openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175521 [1/6] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:48 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:18:47 2011
New Revision: 1175521

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175521&view=rev
Log:
KLS - added vi repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-cdrom.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-documentation.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-downloads.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-helping.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-issuezilla.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-legal.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-licences.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-mailinglist.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-main.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-product.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-spellcheck.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/adresses.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/background.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/contr_spellch.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/credits.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/dich_ooo.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/faq.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gpl.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gplv.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index_navigation.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgpl.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgplv.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/netiquette.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/ooovi.css  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/project_tools.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/robots.txt  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/sissl.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/sisslv.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/targets.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/werk_in_uitvoering.png  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-cdrom.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-cdrom.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-cdrom.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-cdrom.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,134 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+<title>OpenOffice Việt &mdash; trên đĩa CD</title>
+<meta name="keywords" content=
+"OpenOffice, OpenOffice.org, OpenOffice. 2.1, OpenOffice.org 2.1, Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ">
+<meta name="description" content=
+"Đây là trang diễn tả cách đạt được đĩa CD chứa phần mềm OpenOffice.org Việt.">
+<meta http-equiv="Content-Type" content=
+"text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> </head>
+<body>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Phần mềm OpenOffice.org trên đĩa CD-ROM</H2>
+
+<p><i>Ghi chú &mdash; hiện thời định tạo đĩa CD mới chứa OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho các hệ điều hành, cũng tạo một số ảnh ISO để tải xuống và chép ra đĩa CD. Theo dõi trang này nhé.</i><p>
+
+<p>Trang Web này cung cấp một số liên kết đến các công ty và chi nhánh cung cấp và bán đĩa CD 
+cho những ai quan tâm mà không có đường Mạng mạnh để tải xuống phần mềm. </p>
+
+<p>Để có thể cung cấp mã nguồn OpenOffice.org trên CD-ROM, xin hãy xem <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/main_faq_new_p3.html#54">FAQ</a>. 
+Bộ kiểm tra chính tả (tiếng Anh) cũng được cung cấp theo giấy phép GPL, bạn cũng được phép phân phối nhưng hãy cung cấp cả tập tin readme (Đọc Đi) trên đĩa CD. </p>
+
+<p>Đĩa CD-ROM OpenOffice.org phải cung cấp các thành phần sau:
+<ul>
+<li>Phiên bản mới nhất tiếng Việt cho cả MS-Windows(x86) và Linux(x86),
+<li>Phiên bản tiếng Anh trên Windows(x86) và Linux(x86),
+<li>Mã nguồn,
+<li>Các giấy phép bản quyền GPL, LGPL và SISSL (!),
+<li>Các tập tin cho bộ kiểm tra chính tả và những tập tin readme đi kèm,
+</ul>
+</P>
+<p>Khi cơ sở nào muốn phân phối phiên bản tiếng Việt trên CD-ROM, hãy gửi lá thư cho
+<script language="JavaScript">
+document.write('<a h'+'ref="m'+'ailt'+'o:'+'%63%6c%79%74%69%65%40%72%69%76%65%72%6c%61%6e%64%2e%6e%65%74%2e%61%75">&#67;&#108;&#121;&#116;&#105;&#101;<\/a>');
+</script> để các thông tin liên quan phải được cung cấp trên trang Mạng này. 
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+OpenOffice.org Việt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"><br> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-cdrom.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-documentation.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-documentation.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-documentation.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-documentation.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1 style="color: rgb(204, 102, 0);">Tài liệu</H1>
+
+<p>Một số liên kết tới các tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm OpenOffice.org. </p>
+
+<h3 style="color: rgb(6, 52, 140);"><img src="images/sooo2.gif"> Tài liệu tổng quát</h3>
