kafka-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jarek Jarcec Cecho <jar...@apache.org>
Subject Re: high level consumer shutdown exception
Date Fri, 06 Feb 2015 17:47:17 GMT
Obavam se ze jsem jediny dalsi clovek na tehle skupine kdo rozumi cesky, takze bych doporucil
psat dotazy v anglictine :)

(I believe that I’m the only other guy who can speak Czech on this group, so It might be
good idea to write questions in english)

Jarcec


> On Feb 6, 2015, at 4:42 AM, Zdenek.Tison@ibillboard.com wrote:
> 
> Pokud není v této zprávě výslovně uvedeno jinak, platí, že:
> - žádné skutečnosti a údaje v této zprávě obsažené nelze považovat za 
> závazný návrh na uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření 
> smlouvy.
> - obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak 
> jakékoli i nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi 
> považovány za novou nabídku. 
> - obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, nebo je-li reakcí na 
> Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě tohoto 
> návrhu vzniknout, bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího 
> písemného vyhotovení oprávněnými zástupci smluvních stran.
> 
> Unless expressly stated otherwise in this message:
> - No facts or information contained in this message shall be considered to 
> be a binding proposal to enter into a contract or an acceptance of your 
> proposal to enter into a contract.
> - If this message contains a proposal (offer) to enter into a contract, 
> any changes (including immaterial ones) made to such offer by you shall be 
> considered a new offer.
> - If this message contains a proposal to enter into a contract or if it is 
> a response to your proposal to enter into a contract,then the contract to 
> be made on the basis of such proposal shall be deemed concluded no sooner 
> than upon signing of its written counterpart by the authorized 
> representatives of the parties.
> 
> 


Mime
View raw message