openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From stev...@apache.org
Subject svn commit: r1441343 [9/35] - in /openoffice/branches/ia2: ./ ext_libraries/apr-util/ ext_libraries/apr/ ext_sources/ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/da/ extras/l10n/source/eu/ extras/l10n/source/gd/ extras/l10n/source/ko/ extras/l10n/source...
Date Fri, 01 Feb 2013 08:46:35 GMT
Modified: openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/pl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/pl/localize.sdf?rev=1441343&r1=1441342&r2=1441343&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/pl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/pl/localize.sdf Fri Feb  1 08:46:00 2013
@@ -1229,7 +1229,7 @@ dbaccess	source\ext\macromigration\macro
 dbaccess	source\ext\macromigration\macromigration.src	0	string	STR_EXCEPTION				0	pl	przechwycony wyjątek: 				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ext\macromigration\macromigration.src	0	errorbox	ERR_INVALID_BACKUP_LOCATION				0	pl	Musisz wskazać lokalizację kopii zapasowej inną niż lokalizacja dokumentu.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ext\macromigration\macromigration.src	0	string	STR_INVALID_NUMBER_ARGS				0	pl	Niepoprawna liczba argumentów inicjowania. Oczekiwano: 1.				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ext\macromigration\macromigration.src	0	string	STR_NO_DATABASE				0	pl	No database document found in the initialization arguments.				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ext\macromigration\macromigration.src	0	string	STR_NO_DATABASE				0	pl	W argumentach inicjowania nie znaleziono dokumentów bazy danych.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ext\macromigration\macromigration.src	0	string	STR_NOT_READONLY				0	pl	Nie dotyczy dokumentów tylko do odczytu.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\sdbtools\resource\sdbt_strings.src	0	string	STR_QUERY_AND_TABLE_DISTINCT_NAMES				0	pl	Tabela i kwerenda muszą mieć różne nazwy. Proszę użyć nazwy, która nie została jeszcze użyta do nazwania kwerendy lub tabeli.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\sdbtools\resource\sdbt_strings.src	0	string	STR_BASENAME_TABLE				0	pl	Tabela				20120314 15:13:33
@@ -1293,7 +1293,7 @@ dbaccess	source\core\resource\strings.sr
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_RESULT_IS_READONLY				0	pl	Zbiór wyników ma status tylko do odczytu.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_NO_DELETE_PRIVILEGE				0	pl	Uprawnienie do USUWANIA jest niedostępne.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ROW_ALREADY_DELETED				0	pl	Bieżący wiersz został już usunięty.				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_UPDATE_FAILED				0	pl	Current row could not be updated.				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_UPDATE_FAILED				0	pl	Bieżący wiersz mógł zostać uaktualniony.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_NO_INSERT_PRIVILEGE				0	pl	Uprawnienie do WSTAWIANIA jest niedostępne.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_INTERNAL_ERROR				0	pl	Błąd wewnętrzny: obiekt wyrażenia nie został podany przez sterownik bazy danych.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_EXPRESSION1				0	pl	Wyrażenie1				20120314 15:13:33
@@ -1318,7 +1318,7 @@ dbaccess	source\ui\misc\dbumiscres.src	0
 dbaccess	source\ui\misc\dbumiscres.src	0	string	STR_FILE_DOES_NOT_EXIST				0	pl	Plik "$file$" nie istnieje.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\misc\dbumiscres.src	0	string	STR_WARNINGS_DURING_CONNECT				0	pl	Podczas łączenia ze źródłem danych wystąpiły ostrzeżenia. Aby je wyświetlić, naciśnij przycisk "$buttontext$".				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\misc\dbumiscres.src	0	string	STR_NAMED_OBJECT_ALREADY_EXISTS				0	pl	Nazwa '$#$' już istnieje.\nProszę wprowadzić inną nazwę.				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\misc\dbumiscres.src	0	string	RID_STR_EXTENSION_NOT_PRESENT				0	pl	The report, "$file$", requires the extension Oracle Report Builder.				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\misc\dbumiscres.src	0	string	RID_STR_EXTENSION_NOT_PRESENT				0	pl	Raport "$file$" wymaga rozszerzenia Oracle Report Builder.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\misc\WizardPages.src	0	string	STR_WIZ_COLUMN_SELECT_TITEL				0	pl	Zastosuj kolumny				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\misc\WizardPages.src	0	string	STR_WIZ_TYPE_SELECT_TITEL				0	pl	Formatowanie typu				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\misc\WizardPages.src	0	string	STR_WIZ_PKEY_ALREADY_DEFINED				0	pl	Następujące pola już zostały ustawione jako klucze główne:\n				20120314 15:13:33
