openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175521 [2/6] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:48 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-main.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-main.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-main.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-main.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1 style="color: rgb(204, 102, 0);">Lịch sử OpenOffice.org</h1>
+
+<p>Công ty <b>StarDivision</b>, tác giả nguyên thủy của bộ ứng dụng văn phòng <b>StarOffice</b>, được thành lập tại Cộng Hòa Liên Bang Đức trong thập niên 1980. Công ty này đã được mua lại vào năm 1999 bởi đại công ty SUN.</p>
+
+<p>Ấn bản đầu tiên "<b>Sun</b>" của StarOffice là <b>StarOffice 5.1a</b>, đã được xuất hiện trên thị trường vào cuối tháng 10 năm 1999 và ấn bản 5.2 (ấn bản miễn phí) đã được phổ biến vào tháng 06 năm 2000.</p>
+
+<p>Những ấn bản sau đó của <b>StarOffice</b> (bắt đầu từ ấn bản 6.0) đã được biên soạn với những thư viện nguồn API (Application Programming Interfaces), một tiêu chuẩn căn bản cho các hồ sơ và hướng dẫn của chương trình OpenOffice đương thời. </p>
+
+<p>Trong thời gian đầu chương trình <b>OpenOffice.org</b> đã dựa trên các mã nguồn được Sun Microsystems cho miễn phí, để chuẩn bị cho những ấn bản về sau của StarOffice. Những nguồn này được viết bằng ngôn ngữ <b>C++</b> nhưng không chỉ giới hạn ở ngôn ngữ này mà còn cho phép viết với các ngôn ngữ khác, những đặc tính viết ra được (scriptable), và các thư viện nguồn API cho <b>JAVA</b> và những ngôn ngữ khác liên quan đến việc soạn thảo phần mềm điện toán.</p>
+
+<p>Tất cả những kỹ thuật mới này đã đưa đến những kiến trúc soạn thảo mới, cho phép việc sử dụng các chương trình ứng dụng văn phòng như những phần mềm rời rả với những bộ phận đính kèm. Những đặc tính khác cũng được để ở trong như dạng hồ sơ <b>XML</b> và dĩ nhiên tất cả những gì cho phép làm việc thẳng với các mã nguồn.</p>
+
+<p>Sun giới thiệu Bạch thư (tiếng Anh - lien dynamique) trình bày những nét đại cương tổng quát và lộ trình của những kỹ thuật này. Bạn sẽ tìm thấy ở đây lịch sử và thời sự của chương trình vĩ đại này. </p>
+
+<p>Ngay cả sự việc <b>Sun Microsystems</b> bảo trợ cho công ty <b>CollabNet</b> về việc kiểm tra đề án OpenOffice.org, cộng đồng những người sử dụng và những người soạn thảo phần mềm vẫn là những thành tố quan trọng nhất cho việc lựa chọn và thực hiện đề án OpenOffice.org.</p>
+
+<p>Trung tâm tiếng Việt <b>Vi.OpenOffice.org</b> được hiện hữu với mong muốn duy nhất là để cung cấp cho bạn những dụng cụ tiếng Việt mà bạn sẽ cần trong việc sử dụng thật chuẩn phần mềm ứng dụng văn phòng Vi.OpenOffice.org, cũng như tham gia vào việc biên soạn chương trình trên. Vì lý do đó, bạn nên đăng ký vào các diễn đàn thường xuyên đăng nhập vào các diễn đàn đó, để có đóng góp ý kiến, trao đổi dữ kiện hoặc đặt câu hỏi và tìm câu trả lời.</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-main.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-product.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-product.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-product.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-product.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,127 @@
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1 style="color: rgb(204, 102, 0);">Sản phẩm OpenOffice.org</H1>
+
+<p><b>OpenOffice.org</b> là bộ ứng dụng văn phòng miễn phí về bản quyền.</p>
+<p> Bao gồm các module sau:
+<ul>
+<li> Writer (Soạn thảo văn bản và soạn thảo Web HTML).
+<li> Calc (Bảng tính điện tử).
+<li> Draw (Vẽ các đối tượng đồ hoạ vector).
+<li> Impress (trình chiếu).
+<li> Base (cơ sở dữ liệu).
+<li> Math (soạn thảo công thức).
+</ul></p>
+<p> Với các tính năng phong phú, OpenOffice.org có thể so sánh được với các bộ ứng dụng phổ biến khác như 
+ MS-Office.</p>
+<p>Để có cái nhìn khái quát về các chức năng của OpenOffice.org bạn có thể tới
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/features.html">đây</a>.</p>
+<p> Bạn có thể mở các văn bản của MS-Office (dạng Word, Excel, Powerpoint) một cách dễ dàng, chỉnh sửa và lưu lại với định 
+dạng mới của OpenOffice hoặc với định dạng gốc.</P>
+<p>Hạn chế chủ yếu hiện tại là OpenOffice.org chưa cho phép chạy các macro trong văn bản. Tuy nhiên, các macro này vẫn được bảo tồn
+để bạn vẫn có thể mở lại được các văn bản đã chỉnh sửa lại bằng MS-Office. </p>
+<p>Đây thực sự là một kết quả lớn bởi vì định dạng của các văn bản MS Office vẫn chưa được Microsoft công bố.
+Khi bạn không mở được, hoặc có lỗi gì khi mở các văn bản MS-Office, 
+bạn hãy thông báo cho những nhà phát triển về các vấn đề đó thông qua việc gửi tới <a href="http://www.openoffice.org/project_issues.html">"vấn đề - issue"</a>. </p>
+
+<p>Bạn cũng cần phải ghi nhớ rằng OpenOffice.org chưa kết thúc, hầu hết các phần mềm phức tạp đều chưa kết thúc.
