nifi-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Mike Thomsen <mikerthom...@gmail.com>
Subject Re: Elasticsearch 7
Date Thu, 01 Aug 2019 20:06:23 GMT
How big is the payload you are attempting to send to Elasticsearch?

Thanks,

Mike

On Thu, Aug 1, 2019 at 9:52 AM Michal Tomaszewski <Michal.Tomaszewski@cca.pl>
wrote:

> Hello,
>
>
>
> Please advice if there is any solution to use nifi with Elasticsearch 7.2?
>
> We need to use bulk load API PutElasticsearchHTTPrecord as we load quite
> big amount of data but after Elasticsearch upgrade to 7.x this component is
> not loading any data and reporting timeouts.
>
>
>
> Regards,
>
>            Mike
>
>
>
>
> ________________________________________ Uwaga: Treść niniejszej
> wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik
> tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub
> pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że
> wszelkie rozprowadzanie, rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej
> wiadomości jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę
> bezzwłocznie odesłać ją nadawcy, a samą wiadomość usunąć z komputera.
> Dziękujemy. ________________________________ Note: The information
> contained in this message may be privileged and confidential and protected
> from disclosure. If the reader of this message is not the intended
> recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message
> to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination,
> distribution or copying of this communication is strictly prohibited.If you
> have received this communication in error, please notify the sender
> immediately by replying to the message and deleting it from your computer.
> Thank you. ________________________________
>

Mime
View raw message