knox-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From m...@apache.org
Subject [15/49] knox git commit: KNOX-1128 - Readonly protection for generated topologies in Knox Admin UI
Date Thu, 14 Dec 2017 21:13:02 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/knox/blob/d835af99/gateway-applications/src/main/resources/applications/admin-ui/app/main.806d67070af66e18c2fc.bundle.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/gateway-applications/src/main/resources/applications/admin-ui/app/main.806d67070af66e18c2fc.bundle.map b/gateway-applications/src/main/resources/applications/admin-ui/app/main.806d67070af66e18c2fc.bundle.map
deleted file mode 100644
index 0cc247a..0000000
--- a/gateway-applications/src/main/resources/applications/admin-ui/app/main.806d67070af66e18c2fc.bundle.map
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"sources":["webpack:///main.806d67070af66e18c2fc.bundle.js","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/topology.service.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/app.component.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/gateway-version.service.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/utils/tab.component.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src async","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/main.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/app.module.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/gateway-version.component.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/index.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/topology-detail.component.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/
 knox/gateway-admin-ui/src/app/topology.component.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/utils/json-pretty.pipe.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/utils/tabs.component.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/utils/xml.pipe.ts","webpack:////Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/environments/environment.prod.ts"],"names":["webpackJsonp","122","module","exports","__webpack_require__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_rxjs_Subject__","n","d","TopologyService","__decorate","this","decorators","target","key","desc","c","arguments","length","r","Object","getOwnPropertyDescriptor","Reflect","decorate","i","defineProperty","__metadata","k","v","metadata","http","apiUrl","topologiesUrl","selectedTopologySource","selectedTopology
 $","asObservable","changedTopologySource","changedTopology$","prototype","getTopologies","headers","addJsonHeaders","get","toPromise","then","response","json","topologies","topology","catch","handleError","getTopology","href","addXmlHeaders","text","saveTopology","url","xml","xheaders","addCsrfHeaders","put","createTopology","name","deleteTopology","delete","append","selectedTopology","value","next","changedTopology","error","console","Promise","reject","message","_a","293","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__","AppComponent","topologyService","selector","template","providers","294","GatewayVersionService","getVersion","addHeaders","ServerVersion","295","TabComponent","active","String","styles","344","webpackEmptyContext","req","Error","keys","resolve","id","345","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__polyfills_ts__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_platform_browser_dynamic__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__angular_core__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__environments_environmen
 t__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app___","production","bootstrapModule","445","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_platform_browser__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__angular_http__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__angular_forms__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__topology_service__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__gateway_version_service__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__gateway_version_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__topology_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__topology_detail_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__utils_xml_pipe__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__utils_json_pretty_pipe__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__utils_tab_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__utils_tabs_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_ng2_ace_editor__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__","AppModule","imports","declarations","bootstrap","446","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__gateway_version_service__","Gatew
 ayVersionComponent","gatewayVersionService","_this","gatewayVersion","ngOnInit","447","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__app_module__","448","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__","TopologyDetailComponent","title","options","useWorker","printMargin","subscribe","populateContent","setTitle","titleSuffix","onChange","code","newTopologyName","topologyContent","content","_b","_c","449","TopologyComponent","onSelect","450","JsonPrettyPipe","transform","vkbeautify","451","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__tab_component__","TabsComponent","ngAfterContentInit","activeTabs","tabs","filter","tab","selectTab","first","toArray","forEach","452","XmlPipe","453","environment","454","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_core_js_es6_symbol__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_core_js_es6_object__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_core_js_es6_function__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_core_js_es6_parse_int__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_core_js_es6_parse_float__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_core_js_es6_numb
 er__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_core_js_es6_math__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_core_js_es6_string__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8_core_js_es6_date__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9_core_js_es6_array__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_core_js_es6_regexp__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_core_js_es6_map__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_core_js_es6_set__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13_core_js_es6_reflect__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_core_js_es7_reflect__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_zone_js_dist_zone__","629"],"mappings":"AAAAA,cAAc,EAAE,IAEVC,IACA,SAASC,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClEE,EAA8CF,EAAoB,KAClEG,EAA4DH,EAAoB,KAEhFI,GADoEJ,EAAoBK,EAAEF,GAC7CH,EAAoB,IACZA,GAAoBK,EAAED,EACrEJ,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAOQ,IACvF,IAAIC,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OAC
 pH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,ICM1GnB,EAAA,WASI,QAAAA,GAAoBqB,GAAAnB,KAAAmB,OAPpBnB,KAAAoB,OAAS,2BACTpB,KAAAqB,cAAgBrB,KAAKoB,OAAS,aAC9BpB,KAAAsB,uBAAyB,GAAI3B,GAAA,QAC7BK,KAAAuB,kBAAoBvB,KAAKsB,uBAAuBE,eAChDxB,KAAAyB,sBAAwB,GAAI9B,GAAA,QAC5BK,KAAA0B,iBAAmB1B,KAAKyB,sBAAsBD,eA0FlD,MAtFI1B,GAAA6B,UAAAC,cAAA,WACI,GAAIC,GAAU,GAAIpC,GAAA,CAElB,OADAO,MAAK8B,eAAeD,GACb7B,KAAKmB,KAAKY,IAAI/B,KAAKqB,eACtBQ,QAASA,IAERG,YACAC,KAAK,SAAAC,GAAY,MAAAA,GAASC,OAAOC,WAAWC,WAC5CC,MAAMtC,KAAKuC,cAGpBzC,EAAA6B,UAAAa,YAAA,SAAYC,GACR,GAAIZ,GAAU,GAAIpC,GAAA,CAElB,OADAO,MAAK0C,cAAcb,GACZ7B,KAAKmB,KAAKY,IAAIU,GACjBZ,QAASA,IAERG,YACAC,KAAK,SAAAC,GAAY,MAAAA,GAASS,SAC1BL,MAAMtC,KAAKuC,cAIpBzC,EAAA6B,UAAAiB,aAAA,SAAaC,EAA
