jclouds-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Shital Patil <shital.pa...@gslab.com>
Subject Re: Problem connecting to openstack
Date Fri, 07 Feb 2014 04:29:33 GMT
Really sorry if I have posted too much in last two replies, I felt it will
help you to figure out exact problem.
 Please have a look at those replies and kindly suggest solution to try.

Thank you


On Thu, Feb 6, 2014 at 10:11 AM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com>wrote:

> Hi,
> Additional to details in my previous reply here is the output for manual
> authentication code at http://blog.phymata.com/2013/06/17/jclouds-manual-authentication-with-openstack/
>
> <http://blog.phymata.com/2013/06/17/jclouds-manual-authentication-with-openstack/>
> that I could read successfully.
>
> Output is-
> Access{token=Token{id=MIIKiAYJKoZIhvcNAQcCoIIKeTCCCnUCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCCWEGCSqGSIb3DQEHAaCCCVIEgglOeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wMi0wNlQwNDozMDo1Mi43NjUyNTQiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTAyLTA3VDA0OjMwOjUyWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIiIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjhjOGI3YmVkMDE5NTRjNDBhOWRjMzVlODJmZTgxYjEwIiwgIm5hbWUiOiAiU2hpdGFsIFBhdGlsIn19LCAic2VydmljZUNhdGFsb2ciOiBbeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiNjE0OWMyNWJjMjk1NGI0MWIxNzY2ZmNkMTExN2ViM2YiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3NC92Mi84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJjb21wdXRlIiwgIm5hbWUiOiAibm92YSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6OTY5Ni8iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIiwgImlkIjogIjFlMDUwZWEyZTk5YzRlMjRhNzYzYTIyNDgxMDAyYWRkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm5ldHdvcmsiLCAibmFtZSI6ICJxdWFudHVtIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMTU6OTI5Mi92MiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIiLCAiaWQiOiAiYzkwOTMwNzc4ZmRiNDA4NGE3YzE0MjQ5MTQ4NGZiMDciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaW1hZ2UiLCAibmFtZSI6ICJnbGFuY2UifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiMTMxMmFjYTcxYWFiNGE1YWIyZjFmOTAxNGMwMDYyODkiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3Ni92MS84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWUiLCAibmFtZSI6ICJjaW5kZXIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQWRtaW4iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQ2xvdWQiLCAiaWQiOiAiMTBiZDBkOWVmZWE1NDlhN2E2YzM2YWQwMzk3NDVhMTQiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJlYzIiLCAibmFtZSI6ICJlYzIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjM1MzU3L3YyLjAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjUwMDAvdjIuMCIsICJpZCI6ICIwZjBmM2NkNTA3MDA0NmIzYTI2ZjNiZTUzNjE4NzhlMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMzo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCIsICJyb2xlc19saW5rcyI6IFtdLCAiaWQiOiAiOGI5NTNmMDRjYTNmNDAyNDhmMTY0OTdhODY4NWI2OTUiLCAicm9sZXMiOiBbeyJuYW1lIjogIl9tZW1iZXJfIn0sIHsibmFtZSI6ICJNZW1iZXIifV0sICJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCJ9LCAibWV0YWRhdGEiOiB7ImlzX2FkbWluIjogMCwgInJvbGVzIjogWyI5ZmUyZmY5ZWU0Mzg0YjE4OTRhOTA4NzhkM2U5MmJhYiIsICIyOTNhYzZjNDYwMDY0Mzg5YWYyMDYzYWI0NjY5MWM3MSJdfX19MYH-MIH8AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgTBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHEwVVbnNldDEOMAwGA1UEChMFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgMsek5Rmn8ReOlWYI2kw0+XQyKLSbhn0+KTQ2pVA+51BwDZNRjmIa1+0pVr2rUaG-kcc40Oas7eq7+TQ72ZSkIAzQC8NeHPi0WbSu0RzddnvU2x5EvhTVJacK+QM708AYahJZSBnzjUkLGSNgZEC080G86Nrm6ORToZXtShiJ7KF,
> expires=Fri Feb 07 10:00:52 IST 2014,
> tenant=Tenant{id=8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10, name=Shital Patil,
> description=}}, user=User{id=8b953f04ca3f40248f16497a8685b695,