@@ -1397,20 +1397,20 @@ dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_CHECKREQUIRED(AUTO_Y)	CB_CHECK_REQUIRED	HID_DSADMIN_CHECK_REQUIRED_FIELDS		0	pl	Sprawdzanie danych wprowadzanych do formularza w wymaganych polach				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_ESCAPE_DATETIME(AUTO_Y)	CB_ESCAPE_DATETIME	HID_DSADMIN_ESCAPE_DATETIME		0	pl	Użyj literałów daty/godziny zgodnych ze standardem ODBC				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_PRIMARY_KEY_SUPPORT(AUTO_Y)	CB_PRIMARY_KEY_SUPPORT	HID_DSADMIN_PRIMARY_KEY_SUPPORT		0	pl	Obsługuje klucze główne				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_RESPECTRESULTSETTYPE(AUTO_Y)	CB_RESPECTRESULTSETTYPE	HID_DSADMIN_RESPECTRESULTSETTYPE		0	pl	Respect the result set type from the database driver				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_RESPECTRESULTSETTYPE(AUTO_Y)	CB_RESPECTRESULTSETTYPE	HID_DSADMIN_RESPECTRESULTSETTYPE		0	pl	Łącz zestaw wyników z bazy danych				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	1			0	pl	Domyślnie				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	2			0	pl	SQL				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	3			0	pl	Mieszane				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	4			0	pl	MS Access				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	AUTO_BOOLEANCOMPARISON(AUTO_Y)	FT_BOOLEANCOMPARISON			100	pl	Porównanie wartości typu Boolean				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	AUTO_MAXROWSCAN(AUTO_Y)	FT_MAXROWSCAN			100	pl	Rows to scan column types				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	AUTO_MAXROWSCAN(AUTO_Y)	FT_MAXROWSCAN			100	pl	Wiersze do skanowania typów kolumn				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedline	PAGE_GENERATED_VALUES	FL_SEPARATORAUTO			0	pl	Ustawienia				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	PAGE_GENERATED_VALUES	CB_RETRIEVE_AUTO	HID_DSADMIN_AUTORETRIEVEENABLED		0	pl	Pobierz ~wygenerowane wartości				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	PAGE_GENERATED_VALUES	FT_AUTOINCREMENTVALUE			0	pl	Polecenie ~autoprzyrostu				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	PAGE_GENERATED_VALUES	FT_RETRIEVE_AUTO			0	pl	~Kwerenda wygenerowanych wartości				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	string	DLG_DATABASE_ADVANCED	STR_GENERATED_VALUE			0	pl	Wartości wygenerowane				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	string	DLG_DATABASE_ADVANCED	STR_DS_BEHAVIOUR			0	pl	Ustawienia specjalne				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	tabdialog	DLG_DATABASE_ADVANCED		HID_DSADMIN_ADVANCED		0	pl	Advanced Settings				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	tabdialog	DLG_DATABASE_ADVANCED		HID_DSADMIN_ADVANCED		0	pl	Ustawienia zaawansowane				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls.src	0	string	STR_DBASE_PATH_OR_FILE				0	pl	Ścieżka do plików dBASE				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls.src	0	string	STR_FLAT_PATH_OR_FILE				0	pl	Ścieżka do plików tekstowych				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls.src	0	string	STR_CALC_PATH_OR_FILE				0	pl	Ścieżka do arkusza kalkulacyjnego				20120314 15:13:33
@@ -1453,7 +1453,7 @@ dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	che
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	fixedline	AUTO_FIXEDLINE_CONNSETTINGS(AUTO_Y)	FL_SEPARATOR1			0	pl	Ustawienia dotyczące połączenia				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	fixedtext	AUTO_HOST_AND_PORT(AUTO_Y)	FT_HOSTNAME			0	pl	~Nazwa hosta				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	fixedtext	AUTO_HOST_AND_PORT(AUTO_Y)	FT_PORTNUMBER			0	pl	Numer ~portu				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_GENERAL			0	pl	Advanced Properties				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_GENERAL			0	pl	Właściwości zaawansowane				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_ADVANCED			0	pl	Ustawienia dodatkowe				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_CONNECTION			0	pl	Ustawienia dotyczące połączenia				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	tabdialog	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION		HID_DSADMIN_DIALOG		0	pl	Właściwości bazy danych				20120314 15:13:33
