kafka-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Kara, Tamer" <Tamer.K...@ordina.nl>
Subject Essential of Kafka
Date Tue, 14 Apr 2020 09:22:43 GMT
Hi There!

This is not really a development question, but I need some inspiration and feedback on my
video about a Kafka streaming process. The link of the video is here:  https://www.youtube.com/watch?v=G_kZc_eSLoo.

And this is the process I have animated:
[cid:image001.png@01D6124F.04183520]

Do you think that this video shows the essentials of Kafka? Do you think I can improve it
or add something?

Regards,
Tamer Kara


Disclaimer
Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit
bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan
dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken,
op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren
geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of
de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy
this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to
disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its
group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from
the content of and/or the transmission of this message.
Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message