openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175521 [5/6] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:48 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgplv.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgplv.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgplv.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgplv.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,634 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+
+<h2>Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế</h2>
+
+<address>Người dịch <a href="mailto:dangtuan@vietkey.net">Đặng Minh Tuấn
+&lt;dangtuan@vietkey.net&gt;</a></address>
+
+<i>
+<p>Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế.
+Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và
+nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU LGPL
+-- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU LGPL mới có thể làm được như vậy.
+Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người
+nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU LGPL.</p>
+
+<p>This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License
+into Vietnamese. It was not published by the Free Software Foundation, and
+does not legally state the distribution terms for software that uses
+the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does
+that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers
+understand the GNU LGPL better.</p>
+</i>
+<big><big><span style="font-weight: bold;">Giấy phép công cộng GNU hạn
+chế (LGPL)<br>
+</span></big></big><br>
+Phiên bản 2.1 , tháng 2 năm 1999 <br>
+<div style="margin-left: 40px;"><br>
+Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. &nbsp;<br>
+59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA&nbsp; 02111-1307, USA<br>
+Ai cũng được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không
+được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.<br>
+<br>
+[Đây là phiên bản đầu tiên của Giấy phép GNU Hạn chế. Giấy phép này
+cũng được coi là phiên bản kế tiếp của Giấy phép công cộng GNU, phiên
+bản 2.0, do đó nó có phiên bản là 2.1.]<br>
+</div>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">Lời nói đầu</span><br>
+<br>
+Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế
+bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của
+GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần
+mềm tự do - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người
+sử dụng. <br>
+<br>
+Giấy phép Công cộng GNU hạn chế này được áp dụng cho các gói phần mềm –
+đặc biệt là các thư viện -- của Tổ chức Phần mềm Tự do hoặc của các tác
+giả quyết định sử dụng giấy phép này. Bạn cũng có thể sử dung nó, nhưng
+theo chúng tôi bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng liệu nên sử dụng giấy phép này
+hoặc Giấy phép công cộng GNU bình thường cho từng trường hợp cụ thể,
+căn cứ theo những điều khoản dưới đây.<br>
+<br>
+Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không
+quan tâm đến giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để
+đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự
+do (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn muốn); rằng bạn có thể nhận
+được mã nguồn nếu bạn muốn; rằng bạn có thể sửa đổi phần mềm hoặc sử
+dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do mới;
+và rằng bạn được thông báo là bạn có thể làm được những điều này. <br>
+<br>
+Để bảo vệ quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn
+chặn những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của
+mình. Những hạn chế này cũng có nghĩa là những trách nhiệm nhất định
+đối với bạn khi bạn cung cấp các bản sao của thư viện hoặc khi chỉnh
+sửa thư viện đó. <br>
+<br>
+Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một thư viện, dù miễn phí hay
+không, bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng
+phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc có thể nhận được mã nguồn. Nếu
+bạn liên kết mã nguồn khác với thư viện, bạn phải cung cấp các tập tin
+đã dich cho người nhận sao cho họ có thể liên kết lại được sau khi sửa
+đổi và dịch lại thư viện. Và bạn phải giới thiệu những điều khoản này
+cho họ để họ biết rõ về quyền của mình. <br>
+<br>
+Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) bảo vệ bản quyền thư
+viện phần mềm, và (2) cung cấp giấy phép này để bạn có thể sao chép,
+lưu hành và/hoặc chỉnh sửa thư viện một cách hợp pháp. <br>
+<br>
+Để bảo vệ người phân phối, chúng tôi cần phải làm rõ rằng không có bảo
+hành cho những thư viện tự do. Nếu một người nào đó chỉnh sửa và sau đó
+phân phối nó, thì chúng tôi muốn những người sử dụng biết rằng cái họ
+đang có không phải là bản gốc, do đó tất cả những vấn đề, lỗi do những
+người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy tín của tác giả ban
+đầu. <br>
+<br>
+Cuối cùng, bất kỳ một chương trình tự do nào cũng đều thường xuyên có
+nguy cơ bị đe doạ bởi giấy phép bản quyền. Chúng tôi muốn chắc chắn
+rằng các công ty không thể hạn chế người sử dụng đối với phần mềm tự do
+khi các công ty này có giấy phép từ những người nắm giữ bản quyền. Bởi
+vậy, chúng tôi yêu cầu mỗi giấy phép bản quyền cho thư viện cần phải
+được đảm bảo hoàn toàn tự do sử dụng theo giấy phép này.<br>
+<br>
+Phần lớn các phần mềm GNU, kể cả một số thư viện, được bảo vệ theo Giấy
+phép Công cộng thông thường. Giấy phép này, Giấy phép Công cộng Hạn
+chế, được áp dụng cho những thư viện có mục đích xác định, khác hẳn so
+với Giấy phép Công cộng thông thường. Chúng ta sử dụng Giấy phép này
+cho mục đích liên kết những thư viện đó vào những phần mềm không tự do.<br>
+<br>
+Khi chương trình được liên kết với một thư viện, dù liên kết tĩnh hay
+liên kết động, thì kết hợp của hai thành phần đó về mặt pháp lý là một
+sản phẩm kết hợp, có nguồn gốc từ thư viện gốc ban đầu. Giấy phép Công
+cộng thông thường chỉ cho phép những liên kết đó nếu toàn bộ sự kết hợp
+phải thoả mãn điều kiện tự do. Giấy phép Công cộng hạn chế đưa ra những
+điều kiện ràng buộc ít hơn khi liên kết mã nguồn khác với thư viện.<br>
+<br>
+Chúng tôi gọi giấy phép này là Giấy phép Công cộng “Hạn chế” bởi vì nó
+bảo vệ quyền tự do của người sử dụng ở mức độ hạn chế hơn so với Giấy
+phép Công cộng thông thường. Nó cũng hạn chế tính ưu việt trong việc
+cạnh tranh với những phần mềm không tự do đối với những nhà phát triển
+phần mềm tự do khác. Những hạn chế này cũng là lý do tại sao chúng ta
+dùng Giấy phép Công cộng thông thường cho đa số các thư viện. Tuy nhiên
+Giấy phép Công cộng Hạn chế cũng có những ưu điểm trong một số trường
+hợp xác định.<br>
+<br>
+Ví dụ, trong một số hãn hữu trường hợp, cần phải quảng bá, phân phối
+rộng nhất có thể được đối với một số thư viện để sao cho nó sẽ thành
+chuẩn “thực tế” (de facto). Để làm được điều này, cần phải cho phép
+những phần mềm không tự do cũng có thể sử dụng được thư viện này.