 aC,GACtB,GAAIC,GAAW,GAAItD,GAAA,CAGnB,OAFAO,MAAK0C,cAAcK,GACnB/C,KAAKgD,eAAeD,GACb/C,KAAKmB,KACP8B,IAAIJ,EAAKC,GAAMjB,QAASkB,IACxBf,YACAC,KAAK,WAAM,MAAAa,KACXR,MAAMtC,KAAKuC,cAIpBzC,EAAA6B,UAAAuB,eAAA,SAAeC,EAAcL,GACzB,GAAIC,GAAW,GAAItD,GAAA,CACnBO,MAAK0C,cAAcK,GACnB/C,KAAKgD,eAAeD,EACpB,IAAIF,GAAM7C,KAAKqB,cAAgB,IAAM8B,CACrC,OAAOnD,MAAKmB,KACP8B,IAAIJ,EAAKC,GAAMjB,QAASkB,IACxBf,YACAC,KAAK,WAAM,MAAAa,KACXR,MAAMtC,KAAKuC,cAGpBzC,EAAA6B,UAAAyB,eAAA,SAAeX,GACX,GAAIZ,GAAU,GAAIpC,GAAA,CAGlB,OAFAO,MAAK8B,eAAeD,GACpB7B,KAAKgD,eAAenB,GACb7B,KAAKmB,KAAKkC,OAAOZ,GACpBZ,QAASA,IAERG,YACAC,KAAK,SAAAC,GAAY,MAAAA,GAASS,SAC1BL,MAAMtC,KAAKuC,cAGpBzC,EAAA6B,UAAAG,eAAA,SAAeD,GACXA,EAAQyB,OAAO,SAAU,oBACzBzB,EAAQyB,OAAO,eAAgB,qBAGnCxD,EAAA6B,UAAAe,cAAA,SAAcb,GACVA,EAAQyB,OAAO,SAAU,mBACzBzB,EAAQyB,OAAO,eAAgB,oBAGnCxD,EAAA6B,UAAAqB,eAAA,SAAenB,GACXA,EAAQyB,OAAO,gBAAiB,aAGpCxD,EAAA6B,UAAA4B,iBAAA,SAAiBC,GACbxD,KAAKsB,uBAAuBmC,KAAKD,IAGrC1D,EAAA6B,UAAA+B,gBAAA,SAAgBF,GACZxD,KAAKyB,sBAAsBgC,KAAKD,IAI5B1D,EAA
 A6B,UAAAY,YAAR,SAAoBoB,GAEhB,MADAC,SAAQD,MAAM,oBAAqBA,GAC5BE,QAAQC,OAAOH,EAAMI,SAAWJ,IAhG/C7D,EAAAC,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,cDsFOuB,EAAW,qBAA2L,mBAA5JiD,EAA4E,mBAAhEvE,GAA0D,GAAqBA,EAA0D,IAAqBuE,GAAOvD,UAC5NX,EAEH,IAAIkE,OAMFC,IACA,SAAS5E,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClE2E,EAAkD3E,EAAoB,IAChEA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAO6E,IACvF,IAAIpE,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IElG1GkD,EAAA,WACI,QAAAA,GAAoBC,GAAApE,KAAAoE,kBAExB,MApBAD,GAAApE,GAACR,E
 AAAsB,EAAArB,EAAA,YACG6E,SAAU,sBACVC,SAAU,0RAYVC,WAAYL,EAAA,KFmHRnD,EAAW,qBAAyN,mBAA1LiD,EAA2F,mBAA/EE,GAAyE,GAAqBA,EAAyE,IAAqBF,GAAOvD,UAC1P0D,EAEH,IAAIH,OAMFQ,IACA,SAASnF,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClEE,EAA8CF,EAAoB,KAClEG,EAA4DH,EAAoB,IACZA,GAAoBK,EAAEF,EACpFH,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAOmF,IACvF,IAAI1E,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IGrJ1GwD,EAAA,WAII,QAAAA,GAAoBtD,GAAAnB,KAAAmB,OAFZnB,KAAAoB,OAAS,kCAwBrB,MApBIqD,GAAA9C,UAAA+C,WAAA,WAC
 I,GAAI7C,GAAU,GAAIpC,GAAA,CAElB,OADAO,MAAK2E,WAAW9C,GACT7B,KAAKmB,KAAKY,IAAI/B,KAAKoB,QACtBS,QAASA,IAERG,YACAC,KAAK,SAAAC,GAAY,MAAAA,GAASC,OAAOyC,gBACjCtC,MAAMtC,KAAKuC,cAGpBkC,EAAA9C,UAAAgD,WAAA,SAAW9C,GACPA,EAAQyB,OAAO,SAAU,oBACzBzB,EAAQyB,OAAO,eAAgB,qBAG3BmB,EAAA9C,UAAAY,YAAR,SAAoBoB,GAEhB,MADAC,SAAQD,MAAM,oBAAqBA,GAC5BE,QAAQC,OAAOH,EAAMI,SAAWJ,IAzB/Cc,EAAA1E,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,cHoLOuB,EAAW,qBAA2L,mBAA5JiD,EAA4E,mBAAhEvE,GAA0D,GAAqBA,EAA0D,IAAqBuE,GAAOvD,UAC5NgE,EAEH,IAAIT,OAMFa,IACA,SAASxF,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,EAC5DA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAOwF,IACvF,IAAI/E,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,E
 AChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IInM1G6D,EAAA,mBAAAA,KAEW9E,KAAA+E,QAAS,EACpB,MAFEhF,IAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,OAAM,YJ2MDuB,EAAW,cAAeiE,SAC3BF,EAAanD,UAAW,QAAS,QI3MtC5B,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,SJ8MKuB,EAAW,cAAeN,SAC3BqE,EAAanD,UAAW,SAAU,QI7NzCmD,EAAA/E,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,YACC6E,SAAU,MACVY,QAAS,gDAKTX,SAAU,gEJ6NJvD,EAAW,yBACZ+D,OAODI,IACA,SAAS7F,EAAQC,GK/PvB,QAAA6F,GAAAC,GACA,SAAAC,OAAA,uBAAAD,EAAA,MAEAD,EAAAG,KAAA,WAAuC,UACvCH,EAAAI,QAAAJ,EACA9F,EAAAC,QAAA6F,EACAA,EAAAK,GAAA,KLsQMC,IACA,SAASpG,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAImG,GAA8CnG,EAAoB,KAElEoG,GADsDpG,EAAoBK,EAAE8F,GACVnG,EAAoB,MACtFqG,EAA8CrG,EAAoB,GAClEsG,EAA0DtG,EAAoB,KAC9EuG,EAAsCvG,EAAoB,IM9P/EsG,GAAA,EAAYE,YACdxG,EAAAsB,EAAA+E,EAAA,kBAGFrG,EAAAsB,EAAA8E,EAAA,KAAyBK,gBAAgBF,EAAA,INwQnCG,IACA,SAAS5G,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClE2G,EAA0D3G,EAAoB,KAC9E4G,EAA8C5G,EAAoB,K
 AClE6G,EAA+C7G,EAAoB,KACnE8G,EAA+C9G,EAAoB,KACnE+G,EAAkD/G,EAAoB,KACtEgH,EAAyDhH,EAAoB,KAC7EiH,EAA2DjH,EAAoB,KAC/EkH,EAAoDlH,EAAoB,KACxEmH,EAA2DnH,EAAoB,KAC/EoH,EAAiDpH,EAAoB,KACrEqH,EAAyDrH,EAAoB,KAC7EsH,EAAsDtH,EAAoB,KAC1EuH,EAAuDvH,EAAoB,KAC3EwH,EAAgDxH,EAAoB,KAEpEyH,GADwDzH,EAAoBK,EAAEmH,GACjBxH,EAAoB,KACZA,GAAoBK,EAAEoH,EACrFzH,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAO2H,IACvF,IAAIlH,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IO1Q1GgG,EAAA,mBAAAA,MAAyB,MApBzBA,GAAAlH,GAACR,EAA
 AsB,EAAArB,EAAA,WACC0H,SAAWhB,EAAA,EACTC,EAAA,EACAC,EAAA,EACAY,EAAA,mBAEFG,cAAgBd,EAAA,EACdI,EAAA,EACEC,EAAA,EACFF,EAAA,EACAO,EAAA,mBACAJ,EAAA,EACAC,EAAA,EACAE,EAAA,EACAD,EAAA,GACFtC,WAAa+B,EAAA,EACXC,EAAA,GACFa,WAAaf,EAAA,EACXG,EAAA,KPsTIzF,EAAW,yBACZkG,OAODI,IACA,SAAShI,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClE+H,EAAyD/H,EAAoB,IACvEA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAOiI,IACvF,IAAIxH,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IQlW1GsG,EAAA,WAII,QAAAA,GAAoBC,GAAAxH,KA
 AAwH,wBAYxB,MATID,GAAA5F,UAAA+C,WAAA,cAAA+C,GAAAzH,IACIA,MAAKwH,sBAAsB9C,aAAazC,KAAM,SAAAyF,GAAkB,MAAAD,GAAKC,eAAiBA,KAG1FH,EAAA5F,UAAAgG,SAAA,WACI3H,KAAK0E,cAtBb6C,EAAAxH,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,YACG6E,SAAU,kBACVC,SAAU,kPAKVC,WAAY+C,EAAA,KR0XRvG,EAAW,qBAAmP,mBAApNiD,EAAwG,mBAA5FsD,GAAsF,GAAqBA,EAAsF,IAAqBtD,GAAOvD,UACpR8G,EAEH,IAAIvD,OAMF4D,IACA,SAASvI,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IACIsI,IAD+CtI,EAAoB,KACvBA,EAAoB,KSpazFA,GAAAM,EAAAP,EAAA,qBAAAuI,GAAA,KT6bMC,IACA,SAASzI,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClE2E,EAAkD3E,EAAoB,KACtEwI,EAA4DxI,EAAoB,IACZA,GAAoBK,EAAEmI,EACpFxI,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAO0I,IACvF,IAAIjI,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC
 ,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IUhY1G+G,EAAA,WAgBI,QAAAA,GAAoB5D,GAAApE,KAAAoE,kBAdpBpE,KAAAiI,MAAQ,kBAMRjI,KAAAkI,SAAeC,WAAW,EAAOC,aAAa,GAqDlD,MA1CIJ,GAAArG,UAAAgG,SAAA,cAAAF,GAAAzH,IACIA,MAAKoE,gBAAgB7C,kBAAkB8G,UAAU,SAAA7E,GAAS,MAAAiE,GAAKa,gBAAgB9E,MAGnFwE,EAAArG,UAAA4G,SAAA,SAAS/E,GACLxD,KAAKwI,YAAchF,GAGvBwE,EAAArG,UAAA8G,SAAA,SAASC,GACL1I,KAAK0D,gBAAkBgF,GAG3BV,EAAArG,UAAAiB,aAAA,cAAA6E,GAAAzH,IACIA,MAAKoE,gBAAgBxB,aAAa5C,KAAKqC,SAASI,KAAMzC,KAAK0D,iBAC1DzB,KAAK,SAAAuB,GAAS,MAAAiE,GAAKrD,gBAAgBV,gBAAgB+D,EAAKpF,SAASc,SAGtE6E,EAAArG,UAAAuB,eAAA,cAAAuE,GAAAzH,IACQA,MAAK0D,gBACL1D,KAAKoE,gBAAgBlB,eAAelD,KAAK2I,gBAAiB3I,KAAK0D,iBAC9DzB,KAAK,SAAAuB,GAAS,MAAAiE,GAAKrD,gBAAgBV,gBAAgB+D,EAAKkB,mBAEzD3I,KAAKoE,gBAAgBlB,eAAelD,KAAK2I,gBAAiB3I,KAAK4I,iBAC9D3G,KAAK,SAAAuB,GAAS,MAAAiE,GAAKrD,gBAAgBV,gBAAgB+D,EAAKkB,oBAIjE
 X,EAAArG,UAAAyB,eAAA,cAAAqE,GAAAzH,IACIA,MAAKoE,gBAAgBhB,eAAepD,KAAKqC,SAASI,MAAMR,KAAK,SAAAuB,GAAS,MAAAiE,GAAKrD,gBAAgBV,gBAAgB+D,EAAKpF,SAASc,SAG7H6E,EAAArG,UAAA2G,gBAAA,SAAgBjG,GAAhB,GAAAoF,GAAAzH,IACIA,MAAKqC,SAAWA,EAChBrC,KAAKuI,SAASlG,EAASc,MACnBnD,KAAKqC,UACDrC,KAAKqC,SAASI,MACdzC,KAAKoE,gBAAgB5B,YAAYxC,KAAKqC,SAASI,MAAMR,KAAM,SAAA4G,GAAW,MAAApB,GAAKmB,gBAAkBC,KA7CzG9I,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,WAAU,kBV2aPuB,EAAW,cAAoN,mBAA5LiD,EAA4F,mBAAhF+D,GAA0E,gBAAqBA,EAA0E,iBAAqB/D,GAAOvD,SACrPuH,EAAwBrG,UAAW,iBAAkB,QUzaxD5B,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,WAAU,sBV4aPuB,EAAW,cAAoN,mBAA5L+H,EAA4F,mBAAhFf,GAA0E,gBAAqBA,EAA0E,iBAAqBe,GAAOrI,SACrPuH,EAAwBrG,UAAW,qBAAsB,QUlfhEqG,EAAAjI,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,YACG6E,SAAU,kBACVC,SAAU,wqFVsfNvD,EAAW,qBAAyN,mBAA1LgI,EAA2F,mBAA/E7E,GAAyE,GAAqBA,EAAyE,IAAqB6E,GAAOtI,UAC1PuH,EAEH,IAAIhE,GAAI8E,EAAIC,MAMVC,IACA,SAAS3J,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClE2E,EAAkD3E,EAAoB,IAChEA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAO2J,IACvF,IAAIlJ,GAAcC,MAAQA,KAAKD,Y
 AAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IWvf1GgI,EAAA,WAOI,QAAAA,GAAoB7E,GAAApE,KAAAoE,kBAgBxB,MAbI6E,GAAAtH,UAAAC,cAAA,cAAA6F,GAAAzH,IACIA,MAAKoE,gBAAgBxC,gBAAgBK,KAAK,SAAAG,GAAc,MAAAqF,GAAKrF,WAAaA,KAG9E6G,EAAAtH,UAAAgG,SAAA,cAAAF,GAAAzH,IACIA,MAAK4B,gBACL5B,KAAKoE,gBAAgB1C,iBAAiB2G,UAAU,SAAA7E,GAAS,MAAAiE,GAAK7F,mBAGlEqH,EAAAtH,UAAAuH,SAAA,SAAS7G,GACLrC,KAAKuD,iBAAmBlB,EACxBrC,KAAKoE,gBAAgBb,iBAAiBlB,IA5C9C4G,EAAAlJ,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,YACG6E,SAAU,WACVC,SAAU,sqBXsiBNvD,EAAW,qBAAyN
 ,mBAA1LiD,EAA2F,mBAA/EE,GAAyE,GAAqBA,EAAyE,IAAqBF,GAAOvD,UAC1PwI,EAEH,IAAIjF,OAMFmF,IACA,SAAS9J,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,EAC5DA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAO8J,IACvF,IAAIrJ,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IY/jB1GmI,EAAA,mBAAAA,MAKA,MAHEA,GAAAzH,UAAA0H,UAAA,SAAU7F,GACR,MAAO8F,YAAWnH,KAAKqB,IAJ3B4F,EAAArJ,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,OAAM2D,KAAM,eZ2kBLpC,EAAW,yBACZqI,OAODG,IACA,SAASlK,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,GAClEiK,EAA+CjK,EAAo
