jclouds-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Shital Patil <shital.pa...@gslab.com>
Subject Re: Problem connecting to openstack
Date Thu, 06 Feb 2014 04:41:51 GMT
Hi,
Additional to details in my previous reply here is the output for manual
authentication code at
http://blog.phymata.com/2013/06/17/jclouds-manual-authentication-with-openstack/
<http://blog.phymata.com/2013/06/17/jclouds-manual-authentication-with-openstack/>
that I could read successfully.

Output is-
Access{token=Token{id=MIIKiAYJKoZIhvcNAQcCoIIKeTCCCnUCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCCWEGCSqGSIb3DQEHAaCCCVIEgglOeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wMi0wNlQwNDozMDo1Mi43NjUyNTQiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTAyLTA3VDA0OjMwOjUyWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIiIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjhjOGI3YmVkMDE5NTRjNDBhOWRjMzVlODJmZTgxYjEwIiwgIm5hbWUiOiAiU2hpdGFsIFBhdGlsIn19LCAic2VydmljZUNhdGFsb2ciOiBbeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiNjE0OWMyNWJjMjk1NGI0MWIxNzY2ZmNkMTExN2ViM2YiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3NC92Mi84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJjb21wdXRlIiwgIm5hbWUiOiAibm92YSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6OTY5Ni8iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIiwgImlkIjogIjFlMDUwZWEyZTk5YzRlMjRhNzYzYTIyNDgxMDAyYWRkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm5ldHdvcmsiLCAibmFtZSI6ICJxdWFudHVtIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMTU6OTI5Mi92MiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIiLCAiaWQiOiAiYzkwOTMwNzc4ZmRiNDA4NGE3YzE0MjQ5MTQ4NGZiMDciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaW1hZ2UiLCAibmFtZSI6ICJnbGFuY2UifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiMTMxMmFjYTcxYWFiNGE1YWIyZjFmOTAxNGMwMDYyODkiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3Ni92MS84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWUiLCAibmFtZSI6ICJjaW5kZXIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQWRtaW4iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQ2xvdWQiLCAiaWQiOiAiMTBiZDBkOWVmZWE1NDlhN2E2YzM2YWQwMzk3NDVhMTQiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJlYzIiLCAibmFtZSI6ICJlYzIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjM1MzU3L3YyLjAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjUwMDAvdjIuMCIsICJpZCI6ICIwZjBmM2NkNTA3MDA0NmIzYTI2ZjNiZTUzNjE4NzhlMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMzo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCIsICJyb2xlc19saW5rcyI6IFtdLCAiaWQiOiAiOGI5NTNmMDRjYTNmNDAyNDhmMTY0OTdhODY4NWI2OTUiLCAicm9sZXMiOiBbeyJuYW1lIjogIl9tZW1iZXJfIn0sIHsibmFtZSI6ICJNZW1iZXIifV0sICJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCJ9LCAibWV0YWRhdGEiOiB7ImlzX2FkbWluIjogMCwgInJvbGVzIjogWyI5ZmUyZmY5ZWU0Mzg0YjE4OTRhOTA4NzhkM2U5MmJhYiIsICIyOTNhYzZjNDYwMDY0Mzg5YWYyMDYzYWI0NjY5MWM3MSJdfX19MYH-MIH8AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgTBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHEwVVbnNldDEOMAwGA1UEChMFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgMsek5Rmn8ReOlWYI2kw0+XQyKLSbhn0+KTQ2pVA+51BwDZNRjmIa1+0pVr2rUaG-kcc40Oas7eq7+TQ72ZSkIAzQC8NeHPi0WbSu0RzddnvU2x5EvhTVJacK+QM708AYahJZSBnzjUkLGSNgZEC080G86Nrm6ORToZXtShiJ7KF,
expires=Fri Feb 07 10:00:52 IST 2014,
tenant=Tenant{id=8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10, name=Shital Patil,
description=}}, user=User{id=8b953f04ca3f40248f16497a8685b695,
name=shital.patil, roles=[Role{name=_member_}, Role{name=Member}]},
serviceCatalog=[Service{type=compute, name=nova,
endpoints=[Endpoint{id=6149c25bc2954b41b1766fcd1117eb3f, region=RegionOne,
publicURL=http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
internalURL=http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
adminURL=http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10}]},
Service{type=network, name=quantum,
