flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From aha...@apache.org
Subject [02/50] [abbrv] git commit: [flex-falcon] [refs/heads/develop] - get donated fdbworkers to work, including integration with latest falcon compiler for expression evaluation
Date Tue, 02 Jun 2015 17:05:05 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/00c0bf63/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
new file mode 100644
index 0000000..7abc993
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
@@ -0,0 +1,1589 @@
+
+
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+
+to make this file more easily readable.
+
+
+
+Help text should be formatted to not wrap
+
+when displayed on an 80-character-wide console.
+
+The following line is 80 characters wide.
+
+
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+
+
+[?]
+
+
+
+Udefinert kommando. Skriv "help" hvis du vil se en liste over alle 
+
+fdb-kommandoer.
+
+
+
+[break]
+
+
+
+Angi stoppunkt ved valgt linje eller funksjon.
+
+Eksempler:
+
+ break 87
+
+  Angir et stoppunkt ved linje 87 i gjeldende fil.
+
+ break myapp.mxml:56
+
+  Angir et stoppunkt ved linje 56 i myapp.mxml.
+
+ break #3:29
+
+  Angir et stoppunkt ved linje 29 i fil nr. 3.
+
+ break doThis
+
+  Angir et stoppunkt ved funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+
+ break myapp.mxml:doThat
+
+  Angir et stoppunkt ved funksjonen doThat() i filen myapp.mxml.
+
+ break #3:doOther
+
+  Angir et stoppunkt ved funksjonen doOther() i fil nr. 3.
+
+ break
+
+  Angir et stoppunkt ved gjeldende kjøringsadresse i gjeldende stakkramme. 
+
+  Dette er nyttig for stopp ved retur til en stakkramme.
+
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+
+files".
+
+Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
+
+Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+Hvis linjenummer er angitt, legges stoppet på begynnelsen av koden for den 
+
+linjen.
+
+Hvis funksjon er angitt, legges stoppet på begynnelsen av koden for den 
+
+funksjonen.
+
+Du finner mer om stoppunktkontroll under "commands" og "condition".
+
+
+
+[bt]
+
+
+
+Tilbakesporing i stakk.
+
+
+
+[catch]
+
+
+
+Stopp hvis unntak oppstår. Dette påvirker kun unntak som blir fanget, dvs. 
+
+unntak som skal håndteres av en catch-blokk. Unntak som ikke blir fanget, 
+
+stanses alltid i feilsøkingen.
+
+
+
+Du sletter et catch-punkt med kommandoen "delete".
+
+
+
+Eksempler:
+
+ catch *
+
+  Stopper ved ethvert unntak som oppstår.
+
+ catch ReferenceError
+
+  Stopper hvis det oppstår en ReferenceError, enten den fanges eller ikke.
+
+
+
+[cf]
+
+
+
+Vis navn og nummer for gjeldende fil, eller endre gjeldende fil.
+
+Eksempler:
+
+ cf
+
+  Viser navn og nummer for gjeldende fil.
+
+ cf myapp.mxml
+
+  Endrer gjeldende fil til myapp.mxml.
+
+ cf #29
+
+  Endrer gjeldende fil til filnr. 29.
+
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+
+files".
+
+Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+Hvis du lister en fil med kommandoen "list", blir den filen til gjeldende fil.
+
+
+
+[clear]
+
+
+
+Fjern stoppunkt ved valgt linje eller funksjon.
+
+Eksempler:
+
+ clear 87
+
+  Fjerner stoppunktet ved linje 87 i gjeldende fil.
+
+ clear myapp.mxml:56
+
+  Fjerner stoppunktet ved linje 56 i myapp.mxml.
+
+ clear #3:29
+
+  Fjerner stoppunktet ved linje 29 i fil nr. 3.
+
+ clear doThis
+
+  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+
+ clear myapp.mxml:doThat
+
+  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doThat() i filen myapp.mxml.
+
+ clear #3:doOther
+
+  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doOther() i fil nr. 3.
+
+ clear
+
+  Fjerner stoppunktet på gjeldende linje i gjeldende fil. 
+
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+
+files".
+
+Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
+
+Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+Hvis linjenummer er angitt, tømmes alle stoppunkt på den linjen
+
+Hvis funksjon er angitt, fjernes stoppunkt på begynnelsen av funksjonen.
+
+
+
+[continue]
+
+
+
+Fortsett kjøring etter stans ved stoppunkt.
+
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+
+
+[condition]
+
+
+
+
+
+Angi at stoppunkt nummer n skal stoppe kun hvis COND er sann.
+
+Brukes slik: "condition N COND", der N er et heltall og COND er et uttrykk som 
+
+skal evalueres hver gang kjøringen når stoppunkt N.
+
+
+
+[commands]
+
+
+
+Angi kommandoer som skal utføres ved stoppunkt.
+
+Angi nummeret til stoppunktet som et argument etter "commands".
+
+Hvis du ikke oppgir et argument, brukes siste angitte stoppunkt som mål.
+
+Kommandoene følger deretter, og starter på neste linje.
+
+Skriv en linje som inneholder "end" for å angi at de skal avsluttes.
+
+Angi "silent" på første linje for å gjøre stoppunktet stumt. Da vises ingen 
+
+utdata når kjøringen kommer til stoppunktet, med unntak av det kommandoen viser.
+
+Eksempel:
+
+ (fdb) commands
+
+ Skriv inn kommandoer for når stoppunkt 1 nås, én kommando per linje.
+
+ Avslutt med en linje der det bare står "end".
+
+ >w
+
+ >end
+
+
+
+[delete]
+
+
+
+Slett ett eller flere stoppunkt.
+
+Eksempler:
+
+ delete
+
+  Sletter alle stoppunkt
+
+ delete 2 5
+
+  Sletter stoppunkt nr. 2 og 5.
+
+Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
+
+
+
+[directory]
+
+
+
+Endre listen over kataloger fdb søker etter kildefiler i.
+
+
+
+Eksempler:
+
+
+
+ directory
+
+  Gjenoppretter listen til standard, dvs. katalogen der kildefilen ble 
+
+  kompilert til objektkode, fulgt av gjeldende arbeidskatalog.
+
+
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+
+ directory /MySource     (Mac)
+
+  Legger til angitt katalog i begynnelsen av listen over kataloger som blir 
+
+  gjennomsøkt etter kilde. Hvis du f.eks. ser etter kilden til klassen 
+
+  mypackage.MyClass, ser feilsøkingen etter både 
+
+  C:\MySource\mypackage\MyClass.as og C:\MySource\MyClass.as.
+
+
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows: bruk ; (semikolon) som skilletegn)
+
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac: bruk : (kolon) som skilletegn)
+
+  Legger til flere kataloger i begynnelsen av listen over kataloger som blir 
+
+  gjennomsøkt etter kilde.
+
+
+
+Hvis du vil se gjeldende liste, skriver du "show directories".
+
+
+
+[disable]
+
+
+
+Deaktiver ett eller flere stoppunkt eller automatvisningsuttrykk.
+
+Eksempler:
+
+ disable
+
+ disable breakpoints
+
+  Deaktiverer alle stoppunkt.
+
+ disable 2 5
+
+ disable breakpoints 2 5
+
+  Deaktiverer stoppunkt nr. 2 og 5.
+
+ disable display
+
+  Deaktiverer alle automatvisningsuttrykk.
+
+ disable display 1 3
+
+  Deaktiverer automatvisningsuttrykk nr. 1 og 3.
+
+Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
+
+Hvis du vil se numrene til automatvisningsuttrykkene, skriver du "info display".
+
+
+
+[disassemble]
+
+
+
+(Kun ActionScript 2, støttes ikke ved feilsøking av ActionScript 3)
+
+
+
+Del opp en angitt del av kildekoden.
+
+Standard er gjeldende listelinje.
+
+Argumenter som støttes, er de samme som for listekommando.
+
+Eksempler:
+
+ disassemble 87
+
+  Deler opp linje 87 i gjeldende fil.
+
+ disassemble 87 102
+
+  Deler opp linje 87 til 102 i gjeldende fil.
+
+ disassemble doThis
+
+   Deler opp funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+
+I tillegg til å bruke enkle linjenummer som ovenfor, kan du angi linjer på 
+
+flere måter:
+
+  myapp.mxml
+
+   Linje 1 i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   Første linje i funksjonen doThat() i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Linje 56 i myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Linje 1 i fil nr. 3.
+
+  #3:doOther
+
+   Den linjen i fil nr. 3 der funksjonen doOther() begynner.
+
+  #3:29
+
+   Linje 29 i fil nr. 3.
+
+
+
+[display]
+
+
+
+Legg til et uttrykk i listen over automatvisningsuttrykk.
+
+Eksempel:
+
+ display employee.name
+
+  Legger "employee.name" til listen over automatvisningsuttrykk.