+<li><b>Tùy chỉnh OpenOffice.org</b>, do Kiều Thị Thu Hương và Phan Thái Trung dịch : <a href="docs/migration/8_CustomizingOOo_vi-draft1.pdf">PDF</a> (391 KB)
+<li><b>Chia các tệp tin với người sử dụng Microsoft Office</b>, do Trần Thị Minh Hạnh và Phan Thái Trung dịch : <a href="docs/migration/2_SharingFilesWithMSOUsers_vi-draft1.pdf">PDF</a> (580 KB)
+<li><b>Nhập các tệp tin theo định dạng Microsoft Office</b>, do Trần Thị Minh Hạnh và Phan Thái Trung dịch : <a href="docs/migration/3_ImportingOtherMSOFiles_vi-draft1.pdf">PDF</a> (398 KB)
+
+<h3 style="color: rgb(6, 52, 140);"><img src="images/swriter2.gif"> Writer - Tài liệu về soạn thảo văn bản</h3>
+<li><b>Thiết lập OpenOffice.org Writer</b>, do Giang Trung dịch : <a href="docs/writer/2_SettingUpWriter_vi-draft1.pdf">PDF</a> (1,8 MB)
+<li><b>Giới thiệu về Writer</b>, do Nguyễn Tiến Lân dịch : <a href="docs/writer/1_IntroducingWriter_vi-draft1.pdf">PDF</a> (1,4 MB)
+<li><b>Những khác biệt khi sử dụng Writer và Word</b>, do Nguyễn Thi Ánh Thơ dịch : <a href="docs/migration/5_DifferencesInUseWriterWord_vi-draft1.pdf">PDF</a> (523 KB)
+<li><b>Làm việc với ký tự</b>, do Nguyễn Tiến Lân dịch : <a href="docs/writer/3_WorkingWithText_vi-draft1.pdf">PDF</a> (1,38 MB)
+<li><b>Làm việc với bảng</b>, do Nguyễn Tiến Dũng và Phan Thái Trung dịch : <a href="docs/writer/9_WorkingWithTables_vi-draft1.pdf">PDF</a> (651 KB)
+<li><b>Sử dụng biểu mẫu trong Writer</b>, do Bùi Khánh Dương và Phan Thái Trung dịch : <a href="docs/writer/15_UsingFormsInWriter_vi-draft1.pdf">PDF</a> (610 KB)
+
+<h3 style="color: rgb(6, 52, 140);"><img src="images/scalc2.gif"> Calc - Tài liệu về bảng tính</h3>
+<li><b>Giới thiệu Calc</b>, do Nguyễn Tiến Lân dịch : <a href="docs/calc/1_IntroducingCalc_vi-draft1.pdf">PDF</a> (1,0 MB)
+<li><b>Sự khác nhau trong cách sử dụng Calc và Excel</b>, do Kiều Thị Thu Hương và Phan Thái Trung dịch : <a href="docs/migration/6_DifferencesInUseCalcExcel_vi-draft1.pdf">PDF</a> (495 KB)
+<li><b>Miêu tả các hàm trong Calc</b>, do Nguyễn Thị Ánh Thơ dịch : <a href="docs/calc/2_DescriptionOfFunctions_vi-draft1.pdf">PDF</a> (553 KB)
+
+<p>Hiện tại chưa có nhiều tài liệu trong vi.openOffice.org, nên chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm
+ có thể giúp biên dịch các tài liệu từ tiếng Anh, Đức, Pháp hoặc có thể viết các tài liệu riêng. </p>
+<p>Viooo rất cảm ơn sự ủng hộ của Anh Vu Do Quynh và tổ chức <a href="http://www.vn.refer.org/">Agence universitaire de la Francophonie</a> </p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-documentation.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-downloads.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-downloads.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-downloads.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-downloads.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,159 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi" lang="vi">
+
+<head>
+<title>OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt &mdash; Tải về</title>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
+<meta name="keywords" content=
+"OpenOffice, OpenOffice.org, OpenOffice 3.1, OpenOffice.org 3.1, Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ"/>
+<meta name="description" content=
+"Đây là trang tải xuống của dự án Việt hoá phần mềm OpenOffice.org. Ở đây thì bạn có thể tải về bản phát hành OpenOffice.org 3.1 hỗ trợ tiếng Việt dành cho hệ điều hành của mình."/>
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+
+</head>
+<body>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h2>Trang tải xuống bộ phần mềm OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt</h2>
+
+<p><b><i><font color="#BA0000"><a href="http://vi.openoffice.org/">OpenOffice.org 3.x phiên bản tiếng Việt</a></font></i></b></p>
+
+<table summary="OOo tiếng Việt" border="1" cellpadding="5" align="center">
+	<tr>
+		<th><img src="images/download.png" alt="Tải về" align="middle" title="Tải về"/></th>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">Windows</th>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">Linux RPM</th>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">Linux DEB</th>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">Mac OS X Intel</th>
+	</tr>
+	<tr>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">3.1.1</th>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=vi&version=3.1.1">Kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=vi&version=3.1.1">Không kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winlangpack&lang=vi&version=3.1.1">Riêng gói ngôn ngữ</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintelwjre&lang=vi&version=3.1.1">Kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=vi&version=3.1.1">Không kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintellangpack&lang=vi&version=3.1.1">Riêng gói ngôn ngữ</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxinteldeb&lang=vi&version=3.1.1">Tải</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintellangpackdeb&lang=vi&version=3.1.1">Riêng gói ngôn ngữ</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=macosxintel&lang=vi&version=3.1.1">Tải</a></td>
+	</tr>