> name=shital.patil, roles=[Role{name=_member_}, Role{name=Member}]},
> serviceCatalog=[Service{type=compute, name=nova,
> endpoints=[Endpoint{id=6149c25bc2954b41b1766fcd1117eb3f, region=RegionOne,
> publicURL=http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
> internalURL=http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
> adminURL=http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10}]},
> Service{type=network, name=quantum,
> endpoints=[Endpoint{id=1e050ea2e99c4e24a763a22481002add, region=RegionOne,
> publicURL=http://10.43.2.3:9696/, internalURL=http://10.43.2.3:9696/,
> adminURL=http://10.43.2.3:9696/}]}, Service{type=image, name=glance,
> endpoints=[Endpoint{id=c90930778fdb4084a7c142491484fb07, region=RegionOne,
> publicURL=http://10.43.2.15:9292/v2, internalURL=http://10.43.2.15:9292/v2,
> adminURL=http://10.43.2.15:9292/v2}]}, Service{type=volume, name=cinder,
> endpoints=[Endpoint{id=1312aca71aab4a5ab2f1f9014c006289, region=RegionOne,
> publicURL=http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
> internalURL=http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10,
> adminURL=http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10}]},
> Service{type=ec2, name=ec2,
> endpoints=[Endpoint{id=10bd0d9efea549a7a6c36ad039745a14, region=RegionOne,
> publicURL=http://10.43.2.3:8773/services/Cloud, internalURL=
> http://10.43.2.3:8773/services/Cloud, adminURL=
> http://10.43.2.3:8773/services/Admin}]}, Service{type=identity,
> name=keystone, endpoints=[Endpoint{id=0f0f3cd5070046b3a26f3be5361878e0,
> region=RegionOne, publicURL=http://10.43.2.3:5000/v2.0, internalURL=
> http://10.43.2.3:5000/v2.0, adminURL=http://10.43.2.3:35357/v2.0}]}]}
> User Name = shital.patil
> User ID = 8b953f04ca3f40248f16497a8685b695
> Tenant Name = Shital Patil
> Tenant ID = 8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10
> Token ID =
> MIIKiAYJKoZIhvcNAQcCoIIKeTCCCnUCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCCWEGCSqGSIb3DQEHAaCCCVIEgglOeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wMi0wNlQwNDozMDo1Mi43NjUyNTQiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTAyLTA3VDA0OjMwOjUyWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIiIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjhjOGI3YmVkMDE5NTRjNDBhOWRjMzVlODJmZTgxYjEwIiwgIm5hbWUiOiAiU2hpdGFsIFBhdGlsIn19LCAic2VydmljZUNhdGFsb2ciOiBbeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiNjE0OWMyNWJjMjk1NGI0MWIxNzY2ZmNkMTExN2ViM2YiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3NC92Mi84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJjb21wdXRlIiwgIm5hbWUiOiAibm92YSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6OTY5Ni8iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIiwgImlkIjogIjFlMDUwZWEyZTk5YzRlMjRhNzYzYTIyNDgxMDAyYWRkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm5ldHdvcmsiLCAibmFtZSI6ICJxdWFudHVtIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMTU6OTI5Mi92MiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIiLCAiaWQiOiAiYzkwOTMwNzc4ZmRiNDA4NGE3YzE0MjQ5MTQ4NGZiMDciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaW1hZ2UiLCAibmFtZSI6ICJnbGFuY2UifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiMTMxMmFjYTcxYWFiNGE1YWIyZjFmOTAxNGMwMDYyODkiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3Ni92MS84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWUiLCAibmFtZSI6ICJjaW5kZXIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQWRtaW4iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQ2xvdWQiLCAiaWQiOiAiMTBiZDBkOWVmZWE1NDlhN2E2YzM2YWQwMzk3NDVhMTQiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJlYzIiLCAibmFtZSI6ICJlYzIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjM1MzU3L3YyLjAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjUwMDAvdjIuMCIsICJpZCI6ICIwZjBmM2NkNTA3MDA0NmIzYTI2ZjNiZTUzNjE4NzhlMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMzo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCIsICJyb2xlc19saW5rcyI6IFtdLCAiaWQiOiAiOGI5NTNmMDRjYTNmNDAyNDhmMTY0OTdhODY4NWI2OTUiLCAicm9sZXMiOiBbeyJuYW1lIjogIl9tZW1iZXJfIn0sIHsibmFtZSI6ICJNZW1iZXIifV0sICJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCJ9LCAibWV0YWRhdGEiOiB7ImlzX2FkbWluIjogMCwgInJvbGVzIjogWyI5ZmUyZmY5ZWU0Mzg0YjE4OTRhOTA4NzhkM2U5MmJhYiIsICIyOTNhYzZjNDYwMDY0Mzg5YWYyMDYzYWI0NjY5MWM3MSJdfX19MYH-MIH8AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgTBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHEwVVbnNldDEOMAwGA1UEChMFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgMsek5Rmn8ReOlWYI2kw0+XQyKLSbhn0+KTQ2pVA+51BwDZNRjmIa1+0pVr2rUaG-kcc40Oas7eq7+TQ72ZSkIAzQC8NeHPi0WbSu0RzddnvU2x5EvhTVJacK+QM708AYahJZSBnzjUkLGSNgZEC080G86Nrm6ORToZXtShiJ7KF
> Token Expires = Fri Feb 07 10:00:52 IST 2014
> Service = nova
> Endpoint = http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10
> Service = quantum
> Endpoint = http://10.43.2.3:9696/
> Service = glance
> Endpoint = http://10.43.2.15:9292/v2
> Service = cinder
> Endpoint = http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10
> Service = ec2
> Endpoint = http://10.43.2.3:8773/services/Cloud
> Service = keystone
> Endpoint = http://10.43.2.3:5000/v2.0
>
>
>
> On Thu, Feb 6, 2014 at 9:57 AM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com>wrote:
>
>>
>> Hi,
>> I could run manual authentication code at
>> http://blog.phymata.com/2013/06/17/jclouds-manual-authentication-with-openstack/successfully
but still failing to run list images code that we have been
>> discussing.
>>
>> I have already tried curl with tenant name and it works fine. You can see
>> the output below
>>
>> curl -k -X 'POST' -v http://10.43.2.3:5000/v2.0/tokens-d'{"auth":{"passwordCredentials":{"username":
"shital.patil",
>> "password":"shital123"}, "tenantName":"Shital Patil"}}' -H 'Content-type:
>> application/json'* About to connect() to 10.43.2.3 port 5000 (#0)
>> *  Trying 10.43.2.3... connected
>> > POST /v2.0/tokens HTTP/1.1
>> > User-Agent: curl/7.22.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0
>> OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3
>> > Host: 10.43.2.3:5000
>> > Accept: */*
>> > Content-type: application/json
>> > Content-Length: 114
>> >
>> * upload completely sent off: 114out of 114 bytes
>> < HTTP/1.1 200 OK
>> < Vary: X-Auth-Token
>> < Content-Type: application/json
>> < Content-Length: 5971
>> < Date: Thu, 06 Feb 2014 03:52:31 GMT
>> <
>> {"access": {"token": {"issued_at": "2014-02-06T03:52:31.201230",
>> "expires": "2014-02-07T03:52:31Z", "id":
>> "MIIKiAYJKoZIhvcNAQcCoIIKeTCCCnUCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCCWEGCSqGSIb3DQEHAaCCCVIEgglOeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wMi0wNlQwMzo1MjozMS4yMDEyMzAiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTAyLTA3VDAzOjUyOjMxWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIiIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjhjOGI3YmVkMDE5NTRjNDBhOWRjMzVlODJmZTgxYjEwIiwgIm5hbWUiOiAiU2hpdGFsIFBhdGlsIn19LCAic2VydmljZUNhdGFsb2ciOiBbeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzQvdjIvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiNjE0OWMyNWJjMjk1NGI0MWIxNzY2ZmNkMTExN2ViM2YiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3NC92Mi84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJjb21wdXRlIiwgIm5hbWUiOiAibm92YSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6OTY5Ni8iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIiwgImlkIjogIjFlMDUwZWEyZTk5YzRlMjRhNzYzYTIyNDgxMDAyYWRkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjk2OTYvIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm5ldHdvcmsiLCAibmFtZSI6ICJxdWFudHVtIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMTU6OTI5Mi92MiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIiLCAiaWQiOiAiYzkwOTMwNzc4ZmRiNDA4NGE3YzE0MjQ5MTQ4NGZiMDciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjE1OjkyOTIvdjIifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaW1hZ2UiLCAibmFtZSI6ICJnbGFuY2UifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzYvdjEvOGM4YjdiZWQwMTk1NGM0MGE5ZGMzNWU4MmZlODFiMTAiLCAiaWQiOiAiMTMxMmFjYTcxYWFiNGE1YWIyZjFmOTAxNGMwMDYyODkiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3Ni92MS84YzhiN2JlZDAxOTU0YzQwYTlkYzM1ZTgyZmU4MWIxMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWUiLCAibmFtZSI6ICJjaW5kZXIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQWRtaW4iLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjg3NzMvc2VydmljZXMvQ2xvdWQiLCAiaWQiOiAiMTBiZDBkOWVmZWE1NDlhN2E2YzM2YWQwMzk3NDVhMTQiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xMC40My4yLjM6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJlYzIiLCAibmFtZSI6ICJlYzIifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjM1MzU3L3YyLjAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTAuNDMuMi4zOjUwMDAvdjIuMCIsICJpZCI6ICIwZjBmM2NkNTA3MDA0NmIzYTI2ZjNiZTUzNjE4NzhlMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzEwLjQzLjIuMzo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCIsICJyb2xlc19saW5rcyI6IFtdLCAiaWQiOiAiOGI5NTNmMDRjYTNmNDAyNDhmMTY0OTdhODY4NWI2OTUiLCAicm9sZXMiOiBbeyJuYW1lIjogIl9tZW1iZXJfIn0sIHsibmFtZSI6ICJNZW1iZXIifV0sICJuYW1lIjogInNoaXRhbC5wYXRpbCJ9LCAibWV0YWRhdGEiOiB7ImlzX2FkbWluIjogMCwgInJvbGVzIjogWyI5ZmUyZmY5ZWU0Mzg0YjE4OTRhOTA4NzhkM2U5MmJhYiIsICIyOTNhYzZjNDYwMDY0Mzg5YWYyMDYzYWI0NjY5MWM3MSJdfX19MYH-MIH8AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgTBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHEwVVbnNldDEOMAwGA1UEChMFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgA-6aHdUJXEo4PaHjR2EpAxGWslTvf4HmVLvdoGh8A2QxxQKMdIwYOHbjWBGbGbBjyWnFKUubVj9PihZ6ShJ1zztzvrOC2TWbei5co38+9xnLDs7uJwF24JuOlMsixXoL9UEUC5L2MUtRAJc9XmluAMegPOYnGiQWUhNTsSAtko8",
>> "tenant": {"description": "", "enabled": true, "id":
>> "8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "name": "Shital Patil"}},
>> "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
>> "RegionOne", "internalURL": "
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
>> "6149c25bc2954b41b1766fcd1117eb3f", "publicURL": "
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
>> "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints":
>> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:9696/", "region": "RegionOne",
>> "internalURL": "http://10.43.2.3:9696/", "id":
>> "1e050ea2e99c4e24a763a22481002add", "publicURL": "http://10.43.2.3:9696/"}],
>> "endpoints_links": [], "type": "network", "name": "quantum"}, {"endpoints":
>> [{"adminURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "region": "RegionOne",
>> "internalURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "id":
>> "c90930778fdb4084a7c142491484fb07", "publicURL": "
>> http://10.43.2.15:9292/v2"}], "endpoints_links": [], "type": "image",
>> "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
>> "RegionOne", "internalURL": "
>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
>> "1312aca71aab4a5ab2f1f9014c006289", "publicURL": "
>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
>> "endpoints_links": [], "type": "volume", "name": "cinder"}, {"endpoints":*
>> Connection #0 to host 10.43.2.3 left intact
>>
>> * Closing connection #0
>> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Admin", "region":
>> "RegionOne", "internalURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Cloud",
>> "id": "10bd0d9efea549a7a6c36ad039745a14", "publicURL": "