+
+  Hver gang fdb stanser, vises verdien for employee.name.
+
+Argumentet for denne kommandoen ligner argumentet for "print".
+
+Hvis du vil se listen over automatvisningsuttrykk og tilhørende nummer, skriver 
+
+du "info display".
+
+
+
+[down]
+
+
+
+Velg og vis stakkrammen som denne kaller.
+
+Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser lokale 
+
+innstillinger og argumenter for valgt ramme.
+
+Se også "up" og "frame". 
+
+
+
+[enable]
+
+
+
+Aktiver ett eller flere stoppunkt eller automatvisningsuttrykk.
+
+Eksempler:
+
+ enable
+
+ enable breakpoints
+
+  Aktiverer alle stoppunkt.
+
+ enable 2 5
+
+ enable breakpoints 2 5
+
+  Aktiverer stoppunkt nr. 2 og 5.
+
+ enable display
+
+  Aktiverer alle automatvisningsuttrykk.
+
+ enable display 1 3
+
+  Aktiverer automatvisningsuttrykk nr. 1 og 3.
+
+Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
+
+Hvis du vil se numrene til automatvisningsuttrykkene, skriver du "info display".
+
+
+
+[file]
+
+
+
+Angi et program som skal feilsøkes uten at det startes.
+
+Eksempler:
+
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Angi et MXML-program som skal feilsøkes.
+
+ file myapp.swf
+
+  Angi en lokal SWF-fil som skal feilsøkes, og som ligger i gjeldende katalog.
+
+  I dette tilfellet må også myapp.swd (filen med feilsøkingsinformasjonen) 
+
+  ligge i gjeldende katalog.
+
+Denne kommandoen starter ikke programmet. Du bruker kommandoen "run" uten 
+
+argumenter for å starte feilsøkingen av programmet.
+
+I stedet for å bruke "file <mål>" fulgt av "run", kan du bare angi hvilket 
+
+program som skal feilsøkes som et argument i "run":
+
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+
+ run myapp.swf
+
+Du kan også angi programmet som skal feilsøkes som et kommandolinjeargument, 
+
+når du starter fdb:
+
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+ fdb myapp.swf
+
+I dette tilfellet trenger du ikke å bruke "file" eller "run".
+
+Hvis du bruker "run" uten å angi et program som skal feilsøkes, venter fdb til 
+
+et program kobler til det.
+
+
+
+[finish]
+
+
+
+Kjør til gjeldende funksjon kommer tilbake.
+
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+
+
+[frame]
+
+
+
+Velg og vis en bestemt stakkramme.
+
+Denne kommandoen tar et valgfritt argument: et rammenummer.
+
+Hvis det ikke oppgis et argument, er standard virkemåte retur til gjeldende 
+
+øverste ramme (ramme 0).
+
+Eksempler:
+
+ frame 4
+
+ frame
+
+Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser lokale 
+
+innstillinger og argumenter for valgt ramme.
+
+Se også "up", "down" og "bt". 
+
+
+
+[handle]
+
+
+
+Angi hvordan fdb skal håndtere en feil i Flash Player.
+
+Eksempler:
+
+ handle recursion_limit stop
+
+  Hvis det oppstår en recursion_limit-feil, vises en melding i fdb, og 
+
+  kjøringen stanser som ved et stoppunkt.
+
+ handle all print nostop
+
+  Hvis det oppstår en feil av noe slag, vises en melding i fdb, men 
+
+  kjøringen stanser ikke.
+
+Det første argumentet er navnet på en feil, eller "all".
+
+Tilleggsargumenter er handlinger som gjelder den angitte feilen.
+
+Hvis du vil se navn på feil, skriver du "info handle".
+
+Handlinger er print/noprint og stop/nostop.
+
+"print" vil si at en melding vises hvis denne feilen oppstår.
+
+"stop" vil si at feilsøkeren tas i bruk hvis feilen oppstår. "print" er 
+
+implisert.
+
+
+
+[help]
+
+
+
+Ny bruker av fdb? Skriv "tutorial" hvis du vil ha litt grunnleggende 
+
+informasjon.
+
+Liste over fdb-kommandoer:
+
+bt (bt)       Vis tilbakesporing av alle stakkrammer
+
+break (b)      Angi stoppunkt ved valgt linje eller funksjon
+
+catch (ca)     Stopp hvis unntak oppstår
+
+cf (cf)       Vis navn og nummer for gjeldende fil
+
+clear (cl)     Fjern stoppunkt ved valgt linje eller funksjon
+
+condition (cond)  Legg til / fjern betingelsesuttrykk på et stoppunkt
+
+continue (c)    Fortsett kjøring etter stans ved stoppunkt
+
+commands (com)   Angi at kommandoer skal kjøre ved stoppunkt
+
+delete (d)     Slett alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
+
+directory (dir)   Legg til en katalog i søkebanen for kildefiler
+
+disable (disab)   Deaktiver alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
+
+disassemble (disas)    Del opp kildelinjer eller funksjoner
+
+display (disp)   Legg til et automatvisningsuttrykk
+
+enable (e)     Aktiver alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
+
+file (fil)     Angi hvilket program som skal feilsøkes.
+
+finish (f)     Kjør til gjeldende funksjon kommer tilbake
+
+handle (han)    Angi hvordan en feil skal håndteres
+
+help (h)      Vis hjelp for fdb-kommandoer
+
+home (ho)      Angi listeplassering der kjøring stanses
+
+info (i)      Vis informasjon om programmet som feilsøkes
+
+kill (k)      Avbryt kjøring av programmet som feilsøkes
+
+list (l)      List opp angitt funksjon eller linje
+
+next (n)      Gå gjennom program trinnvis
+
+print (p)      Vis verdien for variabelen EXP
+
+pwd (pw)      Vis arbeidskatalog
+
+quit (q)      Avslutt fdb
+
+run (r)       Start feilsøkt program
+
+set (se)      Angi verdien til en variabel
+
+source (so)     Les fdb-kommandoer fra en fil
+
+step (s)      Gå gjennom program trinnvis til det når en annen kildelinje
+
+tutorial (t)    Vis en opplæring for fdb
+
+undisplay (u)    Fjern et automatvisningsuttrykk
+
+viewswf (v)     Angi eller tøm filter for fillisting basert på SWF
+
+watch (wa)     Legg til et overvåkningspunkt på en angitt variabel
+
+what (wh)      Viser kontekst for en variabel
+
+where (w)      Samme som bt
+
+Skriv "help" fulgt av navnet på en kommando hvis du vil se hele dokumentasjonen 
+
+om den.
+
+
+
+[home]
+
+
+
+Angi listeplasseringen der kjøring stanses.
+
+
+
+[info]
+
+
+
+Generisk kommando som brukes til å vise ting om programmet som feilsøkes.
+
+Liste over info-delkommandoer:
+
+info arguments (i a)  Argumentvariabler for gjeldende stakkramme
+
+info breakpoints (i b) Status for brukerdefinerbare stoppunkt
+
+info display (i d)   Vis liste over automatvisningsuttrykk
+
+info files (i f)    Navn på mål og filer som feilsøkes
+
+info functions (i fu)  Alle funksjonsnavn
+
+info handle (i h)    Hvordan feil håndteres
+
+info locals (i l)    Lokale variabler for gjeldende stakkramme
+
+info scopechain (i sc) Scope chain for gjeldende stakkramme
+
+info sources (i so)   Kildefiler i programmet
+
+info stack (i s)    Tilbakesporing i stakk
+
+info swfs (i sw)    Liste over SWF-filer i denne økten
+
+info targets(i t)    Programmet som feilsøkes
+
+info variables (i v)  Alle globale og statiske variabelnavn
+
+Skriv "help info" fulgt av navnet på en info-delkommando hvis du vil se hele 
+
+dokumentasjonen om den.
+
+
+
+[info arguments]
+
+
+
+Vis argumenter for gjeldende stakkramme.
+
+
+
+[info breakpoints]
+
+
+
+Vis status for alle stoppunkt og overvåkningspunkt.
+
+Kolonnen Type viser ett av følgende:
+
+  breakpoint  - normalt stoppunkt
+
+  watchpoint  - overvåkningspunkt
+
+Kolonnen Disp inneholder enten "keep", "del" eller "dis", som viser 
+
+stoppunktets disposisjon etter at det er nådd. "dis" vil si at stoppunktet 
+
+deaktiveres, og "del" vil si at det slettes. 
+
+Kolonnene "Address" og "What" viser henholdsvis adresse og fil-/linjenummer. 
+
+
+
+[info display]
+
+
+
+Vis liste over automatvisningsuttrykk og tilhørende tall.
+
+
+
+[info files]
+
+
+
+Vis navn og nummer for filene til programmet som feilsøkes, inkludert 
+
+kildefiler, rammeverkfiler og automatisk opprettede filer.
