openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From stev...@apache.org
Subject svn commit: r1441343 [6/35] - in /openoffice/branches/ia2: ./ ext_libraries/apr-util/ ext_libraries/apr/ ext_sources/ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/da/ extras/l10n/source/eu/ extras/l10n/source/gd/ extras/l10n/source/ko/ extras/l10n/source...
Date Fri, 01 Feb 2013 08:46:35 GMT
Modified: openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/gd/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/gd/localize.sdf?rev=1441343&r1=1441342&r2=1441343&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/gd/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/gd/localize.sdf Fri Feb  1 08:46:00 2013
@@ -5102,7 +5102,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_121
			0	gd	Suas aon leibheil|				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_122
			0	gd	< Air ai&s				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_123
			0	gd	Sguir dheth				20120314 15:13:33
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124
			0	gd	Tha am prògram seo stèidhichte air pròiseact "Apache OpenOffice" le taic
buill coimhearsnachd Apache. Airson nan creideisean, faic: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html
			20120314 15:13:33
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124
			0	gd	Tha am prògram seo stèidhichte air pròiseact "Apache OpenOffice (incubating)"
le taic buill coimhearsnachd Apache. Airson nan creideisean, faic: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html
			20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125
			0	gd	&Air adhart >				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126
			0	gd	{&TahomaBold10}Fàilte gun draoidh stàlaidh aig [ProductName]				20120314
15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127
			0	gd	Stàlaichidh an draoidh stàlaidh [ProductName] air a' choimpiutair agad. Briog
air 'Air adhart' gus leantainn air adhart.				20120314 15:13:33
@@ -5482,85 +5482,85 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\UIText.ulf	0	LngText	OOO_UITEXT_47
			0	gd	Feum air				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\UIText.ulf	0	LngText	OOO_UITEXT_48
			0	gd	Meud an diosga				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\UIText.ulf	0	LngText	OOO_UITEXT_49
			0	gd	Clàr				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\component\warnbox.src	0	warningbox	RID_XMLSECWB_NO_MOZILLA_PROFILE			
0	gd	Digital signatures functionality could not be used, because no Mozilla user profile was
found. Please check the Mozilla installation.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER	FT_HINT_SELECT
		0	gd	Select the certificate you want to use for signing				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	string	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER	STR_HEADERBAR
		0	gd	Issued to\tIssued by\tExpiration date				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER
BTN_VIEWCERT			0	gd	View Certificate...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	modaldialog	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER
	HID_XMLSEC_DLG_CERTCHOOSER		0	gd	Select Certificate				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pageitem	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER.1	RID_XMLSECTP_GENERAL
		0	gd	General				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pageitem	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER.1	RID_XMLSECTP_DETAILS
		0	gd	Details				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pageitem	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER.1	RID_XMLSECTP_CERTPATH
		0	gd	Certification Path				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	tabdialog	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER		HID_XMLSEC_DLG_CERTVIEWER
	0	gd	View Certificate				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_CERTINFO
		0	gd	 Certificate Information				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_HINTNOTTRUST
		0	gd	This certificate is intended for the following purpose(s):				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_ISSTOLABEL
		0	gd	Issued to:				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_ISSBYLABEL
		0	gd	Issued by:				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_VALIDDATE
		0	gd	Valid from %SDATE% to %EDATE%				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_CORRPRIVKEY
		0	gd	You have a private key that corresponds to this certificate.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_GENERAL	STR_CERTIFICATE_NOT_VALIDATED
		0	gd	The certificate could not be validated.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_HEADERBAR
		0	gd	Field\tValue				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_VERSION
		0	gd	Version				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SERIALNUM
		0	gd	Serial Number				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SIGALGORITHM
		0	gd	Signature Algorithm				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_ISSUER
		0	gd	Issuer				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_ISSUER_ID
		0	gd	Issuer Unique ID				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_VALIDFROM