 B,IAC7DA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAOmK,IACvF,IAAI1J,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IavlB1GwI,EAAA,mBAAAA,MAuBA,MAlBEA,GAAA9H,UAAA+H,mBAAA,WAEE,GAAIC,GAAa3J,KAAK4J,KAAKC,OAAO,SAACC,GAAM,MAAAA,GAAI/E,QAGpB,KAAtB4E,EAAWpJ,QACZP,KAAK+J,UAAU/J,KAAK4J,KAAKI,QAI7BP,EAAA9H,UAAAoI,UAAA,SAAUD,GAER9J,KAAK4J,KAAKK,UAAUC,QAAQ,SAAAJ,GAAO,MAAAA,GAAI/E,QAAS,IAGhD+E,EAAI/E,QAAS,GAlBfhF,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,iBAAgBgK,EAAA,Gb6mBXzI,EAAW,cAA8K,mBAAtJiD,EAAyE,mBAA7DxE,GAAuD
 ,WAAqBA,EAAuD,YAAqBwE,GAAOvD,SAC/MgJ,EAAc9H,UAAW,OAAQ,Qa3nBxC8H,EAAA1J,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,YACC6E,SAAU,OACVC,SAAS,8Lb+nBHvD,EAAW,yBACZ0I,EAEH,IAAIzF,OAMFmG,IACA,SAAS9K,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIC,GAA8CD,EAAoB,EAC5DA,GAAoBM,EAAEP,EAAS,IAAK,WAAa,MAAO8K,IACvF,IAAIrK,GAAcC,MAAQA,KAAKD,YAAe,SAAUE,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2HP,GAAvHQ,EAAIC,UAAUC,OAAQC,EAAIH,EAAI,EAAIH,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOK,OAAOC,yBAAyBR,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZO,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBJ,EAAIG,QAAQC,SAASX,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIS,GAAIZ,EAAWM,OAAS,EAAGM,GAAK,EAAGA,KAAShB,EAAII,EAAWY,MAAIL,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEW,GAAKH,EAAI,EAAIR,EAAEK,EAAQC,EAAKK,GAAKX,EAAEK,EAAQC,KAASK,EAChJ,OAAOH,GAAI,GAAKG,GAAKC,OAAOK,eAAeZ,EAAQC,EAAKK,GAAIA,GAE5DO,EAAcf,MAAQA,KAAKe,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZN,UAAoD,kBAArBA,SAAQO,SAAyB,MAAOP,SAAQO,SAASF,EAAGC,IcrpB1GmJ,EAAA,mBAAAA,MAKA,MAHEA,GAAAzI,UAAA0H,UAAA,SAAU7F,GACR,MAAO8F,YAAWxG,IAAIU,IAJ1B4G,EAAArK,GAACR,EAAAsB,EAAArB,EAAA,OAAM2D,KAAM,QdiqBLpC,EAAW,yBACZqJ,OAODC
 ,IACA,SAAShL,EAAQC,EAASC,GAEhC,YehsBAA,GAAAM,EAAAP,EAAA,qBAAAgL,IAgBO,IAAMA,IACXvE,YAAY,IfwsBRwE,IACA,SAASlL,EAAQC,EAASC,GAEhC,YACqB,IAAIiL,GAAmDjL,EAAoB,KAEvEkL,GAD2DlL,EAAoBK,EAAE4K,GAC9BjL,EAAoB,MAEvEmL,GAD2DnL,EAAoBK,EAAE6K,GAC5BlL,EAAoB,MAEzEoL,GAD6DpL,EAAoBK,EAAE8K,GAC7BnL,EAAoB,MAE1EqL,GAD8DrL,EAAoBK,EAAE+K,GAC5BpL,EAAoB,MAE5EsL,GADgEtL,EAAoBK,EAAEgL,GACnCrL,EAAoB,MAEvEuL,GAD2DvL,EAAoBK,EAAEiL,GAChCtL,EAAoB,MAErEwL,GADyDxL,EAAoBK,EAAEkL,GAC5BvL,EAAoB,MAEvEyL,GAD2DzL,EAAoBK,EAAEmL,GAChCxL,EAAoB,MAErE0L,GADyD1L,EAAoBK,EAAEoL,GAC7BzL,EAAoB,MAEtE2L,GAD0D3L,EAAoBK,EAAEqL,GAC5B1L,EAAoB,MAExE4L,GAD4D5L,EAAoBK,EAAEsL,GACjC3L,EAAoB,MAErE6L,GADyD7L,EAAoBK,EAAEuL,GAC9B5L,EAAoB,MAErE8L,GADyD9L,EAAoBK,EAAEwL,GAC1B7L,EAAoB,MAEzE+L,GAD6D/L,EAAoBK,EAAEyL,GAC9B9L,EAAoB,MAEzEgM,GAD6DhM,EAAoBK,EAAE0L,GAChC/L,EAAoB,KACZA,GAAoBK,EAAE2L,IAqBpGC,IACA,SAASnM,EAAQC,EAASC,GAEhCF,EAAOC,QAAUC,EAAoB,QAKlC","file":"main.806d67070af66e18c2fc.bundle.js","sourcesContent":["webpackJsonp([0,3],{\n\n/***/ 122:\
 n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__ = __webpack_require__(180);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise__ = __webpack_require__(341);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_rxjs_Subject__ = __webpack_require__(90);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_rxjs_Subject___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_rxjs_Subject__);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return TopologyService; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc)
 {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\n\n\nvar TopologyService = (function () {\n  function TopologyService(http) {\n    this.http = http;\n    this.apiUrl = '/gateway/manager/api/v1/';\n    this.topologiesUrl = this.apiUrl + 'topologies';\n    this.selectedTopologySource = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_rxjs_Subject__[\"Subject\"]
 ();\n    this.selectedTopology$ = this.selectedTopologySource.asObservable();\n    this.changedTopologySource = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_rxjs_Subject__[\"Subject\"]();\n    this.changedTopology$ = this.changedTopologySource.asObservable();\n  }\n  TopologyService.prototype.getTopologies = function () {\n    var headers = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"a\" /* Headers */]();\n    this.addJsonHeaders(headers);\n    return this.http.get(this.topologiesUrl, {\n      headers: headers\n    })\n      .toPromise()\n      .then(function (response) { return response.json().topologies.topology; })\n      .catch(this.handleError);\n  };\n  TopologyService.prototype.getTopology = function (href) {\n    var headers = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"a\" /* Headers */]();\n    this.addXmlHeaders(headers);\n    return this.http.get(href, {\n      headers: headers\n    })\n  
     .toPromise()\n      .then(function (response) { return response.text(); })\n      .catch(this.handleError);\n  };\n  TopologyService.prototype.saveTopology = function (url, xml) {\n    var xheaders = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"a\" /* Headers */]();\n    this.addXmlHeaders(xheaders);\n    this.addCsrfHeaders(xheaders);\n    return this.http\n      .put(url, xml, { headers: xheaders })\n      .toPromise()\n      .then(function () { return xml; })\n      .catch(this.handleError);\n  };\n  TopologyService.prototype.createTopology = function (name, xml) {\n    var xheaders = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"a\" /* Headers */]();\n    this.addXmlHeaders(xheaders);\n    this.addCsrfHeaders(xheaders);\n    var url = this.topologiesUrl + \"/\" + name;\n    return this.http\n      .put(url, xml, { headers: xheaders })\n      .toPromise()\n      .the
 n(function () { return xml; })\n      .catch(this.handleError);\n  };\n  TopologyService.prototype.deleteTopology = function (href) {\n    var headers = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"a\" /* Headers */]();\n    this.addJsonHeaders(headers);\n    this.addCsrfHeaders(headers);\n    return this.http.delete(href, {\n      headers: headers\n    })\n      .toPromise()\n      .then(function (response) { return response.text(); })\n      .catch(this.handleError);\n  };\n  TopologyService.prototype.addJsonHeaders = function (headers) {\n    headers.append('Accept', 'application/json');\n    headers.append('Content-Type', 'application/json');\n  };\n  TopologyService.prototype.addXmlHeaders = function (headers) {\n    headers.append('Accept', 'application/xml');\n    headers.append('Content-Type', 'application/xml');\n  };\n  TopologyService.prototype.addCsrfHeaders = function (headers) {\n  
   headers.append('X-XSRF-Header', 'admin-ui');\n  };\n  TopologyService.prototype.selectedTopology = function (value) {\n    this.selectedTopologySource.next(value);\n  };\n  TopologyService.prototype.changedTopology = function (value) {\n    this.changedTopologySource.next(value);\n  };\n  TopologyService.prototype.handleError = function (error) {\n    console.error('An error occurred', error); // for demo purposes only\n    return Promise.reject(error.message || error);\n  };\n  TopologyService = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Injectable\"])(), \n    __metadata('design:paramtypes', [(typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"b\" /* Http */] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"b\" /* Http */]) === 'function' && _a) || Object])\n  ], TopologyService);\n  return TopologyService;\n  var _a;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumi
 t.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/topology.service.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 293:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__ = __webpack_require__(122);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return AppComponent; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c
 > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\nvar AppComponent = (function () {\n  function AppComponent(topologyService) {\n    this.topologyService = topologyService;\n  }\n  AppComponent = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Component\"])({\n      selector: 'topology-management',\n      template: \"\\n   <div class=\\\"container\\\">\\n    <div class=\\\"row\\\">\\n     <div class=\\\"col-md-5\\\">\\n      <topology></topology>\\n     </div>\\n     <div class=\\\"col-md-7\\\">\\n      <topology-detail></topology-detail>\\n     </div>\\n    </div>\\n   </div>\\n \",\n      providers: [__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService 
