db-derby-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From kahat...@apache.org
Subject svn commit: r1741388 - in /db/derby/code/branches/10.11: ./ java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/LocalizedDisplay.out java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/tests/i18n/LocalizedDisplay.sql
Date Thu, 28 Apr 2016 07:13:54 GMT
Author: kahatlen
Date: Thu Apr 28 07:13:54 2016
New Revision: 1741388

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1741388&view=rev
Log:
DERBY-6827: Errors in LocalizedDisplayScriptTest on jdk 9

Merged revision 1692008 from trunk.

Modified:
  db/derby/code/branches/10.11/  (props changed)
  db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/LocalizedDisplay.out
  db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/tests/i18n/LocalizedDisplay.sql

Propchange: db/derby/code/branches/10.11/
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Thu Apr 28 07:13:54 2016
@@ -2,4 +2,4 @@
 /db/derby/code/branches/10.7:1061570,1061578,1082235
 /db/derby/code/branches/10.8:1177474,1234973,1464951
 /db/derby/code/branches/10.9:1373148
-/db/derby/code/trunk:1614963,1615140,1615565,1615821,1615982,1616111-1616112,1616163,1616299,1616332,1616334-1616335,1616365,1616523,1617641,1617737,1618088,1618114,1618544,1618821,1618859,1618881,1618930,1618955,1619154,1619456,1620378-1620379,1620385,1620539,1620608,1620961,1620964,1621215,1622631,1625904,1626094,1626825,1627671,1627851,1628008,1628960,1629099,1629192,1629251,1630598,1636509,1636668,1636798,1639804,1725139,1737188-1737189
+/db/derby/code/trunk:1614963,1615140,1615565,1615821,1615982,1616111-1616112,1616163,1616299,1616332,1616334-1616335,1616365,1616523,1617641,1617737,1618088,1618114,1618544,1618821,1618859,1618881,1618930,1618955,1619154,1619456,1620378-1620379,1620385,1620539,1620608,1620961,1620964,1621215,1622631,1625904,1626094,1626825,1627671,1627851,1628008,1628960,1629099,1629192,1629251,1630598,1636509,1636668,1636798,1639804,1692008,1725139,1737188-1737189

Modified: db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/LocalizedDisplay.out
URL: http://svn.apache.org/viewvc/db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/LocalizedDisplay.out?rev=1741388&r1=1741387&r2=1741388&view=diff
==============================================================================
--- db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/LocalizedDisplay.out
(original)
+++ db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/master/LocalizedDisplay.out
Thu Apr 28 07:13:54 2016
@@ -74,22 +74,22 @@ NDEC  |NDATEC  |NTIMEC |NCHARC
 11.105 |2000-07-09|15:39:10|¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
8ÉäǤ·¤¿                                    
              
 ij> -- display in localized format
 LOCALIZEDDISPLAY ON;
-ij> select * from localtab;
-NDEC  |NDATEC         |NTIMEC      |NCHARC               
                                             
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-12,345 |25 de mayo de 2000   |15:30:15 PST   |¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥é¡¼¥à¤¬Í­¸ú¤Ç¤¹¡£
                                             
            
-32,432 |18 de mayo de 2000   |15:32:10 PST   |DR:DRAUTO¤Ï0 (Off)¤Ç¤¹¡£  
                                             
       
-54,846 |28 de enero de 2000   |15:32:28 PST   |INFORMIX-OnLine¤¬½é´ü²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î½é´ü²½¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
-39,003 |11 de noviembre de 2000 |15:32:29 PST   |¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
0ÉäǤ·¤¿                                    
              
-79,406 |5 de junio de 2000   |15:32:29 PST   |¤¹¤Ù¤Æ¤ÎDBÎΰè¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¹¥­¥Ã¥×¤Ï¸½ºß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
                                             
    
-94,999 |30 de julio de 2000   |15:32:30 PST   |On-Line¥â¡¼¥É         
                                             
     
-18,849 |22 de octubre de 2000  |15:32:31 PST   |sysmaster¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®Ãæ¤Ç¤¹...
                                             
       
-35,444 |29 de febrero de 2000  |15:33:22 PST   |ÏÀÍý¥í¥° 1¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
            
