james-server-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rouaz...@apache.org
Subject [2/3] james-project git commit: JAMES-1898 Add integration test for duplicated attachment
Date Fri, 06 Jan 2017 10:47:32 GMT
JAMES-1898 Add integration test for duplicated attachment


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/commit/1c27eb6d
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/tree/1c27eb6d
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/diff/1c27eb6d

Branch: refs/heads/master
Commit: 1c27eb6d6abcd73664b57f360e55ceb222d9b719
Parents: 4ed7c60
Author: Benoit Tellier <btellier@linagora.com>
Authored: Mon Dec 26 16:16:42 2016 +0700
Committer: Benoit Tellier <btellier@linagora.com>
Committed: Mon Dec 26 16:21:49 2016 +0700

----------------------------------------------------------------------
 .../cucumber/GetMessagesMethodStepdefs.java   | 5 ++
 .../test/resources/cucumber/GetMessages.feature | 8 +-
 .../test/resources/eml/twoSameAttachments.eml  | 77 ++++++++++++++++++++
 3 files changed, 89 insertions(+), 1 deletion(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/blob/1c27eb6d/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/java/org/apache/james/jmap/methods/integration/cucumber/GetMessagesMethodStepdefs.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/java/org/apache/james/jmap/methods/integration/cucumber/GetMessagesMethodStepdefs.java
b/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/java/org/apache/james/jmap/methods/integration/cucumber/GetMessagesMethodStepdefs.java
index f699b51..26b1e29 100644
--- a/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/java/org/apache/james/jmap/methods/integration/cucumber/GetMessagesMethodStepdefs.java
+++ b/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/java/org/apache/james/jmap/methods/integration/cucumber/GetMessagesMethodStepdefs.java
@@ -152,6 +152,11 @@ public class GetMessagesMethodStepdefs {
     appendMessage(messageName, "eml/twoAttachmentsTextPlain.eml");
   }
 
+  @Given("^the user has a message \"([^\"]*)\" in \"([^\"]*)\" mailbox with two same attachments
in text$")
+  public void appendTextMessageWithTwoSameAttachments(String messageName, String mailbox)
throws Throwable {
+    appendMessage(messageName, "eml/twoSameAttachments.eml");
+  }
+
   @Given("^the user has a multipart message \"([^\"]*)\" in \"([^\"]*)\" mailbox$")
   public void appendMultipartMessageWithOneAttachments(String messageName, String arg1)
throws Throwable {
     appendMessage(messageName, "eml/htmlAndTextMultipartWithOneAttachment.eml");

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/blob/1c27eb6d/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/cucumber/GetMessages.feature
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/cucumber/GetMessages.feature
b/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/cucumber/GetMessages.feature
index 6d78cfd..a559e08 100644
--- a/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/cucumber/GetMessages.feature
+++ b/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/cucumber/GetMessages.feature
@@ -202,9 +202,15 @@ Feature: GetMessages method
   And the textBody of the message is "Hello text body\n"
   And the htmlBody of the message is "<html>Hello html body</html>\n"
   
