lucenenet-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From si...@apache.org
Subject svn commit: r1347076 [4/9] - in /incubator/lucene.net/trunk: src/contrib/Analyzers/ src/contrib/Analyzers/Hunspell/ test/contrib/Analyzers/ test/contrib/Analyzers/Hunspell/ test/contrib/Analyzers/Hunspell/Dictionaries/
Date Wed, 06 Jun 2012 19:46:00 GMT
Added: incubator/lucene.net/trunk/test/contrib/Analyzers/Hunspell/Dictionaries/fr-moderne.aff
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/lucene.net/trunk/test/contrib/Analyzers/Hunspell/Dictionaries/fr-moderne.aff?rev=1347076&view=auto
==============================================================================
--- incubator/lucene.net/trunk/test/contrib/Analyzers/Hunspell/Dictionaries/fr-moderne.aff (added)
+++ incubator/lucene.net/trunk/test/contrib/Analyzers/Hunspell/Dictionaries/fr-moderne.aff Wed Jun  6 19:45:59 2012
@@ -0,0 +1,11653 @@
+SET UTF-8
+
+WORDCHARS -’
+
+
+TRY aàâäbcçdeéèêëfghiîïjklmnoôöpqrstuùûüvwxyzæœAÀÂÄBCÇDEÉÈÊËFGHIÎÏJKLMNOÔÖPQRSTUÙÛÜVWXYZÆŒáíóÿñåã
+
+MAP 12
+MAP aàâä
+MAP eéèêë
+MAP iîïy
+MAP oôö
+MAP uùûü
+MAP cç
+MAP AÀÂÄ
+MAP EÉÈÊË
+MAP IÎÏY
+MAP OÔÖ
+MAP UÙÛÜ
+MAP CÇ
+
+REP 66
+REP f ph
+REP ph f
+REP c qu
+REP qu c
+REP k qu
+REP qu k
+REP x ct
+REP ct x
+REP bb b
+REP b bb
+REP cc c
+REP c cc
+REP ff f
+REP f ff
+REP ll l
+REP l ll
+REP mm m
+REP m mm
+REP nn n
+REP n nn
+REP pp p
+REP p pp
+REP rr r
+REP r rr
+REP ss s
+REP s ss
+REP ss c
+REP c ss
+REP ss ç
+REP ç ss
+REP tt t
+REP t tt
+REP œ oe
+REP oe œ
+REP æ ae
+REP ae æ
+REP ai é
+REP é ai
+REP ai è
+REP è ai
+REP ai ê
+REP ê ai
+REP ei é
+REP é ei
+REP ei è
+REP è ei
+REP ei ê
+REP ê ei
+REP o au
+REP au o
+REP o eau
+REP eau o
+REP ett èt
+REP èt ett
+REP ell èl
+REP èl ell
+REP ème e
+REP ogue ogiste
+REP ogiste ogue
+REP disez dites
+REP fesez faites
+REP faisez faites
+REP puit puits
+REP sanctionnable punissable
+REP questionnable discutable
+REP antitartre détartrant
+
+
+
+KEY azertyuiop|qsdfghjklmù|wxcvbn|aéz|yèu|iço|oàp|aqz|zse|edr|rft|tgy|yhu|uji|iko|olpm|qws|sxd|dcf|fvg|gbh|hnj
+
+ICONV 32 
+ICONV à à
+ICONV â â
+ICONV ä ä
+ICONV é é
+ICONV è è
+ICONV ê ê
+ICONV ë ë
+ICONV î î
+ICONV ï ï
+ICONV ô ô
+ICONV ö ö
+ICONV ù ù
+ICONV û û
+ICONV ü ü
+ICONV ÿ ÿ
+ICONV ç ç
+ICONV À À
+ICONV Â Â
+ICONV Ä Ä
+ICONV É É
+ICONV È È
+ICONV Ê Ê
+ICONV Ë Ë
+ICONV Î Î
+ICONV Ï Ï
+ICONV Ô Ô
+ICONV Ö Ö
+ICONV Ù Ù
+ICONV Û Û
+ICONV Ü Ü
+ICONV Ÿ Ÿ
+ICONV Ç Ç
+
+OCONV 1
+OCONV ' ’
+
+
+
+FLAG long
+
+FULLSTRIP
+
+NEEDAFFIX ()
+
+FORBIDDENWORD {}
+
+CIRCUMFIX **
+
+KEEPCASE ||
+
+NOSUGGEST --
+
+
+
+BREAK 2
+BREAK -
+BREAK .
+
+COMPOUNDMIN 2
+
+COMPOUNDFLAG ==
+
+
+
+AM 264
+AM dp:le|la+
+AM dp:de+
+AM dp:que+
+AM dp:quoique+
+AM dp:puisque+
+AM dp:lorsque+
+AM dp:jusque+
+AM dp:si+
+AM is:sg
+AM is:pl
+AM is:fem is:sg
+AM is:fem is:pl
+AM is:mas is:sg
+AM is:mas is:pl
+AM is:mas is:inv
+AM dp:ne+
+AM dp:je+
+AM dp:ça+
+AM dp:me+
+AM dp:te+
+AM dp:se+
+AM is:infi
+AM is:ppre
+AM is:ppas is:mas is:sg
+AM is:ppas is:mas is:pl
+AM is:ppas is:fem is:sg
+AM is:ppas is:fem is:pl
+AM is:ipre is:1sg
+AM is:ipre is:2sg
+AM is:ipre is:3sg
+AM is:ipre is:1pl
+AM is:ipre is:2pl
+AM is:ipre is:3pl
+AM is:iimp is:1sg
+AM is:iimp is:2sg
+AM is:iimp is:3sg
+AM is:iimp is:1pl
+AM is:iimp is:2pl
+AM is:iimp is:3pl
+AM is:ipsi is:1sg
+AM is:ipsi is:1sg ds:+pr
+AM is:ipsi is:2sg
+AM is:ipsi is:3sg
+AM is:ipsi is:1pl
+AM is:ipsi is:2pl
+AM is:ipsi is:3pl
+AM is:ifut is:1sg
+AM is:ifut is:2sg
+AM is:ifut is:3sg
+AM is:ifut is:1pl
+AM is:ifut is:2pl
+AM is:ifut is:3pl
+AM is:cond is:1sg
+AM is:cond is:2sg
+AM is:cond is:3sg
+AM is:cond is:1pl
+AM is:cond is:2pl
+AM is:cond is:3pl
+AM is:spre is:1sg
+AM is:spre is:2sg
+AM is:spre is:3sg
+AM is:spre is:1pl
+AM is:spre is:2pl
+AM is:spre is:3pl
+AM is:simp is:1sg
+AM is:simp is:2sg
+AM is:simp is:3sg
+AM is:simp is:1pl
+AM is:simp is:2pl
+AM is:simp is:3pl
+AM is:impe is:2sg
+AM is:impe is:1pl
+AM is:impe is:2pl
+AM is:ppas is:epi is:inv
+AM is:impe is:2sg ds:+y
+AM is:impe is:2sg ds:+en
+AM is:impe is:1pl ds:+y
+AM is:impe is:1pl ds:+en
+AM is:impe is:2pl ds:+y
+AM is:impe is:2pl ds:+en
+AM is:ppas is:mas is:inv
+AM is:spre is:1sg ds:+pr
+AM is:simp is:1sg ds:pr
+AM is:impe is:1pl ds:+pr
+AM is:impe is:2pl ds:+pr
+AM po:nom is:mas is:inv
+AM po:nom is:fem is:inv
+AM po:mg po:prep
+AM po:geo is:epi is:inv
+AM po:prn is:mas is:inv
+AM po:nom is:mas
+AM po:adj is:epi
+AM po:adj
+AM po:nom is:fem
+AM po:v1tp
+AM po:v1t
+AM po:v2tp
+AM po:nom is:epi
+AM po:nom
+AM po:nom po:adj
+AM po:v2t
+AM po:nom is:mas is:sg
+AM po:v3itp
+AM po:nom po:adj is:epi
+AM po:v1itp
+AM po:v1it
+AM po:nom po:adj is:mas
+AM po:v2p
+AM po:v1i
+AM po:v3tp
+AM po:geo is:fem is:sg
+AM po:adv
+AM po:v1iî
+AM po:v2itp
+AM po:v2iî
+AM po:v2i
+AM po:adj is:epi is:inv
+AM po:nom is:mas is:pl
+AM po:v1p
+AM po:v3p
+AM po:v1tîp
+AM po:geo is:epi is:pl
+AM po:v1î
+AM po:nom is:fem is:pl
+AM po:v1itî
+AM po:v2it
+AM po:v3i
+AM po:v3t
+AM po:v3tîp
+AM po:v1îp
+AM po:geo is:mas is:sg
+AM po:geo is:fem is:pl
+AM po:loc.adv
+AM po:patr is:epi is:inv
+AM po:prn is:fem is:inv
+AM po:nom is:epi is:inv
+AM po:v1ip
+AM po:loc.adv po:loc.adj
+AM po:mg
+AM po:v1tî
+AM po:interj
+AM po:nom is:epi is:pl
+AM po:nom is:fem is:sg
+AM po:adj is:mas is:sg
+AM po:adj is:fem is:pl
+AM po:adj is:mas is:pl
+AM po:nom po:adj is:epi is:inv
+AM po:adj is:fem
+AM po:prn is:epi is:inv
+AM po:geo is:fem
+AM po:adj is:mas is:inv
+AM po:nom po:adj is:fem
+AM po:geo is:mas is:pl
+AM po:v3iî
+AM po:v3îp
+AM po:v2itîp
+AM po:v1itîp
+AM po:adj is:mas
+AM po:nom po:adj is:epi is:sg
+AM po:nom po:adj is:epi is:pl
+AM po:v3t is:infi
+AM po:mg po:adv
+AM po:v3tî
+AM po:mg po:prep+ po:det is:mas is:sg
+AM po:mg po:proneg is:mas is:sg
+AM po:mg po:detneg
+AM po:mg is:mas
+AM po:mg po:prep+ po:det is:mas is:pl
+AM po:mg is:fem is:pl
+AM po:mg is:mas is:pl
+AM po:v0a
+AM po:v1im
+AM po:nom is:epi is:sg
+AM po:v3itîp
+AM po:v3i is:infi
+AM po:v3it
+AM po:patr is:epi
+AM po:nom po:adj is:mas is:inv
+AM po:mg po:cjco
+AM po:loc.adj
+AM po:mg po:detdem is:mas is:sg
+AM po:nb is:pl
+AM po:mg po:detind
+AM po:mg po:detdem is:epi is:pl
+AM po:mg po:detdem is:fem is:sg
+AM po:v2ip
+AM po:mg po:detind is:epi is:sg
+AM po:nom po:adj is:mas is:sg
+AM po:nom po:adj is:fem is:sg
+AM po:nom po:adj is:fem is:pl
+AM po:nom po:adj is:mas is:pl
+AM po:v3i is:ipre is:3pl
+AM po:v3i is:ipre is:3sg
+AM po:v3itî
+AM po:v2î
+AM po:v3î
+AM po:v1r
+AM po:v3iîp
+AM po:mg po:detart is:epi is:inv
+AM po:adj is:epi is:sg
+AM po:mg po:detart is:epi is:pl
+AM po:mg po:detart is:fem is:pl
+AM po:mg po:detart is:mas is:pl
+AM po:v1i is:infi
+AM po:mg po:detind is:mas is:pl
+AM po:mg po:detind is:fem is:pl
+AM po:titr
+AM po:adj is:fem is:sg
+AM po:v1t is:infi
+AM po:v1iîp
+AM po:titr is:mas
+AM po:titr is:fem
+AM po:mg po:detart is:mas is:sg
+AM po:mg po:propersuj is:3sg is:fem
+AM po:mg po:propersuj is:3pl is:fem
+AM po:mg po:prep po:?
+AM po:v3r
+AM po:v2r
+AM po:v0e
+AM po:loc.verb
+AM po:v2tîp
+AM po:v1itpm
+AM po:loc.nom
+AM po:v2tî
+AM po:v1tm
+AM po:adj is:epi is:pl
+AM po:nb
+AM po:mg po:propersuj is:3sg is:mas
+AM po:mg po:propersuj is:3pl is:mas
+AM po:mg po:propersuj is:1sg is:epi
+AM po:mg po:detart is:epi is:sg
+AM po:mg po:detart is:fem is:sg
+AM po:geo po:patr is:epi is:inv
+AM po:mg po:properobj is:epi is:3pl
+AM po:mg po:detpos is:epi is:sg
+AM po:mg po:detpos is:epi is:pl
+AM po:mg po:properobj is:epi is:3sg
+AM po:titr is:mas is:sg
+AM po:mg po:detpos is:fem is:sg
+AM po:titr is:fem is:sg
+AM po:mg po:properobj is:epi is:1sg
+AM po:titr is:fem is:pl
+AM po:titr is:mas is:pl
+AM po:v3ip
+AM po:pfx
+AM po:mg po:propersuj po:properobj is:1pl is:epi
+AM po:mg po:propersuj is:3sg is:1pl is:epi
+AM po:mg po:prep po:loc.prep
+AM po:mg po:proneg
+AM po:v3itm
+AM po:mg po:detind is:epi is:pl
+AM po:mg po:detind po:detex
+AM po:mg po:detind is:epi
+AM po:v1itm
+AM po:v3im
+AM po:v2itî
+AM po:geo po:patr
+AM po:mg po:properobj is:epi is:2sg
+AM po:mg po:detind is:mas is:sg
+AM po:mg po:detind is:fem is:sg
+AM po:mg po:propersuj is:2sg is:epi
+AM po:prn po:geo is:fem
+AM po:mg po:propersuj po:properobj is:2pl is:epi
+AM po:mg po:properobj is:epi is:inv
+
+AF 266
+AF D'L'Q'
+AF D'Q'
+AF S.
+AF S.()
+AF n'q'd'l'm't'
+AF n'q'l'm't'
+AF n'q'j'l't'
+AF n'q'c'l'm't'
+AF n'q'l't'
+AF n'q'l'm'
+AF n'q'j'l'm't'
+AF n'j'l'm't'
+AF n'l'm't'
+AF n'l't'
+AF n'l'm'
+AF n'
+AF n'q'd'l'm't's'
+AF n'q'l'm't's'
+AF n'q'c'l'm't's'
+AF n'q'd'
+AF n'q'
+AF n'j'
+AF n'j'l't'
+AF n'l'
+AF m't's'
+AF m'
+AF t'
+AF s'
+AF n'q'd'm't's'
+AF n'q'm't's'
+AF n'j'm't'
+AF n'm't'
+AF n't'
+AF n'm'
+AF n'd'
+AF m'q'd'm't's'
+AF m'q'm't's'
+AF m'q'l't's'
+AF n'q'd'm't'
+AF n'q'm't'
+AF q'
+AF n'q'j'
+AF n'm't's'
+AF n'q'j'l'm'
+AF n'q'l's'
+AF n'q'l'
+AF n'j'l'm'
+AF n'l's'
+AF n'q'd'l'
+AF n'q'j'l'
+AF U.||--
+AF ||--
+AF L'D'Q'Qj
+AF L'D'Q'
+AF S*()
+AF F*()
+AF a4p+()
+AF f2p+()
+AF f4p+()
+AF L'D'
+AF a2p+()
+AF uA()
+AF W*()
+AF c4p+()
+AF X*()
+AF a1p.()
+AF L'
+AF f1p+()
+AF a3p+()
+AF xN()
+AF i2q+()
+AF wL()
+AF c5p.()
+AF iDq+()
+AF xB()
+AF wV()
+AF f3p+()
+AF iR()
+AF c2p+()
+AF b4p+()
+AF I*()
+AF b2p+()
+AF iK()
+AF a5p.()
+AF yG()
+AF aE()
+AF wB()
+AF vA()
+AF iA()
+AF c1p.()
+AF D'
+AF f1p.()
+AF d1p.()
+AF d2p+()
+AF aA()
+AF D'Q'Qj
+AF d4p+()
+AF Um()
+AF fY()
+AF A*()
+AF pK()
+AF wQq+()
+AF pR()
+AF iB()
+AF tA()
+AF tF()
+AF iT()
+AF pS()
+AF L'D'Q'Q*Qj
+AF Q'
+AF --
+AF Q'Qj
+AF yO()
+AF zA()
+AF d0p.()
+AF F.()
+AF a0p.()
+AF A.()
+AF a0p+()
+AF X.()
+AF W.()
+AF f0p+()
+AF d0p+()
+AF a9p+()
+AF c0p.()
+AF f0p.()
+AF b0p+()
+AF b0p.()
+AF c0p+()
+AF xC()
+AF iQ()
+AF a9p.()
+AF wM()
+AF I.()
+AF yJ()
+AF S=
+AF pQ()
+AF pX()
+AF yV()
+AF y1()
+AF i0q+()
+AF rArB()
+AF wQq.()
+AF pP()
+AF wNq.()
+AF aF()
+AF xL()
+AF tEq.()
+AF yM()
+AF i5q+()
+AF wO()
+AF yD()
+AF wD()
+AF tM()
+AF a8p+()
+AF wP()
+AF xO()
+AF iE()
+AF iC()
+AF aY()
+AF aZ()
+AF xA()
+AF wTwU()
+AF yL()
+AF rA()
+AF wT()
+AF iS()
+AF pJ()
+AF tG()
+AF iF()
+AF iG()
+AF pCpD()
+AF yC()
+AF iDq.()
+AF iI()
+AF uC()
+AF pY()
+AF rC()
+AF yB()
+AF D'Q'Q*
+AF xD()
+AF xP()
+AF pH()
+AF Q'Q*Qjn'd'j'l'm't's'c'
+AF b3p+()
+AF iJ()
+AF iO()
+AF iM()
+AF xR()
+AF uD()
+AF yN()
+AF fB()
+AF vC()
+AF yX()
+AF i1q+()
+AF pF()
+AF aD()
+AF tD()
+AF pNq.()
+AF zE()
+AF a1p+()
+AF iU()
+AF qA()
+AF iX()
+AF rD()
+AF wF()
+AF yZ()
+AF iN()
+AF Ui()
+AF wA()
+AF iV()
+AF fA()
+AF D'S.
