nie mo\u017ce by\u0107 przekonwertowany na \u0142a\u0144cuch w kodzie Ebcdic
+22005.S.4=Nierozpoznany typ JDBC. Typ: {0}, parametr columnCount: {1}, parametr columnIndex: {2}.
+22005.S.5=Niepoprawny typ JDBC dla parametru {0}.
+22005.S.6=Nierozpoznany typ Java SQL {0}.
+22007.S.180=Reprezentacja \u0142a\u0144cucha warto\u015bci data-godzina jest spoza zakresu.
+22007.S.181=Sk\u0142adnia reprezentacji \u0142a\u0144cucha warto\u015bci data-godzina jest niepoprawna.
+22008.S=''{0}'' jest niepoprawnym argumentem funkcji {1}.
+22011=Drugi lub trzeci argument funkcji SUBSTR jest spoza zakresu.
+22012=Pr\u00f3ba dzielenia przez zero.
+22013=Pr\u00f3ba obliczenia pierwiastka kwadratowego z liczby ujemnej, ''{0}''.
+22014=Pozycja pocz\u0105tkowa dla funkcji LOCATE jest niepoprawna. Musi to by\u0107 liczba ca\u0142kowita dodatnia. Indeks, od kt\u00f3rego ma si\u0119 rozpocz\u0105\u0107 wyszukiwanie, to ''{2}''. \u0141a\u0144cuch do wyszukania to ''{0}''. \u0141a\u0144cuch, od kt\u00f3rego rozpocznie si\u0119 wyszukiwanie, to ''{1}''. 
+22015=Funkcja ''{0}'' nie jest dozwolona dla nast\u0119puj\u0105cego zestawu typ\u00f3w. Pierwszy operand jest typu ''{1}''. Drugi operand jest typu ''{2}''. Trzeci operand (pozycja pocz\u0105tkowa) jest typu ''{3}''.
+22015.S.1= Niepoprawna konwersja danych: \u017c\u0105dana konwersja spowoduje zmniejszenie dok\u0142adno\u015bci dla {0}
+22018=Niepoprawny format \u0142a\u0144cucha znak\u00f3w dla typu {0}.
+22019=Niepoprawna sekwencja o zmienionym znaczeniu: ''{0}''. \u0141a\u0144cuch zmiany znaczenia musi mie\u0107 dok\u0142adnie jeden znak. Nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci null ani zawiera\u0107 wi\u0119cej ni\u017c jednego znaku.
+22025=Po znaku zmiany znaczenia musi nast\u0119powa\u0107 znak zmiany znaczenia ''_'' lub ''%''. Nie mo\u017ce po nim nast\u0119powa\u0107 \u017caden inny znak ani nie mo\u017ce si\u0119 on znajdowa\u0107 na ko\u0144cu wzorca.
+22027=Wbudowana funkcja TRIM() obs\u0142uguje tylko pojedynczy znak przyci\u0119cia. Wbudowane funkcje LTRIM() i RTRIM() obs\u0142uguj\u0105 wiele znak\u00f3w przyci\u0119cia.
+22028=\u0141a\u0144cuch przekracza d\u0142ugo\u015b\u0107 maksymaln\u0105 r\u00f3wn\u0105 {0}.
+22501=Klauzula ESCAPE o warto\u015bci NULL zwraca niezdefiniowane wyniki i jest niedozwolona.
+
+## SQL/XML errors.
+2200L=Warto\u015bci przypisane do kolumn XML musz\u0105 by\u0107 prawid\u0142owo sformu\u0142owanymi w\u0119z\u0142ami typu DOCUMENT.
+2200M=Niepoprawny dokument XML: {0}
+2200V=Niepoprawny element kontekstu dla operatora {0}. Elementy kontekstu musz\u0105 by\u0107 prawid\u0142owo sformu\u0142owanymi w\u0119z\u0142ami typu DOCUMENT.
+2200W=B\u0142\u0105d serializacji XQuery: Pr\u00f3ba przekszta\u0142cenia do postaci szeregowej jednego lub wi\u0119cej w\u0119z\u0142\u00f3w atrybutu najwy\u017cszego poziomu.
+# end SQL/XML errors.
+
+23502=Kolumna ''{0}'' nie akceptuje warto\u015bci NULL.
+23505=Instrukcja zosta\u0142a przerwana, poniewa\u017c mog\u0142a spowodowa\u0107 powstanie duplikatu warto\u015bci klucza w regule ograniczaj\u0105cej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt ''{0}'' zdefiniowany dla ''{1}''.
+23503=Obiekt {2} w tabeli ''{1}'' spowodowa\u0142 naruszenie regu\u0142y ograniczaj\u0105cej klucz obcy ''{0}'' dla klucza {3}. Instrukcja zosta\u0142a wycofana.
+23513=Podczas wykonywania instrukcji INSERT lub UPDATE na tabeli ''{0}'' zosta\u0142o naruszone ograniczenie sprawdzaj\u0105ce ''{1}''.
+38000=Podczas szacowania wyra\u017cenia zg\u0142oszony zosta\u0142 wyj\u0105tek ''{0}''.
+38001=Procedura zewn\u0119trzna nie mo\u017ce wykonywa\u0107 instrukcji SQL.
+38002=W podprogramie nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba zmodyfikowania danych, ale brak zdefiniowanych uprawnie\u0144 MODIFIES SQL DATA.
+38004=W podprogramie nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba odczytu danych, ale brak zdefiniowanych uprawnie\u0144 READS SQL DATA.
+39004=Do metody, kt\u00f3ra pobiera parametr o typie podstawowym ''{0}'', nie mo\u017ce by\u0107 przekazywana warto\u015b\u0107 NULL.
+40XC0=Martwa instrukcja. Mo\u017ce to by\u0107 spowodowane przechwyceniem powa\u017cnego b\u0142\u0119du transakcji wewn\u0105trz tej instrukcji.
+# this error is retired in 1.3
+42000=B\u0142\u0105d sk\u0142adniowy lub naruszenie regu\u0142y dost\u0119pu. Szczeg\u00f3\u0142y zawieraj\u0105 dodatkowe b\u0142\u0119dy.
+
+# DB2 error for max length violation by char, varchar and long varchar. In future, this error message will be used for other purposes too
+42601=W instrukcji ALTER TABLE kolumna ''{0}'' ma okre\u015blon\u0105 warto\u015b\u0107 NOT NULL, a nie zosta\u0142a okre\u015blona klauzula DEFAULT (lub ona zosta\u0142a okre\u015blona jako DEFAULT NULL).
+42601.S.372=Instrukcja ALTER TABLE nie mo\u017ce doda\u0107 do tabeli kolumny IDENTITY.
+42606=Wykryto niepoprawn\u0105 sta\u0142\u0105 szesnastkow\u0105 rozpoczynaj\u0105c\u0105 si\u0119 od ''{0}''.
+54002=Sta\u0142a \u0142a\u0144cuchowa rozpoczynaj\u0105ca si\u0119 od ''{0}'' jest za d\u0142uga.
+42611=Atrybut d\u0142ugo\u015bci, dok\u0142adno\u015bci lub skali dla kolumny albo odwzorowanie typu ''{0}'' nie s\u0105 poprawne. 
+
+42605=Liczba argument\u00f3w dla funkcji ''{0}'' jest niepoprawna.
+42610=Wszystkie argumenty funkcji COALESCE/VALUE nie mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnocze\u015bnie parametrami. Funkcja wymaga przynajmniej jednego argumentu, kt\u00f3ry nie jest parametrem.
+
+42613=Istnieje wiele s\u0142\u00f3w kluczowych lub powoduj\u0105 one konflikt zwi\u0105zany z klauzul\u0105 ''{0}''.
+42621=Ograniczenie sprawdzaj\u0105ce lub wygenerowana kolumna, kt\u00f3ra jest definiowana za pomoc\u0105 ''{0}'', s\u0105 niepoprawne.
+42734=Nazwa ''{0}'' okre\u015blona w kontek\u015bcie ''{1}'' nie jest unikalna.
+# DB2 error for invalid set schema
+42802=Liczba przypisanych warto\u015bci nie jest taka sama, jak liczba okre\u015blonych lub sugerowanych kolumn.
+42815.S.713=Warto\u015b\u0107 zast\u0119pcza dla ''{0}'' jest niepoprawna.
+42815.S.171=Typ danych, d\u0142ugo\u015b\u0107 lub warto\u015b\u0107 argument\u00f3w ''{0}'' i ''{1}'' s\u0105 niekompatybilne.