+
+Eksempler:
+
+ info files
+
+  Lister alle filer alfabetisk etter kategori
+
+ info files my
+
+ info files my*
+
+  Lister alle filer hvis navn begynner på "my" alfabetisk.
+
+ info files *.as
+
+  Lister alle filer hvis navn slutter med ".as" alfabetisk.
+
+ info files *foo*
+
+  Lister alle filer hvis navn inneholder "foo" alfabetisk. 
+
+Filer vises i formatet navn#N, der N er filnummeret.
+
+Du kan bruke #N i stedet for et filnavn i flere kommandoer.
+
+
+
+[info functions]
+
+
+
+Vis funksjonsnavn.
+
+Eksempler:
+
+ info functions .
+
+  Vis alle funksjoner i gjeldende fil.
+
+ info functions myapp.mxml
+
+  Vis alle funksjoner i myapp.mxml.
+
+ info functions #3
+
+  Viser alle funksjoner i fil nr. 3.
+
+ info functions
+
+  Viser alle funksjoner i alle filer.
+
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+
+files".
+
+Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+
+
+[info handle]
+
+
+
+Vis hva fdb gjør når det oppstår en feil i Flash Player.
+
+Eksempler:
+
+ info handle
+
+  Vis hvordan fdb håndterer alle feil.
+
+ info handle recursion_limit
+
+  Vis hvordan fdb håndterer en recursion_limit-feil.
+
+
+
+[info locals]
+
+
+
+Vis lokale variabler for gjeldende stakkramme.
+
+
+
+[info scopechain]
+
+
+
+Vis scope chain for gjeldende stakkramme. En "scope chain" er listen med 
+
+objekter som blir gjennomsøkt når Flash Player prøver å løse et symbolnavn.
+
+
+
+[info sources]
+
+
+
+Vis navn og nummer for kildefilene til programmet som feilsøkes. Rammeverkfiler 
+
+og automatisk opprettede filer inkluderes ikke.
+
+Filer vises i formatet navn#N, der N er filnummeret.
+
+Du kan bruke #N i stedet for et filnavn i flere kommandoer.
+
+
+
+[info stack]
+
+
+
+Tilbakesporing i stakk.
+
+
+
+[info swfs]
+
+
+
+Vis SWF-filer som feilsøkingsøkten kjenner. Du kan bruke kommandoen "viewswf" 
+
+hvis du vil vite mer om hvordan fillisten kan filtreres ut fra navn på 
+
+SWF-filer. 
+
+
+
+[info targets]
+
+
+
+Vis URL-adresse (http: eller file:) for programmet som feilsøkes.
+
+
+
+[info variables]
+
+
+
+Vis alle globale og statiske variabelnavn og -verdier.
+
+
+
+[info ?]
+
+
+
+Udefinert info-kommando. Prøv å skrive "help info".
+
+
+
+[kill]
+
+
+
+Avbryt kjøring av programmet som feilsøkes.
+
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+
+
+[list]
+
+
+
+Vis liste med kodelinjer i en kildefil.
+
+Eksempler:
+
+ list
+
+  Viser ti linjer til i gjeldende fil, etter eller rundt forrige liste.
+
+ list -
+
+  Viser ti linjer før en tidligere liste i gjeldende fil.
+
+ list 87
+
+  Viser ti linjer i gjeldende fil rundt linje 87.
+
+ list 87 102
+
+  Viser linje 87 til 102 i gjeldende fil.
+
+I tillegg til å bruke enkle linjenummer som ovenfor, kan du angi linjer på sju 
+
+andre måter:
+
+ doThis
+
+   Den første linjen av funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+
+  myapp.mxml
+
+   Linje 1 i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   Første linje i funksjonen doThat() i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Linje 56 i myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Linje 1 i fil nr. 3.
+
+  #3:doOther
+
+   Den linjen i fil nr. 3 der funksjonen doOther() begynner.
+
+  #3:29
+
+   Linje 29 i fil nr. 3.
+
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+
+files".
+
+Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
+
+Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+Hvis du lister en fil, blir den filen til gjeldende fil. (Se under kommandoen 
+
+"cf".)
+
+
+
+[next]
+
+
+
+Gå gjennom program trinnvis, gjennom delrutinekall.
+
+ next
+
+  Gå videre ett trinn.
+
+ next 3
+
+  Gå videre tre trinn, eller til programmet stanser av en annen grunn.
+
+I likhet med kommandoen "step", utføres denne kommandoen såfremt det ikke 
+
+oppstår delrutinekall. Når delrutinekall oppstår, behandles kallet som én 
+
+instruksjon.
+
+
+
+[print]
+
+
+
+Vis verdien til en variabel eller et uttrykk.
+
+Eksempler:
+
+ print i
+
+  Vis verdien til i.
+
+ print employee.name
+
+  Vis verdien til employee.name.
+
+ print employee
+
+  Vis verdien til objektet employee.
+
+  Resultatet kan være så enkelt som [Object 10378].
+
+ print employee.
+
+  Vis verdiene til alle egenskaper for objektet employee.
+
+ print *employee
+
+  Vis verdiene til alle egenskaper for objektet employee.
+
+  Prefikset * som operator, brukes på samme måte som suffikset . som operator.
+
+ print #10378.
+
+  Vis verdiene til alle egenskaper for objekt nr. 10378.
+
+Tilgjengelige variabler er alle som er i den valgte stakkrammens leksikalske 
+
+miljø, samt alle med enten globalt omfang eller hvis omfang dekker en hel fil.
+
+
+
+[pwd]
+
+
+
+Vis gjeldende arbeidskatalog.
+
+Dette er katalogen fdb ble startet fra. Den kan ikke endres i fdb. Argumentet 
+
+for "run" og "source" kan spesifiseres i forhold til denne katalogen.
+
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+
+
+[quit]
+
+
+
+Avslutt fdb.
+
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+
+
+[run]
+
+
+
+Start en feilsøkingsøkt.
+
+Eksempler:
+
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Kjører angitt MXML-program.
+
+ run myapp.swf
+
+ run mydir\myapp.swf
+
+ run c:\mydir\myapp.swf
+
+  Kjører den lokale SWF-filen myapp.swf, som kan spesifiseres enten i forhold 
+
+  til gjeldende katalog (se under kommandoen "pwd") eller med en fast bane. 
+
+  I så fall må også myapp.swd (filen med feilsøkingsinformasjonen) finnes i 
+
+  samme katalog som myapp.swf.
+
+ run
+
+  Kjør programmet som tidligere ble spesifisert med kommandoen "file".
+
+  Hvis det ikke er angitt et program, venter fdb til et program kobles til. 
+
+  Det oppstår et tidsavbrudd hvis ingen programmer kobles til.
+
+"run" starter programmet i en nettleser eller en frittstående Flash Player.
+
+Så snart programmet starter, bryter det inn i fdb så du kan angi stoppunkt osv.
+
+
+
+På Macintosh støttes kun kommandoen "run" uten argumenter. Du må da starte 
+
+Flash Player manuelt.
+
+
+
+[set]
+
+
+
+Angi verdien til en variabel eller en enkel variabel.
+
+Enkle variabler er variabler som kun finnes i fdb, de er ikke en del av 
+
+programmet.
+
+Enkle variabler har prefikset $, og kan ha et hvilket som helst navn som ikke 
+
+kommer i konflikt med en eksisterende variabel. Eksempel: $minVar. Enkle 
+
+variabler brukes også til å kontrollere ulike deler av fdb. 
+
+
+
+Følgende enkle variabler brukes av fdb.
+
+$listsize     – antall kildelinjer som skal vises når kommandoen "list" 
+
+           brukes.
+
+$columnwrap    – kolonnenummer som viser hvor utdata brytes for ny linje
+
+$infostackshowthis – hvis verdien er 0, vises ikke "this" i tilbakesporing av 
+
+           stakk
+
+$invokegetters   – hvis verdien er 0, kan ikke fdb sende getter-funksjoner
+
+$bpnum       – siste definerte stoppunktnummer
+
+$displayattributes – hvis verdien er 1, viser "print var" alle attributter for 
+
+           medlemmer av "var" (f.eks. private og statiske)
+
+
+
+Eksempler:
+
+ set i = 3
+
+  Angir at variabelen i har nummeret 3.
+
+ set employee.name = "Susan"
+
+  Angir at variabelen employee.name har verdien Susan.
+
+ set $myVar = 20
+
+  Angir at den enkle variabelen $myVar har nummeret 20.
+
+
+
+[show]
+
+
+
+Generisk kommando som brukes til å vise ting om status for fdb.