+AF D'Q'Q*Si
+AF fC()
+AF aG()
+AF dA()
+AF c3p+()
+AF iY()
+AF aH()
+AF yA()
+AF yU()
+AF yF()
+AF yE()
+AF i5q.()
+AF pW()
+AF tEq+()
+AF p+()
+AF iP()
+AF pHpI()
+AF wR()
+AF f5p+()
+AF yY()
+AF xK()
+AF L'D'Q'Q*
+AF D'Qj
+AF iW()
+AF wS()
+AF ||
+AF S.||
+AF pZ()
+AF xQ()
+AF pA()
+AF pNq+()
+AF xJ()
+AF pC()
+AF pO()
+AF xSq+()
+AF yW()
+AF fZ()
+AF pE()
+AF pV()
+AF pU()
+AF fD()
+AF xM()
+AF wG()
+AF yK()
+AF i0q.()
+AF pT()
+AF xSq.()
+AF wNq+()
+AF tU()
+AF pM()
+AF pFpG()
+AF pB()
+AF Q'Q*n'd'j'l'm't's'
+
+
+PFX L' Y 17
+PFX L' 0 l' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 1
+PFX L' a l'A a 1
+PFX L' à l'À à 1
+PFX L' â l'Â â 1
+PFX L' e l'E e 1
+PFX L' é l'É é 1
+PFX L' è l'È è 1
+PFX L' ê l'Ê ê 1
+PFX L' i l'I i 1
+PFX L' î l'Î î 1
+PFX L' o l'O o 1
+PFX L' ô l'Ô ô 1
+PFX L' u l'U u 1
+PFX L' y l'Y y 1
+PFX L' h l'H h 1
+PFX L' œ l'Œ œ 1
+PFX L' æ l'Æ æ 1
+
+PFX D' Y 17
+PFX D' 0 d' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 2
+PFX D' a d'A a 2
+PFX D' à d'À à 2
+PFX D' â d'Â â 2
+PFX D' e d'E e 2
+PFX D' é d'É é 2
+PFX D' è d'È è 2
+PFX D' ê d'Ê ê 2
+PFX D' i d'I i 2
+PFX D' î d'Î î 2
+PFX D' o d'O o 2
+PFX D' ô d'Ô ô 2
+PFX D' u d'U u 2
+PFX D' y d'Y y 2
+PFX D' h d'H h 2
+PFX D' œ d'Œ œ 2
+PFX D' æ d'Æ æ 2
+
+PFX Q' Y 17
+PFX Q' 0 qu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 3
+PFX Q' a qu'A a 2
+PFX Q' à qu'À à 2
+PFX Q' â qu'Â â 2
+PFX Q' e qu'E e 2
+PFX Q' é qu'É é 2
+PFX Q' è qu'È è 2
+PFX Q' ê qu'Ê ê 2
+PFX Q' i qu'I i 2
+PFX Q' î qu'Î î 2
+PFX Q' o qu'O o 2
+PFX Q' ô qu'Ô ô 2
+PFX Q' u qu'U u 2
+PFX Q' y qu'Y y 2
+PFX Q' h qu'H h 2
+PFX Q' œ qu'Œ œ 2
+PFX Q' æ qu'Æ æ 2
+
+PFX Q* Y 3
+PFX Q* 0 quoiqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 4
+PFX Q* 0 puisqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 5
+PFX Q* 0 lorsqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæAÀÂEÈÉÊIÎOÔUYHŒÆ] 6
+
+PFX Qj Y 1
+PFX Qj 0 jusqu' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 7
+
+PFX Si Y 1
+PFX Si 0 s' . 8
+
+SFX S. Y 2
+SFX S. 0 0 . 9
+SFX S. 0 s [^sxz] 10
+
+SFX S= Y 1
+SFX S= 0 s [^sxz]
+
+SFX X. Y 4
+SFX X. 0 0 . 9
+SFX X. 0 x [aeoœ]u 10
+SFX X. l ux al 10
+SFX X. il ux ail 10
+
+SFX A. Y 9
+SFX A. 0 0 . 9
+SFX A. an en an 10
+SFX A. f ves f 10
+SFX A. h hes h 10
+SFX A. s ses s 10
+SFX A. x xes x 10
+SFX A. y ies y 10
+SFX A. zz zzes zz 10
+SFX A. z zzes [^z]z 10
+
+SFX I. Y 7
+SFX I. 0 0 . 9
+SFX I. a e a 10
+SFX I. e i e 10
+SFX I. en ina en 10
+SFX I. o i o 10
+SFX I. um a um 10
+SFX I. us i us 10
+
+SFX F. Y 72
+SFX F. 0 0 . 11
+SFX F. 0 s [eë] 12
+SFX F. e 0 [éiï]e 13
+SFX F. e s [éiï]e 14
+SFX F. rice eur [dt]rice 13
+SFX F. rice eurs [dt]rice 14
+SFX F. de d de 13
+SFX F. de ds de 14
+SFX F. ffe f ffe 13
+SFX F. ffe fs ffe 14
+SFX F. ofe of ofe 13
+SFX F. ofe ofs ofe 14
+SFX F. anche anc anche 13
+SFX F. anche ancs anche 14
+SFX F. èche ec èche 13
+SFX F. èche ecs èche 14
+SFX F. aiche ais aiche 15
+SFX F. aîche ais aîche 15
+SFX F. khe kh khe 13
+SFX F. khe khs khe 14
+SFX F. he h [ut]he 13
+SFX F. he hs [ut]he 14
+SFX F. ke k ke 13
+SFX F. ke ks ke 14
+SFX F. le l [aiouû]le 13
+SFX F. le ls [aiouû]le 14
+SFX F. lle l [eiu]lle 13
+SFX F. lle ls [eiu]lle 14
+SFX F. ne n [aiou]ne 13
+SFX F. ne ns [aiou]ne 14
+SFX F. nne n [aeo]nne 13
+SFX F. nne ns [aeo]nne 14
+SFX F. igne in igne 13
+SFX F. igne ins igne 14
+SFX F. re r [aiuûy]re 13
+SFX F. re rs [aiuûy]re 14
+SFX F. ère er ère 13
+SFX F. ère ers ère 14
+SFX F. se s [^us]se 15
+SFX F. esse e [^eo].esse 13
+SFX F. esse es [^eo].esse 14
+SFX F. eresse eur eresse 13
+SFX F. eresse eurs eresse 14
+SFX F. oresse eur oresse 13
+SFX F. oresse eurs oresse 14
+SFX F. sse s [^e]sse 15
+SFX F. use us [^eo]use 15
+SFX F. euse eur euse 13
+SFX F. euse eurs euse 14
+SFX F. te t [^èt]te 13
+SFX F. te ts [^èt]te 14
+SFX F. tte t tte 13
+SFX F. tte ts tte 14
+SFX F. ète et ète 13
+SFX F. ète ets ète 14
+SFX F. ue u [^gq]ue 13
+SFX F. ue us [^gq]ue 14
+SFX F. gue g gue 13
+SFX F. gue gs gue 14
+SFX F. cque c cque 13
+SFX F. cque cs cque 14
+SFX F. que c [^c]que 13
+SFX F. que cs [^c]que 14
+SFX F. ève ef ève 13
+SFX F. ève efs ève 14
+SFX F. ve f [iïu]ve 13
+SFX F. ve fs [iïu]ve 14
+SFX F. uë u uë 13
+SFX F. uë us uë 14
+SFX F. üe u üe 13
+SFX F. üe us üe 14
+SFX F. ze z ze 15
+
+SFX W. N 8
+SFX W. 0 0 . 11
+SFX W. e es e 12
+SFX W. ce x ce 15
+SFX W. use ux [eo]use 15
+SFX W. ausse aux ausse 15
+SFX W. ousse oux ousse 15
+SFX W. ale al ale 13
+SFX W. ale aux ale 14
+
+SFX S* Y 2
+SFX S* 0 0/1 [^sxz] 9
+SFX S* 0 s/2 [^sxz] 10
+
+SFX X* Y 4
+SFX X* 0 0/1 . 9
+SFX X* 0 x/2 [aeoœ]u 10
+SFX X* l ux/2 al 10
+SFX X* il ux/2 ail 10
+
+SFX A* Y 16
+SFX A* an an/1 an 9
+SFX A* an en/2 an 10
+SFX A* f f/1 f 9
+SFX A* f ves/2 f 10
+SFX A* h h/1 h 9
+SFX A* h hes/2 h 10
+SFX A* s s/1 s 9
+SFX A* s ses/2 s 10
+SFX A* x h/1 x 9
+SFX A* x hes/2 x 10
+SFX A* y y/1 y 9
+SFX A* y ies/2 y 10
+SFX A* zz zz/1 zz 9
+SFX A* zz zzes/2 zz 10
+SFX A* z z/1 [^z]z 9
+SFX A* z zzes/2 [^z]z 10
+
+SFX I* Y 12
+SFX I* a a/1 a 9
+SFX I* a e/2 a 10
+SFX I* e e/1 e 9
+SFX I* e i/2 e 10
+SFX I* en en/1 en 9
+SFX I* en ina/2 en 10
+SFX I* o o/1 o 9
+SFX I* o i/2 o 10
+SFX I* um um/1 um 9
+SFX I* um a/2 um 10
+SFX I* us us/1 us 9
+SFX I* us i/2 us 10
+
+SFX F* Y 63
+SFX F* 0 0/1 . 11
+SFX F* 0 s/2 [eë] 12
+SFX F* e 0/1 [éiï]e 13
+SFX F* e s/2 [éiï]e 14
+SFX F* rice eur/1 [dt]rice 13
+SFX F* rice eurs/2 [dt]rice 14
+SFX F* de d/1 de 13
+SFX F* de ds/2 de 14
+SFX F* ffe f/1 ffe 13
+SFX F* ffe fs/2 ffe 14
+SFX F* ofe of/1 ofe 13
+SFX F* ofe ofs/2 ofe 14
+SFX F* he h/1 [ut]he 13
+SFX F* he hs/2 [ut]he 14
+SFX F* èke ek/1 èke 13
+SFX F* èke eks/2 èke 14
+SFX F* le l/1 [aiouû]le 13
+SFX F* le ls/2 [aiouû]le 14
+SFX F* lle l/1 [eiu]lle 13
+SFX F* lle ls/2 [eiu]lle 14
+SFX F* ne n/1 [aiou]ne 13
+SFX F* ne ns/2 [aiou]ne 14
+SFX F* nne n/1 [aeo]nne 13
+SFX F* nne ns/2 [aeo]nne 14
+SFX F* gne n/1 igne 13
+SFX F* gne ns/2 igne 14
+SFX F* re r/1 [aiuûy]re 13
+SFX F* re rs/2 [aiuûy]re 14
+SFX F* ère er/1 ère 13
+SFX F* ère ers/2 ère 14
+SFX F* se s/1 [^us]se 15
+SFX F* esse e/1 [^eo].esse 13
+SFX F* esse es/2 [^eo].esse 14
+SFX F* eresse eur/1 eresse 13
+SFX F* eresse eurs/2 eresse 14
+SFX F* oresse eur/1 oresse 13
+SFX F* oresse eurs/2 oresse 14
+SFX F* sse s/1 [^e]sse 15
+SFX F* use us/1 [^eo]use 15
+SFX F* euse eur/1 euse 13
+SFX F* euse eurs/2 euse 14
+SFX F* te t/1 [^èt]te 13
+SFX F* te ts/2 [^èt]te 14
+SFX F* tte t/1 tte 13
+SFX F* tte ts/2 tte 14
+SFX F* ète et/1 ète 13
+SFX F* ète ets/2 ète 14
+SFX F* ue u/1 [^gq]ue 13
+SFX F* ue us/2 [^gq]ue 14
+SFX F* gue g/1 gue 13
+SFX F* gue gs/2 gue 14
+SFX F* cque c/1 cque 13
+SFX F* cque cs/2 cque 14
+SFX F* que c/1 [^c]que 13
+SFX F* que cs/2 [^c]que 14
+SFX F* ève ef/1 ève 13
+SFX F* ève efs/2 ève 14
+SFX F* ve f/1 [iïu]ve 13
+SFX F* ve fs/2 [iïu]ve 14
+SFX F* uë u/1 uë 13
+SFX F* uë us/2 uë 14
+SFX F* üe u/1 üe 13
+SFX F* üe us/2 üe 14
+
+SFX W* Y 7
+SFX W* 0 0/1 . 11
+SFX W* e es/2 e 12
+SFX W* ce x/1 ce 15
+SFX W* use ux/1 [eo]use 15
+SFX W* ousse oux/1 ousse 15
+SFX W* ale al/1 ale 13
+SFX W* ale aux/2 ale 14
+
+PFX Um Y 29
+PFX Um 0 0/3 .
+PFX Um 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ] 1
+PFX Um 0 d'/4 [aàâeèéêiîoôuyœæ] 2
+PFX Um 0 yotta/4 .
+PFX Um 0 zetta/4 .
+PFX Um 0 exa/4 .
+PFX Um 0 l'exa () 1
+PFX Um 0 d'exa/4 . 2
+PFX Um 0 peta/4 .
+PFX Um 0 téra/4 .
+PFX Um 0 giga/4 .
+PFX Um 0 méga/4 .
+PFX Um 0 kilo/4 .
+PFX Um 0 hecto/4 .
+PFX Um 0 l'hecto . 1
+PFX Um 0 d'hecto/4 . 2
+PFX Um 0 déca/4 .
+PFX Um 0 déci/4 .
+PFX Um 0 centi/4 .
+PFX Um 0 milli/4 .
+PFX Um 0 micro/4 .
+PFX Um 0 nano/4 .
+PFX Um 0 pico/4 .
+PFX Um 0 femto/4 .
+PFX Um 0 atto/4 .
+PFX Um 0 l'atto . 1
+PFX Um 0 d'atto/4 . 2
+PFX Um 0 zepto/4 .
+PFX Um 0 yocto/4 .
+
+PFX Ui Y 29
+PFX Ui 0 0 .
+PFX Ui 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ] 1
+PFX Ui 0 d' [aàâeèéêiîoôuyœæ] 2
+PFX Ui 0 yotta .
+PFX Ui 0 zetta .
+PFX Ui 0 exa .
+PFX Ui 0 l'exa . 1
+PFX Ui 0 d'exa . 2
+PFX Ui 0 peta .
+PFX Ui 0 téra .
+PFX Ui 0 giga .
+PFX Ui 0 méga .
+PFX Ui 0 kilo .
+PFX Ui 0 hecto .
+PFX Ui 0 l'hecto . 1
+PFX Ui 0 d'hecto . 2
+PFX Ui 0 déca .
+PFX Ui 0 déci .
+PFX Ui 0 centi .
+PFX Ui 0 milli .
+PFX Ui 0 micro .
+PFX Ui 0 nano .
+PFX Ui 0 pico .
+PFX Ui 0 femto .
+PFX Ui 0 atto .
+PFX Ui 0 l'atto . 1
+PFX Ui 0 d'atto . 2
+PFX Ui 0 zepto .
+PFX Ui 0 yocto .
+
+PFX U. Y 20
+PFX U. 0 Y .
+PFX U. 0 Z .
+PFX U. 0 E .
+PFX U. 0 P .
+PFX U. 0 T .
+PFX U. 0 G .
+PFX U. 0 M .
+PFX U. 0 k .
+PFX U. 0 h .
+PFX U. 0 da .
+PFX U. 0 d .
+PFX U. 0 c .
+PFX U. 0 m .
+PFX U. 0 µ .
+PFX U. 0 n .
+PFX U. 0 p .
+PFX U. 0 f .
+PFX U. 0 a .
+PFX U. 0 z .
+PFX U. 0 y .