+42820=Litera\u0142 zmiennopozycyjny ''{0}'' zawiera wi\u0119cej ni\u017c 30 znak\u00f3w.
+42824=Operand LIKE nie jest \u0142a\u0144cuchem lub pierwszy operand nie jest kolumn\u0105.
+42831=''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 kolumn\u0105 klucza podstawowego lub unikalnego, poniewa\u017c zawiera warto\u015bci null.
+42834=Warto\u015b\u0107 SET NULL nie mo\u017ce by\u0107 okre\u015blona, poniewa\u017c klucz FOREIGN KEY ''{0}'' nie mo\u017ce zawiera\u0107 warto\u015bci null. 
+42884=Nie znaleziono autoryzowanej procedury o nazwie ''{0}'' typu ''{1}'' maj\u0105cej kompatybilne argumenty.
+42886=Parametr ''{0}'' ''{1}'' wymaga znacznika parametru ''?''.
+42894=Warto\u015b\u0107 DEFAULT lub warto\u015b\u0107 atrybutu IDENTITY nie jest poprawna dla kolumny ''{0}''.
+428C1=W tabeli dozwolona jest tylko jedna kolumna to\u017csamo\u015bci.
+42903=Niepoprawne u\u017cycie funkcji agreguj\u0105cej.
+42908=Instrukcja CREATE VIEW nie zawiera listy kolumn.
+42915=Klucz obcy ''{0}'' jest niepoprawny, poniewa\u017c ''{1}''. 
+42916=Dla ''{1}'' nie mo\u017cna utworzy\u0107 synonimu ''{0}'', gdy\u017c mo\u017ce to spowodowa\u0107 powstanie zap\u0119tlonego szeregu synonim\u00f3w.
+42972=Klauzula ON zwi\u0105zana z operatorem JOIN nie jest poprawna.
+42X01=B\u0142\u0105d sk\u0142adniowy: {0}.
+42X02={0}.
+42X03=Nazwa kolumny ''{0}'' znajduje si\u0119 w wi\u0119cej ni\u017c jednej tabeli z listy FROM.
+42X04=Kolumna ''{0}'' nie znajduje si\u0119 w \u017cadnej tabeli z listy FROM lub pojawia si\u0119 w specyfikacji \u0142\u0105czenia i jest poza zasi\u0119giem tej specyfikacji, albo pojawia si\u0119 w klauzuli HAVING i nie ma jej na li\u015bcie GROUP BY. Je\u015bli jest to instrukcja CREATE lub ALTER TABLE, wtedy ''{0}'' nie jest kolumn\u0105 w tabeli docelowej.
+42X05=Tabela/widok ''{0}'' nie istnieje.
+42X06=Dla tabeli ''{0}'' okre\u015blono zbyt wiele kolumn wynikowych.
+42X07=Warto\u015b\u0107 null jest dozwolona tylko dla klauzuli VALUES w instrukcji INSERT.
+42X08=Konstruktor klasy ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany jako zewn\u0119trzna tabela wirtualna, poniewa\u017c klasa nie implementuje ''{1}''. 
+42X09=Tabela lub alias ''{0}'' jest wykorzystywany wi\u0119cej ni\u017c jeden raz na li\u015bcie FROM.
+42X10=''{0}'' nie jest prezentowan\u0105 nazw\u0105 tabeli w zasi\u0119gu, w kt\u00f3rym si\u0119 pojawia.
+42622=Nazwa ''{0}'' jest za d\u0142uga. Maksymalna d\u0142ugo\u015b\u0107 to ''{1}''.
+42X12=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 w instrukcji CREATE TABLE wi\u0119cej ni\u017c jeden raz. 
+54011=Dla tabeli lub widoku {1} okre\u015blono zbyt wiele kolumn ({0}). Limit wynosi {2}.
+42Z9F=Zbyt wiele indeks\u00f3w ({0}) w tabeli {1}. Limit wynosi {2}. 
+42X13=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 na li\u015bcie kolumn instrukcji INSERT wi\u0119cej ni\u017c jeden raz. 
+42X14=''{0}'' nie jest kolumn\u0105 tabeli lub VTI ''{1}''.
+42X15=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 w instrukcji poza list\u0105 FROM.
+42X16=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 wiele razy w klauzuli SET instrukcji UPDATE.
+42X17=Na li\u015bcie w\u0142a\u015bciwo\u015bci klauzuli FROM warto\u015b\u0107 ''{0}'' jest niepoprawna wed\u0142ug specyfikacji joinOrder. Poprawne s\u0105 tylko warto\u015bci FIXED i UNFIXED. 
+42803=Wyra\u017cenie zawieraj\u0105ce kolumn\u0119 ''{0}'' pojawia si\u0119 na li\u015bcie SELECT, a nie jest ono cz\u0119\u015bci\u0105 klauzuli GROUP BY.
+42818=Por\u00f3wnania mi\u0119dzy ''{0}'' i ''{1}'' nie s\u0105 obs\u0142ugiwane.
+42X19=Klauzula WHERE lub HAVING albo definicja CHECK CONSTRAINT jest wyra\u017ceniem typu ''{0}''. Musi by\u0107 wyra\u017ceniem typu BOOLEAN.
+42X23=Kursor {0} nie mo\u017ce by\u0107 aktualizowany.
+#42X24=The unary ''-'' operator is not allowed on the ''{0}'' type.
+42X25=Funkcja ''{0}'' nie jest dozwolona dla typu ''{1}''.
+42X26=Klasa ''{0}'' dla kolumny ''{1}'' nie istnieje lub jest niedost\u0119pna. Mo\u017ce si\u0119 to zdarzy\u0107 w przypadku, gdy klasa nie jest publiczna.
+42X28=Usuwana tabela ''{0}'' nie jest docelowa dla kursora ''{1}''.
+42X29=Aktualizowana tabela ''{0}'' nie jest docelowa dla kursora ''{1}''.
+42X30=Nie znaleziono kursora ''{0}''. Sprawd\u017a, czy funkcja automatycznego zatwierdzania jest wy\u0142\u0105czona (OFF).
+42X31=Kolumny ''{0}'' nie ma na li\u015bcie FOR UPDATE kursora ''{1}''.
+42X42=Nazwa korelacji nie jest dozwolona dla kolumny ''{0}'', poniewa\u017c jest ona cz\u0119\u015bci\u0105 listy FOR UPDATE.
+42X32=Liczba kolumn na li\u015bcie kolumn pochodnych musi zgadza\u0107 si\u0119 z liczb\u0105 kolumn tabeli ''{0}''.
+42X33=Lista kolumn pochodnych zawiera zduplikowan\u0105 nazw\u0119 kolumny ''{0}''.
+42X34=Na li\u015bcie wyboru znajduje si\u0119 parametr ?. To nie jest dozwolone.
+42X35=Niedozwolone jest, aby oba operandy ''{0}'' by\u0142y parametrami ?.
+42X36=Operator ''{0}'' nie mo\u017ce pobiera\u0107 parametru ? jako operandu.
+42X37=Operator unarny ''{0}'' nie jest dozwolony dla typu ''{1}''.
+42X38=Instrukcja ''SELECT *'' dozwolona jest tylko w podzapytaniach EXISTS i NOT EXISTS.
+42X39=Podzapytanie zwraca tylko pojedyncz\u0105 kolumn\u0119.
+42X40=Instrukcja NOT zawiera operand, kt\u00f3ry nie jest warto\u015bci\u0105 boolowsk\u0105. Operand instrukcji NOT musi mie\u0107 warto\u015b\u0107 TRUE, FALSE lub UNKNOWN. 
+42X41=W klauzuli w\u0142a\u015bciwo\u015bci listy FROM w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 ''{0}'' nie jest poprawna (w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 zosta\u0142a ustawiona na ''{1}''). 
+42821=Kolumny typu ''{0}'' nie mog\u0105 przechowywa\u0107 warto\u015bci typu ''{1}''. 
+42X43=Obiekt ResultSetMetaData zwr\u00f3cony dla klasy/obiektu ''{0}'' mia\u0142 warto\u015b\u0107 null. Aby u\u017cy\u0107 tej klasy jako zewn\u0119trznej tabeli wirtualnej, obiekt ResultSetMetaData nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci null. 
+42X44=Niepoprawna d\u0142ugo\u015b\u0107 ''{0}'' w specyfikacji kolumny.
+42X45={0} ma niepoprawny typ dla argumentu numer {1} z {2}.
+42X46=Istnieje wiele funkcji o nazwie ''{0}''. U\u017cyj pe\u0142nej sygnatury lub konkretnej nazwy.