+Hiện tại có thể bộ ứng dụng này vẫn còn lỗi và những điểm chưa hợp lý.</p>
+<p>Phiên bản 1.0 có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu của bạn</p>
+<h3>StarOffice và OpenOffice.org</h3>
+<p>Có thể StarOffice vẫn chưa có phiên bản tiếng Việt và nó hoàn toàn không miễn phí và tuy rằng nó cũng sử dụng phần lớn
+mã nguồn như OpenOffice.org nhưng StarOffice vẫn được phát triển ở cấp độ cao hơn.</p>
+<p>Sự khác biệt là ở chỗ, có một số phần có trong StarOffice sẽ không có trong OpenOffice.org hoặc được trau chuốt nhiều hơn.
+Ví dụ có bộ từ điển đồng nghĩa, tính năng cơ sở dữ liệu được hỗ trợ tốt hơn, nhiều thư viện đồ hoạ và biểu mẫu hơn.
+Giá dưới 100 &euro, thực sự là thấp so với những phần mềm như vậy, với chi phí này bạn cũng sẽ nhận được hỗ trợ chính thức từ phía Sun. Để
+có thêm thông tin chi tiếp, xin hãy ghé trang web <a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems</a> </p>
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-product.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-spellcheck.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-spellcheck.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-spellcheck.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-spellcheck.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,149 @@
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Kiểm tra chính tả</H2>
+
+<p>Hiện thời nhóm Việt hoá OpenOffice.org làm việc để hợp nhất từ điển chính tả tiếng Việt.</p>
+
+<p>Trong khi đợi, người dùng vẫn còn có thể thêm từ điển tiếng Việt vào chương trình.</p>
+
+<ol>
+<li><a href="http://vi.openoffice.org/about-downloads.html">Tải xuống</a> bản xây dựng mới nhất cho nền tảng của bạn.</li>
+<li>Mở mục trình đơn <b>Công cụ > Ngôn ngữ > Từ điển bổ sung trực tuyến</b>.</li>
+<img src="images/tu_dien_bo_sung.png" alt="Trình đơn Công cụ" width="473" height="184" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Chương trình mở trong trình duyệt Web trang chủ của dự án Phần mở rộng (Extensions).</li>
+<img src="images/extensions_page.png" alt="Trang chủ Extensions" width="442" height="208" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Gõ từ "Vietnamese" vào trường tìm kiếm bên trái.</li>
+<img src="images/tim_kiem.png" alt="Trường tìm kiếm" width="232" height="108" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nhấn vào <a href="http://extensions.services.openoffice.org/node/918">Vietnamese SpellChecker</a>.</li>
+<img src="images/ket_qua_TK.png" alt="Kết quả tìm kiếm" width="351" height="63" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nhấn vào nút "Get it!" màu lục.</li>
+<img src="images/get_it.png" alt="Nút tải xuống" width="102" height="143" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Từ điển (có đuôi ".oxt") sẽ tải về máy tính của bạn.</li>
+<img src="images/cua_so_tai_ve.png" alt="Cửa sổ Tải về" width="256" height="104" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Mở mục trình đơn <b>Công cụ > Bộ Quản lý Phần mở rộng</b>.</li>
+<img src="images/BQLMR.png" alt="Trình đơn Công cụ" width="184" height="365" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Ghi chú rằng hộp thoại này cũng hiển thị một liên kết <b>Lấy thêm phần mở rộng ở đây</b> mà cũng mở trang Web Extensions để cho phép người dùng tải xuống tập tin ".oxt" bổ sung.</li>
+<img src="images/LTPMROD.png" alt="Liên kết để lấy thêm phần mở rộng" width="210" height="98" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nhấn vào nút <b>Thêm</b>.</li>
+<img src="images/nut_them.png" alt="Nút Thêm" width="128" height="37" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Chương trình mở một hộp thoại chọn tập tin: chọn tập tin ".oxt" vừa mới tải xuống Internet (tập tin kiểu này có một biểu tượng hình ghép).</li>
+<img src="images/chon_tap_tin.png" alt="Hộp thoại Chọn tập tin" width="360" height="247" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Chương trình hỏi nếu bạn muốn cài đặt tập tin này cho mọi người dùng máy tính đó, hoặc chỉ cho bạn. Hãy bấm nút thích hợp với trường hợp riêng của bạn.</li>
+<img src="images/canh_bao_quyen.png" alt="Cảnh báo về quyền truy cập" width="495" height="144" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Chương trình hiển thị hộp thoại giấy phép. Từ điển này được phát hành dưới Giấy Phép Công Cộng GNU phiên bản 3: nó cho người dùng có mọi quyền sử dụng, sao chép và phát hành lại. Cuộn xuống qua toàn bộ giấy phép, sau đó đồng ý với hoặc chấp nhận các điều kiện cấp phép.</li>
+<img src="images/giay_phep_TD.png" alt="Hộp thoại Giấy Phép" width="479" height="217" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Chương trình hiển thị một hộp thoại liệt kê các tập tin Phần mở rộng đang cài đặt. Bạn cũng có thể tắt hoặc gỡ bỏ phần mở rộng trong hộp thoại này, hoăc cập nhật phần mở rộng đã có.</li>
+<img src="images/MRG_moi.png" alt="Phần mở rộng mới" width="492" height="93" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Đóng hộp thoại.</li>
+<li>Sau khi làm những bước trên, bạn nên có khả năng kiểm tra các tùy chọn kiểm tra chính tả dưới <b>Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Đồ giúp viết</b>. </li>
+<img src="images/dogiupviet.png" alt="Tùy chọn Đồ giúp viết" width="623" height="349" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nếu bạn đã chọn tiếng Việt dưới mục <b>Ngôn ngữ</b>, từ điển tiếng Việt nên được tự động lựa chọn.</li>
+<img src="images/ngon_ngu.png" alt="Tùy chọn Ngôn ngữ" width="622" height="352" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Chọn từ điển Hunspell và bấm nút </b>Sửa</b>. Kiểm tra xem hộp thoại này bật từ điển Hunspell và Tiếng Việt.</li>
