openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175521 [4/6] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:48 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,166 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+<title>OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt</title>
+<meta name="keywords" content=
+"Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ">
+<meta name="description" content=
+"Đây là trang mạng của dự án Việt hoá phần mềm OpenOffice: ở đây bạn có thể tải về phần mềm, tìm tài liệụ hướng dẫn và tham gia thảo luận. Đây là cộng đồng OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt.">
+<meta http-equiv="Content-Type" content=
+"text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> </head>
+<body>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top"><img src="images/oooviet3.png" alt="OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt" width="285" height="224" align="right" title="OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt">
+<br>
+
+<h1 style="color: rgb(204, 102, 0);">Dự án Việt hoá OpenOffice.org</h1>
+
+<h2>Chào mừng các bạn</h2>
+<p>Nơi đây là trung tâm dự trữ những dụng cụ và tài liệu để cho người Việt Nam 
+tải về, sử dụng và biên soạn chương trình <b>OpenOffice.org</b> phiên bản tiếng Việt, ấn bản chính thức <b>Nguồn Mở</b> của phần mềm <b>StarOffice</b>.</p>
+
+<p>Trang này không phải là của bất cứ một ai, mà là của mọi người. Xin các bạn đừng ngần ngại về việc đóng góp ý kiến cùng chúng tôi để sửa đổi nơi này ngày càng tốt đẹp hơn.
+</p>
+
+<h2>Giới thiệu</h2>
+
+<p><b>OpenOffice.org</b> là đề án phần mềm nguồn mở với mục đích qua sự đóng góp của cộng đồng những người viết phần mềm, soạn thảo ra một chương trình ứng dụng văn phòng hoạt động được với tất cả các hệ điều hành phổ biến và khai thác các chức năng và tài liệu thông qua các thành phần mở dựa trên các thư viện nguồn API và dạng hồ sơ XML.</p>
+
+<p><b>OpenOffice.org</b> gồm các ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu, xử lý đồ họa véc-tơ và soạn thảo trang mạng với tất cả những mệnh lệnh tương đương với các chương trình ứng dụng văn phòng khác và có thể thay thế được các phần mềm thương mại này. </p>
+
+<p>Dự án Việt hóa <b>OpenOffice.org</b> là một tiểu dự án của <b>OpenOffice.org</b> nhằm phổ cập rộng rãi hơn dự án này cũng như sản phầm này đến cộng đồng người dùng tiếng Việt.</p>
+
+<p>Trong khuôn khổ dự án Việt hóa <b>OpenOffice.org</b>, có một số nội dung sẽ được bám theo dự án gốc <b>OpenOffice.org</b>, bao gồm:</p>
+
+<ul>
+<li>Soạn thảo trang chủ</li>
+<li>Cung cấp tài liệu tiếng Việt</li>
+<li>Cập nhật các phiên bản Việt hóa</li>
+<li>Cung cấp liên kết để tải xuống sản phẩm này</li>
+<li>Tăng cường bản địa hóa tiếng Việt</li>
+<li>Triển khai và tăng cường các dụng cụ ngôn ngữ (như bắt lỗi chính tả)</li>
+<li>Phổ biến OpenOffice.org trong cộng đồng người Việt</li>
+</ul>
+
+<p>Dự án Việt hóa <b>OpenOffice.org</b> là dự án nhỏ, không thay thế dự án <b>OpenOffice.org</b>. Vì thế bạn có thể thấy nhiều gạch nối tới phần tiếng Anh trong trang chủ này.</p>
+
+<h2><img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Trang tải xuống</a></h2>
+
+<p>Mời bạn tải về ấn bản cuối cùng của <b>OpenOffice.org</b> phiên bản tiếng Việt và từ điển.</p>
+
+<p>Hiện thời đang có sẵn các bản phát hành tiếng Việt ổn định của <b>OpenOffice.org</b> 3.x.</p>
+
+<h2><a href="ProjectNewsList">Trang thông tin</a></h2>
+
+<p>Nơi đây bạn sẽ biết thêm về <b>OpenOffice.org</b> phiên bản tiếng Việt và những chức năng của chương trình này, những tin tức và tài liệu hướng dẫn cách chuyển đổi từ những chương trình ứng dụng văn phòng khác sang <b>OpenOffice.org</b>.</p>