@@ -1741,7 +1741,7 @@ dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl.hrc	0	string	STR_AUTODELIMITER_MUST_DIFFER				150	pl	#1 i #2 muszą być inne.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl.hrc	0	string	STR_AUTONO_WILDCARDS				150	pl	Znaki wieloznaczne, takie jak np. ?,* nie są dozwolone w  #1.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl.hrc	0	fixedtext	AUTO_JDBCDRIVERCLASSGROUP(AUTO_Y, AUTO_HID, AUTO_HID2)	FT_AUTOJDBCDRIVERCLASS			0	pl	Klasa ste~rownika JDBC				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl.hrc	0	pushbutton	AUTO_JDBCDRIVERCLASSGROUP(AUTO_Y, AUTO_HID, AUTO_HID2)	PB_AUTOTESTDRIVERCLASS	AUTO_HID2		50	pl	Test class				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl.hrc	0	pushbutton	AUTO_JDBCDRIVERCLASSGROUP(AUTO_Y, AUTO_HID, AUTO_HID2)	PB_AUTOTESTDRIVERCLASS	AUTO_HID2		50	pl	Klasa testowa				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls_tmpl.hrc	0	fixedtext	AUTO_SOCKETCONTROLGROUP(AUTO_Y)	FT_SOCKET			0	pl	Gniazdo				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\bcommon.src	0	string	RID_STR_TBL_TITLE				0	pl	Tabela #				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	querybox	QUERY_BRW_SAVEMODIFIED				0	pl	Bieżący rekord został zmodyfikowany.\nCzy zapisać zmiany?				20120314 15:13:33
@@ -1753,7 +1753,7 @@ dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	string	RID_STR_QUERIES_CONTAINER				0	pl	Kwerendy				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	string	RID_STR_TABLES_CONTAINER				0	pl	Tabele				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	#define	MID_EDIT_DATABASE		HID_BROWSER_EDIT_DATABASE		0	pl	Edytuj plik bazy ~danych...				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	#define	MID_ADMINISTRATE		HID_BROWSER_ADMINISTRATE		0	pl	Edytuj plik bazy ~danych...				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	#define	MID_ADMINISTRATE		HID_BROWSER_ADMINISTRATE		0	pl	Zarejestrowane bazy danych...				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	#define	MID_CLOSECONN		HID_BROWSER_CLOSECONN		0	pl	~Rozłącz				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	string	STR_TITLE_CONFIRM_DELETION				0	pl	Potwierdź usunięcie				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\browser\sbabrw.src	0	string	STR_QUERY_DELETE_TABLE				0	pl	Czy chcesz usunąć tabelę "%1"?				20120314 15:13:33
@@ -1811,7 +1811,7 @@ dbaccess	source\ui\control\tabletree.src
 dbaccess	source\ui\control\tabletree.src	0	string	STR_ALL_VIEWS				0	pl	Wszystkie widoki				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\control\tabletree.src	0	string	STR_ALL_TABLES_AND_VIEWS				0	pl	Wszystkie tabele i widoki				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\control\undosqledit.src	0	string	STR_QUERY_UNDO_MODIFYSQLEDIT				0	pl	Modyfikuj instrukcje SQL				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\tabledesign\table.src	0	string	STR_TABLEDESIGN_DBFIELDTYPES				0	pl	Nieznany;Tekst;Liczba;Data/Godzina;Data;Godzina;Tak/Nie;Waluta;Memo;Licznik;Obraz;Tekst (stały);Dziesiętny;Binarny(stały);Binarny;BigInt;Double;Float;Real;Integer;Small Integer;Tiny Integer;SQL Null;Obiekt;Dystynktywny;Struktura;Pole;BLOB;CLOB;REF;OTHER;Bitowy (stały)				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\tabledesign\table.src	0	string	STR_TABLEDESIGN_DBFIELDTYPES				0	pl	Nieznany;Tekst;Liczba;Data/Godzina;Data;Godzina;Tak/Nie;Waluta;Notatka;Licznik;Obraz;Tekst (stały);Dziesiętny;Binarny(stały);Binarny;BigInt;Double;Float;Real;Integer;Small Integer;Tiny Integer;SQL Null;Obiekt;Dystynktywny;Struktura;Pole;BLOB;CLOB;REF;OTHER;Bitowy (stały)				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\tabledesign\table.src	0	string	STR_TABLEDESIGN_UNDO_PRIMKEY				0	pl	Wstaw/usuń klucz główny				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\tabledesign\table.src	0	string	STR_VALUE_YES				0	pl	Tak				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\tabledesign\table.src	0	string	STR_VALUE_NO				0	pl	Nie				20120314 15:13:33
@@ -1922,9 +1922,9 @@ dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuite
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	SID_APP_NEW_REPORT_PRE_SEL			0	pl	Raport...				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	SID_REPORT_CREATE_REPWIZ_PRE_SEL			0	pl	Kreator raportu...				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	SID_SELECTALL			0	pl	Zaznacz wszystko				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSPROPS			0	pl	Properties...				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSCONNECTION_TYPE			0	pl	Connection Type...				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSADVANCED_SETTINGS			0	pl	Advanced Settings...				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSPROPS			0	pl	Właściwości...				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSCONNECTION_TYPE			0	pl	Typ połączenia...				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSADVANCED_SETTINGS			0	pl	Ustawienia zaawansowane...				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	MN_PROPS			0	pl	Baza ~danych				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	string	STR_QUERY_DELETE_DATASOURCE				0	pl	Chcesz usunąć źródło danych "%1"?				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	string	STR_APP_TITLE				0	pl	 - %PRODUCTNAME Base				20120314 15:13:33