		0	gd	Valid From				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_VALIDTO
		0	gd	Valid to				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT
		0	gd	Subject				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT_ID
		0	gd	Subject Unique ID				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT_PUBKEY_ALGO
		0	gd	Subject Algorithm				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT_PUBKEY_VAL
		0	gd	Public Key				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SIGNATURE_ALGO
		0	gd	Signature Algorithm				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\component\warnbox.src	0	warningbox	RID_XMLSECWB_NO_MOZILLA_PROFILE			
0	gd	Cha b' urrainn dhuinn feart nan soidhneachaidhean digiteach a chleachdadh a chionn 's
nach deach pròifil cleachdaiche Mozilla a lorg. Feuch is thoir sùil air an stàladh
agad de Mozilla.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER	FT_HINT_SELECT
		0	gd	Tagh an teisteanas a bu toigh leat cleachdadh a chum soidhnidh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	string	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER	STR_HEADERBAR
		0	gd	Air fhoillseachadh airson\tAir fhoillseachadh le\tFalbhaidh an ùine air				20120314
15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER
BTN_VIEWCERT			0	gd	Seall an teisteanas...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificatechooser.src	0	modaldialog	RID_XMLSECDLG_CERTCHOOSER
	HID_XMLSEC_DLG_CERTCHOOSER		0	gd	Tagh teisteanas				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pageitem	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER.1	RID_XMLSECTP_GENERAL
		0	gd	Coitcheann				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pageitem	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER.1	RID_XMLSECTP_DETAILS
		0	gd	Mion-fhiosrachadh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pageitem	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER.1	RID_XMLSECTP_CERTPATH
		0	gd	Slighe an teisteanais				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	tabdialog	RID_XMLSECDLG_CERTVIEWER		HID_XMLSEC_DLG_CERTVIEWER
	0	gd	Seall an teisteanas				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_CERTINFO
		0	gd	 Fiosrachadh mun teisteanas				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_HINTNOTTRUST
		0	gd	Tha an teisteanas seo a chum na leanas:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_ISSTOLABEL
		0	gd	Air fhoillseachadh airson:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_ISSBYLABEL
		0	gd	Air fhoillseachadh le:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_VALIDDATE
		0	gd	Dligheach o %SDATE% gu %EDATE%				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_GENERAL	FI_CORRPRIVKEY
		0	gd	Tha iuchair phrìobhaideach agad a tha a' freagairt ris an teisteanas seo.				20120314
15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_GENERAL	STR_CERTIFICATE_NOT_VALIDATED
		0	gd	Cha b' urrainn dhuinn an teisteanas seo a dhearbhadh.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_HEADERBAR
		0	gd	Raon \tLuach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_VERSION
		0	gd	Tionndadh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SERIALNUM
		0	gd	Àireamh shreathach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SIGALGORITHM
		0	gd	Algairim soidhneachaidh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_ISSUER
		0	gd	Foillsichear				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_ISSUER_ID
		0	gd	ID àraidh an fhoillsicheir				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_VALIDFROM
		0	gd	Dligheach o				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_VALIDTO
		0	gd	Dligheach gu ruige				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT
		0	gd	Cuspair				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT_ID
		0	gd	ID àraidh a' chuspair				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT_PUBKEY_ALGO
		0	gd	Algairim a' chuspair				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SUBJECT_PUBKEY_VAL
		0	gd	Iuchair phoblach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_SIGNATURE_ALGO
		0	gd	Algairim soidhneachaidh				20120314 15:13:33
 xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_THUMBPRINT_SHA1
		0	gd	Thumbprint SHA1				20120314 15:13:33
 xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_DETAILS	STR_THUMBPRINT_MD5
		0	gd	Thumbprint MD5				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_CERTPATH	FT_CERTPATH
		0	gd	Certification path				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_CERTPATH	BTN_VIEWCERT
		0	gd	View Certificate...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_CERTPATH	FT_CERTSTATUS
		0	gd	Certification status				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_CERTPATH	STR_PATH_CERT_OK
		0	gd	The certificate is OK.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_CERTPATH	STR_PATH_CERT_NOT_VALIDATED
		0	gd	The certificate could not be validated.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FT_HINT_DOC
		222	gd	The following have signed the document content:				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FT_HINT_BASIC
		222	gd	The following have signed the document macro:				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FT_HINT_PACK