 */]]\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [(typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */]) === 'function' && _a) || Object])\n  ], AppComponent);\n  return AppComponent;\n  var _a;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app.component.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 294:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__ = __webpack_require__(180);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise__ = __webpack_require__(341);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED
 _MODULE_2_rxjs_add_operator_toPromise__);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return GatewayVersionService; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\n\nvar GatewayVersionService = (function () {\n  function GatewayV
 ersionService(http) {\n    this.http = http;\n    this.apiUrl = '/gateway/manager/api/v1/version';\n  }\n  GatewayVersionService.prototype.getVersion = function () {\n    var headers = new __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"a\" /* Headers */]();\n    this.addHeaders(headers);\n    return this.http.get(this.apiUrl, {\n      headers: headers\n    })\n      .toPromise()\n      .then(function (response) { return response.json().ServerVersion; })\n      .catch(this.handleError);\n  };\n  GatewayVersionService.prototype.addHeaders = function (headers) {\n    headers.append('Accept', 'application/json');\n    headers.append('Content-Type', 'application/json');\n  };\n  GatewayVersionService.prototype.handleError = function (error) {\n    console.error('An error occurred', error); // for demo purposes only\n    return Promise.reject(error.message || error);\n  };\n  GatewayVersionService = __decorate(
 [\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Injectable\"])(), \n    __metadata('design:paramtypes', [(typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"b\" /* Http */] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_http__[\"b\" /* Http */]) === 'function' && _a) || Object])\n  ], GatewayVersionService);\n  return GatewayVersionService;\n  var _a;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/gateway-version.service.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 295:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return TabComponent; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? d
 esc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\nvar TabComponent = (function () {\n  function TabComponent() {\n    this.active = false;\n  }\n  __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Input\"])('tabTitle'), \n    __metadata('design:type', String)\n  ], TabComponent.prototype, \"title\", void 0);\n  __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MOD
 ULE_0__angular_core__[\"Input\"])(), \n    __metadata('design:type', Object)\n  ], TabComponent.prototype, \"active\", void 0);\n  TabComponent = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Component\"])({\n      selector: 'tab',\n      styles: [\"\\n  .pane{\\n   padding: 1em;\\n  }\\n \"],\n      template: \"\\n  <div [hidden]=\\\"!active\\\" class=\\\"pane\\\">\\n  </div>\\n \"\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [])\n  ], TabComponent);\n  return TabComponent;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/tab.component.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 344:\n/***/ function(module, exports) {\n\nfunction webpackEmptyContext(req) {\n\tthrow new Error(\"Cannot find module '\" + req + \"'.\");\n}\nwebpackEmptyContext.keys = function() { return []; };\nwebpackEmptyContext.resolve = webpackEmptyContext;\nmodule.exports = webpackEmptyContext;\nwebpa
 ckEmptyContext.id = 344;\n\n\n/***/ },\n\n/***/ 345:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__polyfills_ts__ = __webpack_require__(454);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__polyfills_ts___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__polyfills_ts__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_platform_browser_dynamic__ = __webpack_require__(425);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__environments_environment__ = __webpack_require__(453);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app___ = __webpack_require__(447);\n\n\n\n\n\nif (__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__environments_environment__[\"a\" /* environment */].production) {\n  __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__angular_core__[\"enableProdMode\"])();\n}\n
 __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_platform_browser_dynamic__[\"a\" /* platformBrowserDynamic */])().bootstrapModule(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app___[\"a\" /* AppModule */]);\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/main.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 445:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_platform_browser__ = __webpack_require__(184);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__angular_http__ = __webpack_require__(180);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__angular_forms__ = __webpack_require__(418);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app_component__ = __webpack_require__(293);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__topology_service__ = __webpack_require__(122);\n/
 * harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__gateway_version_service__ = __webpack_require__(294);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__gateway_version_component__ = __webpack_require__(446);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__topology_component__ = __webpack_require__(449);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__topology_detail_component__ = __webpack_require__(448);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__utils_xml_pipe__ = __webpack_require__(452);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__utils_json_pretty_pipe__ = __webpack_require__(450);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__utils_tab_component__ = __webpack_require__(295);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__utils_tabs_component__ = __webpack_require__(451);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_ng2_ace_editor__ = __webpack_require__(608);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPOR
 TED_MODULE_14_ng2_ace_editor___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_ng2_ace_editor__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__ = __webpack_require__(340);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return AppModule; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(
 target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nvar AppModule = (function () {\n  function AppModule() {\n  }\n  AppModule = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"NgModule\"])({\n      imports: [__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__angular_platform_browser__[\"b\" /* BrowserModule */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__angular_http__[\"c\" /* HttpModule */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__angular_forms__[\"a\" /* FormsModule */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__[\"Ng2Bs3ModalModule\"]\n      ],\n      declarations: [__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app_component__[\"a\" /* AppComponent */],\n  
       __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__topology_component__[\"a\" /* TopologyComponent */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__topology_detail_component__[\"a\" /* TopologyDetailComponent */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__gateway_version_component__[\"a\" /* GatewayVersionComponent */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_ng2_ace_editor__[\"AceEditorDirective\"],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__utils_xml_pipe__[\"a\" /* XmlPipe */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__utils_json_pretty_pipe__[\"a\" /* JsonPrettyPipe */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__utils_tabs_component__[\"a\" /* TabsComponent */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__utils_tab_component__[\"a\" /* TabComponent */]],\n      providers: [__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__gateway_version_service__[\"a\" /* GatewayVersionService */
