kafka-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Zdenek.Ti...@ibillboard.com
Subject high level consumer shutdown exception
Date Fri, 06 Feb 2015 12:42:36 GMT
Pokud není v této zprávě výslovně uvedeno jinak, platí, že:
- žádné skutečnosti a údaje v této zprávě obsažené nelze považovat za 
závazný návrh na uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření 
smlouvy.
- obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak 
jakékoli i nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi 
považovány za novou nabídku. 
- obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, nebo je-li reakcí na 
Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě tohoto 
návrhu vzniknout, bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího 
písemného vyhotovení oprávněnými zástupci smluvních stran.

Unless expressly stated otherwise in this message:
- No facts or information contained in this message shall be considered to 
be a binding proposal to enter into a contract or an acceptance of your 
proposal to enter into a contract.
- If this message contains a proposal (offer) to enter into a contract, 
any changes (including immaterial ones) made to such offer by you shall be 
considered a new offer.
- If this message contains a proposal to enter into a contract or if it is 
a response to your proposal to enter into a contract,then the contract to 
be made on the basis of such proposal shall be deemed concluded no sooner 
than upon signing of its written counterpart by the authorized 
representatives of the parties.Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message