		222	gd	The following have signed this package:				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_HEADERBAR
		222	gd	\tSigned by\tDigital ID issued by\tDate				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_VALID_SIGNATURE
		222	gd	Valid signature				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_NO_INFO_TO_VERIFY
		222	gd	Certificate could not be validated				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_INVALID_SIGNATURE
		222	gd	The signatures in this document are invalid				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FI_STATE_VALID
		222	gd	The signatures in this document are valid				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FI_STATE_OLDSIGNATURE
		222	gd	Not all parts of the document are signed				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FI_STATE_BROKEN
		222	gd	The signatures in this document are invalid				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
BTN_VIEWCERT			70	gd	View Certificate...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
BTN_ADDCERT			70	gd	Sign Document...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
BTN_REMOVECERT			70	gd	Remove				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	okbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	BTN_OK
		50	gd	Close				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	modaldialog	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
	HID_XMLSEC_DLG_DIGSIG		234	gd	Digital Signatures				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	errorbox	RID_XMLSECDLG_OLD_ODF_FORMAT
			0	gd	This document contains signatures in ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) format. Signing
documents in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION requires ODF 1.2 format version. Thus no signatures
can be added or removed to this document.\n\nSave document in ODF 1.2 format and add all desired
signatures again.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	querybox	MSG_XMLSECDLG_QUERY_REMOVEDOCSIGNBEFORESIGN
			0	gd	Adding or removing a macro signature will remove all document signatures.\nDo you
really want to continue?				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pageitem	RID_XMLSECTP_MACROSEC.1	RID_XMLSECTP_SECLEVEL
		0	gd	Security Level				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pageitem	RID_XMLSECTP_MACROSEC.1	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES
		0	gd	Trusted Sources				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_MACROSEC	BTN_RESET
		0	gd	Reset				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	tabdialog	RID_XMLSECTP_MACROSEC		HID_XMLSEC_TP_MACROSEC
	0	gd	Macro Security				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_VERYHIGH
		0	gd	~Very high.\nOnly macros from trusted file locations are allowed to run. All other
macros, regardless whether signed or not, are disabled.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_HIGH
		0	gd	H~igh.\nOnly signed macros from trusted sources are allowed to run. Unsigned macros
are disabled.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_MEDIUM
		0	gd	~Medium.\nConfirmation required before executing macros from untrusted sources.			
20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_LOW	
	0	gd	~Low (not recommended).\nAll macros will be executed without confirmation. Use this
setting only if you are certain that all documents that will be opened are safe.				20120314
15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	fixedline	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_TRUSTCERT
		0	gd	Trusted certificates				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	string	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	STR_HEADERBAR
		0	gd	Issued to\tIssued by\tExpiration date				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	PB_ADD_TRUSTCERT
		0	gd	Add...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	PB_VIEW_TRUSTCERT
		0	gd	View...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	PB_REMOVE_TRUSTCERT
		0	gd	Remove				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	fixedline	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_TRUSTFILELOC
		0	gd	Trusted file locations				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FI_TRUSTFILELOC
		0	gd	Document macros are always executed if they have been opened from one of the following
locations.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_ADD_TRUSTFILELOC
		0	gd	Add...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_REMOVE_TRUSTFILELOC
		0	gd	Remove				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	string	RID_XMLSECTP_READONLY_CONFIG_TIP		
	0	gd	This setting is protected by the Administrator				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_MACROWARN	FI_DESCR1A			0
gd	The document contains document macros signed by:				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_MACROWARN	FI_DESCR1B			0
gd	The document contains document macros.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_MACROWARN	PB_VIEWSIGNS
		0	gd	View Signatures...				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_MACROWARN	FI_DESCR2			0
gd	Macros may contain viruses. Disabling macros for a document is always save. If you disable