+	<!-- <tr>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">3.0.1</th>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=vi&version=3.0.1">Kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=vi&version=3.0.1">Không kèm JRE</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintelwjre&lang=vi&version=3.0.1">Kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=vi&version=3.0.1">Không kèm JRE</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxinteldeb&lang=vi&version=3.0.1">Tải</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=macosxintel&lang=vi&version=3.0.1">Tải</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<th bgcolor="#E9ECFD">3.0.0</th>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=vi&version=3.0.0">Kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=vi&version=3.0.0">Không kèm JRE</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintelwjre&lang=vi&version=3.0.0">Kèm JRE</a> | <a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=vi&version=3.0.0">Không kèm JRE</a></td>
+		<td><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxinteldeb&lang=vi&version=3.0.0">Tải</a></td>
+		<td>&nbsp;</td>
+	</tr> -->
+</table>
+
+<p>Các phiên bản cũ hơn đôi khi vẫn còn được lưu tại các trạm ảnh như <a href="http://mirror-fpt-telecom.fpt.net">FPT</a>, <a href="http://virror.hanoilug.org">Virror</a>. Chúng tôi <em>không đảm bảo</em> về nội dung những gì bạn tải được từ các trạm ảnh trên.</p>
+
+<p>Để thông báo liên kết bị ngắt, gửi thư cho hộp thư chung <b>l10n</b> hay <b>users</b> (nhấn vào liên kết <b>Hộp thư chung</b> bên phải).</p>
+
+<p>Để thông báo lỗi, xem trang về <a href="http://vi.openoffice.org/about-issuezilla.html">bộ theo dõi vấn đề</a>. Bạn cũng có thể sử dụng cơ chế đó để yêu cầu tính năng mới.</p>
+
+<p>Để hỏi và nhận được sự giúp đỡ về quá trình sử dụng, bản xây dựng hoặc bản dịch, xem trang về các <a href="http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html">hộp thư chung</a>. Các thành viên sẽ giúp đỡ bạn.</p>
+
+<p>Để có phiên bản tiếng Anh và mã nguồn, bạn cũng có thể tải xuống từ trang mạng chính thức của dự án <a href= "http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>.</p>
+
+<p>Chú ý: các tập tin để <a href="about-spellcheck.html">bắt lỗi chính tả</a> có thể được tải xuống một cách tách biệt.</p> 
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br/>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br/>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br/>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br/>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"/><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br/>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br/>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả</a><br/> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"/><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br/> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"/><br/> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br/> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br/> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"/><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br/> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"/><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br/>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"/><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br/>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br/>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br/>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a>
+</p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-downloads.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-helping.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-helping.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-helping.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-helping.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,206 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<title>OpenOffice Việt — Đóng góp</title>
+<meta name="keywords" content=
+"Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ, đóng góp, tham gia">
+<meta name="description" content=
+"Đây là nơi Mạng của dự án Việt hoá phần mềm OpenOffice: ở đây bạn có thể tìm thông tin về cách đóng góp cho dự án OpenOffice Việt, để tham gia bằng nhiều cách khác nhau.">
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2><a name="mucluc"></a>Đóng góp</H2>
+
+<p>Dự án OpenOffice Việt hoàn toàn tự nguyện và phi chính phủ. Chúng tôi nhờ người dùng tham gia. Dự án này thành công vì người dùng đóng góp các kỹ năng và ý kiến khác nhau. Sự cố gắng của người dùng đã xây dựng mọi thứ ở OpenOffice &mdash; mọi phiên bản phần mềm, mọi bản xây dựng ứng dụng, mọi tài liệu hướng dẫn, mọi phần trợ giúp, mọi trang Web ở đây. Sự đóng góp của người dùng là tương lai của OpenOffice Việt.</p>
+
+<p>Không cần có nhiều rảnh. Nửa tiếng này, nửa tiếng đó, vẫn giúp đỡ. Bạn có thể:</p>
+<ul>
+<li><a href="#dich">Dịch tập tin</a><a name="dichv"></a></li>
+<li><a href="#loi">Thông báo lỗi</a><a name="loiv"></a></li>
+<li><a href="#nguon">Viết mã nguồn</a><a name="nguonv"></a></li>
+<li><a href="#trangm">Cập nhật trang Web</a><a name="trangmv"></a></li>
+<li><a href="#giup">Giúp đỡ người dùng</a><a name="giupv"></a></li>
+</ul>
+
+<h3><a name="dich"></a><a href="#dichv">Dịch tập tin</a></h3>