+42X47=Istnieje wiele procedur o nazwie ''{0}''. U\u017cyj pe\u0142nej sygnatury lub konkretnej nazwy.
+42X48=Warto\u015b\u0107 ''{1}'' nie ma poprawnej dok\u0142adno\u015bci dla {0}.
+42X49=Warto\u015b\u0107 ''{0}'' nie jest poprawnym litera\u0142em ca\u0142kowitym.
+42X50=Nie znaleziono metody, kt\u00f3ra jest zgodna z wywo\u0142aniem metody {0}.{1}({2}). Pr\u00f3bowano wszystkich kombinacji obiektu i typ\u00f3w podstawowych oraz wszystkich mo\u017cliwych konwersji typ\u00f3w dla wszystkich parametr\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 w wywo\u0142aniu metody. Metoda mo\u017ce istnieje, ale nie jest publiczna i/lub statyczna lub typy parametr\u00f3w nie s\u0105 mo\u017cliwe do konwersji w wywo\u0142aniu metody.
+42X51=Klasa ''{0}'' nie istnieje lub jest niedost\u0119pna. Mo\u017ce si\u0119 to zdarzy\u0107 w przypadku, gdy klasa nie jest publiczna.
+42X52=Wywo\u0142ywanie metody (''{0}'') za pomoc\u0105 odbiornika typu podstawowego Java ''{1}" nie jest dozwolone.
+42X53=Predykat LIKE mo\u017ce mie\u0107 tylko operandy ''CHAR'' lub ''VARCHAR''. Typ ''{0}'' nie jest dozwolony.
+42X54=Metoda Java ''{0}'' ma ? jako odbiornik. To nie jest dozwolone.
+42X55=Nazwa tabeli ''{1}'' powinna by\u0107 taka sama, jak ''{0}''.
+42X56=Liczba kolumn na li\u015bcie kolumn widoku nie zgadza si\u0119 z liczb\u0105 kolumn w bazowym wyra\u017ceniu zapytania w definicji widoku dla ''{0}''.
+42X57=Funkcja getColumnCount() dla zewn\u0119trznej tabeli wirtualnej ''{0}'' zwr\u00f3ci\u0142a niepoprawn\u0105 warto\u015b\u0107 ''{1}''. Poprawne warto\u015bci s\u0105 wi\u0119ksze lub r\u00f3wne 1. 
+42X58=Liczba kolumn po prawej i lewej stronie operatora {0} musi by\u0107 taka sama.
+42X59=Liczba kolumn w ka\u017cdym konstruktorze VALUES musi by\u0107 taka sama.
+42X60=Dla tabeli ''{1}'' okre\u015blona zosta\u0142a niepoprawna warto\u015b\u0107 ''{0}'' dla w\u0142a\u015bciwo\u015bci insertMode.
+42X61=Typy ''{0}'' i ''{1}'' nie s\u0105 {2} kompatybilne.
+42X62=Element ''{0}'' nie jest dozwolony w schemacie ''{1}''.
+42X63=Klauzula USING nie zwr\u00f3ci\u0142a \u017cadnych wynik\u00f3w. Nie mo\u017cna ustawi\u0107 \u017cadnych parametr\u00f3w. 
+42X64=Na li\u015bcie w\u0142a\u015bciwo\u015bci, dla w\u0142a\u015bciwo\u015bci useStatistics podano niepoprawn\u0105 warto\u015b\u0107 ''{0}''. Jedynymi poprawnymi warto\u015bciami s\u0105 TRUE lub FALSE. 
+42X65=Indeks ''{0}'' nie istnieje.
+42X66=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 w instrukcji CREATE INDEX wi\u0119cej ni\u017c jeden raz.
+42X68=Nie znaleziono \u017cadnego pola ''{0}'' nale\u017c\u0105cego do klasy ''{1}''. Mo\u017ce to by\u0107 pole dodatkowe, ale nie jest publiczne, albo ta klasa nie istnieje lub nie jest publiczna.
+42X69=Odwo\u0142ywanie si\u0119 do pola (''{0}'') za pomoc\u0105 wyra\u017cenia odwo\u0142ania o typie podstawowym Java ''{1}'' nie jest dozwolone.
+42X72=Nie znaleziono pola statycznego ''{0}'' nale\u017c\u0105cego do klasy ''{1}''. Pole mo\u017ce istnie\u0107, ale nie jest publiczne i/lub statyczne, albo klasa nie istnieje lub nie jest publiczna. 
+42X73=Rozstrzyganie metod dla sygnatury {0}.{1}({2}) by\u0142o niejednoznaczne. (Brak pojedynczej jak najbardziej konkretnej metody).
+42X74=Niepoprawna sk\u0142adnia instrukcji CALL.
+42X75=Nie znaleziono konstruktora z sygnatur\u0105 {0}({1}). Mo\u017ce by\u0107 tak, \u017ce typy parametr\u00f3w w wywo\u0142aniu metody nie podlegaj\u0105 konwersji.
+42X76=Przynajmniej jedna kolumna, ''{0}'', w dodawanym kluczu podstawowym mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci null. \u017badna kolumna klucza podstawowego nie mo\u017ce dopuszcza\u0107 warto\u015bci null.
+42X77=Pozycja kolumny ''{0}'' jest spoza zakresu dla wyra\u017cenia zapytania.
+42X78=Kolumny ''{0}'' nie ma w wyniku wyra\u017cenia zapytania.
+42X79=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jeden raz w wyniku wyra\u017cenia zapytania.
+42877=Kwalifikowana nazwa kolumny ''{0}'' nie jest dozwolona w klauzuli ORDER BY.
+42X80=Klauzula VALUES musi zawiera\u0107 przynajmniej jeden element. Puste elementy nie s\u0105 dozwolone. 
+42X82=Klauzula USING zwr\u00f3ci\u0142a wi\u0119cej ni\u017c jeden wiersz. Dozwolone s\u0105 tylko wyniki ResultSets o pojedynczym wierszu.
+42X83=Regu\u0142y ograniczaj\u0105ce kolumny ''{0}'' dopuszczaj\u0105 i jednocze\u015bnie nie dopuszczaj\u0105 warto\u015bci null.
+42X84=Indeks ''{0}'' zosta\u0142 utworzony, aby narzuci\u0107 regu\u0142\u0119 ograniczaj\u0105c\u0105 ''{1}''. Mo\u017ce by\u0107 usuni\u0119ty przez usuni\u0119cie regu\u0142y ograniczaj\u0105cej.
+42X85=Regu\u0142a ograniczaj\u0105ca ''{0}'' musi by\u0107 w tym samym schemacie, co tabela ''{1}''.
+42X86=Wykonanie instrukcji ALTER TABLE nie powiod\u0142o si\u0119. Brak regu\u0142y ograniczaj\u0105cej ''{0}'' dla tabeli ''{1}''. 
+42X87=Przynajmniej jedno wyra\u017cenie wynikowe (THEN lub ELSE) wyra\u017cenia ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 parametrem ''?''. 
+42X88=Instrukcja warunkowa zawiera operand inny ni\u017c boolowski. Operand instrukcji warunkowej musi mie\u0107 warto\u015b\u0107 TRUE, FALSE lub UNKNOWN. 
+42X89=Typy ''{0}'' i ''{1}'' nie s\u0105 kompatybilne. Nie mo\u017cna tak\u017ce przypisa\u0107 typu do innego typu. 
+42X90=Dla tabeli ''{0}'' okre\u015blona jest wi\u0119cej ni\u017c jedna regu\u0142a ograniczaj\u0105ca klucza podstawowego.
+42X91=Nazwa regu\u0142y ograniczaj\u0105cej ''{0}'' pojawia si\u0119 w instrukcji CREATE TABLE wi\u0119cej ni\u017c jeden raz. 
+42X92=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 na li\u015bcie kolumn regu\u0142y ograniczaj\u0105cej wi\u0119cej ni\u017c jeden raz.
+42X93=Tabela ''{0}'' zawiera definicj\u0119 regu\u0142y ograniczaj\u0105cej z kolumn\u0105 ''{1}'', kt\u00f3rej nie ma w tabeli.
+42Z93=Regu\u0142y ograniczaj\u0105ce ''{0}'' i ''{1}'' maj\u0105 ten sam zestaw kolumn, co jest niedozwolone. 
+42Z9B=Interfejs zewn\u0119trznej tabeli wirtualnej nie obs\u0142uguje kolumn BLOB lub CLOB. Kolumna ''{0}'' ''{1}''. 
+42Z9D=Instrukcje ''{0}'' nie s\u0105 dozwolone w wyzwalaczach ''{1}''.