 ]],\n      bootstrap: [__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__app_component__[\"a\" /* AppComponent */],\n        __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__gateway_version_component__[\"a\" /* GatewayVersionComponent */]]\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [])\n  ], AppModule);\n  return AppModule;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app.module.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 446:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__gateway_version_service__ = __webpack_require__(294);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return GatewayVersionComponent; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null 
 ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\nvar GatewayVersionComponent = (function () {\n  function GatewayVersionComponent(gatewayVersionService) {\n    this.gatewayVersionService = gatewayVersionService;\n  }\n  GatewayVersionComponent.prototype.getVersion = function () {\n    var _this = this;\n    this.gatewayVersionService.getVersion().then(function (gatewayVersion) { return _this.gatewayVersion = g
 atewayVersion; });\n  };\n  GatewayVersionComponent.prototype.ngOnInit = function () {\n    this.getVersion();\n  };\n  GatewayVersionComponent = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Component\"])({\n      selector: 'gateway-version',\n      template: \"\\n    <div *ngIf=\\\"gatewayVersion\\\">\\n      <span class=\\\"small\\\"><cite>Knox Gateway Version</cite> {{this.gatewayVersion.version}}</span>\\n      <span class=\\\"small\\\"><cite>Hash</cite> {{this.gatewayVersion.hash}}</span>\\n</div>\",\n      providers: [__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__gateway_version_service__[\"a\" /* GatewayVersionService */]]\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [(typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__gateway_version_service__[\"a\" /* GatewayVersionService */] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__gateway_version_service__[\"a\" /* GatewayVersionService */]) === 'fun
 ction' && _a) || Object])\n  ], GatewayVersionComponent);\n  return GatewayVersionComponent;\n  var _a;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/gateway-version.component.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 447:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__app_component__ = __webpack_require__(293);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__app_module__ = __webpack_require__(445);\n/* unused harmony namespace reexport */\n/* harmony namespace reexport (by used) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__app_module__[\"a\"]; });\n/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache Li
 cense, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\n\n\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/index.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 448:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__ = __webpack_require__(122);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3
 _modal_ng2_bs3_modal__ = __webpack_require__(340);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return TopologyDetailComponent; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  
 if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\n\nvar TopologyDetailComponent = (function () {\n  function TopologyDetailComponent(topologyService) {\n    this.topologyService = topologyService;\n    this.title = 'Topology Detail';\n    this.options = { useWorker: false, printMargin: false };\n  }\n  TopologyDetailComponent.prototype.ngOnInit = function () {\n    var _this = this;\n    this.topologyService.selectedTopology$.subscribe(function (value) { return _this.populateContent(value); });\n  };\n  TopologyDetailComponent.prototype.setTitle = function (value) {\n    this.titleSuffix = value;\n  };\n  TopologyDetailComponent.prototype.onChange = function (code) {\n    this.changedTopology = code;\n  };\n  TopologyDetailComponent.prototype.saveTopology = function () {\n    var _this = this;\n    this.topologyService.saveTopology(this.topology.href, this.chan
 gedTopology)\n      .then(function (value) { return _this.topologyService.changedTopology(_this.topology.name); });\n  };\n  TopologyDetailComponent.prototype.createTopology = function () {\n    var _this = this;\n    if (this.changedTopology) {\n      this.topologyService.createTopology(this.newTopologyName, this.changedTopology)\n        .then(function (value) { return _this.topologyService.changedTopology(_this.newTopologyName); });\n    }\n    else {\n      this.topologyService.createTopology(this.newTopologyName, this.topologyContent)\n        .then(function (value) { return _this.topologyService.changedTopology(_this.newTopologyName); });\n    }\n  };\n  TopologyDetailComponent.prototype.deleteTopology = function () {\n    var _this = this;\n    this.topologyService.deleteTopology(this.topology.href).then(function (value) { return _this.topologyService.changedTopology(_this.topology.name); });\n  };\n  T
 opologyDetailComponent.prototype.populateContent = function (topology) {\n    var _this = this;\n    this.topology = topology;\n    this.setTitle(topology.name);\n    if (this.topology) {\n      if (this.topology.href) {\n        this.topologyService.getTopology(this.topology.href).then(function (content) { return _this.topologyContent = content; });\n      }\n    }\n  };\n  __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"ViewChild\"])('duplicateModal'), \n    __metadata('design:type', (typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__[\"ModalComponent\"] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__[\"ModalComponent\"]) === 'function' && _a) || Object)\n  ], TopologyDetailComponent.prototype, \"duplicateModal\", void 0);\n  __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"ViewChild\"])('dele
 teConfirmModal'), \n    __metadata('design:type', (typeof (_b = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__[\"ModalComponent\"] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_ng2_bs3_modal_ng2_bs3_modal__[\"ModalComponent\"]) === 'function' && _b) || Object)\n  ], TopologyDetailComponent.prototype, \"deleteConfirmModal\", void 0);\n  TopologyDetailComponent = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Component\"])({\n      selector: 'topology-detail',\n      template: \"\\n   <div class=\\\"panel panel-default\\\">\\n    <div class=\\\"panel-heading\\\">\\n      <h4 class=\\\"panel-title\\\">{{title}} <span class=\\\"label label-default pull-right\\\">{{titleSuffix}}</span></h4>\\n     </div>\\n   <div *ngIf=\\\"topologyContent\\\" class=\\\"panel-body\\\">\\n   <div ace-editor\\n    [readOnly]=\\\"false\\\" [text]=\\\"topologyContent | xml\\\" [mode]=\\\"'xml'\\\" [optio
 ns]=\\\"options\\\" \\n    [theme]=\\\"'monokai'\\\"\\n     style=\\\"min-height: 300px; width:100%; overflow: auto;\\\" (textChanged)=\\\"onChange($event)\\\">\\n   </div>\\n    <div class=\\\"panel-footer\\\">\\n    <button (click)=\\\"duplicateModal.open('sm')\\\" class=\\\"btn btn-default btn-sm\\\" type=\\\"submit\\\">\\n      <span class=\\\"glyphicon glyphicon-duplicate\\\" aria-hidden=\\\"true\\\"></span>\\n    </button>\\n    <button (click)=\\\"deleteConfirmModal.open('sm')\\\" class=\\\"btn btn-default btn-sm\\\" type=\\\"submit\\\">\\n      <span class=\\\"glyphicon glyphicon-trash\\\" aria-hidden=\\\"true\\\"></span>\\n    </button>\\n    <button (click)=\\\"saveTopology()\\\" class=\\\"btn btn-default btn-sm pull-right\\\" [disabled]=\\\"!changedTopology\\\" type=\\\"submit\\\">\\n      <span class=\\\"glyphicon glyphicon-floppy-disk\\\" aria-hidden=\\\"true\\\"></span>\\n    </button>\\n    </div>\\n     \\