+
+<h2><a href="about-documentation.html">Trang tài liệu</a></h2>
+
+<p>Bạn có thể tìm thấy ở đây tất cả những tài liệu được biên soạn trong tinh thần bất vụ lợi của cộng đồng <b>OpenOffice.org</b> để hướng dẫn người sử dụng, giúp đỡ, trả lời những câu hỏi thường gặp (Hỏi Đáp), trang mẫu, hình ảnh, dụng cụ cần thiết, v.v...</p>
+
+<p>Có sẵn vài tài liệu hướng dẫn về cách sử dụng trình bảng tính Calc, trình xử lý từ Writer và các thành phần khác.</p>
+
+<h2><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a></h2>
+
+<p>Trang này là nơi để các bạn đang thực hiện việc bản địa hóa <b>OpenOffice.org</b> trao đổi tin tức với nhau.</p>
+
+<p>Mời bạn đăng ký với hộp thư chung để theo dõi các tin tức, và tham gia thảo luận để cải tiến <b>OpenOffice.org</b>.</p>
+
+<h2><a href="http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:ooovipt">Tiến trình Việt hóa của OpenOffice.org</a></h2>
+
+<p>Mời bạn thăm trang <em>tạm thời</em> của dự án này: chúng tôi đang di chuyển các thông tin vào trang chính thức tại <a href="http://vi.openoffice.org">http://vi.openoffice.org</a>.</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"><br> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+<img src="images/dragon.png" alt="" width="501" height="195" align="middle">
+
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index_navigation.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index_navigation.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index_navigation.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index_navigation.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" />
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1 style="color: rgb(204, 102, 0);">Cách di chuyển trong trang chính thức bằng tiếng Việt</h1>
+
+<p>Chúng tôi cố gắng thực hiện trang này dễ dàng và thích hợp để bạn tiện việc tham khảo.</p>
+<p>Tất cả các liên kết của Dự án Việt hoá OpenOffice.org được dịch để thân thiện với người dùng tiếng Việt. Chỉ cần nhấn chuột vào những chữ gây ra con trỏ chuột trở thành hình tay để có được những trang chỉ dẫn chi tiết và như thế bạn có thể đi đến thẳng những trang mà bạn cần tham khảo.</p>
+
+<p>Bên trái của màn ảnh, dưới <b>Công cụ dự án</b> sẽ đưa bạn đến những trung tâm dữ liệu khác của Dự án Việt hoá OpenOffice.org. Chúng tôi xin được giới thiệu ở đây : <p>
+<UL>
+<li> <b>Trang chủ</b> : trở về trang chính Trung Tâm tiếng Việt....
+<li> <b>Thành viên</b> : bạn hãy ghi danh ở đây và trở thành thành viên của chương trình Dự án Việt hoá OpenOffice.org.
+<li> <b>Thống kê dịch</b> : trạng thái hiện thời của các bản dịch OpenOffice.org
+<li> <b>Tin tức</b> : đăng tải những tin tức quan trọng về cộng đồng thế giới của OpenOffice.org
+<li> <b>Hộp thư chung</b> : tổng kết lại tất cả các nhóm đối thoại liên quan đến đề án của chúng ta.
+<li> <b>Tài liệu và Tập tin</b> : các tài liệu hướng dẫn và tập tin bổ sung khác bằng tiếng Việt để giúp bạn sử dụng OpenOffice.org
+<li> <b>Điều khiển mã nguồn (CVS)</b> : cho những bạn tò mò, kiến trúc của trang Trung Tâm tiếng Việt
+<li> <b>Bộ theo dõi vấn đề</b> : liệt kê lại ở đây tất cả những "bugs" và những khó khăn của đề án Vi.OpenOffice.org (ở đây không liệt kê những "bugs" của phần mềm ứng dụng văn phòng)
+<li> <b>Vấn đề của tôi</b> : những lỗi mà bạn đã thông báo
+</UL>
+<p>Với mệnh lệnh <b>Tìm kiếm</b>, bạn có thể tìm kiếm với danh từ chính ở trang tiếng Việt hoặc ở hết các trang khác.</p>
+
+<p>Ở phía trên của màn ảnh, với các mệnh lệnh, bạn có thể nối đến các trang tiếng Anh.