+42Z9D.S.1=Wykorzystywanie procedur, kt\u00f3ry modyfikuj\u0105 dane SQL, nie jest dozwolone w wyzwalaczach BEFORE.
+42Z9E=Regu\u0142a ograniczaj\u0105ca ''{0}'' nie jest regu\u0142\u0105 ograniczaj\u0105c\u0105 {1}.
+42X94={0} ''{1}'' nie istnieje.
+42X96=\u015acie\u017cka klasy bazy danych zawiera nieznany plik jar ''{0}''.
+42X98=W definicji VIEW nie s\u0105 dozwolone parametry.
+42Y00=Klasa ''{0}'' nie implementuje interfejsu org.apache.derby.iapi.db.AggregateDefinition, dlatego nie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana jako wyra\u017cenie agreguj\u0105ce.
+42Y01=Regu\u0142a ograniczaj\u0105ca ''{0}'' jest niepoprawna.
+42Y03=''{0}'' nie zosta\u0142a rozpoznana jako funkcja lub procedura.
+42ZA0=Instrukcja jest zbyt z\u0142o\u017cona. Spr\u00f3buj przepisa\u0107 zapytanie, aby zmniejszy\u0107 jego z\u0142o\u017cono\u015b\u0107. Wyeliminowanie wielu podw\u00f3jnych wyra\u017ce\u0144 lub rozdzielenie zapytania i przechowywanie wynik\u00f3w po\u015brednich w tabeli tymczasowej cz\u0119sto mo\u017ce pom\u00f3c rozwi\u0105za\u0107 ten b\u0142\u0105d.
+42ZA1=Niepoprawna instrukcja SQL w zadaniu wsadowym: ''{0}''.
+
+
+# EXTERNAL NAME is SQL keyword - do not translate
+42Y04=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 procedury lub funkcji z list\u0105 EXTERNAL NAME ''{0}'', poniewa\u017c nie jest to lista oddzielana kropkami. Oczekiwany format to <pe\u0142na \u015bcie\u017cka klasy java>.<nazwa metody>.
+
+42Y05=Klucz obcy o nazwie ''{0}'' nie istnieje.
+42Y07=Schemat ''{0}'' nie istnieje
+42Y08=Regu\u0142y ograniczaj\u0105ce klucz obcy nie s\u0105 dozwolone dla tabel systemowych.
+42Y09=Metody void dozwolone s\u0105 tylko wewn\u0105trz instrukcji CALL.
+42Y10=Konstruktor tabeli, kt\u00f3ry nie jest instrukcj\u0105 INSERT, w jednej z kolumn ma wszystkie parametry ?. Dla ka\u017cdej kolumny przynajmniej jeden z wierszy musi mie\u0107 warto\u015b\u0107 nieparametryczn\u0105.
+42Y11=Z klauzul\u0105 ''{0}'' wymagana jest specyfikacja \u0142\u0105czenia.
+42Y12=Klauzula ON instrukcji JOIN jest wyra\u017ceniem typu ''{0}''. Musi by\u0107 wyra\u017ceniem typu BOOLEAN.
+42Y13=Nazwa kolumny ''{0}'' pojawia si\u0119 w instrukcji CREATE VIEW wi\u0119cej ni\u017c jeden raz.
+42Z97=Zmiana nazwy kolumny ''{0}'' spowoduje naruszenie ograniczenia sprawdzaj\u0105cego ''{1}''.
+42Z99=Litera\u0142 \u0142a\u0144cucha lub warto\u015bci szesnastkowej przekracza 64 K.
+42Y16=W klasie ''{1}'' nie znaleziono publicznej metody statycznej ''{0}''. Metoda mo\u017ce istnie\u0107, ale nie jest publiczna lub statyczna. 
+42846=Nie mo\u017cna dokona\u0107 konwersji typ\u00f3w z ''{0}'' na ''{1}''.
+#42Y19=''{0}'' appears multiple times in the GROUP BY list. Columns in the GROUP BY list must be unambiguous.
+42Y22=Agregacja typu {0} nie mo\u017ce dzia\u0142a\u0107 na typie {1}.
+42Y23=Niepoprawne informacje o typie JDBC zwr\u00f3cone dla kolumny {0}.
+42Y24=Nie mo\u017cna aktualizowa\u0107 widoku ''{0}''. (Widok\u00f3w nie mo\u017cna obecnie aktualizowa\u0107). 
+42Y25=Tabela ''{0}'' jest tabel\u0105 systemow\u0105. U\u017cytkownicy nie mog\u0105 modyfikowa\u0107 zawarto\u015bci tej tabeli.
+42Y26=Dla listy GROUP BY agregaty nie s\u0105 dozwolone.
+42Y27=Parametry w wyzwalanym dzia\u0142aniu nie s\u0105 dozwolone.
+42Y29=Lista SELECT niegrupowanego zapytania zawiera przynajmniej jedno niepoprawne wyra\u017cenie. Gdy lista SELECT zawiera przynajmniej jedn\u0105 agregacj\u0119, wszystkie pozycje musz\u0105 by\u0107 poprawnymi wyra\u017ceniami agreguj\u0105cymi.
+42Y30=Lista SELECT grupowanego zapytania zawiera przynajmniej jedno niepoprawne wyra\u017cenie. Je\u015bli lista SELECT zawiera instrukcj\u0119 GROUP BY, lista mo\u017ce zawiera\u0107 tylko poprawne wyra\u017cenia grupuj\u0105ce oraz poprawne wyra\u017cenia agreguj\u0105ce. 
+42Y32=Klasa agregatora ''{0}'' dla agregacji ''{1}'' na typie {2} nie implementuje interfejsu com.ibm.db2j.aggregates.Aggregator. 
+42Y33=Agregacja {0} zawiera jeden lub wi\u0119cej agregat\u00f3w.
+42Y34=Nazwa kolumny ''{0}'' jest zgodna z wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 kolumn\u0105 wynikow\u0105 tabeli ''{1}''.
+42Y35=Odwo\u0142anie ''{0}'' do kolumny jest niepoprawne. Gdy lista SELECT zawiera przynajmniej jedn\u0105 agregacj\u0119, wszystkie pozycje musz\u0105 by\u0107 poprawnymi wyra\u017ceniami agreguj\u0105cymi. 
+42Y36=Odwo\u0142anie ''{0}'' do kolumny jest niepoprawne. Lista SELECT z instrukcj\u0105 GROUP BY mo\u017ce zawiera\u0107 tylko poprawne wyra\u017cenia grupuj\u0105ce oraz poprawne wyra\u017cenia agreguj\u0105ce. 
+42Y37=''{0}'' jest podstawowym typem Java i nie mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany z tym operatorem.
+42Y38=Wyra\u017cenie insertMode = replace nie jest dozwolone w instrukcji wstawiania, do kt\u00f3rej w instrukcji SELECT wyst\u0119puje odwo\u0142anie do tabeli docelowej ''{0}''.
+# NOTE: The parameter to this message is a keyword used as a noun phrase.
+# Some possible values are "subquery", "CurrentDate", and "?".
+42Y39=''{0}'' mo\u017ce nie pojawi\u0107 si\u0119 w definicji CHECK CONSTRAINT, poniewa\u017c mo\u017ce zwr\u00f3ci\u0107 wyniki niedeterministyczne.
+42Y40=''{0}'' pojawia si\u0119 wiele razy na li\u015bcie kolumny UPDATE OF dla wyzwalacza ''{1}''.
+42Y41=Polecenie ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 wywo\u0142ane bezpo\u015brednio przez wyra\u017cenie EXECUTE STATEMENT, poniewa\u017c jest to cz\u0119\u015b\u0107 wyzwalacza.
+42Y42=Skala ''{1}'' nie jest poprawn\u0105 skal\u0105 dla {0}.
+42Y43=Skala ''{0}'' nie jest poprawn\u0105 skal\u0105 o dok\u0142adno\u015bci ''{1}''.
+42Y44=Na li\u015bcie w\u0142a\u015bciwo\u015bci listy FROM okre\u015blono niepoprawny klucz ''{0}''. Aktualnie obs\u0142ugiwane klucze z rozr\u00f3\u017cnianiem wielko\u015bci liter to ''{1}''. 
+42Y45=Wyzwalacz VTI ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zany, poniewa\u017c jest to specjalny wyzwalacz VTI, a to wyra\u017cenie nie jest cz\u0119\u015bci\u0105 wyzwalanego dzia\u0142ania ani klauzuli WHEN.
+42Y46=Niepoprawna lista w\u0142a\u015bciwo\u015bci na li\u015bcie FROM. Brak indeksu ''{0}'' dla tabeli ''{1}''.