+<ul>
+<li>Đăng ký với hộp thư chung: <!--l10n-subscribe@l10n.vi.openoffice.org--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="ma'+'ilto'+':'+'%6c%31%30%6e%2d%73%75%62%73%63%72%69%62%65%40%76%69%2e%6f%70%65%6e%6f%66%66%69%63%65%2e%6f%72%67">&#108;&#49;&#48;&#110;&#64;&#118;&#105;&#46;&#111;&#112;&#101;&#110;&#111;&#102;&#102;&#105;&#99;&#101;&#46;&#111;&#114;&#103;<\/a>');
+</script></li>
+</ul>
+
+<p>Xem thêm: <a href="http://vi.openoffice.org/dich_ooo.html">Chỉ dẫn dịch</a></p>
+
+<p>Bạn có thể dịch tập tin sang tiếng Việt. Không cần phải là một nhà ngôn ngữ học, hoặc một dịch giả chuyên nghiệp thì mới có thể tham gia vào nhóm này. Chúng tôi giúp đỡ với nhau. Bạn có thể làm một của vài công việc khác nhau :</p>
+<ul>
+<li>dịch chuỗi từ phần mềm</li>
+<li>xem lại bản dịch</li>
+<li>đóng góp bản dịch tốt hơn</li>
+<li>dịch tài liệu hướng dẫn</li>
+</ul>
+<p>Để tham gia công việc dịch, trước tiên bạn hãy <a href="http://www.sunvirtuallab.com:32300/register.html">đăng ký</a> với giao diện thông dịch trực tuyến <a href="http://translate.sourceforge.net/wiki/pootlevi%E1%BB%87t">Pootle</a>. Giao diện này hỗ trợ các tập tin dịch giao diện, và cho các người dịch khác nhau có khả năng tham tác cùng tập tin. Có thể dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến hoặc cả hai.</p>
+<p>Sau khi đăng ký với Pootle, bạn viết lá thư cho <!--Clytie--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="m'+'ai'+'lto:'+'%63%6c%79%74%69%65%40%72%69%76%65%72%6c%61%6e%64%2e%6e%65%74%2e%61%75">&#67;&#108;&#121;&#116;&#105;&#101;<\/a>');
+</script> về công việc dịch bạn muốn làm. Nếu bạn quan tâm đến phần nào của OpenOffice, hoặc muốn dịch tài liệu riêng, bạn diễn tả.</p>
+<p>Chúng tôi đã dịch xong giao diện của OpenOffice 2.4 sắp phát hành, ở điểm thời này đã dịch phần Trợ giúp khoảng 40%. Cũng có một số <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList">tài liệu</a> đã dịch. Có rất nhiều tài liệu chưa dịch có thể giúp đỡ người dùng trong cộng đồng người Việt. Mời bạn tham gia &mdash; mỗi chuỗi dịch vẫn có ích. :)</p>
+
+<p><a href="#mucluc">Lên</a></p>
+
+<h3><a name="loi"></a><a href="#loiv">Thông báo lỗi</a></h3>
+<ul>
+<li>Đăng ký với hộp thư chung: <!--issues-subscribe@vi.openoffice.org--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="m'+'ai'+'lto:'+'%69%73%73%75%65%73%2d%73%75%62%73%63%72%69%62%65%40%76%69%2e%6f%70%65%6e%6f%66%66%69%63%65%2e%6f%72%67">&#105;&#115;&#115;&#117;&#101;&#115;&#64;&#118;&#105;&#46;&#111;&#112;&#101;&#110;&#111;&#102;&#102;&#105;&#99;&#101;&#46;&#111;&#114;&#103;<\/a>');
+</script></li>
+</ul>
+
+<p>Măc dù OpenOffice Việt là một bộ ứng dụng văn phòng rất hay, nó luôn luôn thay đổi và phát triển, trên nhiều nền tảng khác nhau. Vậy đôi khi người dùng gặp lỗi. Nếu OpenOffice lúc nào không hoạt động được, bạn <a href="http://vi.openoffice.org/about-issuezilla.html">thông báo</a> nhé.</p>
+<p>Bằng cách thông báo lỗi, bạn đóng góp thông tin quan trọng cho toàn bộ dự án OpenOffice. Mỗi người dùng có dịp sử dụng phần mềm trong trường hợp riêng. Kinh nghiệm của bạn là hữu ích &mdash; bạn có khả năng thông báo lỗi và theo dõi tiến trình sửa chữa lỗi đó. Nếu bạn hiểu mã nguồn, hoặc muốn học biết cách <a href="#nguon">viết mã nguồn</a>, dự án này cũng cho bạn có dịp tạo đắp vá để sửa lỗi.</p>
+
+<p><a href="#mucluc">Lên</a></p>
+
+<h3><a name="nguon"></a><a href="#nguonv">Viết mã nguồn</a></h3>
+<ul>
+<li>Đăng ký với hộp thư chung: <!--dev-subscribe@vi.openoffice.org--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="ma'+'ilto'+':'+'%64%65%76%2d%73%75%62%73%63%72%69%62%65%40%76%69%2e%6f%70%65%6e%6f%66%66%69%63%65%2e%6f%72%67">&#100;&#101;&#118;&#64;&#118;&#105;&#46;&#111;&#112;&#101;&#110;&#111;&#102;&#102;&#105;&#99;&#101;&#46;&#111;&#114;&#103;<\/a>');
+</script></li>
+</ul>
+
+<p>Từ đắp vá để sửa lỗi, đến toàn bộ thành phần của ứng dụng, mã nguồn là cơ bản của dự án phần mềm. Mời bạn đóng góp kỹ năng của bạn, và học hiểu kỹ năng thêm nữa. :)</p>
+<p>Trong dự án OpenOffice chính có nhiều dự án con đại diện thành phần khác nhau &mdash; bản chuyển sang nền tảng riêng, ứng dụng dứt khoát, dịch vụ như từ điển và phần mềm bắt lỗi chính tả, và nhiều sự cố gắng đặc biệt để cải tiến và tăng cường khả năng của OpenOffice trong phiên bản sau. Bạn quan tâm đến thành phần riêng không?</p>
+<p>Phương pháp tốt nhất để bắt đầu viết mã nguồn cho dự án là cung cấp đắp vá cho một số <a href="http://vi.openoffice.org/about-issuezilla.html">lỗi</a>. Trong khi theo dõi « vấn đề » đó, bạn sẽ thảo luận với nhà phát triển khác, học biết thêm về dự án OpenOffice v.v. thì chọn những công việc thích hợp nhất với sự quan tâm và kỹ năng của mình.</p>
+<p>Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc/viết tiếng Anh, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn liên lạc với nhà phát triển khác và dự án chính. :)</p>
+
+<p><a href="#mucluc">Lên</a></p>
+
+<h3><a name="trangm"></a><a href="#trangmv">Cập nhật trang Web</a></h3>
+<ul>
+<li>Đăng ký với hộp thư chung: <!--cvs-subscribe@vi.openoffice.org--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hr'+'ef="mai'+'lto'+':'+'%63%76%73%2d%73%75%62%73%63%72%69%62%65%40%76%69%2e%6f%70%65%6e%6f%66%66%69%63%65%2e%6f%72%67">&#99;&#118;&#115;&#64;&#118;&#105;&#46;&#111;&#112;&#101;&#110;&#111;&#102;&#102;&#105;&#99;&#101;&#46;&#111;&#114;&#103;<\/a>');