+Trường hợp phổ biến hơn là, khi thư viện tự do có cùng chức năng giống
+thư viện không tư do đang được dùng phổ biến, trong trường hợp này thì
+thư viện tự do sẽ hạn chế sử dụng chỉ trong các phần mềm tự do, vì vậy
+chúng ta cần sử dụng Giấy phép Công cộng hạn chế (để có thể nâng cao
+miền ảnh hưởng).<br>
+<br>
+Trong các trường hợp khác, việc cho phép sử dụng một số bộ thư viện nào
+đó được sử dụng trong các phần mềm không tự do sẽ tạo ra một số lượng
+lớn hơn người sử phần mềm tự do. Ví dụ, việc cho phép sử dụng bộ thư
+viện GNU C trong phần mềm không tự do sẽ khuyến khích nhiều người sử
+dụng hệ điều hành GNU cũng như các biến thể của nó, hệ điều hành
+GNU/LINUX.<br>
+<br>
+Mặc dù Giấy phép Công cộng Hạn chế sẽ bảo vệ quyền tự do của người sử
+dụng ít hơn, nhưng nó vấn đảm bảo rằng người sử dụng phần mềm được liên
+kết với một thư viện xác định có sự tự do và đủ quyền để thực thi
+chương trình sử dụng phiên bản sửa đổi của thư viện đó.<br>
+<br>
+Dưới đây là những điều khoản và điều kiện rõ ràng đối với việc sao
+chép, lưu hành và chỉnh sửa.&nbsp; Bạn hãy đặc biệt lưu ý sự khác nhau
+giữa hai khái niệm “Sản phẩm dựa trên bộ thư viện” và “Sản phẩm sử dụng
+bộ thư viện”, sản phẩm thứ nhất chứa mã nguồn được có nguồn gốc từ thư
+viện, còn sản phẩm thứ hai cần phải liên kết với thư viện mỗi khi thực
+thi.<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI
+VIỆC SAO CHÉP, LƯU HÀNH VÀ CHỈNH SỬA</span><br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">0.</span> Giấy phép này áp dụng cho
+bất kỳ một thư viện hay một chương trình mà người giữ bản quyền công bố
+rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy
+phép Công cộng Hạn chế này. Mỗi người được cấp phép được gọi là “bạn”. <br>
+<br>
+Từ “thư viện” có nghĩa là tập hợp các hàm và/hoặc dữ liệu được chuẩn bị
+sao cho có thể dễ dàng liên kết với các chương trình (có sử dụng các
+hàm và dữ liệu này) để tạo thành chương trình hoàn chỉnh có thể thực
+thi được.<br>
+<br>
+Từ “Thư viện” dưới đây có nghĩa là tất cả các thư viện chương trình hay
+sản phẩm được phân phối theo các điều khoản của giấy phép này. Sản phẩm
+dựa trên bộ Thư viện là Thư viện hoặc sản phẩm bắt nguồn từ Thư viện đó
+theo luật bản quyền, nghĩa là một sản phẩm chứa đựng Thư viện hoặc một
+phần của nó, hoặc đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặc được
+dịch ra một ngôn ngữ khác. (Sau đây, việc dịch được bao gồm nhưng không
+hạn chế trong khái niệm “chỉnh sửa”). <br>
+<br>
+“Mã nguồn” của sản phẩm là một dạng của sản phẩm thường được dùng để
+chỉnh sửa sản phẩm đó. Toàn bộ mã nguồn của một thư viện là tất cả mã
+nguồn của tất cả các mô-đun của thư viện đó, cộng với các tập tin định
+nghĩa giao diện tương ứng, cộng với các tập tin lệnh (scripts) được sử
+dụng để điều khiển quá trình biên dịch và cài đặt bộ thư viện.<br>
+<br>
+Trong Giấy phép này không đề cập tới các hoạt động khác ngoài việc sao
+chép, lưu hành và chỉnh sửa; chúng nằm ngoài phạm vi của giấy phép này.