+
+PFX n' Y 1
+PFX n' 0 n' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 16
+
+PFX q' Y 1
+PFX q' 0 qu' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 3
+
+PFX d' Y 1
+PFX d' 0 d' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 2
+
+PFX j' Y 1
+PFX j' 0 j' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 17
+
+PFX c' Y 2
+PFX c' 0 c' [eé] 18
+PFX c' 0 ç' a 18
+
+PFX l' Y 1
+PFX l' 0 l' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 1
+
+PFX m' Y 1
+PFX m' 0 m' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 19
+
+PFX t' Y 1
+PFX t' 0 t' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 20
+
+PFX s' Y 1
+PFX s' 0 s' [aàâeèéêiîoôuyhœæ] 21
+
+SFX zA Y 52
+SFX zA voir voir/5 avoir 22
+SFX zA voir yant/6 avoir 23
+SFX zA avoir eu avoir 24
+SFX zA avoir eus avoir 25
+SFX zA avoir eue avoir 26
+SFX zA avoir eues avoir 27
+SFX zA voir i/7 avoir 28
+SFX zA voir s/6 avoir 29
+SFX zA voir 0/8 avoir 30
+SFX zA voir vons/9 avoir 31
+SFX zA voir vez/10 avoir 32
+SFX zA avoir ont/6 avoir 33
+SFX zA voir vais/11 avoir 34
+SFX zA voir vais/6 avoir 35
+SFX zA voir vait/8 avoir 36
+SFX zA voir vions/9 avoir 37
+SFX zA voir viez/10 avoir 38
+SFX zA voir vaient/6 avoir 39
+SFX zA avoir eus/11 avoir 40
+SFX zA avoir eussé-je avoir 41
+SFX zA avoir eus/6 avoir 42
+SFX zA avoir eut/8 avoir 43
+SFX zA avoir eûmes/9 avoir 44
+SFX zA avoir eûtes/10 avoir 45
+SFX zA avoir eurent/6 avoir 46
+SFX zA voir urai/11 avoir 47
+SFX zA voir uras/6 avoir 48
+SFX zA voir ura/6 avoir 49
+SFX zA voir urons/9 avoir 50
+SFX zA voir urez/10 avoir 51
+SFX zA voir uront/6 avoir 52
+SFX zA voir urais/11 avoir 53
+SFX zA voir urais/6 avoir 54
+SFX zA voir urait/6 avoir 55
+SFX zA voir urions/9 avoir 56
+SFX zA voir uriez/10 avoir 57
+SFX zA voir uraient/6 avoir 58
+SFX zA voir ie/12 avoir 59
+SFX zA voir ies/13 avoir 60
+SFX zA voir it/6 avoir 61
+SFX zA voir yons/14 avoir 62
+SFX zA voir yez/15 avoir 63
+SFX zA voir ient/6 avoir 64
+SFX zA avoir eusse/11 avoir 65
+SFX zA avoir eusses/6 avoir 66
+SFX zA avoir eût/8 avoir 67
+SFX zA avoir eussions/9 avoir 68
+SFX zA avoir eussiez/10 avoir 69
+SFX zA avoir eussent/6 avoir 70
+SFX zA voir ie/16 avoir 71
+SFX zA voir yons/16 avoir 72
+SFX zA voir yez/16 avoir 73
+
+SFX zE Y 49
+SFX zE tre tre/17 être 22
+SFX zE être étant/18 être 23
+SFX zE être été être 74
+SFX zE être suis être 28
+SFX zE être es/6 être 29
+SFX zE être est/19 être 30
+SFX zE être sommes être 31
+SFX zE tre tes/10 être 32
+SFX zE être sont être 33
+SFX zE être étais/11 être 34
+SFX zE être étais/6 être 35
+SFX zE être était/19 être 36
+SFX zE être étions/9 être 37
+SFX zE être étiez/10 être 38
+SFX zE être étaient/19 être 39
+SFX zE être fus être 40
+SFX zE être fussé-je être 41
+SFX zE être fus être 42
+SFX zE être fut être 43
+SFX zE être fûmes être 44
+SFX zE être fûtes être 45
+SFX zE être furent être 46
+SFX zE être serai être 47
+SFX zE être seras être 48
+SFX zE être sera être 49
+SFX zE être serons être 50
+SFX zE être serez être 51
+SFX zE être seront être 52
+SFX zE être serais être 53
+SFX zE être serais être 54
+SFX zE être serait être 55
+SFX zE être serions être 56
+SFX zE être seriez être 57
+SFX zE être seraient être 58
+SFX zE être sois être 59
+SFX zE être sois être 60
+SFX zE être soit être 61
+SFX zE être soyons être 62
+SFX zE être soyez être 63
+SFX zE être soient être 64
+SFX zE être fusse être 65
+SFX zE être fusses être 66
+SFX zE être fût être 67
+SFX zE être fussions être 68
+SFX zE être fussiez être 69
+SFX zE être fussent être 70
+SFX zE être sois être 71
+SFX zE être soyons être 72
+SFX zE être soyez être 73
+
+SFX a0 N 125
+SFX a0 er er er 22
+SFX a0 er ant [^cg]er 23
+SFX a0 cer çant cer 23
+SFX a0 ger geant ger 23
+SFX a0 er e [^y]er 28
+SFX a0 yer ye [^ou]yer 28
+SFX a0 yer ie [aou]yer 28
+SFX a0 er es [^y]er 29
+SFX a0 yer yes [^ou]yer 29
+SFX a0 yer ies [aou]yer 29
+SFX a0 er e [^y]er 30
+SFX a0 yer ye [^ou]yer 30
+SFX a0 yer ie [aou]yer 30
+SFX a0 er ons [^cg]er 31
+SFX a0 cer çons cer 31
+SFX a0 ger geons ger 31
+SFX a0 er ez er 32
+SFX a0 r nt [^y]er 33
+SFX a0 yer yent [^ou]yer 33
+SFX a0 yer ient [aou]yer 33
+SFX a0 er ais [^cg]er 34
+SFX a0 cer çais cer 34
+SFX a0 ger geais ger 34
+SFX a0 er ais [^cg]er 35
+SFX a0 cer çais cer 35
+SFX a0 ger geais ger 35
+SFX a0 er ait [^cg]er 36
+SFX a0 cer çait cer 36
+SFX a0 ger geait ger 36
+SFX a0 er ions er 37
+SFX a0 er iez er 38
+SFX a0 er aient [^cg]er 39
+SFX a0 cer çaient cer 39
+SFX a0 ger geaient ger 39
+SFX a0 er ai [^cg]er 40
+SFX a0 cer çai cer 40
+SFX a0 ger geai ger 40
+SFX a0 er as [^cg]er 42
+SFX a0 cer ças cer 42
+SFX a0 ger geas ger 42
+SFX a0 er a [^cg]er 43
+SFX a0 cer ça cer 43
+SFX a0 ger gea ger 43
+SFX a0 er âmes [^cg]er 44
+SFX a0 cer çâmes cer 44
+SFX a0 ger geâmes ger 44
+SFX a0 er âtes [^cg]er 45
+SFX a0 cer çâtes cer 45
+SFX a0 ger geâtes ger 45
+SFX a0 er èrent er 46
+SFX a0 er erai [^y]er 47
+SFX a0 yer yerai [^ou]yer 47
+SFX a0 yer ierai [aou]yer 47
+SFX a0 er eras [^y]er 48
+SFX a0 yer yeras [^ou]yer 48
+SFX a0 yer ieras [aou]yer 48
+SFX a0 er era [^y]er 49
+SFX a0 yer yera [^ou]yer 49
+SFX a0 yer iera [aou]yer 49
+SFX a0 er erons [^y]er 50
+SFX a0 yer yerons [^ou]yer 50
+SFX a0 yer ierons [aou]yer 50
+SFX a0 er erez [^y]er 51
+SFX a0 yer yerez [^ou]yer 51
+SFX a0 yer ierez [aou]yer 51
+SFX a0 er eront [^y]er 52
+SFX a0 yer yeront [^ou]yer 52
+SFX a0 yer ieront [aou]yer 52
+SFX a0 er erais [^y]er 53
+SFX a0 yer yerais [^ou]yer 53
+SFX a0 yer ierais [aou]yer 53
+SFX a0 er erais [^y]er 54
+SFX a0 yer yerais [^ou]yer 54
+SFX a0 yer ierais [aou]yer 54
+SFX a0 er erait [^y]er 55
+SFX a0 yer yerait [^ou]yer 55
+SFX a0 yer ierait [aou]yer 55
+SFX a0 er erions [^y]er 56
+SFX a0 yer yerions [^ou]yer 56
+SFX a0 yer ierions [aou]yer 56
+SFX a0 er eriez [^y]er 57
+SFX a0 yer yeriez [^ou]yer 57
+SFX a0 yer ieriez [aou]yer 57
+SFX a0 er eraient [^y]er 58
+SFX a0 yer yeraient [^ou]yer 58
+SFX a0 yer ieraient [aou]yer 58
+SFX a0 er e [^y]er 59
+SFX a0 yer ye [^ou]yer 59
+SFX a0 yer ie [aou]yer 59
+SFX a0 er es [^y]er 60
+SFX a0 yer yes [^ou]yer 60
+SFX a0 yer ies [aou]yer 60
+SFX a0 er e [^y]er 61
+SFX a0 yer ye [^ou]yer 61
+SFX a0 yer ie [aou]yer 61
+SFX a0 er ions er 62
+SFX a0 er iez er 63
+SFX a0 er ent [^y]er 64
+SFX a0 yer yent [^ou]yer 64
+SFX a0 yer ient [aou]yer 64
+SFX a0 er asse [^cg]er 65
+SFX a0 cer çasse cer 65
+SFX a0 ger geasse ger 65
+SFX a0 er asses [^cg]er 66
+SFX a0 cer çasses cer 66
+SFX a0 ger geasses ger 66
+SFX a0 er ât [^cg]er 67
+SFX a0 cer çât cer 67
+SFX a0 ger geât ger 67
+SFX a0 er assions [^cg]er 68
+SFX a0 cer çassions cer 68
+SFX a0 ger geassions ger 68
+SFX a0 er assiez [^cg]er 69
+SFX a0 cer çassiez cer 69
+SFX a0 ger geassiez ger 69
+SFX a0 er assent [^cg]er 70
+SFX a0 cer çassent cer 70
+SFX a0 ger geassent ger 70
+SFX a0 er e [^y]er 71
+SFX a0 yer ye [^ou]yer 71
+SFX a0 yer ie [aou]yer 71
+SFX a0 er ons [^cg]er 72
+SFX a0 cer çons cer 72
+SFX a0 ger geons ger 72
+SFX a0 er ez er 73
+
+SFX a1 Y 125
+SFX a1 er er/20 er 22
+SFX a1 er ant/21 [^cg]er 23
+SFX a1 cer çant/21 cer 23
+SFX a1 ger geant/21 ger 23
+SFX a1 er e/22 [^y]er 28
+SFX a1 yer ye/22 [^ou]yer 28
+SFX a1 yer ie/22 [aou]yer 28
+SFX a1 er es/16 [^y]er 29
+SFX a1 yer yes/16 [^ou]yer 29
+SFX a1 yer ies/16 [aou]yer 29
+SFX a1 er e/21 [^y]er 30
+SFX a1 yer ye/21 [^ou]yer 30
+SFX a1 yer ie/21 [aou]yer 30
+SFX a1 er ons/16 [^cg]er 31
+SFX a1 cer çons/16 cer 31
+SFX a1 ger geons/16 ger 31
+SFX a1 er ez/16 er 32
+SFX a1 er ent/21 [^y]er 33
+SFX a1 yer yent/21 [^ou]yer 33
+SFX a1 yer ient/21 [aou]yer 33
+SFX a1 er ais/22 [^cg]er 34
+SFX a1 cer çais/22 cer 34
+SFX a1 ger geais/22 ger 34
+SFX a1 er ais/16 [^cg]er 35
+SFX a1 cer çais/16 cer 35
+SFX a1 ger geais/16 ger 35
+SFX a1 er ait/21 [^cg]er 36
+SFX a1 cer çait/21 cer 36
+SFX a1 ger geait/21 ger 36
+SFX a1 er ions/16 er 37
+SFX a1 er iez/16 er 38
+SFX a1 er aient/21 [^cg]er 39
+SFX a1 cer çaient/21 cer 39
+SFX a1 ger geaient/21 ger 39
+SFX a1 er ai/22 [^cg]er 40
+SFX a1 cer çai/22 cer 40
+SFX a1 ger geai/22 ger 40
+SFX a1 er as/16 [^cg]er 42
+SFX a1 cer ças/16 cer 42
+SFX a1 ger geas/16 ger 42
+SFX a1 er a/21 [^cg]er 43
+SFX a1 cer ça/21 cer 43
+SFX a1 ger gea/21 ger 43
+SFX a1 er âmes/16 [^cg]er 44
+SFX a1 cer çâmes/16 cer 44
+SFX a1 ger geâmes/16 ger 44
+SFX a1 er âtes/16 [^cg]er 45
+SFX a1 cer çâtes/16 cer 45
+SFX a1 ger geâtes/16 ger 45
+SFX a1 er èrent/21 er 46
+SFX a1 er erai/22 [^y]er 47
+SFX a1 yer yerai/22 [^ou]yer 47
+SFX a1 yer ierai/22 [aou]yer 47
+SFX a1 er eras/16 [^y]er 48
+SFX a1 yer yeras/16 [^ou]yer 48
+SFX a1 yer ieras/16 [aou]yer 48
+SFX a1 er era/21 [^y]er 49
+SFX a1 yer yera/21 [^ou]yer 49
+SFX a1 yer iera/21 [aou]yer 49
+SFX a1 er erons/16 [^y]er 50
+SFX a1 yer yerons/16 [^ou]yer 50
+SFX a1 yer ierons/16 [aou]yer 50
+SFX a1 er erez/16 [^y]er 51
+SFX a1 yer yerez/16 [^ou]yer 51
+SFX a1 yer ierez/16 [aou]yer 51
+SFX a1 er eront/21 [^y]er 52
+SFX a1 yer yeront/21 [^ou]yer 52
+SFX a1 yer ieront/21 [aou]yer 52
+SFX a1 er erais/22 [^y]er 53
+SFX a1 yer yerais/22 [^ou]yer 53
+SFX a1 yer ierais/22 [aou]yer 53
+SFX a1 er erais/16 [^y]er 54
+SFX a1 yer yerais/16 [^ou]yer 54
+SFX a1 yer ierais/16 [aou]yer 54
+SFX a1 er erait/21 [^y]er 55
+SFX a1 yer yerait/21 [^ou]yer 55
+SFX a1 yer ierait/21 [aou]yer 55
+SFX a1 er erions/16 [^y]er 56
+SFX a1 yer yerions/16 [^ou]yer 56
+SFX a1 yer ierions/16 [aou]yer 56
+SFX a1 er eriez/16 [^y]er 57
+SFX a1 yer yeriez/16 [^ou]yer 57
+SFX a1 yer ieriez/16 [aou]yer 57
+SFX a1 er eraient/21 [^y]er 58
+SFX a1 yer yeraient/21 [^ou]yer 58
+SFX a1 yer ieraient/21 [aou]yer 58
+SFX a1 er e/22 [^y]er 59
+SFX a1 yer ye/22 [^ou]yer 59
+SFX a1 yer ie/22 [aou]yer 59
+SFX a1 er es/16 [^y]er 60
+SFX a1 yer yes/16 [^ou]yer 60
+SFX a1 yer ies/16 [aou]yer 60
+SFX a1 er e/21 [^y]er 61
+SFX a1 yer ye/21 [^ou]yer 61
+SFX a1 yer ie/21 [aou]yer 61
+SFX a1 er ions/16 er 62
+SFX a1 er iez/16 er 63
+SFX a1 er ent/21 [^y]er 64
+SFX a1 yer yent/21 [^ou]yer 64
+SFX a1 yer ient/21 [aou]yer 64
+SFX a1 er asse/22 [^cg]er 65
+SFX a1 cer çasse/22 cer 65
+SFX a1 ger geasse/22 ger 65
+SFX a1 er asses/16 [^cg]er 66
+SFX a1 cer çasses/16 cer 66
+SFX a1 ger geasses/16 ger 66
+SFX a1 er ât/21 [^cg]er 67
+SFX a1 cer çât/21 cer 67
+SFX a1 ger geât/21 ger 67
+SFX a1 er assions/16 [^cg]er 68
+SFX a1 cer çassions/16 cer 68
+SFX a1 ger geassions/16 ger 68
+SFX a1 er assiez/16 [^cg]er 69
+SFX a1 cer çassiez/16 cer 69
+SFX a1 ger geassiez/16 ger 69
+SFX a1 er assent/21 [^cg]er 70
+SFX a1 cer çassent/21 cer 70
+SFX a1 ger geassent/21 ger 70
+SFX a1 er e/16 [^y]er 71
+SFX a1 yer ye/16 [^ou]yer 71
+SFX a1 yer ie/16 [aou]yer 71
+SFX a1 er ons/16 [^cg]er 72
+SFX a1 cer çons/16 cer 72
+SFX a1 ger geons/16 ger 72
+SFX a1 er ez/16 er 73
+
+SFX a2 Y 125
+SFX a2 er er/17 er 22
+SFX a2 er ant/18 [^cg]er 23
+SFX a2 cer çant/18 cer 23
+SFX a2 ger geant/18 ger 23
+SFX a2 er e/7 [^y]er 28
+SFX a2 yer ye/7 [^ou]yer 28
+SFX a2 yer ie/7 [aou]yer 28
+SFX a2 er es/10 [^y]er 29
+SFX a2 yer yes/10 [^ou]yer 29