 n  </div>\\n  <modal (onClose)=\\\"createTopology()\\\" #duplicateModal>\\n\\n    <modal-header [show-close]=\\\"true\\\">\\n      <h4 class=\\\"modal-title\\\">Create a copy</h4>\\n    </modal-header>\\n    <modal-body>\\n      <div class=\\\"form-group\\\">\\n        <label for=\\\"textbox\\\">Name the new topology</label>\\n        <input autofocus type=\\\"text\\\" class=\\\"form-control\\\" required [(ngModel)]=\\\"newTopologyName\\\" id=\\\"textbox\\\">\\n      </div> \\n    </modal-body>\\n    <modal-footer>\\n      <button type=\\\"button\\\" class=\\\"btn btn-default btn-sm\\\" data-dismiss=\\\"duplicateModal\\\" (click)=\\\"duplicateModal.dismiss()\\\">Cancel</button>\\n      <button type=\\\"button\\\" class=\\\"btn btn-primary btn-sm\\\" [disabled]=\\\"!newTopologyName\\\" (click)=\\\"duplicateModal.close()\\\">Ok</button>\\n    </modal-footer>\\n  </modal>\\n  <modal (onClose)=\\\"deleteTopolo
 gy()\\\" #deleteConfirmModal>\\n    <modal-header [show-close]=\\\"true\\\">\\n      <h4 class=\\\"modal-title\\\">Deleting Topology {{titleSuffix}}</h4>\\n    </modal-header>\\n    <modal-body>\\n      Are you sure you want to delete the topology?\\n    </modal-body>\\n    <modal-footer>\\n      <button type=\\\"button\\\" class=\\\"btn btn-default btn-sm\\\" data-dismiss=\\\"deleteConfirmModal\\\" (click)=\\\"deleteConfirmModal.dismiss()\\\">Cancel</button>\\n      <button type=\\\"button\\\" class=\\\"btn btn-primary btn-sm\\\" (click)=\\\"deleteConfirmModal.close()\\\">Ok</button>\\n    </modal-footer>\\n  </modal>\\n  \"\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [(typeof (_c = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */]) === 'function' && _c) || Object])\n  ], TopologyDetailCompo
 nent);\n  return TopologyDetailComponent;\n  var _a, _b, _c;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/topology-detail.component.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 449:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__ = __webpack_require__(122);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return TopologyComponent; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; 
 i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\nvar TopologyComponent = (function () {\n  function TopologyComponent(topologyService) {\n    this.topologyService = topologyService;\n  }\n  TopologyComponent.prototype.getTopologies = function () {\n    var _this = this;\n    this.topologyService.getTopologies().then(function (topologies) { return _this.topologies = topologies; });\n  };\n  TopologyComponent.prototype.ngOnInit = function () {\n    var _this = this;\n    this.getTopologies();\n    this.topologyService.changedTopology$.subscribe(function (value) { return _this.getTopologies(); });\n  };\n  TopologyComponent.prototype.on
 Select = function (topology) {\n    this.selectedTopology = topology;\n    this.topologyService.selectedTopology(topology);\n  };\n  TopologyComponent = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Component\"])({\n      selector: 'topology',\n      template: \"\\n    <div class=\\\"table-responsive\\\" style=\\\"max-height: 400px; width:100%; overflow: auto;\\\">\\n      <table class=\\\"table table-striped table-hover\\\">\\n       <thead>\\n        <tr>\\n         <th>Topology Name</th>\\n         <th>Timestamp</th>\\n        </tr>\\n       </thead>\\n     <tbody>\\n     <tr *ngFor=\\\"let topology of topologies\\\"\\n     [class.selected]=\\\"topology === selectedTopology\\\"\\n    (click)=\\\"onSelect(topology)\\\">\\n     <td>{{topology.name}}</td> \\n     <td>{{topology.timestamp | date:'yMMMdjms'}}</td> \\n     </tr>\\n 
    </tbody>\\n    </table>\\n    </div>\\n    \"\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [(typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__topology_service__[\"a\" /* TopologyService */]) === 'function' && _a) || Object])\n  ], TopologyComponent);\n  return TopologyComponent;\n  var _a;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/topology.component.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 450:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return JsonPrettyPipe; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? des
 c = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\nvar JsonPrettyPipe = (function () {\n  function JsonPrettyPipe() {\n  }\n  JsonPrettyPipe.prototype.transform = function (value) {\n    return vkbeautify.json(value);\n  };\n  JsonPrettyPipe = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Pipe\"])({ name: 'jsonpretty' }), \n    __metadata('design:paramtypes', [])\n  ], Json
 PrettyPipe);\n  return JsonPrettyPipe;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/json-pretty.pipe.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 451:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__tab_component__ = __webpack_require__(295);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return TabsComponent; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = 
 (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\n\nvar TabsComponent = (function () {\n  function TabsComponent() {\n  }\n  // contentChildren are set\n  TabsComponent.prototype.ngAfterContentInit = function () {\n    // get all active tabs\n    var activeTabs = this.tabs.filter(function (tab) { return tab.active; });\n    // if there is no active tab set, activate the first\n    if (activeTabs.length === 0) {\n      this.selectTab(this.tabs.first);\n    }\n  };\n  TabsComponent.prototype.selectTab = function (tab) {\n    // deactivate all tabs\n    this.tabs.toArray().forEach(function (tab) { return tab.active = false; });\n    // activate the tab the user has c
 licked on.\n    tab.active = true;\n  };\n  __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"ContentChildren\"])(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__tab_component__[\"a\" /* TabComponent */]), \n    __metadata('design:type', (typeof (_a = typeof __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"QueryList\"] !== 'undefined' && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"QueryList\"]) === 'function' && _a) || Object)\n  ], TabsComponent.prototype, \"tabs\", void 0);\n  TabsComponent = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Component\"])({\n      selector: 'tabs',\n      template: \"\\n  <ul class=\\\"nav nav-tabs\\\">\\n   <li *ngFor=\\\"let tab of tabs\\\" (click)=\\\"selectTab(tab)\\\" [class.active]=\\\"tab.active\\\">\\n    <a>{{tab.title}}</a>\\n   </li>\\n  </ul>\\n  \\n \"\n    }), \n    __metadata('design:paramtypes', [])\n  ], TabsComponent
 );\n  return TabsComponent;\n  var _a;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/tabs.component.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 452:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return XmlPipe; });\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\n  var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\n  else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\n  return c > 3 && r && Object.define
 Property(target, key, r), r;\n};\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\n  if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\n};\n\nvar XmlPipe = (function () {\n  function XmlPipe() {\n  }\n  XmlPipe.prototype.transform = function (value) {\n    return vkbeautify.xml(value);\n  };\n  XmlPipe = __decorate([\n    __webpack_require__.i(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__angular_core__[\"Pipe\"])({ name: 'xml' }), \n    __metadata('design:paramtypes', [])\n  ], XmlPipe);\n  return XmlPipe;\n}());\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/xml.pipe.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 453:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(exports, \"a\", function() { return environment; });\n/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor
 license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nvar environment = {\n  production: true\n};\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/environment.prod.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 454:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony impor