+Hành động chạy chương trình sử dụng Thư viện không bị hạn chế, và những
+kết quả từ việc chạy chương trình chỉ được đề cập tới nếu nội dung của
+nó tạo thành một sản phẩm dựa trên Thư viện (độc lập với việc sử dụng
+Thư viện tromg công cụ để viết ra nó). Điều này đúng hay không là phụ
+thuộc vào Thư viện thực hiện những gì và chương trình sử dụng Thư viện
+này thực hiện những gì.<br>
+. <br>
+<span style="font-weight: bold;">1.</span> Bạn có thể sao chép và lưu
+hành những bản sao nguyên bản của toàn bộ mã nguồn Thư viện đúng như
+khi bạn nhận được, qua bất kỳ phương tiện nào, với điều kiện trên mỗi
+bản sao bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo
+hành; giữ nguyên tất cả các ghi chú theo Giấy phép này và về việc không
+có bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Thư viện bạn cung cấp cho
+người sử dụng một bản sao của Giấy phép này. <br>
+<br>
+Bạn có thể tính phí việc chuyển giao vật lý cho mỗi bản sao, và tuỳ
+theo quyết định của mình bạn có thể cung cấp bảo hành để đổi lại với
+chi phí mà bạn đã tính. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">2.</span> Bạn có thể chỉnh sửa bản sao
+của bạn hoặc các bản sao của Thư viện hoặc của bất kỳ phần nào của nó,
+từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Thư viện, và sao chép cũng như
+phân phối sản phẩm đó hoặc những chỉnh sửa đó theo điều khoản trong Mục
+1 trên đây, khi bạn đáp ứng được những điều kiện dưới đây: <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;a) Sản phẩm đã chỉnh sửa cũng là một thư viện phần
+mềm.<br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;b) Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tệp tin
+đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay
+đổi nào. <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;c) Bạn phải cấp giấy phép miễn phí cho tất cả các
+bên thứ ba toàn bộ sản phẩm theo những điều khoản của Giấy phép này. <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;d) Nếu một chức năng nào đó trong Thư viện đã sửa
+đổi liên quan đến một hàm nào đó hoặc một bảng dữ liệu nào đó được cung
+cấp đi kèm với một phần mềm, mà phần mềm này sử dụng chức năng đó khác
+với việc truyền tham số khi chức năng đó được thực hiện, thì bạn phải
+cố gắng đảm bảo rằng trong trường hợp chương trình không cung cấp kèm
+hàm và bảng dữ liệu thì chức năng đó vẫn phải hoạt động và thực hiện
+sao cho bất kỳ mục đích nào của nó vẫn phải có ý nghĩa.<br>
+<br>
+(ví dụ: một hàm trong thư viện dùng để tính căn bậc 2 được thiết kế để
+tính với những giá trị được định nghĩa từ trước trong ứng dụng, vì vậy
+mục 2d yêu cầu rằng bất kỳ hàm hay bảng dữ liệu bất kỳ nào được sử dụng
+bởi hàm của thư viện sẽ không bị phụ thuộc, nếu chương trình không cung
+cấp kèm theo chúng thì hàm tính căn bậc 2 vẫn phải tính được căn bậc 2)
+.<br>
+<br>
+Yêu cầu này được áp dụng cho sản phẩm chỉnh sửa một cách tổng thể. Nếu
+một phần xác định nào đó của sản phẩm không có nguồn gốc từ Thư viện và
+nó có thể được coi và tách riêng thành sản phẩm độc lập thì Giấy phép
+này với các điều khoản của nó sẽ không áp dụng khi bạn phân phối chúng
+như là sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn phân phối nó như là một thành
+phần của một phần mềm hoàn chỉnh có sử dụng Thư viện đó thì việc phân
+phối phải tuân thủ các điều khoản của Giấy phép này mà việc cấp phép
+của nó cho người được cấp phép phải được mở rộng cho toàn bộ sản phẩm,
+tức là tới bất kỳ phần nào của sản phẩm không quan tâm người nào viết
+ra thành phần đó.<br>
+<br>
+Như vậy, điều khoản này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh
+giành quyền của bạn đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà
+mục đích của nó là nhằm thi hành quyền kiểm soát đối với việc cung cấp
+những sản phẩm bắt nguồn hoặc tổng hợp dựa trên Thư viện. <br>
+Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Thư viện (hoặc một sản phẩm dựa trên
+Thư viện) với một sản phẩm không dựa trên Thư viện với mục đích lưu trữ
+hoặc quảng bá trong đĩa cứng, hoặc phuong tiện phân phối sẽ không đưa
+sản phẩm đó vào trong phạm vi áp dụng của Giấy phép này.<br>
+&nbsp;<br>
+<span style="font-weight: bold;">3.</span> Bạn có thể quyết định áp
+dụng các điều khoản của Giấy phép công cộng thông thường thay vì Giấy
+phép này cho một bản sao xác định của Thư viện. Để làm điều này, bạn
+cần phải thay đổi tất cả các ghi chú tham chiếu đến Giấy phép này để
+sao cho chúng sẽ tham chiếu đến Giấy phép Công cộng thông thường phiên
+bản 2, thay vì Giấy phép này (nếu xuất hiện phiên bản mới hơn phiên bản
+2.0 của Giấy phép Công cộng thì Bạn có thể xác định phiên bản mới đó
+nếu Bạn muốn.) Bạn không được làm bất kỳ thay đổi nào khác trong các
+ghi chú này.<br>
+<br>
+Một khi các thay đổi này đã được áp dụng cho một bản sao xác định, thì
+điều đó không thể đảo ngược lại cho bản sao này. Vì vậy Giấy phép Công
+cộng thông thường sẽ được áp dụng cho các bản sao sau đó hoặc cho sản
+phẩm có nguồn gốc từ bản sao này.<br>
+<br>
+Lựa chọn này sẽ có ích khi Bạn muốn sao một phần mã nguồn của Thư viện
+vào một chương trình không phải là Thư viện.<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">4.</span> Bạn có thể sao chép và phân