+SFX a2 yer ies/10 [aou]yer 29
+SFX a2 er e/18 [^y]er 30
+SFX a2 er e/18 [^ou]yer 30
+SFX a2 yer ie/18 [aou]yer 30
+SFX a2 er ons/9 [^cg]er 31
+SFX a2 cer çons/9 cer 31
+SFX a2 ger geons/9 ger 31
+SFX a2 er ez/10 er 32
+SFX a2 er ent/18 [^y]er 33
+SFX a2 yer yent/18 [^ou]yer 33
+SFX a2 yer ient/18 [aou]yer 33
+SFX a2 er ais/7 [^cg]er 34
+SFX a2 cer çais/7 cer 34
+SFX a2 ger geais/7 ger 34
+SFX a2 er ais/10 [^cg]er 35
+SFX a2 cer çais/10 cer 35
+SFX a2 ger geais/10 ger 35
+SFX a2 er ait/18 [^cg]er 36
+SFX a2 cer çait/18 cer 36
+SFX a2 ger geait/18 ger 36
+SFX a2 er ions/9 er 37
+SFX a2 er iez/10 er 38
+SFX a2 er aient/18 [^cg]er 39
+SFX a2 cer çaient/18 cer 39
+SFX a2 ger geaient/18 ger 39
+SFX a2 er ai/7 [^cg]er 40
+SFX a2 cer çai/7 cer 40
+SFX a2 ger geai/7 ger 40
+SFX a2 er as/10 [^cg]er 42
+SFX a2 cer ças/10 cer 42
+SFX a2 ger geas/10 ger 42
+SFX a2 er a/18 [^cg]er 43
+SFX a2 cer ça/18 cer 43
+SFX a2 ger gea/18 ger 43
+SFX a2 er âmes/9 [^cg]er 44
+SFX a2 cer çâmes/9 cer 44
+SFX a2 ger geâmes/9 ger 44
+SFX a2 er âtes/10 [^cg]er 45
+SFX a2 cer çâtes/10 cer 45
+SFX a2 ger geâtes/10 ger 45
+SFX a2 er èrent/18 er 46
+SFX a2 er erai/7 [^y]er 47
+SFX a2 yer yerai/7 [^ou]yer 47
+SFX a2 yer ierai/7 [aou]yer 47
+SFX a2 er eras/10 [^y]er 48
+SFX a2 yer yeras/10 [^ou]yer 48
+SFX a2 yer ieras/10 [aou]yer 48
+SFX a2 er era/18 [^y]er 49
+SFX a2 yer yera/18 [^ou]yer 49
+SFX a2 yer iera/18 [aou]yer 49
+SFX a2 er erons/9 [^y]er 50
+SFX a2 yer yerons/9 [^ou]yer 50
+SFX a2 yer ierons/9 [aou]yer 50
+SFX a2 er erez/10 [^y]er 51
+SFX a2 yer yerez/10 [^ou]yer 51
+SFX a2 yer ierez/10 [aou]yer 51
+SFX a2 er eront/18 [^y]er 52
+SFX a2 yer yeront/18 [^ou]yer 52
+SFX a2 yer ieront/18 [aou]yer 52
+SFX a2 er erais/7 [^y]er 53
+SFX a2 yer yerais/7 [^ou]yer 53
+SFX a2 yer ierais/7 [aou]yer 53
+SFX a2 er erais/10 [^y]er 54
+SFX a2 yer yerais/10 [^ou]yer 54
+SFX a2 yer ierais/10 [aou]yer 54
+SFX a2 er erait/18 [^y]er 55
+SFX a2 yer yerait/18 [^ou]yer 55
+SFX a2 yer ierait/18 [aou]yer 55
+SFX a2 er erions/9 [^y]er 56
+SFX a2 yer yerions/9 [^ou]yer 56
+SFX a2 yer ierions/9 [aou]yer 56
+SFX a2 er eriez/10 [^y]er 57
+SFX a2 yer yeriez/10 [^ou]yer 57
+SFX a2 yer ieriez/10 [aou]yer 57
+SFX a2 er eraient/18 [^y]er 58
+SFX a2 yer yeraient/18 [^ou]yer 58
+SFX a2 yer ieraient/18 [aou]yer 58
+SFX a2 er e/23 [^y]er 59
+SFX a2 yer ye/23 [^ou]yer 59
+SFX a2 yer ie/23 [aou]yer 59
+SFX a2 er es/15 [^y]er 60
+SFX a2 yer yes/15 [^ou]yer 60
+SFX a2 yer ies/15 [aou]yer 60
+SFX a2 er e/18 [^y]er 61
+SFX a2 yer ye/18 [^ou]yer 61
+SFX a2 yer ie/18 [aou]yer 61
+SFX a2 er ions/14 er 62
+SFX a2 er iez/15 er 63
+SFX a2 er ent/18 [^y]er 64
+SFX a2 yer yent/18 [^ou]yer 64
+SFX a2 yer ient/18 [aou]yer 64
+SFX a2 er asse/7 [^cg]er 65
+SFX a2 cer çasse/7 cer 65
+SFX a2 ger geasse/7 ger 65
+SFX a2 er asses/10 [^cg]er 66
+SFX a2 cer çasses/10 cer 66
+SFX a2 ger geasses/10 ger 66
+SFX a2 er ât/18 [^cg]er 67
+SFX a2 cer çât/18 cer 67
+SFX a2 ger geât/18 ger 67
+SFX a2 er assions/9 [^cg]er 68
+SFX a2 cer çassions/9 cer 68
+SFX a2 ger geassions/9 ger 68
+SFX a2 er assiez/10 [^cg]er 69
+SFX a2 cer çassiez/10 cer 69
+SFX a2 ger geassiez/10 ger 69
+SFX a2 er assent/18 [^cg]er 70
+SFX a2 cer çassent/18 cer 70
+SFX a2 ger geassent/18 ger 70
+SFX a2 er e/15 [^y]er 71
+SFX a2 yer ye/15 [^ou]yer 71
+SFX a2 yer ie/15 [aou]yer 71
+SFX a2 er ons/24 [^cg]er 72
+SFX a2 cer çons/24 cer 72
+SFX a2 ger geons/24 ger 72
+SFX a2 er ez/15 er 73
+
+SFX a3 Y 125
+SFX a3 er er/25 er 22
+SFX a3 er ant/25 [^cg]er 23
+SFX a3 cer çant/25 cer 23
+SFX a3 ger geant/25 ger 23
+SFX a3 er e/26 [^y]er 28
+SFX a3 yer ye/26 [^ou]yer 28
+SFX a3 yer ie/26 [aou]yer 28
+SFX a3 er es/27 [^y]er 29
+SFX a3 yer yes/27 [^ou]yer 29
+SFX a3 yer ies/27 [aou]yer 29
+SFX a3 er e/28 [^y]er 30
+SFX a3 yer ye/28 [^ou]yer 30
+SFX a3 yer ie/28 [aou]yer 30
+SFX a3 er ons [^cg]er 31
+SFX a3 cer çons cer 31
+SFX a3 ger geons ger 31
+SFX a3 r z er 32
+SFX a3 er ent/28 [^y]er 33
+SFX a3 yer yent/28 [^ou]yer 33
+SFX a3 yer ient/28 [aou]yer 33
+SFX a3 er ais/26 [^cg]er 34
+SFX a3 cer çais/26 cer 34
+SFX a3 ger geais/26 ger 34
+SFX a3 er ais/27 [^cg]er 35
+SFX a3 cer çais/27 cer 35
+SFX a3 ger geais/27 ger 35
+SFX a3 er ait/28 [^cg]er 36
+SFX a3 cer çait/28 cer 36
+SFX a3 ger geait/28 ger 36
+SFX a3 er ions er 37
+SFX a3 er iez er 38
+SFX a3 er aient/28 [^cg]er 39
+SFX a3 cer çaient/28 cer 39
+SFX a3 ger geaient/28 ger 39
+SFX a3 er ai/26 [^cg]er 40
+SFX a3 cer çai/26 cer 40
+SFX a3 ger geai/26 ger 40
+SFX a3 er as/27 [^cg]er 42
+SFX a3 cer ças/27 cer 42
+SFX a3 ger geas/27 ger 42
+SFX a3 er a/28 [^cg]er 43
+SFX a3 cer ça/28 cer 43
+SFX a3 ger gea/28 ger 43
+SFX a3 er âmes [^cg]er 44
+SFX a3 cer çâmes cer 44
+SFX a3 ger geâmes ger 44
+SFX a3 er âtes [^cg]er 45
+SFX a3 cer çâtes/28 cer 45
+SFX a3 ger geâtes/28 ger 45
+SFX a3 er èrent/28 er 46
+SFX a3 er erai/26 [^y]er 47
+SFX a3 yer yerai/26 [^ou]yer 47
+SFX a3 yer ierai/26 [aou]yer 47
+SFX a3 er eras/27 [^y]er 48
+SFX a3 yer yeras/27 [^ou]yer 48
+SFX a3 yer ieras/27 [aou]yer 48
+SFX a3 er era/28 [^y]er 49
+SFX a3 yer yera/28 [^ou]yer 49
+SFX a3 yer iera/28 [aou]yer 49
+SFX a3 er erons [^y]er 50
+SFX a3 yer yerons [^ou]yer 50
+SFX a3 yer ierons [aou]yer 50
+SFX a3 er erez [^y]er 51
+SFX a3 yer yerez [^ou]yer 51
+SFX a3 yer ierez [aou]yer 51
+SFX a3 er eront/28 [^y]er 52
+SFX a3 yer yeront/28 [^ou]yer 52
+SFX a3 yer ieront/28 [aou]yer 52
+SFX a3 er erais/26 [^y]er 53
+SFX a3 yer yerais/26 [^ou]yer 53
+SFX a3 yer ierais/26 [aou]yer 53
+SFX a3 er erais/27 [^y]er 54
+SFX a3 yer yerais/27 [^ou]yer 54
+SFX a3 yer ierais/27 [aou]yer 54
+SFX a3 er erait/28 [^y]er 55
+SFX a3 yer yerait/28 [^ou]yer 55
+SFX a3 yer ierait/28 [aou]yer 55
+SFX a3 er erions [^y]er 56
+SFX a3 yer yerions [^ou]yer 56
+SFX a3 yer ierions [aou]yer 56
+SFX a3 er eriez [^y]er 57
+SFX a3 yer yeriez [^ou]yer 57
+SFX a3 yer ieriez [aou]yer 57
+SFX a3 er eraient/28 [^y]er 58
+SFX a3 yer yeraient/28 [^ou]yer 58
+SFX a3 yer ieraient/28 [aou]yer 58
+SFX a3 er e/26 [^y]er 59
+SFX a3 yer ye/26 [^ou]yer 59
+SFX a3 yer ie/26 [aou]yer 59
+SFX a3 er es/27 [^y]er 60
+SFX a3 yer yes/27 [^ou]yer 60
+SFX a3 yer ies/27 [aou]yer 60
+SFX a3 er e/28 [^y]er 61
+SFX a3 yer ye/28 [^ou]yer 61
+SFX a3 yer ie/28 [aou]yer 61
+SFX a3 er ions er 62
+SFX a3 er iez er 63
+SFX a3 er ent/28 [^y]er 64
+SFX a3 yer yent/28 [^ou]yer 64
+SFX a3 yer ient/28 [aou]yer 64
+SFX a3 er asse/26 [^cg]er 65
+SFX a3 cer çasse/26 cer 65
+SFX a3 ger geasse/26 ger 65
+SFX a3 er asses/27 [^cg]er 66
+SFX a3 cer çasses/27 cer 66
+SFX a3 ger geasses/27 ger 66
+SFX a3 er ât/28 [^cg]er 67
+SFX a3 cer çât/28 cer 67
+SFX a3 ger geât/28 ger 67
+SFX a3 er assions [^cg]er 68
+SFX a3 cer çassions cer 68
+SFX a3 ger geassions ger 68
+SFX a3 er assiez [^cg]er 69
+SFX a3 cer çassiez cer 69
+SFX a3 ger geassiez ger 69
+SFX a3 er assent/28 [^cg]er 70
+SFX a3 cer çassent/28 cer 70
+SFX a3 ger geassent/28 ger 70
+SFX a3 er e/27 [^y]er 71
+SFX a3 yer ye/27 [^ou]yer 71
+SFX a3 yer ie/27 [aou]yer 71
+SFX a3 er ons [^cg]er 72
+SFX a3 cer çons cer 72
+SFX a3 ger geons ger 72
+SFX a3 er ez er 73
+
+SFX a4 Y 125
+SFX a4 er er/17 er 22
+SFX a4 er ant/18 [^cg]er 23
+SFX a4 cer çant/18 cer 23
+SFX a4 ger geant/18 ger 23
+SFX a4 er e/11 [^y]er 28
+SFX a4 yer ye/11 [^ou]yer 28
+SFX a4 yer ie/11 [aou]yer 28
+SFX a4 er es/6 [^y]er 29
+SFX a4 yer yes/6 [^ou]yer 29
+SFX a4 yer ies/6 [aou]yer 29
+SFX a4 er e/18 [^y]er 30
+SFX a4 yer ye/18 [^ou]yer 30
+SFX a4 yer ie/18 [aou]yer 30
+SFX a4 er ons/9 [^cg]er 31
+SFX a4 cer çons/9 cer 31
+SFX a4 ger geons/9 ger 31
+SFX a4 er ez/10 er 32
+SFX a4 er ent/18 [^y]er 33
+SFX a4 yer yent/18 [^ou]yer 33
+SFX a4 yer ient/18 [aou]yer 33
+SFX a4 er ais/11 [^cg]er 34
+SFX a4 cer çais/11 cer 34
+SFX a4 ger geais/11 ger 34
+SFX a4 er ais/6 [^cg]er 35
+SFX a4 cer çais/6 cer 35
+SFX a4 ger geais/6 ger 35
+SFX a4 er ait/18 [^cg]er 36
+SFX a4 cer çait/18 cer 36
+SFX a4 ger geait/18 ger 36
+SFX a4 er ions/9 er 37
+SFX a4 er iez/10 er 38
+SFX a4 er aient/18 [^cg]er 39
+SFX a4 cer çaient/18 cer 39
+SFX a4 ger geaient/18 ger 39
+SFX a4 er ai/11 [^cg]er 40
+SFX a4 cer çai/11 cer 40
+SFX a4 ger geai/11 ger 40
+SFX a4 er as/6 [^cg]er 42
+SFX a4 cer ças/6 cer 42
+SFX a4 ger geas/6 ger 42
+SFX a4 er a/18 [^cg]er 43
+SFX a4 cer ça/18 cer 43
+SFX a4 ger gea/18 ger 43
+SFX a4 er âmes/9 [^cg]er 44
+SFX a4 cer çâmes/9 cer 44
+SFX a4 ger geâmes/9 ger 44
+SFX a4 er âtes/10 [^cg]er 45
+SFX a4 cer çâtes/10 cer 45
+SFX a4 ger geâtes/10 ger 45
+SFX a4 er èrent/18 er 46
+SFX a4 er erai/11 [^y]er 47
+SFX a4 yer yerai/11 [^ou]yer 47
+SFX a4 yer ierai/11 [aou]yer 47
+SFX a4 er eras/6 [^y]er 48
+SFX a4 yer yeras/6 [^ou]yer 48
+SFX a4 yer ieras/6 [aou]yer 48
+SFX a4 er era/18 [^y]er 49
+SFX a4 yer yera/18 [^ou]yer 49
+SFX a4 yer iera/18 [aou]yer 49
+SFX a4 er erons/9 [^y]er 50
+SFX a4 yer yerons/9 [^ou]yer 50
+SFX a4 yer ierons/9 [aou]yer 50
+SFX a4 er erez/10 [^y]er 51
+SFX a4 yer yerez/10 [^ou]yer 51
+SFX a4 yer ierez/10 [aou]yer 51
+SFX a4 er eront/18 [^y]er 52
+SFX a4 yer yeront/18 [^ou]yer 52
+SFX a4 yer ieront/18 [aou]yer 52
+SFX a4 er erais/11 [^y]er 53
+SFX a4 yer yerais/11 [^ou]yer 53
+SFX a4 yer ierais/11 [aou]yer 53
+SFX a4 er erais/6 [^y]er 54
+SFX a4 yer yerais/6 [^ou]yer 54
+SFX a4 yer ierais/6 [aou]yer 54
+SFX a4 er erait/18 [^y]er 55
+SFX a4 yer yerait/18 [^ou]yer 55
+SFX a4 yer ierait/18 [aou]yer 55
+SFX a4 er erions/9 [^y]er 56
+SFX a4 yer yerions/9 [^ou]yer 56
+SFX a4 yer ierions/9 [aou]yer 56
+SFX a4 er eriez/10 [^y]er 57
+SFX a4 yer yeriez/10 [^ou]yer 57
+SFX a4 yer ieriez/10 [aou]yer 57
+SFX a4 er eraient/18 [^y]er 58
+SFX a4 yer yeraient/18 [^ou]yer 58
+SFX a4 yer ieraient/18 [aou]yer 58
+SFX a4 er e/12 [^y]er 59
+SFX a4 yer ye/12 [^ou]yer 59
+SFX a4 yer ie/12 [aou]yer 59
+SFX a4 er es/13 [^y]er 60
+SFX a4 yer yes/13 [^ou]yer 60
+SFX a4 yer ies/13 [aou]yer 60
+SFX a4 er e/18 [^y]er 61
+SFX a4 yer ye/18 [^ou]yer 61
+SFX a4 yer ie/18 [aou]yer 61
+SFX a4 er ions/14 er 62
+SFX a4 er iez/15 er 63
+SFX a4 er ent/18 [^y]er 64
+SFX a4 yer yent/18 [^ou]yer 64
+SFX a4 yer ient/18 [aou]yer 64
+SFX a4 er asse/11 [^cg]er 65
+SFX a4 cer çasse/11 cer 65
+SFX a4 ger geasse/11 ger 65
+SFX a4 er asses/6 [^cg]er 66
+SFX a4 cer çasses/6 cer 66
+SFX a4 ger geasses/6 ger 66
+SFX a4 er ât/18 [^cg]er 67
+SFX a4 cer çât/18 cer 67
+SFX a4 ger geât/18 ger 67
+SFX a4 er assions/9 [^cg]er 68
+SFX a4 cer çassions/9 cer 68
+SFX a4 ger geassions/9 ger 68
+SFX a4 er assiez/10 [^cg]er 69
+SFX a4 cer çassiez/10 cer 69
+SFX a4 ger geassiez/10 ger 69
+SFX a4 er assent/18 [^cg]er 70
+SFX a4 cer çassent/18 cer 70
+SFX a4 ger geassent/18 ger 70
+SFX a4 er e/13 [^y]er 71
+SFX a4 yer ye/13 [^ou]yer 71
+SFX a4 yer ie/13 [aou]yer 71
+SFX a4 er ons/24 [^cg]er 72
+SFX a4 cer çons/24 cer 72
+SFX a4 ger geons/24 ger 72
+SFX a4 er ez/15 er 73
+
+SFX a5 Y 125
+SFX a5 er er/29 er 22
+SFX a5 er ant/30 [^cg]er 23
+SFX a5 cer çant/30 cer 23
+SFX a5 ger geant/30 ger 23
+SFX a5 er e/31 [^y]er 28
+SFX a5 yer ye/31 [^ou]yer 28
+SFX a5 yer ie/31 [aou]yer 28
