jackrabbit-oak-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michael Dürig (JIRA) <j...@apache.org>
Subject [jira] [Updated] (OAK-6829) ExternalPrivateStoreIT/ExternalSharedStoreIT.testSyncBigBlob failures
Date Mon, 16 Oct 2017 11:41:00 GMT

   [ https://issues.apache.org/jira/browse/OAK-6829?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:all-tabpanel
]

Michael Dürig updated OAK-6829:
-------------------------------
  Fix Version/s: 1.7.11

> ExternalPrivateStoreIT/ExternalSharedStoreIT.testSyncBigBlob failures
> ---------------------------------------------------------------------
>
>         Key: OAK-6829
>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/OAK-6829
>       Project: Jackrabbit Oak
>     Issue Type: Bug
>     Components: segment-tar
>  Affects Versions: 1.7.9
>      Reporter: Julian Reschke
>       Fix For: 1.7.11
>
>     Attachments: TEST-org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalPrivateStoreIT.xml,
TEST-org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalSharedStoreIT.xml, org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalPrivateStoreIT-output.txt,
org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalSharedStoreIT-output.txt
>
>
> {noformat}
> testSyncBigBlob(org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalPrivateStoreIT) Time
elapsed: 27.921 sec <<< FAILURE!
> java.lang.AssertionError: expected:<{ root = { ... } }> but was:<{ root : {
} }>
> Running org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalSharedStoreIT
> Tests run: 11, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 93.353 sec <<<
FAILURE! - in org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalSharedStoreIT
> testSyncBigBlob(org.apache.jackrabbit.oak.segment.standby.ExternalSharedStoreIT) Time
elapsed: 30.772 sec <<< FAILURE!
> java.lang.AssertionError: expected:<{ root = { ... } }> but was:<{ root : {
} }>
> {noformat}--
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.4.14#64029)

Mime
View raw message