+phối Thư viện (hoặc một phần của sản phẩm dựa trên Thư viện, nêu trong
+Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dưới dạng có thể thực thi
+được theo các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, với điều kiện bạn
+phải kèm theo đó một bản mã nguồn&nbsp; đầy đủ có thể biên dịch theo
+các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên trong một môi trường trao đổi
+phần mềm thông thường.<br>
+<br>
+Nếu việc phân phối mã đã biên dịch được thực hiện thông qua việc truy
+nhập tới một vị trí xác định thì việc cung cấp truy cập tương đương đến
+mã nguồn từ cùng vị trí đó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phân phối mã
+nguồn, mặc dù các đối tượng thứ 3 không bắt buộc phải sao cả mã nguồn
+cùng với mã đã biên dịch.<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">5.</span> Một phần mềm không chứa bất
+kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ Thư viện nhưng được thiết kế để làm
+việc với Thư viện thông qua việc biên dịch và liên kết với Thư viện
+được gọi là “Sản phẩm sử dụng Thư viện”. Sản phẩm như vậy trong sự cô
+lập không phải là sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện do đó nó nằm ngoài
+phạm vi của Giấy phép này.<br>
+<br>
+Tuy nhiên, việc liên kết (link) một “sản phẩm sử dụng Thư viện” với Thư
+viện tạo ra sản phẩm thực thi có nguồn gốc từ Thư viện (bởi vì nó chứa
+một phần của Thư viện) chứ không phải là “Sản phẩm sử dụng Thư viện” vì
+vậy sản phẩm thực thi này sẽ nằm trong phạm vi của Giấy phép này. Mục 6
+sẽ quy định những điều khoản cho việc phân phối các sản phẩm thực thi.<br>
+<br>
+Khi một “Sản phẩm sử dụng thư viện” sử dụng dữ liệu từ các tập tin tiền
+tố (header) là thành phần của Thư viện, mã đã biên dịch của sản phẩm
+này có thể là một sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện mặc dù mã nguồn của
+nó thì không có nguồn gốc từ Thư viện, Điều này có là sự thực hay
+không, tuỳ thuộc vào việc sản phẩm có được liên kết mà không cần tới
+Thư viện hoặc Sản phẩm bản thân có là Thư viện hay không, ngưỡng để
+phân biệt khi nào là sự thật, không được định nghĩa một cách chính xác
+trong luật.<br>
+<br>
+Nếu một tập tin đã biên dịch chỉ sử dụng các tham số là các giá trị số,
+cấu trúc dữ liệu về bố cục, các Macro nhỏ và các hàm nhúng nhỏ (10 dòng
+lệnh hoặc ít hơn) thì việc sử dụng các tập tin đã biên dịch như vậy là
+không hạn chế cho dù liệu nó có phải là sản phẩm dẫn xuất hợp pháp hay
+không. (Các sản phẩm thực thi có chứa những mã đã biên dịch này cộng
+với các thành phần của Thư viện vẫn phải tuân thủ Mục 6 của Giấy phép
+này).<br>
+<br>
+Nói một cách khác, nếu sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện thì bạn có thể
+phân phối mã đã biên dịch theo các điều khoản ở Mục 6. Một chương trình
+thực thi được có chứa những sản phẩm như vậy cũng phải tuân theo Mục 6
+cho dù nó có được liên kết một cách trực tiếp với Thư viện hay không.<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">6.</span> Như là một ngoại lệ của Mục
+trên, bạn có thể kết hợp hoặc liên kết một “sản phẩm sử dụng Thư viện”
+với Thư Viện để tạo ra một sản phẩm chứa các thành phần của Thư viện và
+phân phối sản phẩm đó theo các điều khoản mà bạn chọn, với điều kiện
+các điều khoản này phải cho phép chỉnh sửa sản phẩm phục vụ nhu cầu của
+người sử dụng và cho phép kỹ thuật khôi phục ngược nhằm&nbsp; gỡ rối
+cho những chỉnh sửa đó.<br>
+<br>
+Bạn cần phải đưa ra ghi chú rõ ràng với mỗi bản sao của sản phẩm rằng
+Thư viện được sử dụng trong đó và rằng Thư viện và việc sử dụng nó phải
+tuân thủ theo Giấy phép này. Bạn cũng phải kèm theo một bản sao của
+Giấy phép này. Nếu sản phẩm trong quá trình thực thi có hiển thị các
+ghi chú, bạn cũng phải thêm vào ghi chú bản quyền cho Thư viện cùng với
+các ghi chú đó cũng như tham chiếu hướng dẫn người sử dụng tới bản sao
+của Giấy phép này. Bạn cũng phải thực hiện một trong những điều sau:<br>
+&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;a)&nbsp; Phân phối cùng với sản phẩm toàn bộ mã
+nguồn tương ứng có thể biên dịch được của Thư viện cùng với tất cả
+những chỉnh sửa được sử dụng trong sản phẩm (được phân phối theo các
+Mục 1 và 2 ở trên); và nếu sản phẩm là thực thi được liên kết với Thư
+viện, thì cũng phải phân phối toàn bộ “sản phẩm sử dụng Thư viện”, như
+mã đã biên dịch và/hoặc mã nguồn sao cho người sử dụng có thể chỉnh sửa
+Thư viện và liên kết lại để tạo ra sản phẩm mới có chứa Thư viện được
+chỉnh sửa. (Được hiểu là người sử dụng thay đổi nội dung các tập tin
+định nghĩa trong Thư viện sẽ không cần thiết để có thể dịch lại ứng
+dụng để sử dụng các định nghĩa được sửa đổi.)<br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;b)&nbsp; Sử dụng một cơ chế thư viện chia sẻ phù
+hợp cho viện liên kết với Thư viện. Cơ chế phù hợp là cơ chế (1) sử
+dụng tại thời điểm thực thi bản sao của thư viện đã có ở trong hệ thống
+máy tính của người sử dụng mà không phải là sao chép các hàm của thư
+viện vào trong chương trình, và (2) hoạt động bình thường với phiên bản
+sửa đổi của thư viện, nếu người sử dụng cài đặt phiên bản sửa đổi có