+SFX a5 er es/32 [^y]er 29
+SFX a5 yer yes/32 [^ou]yer 29
+SFX a5 yer ies/32 [aou]yer 29
+SFX a5 er e/30 [^y]er 30
+SFX a5 yer ye/30 [^ou]yer 30
+SFX a5 yer ie/30 [aou]yer 30
+SFX a5 er ons/33 [^cg]er 31
+SFX a5 cer çons/33 cer 31
+SFX a5 ger geons/33 ger 31
+SFX a5 r z/34 er 32
+SFX a5 er ent/30 [^y]er 33
+SFX a5 yer yent/30 [^ou]yer 33
+SFX a5 yer ient/30 [aou]yer 33
+SFX a5 er ais/31 [^cg]er 34
+SFX a5 cer çais/31 cer 34
+SFX a5 ger geais/31 ger 34
+SFX a5 er ais/32 [^cg]er 35
+SFX a5 cer çais/32 cer 35
+SFX a5 ger geais/32 ger 35
+SFX a5 er ait/30 [^cg]er 36
+SFX a5 cer çait/30 cer 36
+SFX a5 ger geait/30 ger 36
+SFX a5 er ions/33 er 37
+SFX a5 er iez/34 er 38
+SFX a5 er aient/30 [^cg]er 39
+SFX a5 cer çaient/30 cer 39
+SFX a5 ger geaient/30 ger 39
+SFX a5 er ai/31 [^cg]er 40
+SFX a5 cer çai/31 cer 40
+SFX a5 ger geai/31 ger 40
+SFX a5 er as/32 [^cg]er 42
+SFX a5 cer ças/32 cer 42
+SFX a5 ger geas/32 ger 42
+SFX a5 er a/30 [^cg]er 43
+SFX a5 cer ça/30 cer 43
+SFX a5 ger gea/30 ger 43
+SFX a5 er âmes/33 [^cg]er 44
+SFX a5 cer çâmes/33 cer 44
+SFX a5 ger geâmes/33 ger 44
+SFX a5 er âtes/34 [^cg]er 45
+SFX a5 cer çâtes/34 cer 45
+SFX a5 ger geâtes/34 ger 45
+SFX a5 er èrent/30 er 46
+SFX a5 er erai/31 [^y]er 47
+SFX a5 yer yerai/31 [^ou]yer 47
+SFX a5 yer ierai/31 [aou]yer 47
+SFX a5 er eras/32 [^y]er 48
+SFX a5 yer yeras/32 [^ou]yer 48
+SFX a5 yer ieras/32 [aou]yer 48
+SFX a5 er era/30 [^y]er 49
+SFX a5 yer yera/30 [^ou]yer 49
+SFX a5 yer iera/30 [aou]yer 49
+SFX a5 er erons/33 [^y]er 50
+SFX a5 yer yerons/33 [^ou]yer 50
+SFX a5 yer ierons/33 [aou]yer 50
+SFX a5 er erez/34 [^y]er 51
+SFX a5 yer yerez/34 [^ou]yer 51
+SFX a5 yer ierez/34 [aou]yer 51
+SFX a5 er eront/30 [^y]er 52
+SFX a5 yer yeront/30 [^ou]yer 52
+SFX a5 yer ieront/30 [aou]yer 52
+SFX a5 er erais/31 [^y]er 53
+SFX a5 yer yerais/31 [^ou]yer 53
+SFX a5 yer ierais/31 [aou]yer 53
+SFX a5 er erais/32 [^y]er 54
+SFX a5 yer yerais/32 [^ou]yer 54
+SFX a5 yer ierais/32 [aou]yer 54
+SFX a5 er erait/30 [^y]er 55
+SFX a5 yer yerait/30 [^ou]yer 55
+SFX a5 yer ierait/30 [aou]yer 55
+SFX a5 er erions/33 [^y]er 56
+SFX a5 yer yerions/33 [^ou]yer 56
+SFX a5 yer ierions/33 [aou]yer 56
+SFX a5 er eriez/34 [^y]er 57
+SFX a5 yer yeriez/34 [^ou]yer 57
+SFX a5 yer ieriez/34 [aou]yer 57
+SFX a5 er eraient/30 [^y]er 58
+SFX a5 yer yeraient/30 [^ou]yer 58
+SFX a5 yer ieraient/30 [aou]yer 58
+SFX a5 er e/31 [^y]er 59
+SFX a5 yer ye/31 [^ou]yer 59
+SFX a5 yer ie/31 [aou]yer 59
+SFX a5 er es/32 [^y]er 60
+SFX a5 yer yes/32 [^ou]yer 60
+SFX a5 yer ies/32 [aou]yer 60
+SFX a5 er e/30 [^y]er 61
+SFX a5 yer ye/30 [^ou]yer 61
+SFX a5 yer ie/30 [aou]yer 61
+SFX a5 er ions/33 er 62
+SFX a5 er iez/34 er 63
+SFX a5 er ent/30 [^y]er 64
+SFX a5 yer yent/30 [^ou]yer 64
+SFX a5 yer ient/30 [aou]yer 64
+SFX a5 er asse/31 [^cg]er 65
+SFX a5 cer çasse/31 cer 65
+SFX a5 ger geasse/31 ger 65
+SFX a5 er asses/32 [^cg]er 66
+SFX a5 cer çasses/32 cer 66
+SFX a5 ger geasses/32 ger 66
+SFX a5 er ât/30 [^cg]er 67
+SFX a5 cer çât/30 cer 67
+SFX a5 ger geât/30 ger 67
+SFX a5 er assions/33 [^cg]er 68
+SFX a5 cer çassions/33 cer 68
+SFX a5 ger geassions/33 ger 68
+SFX a5 er assiez/34 [^cg]er 69
+SFX a5 cer çassiez/34 cer 69
+SFX a5 ger geassiez/34 ger 69
+SFX a5 er assent/30 [^cg]er 70
+SFX a5 cer çassent/30 cer 70
+SFX a5 ger geassent/30 ger 70
+SFX a5 er e/34 [^y]er 71
+SFX a5 yer e/34 [^ou]yer 71
+SFX a5 yer ie/34 [aou]yer 71
+SFX a5 er ons/16 [^cg]er 72
+SFX a5 cer çons/16 cer 72
+SFX a5 ger geons/16 ger 72
+SFX a5 er ez/34 er 73
+
+SFX a8 Y 76
+SFX a8 er er/28 er 22
+SFX a8 er ant/28 [^cg]er 23
+SFX a8 cer çant/28 cer 23
+SFX a8 ger geant/28 ger 23
+SFX a8 er e/28 [^y]er 30
+SFX a8 yer ye/28 [^ou]yer 30
+SFX a8 yer ie/28 [aou]yer 30
+SFX a8 er ons [^cg]er 31
+SFX a8 cer çons cer 31
+SFX a8 ger geons ger 31
+SFX a8 er ez er 32
+SFX a8 er ent/28 [^y]er 33
+SFX a8 yer yent/28 [^ou]yer 33
+SFX a8 yer ient/28 [aou]yer 33
+SFX a8 er ait/28 [^cg]er 36
+SFX a8 cer çait/28 cer 36
+SFX a8 ger geait/28 ger 36
+SFX a8 er ions er 37
+SFX a8 er iez er 38
+SFX a8 er aient/28 [^cg]er 39
+SFX a8 cer çaient/28 cer 39
+SFX a8 ger geaient/28 ger 39
+SFX a8 er a/28 [^cg]er 43
+SFX a8 cer ça/28 cer 43
+SFX a8 ger gea/28 ger 43
+SFX a8 er âmes [^cg]er 44
+SFX a8 cer çâmes cer 44
+SFX a8 ger geâmes ger 44
+SFX a8 er âtes [^cg]er 45
+SFX a8 cer çâtes/28 cer 45
+SFX a8 ger geâtes/28 ger 45
+SFX a8 er èrent/28 er 46
+SFX a8 er era/28 [^y]er 49
+SFX a8 yer yera/28 [^ou]yer 49
+SFX a8 yer iera/28 [aou]yer 49
+SFX a8 er erons [^y]er 50
+SFX a8 yer yerons [^ou]yer 50
+SFX a8 yer ierons [aou]yer 50
+SFX a8 er erez [^y]er 51
+SFX a8 yer yerez [^ou]yer 51
+SFX a8 yer ierez [aou]yer 51
+SFX a8 er eront/28 [^y]er 52
+SFX a8 yer yeront/28 [^ou]yer 52
+SFX a8 yer ieront/28 [aou]yer 52
+SFX a8 er erait/28 [^y]er 55
+SFX a8 yer yerait/28 [^ou]yer 55
+SFX a8 yer ierait/28 [aou]yer 55
+SFX a8 er erions [^y]er 56
+SFX a8 yer yerions [^ou]yer 56
+SFX a8 yer ierions [aou]yer 56
+SFX a8 er eriez [^y]er 57
+SFX a8 yer yeriez [^ou]yer 57
+SFX a8 yer ieriez [aou]yer 57
+SFX a8 er eraient/28 [^y]er 58
+SFX a8 yer yeraient/28 [^ou]yer 58
+SFX a8 yer ieraient/28 [aou]yer 58
+SFX a8 er e/28 [^y]er 61
+SFX a8 yer ye/28 [^ou]yer 61
+SFX a8 yer ie/28 [aou]yer 61
+SFX a8 er ions er 62
+SFX a8 er iez er 63
+SFX a8 er ent/28 [^y]er 64
+SFX a8 yer yent/28 [^ou]yer 64
+SFX a8 yer ient/28 [aou]yer 64
+SFX a8 er ât/28 [^cg]er 67
+SFX a8 cer çât/28 cer 67
+SFX a8 ger geât/28 ger 67
+SFX a8 er assions [^cg]er 68
+SFX a8 cer çassions cer 68
+SFX a8 ger geassions ger 68
+SFX a8 er assiez [^cg]er 69
+SFX a8 cer çassiez cer 69
+SFX a8 ger geassiez ger 69
+SFX a8 er assent/28 [^cg]er 70
+SFX a8 cer çassent/28 cer 70
+SFX a8 ger geassent/28 ger 70
+
+SFX a9 N 12
+SFX a9 er er/35 er 22
+SFX a9 er ant er 23
+SFX a9 er e/16 er 30
+SFX a9 er ait/16 [^g]er 36
+SFX a9 ger geait/16 ger 36
+SFX a9 er a/16 [^g]er 43
+SFX a9 ger gea/16 ger 43
+SFX a9 er era/16 er 49
+SFX a9 er erait/16 er 55
+SFX a9 er e/16 er 61
+SFX a9 er ât/16 [^g]er 67
+SFX a9 ger geât/16 ger 67
+
+SFX b0 N 254
+SFX b0 er er er 22
+SFX b0 er ant [^c]er 23
+SFX b0 cer çant cer 23
+SFX b0 ecer èce ecer 28
+SFX b0 emer ème emer 28
+SFX b0 ener ène ener 28
+SFX b0 eper èpe eper 28
+SFX b0 erer ère erer 28
+SFX b0 eser èse eser 28
+SFX b0 ever ève ever 28
+SFX b0 evrer èvre evrer 28
+SFX b0 eter ète eter 28
+SFX b0 eler èle eler 28
+SFX b0 ecer èces ecer 29
+SFX b0 emer èmes emer 29
+SFX b0 ener ènes ener 29
+SFX b0 eper èpes eper 29
+SFX b0 erer ères erer 29
+SFX b0 eser èses eser 29
+SFX b0 ever èves ever 29
+SFX b0 evrer èvres evrer 29
+SFX b0 eter ètes eter 29
+SFX b0 eler èles eler 29
+SFX b0 ecer èce ecer 30
+SFX b0 emer ème emer 30
+SFX b0 ener ène ener 30
+SFX b0 eper èpe eper 30
+SFX b0 erer ère erer 30
+SFX b0 eser èse eser 30
+SFX b0 ever ève ever 30
+SFX b0 evrer èvre evrer 30
+SFX b0 eter ète eter 30
+SFX b0 eler èle eler 30
+SFX b0 er ons [^c]er 31
+SFX b0 cer çons cer 31
+SFX b0 er ez er 32
+SFX b0 ecer ècent ecer 33
+SFX b0 emer èment emer 33
+SFX b0 ener ènent ener 33
+SFX b0 eper èpent eper 33
+SFX b0 erer èrent erer 33
+SFX b0 eser èsent eser 33
+SFX b0 ever èvent ever 33
+SFX b0 evrer èvrent evrer 33
+SFX b0 eter ètent eter 33
+SFX b0 eler èlent eler 33
+SFX b0 er ais [^c]er 34
+SFX b0 cer çais cer 34
+SFX b0 er ais [^c]er 35
+SFX b0 cer çais cer 35
+SFX b0 er ait [^c]er 36
+SFX b0 cer çait cer 36
+SFX b0 er ions er 37
+SFX b0 er iez er 38
+SFX b0 er aient [^c]er 39
+SFX b0 cer çaient cer 39
+SFX b0 er ai [^c]er 40
+SFX b0 cer çai cer 40
+SFX b0 er as [^c]er 42
+SFX b0 cer ças cer 42
+SFX b0 er a [^c]er 43
+SFX b0 cer ça cer 43
+SFX b0 er âmes [^c]er 44
+SFX b0 cer çâmes cer 44
+SFX b0 er âtes [^c]er 45
+SFX b0 cer çâtes cer 45
+SFX b0 er èrent er 46
+SFX b0 ecer ècerai ecer 47
+SFX b0 emer èmerai emer 47
+SFX b0 ener ènerai ener 47
+SFX b0 eper èperai eper 47
+SFX b0 erer èrerai erer 47
+SFX b0 eser èserai eser 47
+SFX b0 ever èverai ever 47
+SFX b0 evrer èvrerai evrer 47
+SFX b0 eter èterai eter 47
+SFX b0 eler èlerai eler 47
+SFX b0 ecer èceras ecer 48
+SFX b0 emer èmeras emer 48
+SFX b0 ener èneras ener 48
+SFX b0 eper èperas eper 48
+SFX b0 erer èreras erer 48
+SFX b0 eser èseras eser 48
+SFX b0 ever èveras ever 48
+SFX b0 evrer èvreras evrer 48
+SFX b0 eter èteras eter 48
+SFX b0 eler èleras eler 48
+SFX b0 ecer ècera ecer 49
+SFX b0 emer èmera emer 49
+SFX b0 ener ènera ener 49
+SFX b0 eper èpera eper 49
+SFX b0 erer èrera erer 49
+SFX b0 eser èsera eser 49
+SFX b0 ever èvera ever 49
+SFX b0 evrer èvrera evrer 49
+SFX b0 eter ètera eter 49
+SFX b0 eler èlera eler 49
+SFX b0 ecer ècerons ecer 50
+SFX b0 emer èmerons emer 50
+SFX b0 ener ènerons ener 50
+SFX b0 eper èperons eper 50
+SFX b0 erer èrerons erer 50
+SFX b0 eser èserons eser 50
+SFX b0 ever èverons ever 50
+SFX b0 evrer èvrerons evrer 50
+SFX b0 eter èterons eter 50
+SFX b0 eler èlerons eler 50
+SFX b0 ecer ècerez ecer 51
+SFX b0 emer èmerez emer 51
+SFX b0 ener ènerez ener 51
+SFX b0 eper èperez eper 51
+SFX b0 erer èrerez erer 51
+SFX b0 eser èserez eser 51
+SFX b0 ever èverez ever 51
+SFX b0 evrer èvrerez evrer 51
+SFX b0 eter èterez eter 51
+SFX b0 eler èlerez eler 51
+SFX b0 ecer èceront ecer 52
+SFX b0 emer èmeront emer 52
+SFX b0 ener èneront ener 52
+SFX b0 eper èperont eper 52
+SFX b0 erer èreront erer 52
+SFX b0 eser èseront eser 52
+SFX b0 ever èveront ever 52
+SFX b0 evrer èvreront evrer 52
+SFX b0 eter èteront eter 52
+SFX b0 eler èleront eler 52
+SFX b0 ecer ècerais ecer 53
+SFX b0 emer èmerais emer 53
+SFX b0 ener ènerais ener 53
+SFX b0 eper èperais eper 53
+SFX b0 erer èrerais erer 53
+SFX b0 eser èserais eser 53
+SFX b0 ever èverais ever 53
+SFX b0 evrer èvrerais evrer 53
+SFX b0 eter èterais eter 53
+SFX b0 eler èlerais eler 53
+SFX b0 ecer ècerais ecer 54
+SFX b0 emer èmerais emer 54
+SFX b0 ener ènerais ener 54
+SFX b0 eper èperais eper 54
+SFX b0 erer èrerais erer 54
+SFX b0 eser èserais eser 54
+SFX b0 ever èverais ever 54
+SFX b0 evrer èvrerais evrer 54
+SFX b0 eter èterais eter 54
+SFX b0 eler èlerais eler 54
+SFX b0 ecer ècerait ecer 55
+SFX b0 emer èmerait emer 55
+SFX b0 ener ènerait ener 55
+SFX b0 eper èperait eper 55
+SFX b0 erer èrerait erer 55
+SFX b0 eser èserait eser 55
+SFX b0 ever èverait ever 55
+SFX b0 evrer èvrerait evrer 55
+SFX b0 eter èterait eter 55
+SFX b0 eler èlerait eler 55
+SFX b0 ecer ècerions ecer 56
+SFX b0 emer èmerions emer 56
+SFX b0 ener ènerions ener 56
+SFX b0 eper èperions eper 56
+SFX b0 erer èrerions erer 56
+SFX b0 eser èserions eser 56
+SFX b0 ever èverions ever 56
+SFX b0 evrer èvrerions evrer 56
+SFX b0 eter èterions eter 56
+SFX b0 eler èlerions eler 56
+SFX b0 ecer èceriez ecer 57
+SFX b0 emer èmeriez emer 57
+SFX b0 ener èneriez ener 57
+SFX b0 eper èperiez eper 57
+SFX b0 erer èreriez erer 57
+SFX b0 eser èseriez eser 57
+SFX b0 ever èveriez ever 57
+SFX b0 evrer èvreriez evrer 57
+SFX b0 eter èteriez eter 57
+SFX b0 eler èleriez eler 57
+SFX b0 ecer èceraient ecer 58
+SFX b0 emer èmeraient emer 58