@@ -2124,8 +2124,8 @@ cui	source\customize\cfg.src	0	infobox	I
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_LABEL_NEW_NAME				200	pl	~Nowa nazwa				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_RENAME_MENU				200	pl	Zmień nazwę menu				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_RENAME_TOOLBAR				200	pl	Zmień nazwę paska narzędzi				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_UP				200	pl	Up				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_DOWN				200	pl	Down				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_UP				200	pl	W górę				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_DOWN				200	pl	W dół				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\eventdlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTS	STR_EVENT			0	pl	Wydarzenie				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\eventdlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTS	STR_ASSMACRO			0	pl	Przypisane działanie				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\eventdlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_EVENTS	TXT_SAVEIN			55	pl	Zapisz w				20120314 15:13:33
@@ -2231,28 +2231,28 @@ cui	source\customize\selector.src	0	stri
 cui	source\customize\selector.src	0	fixedtext	RID_DLG_SCRIPTSELECTOR	TXT_SELECTOR_COMMANDS			93	pl	Nazwa makra				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\selector.src	0	fixedline	RID_DLG_SCRIPTSELECTOR	GRP_SELECTOR_DESCRIPTION			224	pl	Opis				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\selector.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SCRIPTSELECTOR		HID_SELECTOR_DIALOG		256	pl	Wybór makra				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\about.src	0	modaldialog	RID_DEFAULTABOUT				245	pl	About %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\about.src	0	modaldialog	RID_DEFAULTABOUT				245	pl	Informacje o %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_FONT			33	pl	~Czcionka				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_SUBSET			42	pl	~Podzbiór				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_SYMBOLE			38	pl	Znaki:				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_CHARMAP	BTN_DELETE			50	pl	~Usuń				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_CHARMAP		CMD_SID_CHARMAP		297	pl	Znaki specjalne				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	pl	Color Picker				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0	0	pl	-		Pick a color from the document		20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	pl	Próbnik				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0	0	pl	-		Wybierz kolor z dokumentu		20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_RGB			0	pl	RGB				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	pl	~Red				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	pl	~Green				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	pl	~Blue				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	pl	~Czerwony				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	pl	~Zielony				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	pl	~Niebieski				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HEX			0	pl	Hex ~#				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_HSB			0	pl	HSB				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	pl	H~ue				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION			0	pl	~Saturation				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS			0	pl	Bright~ness				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	pl	~Barwa				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION			0	pl	~Nasycenie				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS			0	pl	Jasność				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_CMYK			0	pl	CMYK				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	pl	~Cyan				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	pl	~Cyjana				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0	pl	~Magenta				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	pl	~Yellow				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	pl	~Key				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	pl	~Żółty				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	pl	~Klucz				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_WORD			42	pl	Oryginał				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_NEWWORD			42	pl	~Słowo				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_SUGGESTION			42	pl	~Sugestie				20120314 15:13:33