endpoints=[Endpoint{id=1e050ea2e99c4e24a763a22481002add, region=RegionOne,
publicURL=http://10.43.2.3:9696/, internalURL=http://10.43.2.3:9696/,
adminURL=http://10.43.2.3:9696/}]}, Service{type=image, name=glance,
endpoints=[Endpoint{id=c90930778fdb4084a7c142491484fb07, region=RegionOne,
publicURL=http://10.43.2.15:9292/v2, internalURL=http://10.43.2.15:9292/v2,
adminURL=http://10.43.2.15:9292/v2}]}, Service{type=volume, name=cinder,
endpoints=[Endpoint{id=1312aca71aab4a5ab2f1f9014c006289, region=RegionOne,
publicURL=http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
internalURL=http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
adminURL=http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10}]},
Service{type=ec2, name=ec2,
endpoints=[Endpoint{id=10bd0d9efea549a7a6c36ad039745a14, region=RegionOne,
publicURL=http://10.43.2.3:8773/services/Cloud, internalURL=
http://10.43.2.3:8773/services/Cloud, adminURL=
http://10.43.2.3:8773/services/Admin}]}, Service{type=identity,
name=keystone, endpoints=[Endpoint{id=0f0f3cd5070046b3a26f3be5361878e0,
region=RegionOne, publicURL=http://10.43.2.3:5000/v2.0, internalURL=
http://10.43.2.3:5000/v2.0, adminURL=http://10.43.2.3:35357/v2.0}]}]}
 User Name = shital.patil
 User ID = 8b953f04ca3f40248f16497a8685b695
 Tenant Name = Shital Patil
 Tenant ID = 8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10
 Token ID =
MIIKiAYJKoZIhvcNAQcCoIIKeTCCCnUCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCCWEGCSqGSIb3DQEHAaCCCVIEgglOeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wMi0wNlQwNDozMDo1Mi43NjUyNTQiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTAyLTA3VDA0OjMwOjUyWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIiIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjhjOGI3YmVkMDE5NTRjNDBhOWRjMzVlODJmZTgxYjEwIiwgIm5hbWUiOiAiU2hpdGFsIFBhdGlsIn19LCAic2VydmljZUNhdGFsb2ciOiBbeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiNjE0OWMyNWJjMjk1NGI0MWIxNzY2ZmNkMTExN2ViM2YiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3NC92Mi84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJjb21wdXRlIiwgIm5hbWUiOiAibm92YSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6OTY5Ni8iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIiwgImlkIjogIjFlMDUwZWEyZTk5YzRlMjRhNzYzYTIyNDgxMDAyYWRkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm5ldHdvcmsiLCAibmFtZSI6ICJxdWFudHVtIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMTU6OTI5Mi92MiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIiLCAiaWQiOiAiYzkwOTMwNzc4ZmRiNDA4NGE3YzE0MjQ5MTQ4NGZiMDciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaW1hZ2UiLCAibmFtZSI6ICJnbGFuY2UifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiMTMxMmFjYTcxYWFiNGE1YWIyZjFmOTAxNGMwMDYyODkiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3Ni92MS84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWUiLCAibmFtZSI6ICJjaW5kZXIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQWRtaW4iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQ2xvdWQiLCAiaWQiOiAiMTBiZDBkOWVmZWE1NDlhN2E2YzM2YWQwMzk3NDVhMTQiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJlYzIiLCAibmFtZSI6ICJlYzIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjM1MzU3L3YyLjAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjUwMDAvdjIuMCIsICJpZCI6ICIwZjBmM2NkNTA3MDA0NmIzYTI2ZjNiZTUzNjE4NzhlMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMzo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCIsICJyb2xlc19saW5rcyI6IFtdLCAiaWQiOiAiOGI5NTNmMDRjYTNmNDAyNDhmMTY0OTdhODY4NWI2OTUiLCAicm9sZXMiOiBbeyJuYW1lIjogIl9tZW1iZXJfIn0sIHsibmFtZSI6ICJNZW1iZXIifV0sICJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCJ9LCAibWV0YWRhdGEiOiB7ImlzX2FkbWluIjogMCwgInJvbGVzIjogWyI5ZmUyZmY5ZWU0Mzg0YjE4OTRhOTA4NzhkM2U5MmJhYiIsICIyOTNhYzZjNDYwMDY0Mzg5YWYyMDYzYWI0NjY5MWM3MSJdfX19MYH-MIH8AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgTBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHEwVVbnNldDEOMAwGA1UEChMFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgMsek5Rmn8ReOlWYI2kw0+XQyKLSbhn0+KTQ2pVA+51BwDZNRjmIa1+0pVr2rUaG-kcc40Oas7eq7+TQ72ZSkIAzQC8NeHPi0WbSu0RzddnvU2x5EvhTVJacK+QM708AYahJZSBnzjUkLGSNgZEC080G86Nrm6ORToZXtShiJ7KF