+SFX b0 ener èneraient ener 58
+SFX b0 eper èperaient eper 58
+SFX b0 erer èreraient erer 58
+SFX b0 eser èseraient eser 58
+SFX b0 ever èveraient ever 58
+SFX b0 evrer èvreraient evrer 58
+SFX b0 eter èteraient eter 58
+SFX b0 eler èleraient eler 58
+SFX b0 ecer èce ecer 59
+SFX b0 emer ème emer 59
+SFX b0 ener ène ener 59
+SFX b0 eper èpe eper 59
+SFX b0 erer ère erer 59
+SFX b0 eser èse eser 59
+SFX b0 ever ève ever 59
+SFX b0 evrer èvre evrer 59
+SFX b0 eter ète eter 59
+SFX b0 eler èle eler 59
+SFX b0 ecer èces ecer 60
+SFX b0 emer èmes emer 60
+SFX b0 ener ènes ener 60
+SFX b0 eper èpes eper 60
+SFX b0 erer ères erer 60
+SFX b0 eser èses eser 60
+SFX b0 ever èves ever 60
+SFX b0 evrer èvres evrer 60
+SFX b0 eter ètes eter 60
+SFX b0 eler èles eler 60
+SFX b0 ecer èce ecer 61
+SFX b0 emer ème emer 61
+SFX b0 ener ène ener 61
+SFX b0 eper èpe eper 61
+SFX b0 erer ère erer 61
+SFX b0 eser èse eser 61
+SFX b0 ever ève ever 61
+SFX b0 evrer èvre evrer 61
+SFX b0 eter ète eter 61
+SFX b0 eler èle eler 61
+SFX b0 er ions er 62
+SFX b0 er iez er 63
+SFX b0 ecer ècent ecer 64
+SFX b0 emer èment emer 64
+SFX b0 ener ènent ener 64
+SFX b0 eper èpent eper 64
+SFX b0 erer èrent erer 64
+SFX b0 eser èsent eser 64
+SFX b0 ever èvent ever 64
+SFX b0 evrer èvrent evrer 64
+SFX b0 eter ètent eter 64
+SFX b0 eler èlent eler 64
+SFX b0 er asse [^c]er 65
+SFX b0 cer çasse cer 65
+SFX b0 er asses [^c]er 66
+SFX b0 cer çasses cer 66
+SFX b0 er ât [^c]er 67
+SFX b0 cer çât cer 67
+SFX b0 er assions [^c]er 68
+SFX b0 cer çassions cer 68
+SFX b0 er assiez [^c]er 69
+SFX b0 cer çassiez cer 69
+SFX b0 er assent [^c]er 70
+SFX b0 cer çassent cer 70
+SFX b0 ecer èce ecer 71
+SFX b0 emer ème emer 71
+SFX b0 ener ène ener 71
+SFX b0 eper èpe eper 71
+SFX b0 erer ère erer 71
+SFX b0 eser èse eser 71
+SFX b0 ever ève ever 71
+SFX b0 evrer èvre evrer 71
+SFX b0 eter ète eter 71
+SFX b0 eler èle eler 71
+SFX b0 er ons [^c]er 72
+SFX b0 cer çons cer 72
+SFX b0 er ez er 73
+
+SFX b1 Y 254
+SFX b1 er er/20 er 22
+SFX b1 er ant/21 [^c]er 23
+SFX b1 cer çant/21 cer 23
+SFX b1 ecer èce/22 ecer 28
+SFX b1 emer ème/22 emer 28
+SFX b1 ener ène/22 ener 28
+SFX b1 eper èpe/22 eper 28
+SFX b1 erer ère/22 erer 28
+SFX b1 eser èse/22 eser 28
+SFX b1 ever ève/22 ever 28
+SFX b1 evrer èvre/22 evrer 28
+SFX b1 eter ète/22 eter 28
+SFX b1 eler èle/22 eler 28
+SFX b1 ecer èces/16 ecer 29
+SFX b1 emer èmes/16 emer 29
+SFX b1 ener ènes/16 ener 29
+SFX b1 eper èpes/16 eper 29
+SFX b1 erer ères/16 erer 29
+SFX b1 eser èses/16 eser 29
+SFX b1 ever èves/16 ever 29
+SFX b1 evrer èvres/16 evrer 29
+SFX b1 eter ètes/16 eter 29
+SFX b1 eler èles/16 eler 29
+SFX b1 ecer èce/21 ecer 30
+SFX b1 emer ème/21 emer 30
+SFX b1 ener ène/21 ener 30
+SFX b1 eper èpe/21 eper 30
+SFX b1 erer ère/21 erer 30
+SFX b1 eser èse/21 eser 30
+SFX b1 ever ève/21 ever 30
+SFX b1 evrer èvre/21 evrer 30
+SFX b1 eter ète/21 eter 30
+SFX b1 eler èle/21 eler 30
+SFX b1 er ons/16 [^c]er 31
+SFX b1 cer çons/16 cer 31
+SFX b1 er ez/16 er 32
+SFX b1 ecer ècent/21 ecer 33
+SFX b1 emer èment/21 emer 33
+SFX b1 ener ènent/21 ener 33
+SFX b1 eper èpent/21 eper 33
+SFX b1 erer èrent/21 erer 33
+SFX b1 eser èsent/21 eser 33
+SFX b1 ever èvent/21 ever 33
+SFX b1 evrer èvrent/21 evrer 33
+SFX b1 eter ètent/21 eter 33
+SFX b1 eler èlent/21 eler 33
+SFX b1 er ais/22 [^c]er 34
+SFX b1 cer çais/22 cer 34
+SFX b1 er ais/16 [^c]er 35
+SFX b1 cer çais/16 cer 35
+SFX b1 er ait/21 [^c]er 36
+SFX b1 cer çait/21 cer 36
+SFX b1 er ions/16 er 37
+SFX b1 er iez/16 er 38
+SFX b1 er aient/21 [^c]er 39
+SFX b1 cer çaient/21 cer 39
+SFX b1 er ai/22 [^c]er 40
+SFX b1 cer çai/22 cer 40
+SFX b1 er as/16 [^c]er 42
+SFX b1 cer ças/16 cer 42
+SFX b1 er a/21 [^c]er 43
+SFX b1 cer ça/21 cer 43
+SFX b1 er âmes/16 [^c]er 44
+SFX b1 cer çâmes/16 cer 44
+SFX b1 er âtes/16 [^c]er 45
+SFX b1 cer çâtes/16 cer 45
+SFX b1 er èrent/21 er 46
+SFX b1 ecer ècerai/22 ecer 47
+SFX b1 emer èmerai/22 emer 47
+SFX b1 ener ènerai/22 ener 47
+SFX b1 eper èperai/22 eper 47
+SFX b1 erer èrerai/22 erer 47
+SFX b1 eser èserai/22 eser 47
+SFX b1 ever èverai/22 ever 47
+SFX b1 evrer èvrerai/22 evrer 47
+SFX b1 eter èterai/22 eter 47
+SFX b1 eler èlerai/22 eler 47
+SFX b1 ecer èceras/16 ecer 48
+SFX b1 emer èmeras/16 emer 48
+SFX b1 ener èneras/16 ener 48
+SFX b1 eper èperas/16 eper 48
+SFX b1 erer èreras/16 erer 48
+SFX b1 eser èseras/16 eser 48
+SFX b1 ever èveras/16 ever 48
+SFX b1 evrer èvreras/16 evrer 48
+SFX b1 eter èteras/16 eter 48
+SFX b1 eler èleras/16 eler 48
+SFX b1 ecer ècera/21 ecer 49
+SFX b1 emer èmera/21 emer 49
+SFX b1 ener ènera/21 ener 49
+SFX b1 eper èpera/21 eper 49
+SFX b1 erer èrera/21 erer 49
+SFX b1 eser èsera/21 eser 49
+SFX b1 ever èvera/21 ever 49
+SFX b1 evrer èvrera/21 evrer 49
+SFX b1 eter ètera/21 eter 49
+SFX b1 eler èlera/21 eler 49
+SFX b1 ecer ècerons/16 ecer 50
+SFX b1 emer èmerons/16 emer 50
+SFX b1 ener ènerons/16 ener 50
+SFX b1 eper èperons/16 eper 50
+SFX b1 erer èrerons/16 erer 50
+SFX b1 eser èserons/16 eser 50
+SFX b1 ever èverons/16 ever 50
+SFX b1 evrer èvrerons/16 evrer 50
+SFX b1 eter èterons/16 eter 50
+SFX b1 eler èlerons/16 eler 50
+SFX b1 ecer ècerez/16 ecer 51
+SFX b1 emer èmerez/16 emer 51
+SFX b1 ener ènerez/16 ener 51
+SFX b1 eper èperez/16 eper 51
+SFX b1 erer èrerez/16 erer 51
+SFX b1 eser èserez/16 eser 51
+SFX b1 ever èverez/16 ever 51
+SFX b1 evrer èvrerez/16 evrer 51
+SFX b1 eter èterez/16 eter 51
+SFX b1 eler èlerez/16 eler 51
+SFX b1 ecer èceront/21 ecer 52
+SFX b1 emer èmeront/21 emer 52
+SFX b1 ener èneront/21 ener 52
+SFX b1 eper èperont/21 eper 52
+SFX b1 erer èreront/21 erer 52
+SFX b1 eser èseront/21 eser 52
+SFX b1 ever èveront/21 ever 52
+SFX b1 evrer èvreront/21 evrer 52
+SFX b1 eter èteront/21 eter 52
+SFX b1 eler èleront/21 eler 52
+SFX b1 ecer ècerais/22 ecer 53
+SFX b1 emer èmerais/22 emer 53
+SFX b1 ener ènerais/22 ener 53
+SFX b1 eper èperais/22 eper 53
+SFX b1 erer èrerais/22 erer 53
+SFX b1 eser èserais/22 eser 53
+SFX b1 ever èverais/22 ever 53
+SFX b1 evrer èvrerais/22 evrer 53
+SFX b1 eter èterais/22 eter 53
+SFX b1 eler èlerais/16 eler 53
+SFX b1 ecer ècerais/16 ecer 54
+SFX b1 emer èmerais/16 emer 54
+SFX b1 ener ènerais/16 ener 54
+SFX b1 eper èperais/16 eper 54
+SFX b1 erer èrerais/16 erer 54
+SFX b1 eser èserais/16 eser 54
+SFX b1 ever èverais/16 ever 54
+SFX b1 evrer èvrerais/16 evrer 54
+SFX b1 eter èterais/16 eter 54
+SFX b1 eler èlerais/16 eler 54
+SFX b1 ecer ècerait/21 ecer 55
+SFX b1 emer èmerait/21 emer 55
+SFX b1 ener ènerait/21 ener 55
+SFX b1 eper èperait/21 eper 55
+SFX b1 erer èrerait/21 erer 55
+SFX b1 eser èserait/21 eser 55
+SFX b1 ever èverait/21 ever 55
+SFX b1 evrer èvrerait/21 evrer 55
+SFX b1 eter èterait/21 eter 55
+SFX b1 eler èlerait/21 eler 55
+SFX b1 ecer ècerions/16 ecer 56
+SFX b1 emer èmerions/16 emer 56
+SFX b1 ener ènerions/16 ener 56
+SFX b1 eper èperions/16 eper 56
+SFX b1 erer èrerions/16 erer 56
+SFX b1 eser èserions/16 eser 56
+SFX b1 ever èverions/16 ever 56
+SFX b1 evrer èvrerions/16 evrer 56
+SFX b1 eter èterions/16 eter 56
+SFX b1 eler èlerions/16 eler 56
+SFX b1 ecer èceriez/16 ecer 57
+SFX b1 emer èmeriez/16 emer 57
+SFX b1 ener èneriez/16 ener 57
+SFX b1 eper èperiez/16 eper 57
+SFX b1 erer èreriez/16 erer 57
+SFX b1 eser èseriez/16 eser 57
+SFX b1 ever èveriez/16 ever 57
+SFX b1 evrer èvreriez/16 evrer 57
+SFX b1 eter èteriez/16 eter 57
+SFX b1 eler èleriez/16 eler 57
+SFX b1 ecer èceraient/21 ecer 58
+SFX b1 emer èmeraient/21 emer 58
+SFX b1 ener èneraient/21 ener 58
+SFX b1 eper èperaient/21 eper 58
+SFX b1 erer èreraient/21 erer 58
+SFX b1 eser èseraient/21 eser 58
+SFX b1 ever èveraient/21 ever 58
+SFX b1 evrer èvreraient/21 evrer 58
+SFX b1 eter èteraient/21 eter 58
+SFX b1 eler èleraient/21 eler 58
+SFX b1 ecer èce/22 ecer 59
+SFX b1 emer ème/22 emer 59
+SFX b1 ener ène/22 ener 59
+SFX b1 eper èpe/22 eper 59
+SFX b1 erer ère/22 erer 59
+SFX b1 eser èse/22 eser 59
+SFX b1 ever ève/22 ever 59
+SFX b1 evrer èvre/22 evrer 59
+SFX b1 eter ète/22 eter 59
+SFX b1 eler èle/22 eler 59
+SFX b1 ecer èces/16 ecer 60
+SFX b1 emer èmes/16 emer 60
+SFX b1 ener ènes/16 ener 60
+SFX b1 eper èpes/16 eper 60
+SFX b1 erer ères/16 erer 60
+SFX b1 eser èses/16 eser 60
+SFX b1 ever èves/16 ever 60
+SFX b1 evrer èvres/16 evrer 60
+SFX b1 eter ètes/16 eter 60
+SFX b1 eler èles/16 eler 60
+SFX b1 ecer èce/21 ecer 61
+SFX b1 emer ème/21 emer 61
+SFX b1 ener ène/21 ener 61
+SFX b1 eper èpe/21 eper 61
+SFX b1 erer ère/21 erer 61
+SFX b1 eser èse/21 eser 61
+SFX b1 ever ève/21 ever 61
+SFX b1 evrer èvre/21 evrer 61
+SFX b1 eter ète/21 eter 61
+SFX b1 eler èle/21 eler 61
+SFX b1 er ions/16 er 62
+SFX b1 er iez/16 er 63
+SFX b1 ecer ècent/21 ecer 64
+SFX b1 emer èment/21 emer 64
+SFX b1 ener ènent/21 ener 64
+SFX b1 eper èpent/21 eper 64
+SFX b1 erer èrent/21 erer 64
+SFX b1 eser èsent/21 eser 64
+SFX b1 ever èvent/21 ever 64
+SFX b1 evrer èvrent/21 evrer 64
+SFX b1 eter ètent/21 eter 64
+SFX b1 eler èlent/21 eler 64
+SFX b1 er asse/22 [^c]er 65
+SFX b1 cer çasse/22 cer 65
+SFX b1 er asses/16 [^c]er 66
+SFX b1 cer çasses/16 cer 66
+SFX b1 er ât/21 [^c]er 67
+SFX b1 cer çât/21 cer 67
+SFX b1 er assions/16 [^c]er 68
+SFX b1 cer çassions/16 cer 68
+SFX b1 er assiez/16 [^c]er 69
+SFX b1 cer çassiez/16 cer 69
+SFX b1 er assent/21 [^c]er 70
+SFX b1 cer çassent/21 cer 70
+SFX b1 ecer èce/16 ecer 71
+SFX b1 emer ème/16 emer 71
+SFX b1 ener ène/16 ener 71
+SFX b1 eper èpe/16 eper 71
+SFX b1 erer ère/16 erer 71
+SFX b1 eser èse/16 eser 71
+SFX b1 ever ève/16 ever 71
+SFX b1 evrer èvre/16 evrer 71
+SFX b1 eter ète/16 eter 71
+SFX b1 eler èle/16 eler 71
+SFX b1 er ons/16 [^c]er 72
+SFX b1 cer çons/16 cer 72
+SFX b1 er ez/16 er 73
+
+SFX b2 Y 254
+SFX b2 er er/17 er 22
+SFX b2 er ant/18 [^c]er 23
+SFX b2 cer çant/18 cer 23
+SFX b2 ecer èce/7 ecer 28
+SFX b2 emer ème/7 emer 28
+SFX b2 ener ène/7 ener 28
+SFX b2 eper èpe/7 eper 28
+SFX b2 erer ère/7 erer 28
+SFX b2 eser èse/7 eser 28
+SFX b2 ever ève/7 ever 28
+SFX b2 evrer èvre/7 evrer 28
+SFX b2 eter ète/7 eter 28
+SFX b2 eler èle/7 eler 28
+SFX b2 ecer èces/10 ecer 29
+SFX b2 emer èmes/10 emer 29
+SFX b2 ener ènes/10 ener 29
+SFX b2 eper èpes/10 eper 29
+SFX b2 erer ères/10 erer 29
+SFX b2 eser èses/10 eser 29
+SFX b2 ever èves/10 ever 29
+SFX b2 evrer èvres/10 evrer 29
+SFX b2 eter ètes/10 eter 29
+SFX b2 eler èles/10 eler 29
+SFX b2 ecer èce/18 ecer 30
+SFX b2 emer ème/18 emer 30
+SFX b2 ener ène/18 ener 30
+SFX b2 eper èpe/18 eper 30
+SFX b2 erer ère/18 erer 30
+SFX b2 eser èse/18 eser 30
+SFX b2 ever ève/18 ever 30
+SFX b2 evrer èvre/18 evrer 30
+SFX b2 eter ète/18 eter 30
+SFX b2 eler èle/18 eler 30
+SFX b2 er ons/9 [^c]er 31
+SFX b2 cer çons/9 cer 31
+SFX b2 er ez/10 er 32
+SFX b2 ecer ècent/18 ecer 33
+SFX b2 emer èment/18 emer 33
+SFX b2 ener ènent/18 ener 33
+SFX b2 eper èpent/18 eper 33
+SFX b2 erer èrent/18 erer 33
+SFX b2 eser èsent/18 eser 33
+SFX b2 ever èvent/18 ever 33
+SFX b2 evrer èvrent/18 evrer 33