+42Y48=Niepoprawna lista w\u0142a\u015bciwo\u015bci na li\u015bcie FROM. Brak nazwanej regu\u0142y ograniczaj\u0105cej ''{0}'' dla tabeli ''{1}'' lub regu\u0142a ograniczaj\u0105ca nie ma zapasowego indeksu.
+42Y49=Dla klucza w\u0142a\u015bciwo\u015bci ''{0}'' okre\u015blono wiele warto\u015bci. 
+42Y50=Lista w\u0142a\u015bciwo\u015bci dla tabeli ''{0}'' mo\u017ce zawiera\u0107 warto\u015bci dla indeksu lub dla regu\u0142y ograniczaj\u0105cej, ale nie dla obu na raz.
+42Y55=Operacja ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 wykonana na obiekcie ''{1}'', poniewa\u017c on nie istnieje.
+42Y56=Niepoprawna strategia \u0142\u0105czenia ''{0}'' okre\u015blona na li\u015bcie w\u0142a\u015bciwo\u015bci tabeli ''{1}''. Aktualnie obs\u0142ugiwane warto\u015bci dla strategii \u0142\u0105czenia to : ''hash'' i ''nestedloop''.
+42Y58=Podczas konwertowania warto\u015bci ''{0}'' w celu nadpisania optymalizatora ''{1}'' wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek NumberFormatException.
+42Y59=Niepoprawna warto\u015b\u0107 ''{0}'' okre\u015blona dla nadpisania hashInitialCapacity. Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 wi\u0119ksza od 0.
+42Y60=Niepoprawna warto\u015b\u0107 ''{0}'' okre\u015blona dla nadpisania hashLoadFactor. Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c 0,0 i mniejsza lub r\u00f3wna 1,0.
+42Y61=Niepoprawna warto\u015b\u0107 ''{0}'' okre\u015blona dla nadpisania hashMaxCapacity. Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 wi\u0119ksza od 0.
+42Y62=Operacja ''{0}'' nie jest dozwolona na obiekcie ''{1}'', poniewa\u017c jest to widok.
+42Y63=\u0141\u0105czenie mieszaj\u0105ce wymaga optymalizowalnego predykatu \u0142\u0105czenia wed\u0142ug r\u00f3wno\u015bci dla kolumny w wybranym indeksie lub stercie. Optymalizowalny predykat \u0142\u0105czenia wed\u0142ug r\u00f3wno\u015bci nie istnieje dla \u017cadnej kolumny w tabeli lub indeksie ''{0}''. U\u017cyj nadpisania optymalizatora ''index'', aby okre\u015bli\u0107 taki indeks lub stert\u0119 dla tabeli ''{1}''.
+42Y64=Warto\u015b\u0107 bulkFetch ''{0}'' jest niepoprawna. Minimalna warto\u015b\u0107 bulkFetch to 1.
+42Y65=Warto\u015b\u0107 bulkFetch nie jest dozwolona dla \u0142\u0105cze\u0144 typu ''{0}''.
+42Y66=Warto\u015b\u0107 bulkFetch nie jest dozwolona dla kursor\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna aktualizowa\u0107. 
+42Y67=Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 schematu ''{0}''.
+42Y69=Dla tej instrukcji nie znaleziono poprawnego planu wykonania. Mo\u017cliwe przyczyny: okre\u015blono strategi\u0119 \u0142\u0105czenia mieszaj\u0105cego, gdy \u0142\u0105czenie mieszaj\u0105ce nie jest dozwolone (brak optymalizowalnego \u0142\u0105czenia wed\u0142ug r\u00f3wno\u015bci) lub nast\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba \u0142\u0105czenia dw\u00f3ch zewn\u0119trznych tabel wirtualnych, z kt\u00f3rych ka\u017cda odnosi si\u0119 do drugiej i w ten spos\u00f3b instrukcja nie mog\u0142a by\u0107 oszacowana. 
+42Y70=U\u017cytkownik poda\u0142 niedozwolon\u0105 kolejno\u015b\u0107 \u0142\u0105czenia. Mog\u0142o to by\u0107 spowodowane przez kolumn\u0119 \u0142\u0105czenia z tabeli wewn\u0119trznej przekazywanej jako parametr do zewn\u0119trznej tabeli wirtualnej.
+42Y71=Funkcja lub procedura systemowa ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 usuni\u0119ta.
+42Y82=System wygenerowa\u0142 sk\u0142adowan\u0105 przygotowan\u0105 instrukcj\u0119 ''{0}'', kt\u00f3ra nie mo\u017ce by\u0107 usuni\u0119ta za pomoc\u0105 komendy DROP STATEMENT. Jest to cz\u0119\u015b\u0107 wyzwalacza. 
+42Y83=Beztypowa warto\u015b\u0107 null nie jest dozwolona jako argument agregacji {0}. Wykonaj rzutowanie warto\u015bci null do odpowiedniego typu.
+# NOTE: The parameter to this message is a keyword used as a noun phrase.
+# Some possible values are "subquery", "CurrentDate", and "?".
+42Y84=''{0}'' mo\u017ce si\u0119 nie pojawi\u0107 w definicji DEFAULT.
+42Y85=S\u0142owo kluczowe DEFAULT jest dozwolone tylko w klauzuli VALUES, gdy klauzula VALUES pojawia si\u0119 w instrukcji INSERT.
+42Y90=Instrukcja FOR UPDATE nie jest dozwolona dla tego typu instrukcji. 
+42Y91=Klauzula USING nie jest dozwolona w instrukcji EXECUTE STATEMENT dla wyzwalanego dzia\u0142ania.
+42Y92=Wyzwalacze {0} mog\u0105 odwo\u0142ywa\u0107 si\u0119 tylko do zmiennych/tabel przej\u015bciowych {1}.
+42Y93=Niedozwolona klauzula REFERENCING: dla ka\u017cdego typu zmiennej/tabeli przej\u015bciowej dozwolona jest tylko jedna nazwa.
+42Y94=Instrukcje AND lub OR maj\u0105 operand inny ni\u017c boolowski. Operandy instrukcji AND i OR musz\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 TRUE, FALSE lub UNKNOWN. 
+42Y95=Operator ''{0}'' z operandem typu ''{1}'' po lewej stronie i operandem typu ''{2}'' po prawej nie jest obs\u0142ugiwany.
+42Y96.U=NIEZNANE
+42Y97=Niepoprawny znak zmiany znaczenia w wierszu ''{0}'', kolumnie ''{1}''.
+42Y98.U=Napotkano "{0}"; wiersz {1}, kolumna {2}
+42Y99.U=B\u0142\u0105d leksykalny w wierszu {0}, kolumna {1}. Napotkano: {2}
+42Z00.U=Wywo\u0142anie metody Java lub odwo\u0142anie do pola
+# This message is put into message 42X75 when a parameter doesn't have a
+# datatype. For example, from the parameterWidening test:
+#
+# values (java.lang.Integer::toString(?, null));
+# ERROR 42X50: No method was found with the signature
+# java.lang.Integer.toString(UNTYPED, UNTYPED). It may be that the method
+# exists, but it is not public and/or static, or that the parameter types
+# are not method invocation convertible.
+42Z01.U=BEZTYPOWE
+42Z02=Obecnie wiele agregat\u00f3w DISTINCT nie jest obs\u0142ugiwanych.
+42Z07=W klauzuli ON agregaty nie s\u0105 dozwolone.
+42Z08=Masowe wstawianie (zast\u0119powanie) nie jest dozwolone dla ''{0}'', poniewa\u017c jest w\u0142\u0105czony wyzwalacz ({1}).
+42Z09.U=instrukcja COLUMN DEFAULT dla
+#
+# The following message is used in error messages where we want to say that
+# certain operations on streams are illegal. The word "stream" is not a
+# keyword or method name, so it should be translated.
+42Z11.U=strumie\u0144
+
+# alter table modify column error messages.
+#####
+42Z15=Okre\u015blono niepoprawny typ kolumny ''{0}''. Typ kolumny nie mo\u017ce by\u0107 zmieniony. 
+42Z16=Zmiana d\u0142ugo\u015bci mo\u017cliwa jest tylko dla kolumn typu VARCHAR. 
+42Z17=Okre\u015blono niepoprawn\u0105 d\u0142ugo\u015b\u0107 kolumny ''{0}''. D\u0142ugo\u015b\u0107 musi by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c bie\u017c\u0105ca d\u0142ugo\u015b\u0107 kolumny.