@@ -2404,7 +2404,7 @@ cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	pushbu
 cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	modaldialog	RID_SVXFLOAT_HYPERLINK_MARKWND		HID_HYPERLINK_MARKWND		109	pl	Cel w dokumencie				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_NOENTRIES				0	pl	Brak celów w dokumencie.				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_DOCNOTOPEN				0	pl	Nie można otworzyć dokumentu.				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	STR_MARK_TREE				0	pl	Mark Tree				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	STR_MARK_TREE				0	pl	Zaznacz drzewo				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hyperdlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_HYPERLINK_INTERNET	GRP_LINKTYPE			248	pl	Typ hiperłącza				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hyperdlg.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_HYPERLINK_INTERNET	RB_LINKTYP_INTERNET			57	pl	~Internet				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hyperdlg.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_HYPERLINK_INTERNET	RB_LINKTYP_FTP			56	pl	~FTP				20120314 15:13:33
@@ -2991,8 +2991,8 @@ cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedte
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedtext	OFA_TP_LANGUAGES	FT_COMPLEX_LANG			108	pl	C~TL				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CURRENT_DOC			125	pl	Tylko w bieżącym dokumencie				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedline	OFA_TP_LANGUAGES	FL_ENHANCED			248	pl	Rozszerzone wsparcie dla innych języków				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	pl	Show UI elements for East Asia~n writings				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	pl	Show UI elements for B~i-Directional writing				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	pl	Pokaż elementy interfac'u użytkownika dla języków wschodnioazjatyckich				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	pl	Pokaż elementy Interfejsu użytkowników dla pisania dwukierunkowego				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	infobox	RID_SVX_MSGBOX_LANGUAGE_RESTART				260	pl	Język interfejsu użytkownika został zmieniony. Zmiany będą widoczne przy następnym uruchomieniu programu %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_COMPANY			0	pl	~Firma				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_NAME			0	pl	Imię/~nazwisko/inicjały				20120314 15:13:33
@@ -3010,7 +3010,7 @@ cui	source\options\optgenrl.src	0	checkb
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_US_STATE			236	pl	Miejscowość/województwo/kod pocztowy				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_QUERY_REG			236	pl	Nazwa ulicy, kod pocztowy i miejscowość są używane do wygenerowania klucza rejestracyjnego. Danych tych nie będzie można zmienić aż do chwili rejestracji. Czy chcesz je zmienić teraz?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_GENERAL		HID_OPTIONS_GENERAL		260	pl	Dane użytkownika				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	pl	The User Data have been changed.\nDo you really want to change your User Data?				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	pl	Dane użytkownika zostały zmienione.\nAkceptujesz tę zmienę?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE1			30	pl	Rozmiar ~1				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE2			30	pl	Rozmiar ~2				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE3			30	pl	Rozmiar ~3				20120314 15:13:33
@@ -3189,9 +3189,9 @@ cui	source\options\optlingu.src	0	string
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_NUM_POST_BREAK			182	pl	Znaki za podziałem wiersza:				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_HYPH_AUTO			182	pl	Dzielenie wyrazów bez potwierdzenia				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_HYPH_SPECIAL			182	pl	Dzielenie wyrazów w obszarach specjalnych				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_MODULES_EDIT			182	pl	Edit Available language modules				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_DICS_EDIT_DIC			182	pl	Edit User-defined dictionaries				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_OPTIONS_EDIT			182	pl	Edit Options				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_MODULES_EDIT			182	pl	Edycja dostępnych modułów ję~zyków				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_DICS_EDIT_DIC			182	pl	Edytuj słowniki użytkownika				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_OPTIONS_EDIT			182	pl	Edytuj opcje				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_LINGU		HID_OPTIONS_LINGU		260	pl	Opcje				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	querybox	RID_SFXQB_DELDICT				260	pl	Czy chcesz usunąć słownik?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optmemory.src	0	fixedline	OFA_TP_MEMORY	GB_UNDO			0	pl	Cofnij				20120314 15:13:33