+giao diện tương thích với phiên bản mà sản phẩm đã được dùng trước đó.<br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;C) Kèm theo đó một đề nghị có hạn trong ít nhất 3
+năm, theo đó cung cấp cho cùng một người sử dụng các nội dung được quy
+định trong Mục 6a ở trên, với giá chi phí không cao hơn giá chi phí vật
+lý của việc cung cấp đó.<br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;d)&nbsp; Nếu phân phối sản phẩm được thực hiện
+thông qua việc truy cập để sao chép từ một vị trí xác định thì cũng
+phải cung cấp quyền truy nhập tương đương để sao các nội dung được quy
+định ở trên từ cùng vị trí.<br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;e)&nbsp; Xác định rõ rằng người sử dụng đã nhận
+được bản sao của các nội dung trên và rằng bạn đã gửi cho người sử dụng
+đó một bản sao.<br>
+&nbsp;&nbsp; <br>
+Cho chương trình thực thi được, dạng yêu cầu của ”sản phẩm sử dụng thư
+viện”&nbsp; cần phải kèm theo dữ liệu và các chương trình công cụ cần
+thiết cho việc tạo ra chương trình thực thi. Tuy nhiên, như một trường
+hợp ngoại lệ đặc biệt, khi các nội dung cần cung cấp không kèm theo bất
+cứ những gì được phân phối (kể cả ở dạng mã nguồn hay dạng nhị phân)
+với các thành phần lớn (bộ biên dịch, nhân, vân vân) của hệ điều hành
+mà chương trình sẽ chạy trên đó, trừ khi thành phần đó được kèm vào
+trong chương trình thực thi.<br>
+<br>
+Cũng có thể xẩy ra trường hợp các yêu cầu mâu thuẫn với các quy định
+trong giấy phép của các bộ thư viện độc quyền khác không kèm theo hệ
+điều hành. Mâu thuẫn này có nghĩa là bạn không thể sử dụng cả 2 bộ thư
+viện cùng nhau trong chương trình mà bạn phân phối.<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">7.</span> Bạn cũng có thể đặt bộ Thư
+viện là sản phẩm dựa trên Thư viện ngay cạnh với các bộ thư viện khác
+không thuộc phạm vi Giấy phép này trong cùng một thư viện và phân phối
+bộ thư viện kết hợp với điều kiện rằng việc phân phối tách biệt của sản
+phẩm dựa trên Thư viện và bộ thư viện khác cũng được cho phép bằng một
+cách khác, và với điều kiện bạn phải thực hiện được 2 điều sau:<br>
+&nbsp;&nbsp; &nbsp;a) Kèm theo thư viện kết hợp một bản sao của sản
+phẩm dựa trên Thư viện, chưa được kết hợp với bộ thư viện khác. Việc
+phân phối đó phải thực hiện theo các điều khoản của Mục trên.<br>
+&nbsp;&nbsp; &nbsp;b) Đưa ra một ghi chú rõ ràng với thư viện kết hợp
+rằng một phần của nó là sản phẩm dựa trên thư viện, và giải thích rõ có
+thể tìm được ở đâu dạng chưa kết hợp được kèm theo của cùng một sản
+phẩm.<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">8.</span> Bạn không được phép sao
+chép, chỉnh sửa, cấp phép, liên kết hoặc cung cấp Thư viện trừ phi được
+nêu trong Giấy phép. Bất kỳ ý định bằng cách khác sao chép, chỉnh sửa,
+cấp phép hoặc liên kết, hoặc cung cấp Thư viện đều làm mất hiệu lực và
+tự động huỷ bỏ quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên,
+các bên đã nhận được bản sao hoặc quyền từ bạn với Giấy phép này sẽ
+không bị huỷ bỏ giấy phép nếu các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều
+khoản của giấy phép. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">9.</span> Bạn không bắt buộc phải chấp
+nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, không có gì khác
+đảm bảo cho bạn được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Thư viện hoặc các sản
+phẩm bắt nguồn từ Thư viện. Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấm
+nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc chỉnh sửa hoặc
+cung cấp Thư viện (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Thư viẹn), bạn
+đã thể hiện sự chấp thuận đối với Giấy phép này, cùng với tất cả các
+điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung cấp hoặc chỉnh sửa
+Thư viện hoặc các sản phẩm dựa trên nó. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">10.</span> Mỗi khi bạn cung cấp lại
+Thư viện (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Thư viện), người nhận
+sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao
+chép, cung cấp, liên kết và chỉnh sửa Thư viện theo các điều khoản và
+điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác đối với
+việc thực hiện quyền của người nhận đã được cấp phép từ thời điểm đó.
+Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ
+theo Giấy phép này. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">11.</span> Nếu như, theo quyết định
+của toà án hoặc với những dẫn chứng về việc vi phạm bản quyền hoặc vì
+bất kỳ lý do nào khác (không giới hạn trong các vấn đề về bản quyền),
+mà bạn phải tuân theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên
+bản thoả thuận hoặc ở nơi khác) trái với các điều kiện của Giấy phép
+này, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của
+Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của
+mình trong khuôn khổ Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì
+hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung cấp Thư viện. Ví dụ, nếu trong
+giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận được bản sao trực
+tiếp hoặc gián tiếp qua bạn có thể cung cấp lại Thư viện thì trong