macros you may lose functionality provided by the document macros.				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	checkbox	RID_XMLSECTP_MACROWARN	CB_ALWAYSTRUST
		0	gd	Always trust macros from this source				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_MACROWARN	PB_ENABLE			0
gd	Enable Macros				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	cancelbutton	RID_XMLSECTP_MACROWARN	PB_DISABLE
		0	gd	Disable Macros				20120314 15:13:33
-xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	modaldialog	RID_XMLSECTP_MACROWARN		HID_XMLSEC_TP_MACROWARN
	0	gd	Security Warning				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_CERTPATH	FT_CERTPATH
		0	gd	Slighe an teisteanais				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_CERTPATH	BTN_VIEWCERT
		0	gd	Seall an teisteanas...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_CERTPATH	FT_CERTSTATUS
		0	gd	Staid an teisteanais				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_CERTPATH	STR_PATH_CERT_OK
		0	gd	Tha an teisteanas seo ceart gu leòr.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\certificateviewer.src	0	string	RID_XMLSECTP_CERTPATH	STR_PATH_CERT_NOT_VALIDATED
		0	gd	Cha b' urrainn dhuinn an teisteanas seo a dhearbhadh.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FT_HINT_DOC
		222	gd	Chuir na leanas soidhneadh ri susbaint na sgrìobhainn:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FT_HINT_BASIC
		222	gd	Chuir na leanas soidhneadh ri macro na sgrìobhainn:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FT_HINT_PACK
		222	gd	Chuir na leanas soidhneadh ris a' phacaid seo:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_HEADERBAR
		222	gd	\tAir a shoidhneadh le\tID digiteach air fhoillseachadh le\tCeann-là				20120314
15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_VALID_SIGNATURE
		222	gd	Soidhneadh dligheach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_NO_INFO_TO_VERIFY
		222	gd	Cha b' urrainn dhuinn an teisteanas seo a dhearbhadh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	string	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	STR_INVALID_SIGNATURE
		222	gd	Chan eil na soidhneachaidhean san sgrìobhainn seo dligheach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FI_STATE_VALID
		222	gd	Tha na soidhneachaidhean san sgrìobhainn seo dligheach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FI_STATE_OLDSIGNATURE
		222	gd	Chan eil soidhneadh ri gach pàirt dhen sgrìobhainn seo				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	FI_STATE_BROKEN
		222	gd	Chan eil na soidhneachaidhean san sgrìobhainn seo dligheach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
BTN_VIEWCERT			70	gd	Seall an teisteanas...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
BTN_ADDCERT			70	gd	Soidhnich an sgrìobhainn...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
BTN_REMOVECERT			70	gd	Thoir air falbh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	okbutton	RID_XMLSECDLG_DIGSIG	BTN_OK
		50	gd	Dùin				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	modaldialog	RID_XMLSECDLG_DIGSIG
	HID_XMLSEC_DLG_DIGSIG		234	gd	Soidhneachaidhean digiteach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	errorbox	RID_XMLSECDLG_OLD_ODF_FORMAT
			0	gd	Tha soidhneadh san fhòrmat ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) san sgrìobhainn seo.
Feumaidh tu soidhneadh san fhòrmat ODF 1.2 ann an %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION. Leis a
sin, chan urrainn dhut soidhneadh a chur ris an sgrìobhainn seo no a thoirt air falbh.\n\nSàbhail
an sgrìobhainn san fhòrmat ODF 1.2 agus cuir gach soidhneadh ris a-rithist.				20120314
15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\digitalsignaturesdialog.src	0	querybox	MSG_XMLSECDLG_QUERY_REMOVEDOCSIGNBEFORESIGN
			0	gd	Ma bheir thu air falbh soidhneadh macro no ma chuireas tu ris fear, thèid gach
soidhneadh san sgrìobhainn a thoirt air falbh.\nA bheil thu cinnteach gu bheil thu airson
leantainn air adhart?				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pageitem	RID_XMLSECTP_MACROSEC.1	RID_XMLSECTP_SECLEVEL
		0	gd	Ìre na tèarainteachd				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pageitem	RID_XMLSECTP_MACROSEC.1	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES
		0	gd	Tùsan earbsach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_MACROSEC	BTN_RESET
		0	gd	Ath-shuidhich				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	tabdialog	RID_XMLSECTP_MACROSEC		HID_XMLSEC_TP_MACROSEC
	0	gd	Tèarainteachd nam macro				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_VERYHIGH
		0	gd	~Glè àrd.\nCha bhi cead-ruith ach aig macrothan o thùsan earbsach. Bidh macro
sam bith eile, soidhneadh ann no às, à comas.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_HIGH
		0	gd	À~rd.\nCha bhi cead-ruith ach aig macrothan soidhnichte o thùsan earbsach. Bidh
macrothan gun soidhneadh à comas.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_MEDIUM
		0	gd	~Meadhanach.\nIarraidh sinn cead ort mus cuir sinn gu dol macro o thùs nach eil
earbsach.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	radiobutton	RID_XMLSECTP_SECLEVEL	RB_LOW	
	0	gd	Ì~seal (cha mholamaid seo).\nThèid macro sam bith a chur gu dol gun dearbhadh.