+
+Liste over show-delkommandoer:
+
+show break (sh b)    Plassering ved og grunn til utsettelse av kjøring
+
+show directories (sh d) Kataloger som skal gjennomsøkes etter kildefiler
+
+show files (sh f)    Målfiler og -baner
+
+show functions (sh fu) Informasjon om tilordning av funksjonslinjer 
+
+show locations (sh l)  Plassering av stoppunkt
+
+show memory (sh m)   Minnebruk for øyeblikket
+
+show net (sh n)     Meldingsstatistikk for spilleren 
+
+show properties (sh p) Verdier for egenskaper
+
+show uri (sh u)     Spillerens URI for denne økten 
+
+show variable (sh v)  Innhenting av ren variabel
+
+Skriv "help show" fulgt av navnet på en show-delkommando hvis du vil se hele 
+
+dokumentasjonen om den.
+
+
+
+[show break]
+
+
+
+Vis forskyvningen i SWF-filen som programmet har stanset ved
+
+
+
+[show directories]
+
+
+
+Vis gjeldende søkebane for henting av kildefiler.
+
+
+
+[show files]
+
+
+
+Vis bane og filnavn for alle målfiler
+
+
+
+[show functions]
+
+
+
+Vis tilordningsinformasjon for funksjon-til-linjenummer.
+
+Eksempler:
+
+ show functions .
+
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i gjeldende fil.
+
+ show functions myapp.mxml
+
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i myapp.mxml.
+
+ show functions #3
+
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i fil nr. 3.
+
+ show functions
+
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i alle filer.
+
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+
+files".
+
+Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+
+
+[show locations]
+
+
+
+Viser en liste over plasseringer som er angitt for hvert stoppunkt
+
+
+
+[show memory]
+
+
+
+Viser minnestatistikk for Java VM.
+
+
+
+[show net]
+
+
+
+Vis informasjon om meldinger som er sendt til og mottatt fra Flash Player.
+
+
+
+[show properties]
+
+
+
+Viser en liste over enkle variabler som brukes i feilsøkingen 
+
+
+
+[show uri]
+
+
+
+Vis URI som spilleren har sendt for denne økten.
+
+
+
+[show variable]
+
+
+
+Vis verdien til medlemmer av variabelen. Du trenger to parametere: den første 
+
+er en numerisk variabelidentifikator, den andre er navnet på egenskapen til 
+
+variabelen. Den enkle variabelen $invokegetters brukes til å avgjøre om 
+
+egenskaps-getteren sendes eller ikke, dersom den eksisterer.
+
+Eksempel:
+
+  show variable 1 __proto__
+
+
+
+[show ?]
+
+
+
+Udefinert show-kommando. Prøv å skrive "help show".
+
+
+
+[source]
+
+
+
+Les fdb-kommandoer fra en fil, og kjør dem.
+
+ source mycommands.txt
+
+ source mydir\mycommands.txt
+
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+
+  Leser filen mycommands.txt og kjører fdb-kommandoene i den.
+
+  Du kan angi filen med kommandoene
+
+	i forhold til gjeldende katalog (se under kommandoen "pwd")
+
+	eller med en fast bane.
+
+Filen .fdbinit leses automatisk på denne måten når fdb startes.
+
+Kun gjeldende katalog gjennomsøkes etter .fdbinit. Du kan dermed konfigurere 
+
+flere .fdbinit-filer for ulike prosjekter.
+
+
+
+[step]
+
+
+
+Gå gjennom program trinnvis til det når en annen kildelinje.
+
+Eksempler:
+
+ step
+
+  Gå videre ett trinn.
+
+ step 3
+
+  Gå videre tre trinn, eller til programmet stanser av en annen grunn.
+
+
+
+[tutorial]
+
+
+
+Vis en opplæring for fdb.
+
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+
+
+[Tutorial]
+
+
+
+En typisk fdb-økt:
+
+Start et program med "run".
+
+Vis filnavn med "info sources".
+
+List opp en fil med "list".
+
+Angi stoppunkt med "break".
+
+Kjør programmet med "continue" til det når et stoppunkt.
+
+Se på status for programmet med "where", "print" og "info locals".
+
+Kjør enkeltsetninger med "next", "step" og "finish".
+
+Fortsett kjøringen med "continue".
+
+Avslutt fdb med "quit".
+
+
+
+[undisplay]
+
+
+
+Fjern ett eller flere automatvisningsuttrykk.
+
+Eksempler:
+
+ undisplay
+
+  Fjern alle automatvisningsuttrykk.
+
+ undisplay 2 7
+
+  Fjern automatvisningsuttrykk nr. 2 og 7.
+
+Hvis du vil se listen over automatvisningsuttrykk og tilhørende nummer, skriver 
+
+du "info display".
+
+
+
+[up]
+
+
+
+Velg og vis stakkrammen som kalte denne.
+
+Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser
+
+lokale innstillinger og argumenter for valgt ramme.
+
+Se også "down" og "frame".
+
+
+
+[viewswf]
+
+
+
+Angir eller tømmer filter for filliste (dvs. "info files" og "info sources"), 
+
+ut fra navn på SWF-fil. 
+
+Hvis du ikke angir noen parametere, vises alle filer. Hvis samme fil er i én 
+
+eller flere SWF-filer, viser listen kun første forekomst av filen. Hvis du vil 
+
+se andre forekomster av filen, bruker du filens nummer (f.eks. "list #192"), 
+
+eller du kan bruke denne kommandoen med en parameter (se nedenfor) for å vise 
+
+filer fra en bestemt SWF-fil. Med kun SWF-navnet som vises med kommandoen "info 
+
+swfs", som parameter, vises kun filene fra angitt SWF-fil. 
+
+Filer fra andre SWF-filer vises ikke. Denne kommandoen påvirker også kommandoer 
+
+som godtar en fil som parameter (som "break).
+
+Eksempel:
+
+ viewswf myApp.mxml.swf
+
+  Kun filer fra myApp.mxml.swf vises.
+
+ viewswf 
+
+  Alle filer fra alle SWF-filer vises.
+
+ 
+
+[watch]
+
+
+
+Legg til et overvåkningspunkt på en angitt variabel. Feilsøkeren stanser 
+
+kjøringen hvis variabelens verdi endres.
+
+Eksempel:
+
+ watch foo
+
+
+
+[what]
+
+
+
+Viser konteksten en variabel løses i. 
+
+
+
+[where]
+
+
+
+Tilbakesporing i stakk.
+
+
+
+[zzz]
+
+
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/00c0bf63/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_ru.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_ru.txt b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_ru.txt
new file mode 100644
index 0000000..ad7d135
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_ru.txt
@@ -0,0 +1,1626 @@
+
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+
+to make this file more easily readable.
+
+
+
+Help text should be formatted to not wrap
+
+when displayed on an 80-character-wide console.
+
+The following line is 80 characters wide.
+
+
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+
+
+[?]
+
+
+
+Ќеопределенна€ команда. ¬ведите Ђhelpї дл€ просмотра списка всех команд fdb.
+
+
+
+[break]
+
+
+
+”становка точки прерывани€ на указанной строке или функции.
+
+ѕримеры:
+
+ break 87
+
+  ”становка точки прерывани€ на строке 87 текущего файла.
+
+ break myapp.mxml:56
+
+  ”становка точки прерывани€ на строке 56 файла myapp.mxml.
+
+ break #3:29
+
+  ”становка точки прерывани€ на строке 29 файла є 3.
+
+ break doThis
+
+  ”становка точки прерывани€ на функции doThis() в текущем файле.
+
+ break myapp.mxml:doThat
+
+  ”становка точки прерывани€ на функции doThat() в файле myapp.mxml.
+
+ break #3:doOther
+
+  ”становка точки прерывани€ на функции doOther() в файле є 3.
+
+ break
+
+  ”становка точки прерывани€ на текущем адресе выполнени€ в текущем стековом 
+
+  фрейме. “акое прерывание примен€етс€ при возврате к стековому фрейму.
+
+¬ведите Ђinfo sourcesї или Ђinfo filesї дл€ просмотра имен и номеров файлов.
+
+¬ведите Ђinfo functionsї дл€ просмотра имен функций.
+
+—окращенные имена файлов и функций принимаютс€, если они однозначно 
+
+идентифицируютс€.
+
+ѕри указании номера строки прерывание будет выполн€тьс€ при запуске кода в этой 
+
+строке.
+
+ѕри указании функции прерывание будет выполн€тьс€ при запуске кода в этой 
+
+функции.
+
+—м. Ђcommandsї и Ђconditionї дл€ информации о дополнительном управлении точек 
+
+прерывани€.
+
+
+
+[bt]
+
+
+
+ќбратна€ трассировка стека.
+
+
+
+[catch]
+
+
+
+ќстановка при возникновении исключени€. ѕримен€етс€ только дл€ перехваченных 
+
+исключений, т.е. тех исключений, которые будут обрабатыватьс€ блоком Ђcatchї. 