+trường hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là
+hoàn toàn không cung cấp Thư viện.<br>
+&nbsp;<br>
+Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc
+không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì sẽ cân đối các điều
+khoản để áp dụng, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trong những
+hoàn cảnh khác. <br>
+<br>
+Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ một
+bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị
+hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duy nhất của điều
+khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp phần mềm tự
+do đang được thực hiện với giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp
+rất nhiều vào sự đa dạng của các phần mềm tự do được cung cấp thông qua
+hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống
+nhất; tác giả/người cung cấp có quyền quyết định rằng họ có mong muốn
+cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, và người được
+cấp phép không thể có ảnh hưởng tới sự lựa chọn này. <br>
+<br>
+Điều khoản này nhằm làm rõ hậu quả của Giấy phép này. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">12.</span> Nếu việc cung cấp và/hoặc
+sử dụng Thư viện bị cấm ở một số nước nhất định bởi các quy định về bản
+quyền, thì người giữ bản quyền gốc đã đưa Thư viện vào phạm vi áp dụng
+của Giấy phép này có thể bổ sung một điều khoản hạn chế việc cung cấp ở
+những nước đó, nghĩa là việc cung cấp chỉ được phép ở các nước không bị
+liệt kê trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp này, Giấy phép đưa
+vào những hạn chế được ghi trong nội dung của nó. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">13.</span> Tổ chức Phần mềm Tự do có
+thể theo thời gian công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản
+mới của Giấy phép Công cộng Hạn chế. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất
+với tinh thần của phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi
+tiết nhằm giải quyết những vấn đề hay lo ngại mới. <br>
+<br>
+Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Thư viện áp dụng một
+phiên bản Giấy phép cụ thể, bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều
+khoản và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên
+bản nào sau đó do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố. Nếu Chương trình
+không nêu cụ thể mã số phiên bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ
+một phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">14.</span> Nếu bạn muốn kết hợp các
+phần của Thư viện vào các chương trình tự do khác mà có các điều kiện
+cung cấp khác, hãy viết cho tác giả để xin phép. Đối với các phần mềm
+được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề xuất với tổ chức
+này; đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi
+sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do của tất cả các sản
+phẩm bắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và thúc đẩy việc chia
+sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">KHÔNG BẢO HÀNH</span><br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">15.</span> DO THƯ VIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP
+MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA
+LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ KHÁC ĐI BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ
+BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP THƯ VIỆN NGUYÊN BẢN SẼ KHÔNG BẢO
+HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC
+HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO
+MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG
+CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH THƯ VIỆN. TRONG TRƯỜNG HỢP THƯ VIỆN CHO THẤY CÓ
+KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA
+CẦN THIẾT. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">16.</span> TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP
+TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC CÓ THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG
+NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ MỘT BÊN NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP
+LẠI CHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN KHÔNG CÓ TRÁCH
+NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI CHUNG HAY ĐẶC BIỆT,
+NGẪU NHIÊN HAY TẤT YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC
+THƯ VIỆN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU
+THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG
+TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC
+KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. <br>
+<span style="font-weight: bold;">KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN</span><br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">Áp dụng những điều khoản trên như thế
+nào đối với thư viện mới của bạn</span><br>
+<br>
+Nếu bạn xây dựng một thư viện mới, và bạn muốn cung cấp tối đa cho công
+chúng sử dụng, thì biện pháp tốt nhất để đạt được điều này là biến thư
+viện đó thành phần mềm tự do để ai cũng có thể cung cấp lại và sửa đổi.