 t */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_core_js_es6_symbol__ = __webpack_require__(471);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_core_js_es6_symbol___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_core_js_es6_symbol__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_core_js_es6_object__ = __webpack_require__(464);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_core_js_es6_object___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_core_js_es6_object__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_core_js_es6_function__ = __webpack_require__(460);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_core_js_es6_function___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_core_js_es6_function__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_core_js_es6_parse_int__ = __webpack_require__(466);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_core_js_es6_parse_int___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK
 _IMPORTED_MODULE_3_core_js_es6_parse_int__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_core_js_es6_parse_float__ = __webpack_require__(465);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_core_js_es6_parse_float___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_core_js_es6_parse_float__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_core_js_es6_number__ = __webpack_require__(463);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_core_js_es6_number___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_core_js_es6_number__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_core_js_es6_math__ = __webpack_require__(462);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_core_js_es6_math___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_core_js_es6_math__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_core_js_es6_string__ = __webpack_require__(470);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_cor
 e_js_es6_string___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_core_js_es6_string__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8_core_js_es6_date__ = __webpack_require__(459);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8_core_js_es6_date___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8_core_js_es6_date__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9_core_js_es6_array__ = __webpack_require__(458);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9_core_js_es6_array___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9_core_js_es6_array__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_core_js_es6_regexp__ = __webpack_require__(468);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_core_js_es6_regexp___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_core_js_es6_regexp__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_core_js_es6_map__ = __webpack_require__(461);\n/* harmony import
 */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_core_js_es6_map___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_core_js_es6_map__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_core_js_es6_set__ = __webpack_require__(469);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_core_js_es6_set___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_core_js_es6_set__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13_core_js_es6_reflect__ = __webpack_require__(467);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13_core_js_es6_reflect___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13_core_js_es6_reflect__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_core_js_es7_reflect__ = __webpack_require__(472);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_core_js_es7_reflect___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_core_js_es7_reflect__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_zone_js_dist_zone
 __ = __webpack_require__(628);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_zone_js_dist_zone___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_15_zone_js_dist_zone__);\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n//# sourceMappingURL=/Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/polyfills.js.map\n\n/***/ },\n\n/***/ 629:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\nmodule.exports = __webpack_require__(345);\n\n\n/***/ }\n\n},[629]);\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// main.806d67070af66e18c2fc.bundle.js","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.or
 g/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport { Injectable }  from '@angular/core';\nimport { Headers, Http } from '@angular/http';\n\nimport 'rxjs/add/operator/toPromise';\nimport { Subject }  from 'rxjs/Subject';\nimport { Observable }  from 'rxjs/Observable';\n\nimport { Topology } from './topology';\n\n@Injectable()\nexport class TopologyService {\n\n  apiUrl = '/gateway/manager/api/v1/';\n  topologiesUrl = this.apiUrl + 'topologies';\n  selectedTopologySource = new Subject<Topology>();\n  selectedTopology$ = this.selectedTopologySource.asObservable();\n  changedTopologySource = new Subject<string>();\n  changedTopology$ = this.changedTopologySo
 urce.asObservable();\n\n  constructor(private http: Http) { }\n\n  getTopologies(): Promise<Topology[]> {\n    let headers = new Headers();\n    this.addJsonHeaders(headers);\n    return this.http.get(this.topologiesUrl, {\n      headers: headers\n    } )\n      .toPromise()\n      .then(response => response.json().topologies.topology as Topology[])\n      .catch(this.handleError);\n  }\n\n  getTopology(href : string): Promise<string> {\n    let headers = new Headers();\n    this.addXmlHeaders(headers);\n    return this.http.get(href, {\n      headers: headers\n    } )\n      .toPromise()\n      .then(response => response.text())\n      .catch(this.handleError);\n\n  }\n\n  saveTopology(url: string, xml : string): Promise<string> {\n    let xheaders = new Headers();\n    this.addXmlHeaders(xheaders);\n    this.addCsrfHeaders(xheaders);\n    return this.http\n      .put(u
 rl, xml, {headers: xheaders})\n      .toPromise()\n      .then(() => xml)\n      .catch(this.handleError);\n\n  }\n\n  createTopology(name: string, xml : string): Promise<string> {\n    let xheaders = new Headers();\n    this.addXmlHeaders(xheaders);\n    this.addCsrfHeaders(xheaders);\n    let url = this.topologiesUrl + \"/\" + name;\n    return this.http\n      .put(url, xml, {headers: xheaders})\n      .toPromise()\n      .then(() => xml)\n      .catch(this.handleError);\n  }\n\n  deleteTopology(href: string): Promise<string> {\n    let headers = new Headers();\n    this.addJsonHeaders(headers);\n    this.addCsrfHeaders(headers);\n    return this.http.delete(href, {\n      headers: headers\n    } )\n      .toPromise()\n      .then(response => response.text())\n      .catch(this.handleError);\n  }\n\n  addJsonHeaders(headers: Headers) {\n    headers.append('Acc
 ept', 'application/json');\n    headers.append('Content-Type', 'application/json');\n  }\n\n  addXmlHeaders(headers: Headers) {\n    headers.append('Accept', 'application/xml');\n    headers.append('Content-Type', 'application/xml');\n  }\n\n  addCsrfHeaders(headers: Headers) {\n    headers.append('X-XSRF-Header', 'admin-ui');\n  }\n\n  selectedTopology(value: Topology) {\n    this.selectedTopologySource.next(value);\n  }\n\n  changedTopology(value: string) {\n    this.changedTopologySource.next(value);\n  }\n\n\n  private handleError(error: any): Promise<any> {\n    console.error('An error occurred', error); // for demo purposes only\n    return Promise.reject(error.message || error);\n  }\n}\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/topology.service.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file
 distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport { Component } from '@angular/core';\nimport {TopologyService} from \"./topology.service\";\n\n@Component({\n  selector: 'topology-management',\n  template: `\n   <div class=\"container\">\n    <div class=\"row\">\n     <div class=\"col-md-5\">\n      <topology></topology>\n 