+</script></li>
+</ul>
+
+<p>Những trang Web này là trung tâm thông tin cho cộng đồng người Việt sử dụng OpenOffice, gồm các người dùng mới. Rất nhiều người thăm trang này lần đầu tiên.</p>
+
+<p>Ở đây chúng tôi cần duy trì tin tức về phiên bản mới nhất, tài liệu hướng dẫn và trợ giúp, và phương pháp tham gia và đóng góp. Địa chỉ Web này có liên kết tới tài nguyên bên ngoài như Wiki OpenOffice, từ điển cộng đồng và danh sách từ cấu tạo được diễn tả bằng tiếng Việt.</p>
+
+<p>Địa chỉ Web này cho người dùng nói tiếng Việt truy cấp dự án OpenOffice một cách dễ dàng hơn, hỗ trợ họ tìm thông tin, tải xuống phần mềm, hỏi câu, truy cập tài liệu hướng dẫn và giải quyết vấn đề.</p>
+
+<p>Sự cố gắng của bạn là quan trọng ở đây. Bạn có thể cung cấp thông tin cho trang Web, cải tiến đoạn văn tồn tại, tạo ảnh mới, thiết kế trang đẹp hơn và theo dõi tin tức để hiển thị ở đây. Mời bạn tham gia. :)</p>
+
+<p><a href="#mucluc">Lên</a></p>
+
+<h3><a name="giup"></a><a href="#giupv">Giúp đỡ người dùng</a></h3>
+<ul>
+<li>Đăng ký với hộp thư chung: <!--users-subscribe@vi.openoffice.org--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="ma'+'ilto'+':'+'%75%73%65%72%73%2d%73%75%62%73%63%72%69%62%65%40%76%69%2e%6f%70%65%6e%6f%66%66%69%63%65%2e%6f%72%67">&#117;&#115;&#101;&#114;&#115;&#64;&#118;&#105;&#46;&#111;&#112;&#101;&#110;&#111;&#102;&#102;&#105;&#99;&#101;&#46;&#111;&#114;&#103;<\/a>');
+</script></li>
+</ul>
+
+<p>Nhiệm vụ này diễn tả mọi công việc của dự án này. Toàn bộ mục đích của OpenOffice Việt là giúp đỡ người dùng nói tiếng Việt. Thêm vào những phương pháp giúp đỡ nói trên, bạn có thể giúp đỡ người dùng bằng cách đọc thư trong hộp thư chung. Người dùng gặp khó khăn hoặc muốn biết thông tin riêng sẽ viết thư cho hộp thư chung. Mỗi lần bạn trả lời lá thư như vậy, bạn giúp đỡ người dùng.</p>
+
+<p>Nhiều người dùng hỏi câu cũng chưa quen với máy tính. Một lỗi nhỏ có thể ngăn cản họ sử dụng phần mềm OpenOffice. Kinh nghiệm của bạn, đặc biệt tính kiên nhẫn, rất hữu ích trong công việc này.</p>
+
+<p>Nếu bạn quan tâm đến ứng dụng riêng của OpenOffice, bạn có thể giúp đỡ người dùng hiểu cách sử dụng nó. Người dùng chạy cùng hệ điều hành của bạn sẽ gặp lỗi có nguyên nhân bạn hiểu được. Mỗi lời giải thích trong hộp thư chung giúp đỡ nhiều người, vì người dùng khác có thể tìm qua kho lưu thư, và tìm lời giải thích của bạn vào lúc sau.</p>
+
+<p>Bạn cũng có thể giúp đỡ người dùng khác bằng cách hỗ trợ bạn bè, bạn đồng nghiệp v.v. sử dụng OpenOffice. Nếu họ chưa biết về phần mềm OpenOffice, bạn cho biết nhé. Không có ai cần mua phần mềm đắt hoặc sử dụng phần mềm bị mất cắp vì không có đủ tiền: OpenOffice miễn phí. Mọi người dùng có khả năng sử dụng nó, sao chép nó, và cho người khác sử dụng nó.<p>
+
+<p>PhÆ°Æ¡ng pháp khác giúp đỡ người dùng là tham gia một nhóm người dùng gần chỗ của bạn. Rất có thể có <a href="http://www.linux.org/groups/">Nhóm Người Dùng Linux (LUG)</a> ở gần, hoặc Nhóm Người Dùng hệ điều hành của bạn (<a href="http://www.apple.com/usergroups/">Mac</a>) (<a href="http://easyrsvp.com/ugotw/">Tìm nhóm</a>). Ở nhóm người dùng, bạn có dịp gặp người khác có cùng quan tâm và giúp đỡ với nhau. CÅ©ng có rất nhiều nhóm người dùng, diễn đàn và hộp thÆ° chung nằm trá»±c tuyến. Một lần nữa, nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc/viết tiếng Anh và muốn liên lạc với người khác vá
  OpenOffice, chúng tôi sẽ giúp đỡ. :)</p>
+
+<p><a href="#mucluc">Lên</a></p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+OpenOffice.org Việt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"><br> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-helping.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-issuezilla.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-issuezilla.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-issuezilla.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-issuezilla.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,126 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Thông báo lỗi</H2>
+
+<p>Ngay cả những người sử dụng bình thường - không phải là lập trình viên cũng có thể cải tiến bộ phần mềm OpenOffice.org, ví dụ bằng cách thông báo
+lỗi hoặc góp ý cho những nhà phát triển. Phần lớn những thông báo này sẽ có ích rất nhiều và quả thực có rất
+nhiều lỗi và cải tiến đã được giải quyết bằng con đường này.<p>
+<p>Ngôn ngữ được sử dụng trong hệ thống ghi nhận lỗi Issuezilla,"bug tracking" của OpenOffice.org là tiếng Anh, 
+do đó bạn cần phải có một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ này. Tuy vậy cũng vẫn phải lưu ý một
+số vấn đề ở đây. <p>
+<p>Từ tiếng Anh "issue" ở đây có nghĩa như là "vấn đề". Khi bạn gặp vấn đề trong lúc sử dụng
+ OpenOffice.org, và bạn có nghi ngờ rằng đó là lỗi hoặc những điểm chưa hoàn thiện của chương trình thì
+bạn có thể gửi thông báo lỗi ("commit an issue"). <p>
+<p>Trước khi có thể làm được điều đó, bạn cần phải <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">
+đăng ký</a> là thành viên của dự án OpenOffice.org. Việc đăng ký không đòi hỏi gì nhiều hơn là địa chỉ thư tín 
+của bạn ở trong dự án, nhằm thông báo cho bạn biết mỗi khi có thay đổi đối với vấn đề của bạn (như đã giải quyết chẳng hạn, hy vọng là thế!).