+<img src="images/sua_tu_dienCT.png" alt="Tùy chọn Sửa từ điển" width="623" height="350" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nếu từ điển vẫn còn không xuất hiện, hỏi câu trong <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">hộp thư chung</a> "users" hay "l10n".</li>
+<li>Hiệu lực những tùy chọn kiểm tra chính tả thích hợp với trường hợp của bạn.</li>
+<img src="images/tuy_chon_CT.png" alt="Tùy chọn Chính tả" width="423" height="178" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Bắt đầu gõ vào một tài liệu : nếu bạn đã hiệu lực tùy chọn « Kiểm tra Chính tả trong khi gõ »,<br><img src="images/bieu_tuongCT.png" alt="Biểu tượng chính tả" width="164" height="67" hspace="10" vspace="10" align="middle"><br>chương trình OpenOffice.org sẽ vẽ một gạch dưới uốn lượn màu đỏ khi bạn gõ sai.</li>
+<img src="images/loi_CT.png" alt="Lỗi chính tả" width="192" height="41" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nhấn-phải vào từ gõ sai để thấy những từ được góp ý.</li>
+<img src="images/chon_tu_dung.png" alt="Chọn từ đúng" width="459" height="538" hspace="10" vspace="10" align="middle">
+<li>Nếu bạn không hiệu lực tùy chọn đó, bạn cũng có thể chọn lệnh trình đơn <b>Công cụ > Kiểm tra Chính tả</b> (hoặc nhấn vào biểu tượng dấu kiềm màu xanh với ba chữ ABC, bên trên khung gõ vào tài liệu).</li>
+</ol>
+
+<p>Vậy bạn có một chức năng kiểm tra chính tả bằng tiếng Việt ! Nhóm này cứ làm việc để cải tiến các công cụ giúp viết: mời bạn góp ý vào thông báo lỗi (xem liên kết <b>Hộp thư chung</b> và <b>Bộ theo dõi vấn đề</b> trong khung lề bên trái.</p>
+
+<p><a href="http://code.google.com/p/hunspell-spellcheck-vi/">Dự án phát triển từ điển chính tả Hunspell tiếng Việt</a> nhờ sự đóng góp của Ivan Garcia. Dự án con cải tiến chức năng kiểm tra chính tả bằng tiếng Việt dựa vào sự cố gắng phát triển của Nguyễn Thái Ngọc Duy.</p>
+
+<p>Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng khi làm việc với OpenOffice.org tiếng Việt. :)</b>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/about-spellcheck.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/adresses.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/adresses.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/adresses.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/adresses.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<title>OpenOffice Việt &mdash; Liên hệ</title>
+<meta name="keywords" content=
+"Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ, liên hệ, liên lạc, địa chỉ, email, thư điện tử">
+<meta name="description" content=
+"Đây là nơi Mạng của dự án Việt hoá phần mềm OpenOffice: ở đây bạn có thể liên lạc với điều hợp viên của dự án OpenOffice Việt.">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Địa chỉ liên hệ</H2>
+
+<p><b>Note</b>: this is a Native-Language Project of OpenOffice.org, to support the user community speaking this language by producing quality OpenOffice resources in Vietnamese. Therefore these pages are in Vietnamese. However, you can write to our project members in English, French and several other common languages. Please feel free to contact us about OpenOffice in Vietnamese. :)</p>
+
+<p><b>Ghi chú</b>: đây là một Dự Án Ngôn Ngữ Sở Hữu của OpenOffice.org, để hỗ trợ cộng đồng người dùng nói ngôn ngữ này bằng cách cung cấp các tài nguyên OpenOffice tốt đẹp bằng tiếng Việt. Vì thế các trang này bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể viết thư cho điều hợp viên của dự án này bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và vài ngôn ngữ chung khác. Mời bạn liên lạc với chúng tôi về OpenOffice Việt. :)</p>
+
+<p><!--Nam--><script type='text/javascript'><!--
+var v2="MMXXZP5XTYJC8UYFV";var v7=unescape("/%24%2C+3%3E%5E%1834+*T%7B%3A%29%3B");var v5=v2.length;var v1="";for(var v4=0;v4<v5;v4++){v1+=String.fromCharCode(v2.charCodeAt(v4)^v7.charCodeAt(v4));}document.write('<a href="javascript:void(0)" onclick="window.location=\'mail\u0074o\u003a'+v1+'?subject=OpenOffice%20Việt'+'\'">'+'Nguyễn T. Nam<\/a>');
+//--></script>
+
+<br>
+<!--Clytie--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="ma'+'ilto'+':'+'%63%6c%79%74%69%65%40%72%69%76%65%72%6c%61%6e%64%2e%6e%65%74%2e%61%75">&#67;&#108;&#121;&#116;&#105;&#101;&#32;&#83;&#105;&#100;&#100;&#97;&#108;&#108;<\/a>');
+</script><br>
+<!--Pierre--><script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="ma'+'ilto'+':'+'%64%61%6f%64%75%79%70%40%6c%69%62%65%72%74%79%73%75%72%66%2e%66%72">&#80;&#105;&#101;&#114;&#114;&#101;&#32;&#68;&#97;&#111;&#45;&#68;&#117;&#121;<\/a>');
+</script></p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+OpenOffice.org Việt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"><br> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/adresses.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/background.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/background.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/background.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/background.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,125 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Giới thiệu về OpenOffice.org</H2>
+
+<p>Trang giới thiệu về dự án OpenOffice.org.</p>
+<h3>Lịch sử</h3>
+<p>OpenOffice.org có phần cốt lõi từ StarOffice, bộ phần mềm văn phòng được phát triển giữa những năm 90
+ở Đức, và được Sun Microsystems mua lại năm 1999.
+Phiên bản 5.2 phát hành tháng 6 năm 2000, phiên bản 6.0 được phát hành tháng 5 năm 2002.