+42Z18=Kolumna ''{0}'' jest cz\u0119\u015bci\u0105 regu\u0142y ograniczaj\u0105cej klucz obcy ''{1}''. Aby zmieni\u0107 d\u0142ugo\u015b\u0107 tej kolumny, najpierw usu\u0144 regu\u0142\u0119 ograniczaj\u0105c\u0105, wykonaj instrukcj\u0119 ALTER TABLE, a nast\u0119pnie utw\u00f3rz ponownie regu\u0142\u0119 ograniczaj\u0105c\u0105.
+42Z19=Do kolumny ''{0}'' odnosi si\u0119 przynajmniej jedna regu\u0142a ograniczaj\u0105ca klucz obcy ''{1}''. Aby zmieni\u0107 d\u0142ugo\u015b\u0107 tej kolumny, nale\u017cy usun\u0105\u0107 odnosz\u0105ce si\u0119 do niej regu\u0142y ograniczaj\u0105ce, wykona\u0107 instrukcj\u0119 ALTER TABLE, a nast\u0119pnie utworzy\u0107 ponownie regu\u0142\u0119 ograniczaj\u0105c\u0105. 
+42Z20=Kolumna ''{0}'' nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci null. Jest cz\u0119\u015bci\u0105 klucza podstawowego lub ograniczenia przez unikalno\u015b\u0107, kt\u00f3re nie mog\u0105 mie\u0107 kolumn z dopuszczaln\u0105 warto\u015bci\u0105 null.
+
+#####
+# end of alter table modify constraints.
+# identity error message (from 42Z21-42Z29)
+#####
+42837=Instrukcja ALTER TABLE ''{0}'' okre\u015bla atrybuty dla kolumny ''{1}'', kt\u00f3re nie s\u0105 kompatybilne z istniej\u0105c\u0105 kolumn\u0105.
+42Z21=Okre\u015blono niepoprawny przyrost dla to\u017csamo\u015bci kolumny ''{0}''. Przyrost nie mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wny zero. 
+42Z22=Okre\u015blono niepoprawny typ dla kolumny to\u017csamo\u015bci ''{0}''. Jedynymi poprawnymi typami dla kolumny to\u017csamo\u015bci s\u0105 BIGINT, INT i SMALLINT.
+42Z23=Pr\u00f3ba modyfikowania kolumny to\u017csamo\u015bci ''{0}''. 
+42Z24=Wyst\u0105pi\u0142o przepe\u0142nienie w warto\u015bci to\u017csamo\u015bci dla kolumny ''{1}'' w tabeli ''{0}''.
+42Z25=B\u0141\u0104D WEWN\u0118TRZNY licznika to\u017csamo\u015bci. Aktualizacja zosta\u0142a wywo\u0142ana bez argument\u00f3w z warto\u015bci\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105 \= NULL.
+42Z26=Kolumna ''{0}'' z warto\u015bci\u0105 domy\u015bln\u0105 to\u017csamo\u015bci nie mo\u017ce dopuszcza\u0107 warto\u015bci null.
+42Z27=Kolumna z dopuszczalnymi warto\u015bciami null ''{0}'' nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci domy\u015blnej to\u017csamo\u015bci.
+
+#####
+# end of identity error messages.
+
+42Z30.U=up\u0142yw czasu w tym obiekcie ResultSet =
+42Z31.U=up\u0142yw czasu w tym obiekcie ResultSet i kolejnych =
+42Z32.U=ca\u0142kowity podzia\u0142 czasu: 
+42Z33.U=czas operacji constructor (milisekundy) =
+42Z34.U=czas operacji open (milisekundy) =
+42Z35.U=czas operacji next (milisekundy) =
+42Z36.U=czas operacji close (milisekundy) =
+42Z37.U=Brak
+42Z38.U=Informacje dotycz\u0105ce pozycjonowania nie s\u0105 dost\u0119pne, poniewa\u017c ten obiekt ResultSet nigdy nie by\u0142 otwierany.
+42Z39.U=Nieoczekiwany wyj\u0105tek {0} podczas pobierania pozycjonera.
+## NOTE: In the following message, {0} will be either >= or >
+42Z40.U={0} w pocz\u0105tkowych {1} kolumnach.
+42Z41.U=Semantyka uporz\u0105dkowanych warto\u015bci null dla nast\u0119puj\u0105cych kolumn: 
+42Z42.U=Identyfikator kolumny
+42Z43.U=Operator
+42Z44.U=Uporz\u0105dkowane warto\u015bci null
+42Z45.U=Nieznana warto\u015b\u0107 zwracana
+42Z46.U=Zanegowany wynik por\u00f3wnania
+42Z47.U=Pobieranie planu zapytania jako \u0142a\u0144cucha nie jest obs\u0142ugiwane dla {0}
+## NOTE: In the following message, {0} and {1} are integer indexes into a 2-d array
+42Z48.U=Identyfikator kolumny[{0}][{1}]
+
+# matches DB2
+42939=Obiekt nie mo\u017ce by\u0107 utworzony za pomoc\u0105 nazwy schematu ''{0}''.
+
+
+
+
+42Z50=B\u0141\u0104D WEWN\u0118TRZNY: Nie mo\u017cna wygenerowa\u0107 kodu dla {0}.
+42Z53=B\u0141\u0104D WEWN\u0118TRZNY: Nieznany typ aktywowania do wygenerowania dla w\u0119z\u0142a {0}.
+42Z54.U=Ten wyj\u0105tek zatrzymuje instrukcj\u0119 po przeanalizowaniu - dalsze przetwarzanie nie jest wymagane.
+42Z55.U=Wykonywanie zatrzymane przez opcj\u0119 debugowania StopAfterParsing po przeanalizowaniu.
+42Z56.U=Wykonywanie zatrzymane przez opcj\u0119 debugowania StopAfterBinding po powi\u0105zaniu.
+42Z57.U=Wykonywanie zatrzymane przez opcj\u0119 debugowania StopAfterOptimizing po optymalizowaniu.
+42Z58.U=Wykonywanie zatrzymane przez opcj\u0119 debugowania StopAfterGenerating po wygenerowaniu.
+
+42Z60={0} nie jest dozwolone, dop\u00f3ki w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 {1} bazy danych ma warto\u015b\u0107 ''{2}''.
+
+# Derby-specific XML compile errors (42Z70 - 42Z7Z)
+42Z70=Wi\u0105zanie bezpo\u015brednio z warto\u015bci\u0105 XML nie jest dozwolone. Spr\u00f3buj u\u017cy\u0107 komendy XMLPARSE.
+42Z71=Warto\u015bci XML nie s\u0105 dozwolone w tabelach wynikowych najwy\u017cszego poziomu. Spr\u00f3buj u\u017cy\u0107 komendy XMLSERIALIZE.
+42Z72=W wierszu {1}, w kolumnie {2} brak s\u0142\u00f3w kluczowych SQL/XML ''{0}''.
+42Z73=Niepoprawny typ docelowy dla XMLSERIALIZE: ''{0}''.
+42Z74=Opcja XML nie jest obs\u0142ugiwana: ''{0}''.
+42Z75=Wyra\u017cenie zapytania XML musi by\u0107 litera\u0142em \u0142a\u0144cuchowym.
+42Z76=Wiele element\u00f3w kontekstu XML nie jest dozwolonych.
+42Z77=Element kontekstu musi mie\u0107 typ ''XML''. Typ ''{0}'' nie jest dozwolony.
+42Z79=Nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 typu parametru dla XMLPARSE. Spr\u00f3buj u\u017cy\u0107 polecenia CAST.
+
+## More RUNTIMESTATISTICS messages
+42Z80.U=mo\u017cliwe do serializacji
+42Z81.U=odczyt zatwierdzony
+42Z82.U=wy\u0142\u0105czny
+42Z83.U=indywidualne wsp\u00f3\u0142u\u017cytkowanie
+42Z84.U=wsp\u00f3\u0142u\u017cytkowanie
+42Z85.U=tabela
+42Z86.U=wiersz
+42Z87.U=wsp\u00f3\u0142u\u017cytkowana tabela
+42Z88.U=wsp\u00f3\u0142u\u017cytkowany wiersz
+
+# More generic language stuff
+42Z90=Klasa ''{0}'' nie zwraca obiektu ResultSet, kt\u00f3ry mo\u017cna aktualizowa\u0107.
+42Z91=podzapytanie
+42Z92=odczyt powtarzalny
+42Z9A=odczyt niezatwierdzony
+
+# Declare global temporary table language stuff. Matches DB2
+428EK=Jako kwalifikator dla deklarowanej nazwy globalnej tabeli tymczasowej wymagany jest SESSION.