Na cleachd an roghainn seo ach ma tha thu làn-chinnteach gum bi gach sgrìobhainn a dh'fhosglas
tu sàbhailte.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	fixedline	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_TRUSTCERT
		0	gd	Teisteanasan earbsach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	string	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	STR_HEADERBAR
		0	gd	Air fhoillseachadh airson\tAir fhoillseachadh le\tFalbhaidh an ùine air				20120314
15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	PB_ADD_TRUSTCERT
		0	gd	Cuir ris...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	PB_VIEW_TRUSTCERT
		0	gd	Seall...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	PB_REMOVE_TRUSTCERT
		0	gd	Thoir air falbh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	fixedline	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_TRUSTFILELOC
		0	gd	Ionadan fhaidhlichean earbsach				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FI_TRUSTFILELOC
		0	gd	Thèid macrothan ann an sgrìobhainnean a chur gu dol an-còmhnaidh ma thèid
am fosgladh o gun dhe na h-ionadan a leanas.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_ADD_TRUSTFILELOC
		0	gd	Cuir ris...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_TRUSTSOURCES	FL_REMOVE_TRUSTFILELOC
		0	gd	Thoir air falbh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\macrosecurity.src	0	string	RID_XMLSECTP_READONLY_CONFIG_TIP		
	0	gd	Tha an roghainn seo fo dhìon rianaire				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_MACROWARN	FI_DESCR1A			0
gd	Tha macrothan san sgrìobhainn seo a tha air a shoidhneadh le:				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_MACROWARN	FI_DESCR1B			0
gd	Tha macrothan san sgrìobhainn seo.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_MACROWARN	PB_VIEWSIGNS
		0	gd	Seall na soidhneachaidhean...				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECTP_MACROWARN	FI_DESCR2			0
gd	Faodaidh bìorasan a bhith ann am macrothan. Tha e sàbhailte an-còmhnaidh na macrothan
a chur à comas ann an sgrìobhainn. Ma chuireas tu na macrothan à comas, faodaidh
gun caill thu feartan a bheireadh na macrothan dhut.				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	checkbox	RID_XMLSECTP_MACROWARN	CB_ALWAYSTRUST
		0	gd	Cuir earbsa ann am macrothan leis an tùs seo an-còmhnaidh				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	pushbutton	RID_XMLSECTP_MACROWARN	PB_ENABLE			0
gd	Cuir na macrothan an comas				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	cancelbutton	RID_XMLSECTP_MACROWARN	PB_DISABLE
		0	gd	Cuir na macrothan à comas				20120314 15:13:33
+xmlsecurity	source\dialogs\warnings.src	0	modaldialog	RID_XMLSECTP_MACROWARN		HID_XMLSEC_TP_MACROWARN
	0	gd	Rabhadh tèarainteachd				20120314 15:13:33
 chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA
TBI_DATA_INSERT_ROW	HID_SCH_TBI_DATA_INSERT_ROW		0	gd	Cuir a-steach ràgh				20120314 15:13:33
 chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA
TBI_DATA_INSERT_COL	HID_SCH_TBI_DATA_INSERT_COL		0	gd	Cur a-steach sreath				20120314 15:13:33
 chart2	source\controller\dialogs\dlg_DataEditor.src	0	toolboxitem	DLG_DIAGRAM_DATA.TBX_DATA
TBI_DATA_INSERT_TEXT_COL	HID_SCH_TBI_DATA_INSERT_TEXT_COL		0	gd	Cuir a-steach colbh teacsa
			20120314 15:13:33Mime
View raw message