+
+Ќеперехваченные исключени€ всегда останавливаютс€ в отладчике.
+
+
+
+»спользуйте команду Ђdeleteї дл€ удалени€ точки перехвата.
+
+
+
+ѕримеры:
+
+ catch *
+
+  ќстановка при возникновении любого исключени€.
+
+ catch ReferenceError
+
+  ќстановка при возникновении перехваченной или неперехваченной ошибки 
+
+  ReferenceError.
+
+
+
+[cf]
+
+
+
+ќтображение имени и номера текущего файла или изменение текущего файла.
+
+ѕримеры:
+
+ cf
+
+  ќтображение имени и номера текущего файла.
+
+ cf myapp.mxml
+
+  «амена текущего файла на файл myapp.mxml.
+
+ cf #29
+
+  «амена текущего файла на файл є 29.
+
+¬ведите Ђinfo sourcesї или Ђinfo filesї дл€ просмотра имен и номеров файлов.
+
+—окращенные имена файлов принимаютс€, если они однозначно идентифицируютс€.
+
+ѕри включении файла в список с помощью команды Ђlistї этот файл становитс€ 
+
+текущим.
+
+
+
+[clear]
+
+
+
+—брос точки прерывани€ в указанной строке или функции.
+
+ѕримеры:
+
+ clear 87
+
+  —брос точки прерывани€ на строке 87 текущего файла.
+
+ clear myapp.mxml:56
+
+  —брос точки прерывани€ на строке 56 файла myapp.mxml.
+
+ clear #3:29
+
+  —брос точки прерывани€ на строке 29 файла є 3.
+
+ clear doThis
+
+  —брос точки прерывани€ на функции doThis() в текущем файле.
+
+ clear myapp.mxml:doThat
+
+  —брос точки прерывани€ на функции doThat() в файле myapp.mxml.
+
+ clear #3:doOther
+
+  —брос точки прерывани€ на функции doOther() в файле є 3.
+
+ clear
+
+  —брос точки прерывани€ на текущей строке в текущем файле. 
+
+¬ведите Ђinfo sourcesї или Ђinfo filesї дл€ просмотра имен и номеров файлов.
+
+¬ведите Ђinfo functionsї дл€ просмотра имен функций.
+
+—окращенные имена файлов и функций принимаютс€, если они однозначно 
+
+идентифицируютс€.
+
+ѕри указании номера строки сбрасываютс€ все точки прерывани€ на этой строке.
+
+ѕри указании функции сбрасываютс€ точки прерывани€ в начале этой функции.
+
+
+
+[continue]
+
+
+
+ѕродолжение выполнени€ после остановки на точке прерывани€.
+
+Ёта команда не принимает аргументы.
+
+
+
+[condition]
+
+
+
+
+
+ќстановка в точке прерывани€ номер N, только если COND имеет значение true.
+
+»спользование: Ђcondition N CONDї, где N €вл€етс€ целым числом, а COND 
+
+представл€ет выражение дл€ вычислени€ при достижении точки прерывани€ N.
+
+
+
+[commands]
+
+
+
+”становка команд дл€ выполнени€ при активации точки прерывани€.
+
+”кажите номер точки прерывани€ в качестве аргумента после Ђcommandsї.
+
+ѕри отсутствии аргументов целевой точкой прерывани€ будет последн€€ указанна€ 
+
+точка прерывани€.
+
+ оманды следуют с начала следующей строки.
+
+¬ведите в строке Ђendї дл€ указани€ окончани€ команд.
+
+¬ведите Ђsilentї в первой строке дл€ того, чтобы точка прерывани€ стала 
+
+необъ€вл€емой. Ёто позволит не отображать выходные данные при активации точки 
+
+прерывани€, и на экран будет выводитьс€ только информаци€ Ђcommandsї.
+
+ѕример:
+
+ (fdb) commands
+
+ ¬ведите Ђcommandsї дл€ активации точки прерывани€ 1 по одной команде на 
+
+ строку.
+
+ ѕоследн€€ строка должна содержать только Ђendї.
+
+ >w
+
+ >end
+
+
+
+[delete]
+
+
+
+”даление точек прерывани€.
+
+ѕримеры:
+
+ delete
+
+  ”даление всех точек прерывани€.
+
+ delete 2 5
+
+  ”даление точек прерывани€ є 2 и є 5.
+
+ƒл€ просмотра номеров точек прерывани€ введите Ђinfo breakpointsї.
+
+
+
+[directory]
+
+
+
+»зменение списка каталогов, в которых fdb осуществл€ет поиск исходных файлов.
+
+
+
+ѕримеры:
+
+
+
+ directory
+
+  ¬осстановление списка по умолчанию, который €вл€етс€ каталогом, где 
+
+  исходный файл был скомпилирован в код объекта, за которым следует текущий 
+
+  рабочий каталог.
+
+
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+
+ directory /MySource     (Mac)
+
+  ƒобавление указанного каталога в начало списка каталогов, в которых будет 
+
+  осуществл€тьс€ поиск источника. Ќапример, при поиске источника дл€ класса 
+
+  mypackage.MyClass отладчик выполнит поиск C:\MySource\mypackage\MyClass.as 
+
+  и C:\MySource\MyClass.as.
+
+
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows Ц используйте Ђ;ї в качестве разделител€)
+
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac Ц используйте Ђ:ї в качестве разделител€)
+
+  ƒобавление нескольких каталогов в начало списка каталогов, в которых будет 
+
+  осуществл€тьс€ поиск источника.
+
+
+
+ƒл€ просмотра текущего списка введите Ђshow directoriesї.
+
+
+
+[disable]
+
+
+
+¬ыключение одной или нескольких точек прерывани€ или выражений автоотображени€.
+
+ѕримеры:
+
+ disable
+
+ disable breakpoints
+
+  ¬ыключение всех точек прерывани€.
+
+ disable 2 5
+
+ disable breakpoints 2 5
+
+  ¬ыключение точек прерывани€ є 2 и є 5.
+
+ disable display
+
+  ¬ыключение всех выражений автоотображени€.
+
+ disable display 1 3
+
+  ¬ыключение выражений автоотображени€ є 1 и є 3.
+
+ƒл€ просмотра номеров точек прерывани€ введите Ђinfo breakpointsї.
+
+ƒл€ просмотра номеров выражений автоотображени€ введите Ђinfo displayї.
+
+
+
+[disassemble]
+
+
+
+(только дл€ ActionScript 2; не поддерживаетс€ при отладке ActionScript 3)
+
+
+
+ƒизассемблирование указанной части исходного кода.
+
+ѕо умолчанию используетс€ текуща€ строка перечислени€.
+
+ѕоддерживаютс€ те же аргументы, что и при команде Ђlistї.
+
+ѕримеры:
+
+ disassemble 87
+
+  ƒизассемблирование строки 87 в текущем файле.
+
+ disassemble 87 102
+
+  ƒизассемблирование строк 87-102 в текущем файле.
+
+ disassemble doThis
+
+   ƒизассемблирование функции doThis() в текущем файле.
+
+ѕомимо использовани€ простых номеров строк, как показано выше, существуют 
+
+дополнительные способы дл€ указани€ строк:
+
+  myapp.mxml
+
+   —трока 1 в myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   ѕерва€ строка функции doThat() в myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   —трока 56 в myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   —трока 1 в файле є 3.
+
+  #3:doOther
+
+   —трока в файле є 3, где начинаетс€ функци€ doOther().
+
+  #3:29
+
+   —трока 29 в файле є 3.
+
+
+
+[display]
+
+
+
+ƒобавление выражени€ к списку выражений автоотображени€.
+
+ѕример:
+
+ display employee.name
+
+  ƒобавление Ђemployee.nameї к списку выражений автоотображени€.
+
+  «начение employee.name будет отображатьс€ при каждой остановке fdb.
+
+јргумент дл€ этой команды аналогичен аргументу дл€ команды Ђprintї.
+
+ƒл€ просмотра списка выражений автоотображени€ и их номеров введите Ђinfo 
+
+displayї.
+
+
+
+[down]
+
+
+
+¬ыбор и печать стекового фрейма, вызванного этой командой.
+
+ѕри последующем вводе команд Ђinfo argumentsї и Ђinfo localsї отобраз€тс€ 
+
+локальные переменные и аргументы дл€ выбранного фрейма.
+
+—м. Ђupї и Ђframeї 
+
+
+
+[enable]
+
+
+
+¬ключение точек прерывани€ или выражений автоотображени€.
+
+ѕримеры:
+
+ enable
+
+ enable breakpoints
+
+  ¬ключение всех точек прерывани€.
+
+ enable 2 5
+
+ enable breakpoints 2 5
+
+  ¬ключение точек прерывани€ є 2 и є 5.
+
+ enable display
+
+  ¬ключение всех выражений автоотображени€.