+ Xin đừng ngần ngại vào viếng các trang này nếu bạn muốn tìm hiểu về những đề án đang có,
+ hoặc đăng ký tham gia vào một đề án đặc biệt nào đó. Xin chú ý là ở trong phần này,
+ tiếng Anh là ngôn ngữ chính.</p>
+
+<p>Nếu bạn có tin tức hoặc những đóng góp ý kiến xây dựng cho trang này, xin bạn hãy sử dụng (lien dynamique) này.</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/index_navigation.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgpl.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgpl.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgpl.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgpl.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,577 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h2>GNU Lesser General Public License</h2>
+<tt><!-- Insert License text here -->
+</tt>
+<p><tt>Version 2.1, February 1999</tt></p>
+<blockquote>
+ <p><tt>Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.<br>
+59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA<br>
+Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies<br>
+of this license document, but changing it is not allowed.</tt></p>
+ <p><tt>[This is the first released version of the Lesser GPL. It also
+counts<br>
+as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence<br>
+the version number 2.1.]</tt></p>
+</blockquote>
+<h3><tt>Preamble</tt></h3>
+<p><tt> The licenses for most software are designed to take away your
+freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
+Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
+free software--to make sure the software is free for all its users. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>This license, the Lesser General Public License,
+applies to some specially designated software packages--typically
+libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide
+to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
+about whether this license or the ordinary General Public License is
+the better strategy to use in any particular case, based on the
+explanations below.
+</tt></p>
+<p><tt> When we speak of free software, we are referring to freedom of
+use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure
+that you have the freedom to distribute copies of free software (and
+charge for this service if you wish); that you receive source code or
+can get it if you want it; that you can change the software and use
+pieces of it in new free programs; and that you are informed that you
+can do these things.</tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>To protect your rights, we need to make restrictions
+that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
+surrender these rights. These restrictions translate to certain
+responsibilities for you if you distribute copies of the library or if
+you modify it.
+</tt></p>
+<p><tt> For example, if you distribute copies of the library, whether
+gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
+we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the
+source code. If you link other code with the library, you must provide
+complete object files to the recipients, so that they can relink them
+with the library after making changes to the library and recompiling
+it. And you must show them these terms so they know their rights. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>We protect your rights with a two-step method: (1) we
+copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives
+you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>To protect each distributor, we want to make it very
+clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
+library is modified by someone else and passed on, the recipients
+should know that what they have is not the original version, so that
+the original author's reputation will not be affected by problems that
+might be introduced by others. </tt></p>
+<p>
+<tt> Finally, software patents pose a constant threat to the existence
+of any free program. We wish to make sure that a company cannot
+effectively restrict the users of a free program by obtaining a
+restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
+patent license obtained for a version of the library must be consistent
+with the full freedom of use specified in this license. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>Most GNU software, including some libraries, is
+covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the
+GNU Lesser General Public License, applies to certain designated
+libraries, and is quite different from the ordinary General Public
+License. We use this license for certain libraries in order to permit
+linking those libraries into non-free programs. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>When a program is linked with a library, whether
+statically or using a shared library, the combination of the two is
+legally speaking a combined work, a derivative of the original library.
+The ordinary General Public License therefore permits such linking only
+if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser
+General Public License permits more lax criteria for linking other code
+with the library. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>We call this license the "Lesser" General Public
+License because it does Less to protect the user's freedom than the
+ordinary General Public License. It also provides other free software
+developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
+disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License
+for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
+certain special circumstances. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>For example, on rare occasions, there may be a special
+need to encourage the widest possible use of a certain library, so that
+it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must
+be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
+library does the same job as widely used non-free libraries. In this
+case, there is little to gain by limiting the free library to free
+software only, so we use the Lesser General Public License.
+</tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>In other cases, permission to use a particular library
+in non-free programs enables a greater number of people to use a large
+body of free software. For example, permission to use the GNU C Library
+in non-free programs enables many more people to use the whole GNU
+operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
+system. </tt></p>
+<p><tt> Although the Lesser General Public License is Less protective
+of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that
+is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
+that program using a modified version of the Library.