+SFX b2 eter ètent/18 eter 33
+SFX b2 eler èlent/18 eler 33
+SFX b2 er ais/7 [^c]er 34
+SFX b2 cer çais/7 cer 34
+SFX b2 er ais/10 [^c]er 35
+SFX b2 cer çais/10 cer 35
+SFX b2 er ait/18 [^c]er 36
+SFX b2 cer çait/18 cer 36
+SFX b2 er ions/9 er 37
+SFX b2 er iez/10 er 38
+SFX b2 er aient/18 [^c]er 39
+SFX b2 cer çaient/18 cer 39
+SFX b2 er ai/7 [^c]er 40
+SFX b2 cer çai/7 cer 40
+SFX b2 er as/10 [^c]er 42
+SFX b2 cer ças/10 cer 42
+SFX b2 er a/18 [^c]er 43
+SFX b2 cer ça/18 cer 43
+SFX b2 er âmes/9 [^c]er 44
+SFX b2 cer çâmes/9 cer 44
+SFX b2 er âtes/10 [^c]er 45
+SFX b2 cer çâtes/10 cer 45
+SFX b2 er èrent/18 er 46
+SFX b2 ecer ècerai/7 ecer 47
+SFX b2 emer èmerai/7 emer 47
+SFX b2 ener ènerai/7 ener 47
+SFX b2 eper èperai/7 eper 47
+SFX b2 erer èrerai/7 erer 47
+SFX b2 eser èserai/7 eser 47
+SFX b2 ever èverai/7 ever 47
+SFX b2 evrer èvrerai/7 evrer 47
+SFX b2 eter èterai/7 eter 47
+SFX b2 eler èlerai/7 eler 47
+SFX b2 ecer èceras/10 ecer 48
+SFX b2 emer èmeras/10 emer 48
+SFX b2 ener èneras/10 ener 48
+SFX b2 eper èperas/10 eper 48
+SFX b2 erer èreras/10 erer 48
+SFX b2 eser èseras/10 eser 48
+SFX b2 ever èveras/10 ever 48
+SFX b2 evrer èvreras/10 evrer 48
+SFX b2 eter èteras/10 eter 48
+SFX b2 eler èleras/10 eler 48
+SFX b2 ecer ècera/18 ecer 49
+SFX b2 emer èmera/18 emer 49
+SFX b2 ener ènera/18 ener 49
+SFX b2 eper èpera/18 eper 49
+SFX b2 erer èrera/18 erer 49
+SFX b2 eser èsera/18 eser 49
+SFX b2 ever èvera/18 ever 49
+SFX b2 evrer èvrera/18 evrer 49
+SFX b2 eter ètera/18 eter 49
+SFX b2 eler èlera/18 eler 49
+SFX b2 ecer ècerons/9 ecer 50
+SFX b2 emer èmerons/9 emer 50
+SFX b2 ener ènerons/9 ener 50
+SFX b2 eper èperons/9 eper 50
+SFX b2 erer èrerons/9 erer 50
+SFX b2 eser èserons/9 eser 50
+SFX b2 ever èverons/9 ever 50
+SFX b2 evrer èvrerons/9 evrer 50
+SFX b2 eter èterons/9 eter 50
+SFX b2 eler èlerons/9 eler 50
+SFX b2 ecer ècerez/10 ecer 51
+SFX b2 emer èmerez/10 emer 51
+SFX b2 ener ènerez/10 ener 51
+SFX b2 eper èperez/10 eper 51
+SFX b2 erer èrerez/10 erer 51
+SFX b2 eser èserez/10 eser 51
+SFX b2 ever èverez/10 ever 51
+SFX b2 evrer èvrerez/10 evrer 51
+SFX b2 eter èterez/10 eter 51
+SFX b2 eler èlerez/10 eler 51
+SFX b2 ecer èceront/18 ecer 52
+SFX b2 emer èmeront/18 emer 52
+SFX b2 ener èneront/18 ener 52
+SFX b2 eper èperont/18 eper 52
+SFX b2 erer èreront/18 erer 52
+SFX b2 eser èseront/18 eser 52
+SFX b2 ever èveront/18 ever 52
+SFX b2 evrer èvreront/18 evrer 52
+SFX b2 eter èteront/18 eter 52
+SFX b2 eler èleront/18 eler 52
+SFX b2 ecer ècerais/7 ecer 53
+SFX b2 emer èmerais/7 emer 53
+SFX b2 ener ènerais/7 ener 53
+SFX b2 eper èperais/7 eper 53
+SFX b2 erer èrerais/7 erer 53
+SFX b2 eser èserais/7 eser 53
+SFX b2 ever èverais/7 ever 53
+SFX b2 evrer èvrerais/7 evrer 53
+SFX b2 eter èterais/7 eter 53
+SFX b2 eler èlerais/7 eler 53
+SFX b2 ecer ècerais/10 ecer 54
+SFX b2 emer èmerais/10 emer 54
+SFX b2 ener ènerais/10 ener 54
+SFX b2 eper èperais/10 eper 54
+SFX b2 erer èrerais/10 erer 54
+SFX b2 eser èserais/10 eser 54
+SFX b2 ever èverais/10 ever 54
+SFX b2 evrer èvrerais/10 evrer 54
+SFX b2 eter èterais/10 eter 54
+SFX b2 eler èlerais/10 eler 54
+SFX b2 ecer ècerait/18 ecer 55
+SFX b2 emer èmerait/18 emer 55
+SFX b2 ener ènerait/18 ener 55
+SFX b2 eper èperait/18 eper 55
+SFX b2 erer èrerait/18 erer 55
+SFX b2 eser èserait/18 eser 55
+SFX b2 ever èverait/18 ever 55
+SFX b2 evrer èvrerait/18 evrer 55
+SFX b2 eter èterait/18 eter 55
+SFX b2 eler èlerait/18 eler 55
+SFX b2 ecer ècerions/9 ecer 56
+SFX b2 emer èmerions/9 emer 56
+SFX b2 ener ènerions/9 ener 56
+SFX b2 eper èperions/9 eper 56
+SFX b2 erer èrerions/9 erer 56
+SFX b2 eser èserions/9 eser 56
+SFX b2 ever èverions/9 ever 56
+SFX b2 evrer èvrerions/9 evrer 56
+SFX b2 eter èterions/9 eter 56
+SFX b2 eler èlerions/9 eler 56
+SFX b2 ecer èceriez/10 ecer 57
+SFX b2 emer èmeriez/10 emer 57
+SFX b2 ener èneriez/10 ener 57
+SFX b2 eper èperiez/10 eper 57
+SFX b2 erer èreriez/10 erer 57
+SFX b2 eser èseriez/10 eser 57
+SFX b2 ever èveriez/10 ever 57
+SFX b2 evrer èvreriez/10 evrer 57
+SFX b2 eter èteriez/10 eter 57
+SFX b2 eler èleriez/10 eler 57
+SFX b2 ecer èceraient/18 ecer 58
+SFX b2 emer èmeraient/18 emer 58
+SFX b2 ener èneraient/18 ener 58
+SFX b2 eper èperaient/18 eper 58
+SFX b2 erer èreraient/18 erer 58
+SFX b2 eser èseraient/18 eser 58
+SFX b2 ever èveraient/18 ever 58
+SFX b2 evrer èvreraient/18 evrer 58
+SFX b2 eter èteraient/18 eter 58
+SFX b2 eler èleraient/18 eler 58
+SFX b2 ecer èce/23 ecer 59
+SFX b2 emer ème/23 emer 59
+SFX b2 ener ène/23 ener 59
+SFX b2 eper èpe/23 eper 59
+SFX b2 erer ère/23 erer 59
+SFX b2 eser èse/23 eser 59
+SFX b2 ever ève/23 ever 59
+SFX b2 evrer èvre/23 evrer 59
+SFX b2 eter ète/23 eter 59
+SFX b2 eler èle/23 eler 59
+SFX b2 ecer èces/15 ecer 60
+SFX b2 emer èmes/15 emer 60
+SFX b2 ener ènes/15 ener 60
+SFX b2 eper èpes/15 eper 60
+SFX b2 erer ères/15 erer 60
+SFX b2 eser èses/15 eser 60
+SFX b2 ever èves/15 ever 60
+SFX b2 evrer èvres/15 evrer 60
+SFX b2 eter ètes/15 eter 60
+SFX b2 eler èles/15 eler 60
+SFX b2 ecer èce/18 ecer 61
+SFX b2 emer ème/18 emer 61
+SFX b2 ener ène/18 ener 61
+SFX b2 eper èpe/18 eper 61
+SFX b2 erer ère/18 erer 61
+SFX b2 eser èse/18 eser 61
+SFX b2 ever ève/18 ever 61
+SFX b2 evrer èvre/18 evrer 61
+SFX b2 eter ète/18 eter 61
+SFX b2 eler èle/18 eler 61
+SFX b2 er ions/14 er 62
+SFX b2 er iez/15 er 63
+SFX b2 ecer ècent/18 ecer 64
+SFX b2 emer èment/18 emer 64
+SFX b2 ener ènent/18 ener 64
+SFX b2 eper èpent/18 eper 64
+SFX b2 erer èrent/18 erer 64
+SFX b2 eser èsent/18 eser 64
+SFX b2 ever èvent/18 ever 64
+SFX b2 evrer èvrent/18 evrer 64
+SFX b2 eter ètent/18 eter 64
+SFX b2 eler èlent/18 eler 64
+SFX b2 er asse/7 [^c]er 65
+SFX b2 cer çasse/7 cer 65
+SFX b2 er asses/10 [^c]er 66
+SFX b2 cer çasses/10 cer 66
+SFX b2 er ât/18 [^c]er 67
+SFX b2 cer çât/18 cer 67
+SFX b2 er assions/9 [^c]er 68
+SFX b2 cer çassions/9 cer 68
+SFX b2 er assiez/10 [^c]er 69
+SFX b2 cer çassiez/10 cer 69
+SFX b2 er assent/18 [^c]er 70
+SFX b2 cer çassent/18 cer 70
+SFX b2 ecer èce/15 ecer 71
+SFX b2 emer ème/15 emer 71
+SFX b2 ener ène/15 ener 71
+SFX b2 eper èpe/15 eper 71
+SFX b2 erer ère/15 erer 71
+SFX b2 eser èse/15 eser 71
+SFX b2 ever ève/15 ever 71
+SFX b2 evrer èvre/15 evrer 71
+SFX b2 eter ète/15 eter 71
+SFX b2 eler èle/15 eler 71
+SFX b2 er ons/24 [^c]er 72
+SFX b2 cer çons/24 cer 72
+SFX b2 er ez/15 er 73
+
+SFX b3 Y 254
+SFX b3 er er/25 er 22
+SFX b3 er ant/25 [^c]er 23
+SFX b3 cer çant/25 cer 23
+SFX b3 ecer èce/26 ecer 28
+SFX b3 emer ème/26 emer 28
+SFX b3 ener ène/26 ener 28
+SFX b3 eper èpe/26 eper 28
+SFX b3 erer ère/26 erer 28
+SFX b3 eser èse/26 eser 28
+SFX b3 ever ève/26 ever 28
+SFX b3 evrer èvre/26 evrer 28
+SFX b3 eter ète/26 eter 28
+SFX b3 eler èle/26 eler 28
+SFX b3 ecer èces/27 ecer 29
+SFX b3 emer èmes/27 emer 29
+SFX b3 ener ènes/27 ener 29
+SFX b3 eper èpes/27 eper 29
+SFX b3 erer ères/27 erer 29
+SFX b3 eser èses/27 eser 29
+SFX b3 ever èves/27 ever 29
+SFX b3 evrer èvres/27 evrer 29
+SFX b3 eter ètes/27 eter 29
+SFX b3 eler èles/27 eler 29
+SFX b3 ecer èce/28 ecer 30
+SFX b3 emer ème/28 emer 30
+SFX b3 ener ène/28 ener 30
+SFX b3 eper èpe/28 eper 30
+SFX b3 erer ère/28 erer 30
+SFX b3 eser èse/28 eser 30
+SFX b3 ever ève/28 ever 30
+SFX b3 evrer èvre/28 evrer 30
+SFX b3 eter ète/28 eter 30
+SFX b3 eler èle/28 eler 30
+SFX b3 er ons [^c]er 31
+SFX b3 cer çons cer 31
+SFX b3 er ez er 32
+SFX b3 ecer ècent/28 ecer 33
+SFX b3 emer èment/28 emer 33
+SFX b3 ener ènent/28 ener 33
+SFX b3 eper èpent/28 eper 33
+SFX b3 erer èrent/28 erer 33
+SFX b3 eser èsent/28 eser 33
+SFX b3 ever èvent/28 ever 33
+SFX b3 evrer èvrent/28 evrer 33
+SFX b3 eter ètent/28 eter 33
+SFX b3 eler èlent/28 eler 33
+SFX b3 er ais/26 [^c]er 34
+SFX b3 cer çais/26 cer 34
+SFX b3 er ais/27 [^c]er 35
+SFX b3 cer çais/27 cer 35
+SFX b3 er ait/28 [^c]er 36
+SFX b3 cer çait/28 cer 36
+SFX b3 er ions er 37
+SFX b3 er iez er 38
+SFX b3 er aient/28 [^c]er 39
+SFX b3 cer çaient/28 cer 39
+SFX b3 er ai/26 [^c]er 40
+SFX b3 cer çai/26 cer 40
+SFX b3 er as/27 [^c]er 42
+SFX b3 cer ças/27 cer 42
+SFX b3 er a/28 [^c]er 43
+SFX b3 cer ça/28 cer 43
+SFX b3 er âmes [^c]er 44
+SFX b3 cer çâmes cer 44
+SFX b3 er âtes [^c]er 45
+SFX b3 cer çâtes cer 45
+SFX b3 er èrent/28 er 46
+SFX b3 ecer ècerai/26 ecer 47
+SFX b3 emer èmerai/26 emer 47
+SFX b3 ener ènerai/26 ener 47
+SFX b3 eper èperai/26 eper 47
+SFX b3 erer èrerai/26 erer 47
+SFX b3 eser èserai/26 eser 47
+SFX b3 ever èverai/26 ever 47
+SFX b3 evrer èvrerai/26 evrer 47
+SFX b3 eter èterai/26 eter 47
+SFX b3 eler èlerai/26 eler 47
+SFX b3 ecer èceras/27 ecer 48
+SFX b3 emer èmeras/27 emer 48
+SFX b3 ener èneras/27 ener 48
+SFX b3 eper èperas/27 eper 48
+SFX b3 erer èreras/27 erer 48
+SFX b3 eser èseras/27 eser 48
+SFX b3 ever èveras/27 ever 48
+SFX b3 evrer èvreras/27 evrer 48
+SFX b3 eter èteras/27 eter 48
+SFX b3 eler èleras/27 eler 48
+SFX b3 ecer ècera/28 ecer 49
+SFX b3 emer èmera/28 emer 49
+SFX b3 ener ènera/28 ener 49
+SFX b3 eper èpera/28 eper 49
+SFX b3 erer èrera/28 erer 49
+SFX b3 eser èsera/28 eser 49
+SFX b3 ever èvera/28 ever 49
+SFX b3 evrer èvrera/28 evrer 49
+SFX b3 eter ètera/28 eter 49
+SFX b3 eler èlera/28 eler 49
+SFX b3 ecer ècerons ecer 50
+SFX b3 emer èmerons emer 50
+SFX b3 ener ènerons ener 50
+SFX b3 eper èperons eper 50
+SFX b3 erer èrerons erer 50
+SFX b3 eser èserons eser 50
+SFX b3 ever èverons ever 50
+SFX b3 evrer èvrerons evrer 50
+SFX b3 eter èterons eter 50
+SFX b3 eler èlerons eler 50
+SFX b3 ecer ècerez ecer 51
+SFX b3 emer èmerez emer 51
+SFX b3 ener ènerez ener 51
+SFX b3 eper èperez eper 51
+SFX b3 erer èrerez erer 51
+SFX b3 eser èserez eser 51
+SFX b3 ever èverez ever 51
+SFX b3 evrer èvrerez evrer 51
+SFX b3 eter èterez eter 51
+SFX b3 eler èlerez eler 51
+SFX b3 ecer èceront/28 ecer 52
+SFX b3 emer èmeront/28 emer 52
+SFX b3 ener èneront/28 ener 52
+SFX b3 eper èperont/28 eper 52
+SFX b3 erer èreront/28 erer 52
+SFX b3 eser èseront/28 eser 52
+SFX b3 ever èveront/28 ever 52
+SFX b3 evrer èvreront/28 evrer 52
+SFX b3 eter èteront/28 eter 52
+SFX b3 eler èleront/28 eler 52
+SFX b3 ecer ècerais/26 ecer 53
+SFX b3 emer èmerais/26 emer 53
+SFX b3 ener ènerais/26 ener 53
+SFX b3 eper èperais/26 eper 53
+SFX b3 erer èrerais/26 erer 53
+SFX b3 eser èserais/26 eser 53
+SFX b3 ever èverais/26 ever 53
+SFX b3 evrer èvrerais/26 evrer 53
+SFX b3 eter èterais/26 eter 53
+SFX b3 eler èlerais/26 eler 53
+SFX b3 ecer ècerais/27 ecer 54
+SFX b3 emer èmerais/27 emer 54
+SFX b3 ener ènerais/27 ener 54
+SFX b3 eper èperais/27 eper 54
+SFX b3 erer èrerais/27 erer 54
+SFX b3 eser èserais/27 eser 54
+SFX b3 ever èverais/27 ever 54
+SFX b3 evrer èvrerais/27 evrer 54
+SFX b3 eter èterais/27 eter 54
+SFX b3 eler èlerais/27 eler 54
+SFX b3 ecer ècerait/28 ecer 55
+SFX b3 emer èmerait/28 emer 55
+SFX b3 ener ènerait/28 ener 55
+SFX b3 eper èperait/28 eper 55
+SFX b3 erer èrerait/28 erer 55
+SFX b3 eser èserait/28 eser 55
+SFX b3 ever èverait/28 ever 55
