nutch-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Esteve Schouten <eschou...@ibit.org>
Subject example for crawl a url
Date Mon, 08 Feb 2010 12:09:59 GMT
Hi,

I need help with nutch. I have lucene indexer in my proyect and i need 
to add documents with the content of the url's crawls with nutch in my 
lucene index. how can i do it?

Steve

-- 

-----------------------------------------------------------------------
Esteve Schouten Ginard

Àrea d'Administració Digital, Negoci Electrònic i Sanitat

F u n d a c i ó  I B I T
Illes Balears Innovació Tecnològica

http://www.ibit.org
-----------------------------------------------------------------------

Abans d'imprimir pensa en la teva responsabilitat i compromís amb el MEDI AMBIENT.

AVIS LEGAL - AVISO LEGAL - LEGAL ADVICE
------------------------------------------------------------------------
Aquest missatge electrònic pot contenir informació confidencial o privilegiada.
Si vostè no és el destinatari d'aquest missatge, o l'ha rebut per error, per favor
notifiqui-ho al remitent i destrueixi el missatge amb tot el seu contingut.
Queda expressament prohibida qualsevol còpia, ús o distribució no autoritzada del
contingut d'aquest missatge electrònic.
------------------------------------------------------------------------
Este mensaje electrónico puede contener información confidencial o privilegiada.
Si usted no es el destinatario de este mensaje o lo ha recibido por error, por favor
notifíquelo al remitente y destruya el mensaje con todo su contenido.
Queda expresamente prohibida cualquier copia, utilización o distribución no autorizada del
contenido de este mensaje electrónico.
------------------------------------------------------------------------
This e-mail may contain confidential or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please
notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is
strictly forbidden.
------------------------------------------------------------------------Mime
View raw message