+</tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>The precise terms and conditions for copying,
+distribution and modification follow. Pay close attention to the
+difference between a "work based on the library" and a "work that uses
+the library". The former contains code derived from the library,
+whereas the latter must be combined with the library in order to run. </tt></p>
+<h3><tt>TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION</tt></h3>
+<p><tt><strong>0.</strong> This License Agreement applies to any
+software library or other program which contains a notice placed by the
+copyright holder or other authorized party saying it may be distributed
+under the terms of this Lesser General Public License (also called
+"this License"). Each licensee is addressed as "you".</tt></p>
+<p><tt> A "library" means a collection of software functions and/or
+data prepared so as to be conveniently linked with application programs
+(which use some of those functions and data) to form executables. </tt></p>
+<p><tt> The "Library", below, refers to any such software library or
+work which has been distributed under these terms. A "work based on the
+Library" means either the Library or any derivative work under
+copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
+portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
+straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
+included without limitation in the term "modification".) </tt></p>
+<p><tt> "Source code" for a work means the preferred form of the work
+for making modifications to it. For a library, complete source code
+means all the source code for all modules it contains, plus any
+associated interface definition files, plus the scripts used to control
+compilation and installation of the library.</tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>Activities other than copying, distribution and
+modification are not covered by this License; they are outside its
+scope. The act of running a program using the Library is not
+restricted, and output from such a program is covered only if its
+contents constitute a work based on the Library (independent of the use
+of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends
+on what the Library does and what the program that uses the Library
+does. </tt></p>
+<p><tt><strong>1.</strong> You may copy and distribute verbatim copies
+of the Library's complete source code as you receive it, in any medium,
+provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy
+an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
+all the notices that refer to this License and to the absence of any
+warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
+</tt></p>
+<p><tt> You may charge a fee for the physical act of transferring a
+copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange
+for a fee. </tt></p>
+<p><tt><strong>2.</strong> You may modify your copy or copies of the
+Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library,
+and copy and distribute such modifications or work under the terms of
+Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
+</tt></p>
+<blockquote>
+ <p><tt>a) The modified work must itself be a software library. </tt></p>
+ <p><tt>b) You must cause the files modified to carry prominent
+notices stating that you changed the files and the date of any change.</tt></p>
+ <p><tt>c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
+charge to all third parties under the terms of this License. </tt></p>
+ <p><tt>d) If a facility in the modified Library refers to a function
+or
+a table of data to be supplied by an application program that uses the
+facility, other than as an argument passed when the facility is
+invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the
+event an application does not supply such function or table, the
+facility still operates, and performs whatever part of its purpose
+remains meaningful. </tt></p>
+ <p><tt> (For example, a function in a library to compute square roots
+has a purpose that is entirely well-defined independent of the
+application. Therefore, Subsection 2d requires that any
+application-supplied function or table used by this function must be
+optional: if the application does not supply it, the square root
+function must still compute square roots.) </tt></p>
+ <p><tt> These requirements apply to the modified work as a whole. If
+identifiable sections of that work are not derived from the Library,
+and can be reasonably considered independent and separate works in
+themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
+sections when you distribute them as separate works. But when you
+distribute the same sections as part of a whole which is a work based
+on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
+this License, whose permissions for other licensees extend to the
+entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
+it.
+ </tt></p>
+ <tt> </tt>
+ <p><tt>Thus, it is not the intent of this section to claim
+rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
+the intent is to exercise the right to control the distribution of
+derivative or collective works based on the Library.
+ </tt></p>
+ <p><tt> In addition, mere aggregation of another work not based on
+the
+Library with the Library (or with a work based on the Library) on a
+volume of a storage or distribution medium does not bring the other
+work under the scope of this License.
+ </tt></p>
+</blockquote>
+<p><tt><strong>3.</strong> You may opt to apply the terms of the
+ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
+copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that
+refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General
+Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer
+version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has
+appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do
+not make any other change in these notices. </tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>Once this change is made in a given copy, it is
+irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License
+applies to all subsequent copies and derivative works made from that
+copy.
+</tt></p>
+<p><tt> This option is useful when you wish to copy part of the code of
+the Library into a program that is not a library.
+</tt></p>
+<p><tt><strong>4.</strong> You may copy and distribute the Library (or
+a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
+executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
+you accompany it with the complete corresponding machine-readable
+source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
+and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
+</tt></p>
+<tt> </tt>
+<p><tt>If distribution of object code is made by offering
+access to copy from a designated place, then offering equivalent access
+to copy the source code from the same place satisfies the requirement
+to distribute the source code, even though third parties are not
+compelled to copy the source along with the object code.</tt></p>
+<p><tt><strong>5.</strong> A program that contains no derivative of any
+portion of the Library, but is designed to work with the Library by
+being compiled or linked with it, is called a "work that uses the
+Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the
+Library, and therefore falls outside the scope of this License. </tt></p>
+<p><tt> However, linking a "work that uses the Library" with the
+Library creates an executable that is a derivative of the Library
+(because it contains portions of the Library), rather than a "work that
+uses the library". The executable is therefore covered by this License.
+Section 6 states terms for distribution of such executables. </tt></p>
+<p><tt> When a "work that uses the Library" uses material from a header
+file that is part of the Library, the object code for the work may be a
+derivative work of the Library even though the source code is not.