+Bạn có thể thực hiện được điều này bằng việc cho phép các hạn chế theo
+các điều khoản của Giấy phép này (hoặc theo các điều khoản của Giấy
+phép GPL).<br>
+<br>
+Để áp dụng các điều khoản này, hãy đính kèm những ghi chú như sau cùng
+với thư viện của mình. An toàn nhất là đính kèm chúng vào phần đầu mỗi
+tệp tin mã nguồn để thông báo một cách hiệu quả nhất về việc không có
+bảo hành; và mỗi tệp tin đều phải có ít nhất một dòng về “bản quyền” và
+dòng trỏ đến nới có toàn bộ ghi chú.<br>
+&nbsp;<br>
+<div style="margin-left: 40px;">Một dòng đề tên chương trình và nội
+dung của nó.<br>
+Copyright (C) năm&nbsp; tên tác giả<br>
+</div>
+<br>
+<div style="margin-left: 40px;">Thư viện này là phần mềm tự do, bạn có
+thể cung cấp lại và/hoặc chỉnh sửa nó theo những điều khoản của Giấy
+phép Công cộng Hạn chế của GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố; phiên
+bản 2.1 của Giấy phép, hoặc bất kỳ một phiên bản sau đó (tuỳ sự lựa
+chọn của bạn).<br>
+<br>
+Thư viện này được cung cấp với hy vọng nó sẽ hữu ích, tuy nhiên KHÔNG
+CÓ BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO; thậm chí kể cả bảo hành về KHẢ NĂNG THƯƠNG
+MẠI hoặc TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xin xem Giấy phép Công
+cộng Hạn chế của GNU để biết thêm chi tiết.<br>
+</div>
+<br>
+Bạn phải nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU
+kèm theo chương trình này; nếu bạn chưa nhận được, xin gửi thư về Tổ
+chức Phần mềm Tự do, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA&nbsp;
+02111-1307, USA.<br>
+<br>
+Xin hãy bổ sung thông tin về địa chỉ liên lạc của bạn (thư điện tử và
+bưu điện). <br>
+<br>
+Bạn cũng cần phải lấy chữ ký của người phụ trách (nếu bạn là người lập
+trình) hoặc của trường học (nếu có) xác nhận từ chối bản quyền đối với
+thư viện. Sau đây là ví dụ: <br>
+<br>
+<div style="margin-left: 40px;">Yoyodyne, Inc., tại đây từ chối tất cả
+các quyền lợi bản quyền đối với thư viện ‘Frob’<br>
+&nbsp;Viết bởi James Random Hacker.<br>
+<br>
+chữ ký của Ty Coon, 1 April 1990<br>
+Ty Coon, Phó Tổng Giám đốc<br>
+</div>
+<br>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/lgplv.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/netiquette.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/netiquette.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/netiquette.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/netiquette.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Nội quy khi sử dụng hộp thư chung</H2>
+
+<p>Đây là hộp thư, diễn đàn về sản phẩm OpenOffice.org và cộng đồng phát triển và sử dụng OpenOffice, vì thế không
+nên nói những vấn đề khác ở các hộp thư chung này.<p>
+
+<h3>Một số điều không nên, cần tránh:</H3>
+<p><ul>
+<li>Không bàn đến vấn đề chính trị. 
+<li>Không bàn đến sex.
+<li>Không mạt sát, cạnh khoé lẫn nhau trong quá trình tranh luận.
+<li>Một nội dung không gửi nhiều lần, trong nhiều hộp thư khác nhau.
+</ul></p>
+<h3>Một số điều rất được khuyến khích, nên làm:</H3>
+<p><ul>
+<li>Nên đóng góp giúp đỡ một cách chân thành với mọi người trong diễn đàn.
+<li>Quảng bá cho nhiều người biết đến dự án này.
+<li>Các thư nên viết ngắn gọn, rõ ràng, có dẫn chứng, minh chứng chính xác.
+<li>Nên viết bằng tiếng Việt dễ hiểu đối với mọi người.