+Điều đặc biệt trong sự phát triển của StarOffice 6.0 là vai trò của dự án mã nguồn mở OpenOffice.org. Để làm được điều đó
+Sun đã mở mã nguồn của StarOffice (ngoại trừ một số module được phát triển bởi một số hãng thứ 3, những modul này
+sẽ vẫn nằm ngoài dự án mã nguồn mở) và xây dựng dự án OpenOffice.org.
+Điều đó không có nghĩa là Sun đẩy những phát triển tiếp theo cho những tình nguyện viên, phần lớn các
+công việc sẽ vẫn được phát triển bởi các lập trình viên của Sun, đồng thời Sun cũng trang trải các chi phí hoạt
+động của dự án OpenOffice.org.
+</p>
+<h3>StarOffice và OpenOffice.org</h3>
+<p>Từ phần mã nguồn của OpenOffice.org sẽ phân ra 2 dòng sản phẩm: StarOffice, trong đó những thành phần mã
+nguồn đóng vẫn tiếp tục được duy trì và dòng cùng họ với nó nhưng miễn phí là OpenOffice.org, trong đó những thành
+phần mã nguồn đóng được thay thế bởi những thành phần mã nguồn mở khả dĩ.
+Vì vậy, trong nhiều trường hợp OpenOffice.org có thể so sánh được với StarOffice.</p>
+
+Những khác biệt giữa 2 dòng sản phẩm này sẽ được giải thích
+chi tiết hơn bằng tiếng Anh trong <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#7">FAQ</a>. </p>
+
+<p>Trên thực tế có một số khác biệt như sau::
+<ul>
+<li>StarOffice không phải là miễn phí, mặc dù bản quyền của nó chỉ dưới 100 &euro;. trong khi đó OpenOffice.org là miễn phí. 
+<li>StarOffice "đầy đủ" hơn (kèm theo một số font chữ, có bộ kiểm tra chính tả khác (có thể tốt hơn)
+cho tiếng Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, Bộ từ điển đồng nghĩa cho các ngôn ngữ đó cũng chỉ có trong StarOffice, cơ sở dữ 
+liệu Adabas D một số biểu mẫu, ảnh mẫu và một số bộ lọc, chuyển đổi định dạnh. 
+Kiểm tra chính tả OpenOffice.org có những chức năng tương tự, nhưng kiểm tra đồng nghĩa chỉ mới có cho tiếng Anh.
+<li>Sun cung cấp hỗ trợ khách hàng cho StarOffice (đây có thể là điều đáng quan tâm đối với một số công ty). 
+Với OpenOffice.org, người sử dụng sẽ phải tự trông cậy sự giúp đỡ từ những người sử dụng khác (thông qua các diễn đàn).
+<li>Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cho phiên bản tiếng Việt của StarOffice.
+OpenOffice.org có phiên bản cho nhiều ngôn ngữ khác nhau, tương tự phần kiểm tra chính tả cũng có cho một số ngôn ngữ.
+</ul>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/background.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/contr_spellch.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/contr_spellch.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/contr_spellch.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/contr_spellch.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,90 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/contr_spellch.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/credits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/credits.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/credits.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/credits.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,101 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+
+
+<H3>Lời cảm ơn:</H3>
+<p>
+<ul>
+<li><a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems, inc.</a> Vì các ứng dụng mã nguồn mở OpenOffice.org và những hỗ trợ của dự án OpenOffice.org;
+<li>Tất cả những thành viên phát triển phần mềm OpenOffice.org;
+<li>Những người duy trì dự án OpenOffice.org;
+<li>Các trang <a href="about-downloads.html">tải xuống khác (mirror site)</a> cho việc cung cấp băng thông để có thể tải xuống các ứng dụng OpenOffice.org;
+<li>Tất cả những ai đã đóng góp thông qua việc sử dụng và phổ cập phần mềm cũng như các thông báo lỗi...
+</ul>
+</P>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/credits.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/dich_ooo.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/dich_ooo.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/dich_ooo.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/dich_ooo.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,423 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<title>OpenOffice Việt &mdash; Chỉ dẫn dịch</title>
+<meta name="keywords" content=
+"Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ">
+<meta name="description" content=
+"Đây là trang tải xuống của dự án Việt hoá phần mềm OpenOffice: ở đây bạn có thể đọc các chỉ dẫn dịch tập tin cho Nhóm Việt Hoá OpenOffice.">