    </div>\n     <div class=\"col-md-7\">\n      <topology-detail></topology-detail>\n     </div>\n    </div>\n   </div>\n `,\n  providers: [TopologyService]\n})\n\nexport class AppComponent {\n  constructor(private topologyService : TopologyService) {\n  }\n}\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/app.component.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is
 distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport { Injectable }  from '@angular/core';\nimport { Headers, Http } from '@angular/http';\n\nimport 'rxjs/add/operator/toPromise';\n\nimport { GatewayVersion } from './gateway-version';\n\n@Injectable()\nexport class GatewayVersionService {\n\n  private apiUrl = '/gateway/manager/api/v1/version';\n\n  constructor(private http: Http) { }\n\n  getVersion(): Promise<GatewayVersion> {\n    let headers = new Headers();\n    this.addHeaders(headers);\n    return this.http.get(this.apiUrl, {\n      headers: headers\n    } )\n      .toPromise()\n      .then(response => response.json().ServerVersion as GatewayVersion)\n      .catch(this.handleError);\n  }\n\n  addHeaders(headers: Headers) {\n    headers.append('
 Accept', 'application/json');\n    headers.append('Content-Type', 'application/json');\n  }\n\n  private handleError(error: any): Promise<any> {\n    console.error('An error occurred', error); // for demo purposes only\n    return Promise.reject(error.message || error);\n  }\n}\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/gateway-version.service.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under t
 he License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport { Component, Input } from '@angular/core';\n\n@Component({\n selector: 'tab',\n styles: [`\n  .pane{\n   padding: 1em;\n  }\n `],\n template: `\n  <div [hidden]=\"!active\" class=\"pane\">\n  </div>\n `\n})\nexport class TabComponent {\n @Input('tabTitle') title: string;\n @Input() active = false;\n}\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/utils/tab.component.ts","function webpackEmptyContext(req) {\n\tthrow new Error(\"Cannot find module '\" + req + \"'.\");\n}\nwebpackEmptyContext.keys = function() { return []; };\nwebpackEmptyContext.resolve = webpackEmptyContext;\nmodule.exports = webpackEmptyContext;\nwebpackEmptyContext.id = 344;\n\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOO
 TER\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src async\n// module id = 344\n// module chunks = 0","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport './polyfills.ts';\n\nimport { platformBrowserDynamic } f
 rom '@angular/platform-browser-dynamic';\nimport { enableProdMode } from '@angular/core';\nimport { environment } from './environments/environment';\nimport { AppModule } from './app/';\n\nif (environment.production) {\n enableProdMode();\n}\n\nplatformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/main.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distr
 ibuted on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport { NgModule }   from '@angular/core';\nimport { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';\nimport { HttpModule }  from '@angular/http';\nimport { FormsModule } from '@angular/forms';\n\nimport { AppComponent } from './app.component';\nimport {TopologyService} from \"./topology.service\";\nimport {GatewayVersionService} from \"./gateway-version.service\";\nimport {GatewayVersionComponent} from \"./gateway-version.component\";\nimport {TopologyComponent} from \"./topology.component\";\nimport {TopologyDetailComponent} from \"./topology-detail.component\";\nimport {XmlPipe} from \"./utils/xml.pipe\";\nimport {JsonPrettyPipe} from \"./utils/json-pretty.pipe\";\nimport { TabComponent } from './utils/tab.component';\nimport { TabsComponent } from './uti
 ls/tabs.component';\n\nimport { AceEditorDirective } from 'ng2-ace-editor'; \nimport { Ng2Bs3ModalModule } from 'ng2-bs3-modal/ng2-bs3-modal'\n\n@NgModule({\n imports: [ BrowserModule,\n  HttpModule,\n  FormsModule,\n  Ng2Bs3ModalModule\n  ],\n declarations: [ AppComponent,\n  TopologyComponent,\n   TopologyDetailComponent,\n  GatewayVersionComponent,\n  AceEditorDirective,\n  XmlPipe,\n  JsonPrettyPipe,\n  TabsComponent,\n  TabComponent ],\n providers: [ TopologyService,\n  GatewayVersionService ],\n bootstrap: [ AppComponent,\n  GatewayVersionComponent]\n})\nexport class AppModule { }\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/app.module.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under 
 the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport {Component, OnInit} from '@angular/core';\nimport {GatewayVersion} from './gateway-version';\nimport {GatewayVersionService} from \"./gateway-version.service\";\n\n\n@Component({\n  selector: 'gateway-version',\n  template: `\n    <div *ngIf=\"gatewayVersion\">\n      <span class=\"small\"><cite>Knox Gateway Version</cite> {{this.gatewayVersion.version}}</span>\n      <span class=\"small\"><cite>Hash</cite> {
 {this.gatewayVersion.hash}}</span>\n</div>`,\n  providers: [GatewayVersionService]\n})\n\nexport class GatewayVersionComponent implements OnInit {\n\n  gatewayVersion : GatewayVersion;\n\n  constructor(private gatewayVersionService : GatewayVersionService) {\n  }\n\n  getVersion(): void {\n    this.gatewayVersionService.getVersion().then( gatewayVersion => this.gatewayVersion = gatewayVersion);\n  }\n\n  ngOnInit(): void {\n    this.getVersion();\n  }\n\n\n}\n\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/gateway-version.component.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License.
  You may obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nexport * from './app.component';\nexport * from './app.module';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// /Users/sumit.gupta/Projects/knox/gateway-admin-ui/src/app/index.ts","/*\n * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more\n * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with\n * this work for additional information regarding copyright ownership.\n * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0\n * (the \"License\"); you may not use this file except in compliance with\n * the License. You may 
 obtain a copy of the License at\n *\n *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\n *\n * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software\n * distributed under the License is distributed on an \"AS IS\" BASIS,\n * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.\n * See the License for the specific language governing permissions and\n * limitations under the License.\n */\nimport { Component, OnInit, ViewChild, ViewEncapsulation} from '@angular/core';\nimport { Topology } from './topology';\nimport {TopologyService} from \"./topology.service\";\nimport { ModalComponent } from 'ng2-bs3-modal/ng2-bs3-modal';\n\n@Component({\n  selector: 'topology-detail',\n  template: `\n   <div class=\"panel panel-default\">\n    <div class=\"panel-heading\">\n      <h4 class=\"panel-title\">{{title}} <span class=\"label label-default pull-right\">{{titleSuffix}}</span></h4>\n     </div>\n   <div *ngIf=\"topologyContent\" class=\"
 panel-body\">\n   <div ace-editor\n    [readOnly]=\"false\" [text]=\"topologyContent | xml\" [mode]=\"'xml'\" [options]=\"options\" \n    [theme]=\"'monokai'\"\n     style=\"min-height: 300px; width:100%; overflow: auto;\" (textChanged)=\"onChange($event)\">\n   </div>\n    <div class=\"panel-footer\">\n    <button (click)=\"duplicateModal.open('sm')\" class=\"btn btn-default btn-sm\" type=\"submit\">\n      <span class=\"glyphicon glyphicon-duplicate\" aria-hidden=\"true\"></span>\n    </button>\n    <button (click)=\"deleteConfirmModal.open('sm')\" class=\"btn btn-default btn-sm\" type=\"submit\">\n      <span class=\"glyphicon glyphicon-trash\" aria-hidden=\"true\"></span>\n    </button>\n    <button (click)=\"saveTopology()\" class=\"btn btn-default btn-sm pull-right\" [disabled]=\"!changedTopology\" type=\"submit\">\n      <span class=\"glyphicon glyphicon-floppy-disk\" aria-hidden=\"true\"></span>\n    </button>\n  
   </div>\n     \n  </div>\n  <modal (onClose)=\"createTopology()\" #duplicateModal>\n\n    <modal-head

<TRUNCATED>

Mime
View raw message