>> http://10.43.2.3:8773/services/Cloud"}], "endpoints_links": [], "type":
>> "ec2", "name": "ec2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
>> http://10.43.2.3:35357/v2.0", "region": "RegionOne", "internalURL": "
>> http://10.43.2.3:5000/v2.0", "id": "0f0f3cd5070046b3a26f3be5361878e0",
>> "publicURL": "http://10.43.2.3:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [],
>> "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username":
>> "shital.patil", "roles_links": [], "id":
>> "8b953f04ca3f40248f16497a8685b695", "roles": [{"name": "_member_"},
>> {"name": "Member"}], "name": "shital.patil"}, "metadata": {"is_admin": 0,
>> "roles": ["9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab",
>> "293ac6c460064389af2063ab46691c71"]}}}
>>
>> Please have a look at this stack trace that I had sent in previous reply
>> as well. I have specified http://10.43.2.3:5000/v2.0/ as endpoint but it
>> has made a GET request to
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10/images/detail(you can see
this is admin URL as shown in curl command's output above and
>> tenant id is attached to the request) and this request failed causing
>> exception
>>
>> org.jclouds.rest.
>> AuthorizationException: {"unauthorized": {"message": "This server could
>> not verify that you are authorized to access the document you requested.
>> Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your
>> browser does not understand how to supply the credentials required.",
>> "code": 401}}
>>
>>   at
>> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:98)
>>   at
>> org.jclouds.http.handlers.DelegatingErrorHandler.handleError(DelegatingErrorHandler.java:69)
>>   at
>> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.shouldContinue(BaseHttpCommandExecutorService.java:182)
>>   at
>> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.invoke(BaseHttpCommandExecutorService.java:152)
>>   at
>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.invoke(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:133)
>>   at
>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:99)
>>   at
>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:60)
>>   at
>> org.jclouds.reflect.FunctionalReflection$FunctionalInvocationHandler.handleInvocation(FunctionalReflection.java:119)
>>   at
>> com.google.common.reflect.AbstractInvocationHandler.invoke(AbstractInvocationHandler.java:70)
>>   at com.sun.proxy.$Proxy68.listInDetail(Unknown Source)
>>   at
>> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.listImages(JCloudsOpenStack.java:64)
>>   at
>> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.main(JCloudsOpenStack.java:29)
>> Caused by: org.jclouds.http.HttpResponseException: command: GET
>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10/images/detailHTTP/1.1 failed
with response: HTTP/1.1 401 Unauthorized; content:
>> [{"unauthorized": {"message": "This server could not verify that you are
>> authorized to access the document you requested. Either you supplied the
>> wrong credentials (e.g., bad password), or your browser does not understand
>> how to supply the credentials required.", "code": 401}}]
>>   at
>> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:83)
>>   ... 11 more
>>
>>
>>
>> On Wed, Feb 5, 2014 at 7:36 PM, Everett Toews <
>> everett.toews@rackspace.com> wrote:
>>
>>> In you're curl command you're using tenantId. jclouds uses the
>>> tenantName. Try your curl command like this.
>>>
>>> curl -s -X POST http://10.43.2.3:5000/v2.0/tokens -d '{"auth":
>>> {"passwordCredentials":
>>> {"username":"shital.patil", "password":"shital123"}, "tenantName":"Shital
>>> Patil"}}' -H "Content-type: application/json"
>>>
>>> If that doesn't work, your tenantName probably isn't what you think it
>>> is.