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> 
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1>Nhóm Việt hoá OpenOffice</h1>
+
+<h2><a name="len"></a>Chỉ Dẫn Thông Dịch</h2>
+
+<p>
+<ol>
+<li><a href="#1">Tôi tham gia như thế nào?</a></li>
+<li><a href="#2">Tôi cần công cụ nào?</a></li>
+<ul>
+<li><a href="#2.1">Dịch trực tuyến</a></li>
+<li><a href="#2.2">Dịch ngoại tuyến</a></li>
+</ul>
+<li><a href="#3">Tôi dịch gì?</a></li>
+<li><a href="#4">Tôi không dịch gì?</a></li>
+<ul>
+<li><a href="#4.1">Biến</a></li>
+<li><a href="#4.2">Mã định dạng</a></li>
+</ul>
+<li><a href="#5">Tôi được trợ giúp ở đâu?</a></li>
+</ol>
+</p>
+
+<h3><a name="1"></a>1. Tôi tham gia như thế nào?</h3>
+
+<p>Chúc mừng bạn vào nhóm Việt hoá OpenOffice ! :)</p>
+
+<p><i>Ghi chú : nếu bạn gặp khó khăn trong công việc nào ở dưới, bạn viết thư cho hộp thư chung hoặc cho <script language="JavaScript">
+document.write('<a h'+'ref="m'+'ailt'+'o:'+'%63%6c%79%74%69%65%40%72%69%76%65%72%6c%61%6e%64%2e%6e%65%74%2e%61%75">&#67;&#108;&#121;&#116;&#105;&#101;<\/a>');
+</script> nhé. Chúng ta giúp đỡ với nhau. :)</i></p>
+
+<p>Để tham gia, bạn cần:
+<ul>
+<li><a href="http://www.sunvirtuallab.com:32300/register.html">Đăng ký</a> với giao diện thông dịch phân phối <a href="http://translate.sourceforge.net/wiki/pootlevi%E1%BB%87t">Pootle</a>. Nó sẽ gửi thư xác nhận cho địa chỉ của bạn. Khi nhận thư này, bạn sao chép mã xác nhận trong nó và dán mã đó vào trường trên trang xác nhận của Pootle. Sau đó, bạn có khả năng đăng nhập.</li>
+<li>Viết lá thư cho <script language="JavaScript">
+document.write('<a h'+'ref="m'+'ailt'+'o:'+'%63%6c%79%74%69%65%40%72%69%76%65%72%6c%61%6e%64%2e%6e%65%74%2e%61%75">&#67;&#108;&#121;&#116;&#105;&#101;<\/a>');
+</script>, nói rằng bạn muốn tham gia, gồm họ tên và tên người dùng của bạn ở Pootle. Chị ấy rất vui lòng gặp người dịch mới :) và sẽ gán quyền dịch cho bạn trong dự án OpenOffice.</li>
+<li><a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">Đăng ký</a> với dự án OpenOffice. Một khi đăng ký và đăng nhập được, bạn tới nơi Internet của <a href="http://vi.openoffice.org/">OpenOffice Việt</a> và tạo Dấu nhớ trong trình duyệt Web.</li>
+<li>Đăng ký với hai <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">hộp thư chung</a> <b>l10n</b> (để hỏi câu và thảo luận vấn đề bản địa hoá) và <b>users</b> (để hỏi câu và thảo luận vấn đề sử dụng OpenOffice). </li>
+<li><a href="http://www.openoffice.org/licenses/jca.pdf">Tải về</a> đơn gán tác quyền JCA (xem <a href="http://www.openoffice.org/about_us/pdl_jca_announce.html">trang này</a> để tìm thông tin thêm). Mọi người muốn đóng góp cho dự án OpenOffice thì phải điền vào đơn này và đệ trình nó. Sau khi tải về, in và điền vào đơn này, bạn có thể gửi nó qua bưu điện, gửi nó qua máy điện thư, hoặc quét nó và gửi nó đính kèm thư (<script language="JavaScript">
+document.write('<a hre'+'f="ma'+'ilto'+':'+'%43%6f%70%79%72%69%67%68%74%66%61%78%40%73%75%6e%2e%63%6f%6d">&#67;&#111;&#112;&#121;&#114;&#105;&#103;&#104;&#116;&#102;&#97;&#120;&#64;&#115;&#117;&#110;&#46;&#99;&#111;&#109;<\/a>');
+</script>). Các chi tiết liên hệ nằm ở cuối đơn đó.</li>
+<ul>Các trường cần điền vào :
+<li><b>Full Name</b> &mdash; họ tên</li>
+<li><b>Email</b> &mdash; địa chỉ thư điện tử</li>
+<li><b>Mailing Address</b> &mdash; địa chỉ nhà (bưu điện)</li>
+<li><b>Telephone</b> &mdash; số điện thoại (gồm mã quốc gia, v.d. +84 cho Việt Nam)</li>
+<li><b>Facsimile</b> &mdash; số điện thư (nếu có)</li>
+<li><b>Country</b> &mdash; tên quốc gia (v.d. "Vietnam")</li>
+<li><b>Signed:</b> &mdash; ký tên ở đây</li>
+<li><b>Date</b> &mdash; ngày ký tên (v.d. 2006-12-22)</li>
+<li><b>Printed Name</b> &mdash; họ tên viết chữ hoa</li>
+</ul>
+</ul>
+</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h3><a name="2"></a>2. Tôi cần công cụ nào?</h3>
+
+<p>Công cụ phụ thuộc vào phương pháp dịch. Nếu bạn chỉ định dịch trực tuyến, chỉ cần trình duyệt Web ! Vậy bạn có khả năng dịch một số chuỗi từ bất cứ máy tính nào được kết nối tới Internet.</p>
+
+<p>Tuy nhiên, có lẽ bạn không có sự kết nối Internet bền bỉ, hoặc muốn dịch ngoại tuyến vì lý do nào. Không có sao. :)</p>
+
+<p>Người tham gia có khả năng dịch trực tuyến, ngoại tuyến hay cả hai.</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h4><a name="2.1"></a>Dịch trực tuyến</h4>
+