 Token Expires = Fri Feb 07 10:00:52 IST 2014
 Service = nova
 Endpoint = http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10
 Service = quantum
 Endpoint = http://10.43.2.3:9696/
 Service = glance
 Endpoint = http://10.43.2.15:9292/v2
 Service = cinder
 Endpoint = http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10
 Service = ec2
 Endpoint = http://10.43.2.3:8773/services/Cloud
 Service = keystone
 Endpoint = http://10.43.2.3:5000/v2.0On Thu, Feb 6, 2014 at 9:57 AM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com> wrote:

>
> Hi,
> I could run manual authentication code at
> http://blog.phymata.com/2013/06/17/jclouds-manual-authentication-with-openstack/successfully
but still failing to run list images code that we have been
> discussing.
>
> I have already tried curl with tenant name and it works fine. You can see
> the output below
>
> curl -k -X 'POST' -v http://10.43.2.3:5000/v2.0/tokens-d'{"auth":{"passwordCredentials":{"username":
"shital.patil",
> "password":"shital123"}, "tenantName":"Shital Patil"}}' -H 'Content-type:
> application/json'* About to connect() to 10.43.2.3 port 5000 (#0)
> *  Trying 10.43.2.3... connected
> > POST /v2.0/tokens HTTP/1.1
> > User-Agent: curl/7.22.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0
> OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3
> > Host: 10.43.2.3:5000
> > Accept: */*
> > Content-type: application/json
> > Content-Length: 114
> >
> * upload completely sent off: 114out of 114 bytes
> < HTTP/1.1 200 OK
> < Vary: X-Auth-Token
> < Content-Type: application/json
> < Content-Length: 5971
> < Date: Thu, 06 Feb 2014 03:52:31 GMT
> <
> {"access": {"token": {"issued_at": "2014-02-06T03:52:31.201230",
> "expires": "2014-02-07T03:52:31Z", "id":
> "MIIKiAYJKoZIhvcNAQcCoIIKeTCCCnUCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCCWEGCSqGSIb3DQEHAaCCCVIEgglOeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wMi0wNlQwMzo1MjozMS4yMDEyMzAiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTAyLTA3VDAzOjUyOjMxWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIiIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjhjOGI3YmVkMDE5NTRjNDBhOWRjMzVlODJmZTgxYjEwIiwgIm5hbWUiOiAiU2hpdGFsIFBhdGlsIn19LCAic2VydmljZUNhdGFsb2ciOiBbeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiNjE0OWMyNWJjMjk1NGI0MWIxNzY2ZmNkMTExN2ViM2YiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3NC92Mi84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJjb21wdXRlIiwgIm5hbWUiOiAibm92YSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6OTY5Ni8iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIiwgImlkIjogIjFlMDUwZWEyZTk5YzRlMjRhNzYzYTIyNDgxMDAyYWRkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm5ldHdvcmsiLCAibmFtZSI6ICJxdWFudHVtIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMTU6OTI5Mi92MiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIiLCAiaWQiOiAiYzkwOTMwNzc4ZmRiNDA4NGE3YzE0MjQ5MTQ4NGZiMDciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaW1hZ2UiLCAibmFtZSI6ICJnbGFuY2UifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiMTMxMmFjYTcxYWFiNGE1YWIyZjFmOTAxNGMwMDYyODkiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3Ni92MS84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWUiLCAibmFtZSI6ICJjaW5kZXIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQWRtaW4iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQ2xvdWQiLCAiaWQiOiAiMTBiZDBkOWVmZWE1NDlhN2E2YzM2YWQwMzk3NDVhMTQiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJlYzIiLCAibmFtZSI6ICJlYzIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjM1MzU3L3YyLjAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjUwMDAvdjIuMCIsICJpZCI6ICIwZjBmM2NkNTA3MDA0NmIzYTI2ZjNiZTUzNjE4NzhlMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMzo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCIsICJyb2xlc19saW5rcyI6IFtdLCAiaWQiOiAiOGI5NTNmMDRjYTNmNDAyNDhmMTY0OTdhODY4NWI2OTUiLCAicm9sZXMiOiBbeyJuYW1lIjogIl9tZW1iZXJfIn0sIHsibmFtZSI6ICJNZW1iZXIifV0sICJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCJ9LCAibWV0YWRhdGEiOiB7ImlzX2FkbWluIjogMCwgInJvbGVzIjogWyI5ZmUyZmY5ZWU0Mzg0YjE4OTRhOTA4NzhkM2U5MmJhYiIsICIyOTNhYzZjNDYwMDY0Mzg5YWYyMDYzYWI0NjY5MWM3MSJdfX19MYH-MIH8AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgTBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHEwVVbnNldDEOMAwGA1UEChMFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgA-6aHdUJXEo4PaHjR2EpAxGWslTvf4HmVLvdoGh8A2QxxQKMdIwYOHbjWBGbGbBjyWnFKUubVj9PihZ6ShJ1zztzvrOC2TWbei5co38+9xnLDs7uJwF24JuOlMsixXoL9UEUC5L2MUtRAJc9XmluAMegPOYnGiQWUhNTsSAtko8",
> "tenant": {"description": "", "enabled": true, "id":
> "8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "name": "Shital Patil"}},
> "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "
> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
> "RegionOne", "internalURL": "
> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
> "6149c25bc2954b41b1766fcd1117eb3f", "publicURL": "
> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
> "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints":
> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:9696/", "region": "RegionOne",
> "internalURL": "http://10.43.2.3:9696/", "id":
> "1e050ea2e99c4e24a763a22481002add", "publicURL": "http://10.43.2.3:9696/"}],
> "endpoints_links": [], "type": "network", "name": "quantum"}, {"endpoints":
> [{"adminURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "region": "RegionOne",
> "internalURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "id":
> "c90930778fdb4084a7c142491484fb07", "publicURL": "
> http://10.43.2.15:9292/v2"}], "endpoints_links": [], "type": "image",
> "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
> "RegionOne", "internalURL": "
> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
> "1312aca71aab4a5ab2f1f9014c006289", "publicURL": "
> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
> "endpoints_links": [], "type": "volume", "name": "cinder"}, {"endpoints":*
> Connection #0 to host 10.43.2.3 left intact
>
> * Closing connection #0
> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Admin", "region":
> "RegionOne", "internalURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Cloud", "id":
> "10bd0d9efea549a7a6c36ad039745a14", "publicURL": "
> http://10.43.2.3:8773/services/Cloud"}], "endpoints_links": [], "type":
> "ec2", "name": "ec2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
> http://10.43.2.3:35357/v2.0", "region": "RegionOne", "internalURL": "
> http://10.43.2.3:5000/v2.0", "id": "0f0f3cd5070046b3a26f3be5361878e0",
> "publicURL": "http://10.43.2.3:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [],
> "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username":
> "shital.patil", "roles_links": [], "id":
> "8b953f04ca3f40248f16497a8685b695", "roles": [{"name": "_member_"},
> {"name": "Member"}], "name": "shital.patil"}, "metadata": {"is_admin": 0,
> "roles": ["9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab",
> "293ac6c460064389af2063ab46691c71"]}}}
>
> Please have a look at this stack trace that I had sent in previous reply
> as well. I have specified http://10.43.2.3:5000/v2.0/ as endpoint but it
> has made a GET request to
> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10/images/detail(you can see this
is admin URL as shown in curl command's output above and
> tenant id is attached to the request) and this request failed causing
> exception
>
> org.jclouds.rest.
> AuthorizationException: {"unauthorized": {"message": "This server could
> not verify that you are authorized to access the document you requested.
> Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your
> browser does not understand how to supply the credentials required.",
> "code": 401}}
>
>   at
> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:98)
>   at
> org.jclouds.http.handlers.DelegatingErrorHandler.handleError(DelegatingErrorHandler.java:69)
>   at
> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.shouldContinue(BaseHttpCommandExecutorService.java:182)
>   at
> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.invoke(BaseHttpCommandExecutorService.java:152)
>   at
> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.invoke(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:133)
>   at
> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:99)
>   at
> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:60)
>   at
> org.jclouds.reflect.FunctionalReflection$FunctionalInvocationHandler.handleInvocation(FunctionalReflection.java:119)
>   at
> com.google.common.reflect.AbstractInvocationHandler.invoke(AbstractInvocationHandler.java:70)
>   at com.sun.proxy.$Proxy68.listInDetail(Unknown Source)
>   at
> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.listImages(JCloudsOpenStack.java:64)
>   at
> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.main(JCloudsOpenStack.java:29)
> Caused by: org.jclouds.http.HttpResponseException: command: GET
> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10/images/detailHTTP/1.1 failed
with response: HTTP/1.1 401 Unauthorized; content:
> [{"unauthorized": {"message": "This server could not verify that you are
> authorized to access the document you requested. Either you supplied the
> wrong credentials (e.g., bad password), or your browser does not understand
> how to supply the credentials required.", "code": 401}}]
>   at
> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:83)
>   ... 11 more
>
>
>
> On Wed, Feb 5, 2014 at 7:36 PM, Everett Toews <everett.toews@rackspace.com
> > wrote:
>
>> In you're curl command you're using tenantId. jclouds uses the
>> tenantName. Try your curl command like this.
>>
>> curl -s -X POST http://10.43.2.3:5000/v2.0/tokens -d '{"auth":
>> {"passwordCredentials":
>> {"username":"shital.patil", "password":"shital123"}, "tenantName":"Shital
>> Patil"}}' -H "Content-type: application/json"
>>
>> If that doesn't work, your tenantName probably isn't what you think it
>> is.
>>
>> HTH,
>> Everett
>>
>>
>> On Feb 5, 2014, at 12:23 AM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com>
>> wrote:
>>
>> Hi Everett,
>>
>> Thank you for such a kind help you are offering
>>
>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> *Curl command I am sending and its output -*
>>
>> curl -k -X 'POST' -v http://10.43.2.3:5000/v2.0/tokens-d'{"auth":{"passwordCredentials":{"username":
"shital.patil",
>> "password":"shital123"}, "tenantId":"8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}}'
>> -H 'Content-type: application/json'
>>
>>
>>
>> "tenant": {"description": "", "enabled": true, "id":
>> "8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "name": "Shital Patil"}},
>> "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
>> "RegionOne", "internalURL": "
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
>> "6149c25bc2954b41b1766fcd1117eb3f", "publicURL": "
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
>> "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints":
>> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:9696/", "region": "RegionOne",
>> "internalURL": "http://10.43.2.3:9696/", "id":
>> "1e050ea2e99c4e24a763a22481002add", "publicURL": "http://10.43.2.3:9696/"}],
>> "endpoints_links": [], "type": "network", "name": "quantum"}, {"endpoints":
>> [{"adminURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "region": "RegionOne",
>> "internalURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "id":
>> "c90930778fdb4084a7c142491484fb07", "publicURL": "
>> http://10.43.2.15:9292/v2"}], "endpoints_links": [], "type": "image",
>> "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
>> "RegionOne", "internalURL": "
>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
>> "1312aca71aab4a5ab2f1f9014c006289", "publicURL": "
>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
>> "endpoints_links": [], "type": "volume", "name": "cinder"}, {"endpoints":*
>> Connection #0 to host 10.43.2.3 left intact
>> * Closing connection #0
>> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Admin", "region":
>> "RegionOne", "internalURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Cloud",
>> "id": "10bd0d9efea549a7a6c36ad039745a14", "publicURL": "
>> http://10.43.2.3:8773/services/Cloud"}], "endpoints_links": [], "type":
>> "ec2", "name": "ec2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
>> http://10.43.2.3:35357/v2.0", "region": "RegionOne", "internalURL": "
>> http://10.43.2.3:5000/v2.0", "id": "0f0f3cd5070046b3a26f3be5361878e0",
>> "publicURL": "http://10.43.2.3:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [],