+Sau đó bạn cần <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">đăng nhập</a>. Lưu ý bạn phải đặt chế độ nhận cookies trong trình duyệt Web của bạn.</p> 
+<p>Tuy nhiên, cũng có thể là vấn đề của bạn đã được thành viên khác thông báo rồi. 
+Vì thế tốt nhất là nên bắt đầu từ <a href="http://www.openoffice.org/issues/query.cgi">searchpage</a> 
+của Issuezilla. 
+Việc này tưởng như phức tạp, nhưng thông thường bạn chỉ cần điền thông tin ở một số trường.
+Thường thì chúng ta có thể chọn "STATUS" (nhấn vào "UNCONFIRMED", sau đó, với phím Shift được giữ, nhấn vào "CLOSED".
+Bằng cách như vậy, chúng ta có thể tìm tất cả các vấn đề đã được giải quyết trong phiên bản chưa được phát hành.
+Sau đó, bạn có thể điền trong "Summary" hoặc "A description entry" một vài từ khoá (tiếng Anh) mà bạn
+nghĩ có thể xuất hiện trong mô tả của vấn đề. Nhấn vào nút "submit" để xem kết quả.
+Nếu trong danh mục kết quả không có lỗi nào tương ứng với vấn đề của bạn, bạn có thể tới mục
+<a href="http://www.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi">"Vấn đề (Issue) mới"</a>.</p>
+<p>Sau đó hãy chỉ ra thành phần của OpenOffice.org mà bạn nghĩ rằng có vấn đề. Nếu bạn không chắc chắn, không sao, bạn hãy chọn 
+một mục gần giống nhất. </p>
+<p>Và bây giờ bạn có thể nhập vấn đề (issue) của bạn. Hãy cố gắng đưa càng nhiều thông tin càng tốt,
+Nhưng mô tả chi tiết sẽ giúp ích rất nhiều cho những nhà phát triển: 
+Các bước dẫn đến xuất hiện lỗi, thao tác nào có thể chỉ ra lỗi, vv...
+Xin hãy đọc thêm <a href="http://www.openoffice.org/bugs/bug_writing_guidelines.html">Hướng dẫn viết báo cáo lỗi (Issue)</a> trước khi thông báo lỗi!
+Ở đó có những giải thích chi tiết về ý nghĩa của các trường cần phải điền ở trong trang đó<p>
+<p>Cuối cùng bạn nên lưu ý. Nếu bạn sử dụng phiên bản tiếng Việt OpenOffice, có thể sẽ khó khăn hơn khi
+mô tả lỗi trong tiếng Anh, bởi vì giao diện bản Việt hoá sẽ khác với giao diện ở Menu, hộp thoại so với bản tiếng Anh.
+Bạn cũng có thể nên xem <A HREF="http://l10n.openoffice.org/localization/MultiLanguage_OO_Glossary.sdc">Danh mục thuật ngữ của OpenOffice.org dưới
+dạng bảng (sdc)</A> (xem thêm <A HREF="http://l10n.openoffice.org">ở đây</A>).