>>>
>>> HTH,
>>> Everett
>>>
>>>
>>> On Feb 5, 2014, at 12:23 AM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com>
>>> wrote:
>>>
>>> Hi Everett,
>>>
>>> Thank you for such a kind help you are offering
>>>
>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> *Curl command I am sending and its output -*
>>>
>>> curl -k -X 'POST' -v http://10.43.2.3:5000/v2.0/tokens-d'{"auth":{"passwordCredentials":{"username":
"shital.patil",
>>> "password":"shital123"}, "tenantId":"8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}}'
>>> -H 'Content-type: application/json'
>>>
>>>
>>>
>>> "tenant": {"description": "", "enabled": true, "id":
>>> "8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "name": "Shital Patil"}},
>>> "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "
>>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
>>> "RegionOne", "internalURL": "
>>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
>>> "6149c25bc2954b41b1766fcd1117eb3f", "publicURL": "
>>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
>>> "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints":
>>> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:9696/", "region": "RegionOne",
>>> "internalURL": "http://10.43.2.3:9696/", "id":
>>> "1e050ea2e99c4e24a763a22481002add", "publicURL": "http://10.43.2.3:9696/"}],
>>> "endpoints_links": [], "type": "network", "name": "quantum"}, {"endpoints":
>>> [{"adminURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "region": "RegionOne",
>>> "internalURL": "http://10.43.2.15:9292/v2", "id":
>>> "c90930778fdb4084a7c142491484fb07", "publicURL": "
>>> http://10.43.2.15:9292/v2"}], "endpoints_links": [], "type": "image",
>>> "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
>>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "region":
>>> "RegionOne", "internalURL": "
>>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10", "id":
>>> "1312aca71aab4a5ab2f1f9014c006289", "publicURL": "
>>> http://10.43.2.3:8776/v1/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10"}],
>>> "endpoints_links": [], "type": "volume", "name": "cinder"}, {"endpoints":*
>>> Connection #0 to host 10.43.2.3 left intact
>>> * Closing connection #0
>>> [{"adminURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Admin", "region":
>>> "RegionOne", "internalURL": "http://10.43.2.3:8773/services/Cloud",
>>> "id": "10bd0d9efea549a7a6c36ad039745a14", "publicURL": "
>>> http://10.43.2.3:8773/services/Cloud"}], "endpoints_links": [], "type":
>>> "ec2", "name": "ec2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "
>>> http://10.43.2.3:35357/v2.0", "region": "RegionOne", "internalURL": "
>>> http://10.43.2.3:5000/v2.0", "id": "0f0f3cd5070046b3a26f3be5361878e0",
>>> "publicURL": "http://10.43.2.3:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [],
>>> "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username":
>>> "shital.patil", "roles_links": [], "id":
>>> "8b953f04ca3f40248f16497a8685b695", "roles": [{"name": "_member_"},
>>> {"name": "Member"}], "name": "shital.patil"}, "metadata": {"is_admin": 0,
>>> "roles": ["9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab",
>>> "293ac6c460064389af2063ab46691c71"]}}}
>>>
>>> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> *Json object that was displayed on console with exception stack trace -*
>>> [{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"shital.patil","password":"shital123"},"tenantName":"Shital
>>> Patil"}}]
>>>
>>> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> *I just rebuilt the code and now getting the same exception but in
>>> different form*
>>>
>>> Calling listImages for RegionOne:
>>> org.jclouds.rest.AuthorizationException: {"unauthorized": {"message":
>>> "This server could not verify that you are authorized to access the
>>> document you requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g.,
>>> bad password), or your browser does not understand how to supply the
>>> credentials required.", "code": 401}}
>>>   at
>>> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:98)