+
+ enable display 1 3
+
+  ¬ключение выражений автоотображени€ є 1 и є 3.
+
+ƒл€ просмотра номеров точек прерывани€ введите Ђinfo breakpointsї.
+
+ƒл€ просмотра номеров выражений автоотображени€ введите Ђinfo displayї.
+
+
+
+[file]
+
+
+
+”казание приложени€ дл€ выполнени€ отладки без запуска приложени€.
+
+ѕримеры:
+
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  ”казание MXML-приложени€ дл€ выполнени€ отладки.
+
+ file myapp.swf
+
+  ”казание локального SWF-файла в текущем каталоге дл€ выполнени€ отладки.
+
+  ¬ этом случае myapp.swd (файл, содержащий информацию по отладке) должен 
+
+  также находитьс€ в текущем каталоге.
+
+Ёта команда не приводит к запуску приложени€; используйте команду Ђrunї без 
+
+аргументов дл€ запуска отладки приложени€.
+
+¬место Ђfile <target>ї с последующей командой Ђrunї можно указать приложение 
+
+дл€ отладки в качестве аргумента дл€ Ђrunї.
+
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+
+ run myapp.swf
+
+ѕриложение дл€ отладки можно также указать в качестве аргумента командной 
+
+строки при запуске fdb:
+
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+ fdb myapp.swf
+
+¬ этом случае не требуетс€ использовать Ђfileї или Ђrunї.
+
+≈сли дл€ команды Ђrunї не указано приложение дл€ отладки, fdb будет ожидать 
+
+соединени€ с любым приложением.
+
+
+
+[finish]
+
+
+
+¬ыполнение до возврата текущей функции.
+
+Ёта команда не принимает аргументы.
+
+
+
+[frame]
+
+
+
+¬ыбор и печать определенного стекового фрейма.
+
+Ёта команда принимает дополнительный аргумент Ц номер фрейма.
+
+ѕри отсутствии аргументов по умолчанию выполн€етс€ возврат к текущему верхнему 
+
+фрейму (т.е. фрейму 0).
+
+ѕримеры:
+
+ frame 4
+
+ frame
+
+ѕри последующем вводе команд Ђinfo argumentsї и Ђinfo localsї отобраз€тс€ 
+
+локальные переменные и аргументы дл€ выбранного фрейма.
+
+—м. Ђupї, Ђdownї и Ђbtї. 
+
+
+
+[handle]
+
+
+
+ќпределение способа, которым fdb будет обрабатывать ошибки в Flash Player.
+
+ѕримеры:
+
+ handle recursion_limit stop
+
+  ѕри возникновении ошибки recursion_limit отображаетс€ сообщение в fdb и 
+
+  выполн€етс€ остановка, как будто на точке прерывани€.
+
+ handle all print nostop
+
+  ѕри возникновении любых ошибок отображаетс€ сообщение в fdb, но остановка 
+
+  не выполн€етс€.
+
+ѕервый аргумент €вл€етс€ именем ошибки или Ђallї.
+
+ƒополнительные аргументы представл€ют действи€, применимые к данной ошибке.
+
+ƒл€ просмотра имен ошибок введите Ђinfo handleї.
+
+ƒействи€ми €вл€ютс€ print/noprint и stop/nostop.
+
+Ђprintї означает печать сообщени€ при возникновении этой ошибки.
+
+Ђstopї означает повторный вход в отладчик при возникновении этой ошибки. 
+
+Ђprintї также подразумеваетс€.
+
+
+
+[help]
+
+
+
+Ќовичок в fdb? ¬ведите Ђtutorialї дл€ просмотра основной информации.
+
+—писок команд fdb:
+
+bt (bt)       ѕечать обратной трассировки всех стековых фреймов
+
+break (b)      ”становка точки прерывани€ на указанной строке или функции
+
+catch (ca)     ќстановка при возникновении исключени€
+
+cf (cf)       ќтображение имени и номера текущего файла
+
+clear (cl)     —брос точки прерывани€ в указанной строке или функции
+
+condition (cond)  ѕрименение или удаление условного выражени€ в точке 
+
+          прерывани€
+
+continue (c)    ѕродолжение выполнени€ после остановки в точке прерывани€
+
+commands (com)   ”становка команд дл€ выполнени€ при активации точки 
+
+          прерывани€
+
+delete (d)     ”даление точек прерывани€ или выражений автоотображени€
+
+directory (dir)   ƒобавление каталога к пути дл€ поиска исходных файлов
+
+disable (disab)   ¬ыключение точек прерывани€ или выражений автоотображени€
+
+disassemble (disas) ƒизассемблирование исходных строк или функций
+
+display (disp)   ƒобавление выражений автоотображени€
+
+enable (e)     ¬ключение точек прерывани€ или выражений автоотображени€
+
+file (fil)     ”казание приложени€ дл€ выполнени€ отладки.
+
+finish (f)     ¬ыполнение до возврата текущей функции
+
+handle (han)    ќпределение способа обработки ошибки
+
+help (h)      ќтображение справки по командам fdb
+
+home (ho)      ”казание местоположени€ перечислени€, где происходит 
+
+          остановка выполнени€
+
+info (i)      ќтображение информации об отлаживаемой программе
+
+kill (k)      ѕрерывание выполнени€ отлаживаемой программы
+
+list (l)      ¬ключение в список указанной функции или строки
+
+next (n)      ѕошаговый режим программы
+
+print (p)      ѕечать значени€ переменной EXP
+
+pwd (pw)      ѕечать рабочего каталога
+
+quit (q)      ¬ыход из fdb
+
+run (r)       «апуск программы после отладки
+
+set (se)      ”казание значени€ переменной
+
+source (so)     „тение команд fdb из файла
+
+step (s)      ѕошаговый режим программы до достижени€ другой исходной 
+
+          строки
+
+tutorial (t)    ќтображение руководства по использованию fdb
+
+undisplay (u)    ”даление выражени€ автоотображени€
+
+viewswf (v)     ”становка или сброс фильтра дл€ перечислени€ файлов на 
+
+          основе swf
+
+watch (wa)     ƒобавление точки-датчика на данную переменную
+
+what (wh)      ќтображение контекста переменной
+
+where (w)      јналогично bt
+
+ƒл€ просмотра полной документации введите Ђhelpї с последующим именем команды.
+
+
+
+[home]
+
+
+
+”казание местоположени€ перечислени€, где происходит остановка выполнени€.
+
+
+
+[info]
+
+
+
+ќбща€ команда дл€ отображени€ информации об отлаживаемой программе.
+
+—писок подкоманд info:
+
+info arguments (i a)  ѕеременные аргументов текущего стекового фрейма
+
+info breakpoints (i b) —осто€ние точек прерывани€, указываемых пользователем
+
+info display (i d)   ќтображение списка выражений автоотображени€
+
+info files (i f)    »мена отлаживаемых целевых объектов и файлов
+
+info functions (i fu)  »мена всех функций
+
+info handle (i h)    —пособы обработки ошибок
+
+info locals (i l)    Ћокальные переменные текущего стекового фрейма
+
+info scopechain (i sc) ÷епочка областей видимости текущего стекового фрейма
+
+info sources (i so)   »сходные файлы в программе
+
+info stack (i s)    ќбратна€ трассировка стека
+
+info swfs (i sw)    —писок файлов swf в этом сеансе
+
+info targets(i t)    ќтлаживаемое приложение
+
+info variables (i v)  »мена всех глобальных и статических переменных
+
+ƒл€ просмотра полной документации введите Ђhelp infoї с последующим именем 
+
+подкоманды info.
+
+
+
+[info arguments]
+
+
+
+ќтображение аргументов текущего стекового фрейма.
+
+
+
+[info breakpoints]
+
+
+
+ќтображение состо€ни€ всех точек прерывани€ и точек-датчиков.
+
+—толбец Type определ€ет одно из следующего:
+
+  breakpoint  - обычна€ точка прерывани€
+
+  watchpoint  - точка-датчик
+
+—толбец Disp содержит одну из команд Ђkeepї, Ђdelї или Ђdisї дл€ указани€ 
+
+размещени€ точки прерывани€ после ее активации. Ђdisї указывает на выключение 
+
+точки прерывани€, в то врем€ как Ђdelї обозначает ее удаление. 
+
+—толбцы Address и What указывают адрес и номер файла или строки соответственно. 
+
+
+
+[info display]
+
+
+
+ќтображение списка выражений автоотображени€ и их номеров.
+
+
+
+[info files]
+
+
+
+ќтображение имен и номеров файлов дл€ отлаживаемого приложени€, в том числе 
+
+исходных файлов, файлов инфраструктуры и автоматически созданных файлов.