+Bạn có thể nạp danh mục thuật ngữ trong bảng tính (spreadsheet) của OpenOffice.org để tìm thuật ngữ tương ứng bằng tiếng Anh.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-issuezilla.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-legal.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-legal.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-legal.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-legal.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,101 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+   <h2>Giấy phép bản quyền</h2>
+   <br><br>
+Bộ phần mềm OpenOffice.org được cung cấp dưới các giấy phép bản quyền sau đây:
+<br>
+   <ul>
+    <li><a href="gplv.html">Giấy phép GPL</a> (<a href="gpl.html">Bản gốc tiếng Anh</a>).</li>
+    <li><a href="lgplv.html">Giấy phép LGPL</a> (<a href="lgpl.html">Bản gốc tiếng Anh</a>).</li>
+    <li><a href="sisslv.html">Giấy phép SISSL</a> (<a href="sissl.html">Bản gốc tiếng Anh</a>).</li>
+   </ul>
+   <p>&nbsp;</p>
+   <p>&nbsp;</p>
+   
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-legal.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-licences.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-licences.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-licences.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-licences.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,110 @@
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1 style="color: rgb(204, 102, 0);">Bản quyền OpenOffice.org</H1>
+
+<p>Nói một cách tóm tắt là bạn có toàn quyền tự do sử dụng tất cả các bản quyền của <b>OpenOffice.org</b>.</p>
+<p>Bạn sử dụng một cách miễn phí <b>OpenOffice.org</b> ở nhà cũng như ở sở làm việc, và bạn còn có thể sửa đổi, soạn thảo các mã nguồn, làm cho chương trình phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.</p>
+<p>Đây không có gì gọi là khó tin nhưng có thật, và cũng không phải là một cái bẫy. Đây chỉ là kết quả của một công trình làm việc của hàng vạn người soạn thảo phần mềm trên toàn thế giới. Những người soạn thảo phần mềm này đã làm việc với một khái niệm rất bình thường là : mã nguồn của các phần mềm, nếu mà chỉ có những người soạn thảo ra mới mở được, thì cuối cùng cả người viết lẫn người sử dụng đều bị giam vào một vòng lẩn quẩn và làm giảm đi nhiều sự phát triển của phần mềm.</p>
+
+<p>Khi đã quyết định làm việc với khái niệm mới này, những người soạn thảo phần mềm đã trình bày khái niệm này và những Æ°u điểm của cái mà chúng ta gọi là <b>OpenSource</b> (<b>Nguồn Mở</b>) với những công ty sản xuất phần mềm. Nguồn mở cho phép tất cả các người soạn thảo chÆ°Æ¡ng kiểm tra và tân tiến hóa những mã bộ. NhÆ° thế các công ty sản xuất phần mềm tá»± nhiên có được một số đông chuyên gia theo dõi và kiểm tra sá»± thăng tiến của phần mềm, điều mà không thể làm được, nếu phần mềm được soạn thảo với các mã nguồn Ä
 ‘óng.</p>
+
+<p>Kỹ nghệ điện toán đã bắt đầu kiểm chứng được tiềm năng vÄ© đại của khái niệm mới này. Chỉ viết ra đây những thí dụ cụ thể nhÆ° : công ty <b>Netscape</b> với phần mềm <b>Mozilla</b> được soạn thảo với những nguồn mở. <b>Apache</b>, phần mềm máy chính Web, đang được thiết kế trên nhiều hệ thống rất hiện đại. <b>Inspire/Borland</b> với phần mềm thu thập dữ kiện <b>Interbase</b>, v.v.... <b>Sun Microsystems</b>, với phần mềm ứng dụng văn phòng <b>StarOffice</b>, đã là tiên phong làm việc với các nguồn mở. Đây là lần đầu tiên mà một phần mềm thÆ°Æ¡ng mại Ä
 ến gần được vừa với quần chúng vừa với thế giới chuyên môn.</p>
+
+<p>Cho <b>OpenOffice.org</b>, hai bản quyền <b>Nguồn Mở</b> ("OpenSource") được sử dụng. Bản quyền nổi tiếng <b>LPGL</b> (Lesser General Public License) và một bản quyền khác sửa đổi từ <b>Sun Microsystems</b>, <b>SISSL</b> (Sun Industry Standards Source License). Hai bản quyền làm việc song song với nhau trong các đề án Nguồn Mở chuyên môn, vừa bảo đảm được sự tự do làm việc trên các nguồn vừa bảo đảm được tích cách chuyên môn đối với thế giới thương mại.</p>
+
+<p>Bây giờ bạn đã được <b>"thông báo"</b>, bạn có thể tìm được những liên kết đến các bản quyền được sử dụng trong <b>"Nguồn Mở"</b>. Tất cả các tài liệu đều được soạn thảo bằng tiếng Anh, tiếng được sử dụng trong lúc ký hợp đồng điện toán.</p>
+<UL>
+<li><a href="docs/licenses/gpl.txt">GPL</a> (<a href="http://vi.wikisource.org/wiki/GPL">Bản dịch</a> ở Wikisource )
+<li><a href="docs/licenses/lgpl.txt">LGPL</a> (<a href="http://vi.wikisource.org/wiki/LGPL">Bản dịch</a> ở Wikisource )
+<li><a href="docs/licenses/sissl.txt">SISSL</a>&nbsp(<a href="docs/licenses/sissl.pdf">PDF</a>)
+</UL>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-licences.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-mailinglist.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-mailinglist.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-mailinglist.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-mailinglist.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,257 @@
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Hộp thư chung (Mailing list)</H2>
+
+<p>Thông tin về các diễn đàn và các Hộp thư chung trong dự án OpenOffice tiếng Việt.</p>
+
+<h3>Cơ chế hoạt động?</H3>
+<p>Nếu bạn gửi thư tín điện tử (Email) vào hộp thư chung (Mailing list), thì thư đó sẽ được chuyển đến tất
+cả những thành viên đã đăng ký trong hộp thư chung này. Tuy nhiên bạn phải tự đăng ký vào hộp thư chung. Bạn có thể lựa chọn các
+hộp thư chung khác nhau theo các liên kết (link) ở phía dưới.