-Scenario: Retrieving message with more than 1000 char by line should return message when
exists
+ Scenario: Retrieving message with more than 1000 char by line should return message when
exists
   Given the user has a message "m1" in "inbox" mailbox beginning by a long line
   When the user ask for messages "m1"
   Then no error is returned
   And the list should contain 1 message
   And the id of the message is "m1"
+
+ Scenario:
+  Given the user has a message "m1" in "inbox" mailbox with two same attachments in text
+  When the user ask for messages "m1"
+  Then no error is returned
+  And the list of attachments of the message contains 2 attachments
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/james-project/blob/1c27eb6d/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/eml/twoSameAttachments.eml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/eml/twoSameAttachments.eml
b/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/eml/twoSameAttachments.eml
new file mode 100644
index 0000000..b76a6fe
--- /dev/null
+++ b/server/protocols/jmap-integration-testing/jmap-integration-testing-common/src/test/resources/eml/twoSameAttachments.eml
@@ -0,0 +1,77 @@
+Return-Path: <from@linagora.com>
+Received: from alderaan.linagora.com (smtp.linagora.dc1 [172.16.18.53])
+	 by imap (Cyrus v2.2.13-Debian-2.2.13-19+squeeze3) with LMTPA;
+	 Fri, 27 Feb 2015 20:32:14 +0100
+X-Sieve: CMU Sieve 2.2
+Received: from canondir.par.lng (unknown [92.103.166.6])
+	(using TLSv1 with cipher AES256-SHA (256/256 bits))
+	(No client certificate requested)
+	by alderaan.linagora.com (Postfix) with ESMTPSA id BAB0D728
+	for <to@linagora.com>; Fri, 27 Feb 2015 20:31:38 +0100 (CET)
+X-Priority: 3 (Normal)
+From: "From"
+ <from@linagora.com>
+To: "To"
+ <to@linagora.com>
+Subject: [8/10]Attached Image light with text
+Date: Fri, 27 Mar 2015 21:48:38 +0100
+Message-Id: <20150227203838.0011.CanonTxNo.4037@canondir.par.lng>
+Mime-Version: 1.0
+Content-Type: multipart/mixed;
+ boundary="AHNPACBLDCDIDAGGGDDFAABECGCA"
+
+--AHNPACBLDCDIDAGGGDDFAABECGCA
+Content-Type: text/html; charset=utf-8; format=flowed
+Content-Transfer-Encoding: 8bit
+
+<b>html</b>
+
+--AHNPACBLDCDIDAGGGDDFAABECGCA
+Content-Type: image/jpeg;
+ name="4037_014.jpg"
+Content-Transfer-Encoding: base64
+Content-Disposition: attachment;
+ filename="4037_014.jpg"
+
+/9j/4X2cRXhpZgAASUkqAAgAAAANAA8BAgAKAAAAqgAAABABAgAJAAAAtAAAABIBAwABAAAA
+AQAAABoBBQABAAAAvgAAABsBBQABAAAAxgAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAAzgAAADIB
+AgAUAAAA2AAAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAfAIAAKXEBwDQAAAA7AAAANLGBwBAAAAA
+vAEAANPGBwCAAAAA/AEAAEwqAABQYW5hc29uaWMARE1DLUZaNDUAALQAAAABAAAAtAAAAAEA
+AABWZXIuMS4wICAAMjAxNDowMjoyNSAxMDozMjowOQBQcmludElNADAyNTAAAA4AAQAWABYA
+AgAAAAAAAwBkAAAABwAAAAAACAAAAAAACQAAAAAACgAAAAAACwCsAAAADAAAAAAADQAAAAAA
+DgDEAAAAAAEFAAAAAQEBAAAAEAGAAAAACREAABAnAAALDwAAECcAAJcFAAAQJwAAsAgAABAn
+AAABHAAAECcAAF4CAAAQJwAAiwAAABAnAADLAwAAECcAAOUbAAAQJwAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+
+--AHNPACBLDCDIDAGGGDDFAABECGCA
+Content-Type: image/jpeg;
+ name="4037_014.jpg"
+Content-Transfer-Encoding: base64
+Content-Disposition: attachment;
+ filename="4037_014.jpg"
+
+/9j/4X2cRXhpZgAASUkqAAgAAAANAA8BAgAKAAAAqgAAABABAgAJAAAAtAAAABIBAwABAAAA
+AQAAABoBBQABAAAAvgAAABsBBQABAAAAxgAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAAzgAAADIB
+AgAUAAAA2AAAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAfAIAAKXEBwDQAAAA7AAAANLGBwBAAAAA
+vAEAANPGBwCAAAAA/AEAAEwqAABQYW5hc29uaWMARE1DLUZaNDUAALQAAAABAAAAtAAAAAEA
+AABWZXIuMS4wICAAMjAxNDowMjoyNSAxMDozMjowOQBQcmludElNADAyNTAAAA4AAQAWABYA
+AgAAAAAAAwBkAAAABwAAAAAACAAAAAAACQAAAAAACgAAAAAACwCsAAAADAAAAAAADQAAAAAA
+DgDEAAAAAAEFAAAAAQEBAAAAEAGAAAAACREAABAnAAALDwAAECcAAJcFAAAQJwAAsAgAABAn
+AAABHAAAECcAAF4CAAAQJwAAiwAAABAnAADLAwAAECcAAOUbAAAQJwAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+
+--AHNPACBLDCDIDAGGGDDFAABECGCA


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: server-dev-unsubscribe@james.apache.org
For additional commands, e-mail: server-dev-help@james.apache.org


Mime
View raw message