+Whether this is true is especially significant if the work can be
+linked without the Library, or if the work is itself a library. The
+threshold for this to be true is not precisely defined by law. </tt></p>
+<p><tt> If such an object file uses only numerical parameters, data
+structure layouts and accessors, and small macros and small inline
+functions (ten lines or less in length), then the use of the object
+file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
+work. (Executables containing this object code plus portions of the
+Library will still fall under Section 6.) </tt></p>
+<p><tt>Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
+distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
+Any executables containing that work also fall under Section 6, whether
+or not they are linked directly with the Library itself. </tt></p>
+<p><tt><strong>6.</strong> As an exception to the Sections above, you
+may also combine or link a "work that uses the Library" with the
+Library to produce a work containing portions of the Library, and
+distribute that work under terms of your choice, provided that the
+terms permit modification of the work for the customer's own use and
+reverse engineering for debugging such modifications. </tt></p>
+<p>
+<tt> You must give prominent notice with each copy of the work that the
+Library is used in it and that the Library and its use are covered by
+this License. You must supply a copy of this License. If the work
+during execution displays copyright notices, you must include the
+copyright notice for the Library among them, as well as a reference
+directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
+of these things: </tt></p>
+<blockquote>
+ <p><tt>a) Accompany the work with the complete
+corresponding machine-readable source code for the Library including
+whatever changes were used in the work (which must be distributed under
+Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with
+the Library, with the complete machine-readable "work that uses the
+Library", as object code and/or source code, so that the user can
+modify the Library and then relink to produce a modified executable
+containing the modified Library. (It is understood that the user who
+changes the contents of definitions files in the Library will not
+necessarily be able to recompile the application to use the modified
+definitions.) </tt></p>
+ <p><tt>b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
+the
+Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy
+of the library already present on the user's computer system, rather
+than copying library functions into the executable, and (2) will
+operate properly with a modified version of the library, if the user
+installs one, as long as the modified version is interface-compatible
+with the version that the work was made with. </tt></p>
+ <p>
+ <tt>c) Accompany the work with a written offer, valid for at least
+three years, to give the same user the materials specified in
+Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing
+this distribution. </tt></p>
+ <p><tt>d) If distribution of the work is made by offering access to
+copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above
+specified materials from the same place. </tt></p>
+ <p><tt>e) Verify that the user has already received a copy of these
+materials or that you have already sent this user a copy.</tt></p>
+</blockquote>
+<tt> </tt>
+<p><tt>For an executable, the required form of the "work that
+uses the Library" must include any data and utility programs needed for
+reproducing the executable from it. However, as a special exception,
+the materials to be distributed need not include anything that is
+normally distributed (in either source or binary form) with the major
+components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
+which the executable runs, unless that component itself accompanies the
+executable. </tt></p>
+<p><tt> It may happen that this requirement contradicts the license
+restrictions of other proprietary libraries that do not normally
+accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
+use both them and the Library together in an executable that you
+distribute. </tt></p>
+<p><tt><strong>7.</strong> You may place library facilities that are a
+work based on the Library side-by-side in a single library together
+with other library facilities not covered by this License, and
+distribute such a combined library, provided that the separate
+distribution of the work based on the Library and of the other library
+facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two
+things: </tt></p>
+<blockquote>
+ <p><tt>a) Accompany the combined library with a copy of the same work
+based on the Library, uncombined with any other library facilities.
+This must be distributed under the terms of the Sections above. </tt></p>
+ <p><tt>b) Give prominent notice with the combined library of the fact
+that part of it is a work based on the Library, and explaining where to
+find the accompanying uncombined form of the same work.</tt></p>
+</blockquote>
+<p><tt><strong>8.</strong> You may not copy, modify, sublicense, link
+with, or distribute the Library except as expressly provided under this
+License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with,
+or distribute the Library is void, and will automatically terminate
+your rights under this License. However, parties who have received
+copies, or rights, from you under this License will not have their
+licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>9.</strong> You are not required to accept this License,
+since you have not signed it. However, nothing else grants you
+permission to modify or distribute the Library or its derivative works.
+These actions are prohibited by law if you do not accept this License.
+Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based
+on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so,
+and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
+the Library or works based on it. </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>10.</strong> Each time you redistribute the Library (or any
+work based on the Library), the recipient automatically receives a
+license from the original licensor to copy, distribute, link with or
+modify the Library subject to these terms and conditions. You may not
+impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
+rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
+by third parties with this License. </tt></p>
+<p><tt><strong>11.</strong> If, as a consequence of a court judgment or
+allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
+to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
+order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
+License, they do not excuse you from the conditions of this License. If
+you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
+under this License and any other pertinent obligations, then as a
+consequence you may not distribute the Library at all. For example, if
+a patent license would not permit royalty-free redistribution of the
+Library by all those who receive copies directly or indirectly through
+you, then the only way you could satisfy both it and this License would
+be to refrain entirely from distribution of the Library. </tt></p>
+<p>
+<tt>If any portion of this section is held invalid or unenforceable
+under any particular circumstance, the balance of the section is
+intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in
+other circumstances. </tt></p>
+<p><tt>It is not the purpose of this section to induce you to infringe
+any patents or other property right claims or to contest validity of
+any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
+integrity of the free software distribution system which is implemented
+by public license practices. Many people have made generous
+contributions to the wide range of software distributed through that
+system in reliance on consistent application of that system; it is up
+to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
+software through any other system and a licensee cannot impose that
+choice. </tt></p>
+<p><tt>This section is intended to make thoroughly clear what is
+believed to be a consequence of the rest of this License. </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>12.</strong> If the distribution and/or use of the Library
+is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
+interfaces, the original copyright holder who places the Library under
+this License may add an explicit geographical distribution limitation
+excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
+among countries not thus excluded. In such case, this License
+incorporates the limitation as if written in the body of this License. </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>13.</strong> The Free Software Foundation may publish
+revised and/or new versions of the Lesser General Public License from
+time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
+present version, but may differ in detail to address new problems or
+concerns.</tt></p>
+<p><tt>Each version is given a distinguishing version number. If the
+Library specifies a version number of this License which applies to it
+and "any later version", you have the option of following the terms and
+conditions either of that version or of any later version published by
+the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
+version number, you may choose any version ever published by the Free
+Software Foundation. </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>14.</strong> If you wish to incorporate parts of the
+Library into other free programs whose distribution conditions are
+incompatible with these, write to the author to ask for permission. For
+software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
+the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
+Our decision will be guided by the two goals of preserving the free
+status of all derivatives of our free software and of promoting the
+sharing and reuse of software generally. </tt></p>
+<p>
+<tt>NO WARRANTY </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>15. </strong>BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
+CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED
+BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
+COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
+WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
+BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
+PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE
+DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
+CORRECTION. </tt></p>
+<p>
+<tt><strong>16.</strong> IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
+OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
+WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE
+LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
+OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
+LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
+RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
+FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
+SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
+DAMAGES. </tt></p>
+<h3><tt><strong>END OF TERMS AND CONDITIONS</strong></tt></h3>
+<h3><tt>How to Apply These Terms to Your New Libraries</tt></h3>
+<tt> If you develop a new library, and you want it to be of the
+greatest possible use to the public, we recommend making it free
+software that everyone can redistribute and change. You can do so by
+permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under
+the terms of the ordinary General Public License). </tt>
+<p><tt> To apply these terms, attach the following notices to the
+library.
+It is safest to attach them to the start of each source file to most
+effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have
+at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
+found. </tt></p>
+<blockquote>
+ <p><tt>one line to give the library's name and an idea of what it
+does.<br>
+Copyright (C) year name of author
+ </tt></p>
+ <p><tt>This library is free software; you can redistribute it and/or<br>
+modify it under the terms of the GNU Lesser General Public<br>
+License as published by the Free Software Foundation; either<br>
+version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.</tt></p>
+ <p><tt>This library is distributed in the hope that it will be useful,<br>
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of<br>
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU<br>
+Lesser General Public License for more details.</tt></p>
+ <p><tt>You should have received a copy of the GNU Lesser General
+Public<br>
+License along with this library; if not, write to the Free Software<br>
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA</tt></p>
+</blockquote>
+<p><tt>Also add information on how to contact you by electronic and
+paper mail. </tt></p>
+<p><tt>You should also get your employer (if you work as a programmer)
+or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the
+library, if necessary. Here is a sample; alter the names: </tt></p>
+<blockquote>
+ <p><tt>Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in<br>
+the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written<br>
+by James Random Hacker.</tt></p>
+ <p><tt>signature of Ty Coon, 1 April 1990<br>
+Ty Coon, President of Vice</tt></p>
+</blockquote>
+<tt>That's all there is to it!</tt>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgpl.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message