+</p>
+
+<h3>Các hộp thư chung để làm gì</H3>
+<p><ul>
+<li>Hộp thư chung "*@vi.openoffice.org" dùng để phục vụ cho những thảo luận xung quanh
+dự án Việt hoá và các chủ đề liên quan đến OpenOffice.org .
+
+<li>Hộp thư chung này cũng được dùng cho những câu hỏi và trả lời liên quan đến
+việc sử dụng và phát triển bộ phần mềm OpenOffice.org.
+Nếu bạn có những mẹo hay xin hãy gửi đến hộp thư chung này, chúng tôi cũng có thể đưa những
+mẹo đó lên trang Mẹo hay.
+
+<li>Với những câu hỏi không liên quan đến phiên bản tiếng Việt xin các
+bạn hãy gửi vào các hộp thư chung (bằng tiếng Anh) như <b>users@openoffice.org</b> và <b>discuss@openoffice.org</b>. 
+Để gửi những câu hỏi như vậy, các bạn hãy nhấn chuột vào mục "Mailing lists" ở phần trái màn hình của bạn.
+
+</ul></p>
+
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" bgcolor="#ffffff" width=
+"100%">
+<tr bgcolor="#00315a">
+<td colspan="5" align="middle" height="20"><font color=
+"#ffffff"><b>Hộp thư chung tiếng Việt</b></font></td>
+</tr>
+
+<tr bgcolor="#99ccff">
+<td align="middle"><font color="#00315a"><b>Danh sách các hộp thư chung</b></font></td>
+<td align="middle"><font color=
+"#00315a"><b>Đăng ký</b></font></td>
+<td align="middle"><font color=
+"#00315a"><b>Huỷ đăng ký</b></font></td>
+<td align="middle"><font color=
+"#00315a"><b>Tìm</b></font></td>
+<td align="middle"><font color="#00315a"><b>Duyệt
+</b></font></td>
+</tr>
+
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>users@vi.openoffice.org</b><br>
+ Ở đây là các thảo luận của users về OpenOffice.org và tiểu dự án vi.OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:users-subscribe@vi.openoffice.org">Đăng ký</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:users-unsubscribe@vi.openoffice.org">Bỏ</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=users">
+Tìm</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">
+Duyệt</a></td>
+</tr>
+
+<!-- 
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>dev@vi.openoffice.org</b><br>
+ Thảo luận của các lập trình viên, các nhà phát triển dự án Vi.OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:dev-subscribe@vi.openoffice.org">Đăng ký</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:dev-unsubscribe@vi.openoffice.org">Bỏ</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=dev">
+Tìm</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">
+Duyệt</a></td>
+</tr>
+
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>issues@vi.openoffice.org</b><br>
+ Thông báo lỗi và góp ý về sản phẩm của dự án Vi.OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:issues@vi.openoffice.org">Đăng ký</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:issues-unsubscribe@vi.openoffice.org">Bỏ</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=issues">
+Tìm</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=issues">
+Duyệt</a></td>
+</tr>
+ -->
+
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>l10n@vi.openoffice.org</b><br>
+ Các thảo luận liên quan đến bản địa hoá tiếng Việt của dự án Vi.OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:l10n-subscribe@vi.openoffice.org">Đăng ký</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:l10n-unsubscribe@vi.openoffice.org">Bỏ</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=l10n">
+Tìm</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=l10n">
+Duyệt</a></td>
+</tr>
+
+
+<!-- 
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>announce@vi.openoffice.org</b><br>
+ Các thông báo và sự kiện liên quan đến dự án dự án Vi.OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:announce-subscribe@vi.openoffice.org">Đăng ký</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:announce-unsubscribe@vi.openoffice.org">Bỏ</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=announce">
+Tìm</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=announce">
+Duyệt</a></td>
+</tr>
+
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>cvs@vi.openoffice.org</b><br>
+ Các thông báo về các cập nhật liên quan đến trang web Vi.OpenOffice.org.</p>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"mailto:cvs-subscribe@vi.openoffice.org">Đăng ký</a></td>
+<td align="middle"><a href="mailto:cvs-unsubscribe@vi.openoffice.org">Bỏ</a>
+</td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=cvs">
+Tìm</a></td>
+<td align="middle"><a href=
+"http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=cvs">
+Duyệt</a></td>
+</tr>
+ -->
+
+</table>
+
+<br>
+<br>
+<h3>Một số chú ý khi sử dụng Hộp thư chung</h3>
+<p>Xin hãy đăng ký trước khi gửi vào hộp thư chung.</p>
+<p>Hãy gửi các thư khác nhau nếu bạn có những câu hỏi khác nhau.
+Mô tả một cách rõ ràng và ngắn gọn trong tiêu đề thư (Subject) của phần mềm thư tín mà bạn dùng.
+</p>
+
+<p>Hộp thư chung ở đây thuộc loại không kiểm duyệt. Có nghĩa là các thư sẽ được gửi đi ngay lập tức mà không bị lọc hay kiểm duyệt bởi
+người phụ trách hộp thư chung.</p>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-mailinglist.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message