-84,391 |21 de enero de 2000   |15:33:23 PST   |¥ê¥¿¡¼¥ó¥³¡¼¥É 1¤òÌᤷ¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿:/bin/sh
/bin/sh -c /work1/MOSES_7.22.UC1A5_27/sqldist/etc/log_full.sh 2 23 ÏÀÍý¥í¥° 1¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÍý      
-56,664 |16 de abril de 2000   |15:33:40 PST   |ÏÀÍý¥í¥° 2¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
            
-90,007 |27 de noviembre de 2000 |15:33:43 PST   |¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
2ÉäǤ·¤¿                                    
              
-30,496 |3 de abril de 2000   |15:34:29 PST   |ÏÀÍý¥í¥° 3¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
            
-66,295 |15 de octubre de 2000  |15:34:30 PST   |¥ê¥¿¡¼¥ó¥³¡¼¥É 1¤òÌᤷ¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿:/bin/sh
/bin/sh -c /work1/MOSES_7.22.UC1A5_27/sqldist/etc/log_full.sh 2 23 ÏÀÍý¥í¥° 3¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÍý      
-54,332 |1 de septiembre de 2000 |15:35:35 PST   |sysmaster¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎºîÀ®¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
      
-11,105 |9 de julio de 2000   |15:39:10 PST   |¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
8ÉäǤ·¤¿                                    
              
-ij> 
+ij> select NDEC, NDATEC, NCHARC from localtab;
+NDEC  |NDATEC         |NCHARC                         
                                    
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+12,345 |25 de mayo de 2000   |¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥é¡¼¥à¤¬Í­¸ú¤Ç¤¹¡£
                                             
            
+32,432 |18 de mayo de 2000   |DR:DRAUTO¤Ï0 (Off)¤Ç¤¹¡£            
                                          
+54,846 |28 de enero de 2000   |INFORMIX-OnLine¤¬½é´ü²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î½é´ü²½¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
+39,003 |11 de noviembre de 2000 |¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
0ÉäǤ·¤¿                                    
              
+79,406 |5 de junio de 2000   |¤¹¤Ù¤Æ¤ÎDBÎΰè¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¹¥­¥Ã¥×¤Ï¸½ºß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
                                             
    
+94,999 |30 de julio de 2000   |On-Line¥â¡¼¥É                  
                                         
+18,849 |22 de octubre de 2000  |sysmaster¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®Ãæ¤Ç¤¹...
                                             
       
+35,444 |29 de febrero de 2000  |ÏÀÍý¥í¥° 1¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£   
                                             
         
+84,391 |21 de enero de 2000   |¥ê¥¿¡¼¥ó¥³¡¼¥É 1¤òÌᤷ¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿:/bin/sh
/bin/sh -c /work1/MOSES_7.22.UC1A5_27/sqldist/etc/log_full.sh 2 23 ÏÀÍý¥í¥° 1¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÍý      
+56,664 |16 de abril de 2000   |ÏÀÍý¥í¥° 2¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£   
                                             
         
+90,007 |27 de noviembre de 2000 |¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
2ÉäǤ·¤¿                                    
              
+30,496 |3 de abril de 2000   |ÏÀÍý¥í¥° 3¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£   
                                             
         
+66,295 |15 de octubre de 2000  |¥ê¥¿¡¼¥ó¥³¡¼¥É 1¤òÌᤷ¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿:/bin/sh
/bin/sh -c /work1/MOSES_7.22.UC1A5_27/sqldist/etc/log_full.sh 2 23 ÏÀÍý¥í¥° 3¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÍý      
+54,332 |1 de septiembre de 2000 |sysmaster¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎºîÀ®¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
                                             
      
+11,105 |9 de julio de 2000   |¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿:·Ñ³»þ´Ö¤Ï
8ÉäǤ·¤¿                                    
              
+ij> 
\ No newline at end of file

Modified: db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/tests/i18n/LocalizedDisplay.sql
URL: http://svn.apache.org/viewvc/db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/tests/i18n/LocalizedDisplay.sql?rev=1741388&r1=1741387&r2=1741388&view=diff
==============================================================================
--- db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/tests/i18n/LocalizedDisplay.sql
(original)
+++ db/derby/code/branches/10.11/java/testing/org/apache/derbyTesting/functionTests/tests/i18n/LocalizedDisplay.sql
Thu Apr 28 07:13:54 2016
@@ -41,4 +41,4 @@ select * from localtab;
 
 -- display in localized format
 LOCALIZEDDISPLAY ON;
-select * from localtab;
+select NDEC, NDATEC, NCHARC from localtab;Mime
View raw message