+42995=\u017b\u0105dana funkcja nie ma zastosowania dla globalnych tabel tymczasowych.
+42962=Kolumna o typie kolumna d\u0142uga lub parametr ''{0}'' nie s\u0105 dozwolone w deklarowanych globalnych tabelach tymczasowych ani w definicjach procedur. 
+
+## org.apache.derby.impl.sql.execute.rts
+43X00.U=Pod\u0142\u0105czony do
+43X01.U=Pocz\u0105tkowy numer podzapytania
+# NOTE: In this case, the name of the type of ResultSet is "Any". ResultSet
+# is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X02.U=Dowolny interfejs ResultSet
+43X03.U=Liczba otwartych
+43X04.U=Widoczne wiersze
+43X05.U=\u0179r\u00f3d\u0142owa tabela wynikowa
+43X06.U=Ko\u0144cowy numer podzapytania
+43X07.U=liczba wierszy oszacowana przez optymalizator
+43X08.U=koszt oszacowany przez optymalizator
+43X09.U=sekundy
+43X10.U=\u0141\u0105cznie
+43X11.U=W\u0119ze\u0142
+43X12.U=Obiekt {0} nie jest obecnie zaimplementowany dla {1}
+# NOTE: In this case, the name of the type of ResultSet is "Any". ResultSet
+# is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X13.U=Usu\u0144 interfejs ResultSet za pomoc\u0105
+43X14.U=blokowanie tabeli
+43X15.U=blokowanie wiersza
+43X16.U=odroczone
+43X17.U=Usuni\u0119te wiersze
+43X18.U=Zaktualizowane indeksy
+43X19.U=Usu\u0144
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X20.U=Interfejs ResultSet dla odr\u0119bnego agregatu skalarnego
+# NOTE: In this message, "input" is being used as a verb
+43X21.U=Wej\u015bcie wierszy
+43X22.U=Odr\u0119bny agregat skalarny
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X23.U=Interfejs ResultSet skanowania odr\u0119bnego dla {0} za pomoc\u0105 {1} {2}
+43X24.U=regu\u0142a ograniczaj\u0105ca
+43X25.U=indeks
+43X26.U=Interfejs ResultSet dla skanowania odr\u0119bnego dla {0}
+#NOTE: In this message, {0} will be something like "serializable" or "read
+# committed", and {1} will be something like "share" or "exclusive".
+43X27.U=na poziomie odseparowania {0} za pomoc\u0105 blokowania {1}
+43X28.U=informacje skanowania
+43X29.U=Kolumna odr\u0119bna jest numerem kolumny
+43X30.U=Kolumny odr\u0119bne s\u0105 numerami kolumn
+43X31.U=Rozmiar tabeli mieszaj\u0105cej
+43X32.U=Wiersze filtrowane
+43X33.U=czas operacji next w milisekundach/wiersz
+43X34.U=pozycja pocz\u0105tkowa
+43X35.U=pozycja ko\u0144cowa
+43X36.U=kwalifikatory skanowania
+#NOTE: The message means the set of qualifiers that filter rows returned
+# by the "next" operation, not the set of qualifiers that come next.
+43X37.U=nast\u0119pne kwalifikatory
+#NOTE: In this message, {0} is a table name and {1} is an index name
+43X38.U=w tabeli {0} wykorzystywany jest indeks {1}
+43X39.U=Odr\u0119bne skanowanie
+43X40.U=Informacje o sortowaniu
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X41.U=Interfejs ResultSet dla agregatu zgrupowanego
+43X42.U=Ma agregat odr\u0119bny
+43X43.U=W porz\u0105dku sortowania
+43X44.U=Agregat zgrupowany
+43X45.U=\u0141\u0105czenie mieszaj\u0105ce Exists
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X46.U=Interfejs ResultSet dla \u0142\u0105czenia mieszaj\u0105cego Exists
+43X47.U=\u0141\u0105czenie mieszaj\u0105ce
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X48.U=Interfejs ResultSet dla \u0142\u0105czenia mieszaj\u0105cego
+43X49.U=Lewostronne \u0142\u0105czenie mieszaj\u0105ce zewn\u0119trzne
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X50.U=Interfejs ResultSet dla lewostronnego \u0142\u0105czenia mieszaj\u0105cego zewn\u0119trznego
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {1} is either "constraint" or "index", {0} is a table name, and {2} is a
+# constraint or index name.
+43X51.U=Interfejs ResultSet dla skanowania mieszaj\u0105cego dla {0} za pomoc\u0105 {1} {2}
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X52.U=Interfejs ResultSet dla skanowania mieszaj\u0105cego dla {0}
+43X53.U=Klucz mieszaj\u0105cy jest numerem kolumny
+43X54.U=Klucze mieszaj\u0105ce s\u0105 numerami kolumn
+43X55.U=Skanowanie mieszaj\u0105ce
+43X56.U=Pod\u0142\u0105czone podzapytania
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X57.U=Interfejs ResultSet dla tabeli mieszaj\u0105cej
+43X58.U=Tabela mieszaj\u0105ca
+43X59.U=wszystkie
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {0} is a table name.
+43X60.U=Interfejs ResultSet dla wiersza indeksu do wiersza podstawowego dla {0}
+43X61.U=Kolumny, do kt\u00f3rych dost\u0119p uzyskano ze sterty
+#NOTE: {0} is a table name
+43X62.U=dla {0}
+43X63.U=Wiersz indeksu do wiersza podstawowego
+43X64.U=tryb wstawiania: wstawianie masowe
+43X65.U=tryb wstawiania: zwyk\u0142e (nie mo\u017cna przeprowadzi\u0107 wstawiania masowego, gdy\u017c tabela nie jest pusta)
+43X66.U=tryb wstawiania: zwyk\u0142e
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X67.U=Wstaw interfejs ResultSet za pomoc\u0105
+43X68.U=Wstawione wiersze
+43X69.U=Wstaw
+43X70.U=\u0141\u0105czenie
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {0} is a table name.
+43X71.U=Interfejs ResultSet dla ostatniego sekwencyjnego odczytu indeksu klucza dla {0} z u\u017cyciem indeksu {1}
+43X72.U=na poziomie odseparowania {0} za pomoc\u0105 blokowania {1} wybranego przez optymalizator
+43X73.U=Skanowanie tabeli
+43X74.U=Skanowanie indeksu
+#NOTE: {0} is a table name or class name
+43X75.U=w {0}
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X76.U=Zmaterializowany interfejs ResultSet
+43X77.U=czas tworzenia konglomeratu tymczasowego (milisekundy)
+43X78.U=czas pobierania konglomeratu tymczasowego (milisekundy)
+43X79.U=Wiersze widoczne z lewej
+43X80.U=Wiersze widoczne z prawej
+43X81.U=Wiersze zwr\u00f3cone
+43X82.U=Lewa tabela wynikowa
+43X83.U=Prawa tabela wynikowa
+43X84.U=\u0141\u0105czenie Exists p\u0119tli zagnie\u017cd\u017conej
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X85.U=Interfejs ResultSet dla \u0142\u0105czenia zagnie\u017cd\u017conego Exists
+43X86.U=\u0141\u0105czenie zagnie\u017cd\u017cone
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X87.U=Interfejs ResultSet dla \u0142\u0105czenia zagnie\u017cd\u017conego
+43X88.U=Zwr\u00f3cono puste wiersze prawostronne
+43X89.U=Lewostronne \u0142\u0105czenie zewn\u0119trzne zagnie\u017cd\u017cone
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X90.U=Interfejs ResultSet dla lewostronnego \u0142\u0105czenia zewn\u0119trznego zagnie\u017cd\u017conego
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X91.U=Interfejs ResultSet - normalizacja
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X92.U=Interfejs ResultSet - teraz
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X93.U=Interfejs ResultSet ograniczenia projektu
+43X94.U=ograniczenie
+43X95.U=projektowanie
+43X96.U=czas ograniczenia (milisekundy)
+43X97.U=czas projektowania (milisekundy)
+43X98.U=Ograniczenie projektu
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43X99.U=Interfejs ResultSet dla wiersza
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43Y00.U=Interfejs ResultSet dla agregatu skalarnego
+43Y01.U=Optymalizacja klucza indeksowania
+43Y02.U=Agregat skalarny
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43Y03.U=Interfejs ResultSet dla niewra\u017cliwego przewijania
+43Y04.U=Liczba odczyt\u00f3w z tabeli mieszaj\u0105cej
+43Y05.U=Liczba zapis\u00f3w do tabeli mieszaj\u0105cej
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43Y06.U=Interfejs ResultSet dla sortowania
+43Y07.U=Eliminowanie duplikat\u00f3w
+43Y08.U=Sortowanie
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {0} is a table name, {1} is either "constraint" or "index", {2} is a
+# constraint or index name.