>>>   at
>>> org.jclouds.http.handlers.DelegatingErrorHandler.handleError(DelegatingErrorHandler.java:69)
>>>   at
>>> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.shouldContinue(BaseHttpCommandExecutorService.java:182)
>>>   at
>>> org.jclouds.http.internal.BaseHttpCommandExecutorService.invoke(BaseHttpCommandExecutorService.java:152)
>>>   at
>>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.invoke(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:133)
>>>   at
>>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:99)
>>>   at
>>> org.jclouds.rest.internal.InvokeSyncToAsyncHttpMethod.apply(InvokeSyncToAsyncHttpMethod.java:60)
>>>   at
>>> org.jclouds.reflect.FunctionalReflection$FunctionalInvocationHandler.handleInvocation(FunctionalReflection.java:119)
>>>   at
>>> com.google.common.reflect.AbstractInvocationHandler.invoke(AbstractInvocationHandler.java:70)
>>>   at com.sun.proxy.$Proxy68.listInDetail(Unknown Source)
>>>   at
>>> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.listImages(JCloudsOpenStack.java:64)
>>>   at
>>> org.jclouds.examples.compute.basics.JCloudsOpenStack.main(JCloudsOpenStack.java:29)
>>> Caused by: org.jclouds.http.HttpResponseException: command: GET
>>> http://10.43.2.3:8774/v2/8c8b7bed01954c40a9dc35e82fe81b10/images/detailHTTP/1.1
failed with response: HTTP/1.1 401 Unauthorized; content:
>>> [{"unauthorized": {"message": "This server could not verify that you are
>>> authorized to access the document you requested. Either you supplied the
>>> wrong credentials (e.g., bad password), or your browser does not understand
>>> how to supply the credentials required.", "code": 401}}]
>>>   at
>>> org.jclouds.openstack.nova.v2_0.handlers.NovaErrorHandler.handleError(NovaErrorHandler.java:83)
>>>   ... 11 more
>>>
>>> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>
>>>
>>> On Tue, Feb 4, 2014 at 9:05 PM, Everett Toews <
>>> everett.toews@rackspace.com> wrote:
>>>
>>>> On Feb 3, 2014, at 9:23 PM, Shital Patil <shital.patil@gslab.com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>> > 4- I am able to access openstack using curl
>>>>
>>>> Can you show us exactly the curl command you're using to auth?
>>>>
>>>> e.g.
>>>>
>>>> curl -s -X POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens -d 'json goes
>>>> here' -H "Content-type: application/json"
>>>>
>>>> Can you show us the exact log output from jclouds?
>>>>
>>>> e.g.
>>>>
>>>> >>
>>>> "{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"shital.patil","password":"shital123"},"tenantName":"Shital
>>>> Patil"}}"
>>>> >> POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens HTTP/1.1
>>>> >> Accept: application/json
>>>> >> Content-Type: application/json
>>>> >> Content-Length: 111
>>>>
>>>> > I have noticed that json object sent to openstack through java code
>>>> using jclouds for authentication is same as one sent using curl. Am I
>>>> missing some jars? or should I try any newer build of examples?
>>>>
>>>> I've done my best to reproduce the problem. I created a user and
>>>> tenant exactly as you have in your cloud. I'm using OpenStack Havana and
>>>> jclouds 1.7.0.
>>>>
>>>> Connecting via curl works.
>>>>
>>>> curl -s -X POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens -d '{"auth":
>>>> {"passwordCredentials": {"username":"shital.patil",
>>>> "password":"shital123"}, "tenantName":"Shital Patil"}}' -H "Content-type:
>>>> application/json"
>>>>
>>>> Connecting via jclouds works (logging turned on).
>>>>
>>>> >>
>>>> "{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"shital.patil","password":"shital123"},"tenantName":"Shital
>>>> Patil"}}"
>>>> >> POST http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/v2.0/tokens HTTP/1.1
>>>> >> Accept: application/json
>>>> >> Content-Type: application/json
>>>> >> Content-Length: 111
>>>>
>>>> If you're JSON matches exactly like mine does above, it should work for
>>>> you too.
>>>>
>>>> HTH,
>>>> Everett
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>

Mime
View raw message