>> "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username":
>> "shital.patil", "roles_links": [], "id":
>> "8b953f04ca3f40248f16497a8685b695", "roles": [{"name": "_member_"},
>> {"name": "Member"}], "name": "shital.patil"}, "metadata": {"is_admin": 0,
>> "roles": ["9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab",
>> "293ac6c460064389af2063ab46691c71"]}}}
>>
>> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> *Json object that was displayed on console with exception stack trace -*
>> [{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"shital.patil","password":"shital123"},"tenantName":"Shital
>> Patil"}}]
>>
>> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> *I just rebuilt the code and now getting the same exception but in
>> different form*
>>
>> Calling listImages for RegionOne:
>> org.jclouds.rest.AuthorizationException: {"unauthorized": {"message":
>> "This server could not verify that you are authorized to access the
>> document you requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g.,
>> bad password), or your browser does not understand how to supply the
>> credentials required.", "code": 401}}
>>   at
>> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:98)
>>   at
>> org.jclouds.http.handlers.DelegatingErrorHandler.handleError(DelegatingErrorHandler.java:69)
>>   at
>> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.shouldContinue(BaseHttpCommandExecutorService.java:182)
>>   at
>> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.invoke(BaseHttpCommandExecutorService.java:152)
>>   at
>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.invoke(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:133)
>>   at
>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:99)
>>   at
>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:60)
>>   at
>> org.jclouds.reflect.FunctionalReflection$FunctionalInvocationHandler.handleInvocation(FunctionalReflection.java:119)
>>   at
>> com.google.common.reflect.AbstractInvocationHandler.invoke(AbstractInvocationHandler.java:70)
>>   at com.sun.proxy.$Proxy68.listInDetail(Unknown Source)
>>   at
>> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.listImages(JCloudsOpenStack.java:64)
>>   at
>> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.main(JCloudsOpenStack.java:29)
>> Caused by: org.jclouds.http.HttpResponseException: command: GET
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10/images/detailHTTP/1.1 failed
with response: HTTP/1.1 401 Unauthorized; content:
>> [{"unauthorized": {"message": "This server could not verify that you are
>> authorized to access the document you requested. Either you supplied the
>> wrong credentials (e.g., bad password), or your browser does not understand
>> how to supply the credentials required.", "code": 401}}]
>>   at
>> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:83)
>>   ... 11 more
>>
>> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> On Tue, Feb 4, 2014 at 9:05 PM, Everett Toews <
>> everett.toews@rackspace.com> wrote:
>>
>>> On Feb 3, 2014, at 9:23 PM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com> wrote:
>>>
>>> > 4- I am able to access openstack using curl
>>>
>>> Can you show us exactly the curl command you're using to auth?
>>>
>>> e.g.
>>>
>>> curl -s -X POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens -d 'json goes
>>> here' -H "Content-type: application/json"
>>>
>>> Can you show us the exact log output from jclouds?
>>>
>>> e.g.
>>>
>>> >>
>>> "{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"shital.patil","password":"shital123"},"tenantName":"Shital
>>> Patil"}}"
>>> >> POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens HTTP/1.1
>>> >> Accept: application/json
>>> >> Content-Type: application/json
>>> >> Content-Length: 111
>>>
>>> > I have noticed that json object sent to openstack through java code
>>> using jclouds for authentication is same as one sent using curl. Am I
>>> missing some jars? or should I try any newer build of examples?
>>>
>>> I've done my best to reproduce the problem. I created a user and tenant
>>> exactly as you have in your cloud. I'm using OpenStack Havana and jclouds
>>> 1.7.0.
>>>
>>> Connecting via curl works.
>>>
>>> curl -s -X POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens -d '{"auth":
>>> {"passwordCredentials": {"username":"shital.patil",
>>> "password":"shital123"}, "tenantName":"Shital Patil"}}' -H "Content-type:
>>> application/json"
>>>
>>> Connecting via jclouds works (logging turned on).
>>>
>>> >>
>>> "{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"shital.patil","password":"shital123"},"tenantName":"Shital
>>> Patil"}}"
>>> >> POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens HTTP/1.1
>>> >> Accept: application/json
>>> >> Content-Type: application/json
>>> >> Content-Length: 111
>>>
>>> If you're JSON matches exactly like mine does above, it should work for
>>> you too.
>>>
>>> HTH,
>>> Everett
>>
>>
>>
>>
>

Mime
View raw message