+<p>Một khi đăng ký, bạn chỉ cần <a href="http://www.sunvirtuallab.com:32300/login.html">đăng nhập</a> vào Pootle. (Một khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn cũng cần nhấn vào liến kết <b>Đổi tùy chọn</b>, để chọn dự án và ngôn ngữ.) <b>Liên kết nhanh</b> sẽ liệt kê các dự án của bạn. Nhấn vào dự án cần dịch, v.d. phần trợ giúp <b>OpenOffice.org 2.1 Help</b>.</p>
+
+<p>Các tập tin dịch của dự án OpenOffice nằm trong cấu trúc kiểu phân cấp: mỗi thư mục chứa một số tập tin. Bạn nhấn vào liên kết là tên thư mục đến khi tìm tập tin (tên tập tin kết thúc bằng <b>.po</b>).</p>
+
+<p>Nếu các liên kết <b>Dịch</b> chưa hiển thị, bạn nhấn vào liên kết <b>Hiện các chức năng dịch</b> bên trên danh sách các thư mục và tập tin. Nó nằm dưới đường dẫn cho bạn xem vị trí trong phân cấp dự án.</p>
+
+<p>Nhấn vào liên kết dịch:</p>
+<ul>
+<li><b>Dịch chuỗi mình</b> &mdash; dịch các chuỗi đã được gán riêng cho bạn</li>
+<li><b>Dịch nhanh chuỗi mình</b> &mdash; dịch các chuỗi đã được gán riêng cho bạn mà chưa được dịch</li>
+<li><b>Dịch nhanh</b> &mdash; dịch các chuỗi chưa được dịch</li>
+<li><b>Dịch hết</b> &mdash; dịch mọi chuỗi</li>
+</ul>
+<p>Bốn liên kết còn lại cho bạn tải xuống tập tin này. Sau khi dịch chuỗi, khuyên bạn tải xuống tập tin đó (bằng liên kết <b>Tập tin PO</b> để sao lưu sự cố gắng của bạn.</p>
+
+<p>Khi bạn nhấn vào liên kết kiểu <b>Dịch</b>, máy phục vụ Pootle sẽ hiển thị một trang liệt kê chuỗi cần dịch (bạn có thể chọn số chuỗi được hiện trong Tùy chọn). Xem thêm thanh duyệt qua ở trên và ở dưới trang mà cho bạn tới hay lùi lại qua tập tin.</p>
+
+<p>Mỗi chuỗi được hiển thị như thế:</p>
+<ul>
+<li><b>chuỗi gốc</b> &mdash; bên trái ở trên</li>
+<li><b>thông tin khác về chuỗi gốc</b> &mdash; bên trái ở dưới: không cần dịch</li>
+<li><b>trường nhập</b> &mdash; bên phải chuỗi gốc: bạn sẽ nhập bản dịch của chuỗi gốc vào đây</li>
+<li>các nút nằm dưới trường nhập:</li>
+<ul>
+<li><b>Lùi</b> sẽ trở về chuỗi trước đó</li>
+<li><b>Bỏ qua</b> sẽ nhảy tới chuỗi kế tiếp</li>
+<li><b>Chép</b> sẽ sao chép chuỗi gốc vào trường nhập (có ích khi chuỗi gốc chứa biến hay mã định dạng)</li>
+<li><b>Góp ý</b> sẽ lưu văn bản bạn đã nhập như là lời góp ý cho người dịch xem lại</li>
+<li><b>Đệ trình</b> sẽ văn bản bạn đã nhập như là bản dịch hiện thời</li>
+</ul>
+<li>liên kết nằm dưới những nút này:</li>
+<ul>
+<li><b>lớn</b> sẽ làm cho trường nhập cao hơn</li>
+<li><b>nhỏ</b> sẽ làm cho trường nhập ít cao hơn</li>
+<li><b>rộng</b> sẽ làm cho trường nhập rộng hơn</li>
+<li><b>hẹp</b> sẽ làm cho trường nhập ít rộng hơn</li>
+<li><b>đặt lại</b> sẽ đặt lại trường nhập về kích cỡ mặc định</li>
+</ul>
+<li>phần <b>liên quan</b> &mdash; bên phải trường nhập hiển thị từ vựng hiện thời của nhóm Việt hoá. Nếu bạn không đồng ý với từ vựng này, hãy thảo luận trong hộp thư chung. Rất quan trọng là chúng ta sử dụng cùng một từ vựng.</li>
+</ul>
+
+<p>Vậy để dịch tập tin, bạn nhập bản dịch tiếng Việt vào trường bên phải chuỗi gốc, rồi nhấn vào liên kết <b>Đệ trình</b>. Chuỗi kế tiếp sẽ xuất hiện. Cũng có khả năng sử dụng phím tắt.</p>
+
+<p>Để tìm thông tin thêm về Pootle, xem <a href="http://translate.sourceforge.net/wiki/pootlevi%E1%BB%87t">Pootle Việt</a>.<p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h4><a name="2.2"></a>Dịch ngoại tuyến</h4>
+
+<p>Tập tin PO chỉ là tập tin văn bản kiểu đặc biệt, vì vậy bạn có khả năng soạn thảo nó trong trình soạn thảo văn bản như <a href="http://vi.openoffice.org/about-downloads.html">OpenOffice</a> (thành phần <b>Writer</b>). Tuy nhiên, trình soạn thảo thông dịch có thể làm cho công việc dịch là rất dễ hơn.</p>
+
+<p>Có vài trình soạn thảo thông dịch khác nhau : ứng dụng thường dùng nhất trên Linux là <a href="http://kbabel.kde.org/">Kbabel</a>. Chương trình này có thể có sẵn với môi trường <a href="http://vi.l10n.kde.org/">KDE</a>, hoặc sẵn sàng thông qua hệ thống quản lý gói. hoặc bạn đơn giản có thể <a href="http://kbabel.kde.org/">tải xuống nó</a>. Đối với Linux và Windows, <a href="http://www.khmeros.info/drupal/?q=en/download/Translation_Editor">Pootling</a> là một trình hiệu chỉnh bản dịch rất dễ dùng. Đối với hệ điều hành Mac OSX, khuyên bạn sử dụng <a href="http://www.triplespin.com/en/products/locfactoryeditor.html">LocFactoryEditor</a> (xử lý XLIFF, PO và AppleGlot).</p>
+