+</ul></p>
+<b><i>
+<p>
+dangtuan@vietkey.net
+</p>
+</i></b>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/netiquette.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/ooovi.css
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/ooovi.css?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/ooovi.css (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/ooovi.css Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,6 @@
+dl#searchbox {
+display: none; }
+
+dl#helptext {
+display: none; }
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/ooovi.css
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/project_tools.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/project_tools.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/project_tools.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/project_tools.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,155 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content=
+"text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> </head>
+<body>
+
+  <dt>Công cụ dự án</dt>
+ <dd>
+  <ul>
+  <li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectHome" title="Tới trang chủ của OpenOffice Việt">Trang chủ</a> </li>
+   
+    
+ 
+ <li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectMemberList" title="Xem danh sách các thành viên và nhiệm vụ">Thành viên</a> </li>
+ 
+ <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Translation_Statistics" title="Kiểm tra trạng thái của bản dịch">Thống kê dịch</a></li>
+ </ul>
+</dd>
+ 
+ 
+      
+ 
+ <dd>
+ <ul>  <li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList" title="Đọc thông tin mới nhất">Tin tức</a> </li>
+ 
+ 
+     
+ 
+  <!--<li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectForumView">Discussion forums</a> </li>-->
+ 
+ 
+     
+ 
+ <li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList" title="Hỏi câu và thảo luận vấn đề">Hộp thư chung</a> </li>
+</ul></dd> 
+ 
+      
+ 
+ <dd>
+ <ul> <li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList" title="Tải về tài liệu hướng dẫn">Tài liệu và Tập tin</a> </li>
+ 
+ 
+     
+ 
+ <li><a href="http://vi.openoffice.org/source/browse/vi/" title="Tới kho lưu tập tin">Điều khiển mã nguồn (CVS)</a>
+
+
+</li>
+</ul>
+</dd> 
+ 
+        
+ 
+ <dd><ul><li>  <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues" title="Thông báo lỗi">Bộ theo dõi vấn đề</a> </li>
+ 
+ 
+             <li><a href="http://qa.openoffice.org/issues/buglist.cgi?cmdtype=runuserdefault" title="Tới lỗi được tôi thông báo">Vấn đề của tôi</a></li>
+     </ul>
+ </dd>
+  
+  </dl>
+ 
+
+
+
+
+<form action="http://vi.openoffice.org/servlets/Search" method="get">
+ <dl id="searchboxvi" class="navgroup">
+ 
+   <dt>Tìm kiếm</dt>
+ <dd>
+  <div>
+    <select name="scope">
+      <option value="project" selected="selected">Dự án này</option>
+        <option value="myprojects">Các dự án của tôi</option>
+     <option value="domain" >Mọi dự án</option>
+  </select>
+   </div>
+  <div>
+  <input type="hidden" name="resultsPerPage" value="40" /> 
+  <input type="text" name="query" size="10" /> 
+  <input type="submit" name="Button" value="Tìm" />
+  </div>
+  <div>
+    <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/Search?mode=advanced" title="Tùy chỉnh việc tìm kiếm">Tìm cấp cao</a>  </div>
+  <div><a href="http://support.openoffice.org/search.html" title="Sử dụng Google để tìm qua OpenOffice hay Mạng">Tìm qua Google</a></div>
+ </dd>
+
+ </dl>
+</form>
+
+<form action="http://vi.openoffice.org/servlets/Search" method="get">
+ <dl id="searchbox" class="navgroup">
+ 
+   <dt>Search</dt>
+ <dd>
+  <div>
+    <select name="scope">
+      <option value="project" selected="selected">This project</option>
+        <option value="myprojects">My projects</option>
+     <option value="domain" >All projects</option>
+  </select>
+   </div>
+  <div>
+  <input type="hidden" name="resultsPerPage" value="40" /> 
+  <input type="text" name="query" size="10" /> 
+  <input type="submit" name="Button" value="Go" />
+  </div>
+  <div>
+    <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/Search?mode=advanced">Advanced search</a>  </div>
+  <div><a href="http://support.openoffice.org/search.html">Google search</a></div>
+ </dd>
+
+ </dl>
+</form>
+
+
+
+<dl id="helptextvi" class="navgroup">
+ <dt>Dự án OpenOffice chính</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+   
+  <li><a href="http://www.openoffice.org/sitemap.html" class="helplink" title="Xem phân loại các trang Mạng">Sơ đồ nơi Mạng</a></li>
+  <li><a href="http://www.openoffice.org/faq.html" class="helplink" title="Hỏi Đáp tiếng Anh">FAQ</a></li>
+  <li><a href="http://vi.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC" onclick="return launch(this.href, 1)" 
+title="Ghi chú : liên kết có thể mở cửa sổ mới" class="helplink">Trợ giúp</a></li>
+ </ul>
+ </dd>
+</dl>
+
+<dl id="helptext" class="navgroup">
+ <dt>How do I...</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+   
+  <li><a href="http://www.openoffice.org/sitemap.html" class="helplink">Sitemap</a></li>
+  <li><a href="http://www.openoffice.org/faq.html" class="helplink">FAQ</a></li>
+  <li><a href="http://vi.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC" onclick="return launch(this.href, 1)" 
+title="Note: link may open in new window" class="helplink">Get help?</a></li>
+ </ul>
+ </dd>
+</dl>
+
+
+</div>
+
+
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/project_tools.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/robots.txt?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/robots.txt Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,9 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/
+Disallow: /servlets/Search
+Disallow: /servlets/SearchList

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message