+SFX b3 evrer èvrerait/28 evrer 55
+SFX b3 eter èterait/28 eter 55
+SFX b3 eler èlerait/28 eler 55
+SFX b3 ecer ècerions ecer 56
+SFX b3 emer èmerions emer 56
+SFX b3 ener ènerions ener 56
+SFX b3 eper èperions eper 56
+SFX b3 erer èrerions erer 56
+SFX b3 eser èserions eser 56
+SFX b3 ever èverions ever 56
+SFX b3 evrer èvrerions evrer 56
+SFX b3 eter èterions eter 56
+SFX b3 eler èlerions eler 56
+SFX b3 ecer èceriez ecer 57
+SFX b3 emer èmeriez emer 57
+SFX b3 ener èneriez ener 57
+SFX b3 eper èperiez eper 57
+SFX b3 erer èreriez erer 57
+SFX b3 eser èseriez eser 57
+SFX b3 ever èveriez ever 57
+SFX b3 evrer èvreriez evrer 57
+SFX b3 eter èteriez eter 57
+SFX b3 eler èleriez eler 57
+SFX b3 ecer èceraient/28 ecer 58
+SFX b3 emer èmeraient/28 emer 58
+SFX b3 ener èneraient/28 ener 58
+SFX b3 eper èperaient/28 eper 58
+SFX b3 erer èreraient/28 erer 58
+SFX b3 eser èseraient/28 eser 58
+SFX b3 ever èveraient/28 ever 58
+SFX b3 evrer èvreraient/28 evrer 58
+SFX b3 eter èteraient/28 eter 58
+SFX b3 eler èleraient/28 eler 58
+SFX b3 ecer èce/26 ecer 59
+SFX b3 emer ème/26 emer 59
+SFX b3 ener ène/26 ener 59
+SFX b3 eper èpe/26 eper 59
+SFX b3 erer ère/26 erer 59
+SFX b3 eser èse/26 eser 59
+SFX b3 ever ève/26 ever 59
+SFX b3 evrer èvre/26 evrer 59
+SFX b3 eter ète/26 eter 59
+SFX b3 eler èle/26 eler 59
+SFX b3 ecer èces/27 ecer 60
+SFX b3 emer èmes/27 emer 60
+SFX b3 ener ènes/27 ener 60
+SFX b3 eper èpes/27 eper 60
+SFX b3 erer ères/27 erer 60
+SFX b3 eser èses/27 eser 60
+SFX b3 ever èves/27 ever 60
+SFX b3 evrer èvres/27 evrer 60
+SFX b3 eter ètes/27 eter 60
+SFX b3 eler èles/27 eler 60
+SFX b3 ecer èce/28 ecer 61
+SFX b3 emer ème/28 emer 61
+SFX b3 ener ène/28 ener 61
+SFX b3 eper èpe/28 eper 61
+SFX b3 erer ère/28 erer 61
+SFX b3 eser èse/28 eser 61
+SFX b3 ever ève/28 ever 61
+SFX b3 evrer èvre/28 evrer 61
+SFX b3 eter ète/28 eter 61
+SFX b3 eler èle/28 eler 61
+SFX b3 er ions er 62
+SFX b3 er iez er 63
+SFX b3 ecer ècent/28 ecer 64
+SFX b3 emer èment/28 emer 64
+SFX b3 ener ènent/28 ener 64
+SFX b3 eper èpent/28 eper 64
+SFX b3 erer èrent/28 erer 64
+SFX b3 eser èsent/28 eser 64
+SFX b3 ever èvent/28 ever 64
+SFX b3 evrer èvrent/28 evrer 64
+SFX b3 eter ètent/28 eter 64
+SFX b3 eler èlent/28 eler 64
+SFX b3 er asse/26 [^c]er 65
+SFX b3 cer çasse/26 cer 65
+SFX b3 er asses/27 [^c]er 66
+SFX b3 cer çasses/27 cer 66
+SFX b3 er ât/28 [^c]er 67
+SFX b3 cer çât/28 cer 67
+SFX b3 er assions [^c]er 68
+SFX b3 cer çassions cer 68
+SFX b3 er assiez [^c]er 69
+SFX b3 cer çassiez cer 69
+SFX b3 er assent/28 [^c]er 70
+SFX b3 cer çassent/28 cer 70
+SFX b3 ecer èce/27 ecer 71
+SFX b3 emer ème/27 emer 71
+SFX b3 ener ène/27 ener 71
+SFX b3 eper èpe/27 eper 71
+SFX b3 erer ère/27 erer 71
+SFX b3 eser èse/27 eser 71
+SFX b3 ever ève/27 ever 71
+SFX b3 evrer èvre/27 evrer 71
+SFX b3 eter ète/27 eter 71
+SFX b3 eler èle/27 eler 71
+SFX b3 er ons [^c]er 72
+SFX b3 cer çons cer 72
+SFX b3 er ez er 73
+
+SFX b4 Y 254
+SFX b4 er er/17 er 22
+SFX b4 er ant/18 [^c]er 23
+SFX b4 cer çant/18 cer 23
+SFX b4 ecer èce/11 ecer 28
+SFX b4 emer ème/11 emer 28
+SFX b4 ener ène/11 ener 28
+SFX b4 eper èpe/11 eper 28
+SFX b4 erer ère/11 erer 28
+SFX b4 eser èse/11 eser 28
+SFX b4 ever ève/11 ever 28
+SFX b4 evrer èvre/11 evrer 28
+SFX b4 eter ète/11 eter 28
+SFX b4 eler èle/11 eler 28
+SFX b4 ecer èces/6 ecer 29
+SFX b4 emer èmes/6 emer 29
+SFX b4 ener ènes/6 ener 29
+SFX b4 eper èpes/6 eper 29
+SFX b4 erer ères/6 erer 29
+SFX b4 eser èses/6 eser 29
+SFX b4 ever èves/6 ever 29
+SFX b4 evrer èvres/6 evrer 29
+SFX b4 eter ètes/6 eter 29
+SFX b4 eler èles/6 eler 29
+SFX b4 ecer èce/18 ecer 30
+SFX b4 emer ème/18 emer 30
+SFX b4 ener ène/18 ener 30
+SFX b4 eper èpe/18 eper 30
+SFX b4 erer ère/18 erer 30
+SFX b4 eser èse/18 eser 30
+SFX b4 ever ève/18 ever 30
+SFX b4 evrer èvre/18 evrer 30
+SFX b4 eter ète/18 eter 30
+SFX b4 eler èle/18 eler 30
+SFX b4 er ons/9 [^c]er 31
+SFX b4 cer çons/9 cer 31
+SFX b4 er ez/10 er 32
+SFX b4 ecer ècent/18 ecer 33
+SFX b4 emer èment/18 emer 33
+SFX b4 ener ènent/18 ener 33
+SFX b4 eper èpent/18 eper 33
+SFX b4 erer èrent/18 erer 33
+SFX b4 eser èsent/18 eser 33
+SFX b4 ever èvent/18 ever 33
+SFX b4 evrer èvrent/18 evrer 33
+SFX b4 eter ètent/18 eter 33
+SFX b4 eler èlent/18 eler 33
+SFX b4 er ais/11 [^c]er 34
+SFX b4 cer çais/11 cer 34
+SFX b4 er ais/6 [^c]er 35
+SFX b4 cer çais/6 cer 35
+SFX b4 er ait/18 [^c]er 36
+SFX b4 cer çait/18 cer 36
+SFX b4 er ions/9 er 37
+SFX b4 er iez/10 er 38
+SFX b4 er aient/18 [^c]er 39
+SFX b4 cer çaient/18 cer 39
+SFX b4 er ai/11 [^c]er 40
+SFX b4 cer çai/11 cer 40
+SFX b4 er as/6 [^c]er 42
+SFX b4 cer ças/6 cer 42
+SFX b4 er a/18 [^c]er 43
+SFX b4 cer ça/18 cer 43
+SFX b4 er âmes/9 [^c]er 44
+SFX b4 cer çâmes/9 cer 44
+SFX b4 er âtes/10 [^c]er 45
+SFX b4 cer çâtes/10 cer 45
+SFX b4 er èrent/18 er 46
+SFX b4 ecer ècerai/11 ecer 47
+SFX b4 emer èmerai/11 emer 47
+SFX b4 ener ènerai/11 ener 47
+SFX b4 eper èperai/11 eper 47
+SFX b4 erer èrerai/11 erer 47
+SFX b4 eser èserai/11 eser 47
+SFX b4 ever èverai/11 ever 47
+SFX b4 evrer èvrerai/11 evrer 47
+SFX b4 eter èterai/11 eter 47
+SFX b4 eler èlerai/11 eler 47
+SFX b4 ecer èceras/6 ecer 48
+SFX b4 emer èmeras/6 emer 48
+SFX b4 ener èneras/6 ener 48
+SFX b4 eper èperas/6 eper 48
+SFX b4 erer èreras/6 erer 48
+SFX b4 eser èseras/6 eser 48
+SFX b4 ever èveras/6 ever 48
+SFX b4 evrer èvreras/6 evrer 48
+SFX b4 eter èteras/6 eter 48
+SFX b4 eler èleras/6 eler 48
+SFX b4 ecer ècera/18 ecer 49
+SFX b4 emer èmera/18 emer 49
+SFX b4 ener ènera/18 ener 49
+SFX b4 eper èpera/18 eper 49
+SFX b4 erer èrera/18 erer 49
+SFX b4 eser èsera/18 eser 49
+SFX b4 ever èvera/18 ever 49
+SFX b4 evrer èvrera/18 evrer 49
+SFX b4 eter ètera/18 eter 49
+SFX b4 eler èlera/18 eler 49
+SFX b4 ecer ècerons/9 ecer 50
+SFX b4 emer èmerons/9 emer 50
+SFX b4 ener ènerons/9 ener 50
+SFX b4 eper èperons/9 eper 50
+SFX b4 erer èrerons/9 erer 50
+SFX b4 eser èserons/9 eser 50
+SFX b4 ever èverons/9 ever 50
+SFX b4 evrer èvrerons/9 evrer 50
+SFX b4 eter èterons/9 eter 50
+SFX b4 eler èlerons/9 eler 50
+SFX b4 ecer ècerez/10 ecer 51
+SFX b4 emer èmerez/10 emer 51
+SFX b4 ener ènerez/10 ener 51
+SFX b4 eper èperez/10 eper 51
+SFX b4 erer èrerez/10 erer 51
+SFX b4 eser èserez/10 eser 51
+SFX b4 ever èverez/10 ever 51
+SFX b4 evrer èvrerez/10 evrer 51
+SFX b4 eter èterez/10 eter 51
+SFX b4 eler èlerez/10 eler 51
+SFX b4 ecer èceront/18 ecer 52
+SFX b4 emer èmeront/18 emer 52
+SFX b4 ener èneront/18 ener 52
+SFX b4 eper èperont/18 eper 52
+SFX b4 erer èreront/18 erer 52
+SFX b4 eser èseront/18 eser 52
+SFX b4 ever èveront/18 ever 52
+SFX b4 evrer èvreront/18 evrer 52
+SFX b4 eter èteront/18 eter 52
+SFX b4 eler èleront/18 eler 52
+SFX b4 ecer ècerais/11 ecer 53
+SFX b4 emer èmerais/11 emer 53
+SFX b4 ener ènerais/11 ener 53
+SFX b4 eper èperais/11 eper 53
+SFX b4 erer èrerais/11 erer 53
+SFX b4 eser èserais/11 eser 53
+SFX b4 ever èverais/11 ever 53
+SFX b4 evrer èvrerais/11 evrer 53
+SFX b4 eter èterais/11 eter 53
+SFX b4 eler èlerais/11 eler 53
+SFX b4 ecer ècerais/6 ecer 54
+SFX b4 emer èmerais/6 emer 54
+SFX b4 ener ènerais/6 ener 54
+SFX b4 eper èperais/6 eper 54
+SFX b4 erer èrerais/6 erer 54
+SFX b4 eser èserais/6 eser 54
+SFX b4 ever èverais/6 ever 54
+SFX b4 evrer èvrerais/6 evrer 54
+SFX b4 eter èterais/6 eter 54
+SFX b4 eler èlerais/6 eler 54
+SFX b4 ecer ècerait/18 ecer 55
+SFX b4 emer èmerait/18 emer 55
+SFX b4 ener ènerait/18 ener 55
+SFX b4 eper èperait/18 eper 55
+SFX b4 erer èrerait/18 erer 55
+SFX b4 eser èserait/18 eser 55
+SFX b4 ever èverait/18 ever 55
+SFX b4 evrer èvrerait/18 evrer 55
+SFX b4 eter èterait/18 eter 55
+SFX b4 eler èlerait/18 eler 55
+SFX b4 ecer ècerions/9 ecer 56
+SFX b4 emer èmerions/9 emer 56
+SFX b4 ener ènerions/9 ener 56
+SFX b4 eper èperions/9 eper 56
+SFX b4 erer èrerions/9 erer 56
+SFX b4 eser èserions/9 eser 56
+SFX b4 ever èverions/9 ever 56
+SFX b4 evrer èvrerions/9 evrer 56
+SFX b4 eter èterions/9 eter 56
+SFX b4 eler èlerions/9 eler 56
+SFX b4 ecer èceriez/10 ecer 57
+SFX b4 emer èmeriez/10 emer 57
+SFX b4 ener èneriez/10 ener 57
+SFX b4 eper èperiez/10 eper 57
+SFX b4 erer èreriez/10 erer 57
+SFX b4 eser èseriez/10 eser 57
+SFX b4 ever èveriez/10 ever 57
+SFX b4 evrer èvreriez/10 evrer 57
+SFX b4 eter èteriez/10 eter 57
+SFX b4 eler èleriez/10 eler 57
+SFX b4 ecer èceraient/18 ecer 58
+SFX b4 emer èmeraient/18 emer 58
+SFX b4 ener èneraient/18 ener 58
+SFX b4 eper èperaient/18 eper 58
+SFX b4 erer èreraient/18 erer 58
+SFX b4 eser èseraient/18 eser 58
+SFX b4 ever èveraient/18 ever 58
+SFX b4 evrer èvreraient/18 evrer 58
+SFX b4 eter èteraient/18 eter 58
+SFX b4 eler èleraient/18 eler 58
+SFX b4 ecer èce/12 ecer 59
+SFX b4 emer ème/12 emer 59
+SFX b4 ener ène/12 ener 59
+SFX b4 eper èpe/12 eper 59
+SFX b4 erer ère/12 erer 59
+SFX b4 eser èse/12 eser 59
+SFX b4 ever ève/12 ever 59
+SFX b4 evrer èvre/12 evrer 59
+SFX b4 eter ète/12 eter 59
+SFX b4 eler èle/12 eler 59
+SFX b4 ecer èces/13 ecer 60
+SFX b4 emer èmes/13 emer 60
+SFX b4 ener ènes/13 ener 60
+SFX b4 eper èpes/13 eper 60
+SFX b4 erer ères/13 erer 60
+SFX b4 eser èses/13 eser 60
+SFX b4 ever èves/13 ever 60
+SFX b4 evrer èvres/13 evrer 60
+SFX b4 eter ètes/13 eter 60
+SFX b4 eler èles/13 eler 60
+SFX b4 ecer èce/18 ecer 61
+SFX b4 emer ème/18 emer 61
+SFX b4 ener ène/18 ener 61
+SFX b4 eper èpe/18 eper 61
+SFX b4 erer ère/18 erer 61
+SFX b4 eser èse/18 eser 61
+SFX b4 ever ève/18 ever 61
+SFX b4 evrer èvre/18 evrer 61
+SFX b4 eter ète/18 eter 61
+SFX b4 eler èle/18 eler 61
+SFX b4 er ions/14 er 62
+SFX b4 er iez/15 er 63
+SFX b4 ecer ècent/18 ecer 64
+SFX b4 emer èment/18 emer 64
+SFX b4 ener ènent/18 ener 64
+SFX b4 eper èpent/18 eper 64
+SFX b4 erer èrent/18 erer 64
+SFX b4 eser èsent/18 eser 64
+SFX b4 ever èvent/18 ever 64
+SFX b4 evrer èvrent/18 evrer 64
+SFX b4 eter ètent/18 eter 64
+SFX b4 eler èlent/18 eler 64
+SFX b4 er asse/11 [^c]er 65
+SFX b4 cer çasse/11 cer 65
+SFX b4 er asses/6 [^c]er 66
+SFX b4 cer çasses/6 cer 66
+SFX b4 er ât/18 [^c]er 67
+SFX b4 cer çât/18 cer 67
+SFX b4 er assions/9 [^c]er 68
+SFX b4 cer çassions/9 cer 68
+SFX b4 er assiez/10 [^c]er 69
+SFX b4 cer çassiez/10 cer 69
+SFX b4 er assent/18 [^c]er 70
+SFX b4 cer çassent/18 cer 70
+SFX b4 ecer èce/13 ecer 71
+SFX b4 emer ème/13 emer 71
+SFX b4 ener ène/13 ener 71
+SFX b4 eper èpe/13 eper 71
+SFX b4 erer ère/13 erer 71
+SFX b4 eser èse/13 eser 71
+SFX b4 ever ève/13 ever 71
+SFX b4 evrer èvre/13 evrer 71
+SFX b4 eter ète/13 eter 71
+SFX b4 eler èle/13 eler 71
+SFX b4 er ons/24 [^c]er 72
+SFX b4 cer çons/24 cer 72
+SFX b4 er ez/15 er 73
+
+SFX b5 Y 254
+SFX b5 er er/29 er 22
+SFX b5 er ant/30 [^c]er 23
+SFX b5 cer çant/30 cer 23
+SFX b5 ecer èce/31 ecer 28
+SFX b5 emer ème/31 emer 28
+SFX b5 ener ène/31 ener 28
+SFX b5 eper èpe/31 eper 28
+SFX b5 erer ère/31 erer 28
+SFX b5 eser èse/31 eser 28
+SFX b5 ever ève/31 ever 28
+SFX b5 evrer èvre/31 evrer 28

[... 8297 lines stripped ...]


Mime
View raw message