flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "TNB , Kuala Lumpur" <...@cc.ncue.edu.tw>
Subject BONUS TNB
Date Tue, 25 Aug 2015 18:44:04 GMT
Tenaga Nasional Berhad
(TNB HQ) 129 Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur,
Kuala Lumpur,
Malaysia


Ini adalah satu pemberitahuan rasmi daripada ibu pejabat daripada Tenaga 
Nasional Berhad sempena Persatuan Air Malaysia (PAM) untuk memaklumkan anda 
mengenai Hadiah Khas Eksklusif Tenaga Nasional Berhad Akhir Tahun  dan kami 
Kami dengan gembira mengumumkan alamat e-mel anda sebagai salah satu  
daripada 7 alamat e-mel yang dipilih semalam yang diadakan di ibu pejabat di 
Kuala Lumpur.

Dilampirkan disini Nombor Rujukan TNB-1187-48901 dengan Nombor kelulusan, 
TNB / 2012-087 /KL, dan nombor bertuah, TNB / 7071KL-733 yang memenangi MYR 
150,000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Ringgit Malaysia Sahaja), alamat e-mel 
anda dipilih dari pangkalan data ibu pejabat lembaga program Tenaga Nasioanl 
Berhad dan TNB memberi MYR150,000 kepada 7 keluarga yang bertuah menerima 
mesej rasmi ini melalui e-mel sebagai pampasan 1 Malaysia.

Hadiah ekslusif Akhir Tahun TNB berjumlah  MYR150,000.00 akan dikeluarkan 
kepada anda melalui bank antarabangsa. Oleh kerana rombakkan beberapa nombor 
dan nama, kami meminta anda menyimpan mesej ini untuk diri sendiri dan tidak 
akan sama sekali mendedahkan kepada pihak TNB sehingga tuntutan anda telah 
diproses, dan hadiah anda dimasukkan ke dalam akaun anda, kerana ini adalah 
sebahagian daripada protokol untuk mengelakkan penyalahgunaan nombor bertuah 
anda.

Untuk memulakan tuntutan TNB anda, anda dikehendaki mengisi borang pengesahan 
di bawah dan mengemukakannya kepada ejen tuntutan anda,Puan Zailina Bt Zainal 
Abidin bagi membolehkan beliau menjelaskan fail anda dan membayar dengan 
segera.

Jabatan Ganjaran TNB
Zailina Bt Zainal Abidin
TEL: +60163774909
E-Mel: tnb_carelines2015@outlook.my

Nama Penuh: 
Alamat Bil:
Umur: 
Warganegara:
Nombor Telefon Rumah:
No. Pengesahan dan Rujukan Hadiah:

NOTA: Untuk mengelakkan kelewatan atau pembatalan, sila lampirkan bersama  
Nombor Rujukan dan Nombor Pengesahan TNB dalam semua urusan surat menyurat 
dengan ejen anda di dalam e-mel ini.

Semua wang hadiah mesti dituntut tidak lewat dari  tarikh 25 Sept, 2015. Apa-
apa tuntutan yang tidak dibuat mengikut tarikh ini akan dikembalikan kepada 
Tenaga Nasional Berhad, Malaysia.

Tahniah !! Sekali lagi
Saya yang menurut perintah,
(Nor Fadilah Binti Samsudin)
Setiausaha Publisiti TNB
&#169; Copyright 2015 Tenaga Nasional Berhad
Semua hak cipta terpelihara.

Mime
View raw message