+
+ѕримеры:
+
+ info files
+
+  —писок всех файлов в алфавитном пор€дке по категори€м
+
+ info files my
+
+ info files my*
+
+  —писок всех файлов, начинающихс€ с Ђmyї, в алфавитном пор€дке.
+
+ info files *.as
+
+  —писок всех файлов, заканчивающихс€ на Ђ.asї, в алфавитном пор€дке.
+
+ info files *foo*
+
+  —писок всех файлов, содержащих в имени Ђfooї, в алфавитном пор€дке. 
+
+‘айлы отображаютс€ в формате name#N, где N Ц номер файла.
+
+¬о многих командах #N используетс€ вместо имени файла.
+
+
+
+[info functions]
+
+
+
+ќтображение имен функций.
+
+ѕримеры:
+
+ info functions .
+
+  ќтображение всех функций в текущем файле.
+
+ info functions myapp.mxml
+
+  ќтображение всех функций в myapp.mxml.
+
+ info functions #3
+
+  ќтображение всех функций в файле є 3.
+
+ info functions
+
+  ќтображение всех функций во всех файлах.
+
+ƒл€ просмотра имен и номеров файлов введите Ђinfo sourcesї или Ђinfo filesї.
+
+—окращенные имена файлов принимаютс€, если они однозначно идентифицируютс€.
+
+
+
+[info handle]
+
+
+
+ќтображение действий fdb при возникновении ошибки в Flash Player.
+
+ѕримеры:
+
+ info handle
+
+  ќтображение действий fdb при обработке ошибок.
+
+ info handle recursion_limit
+
+  ќтображение действий fdb при обработке ошибки recursion_limit.
+
+
+
+[info locals]
+
+
+
+ќтображение локальных переменных текущего стекового фрейма.
+
+
+
+[info scopechain]
+
+
+
+ќтображение цепочки областей видимости текущего стекового фрейма. ÷епочка 
+
+областей видимости представл€ет собой список объектов, в котором выполн€етс€ 
+
+поиск при попытке Flash Player обработать им€ символа.
+
+
+
+[info sources]
+
+
+
+ќтображение имен и номеров исходных файлов дл€ отлаживаемого приложени€. ‘айлы 
+
+инфраструктуры и автоматически созданные файлы не включены.
+
+‘айлы отображаютс€ в формате name#N, где N Ц номер файла.
+
+¬о многих командах #N используетс€ вместо имени файла.
+
+
+
+[info stack]
+
+
+
+ќбратна€ трассировка стека.
+
+
+
+[info swfs]
+
+
+
+ќтображение файлов swf, известных сеансу отладки. —м. команду Ђviewswfї дл€ 
+
+получени€ дополнительной информации о способах фильтрации перечислени€ файлов 
+
+на основе имени swf. 
+
+
+
+[info targets]
+
+
+
+ќтображение URL-адреса (http: или file:) отлаживаемого приложени€.
+
+
+
+[info variables]
+
+
+
+ќтображение имен и значений всех глобальных и статических переменных.
+
+
+
+[info ?]
+
+
+
+Ќеопределенна€ команда info. ¬ведите Ђhelp infoї.
+
+
+
+[kill]
+
+
+
+ѕрерывание выполнени€ отлаживаемой программы.
+
+Ёта команда не принимает аргументы.
+
+
+
+[list]
+
+
+
+—оздание списка строк кода в исходном файле.
+
+ѕримеры:
+
+ list
+
+  —оздание списка из дес€ти дополнительных строк в текущем файле после или 
+
+  вокруг предыдущего перечислени€.
+
+ list -
+
+  —оздание списка из дес€ти строк в текущем файле до предыдущего перечислени€.
+
+ list 87
+
+  —оздание списка из дес€ти строк в текущем файле вокруг строки 87.
+
+ list 87 102
+
+  —оздание списка строк 87-102 в текущем файле.
+
+ѕомимо использовани€ простых номеров строк, как показано выше, существует семь 
+
+дополнительных способов дл€ указани€ строк:
+
+ doThis
+
+   ѕерва€ строка функции doThis() в текущем файле.
+
+  myapp.mxml
+
+   —трока 1 в myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   ѕерва€ строка функции doThat() в myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   —трока 56 в myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   —трока 1 в файле є 3.
+
+  #3:doOther
+
+   —трока в файле є 3, где начинаетс€ функци€ doOther().
+
+  #3:29
+
+   —трока 29 в файле є 3.
+
+ƒл€ просмотра имен и номеров файлов введите Ђinfo sourcesї или Ђinfo filesї.
+
+ƒл€ просмотра имен функций введите Ђinfo functionsї.
+
+—окращенные имена файлов и функций принимаютс€, если они однозначно 
+
+идентифицируютс€.
+
+ѕри включении файла в список этот файл становитс€ текущим. (—м. команду Ђcfї.)
+
+
+
+[next]
+
+
+
+ѕошаговый режим программы, продолжающийс€ во врем€ вызовов подпрограмм.
+
+ next
+
+  ѕереход на один шаг.
+
+ next 3
+
+  ѕереход на 3 шага, или до тех пор, пока программа не остановитс€ по иной 
+
+  причине.
+
+јналогично команде Ђstepї при отсутствии вызовов подпрограмм; при возникновении 
+
+вызов обрабатываетс€ как одна инструкци€.
+
+
+
+[print]
+
+
+
+ѕечать значени€ переменной или выражени€.
+
+ѕримеры:
+
+ print i
+
+  ѕечать значени€ Ђiї.
+
+ print employee.name
+
+  ѕечать значени€ Ђemployee.nameї.
+
+ print employee
+
+  ѕечать значени€ объекта Ђemployeeї.
+
+  »нформаци€ может быть выведена как, например, [Object 10378].
+
+ print employee.
+
+  ѕечать значений всех свойств объекта Ђemployeeї.
+
+ print *employee
+
+  ѕечать значений всех свойств объекта Ђemployeeї.
+
+  ѕрефиксный оператор Ђ*ї €вл€етс€ альтернативой префикса постфиксному 
+
+  оператору Ђ.ї.
+
+ print #10378.
+
+  ѕечать значений всех свойств объекта є 10378.
+
+ƒоступными €вл€ютс€ переменные лексического окружени€ выбранного стекового 
+
+фрейма, а также все переменные, область видимости которых €вл€етс€ глобальной 
+
+или представлена всем файлом.
+
+
+
+[pwd]
+
+
+
+ѕечать текущего рабочего каталога.
+
+Ёто каталог, из которого запускаетс€ fdb. ƒанный каталог нельз€ изменить 
+
+изнутри fdb. ѕо отношению к этому каталогу можно указать аргумент Ђrunї и 
+
+Ђsourceї.
+
+Ёта команда не принимает аргументы.
+
+
+
+[quit]
+
+
+
+¬ыход из fdb.
+
+Ёта команда не принимает аргументы.
+
+
+
+[run]
+
+
+
+«апуск сеанса отладки.
+
+ѕримеры:
+
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  ¬ыполнение указанного MXML-приложени€.
+
+ run myapp.swf
+
+ run mydir\myapp.swf
+
+ run c:\mydir\myapp.swf
+
+  ¬ыполнение локального SWF-файла myapp.swf, который можно указать: 
+
+  относительно текущего каталога (см. команду Ђpwdї) или с использованием 
+
+  абсолютного пути. ¬ этих случа€х myapp.swd (файл, содержащий информацию по 
+
+  отладке) должен находитьс€ в том же каталоге, что и myapp.swf.
+
+ run
+
+  ¬ыполнение приложени€, ранее указанного командой Ђfileї.
+
+  ≈сли приложение не указано, fdb будет ожидать соединени€ с любым 
+
+  приложением; если ни одно приложение не выполнит соединение, fdb отобразит 
+
+  превышение времени ожидани€.
+
+Ђrunї запустит приложение в браузере или автономном проигрывателе Flash Player.
+
+ѕосле запуска приложение прервет выполнение в fdb дл€ того, чтобы пользователь 
+
+мог установить точки прерывани€ и т.п.
+
+
+
+¬ системе Macintosh поддерживаетс€ только форма команды Ђrunї без аргументов. 
+
+«атем следует вручную запустить Flash Player.
+
+
+
+[set]
+
+
+
+ќтображение значени€ переменной или вспомогательной переменной.
+
+¬спомогательными €вл€ютс€ переменные, которые существуют только внутри fdb и не 
+
+€вл€ютс€ частью программы пользовател€.
+
+¬спомогательные переменные обозначены префиксом Ђ$ї и могут иметь любое им€, 
+
+которое не вызывает конфликт с именем любой существующей переменной. Ќапример, 
+
+$myVar.  роме того, вспомогательные переменные используютс€ дл€ управлени€ 
+
+различными аспектами fdb. 