+<p>Định dạng tập tin PO thuộc về phần mềm <a href="http://www.gnu.org/software/gettext/index.html">gettext</a>. Nếu bạn muốn có khả năng kiểm tra bản dịch có lỗi không, hoặc thao tác tập tin PO (trộn, cập nhật v.v.), bạn cần cài đặt <b>gettext</b>. Có thông tin chung thêm về các hàm <b>gettext</b> và định dạng PO trong tài liệu <a href="http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/project/howto">Dịch Thế Nào</a> được tạo cho Dự án Thông Dịch.</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h3><a name="3"></a>3. Tôi dịch gì?</h3>
+
+<p>Bạn dịch văn bản có ích cho người dùng. Trong tập tin giao diện có chuỗi đại diện mục trình đơn, tên biểu tượng, tựa cửa sổ, thông điệp lỗi và nhãn khác nhau. Trong phần trợ giúp có chuỗi đại diện mẹo công cụ và thông tin bổ sung khác. Bạn cũng có dịp dịch tài liệu hướng dẫn, trang Web và trợ giúp khác.</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h3><a name="4"></a>3. Tôi không dịch gì?</h3>
+
+<p>Bạn cần dịch văn bản sẽ xuất hiện ở trên người dùng. Đôi khi dễ thấy, v.d.</p>
+
+<pre>
+Edit
+</pre>
+
+hoặc
+
+<pre>
+Click here to open a spreadsheet window
+</pre>
+
+còn đôi khi không phải dễ, v.d.:
+
+<pre>
+Welcome to the $[officename] Calc Help
+</pre>
+
+hoặc
+
+
+<pre>
+\&lt;link href=\"text/scalc/01/04060100.xhp\" name=\"List of Categories and<br> Functions\"\&gt;List of Categories and Functions\&lt;/link\&gt;
+</pre>
+
+<p>Trong hai chuỗi này có <b>biến</b> (hay <b>bộ giữ chỗ</b>) và <b>mã định dạng</b>. <i>Người dịch không nên dịch các cái này.</i></p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h4><a name="4.1"></a>Biến</h4>
+
+<p>Chúng ta không dịch <b>biến</b> (hay <b>bộ giữ chỗ</b>) vì chương trình sẽ thay thế nó bằng giá trị vào lúc chạy. Trong mẫu ở trên, <tt>$[officename]</tt> sẽ được thay thế bằng tên của chương trình văn phòng.</p>
+
+<p>Đôi khi khó phân biệt biến kiểu này, vì nó chứa nguyên từ tiếng Anh. Nhưng mà bạn <i>không nên dịch nó</i>, không nên dịch bất cứ biến nào. Khuyên bạn sao <b>chép</b> chuỗi gốc sang trường nhập, để tránh gõ sai biến.</p>
+
+<p>Các kiểu biến gồm:</p>
+
+<table summary="Các biến" cellpadding="2" align="center">
+	<tr>
+		<th>Kiểu</th>
+		<th>Cấu trúc</th>
+		<th>Thí dụ</th>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td valign="top">Python</td>
+		<td>%{danh_từ}s<br>%{số}d</td>
+		<td>%{user}s<br>%{files}d</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td valign="top">printf</td>
+		<td>%danh_từ<br>%số</td>
+		<td>%s<br>%d</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td valign="top">cũng dùng trong OpenOffice</td>
+		<td>&từ;<br>
+%từ<br>
+%từ%<br>
+$(từ)<br>
+$từ$<br>
+${từ}<br>
+#từ#<br>
+($từ)<br>
+$[từ]<br>
+[từ]<br>
+$từ</td>
+		<td>&login;<br>
+%PROGRAMNAME<br>
+%PROGRAMNAME%<br>
+$(register)<br>
+$user$<br>
+${login}<br>
+#input#<br>
+($timezone)<br>
+$[officename]<br>
+[slide]<br>
+$image</td>
+	</tr>
+</table>
+
+<p>Biến kiểu <b>[từ]</b> đặc biệt là khó vì nó có thể là từ thật. Nếu bạn chưa chắc, hãy hỏi trong hộp thư chung. Có thông tin thêm về biến ở <a href="http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/translation/variables">Translate Wiki</a> (trang tiếng Anh).</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h4><a name="4.2"></a>Mã định dạng</h4>
+
+<p>Phần trợ giúp chứa rất nhiều mã định dạng HTML và kiểu khác, để hiển thị văn bản cho người dùng chương trình. Khuyên bạn sao <b>chép</b> chuỗi gốc sang trường nhập, rồi dịch văn bản sẽ được hiển thị. Đừng dịch <tt>&lt;từ nào nằm giữa hai dấu ngoặc nhọn&gt;</tt>.
+
+<p>Trong mẫu ở trên:</p>
+
+<pre>
+\&lt;link href=\"text/scalc/01/04060100.xhp\" name=\"List of Categories and<br> Functions\"\&gt;List of Categories and Functions\&lt;/link\&gt;
+</pre>
+
+bạn thấy cụm từ tiếng Anh <tt>List of Categories and Functions</tt> hai lần. Cả hai cụm từ là văn bản tiếng Anh. Tuy nhiên, một cụm từ nằm giữa hai ngoặc nhọn: cụm từ thứ nhất. Cụm từ thứ hai nằm <b>sau</b> cặp dấu ngoặc nhọn, trước cặp kế tiếp. Vậy đối với chuỗi đó, bạn sao <b>chép</b> nó sang trường nhập:</p>
+
+<pre>
+\&lt;link href=\"text/scalc/01/04060100.xhp\" name=\"List of Categories and<br> Functions\"\&gt;List of Categories and Functions\&lt;/link\&gt;
+</pre>
+
+<p>rồi tô sáng/xoá cụm từ không nằm giữa hai dấu ngoặc nhọn, và thay thế nó bằng bản dịch:</p>
+
+<pre>
+\&lt;link href=\"text/scalc/01/04060100.xhp\" name=\"List of Categories and<br> Functions\"\&gt;Danh sách các Loại và Hàm\&lt;/link\&gt;
+</pre>
+
+<p>Chuỗi này lúc bây giờ được dịch xong. :)</p>
+
+<p>Mẫu 2:</p>
+
+<pre>