+43Y09.U=Interfejs ResultSet dla sekwencyjnego odczytu indeksu dla {0} za pomoc\u0105 {1} {2}
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {0} is a table name.
+43Y10.U=Interfejs ResultSet dla skanowania tabeli dla {0}
+43Y11.U=Wykorzystywane bie\u017c\u0105ce blokowanie: blokowanie na poziomie tabeli.
+43Y12.U=Rozmiar pobierania
+43Y13.U=kwalifikatory
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+43Y14.U=Interfejs ResultSet dla unii
+43Y15.U=Unia
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {0} is either "table" or "row"
+43Y16.U=Aktualizowanie interfejsu ResultSet za pomoc\u0105 blokowania typu {0}
+43Y17.U=Zaktualizowane wiersze
+43Y18.U=Aktualizuj
+# NOTE: ResultSet is the name of an interface, so it should not be translated.
+# {0} is a Java class name.
+43Y19.U=Interfejs ResultSet VTI dla klasy {0}
+43Y20.U=Interfejs VTI
+43Y21.U=Podzapytania zmaterializowane
+43Y22.U=Nazwa instrukcji
+43Y23.U=Tekst instrukcji
+# NOTE: This means the amount of time it takes to parse
+43Y24.U=Czas analizowania
+# NOTE: This means the amount of time it takes to bind
+43Y25.U=Czas wi\u0105zania
+# NOTE: This means the amount of time it takes to optimize
+43Y26.U=Czas optymalizowania
+# NOTE: This means the amount of time it takes to generate
+43Y27.U=Czas generowania
+# NOTE: This means the amount of time it takes to compile
+43Y28.U=Czas kompilacji
+# NOTE: This means the amount of time it takes to execute
+43Y29.U=Czas wykonywania
+43Y30.U=Datownik rozpocz\u0119cia kompilacji
+43Y31.U=Datownik zako\u0144czenia kompilacji
+43Y32.U=Datownik rozpocz\u0119cia wykonywania
+43Y33.U=Datownik zako\u0144czenia wykonywania
+43Y44.U=Tekst planu wykonania instrukcji
+43Y45.U=100% czasu wykonywania, {0} sekund
+43Y46.U=Wstaw interfejs ResultSet VTI
+43Y47.U=Usu\u0144 interfejs ResultSet VTI
+43Y49.U=Wstaw interfejs VTI
+43Y50.U=Usu\u0144 interfejs VTI
+43Y51.U=Usu\u0144 kaskadowy interfejs ResultSet
+43Y52.U=Usu\u0144 kaskadowy interfejs ResultSet za pomoc\u0105
+43Y53.U=Dzia\u0142ania referencyjne na tabelach zale\u017cnych
+43Y54.U=Numer rozpocz\u0119cia dzia\u0142ania referencyjnego na tabeli zale\u017cnej
+43Y55.U=Numer zako\u0144czenia dzia\u0142ania referencyjnego na tabeli zale\u017cnej
+43Y56.U=Nadpisania optymalizatora podane przez u\u017cytkownika dla {0} to {1}
+43Y57.U=Nadpisania optymalizatora podane przez u\u017cytkownika dla \u0142\u0105czenia to {0}
+43Y58.U=Interfejs ResultSet dla przeci\u0119cia
+43Y59.U=Przeci\u0119cie
+43Y60.U=Interfejs ResultSet dla wy\u0142\u0105czenia
+43Y61.U=Wy\u0142\u0105czenie
+	
+54004=Instrukcja SELECT ma za du\u017co element\u00f3w na li\u015bcie GROUP BY, ORDER BY lub na li\u015bcie wyboru.
+54008=Instrukcja CREATE INDEX okre\u015bla zbyt wiele kolumn (maksymalna warto\u015b\u0107 to 16).
+54023=Ograniczenie liczby parametr\u00f3w dla procedury zosta\u0142o przekroczone. Ograniczenie wynosi {0}, a liczba parametr\u00f3w dla procedury {1} to {2}.
+54038=Przekroczono maksymaln\u0105 g\u0142\u0119boko\u015b\u0107 zagnie\u017cd\u017conych wyzwalaczy.
+
+## all other org.apache.derby.catalog.types
+44X00.U=Nazwa typu SQL
+44X05.U=nast\u0119pny b\u0142\u0105d
+
+X0A00.S=Na li\u015bcie wyboru kolumna ''{0}'' wyst\u0119puje dwa razy. Nie jest to dozwolone w zapytaniach z klauzulami GROUP BY lub HAVING. Spr\u00f3buj utworzy\u0107 alias dla jednej z kolumn powoduj\u0105cych konflikt, podaj\u0105c unikaln\u0105 nazw\u0119.
+
+X0X02.S=Tabela ''{0}'' nie mo\u017ce by\u0107 zablokowana w trybie ''{1}''.
+X0X03.S=Niepoprawny stan transakcji - kursor wstrzymania wymaga tego samego poziomu odseparowania
+X0X05.S=Tabela/widok ''{0}'' nie istnieje.
+X0X0E.S=W tabeli wstawiania nie znaleziono pozycji kolumny ''{0}'' wymienionej w automatycznie generowanej tablicy wyboru kolumn. 
+X0X0F.S=W tabeli wstawiania nie znaleziono nazwy kolumny ''{0}'' wymienionej w automatycznie generowanej tablicy wyboru kolumn.
+X0X07.S=Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 pliku jar ''{0}'', poniewa\u017c znajduje si\u0119 na \u015bcie\u017cce klasy derby.database.classpath ''{0}''.
+X0X10.S=Klauzula USING zwr\u00f3ci\u0142a wi\u0119cej ni\u017c jeden wiersz. Dozwolone s\u0105 tylko obiekty ResultSet z pojedynczymi wierszami.
+X0X11.S=Klauzula USING nie zwr\u00f3ci\u0142a \u017cadnych wynik\u00f3w, tak wi\u0119c nie mo\u017cna ustawi\u0107 \u017cadnych parametr\u00f3w. 
+X0X13.S=Plik jar ''{0}'' nie istnieje w schemacie ''{1}''.
+X0X57.S=Wyst\u0105pi\u0142a pr\u00f3ba wstawienia warto\u015bci Java typu ''{0}'' do warto\u015bci SQL, ale brakuje odpowiedniego typu SQL. Warto\u015b\u0107 Java prawdopodobnie jest wynikiem wywo\u0142ania metody lub dost\u0119pu do pola.
+X0X60.S=Kursor o nazwie ''{0}'' ju\u017c istnieje.
+X0X61.S=Warto\u015bci dla kolumny ''{4}'' w indeksie ''{0}'' i tabeli ''{1}.{2}'' nie s\u0105 zgodne z po\u0142o\u017ceniem wiersza {3}. Warto\u015b\u0107 w indeksie to ''{5}'', podczas gdy warto\u015b\u0107 w tabeli bazowej to ''{6}''. Pe\u0142ny klucz indeksowania, \u0142\u0105cznie z po\u0142o\u017ceniem wiersza, to ''{7}''. Zalecane dzia\u0142anie to ponowne utworzenie indeksu.
+X0X62.S=Znaleziono niesp\u00f3jno\u015b\u0107 mi\u0119dzy tabel\u0105 ''{0}'' a indeksem ''{1}''. B\u0142\u0105d podczas pr\u00f3by pobrania po\u0142o\u017cenia wiersza ''{2}'' z tabeli. Pe\u0142ny klucz indeksowania, \u0142\u0105cznie z po\u0142o\u017ceniem wiersza, to ''{3}''. Zalecane dzia\u0142anie to ponowne utworzenie indeksu.
+X0X63.S=Pobrano wyj\u0105tek we/wy ''{0}''.
+X0X67.S=Kolumny typu ''{0}'' nie mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane w instrukcjach CREATE INDEX, ORDER BY, GROUP BY, UNION, INTERSECT, EXCEPT lub DISTINCT, poniewa\u017c dla tego typu por\u00f3wnania nie s\u0105 obs\u0142ugiwane.
+X0X81.S={0} ''{1}'' nie istnieje.
+X0X85.S=Indeks ''{0}'' nie zosta\u0142 utworzony, poniewa\u017c ''{1}'' nie jest poprawnym typem indeksu.
+X0X86.S=0 jest niepoprawn\u0105 warto\u015bci\u0105 parametru dla funkcji ResultSet.absolute(int row).

[... 502 lines stripped ...]


Mime
View raw message