+
+
+
+¬ fdb используютс€ следующие вспомогательные переменные:
+
+$listsize     - количество отображаемых исходных строк дл€ команды Ђlistї
+
+$columnwrap    - номер столбца, в котором будет выполн€тьс€ перенос 
+
+           выходных данных
+
+$infostackshowthis - если 0, то Ђthisї не отображаетс€ в обратной трассировке стека
+
+$invokegetters   - если 0, то fdb не вызывает функции получател€
+
+$bpnum       - последний определенный номер точки прерывани€
+
+$displayattributes - если 1, то Ђprint var.ї отображает все атрибуты членов 
+
+           Ђvarї (например, private или static)
+
+
+
+ѕримеры:
+
+ set i = 3
+
+  ”становка числа 3 в качестве значени€ дл€ переменной Ђiї.
+
+ set employee.name = "Susan"
+
+  ”становка строки ЂSusanї в качестве значени€ дл€ переменной Ђemployee.nameї.
+
+ set $myVar = 20
+
+  ”становка числа 20 в качестве значени€ дл€ вспомогательной переменной 
+
+  Ђ$myVarї
+
+
+
+[show]
+
+
+
+ќбща€ команда дл€ отображени€ информации о состо€нии fdb.
+
+—писок подкоманд show:
+
+show break (sh b)    ћестоположение и причина приостановленного выполнени€
+
+show directories (sh d)  аталоги дл€ поиска исходных файлов
+
+show files (sh f)    ÷елевые файлы и пути
+
+show functions (sh fu) »нформаци€ по отображению строки функции 
+
+show locations (sh l)  ћестоположени€ точек прерывани€
+
+show memory (sh m)   “екущее использование пам€ти
+
+show net (sh n)     —татистика сообщений Player 
+
+show properties (sh p) «начени€ свойств
+
+show uri (sh u)     URI проигрывател€ Player дл€ этого сеанса 
+
+show variable (sh v)  »звлечение необработанной переменной
+
+ƒл€ просмотра полной документации введите Ђhelp showї с последующим именем 
+
+подкоманды show.
+
+
+
+[show break]
+
+
+
+ќтображение смещени€ внутри SWF, где программа выполнила остановку
+
+
+
+[show directories]
+
+
+
+ќтображение текущего пути дл€ поиска исходных файлов.
+
+
+
+[show files]
+
+
+
+ќтображение пути и имени файла дл€ всех целевых файлов
+
+
+
+[show functions]
+
+
+
+ќтображение информации о сопоставленных номерах строк дл€ перечисленных функций.
+
+ѕримеры:
+
+ show functions .
+
+  ќтображение информации по сопоставлению всех функций в текущем файле.
+
+ show functions myapp.mxml
+
+  ќтображение информации по сопоставлению всех функций в myapp.mxml.
+
+ show functions #3
+
+  ќтображение информации по сопоставлению всех функций в файле є 3.
+
+ show functions
+
+  ќтображение информации по сопоставлению всех функций во всех файлах.
+
+ƒл€ просмотра имен и номеров файлов введите Ђinfo sourcesї или Ђinfo filesї.
+
+—окращенные имена файлов принимаютс€, если они однозначно идентифицируютс€.
+
+
+
+[show locations]
+
+
+
+ќтображение списка местоположений, указанных дл€ каждой точки прерывани€
+
+
+
+[show memory]
+
+
+
+ќтображение статистики пам€ти виртуальной машины Java.
+
+
+
+[show net]
+
+
+
+ќтображение информации о сообщени€х, отправл€емых и получаемых проигрывателем 
+
+Flash Player.
+
+
+
+[show properties]
+
+
+
+ќтображение списка вспомогательных переменных, используемых в отладчике 
+
+
+
+[show uri]
+
+
+
+ќтображение URI, отправленного проигрывателем дл€ этого сеанса.
+
+
+
+[show variable]
+
+
+
+ќтображение значени€ членов переменной. Ќеобходимо наличие двух параметров: 
+
+первый параметр Ц числовой идентификатор переменной, второй параметр Ц им€ 
+
+свойства у переменной. ¬спомогательна€ переменна€ $invokegetters используетс€ 
+
+дл€ определени€ того, будет ли вызвано предположительно существующее свойство 
+
+получател€.
+
+ѕример:
+
+  show variable 1 __proto__
+
+
+
+[show ?]
+
+
+
+Ќеопределенна€ команда show. ¬ведите Ђhelp showї.
+
+
+
+[source]
+
+
+
+„тение команд fdb из файла и их выполнение.
+
+ source mycommands.txt
+
+ source mydir\mycommands.txt
+
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+
+  „тение mycommands.txt и выполнение команд fdb в этом файле.
+
+  ‘айл, содержащий команды, можно указать
+
+	относительно текущего каталога (см. команду Ђpwdї)
+
+	или с использованием абсолютного пути.
+
+„тение файла .fdbinit выполн€етс€ автоматически при запуске fdb.
+
+ѕоиск .fdbinit осуществл€етс€ только в текущем каталоге. Ёто означает, что 
+
+можно указать различные файлы .fdbinit дл€ различных проектов.
+
+
+
+[step]
+
+
+
+ѕошаговый режим программы до достижени€ другой исходной строки.
+
+ѕримеры:
+
+ step
+
+  ѕереход на один шаг.
+
+ step 3
+
+  ѕереход на 3 шага, или до тех пор, пока программа не остановитс€ по иной 
+
+  причине.
+
+
+
+[tutorial]
+
+
+
+ќтображение руководства по использованию fdb.
+
+Ёта команда не принимает аргументы.
+
+
+
+[Tutorial]
+
+
+
+“ипичный сеанс fdb:
+
+«апуск приложени€ посредством команды Ђrunї.
+
+ѕросмотр имен файлов посредством команды Ђinfo sourcesї.
+
+¬ключение файла в список с помощью команды Ђlistї.
+
+”казание точек прерывани€ посредством команды Ђbreakї.
+
+¬ыполнение программы посредством команды Ђcontinueї до активации точки 
+
+прерывани€.
+
+јнализ состо€ни€ программы посредством команд Ђwhereї, Ђprintї и Ђinfo localsї.
+
+¬ыполнение индивидуальных инструкций посредством команд Ђnextї, Ђstepї и 
+
+Ђfinishї.
+
+ѕродолжение выполнени€ программы посредством команды Ђcontinueї.
+
+¬ыход из fdb посредством команды Ђquitї.
+
+
+
+[undisplay]
+
+
+
+”даление одного или нескольких выражений автоотображени€.
+
+ѕримеры:
+
+ undisplay
+
+  ”даление всех выражений автоотображени€.
+
+ undisplay 2 7
+
+  ”даление выражений автоотображени€ є 2 и є 7.
+
+ƒл€ просмотра списка выражений автоотображени€ и их номеров введите Ђinfo 
+
+displayї.
+
+
+
+[up]
+
+
+
+¬ыбор и печать стекового фрейма, вызванного этой командой.
+
+ѕри последующем вводе команд Ђinfo argumentsї и Ђinfo localsї отобраз€тс€ 
+
+локальные переменные и аргументы дл€ выбранного фрейма.
+
+—м. Ђdownї и Ђframeї
+
+
+
+[viewswf]
+
+
+
+”становка или сброс фильтра дл€ перечислени€ файлов (например, Ђinfo filesї и 
+
+Ђinfo sourcesї) на основе имени swf. 
+
+≈сли параметры не указаны, отобраз€тс€ все файлы. ≈сли один и тот же файл 
+
+существует в одном или нескольких файлах swf, то в перечислении отобразитс€ 
+
+только первый экземпл€р этого файла. ƒл€ доступа к другим экземпл€рам этого 
+
+файла используйте номер файла (например, Ђlist #192ї) или эту команду с 
+
+параметром (см. ниже) дл€ отображени€ файлов из определенного файла swf. ≈сли 
+
+указан один параметр - им€ swf, отображенное командой Ђinfo swfsї, то в 
+
+перечислении отобраз€тс€ только файлы из указанного swf. 
+
+‘айлы из других файлов swf не будут отображатьс€. Ёта команда также св€зана с 
+
+командами, принимающими файл в качестве параметра (например, Ђbreakї)
+
+ѕример:
+
+ viewswf myApp.mxml.swf
+
+  ќтображение файлов только из myApp.mxml.swf.
+
+ viewswf 
+
+  ќтображение всех файлов из всех файлов swf.
+
+ 
+
+[watch]
+
+
+
+ƒобавление точки-датчика к данной переменной. ѕри изменении значени€ переменной 
+
+отладчик приостановит выполнение.
+
+ѕример:
+
+ watch foo
+
+
+
+[what]
+
+
+
+ќтображение контекста дл€ разрешени€ переменной. 
+
+
+
+[where]
+
+
+
+ќбратна€ трассировка стека.
+
+
+
+[zzz]
+
+
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
+


Mime
View raw message