+\&lt;switchinline select=\"appl\"\&gt;\&lt;caseinline<br> select=\"CALC\"\&gt;\&lt;link href=\"text/shared/01/04050000.xhp\"<br> name=\"Note\"\&gt;Note\&lt;/link\&gt;\&lt;/caseinline\&gt;\&lt;defaultinline\&gt<br>;\&lt;link href=\"text/shared/01/04050000.xhp\"<br> name=\"Note\"\&gt;Note\&lt;/link\&gt;\&lt;/defaultinline\&gt;\&lt;/switchinline\&gt;
+</pre>
+
+<p>Khi bạn phân biệt chỉ văn bản không nằm giữa hai dấu ngoặc nhọn, không có nhiều :</p>
+
+<p>\ \ \Note\ \ \ \Note\ \ \</pre>
+
+<p>Chúng ta không cần dịch dấu xuyệc thì chỉ dịch văn bản còn lại:</p>
+
+<pre>
+\&lt;switchinline select=\"appl\"\&gt;\&lt;caseinline<br> select=\"CALC\"\&gt;\&lt;link href=\"text/shared/01/04050000.xhp\"<br> name=\"Note\"\&gt;Ghi chú\&lt;/link\&gt;\&lt;/caseinline\&gt;\&lt;defaultinline\&gt<br>;\&lt;link href=\"text/shared/01/04050000.xhp\"<br> name=\"Note\"\&gt;Ghi chú\&lt;/link\&gt;\&lt;/defaultinline\&gt;\&lt;/switchinline\&gt;
+</pre>
+
+<p>Hoàn tất. :) &nbsp;Chương trình sẽ cung cấp các mục khác vào lúc chạy.</p>
+
+<p>Mẫu 3:</p>
+
+<pre>
+&lt;ahelp hid=\".uno:FormatMenu\"\&gt;The \&lt;emph\&gt;Format\&lt;/emph\&gt;<br>menu contains commands for formatting selected cells, \&lt;link<br> href=\"text/shared/00/00000005.xhp#objekt\"<br> name=\"objects\"\&gt;objects\&lt;/link\&gt;, and cell contents in your<br> document.\&lt;/ahelp\&gt;
+</pre>
+
+<p>Văn bản không nằm giữa hai dấu ngoặc nhọn là:</p>
+
+<pre>The \Format\ menu contains commands for formatting selected cells,<br> \objects\, and cell contents in your document.\</pre>
+
+<p>Vậy chúng ta dịch như thế:</p>
+
+<pre>
+&lt;ahelp hid=\".uno:FormatMenu\"\&gt;Trình đơn \&lt;emph\&gt;Định<br> dạng\&lt;/emph\&gt; chứa các lệnh để định dạng những ô, \&lt;link<br>href=\"text/shared/00/00000005.xhp#objekt\"<br> name=\"objects\"\&gt;đối tượng\&lt;/link\&gt;, và nội dung ô đã chọn trong tài<br>liệu của bạn.\&lt;/ahelp\&gt;
+</pre>
+
+<p>Mẫu 4:</p>
+
+<pre>
+\&lt;variable id=\"main0200\"\&gt;\&lt;link href=\"text/scalc/main0200.xhp\"<br>name=\"Toolbars\"\&gt;Toolbars\&lt;/link\&gt;\&lt;/variable\&gt;
+</pre>
+
+<p>Trong chuỗi này, văn bản cần dịch chỉ là "Toolbars":</p>
+
+<pre>
+\&lt;variable id=\"main0200\"\&gt;\&lt;link href=\"text/scalc/main0200.xhp\"<br>name=\"Toolbars\"\&gt;Thanh công cụ\&lt;/link\&gt;\&lt;/variable\&gt;
+</pre>
+
+<p>Mẫu 5:</p>
+
+<pre>
+\&lt;image id=\"img_id8354747\"<br> src=\"res/commandimagelist/sc_paralefttoright.png\" width=\"0.222inch\"<br> height=\"0.222inch\"\&gt;\&lt;alt id=\"alt_id8354747\"\&gt;left to right<br> icon\&lt;/alt\&gt;\&lt;/image\&gt;
+</pre>
+
+<p>Chúng ta bỏ qua tất cả trừ "left to right icon":</p>
+
+<pre>
+\&lt;image id=\"img_id8354747\"<br> src=\"res/commandimagelist/sc_paralefttoright.png\" width=\"0.222inch\"<br> height=\"0.222inch\"\&gt;\&lt;alt id=\"alt_id8354747\"\&gt;biểu tượng bên trái<br> qua phải\&lt;/alt\&gt;\&lt;/image\&gt;
+</pre>
+
+<p>Mẫu 6:</p>
+
+<pre>
+\&lt;ahelp hid=\"HID_SC_WIN_PREVIEW\"\&gt;The \&lt;emph\&gt;Page<br> Preview\&lt;/emph\&gt; Bar is displayed when you choose \&lt;emph\&gt;File -<br> Page Preview\&lt;/emph\&gt;.\&lt;/ahelp\&gt;
+</pre>
+
+<p>được dịch sang:</p>
+
+<pre>
+\&lt;ahelp hid=\"HID_SC_WIN_PREVIEW\"\&gt;Thanh \&lt;emph\&gt;Xem thử<br> trang\&lt;/emph\&gt; được hiển thị khi bạn chọn mục trình đơn \&lt;emph\&gt;Tập<br> tin &gt; Xem thử trang\&lt;/emph\&gt;.\&lt;/ahelp\&gt;
+</pre>
+
+<p><b>Mẹo</b>: nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt văn bản cần dịch trong chuỗi chứa mã định dạng, mở tập tin (hoặc dán chuỗi vào) trình soạn thảo văn bản có khả năng <b>tô sáng cú pháp</b>. Chỉ văn bản thật không được tô sáng. ;)</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+
+<h4><a name="5"></a>Tôi tìm trợ giúp ở đâu?</h4>
+
+<p>Chúng ta giúp đỡ với nhau. Bạn hỏi câu trong <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">hộp thư chung</a>, hoặc viết lá thư cho <script language="JavaScript">
+document.write('<a h'+'ref="m'+'ailt'+'o:'+'%63%6c%79%74%69%65%40%72%69%76%65%72%6c%61%6e%64%2e%6e%65%74%2e%61%75">&#67;&#108;&#121;&#116;&#105;&#101;<\/a>');
+</script>. Câu hỏi thường gặp nào sẽ được thêm vào trang này. :)</p>
+
+<a href="#len">Lên</a>
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+OpenOffice.org Việt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"><br> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/dich_ooo.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message