@@ -3478,10 +3478,10 @@ cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixed
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_NEWDOUBLECAPS			50	pl	No~wy				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_DELDOUBLECAPS			50	pl	U~suń				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	CB_AUTOCAPS			111	pl	Au~todołączanie				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_NEWABBREV			111	pl	New abbreviations				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_DELABBREV			111	pl	Delete abbreviations				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_NEWDOUBLECAPS			111	pl	New words with two initial capitals				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_DELDOUBLECAPS			111	pl	Delete words with two initial capitals				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_NEWABBREV			111	pl	Nowy skrót				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_DELABBREV			111	pl	Usuń skrót				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_NEWDOUBLECAPS			111	pl	Nowe słowa 				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_DELDOUBLECAPS			111	pl	Usuń słowa z dwiema pierwszymi wielkimi literami				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			252	pl	[M]				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			252	pl	[T]				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			252	pl	Dodaj spację nierozdzielającą przed określonymi znakami interpunkcyjnymi w tekście francuskim				20120314 15:13:33
@@ -3499,12 +3499,12 @@ cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushb
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_CHANGE_START			50	pl	Otwierający znak cudzysłowu				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_CHANGE_END			50	pl	Cudzysłów zamykający				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_STANDARD			50	pl	Domyślnie				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_STD			50	pl	Single quotes default				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_STD			50	pl	Double quotes default				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_START			50	pl	Start quote of single quotes				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_START			50	pl	Start quote of double quotes				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_END			50	pl	End quote of single quotes				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_END			50	pl	End quote of double quotes				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_STD			50	pl	Domyślnie pojedyńczye cudzysłowy (')				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_STD			50	pl	Domyślnie podwójne cudzysłowy (")				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_START			50	pl	Zaczynaj cytat o pojedyńczych cudzysłowach				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_START			50	pl	Zaczynaj cytat o podwójnych cudzysłowach				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_END			50	pl	Kończ cytat o pojedyńczych cudzysłowach				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_END			50	pl	Kończ cytat o podwójnych cudzysłowach				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		260	pl	Opcje zlokalizowane				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_ACTIV			116	pl	~Włącz uzupełnianie wyrazów				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_APPEND_SPACE			110	pl	~Dołącz spacje				20120314 15:13:33
@@ -3816,7 +3816,7 @@ cui	source\tabpages\labdlg.src	0	pageite
 cui	source\tabpages\labdlg.src	0	tabdialog	RID_SVXDLG_CAPTION				237	pl	Objaśnienia				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\macroass.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	STR_EVENT			0	pl	Wydarzenie				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\macroass.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	STR_ASSMACRO			0	pl	Przypisane makro				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\macroass.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	FT_LABEL4LB_MACROS			0	pl	~Existing macros\n				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\macroass.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	FT_LABEL4LB_MACROS			0	pl	I~stniejące makra w:\n				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\macroass.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	PB_ASSIGN			0	pl	~Przypisz				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\macroass.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	PB_DELETE			0	pl	U~suń				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\macroass.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTASSIGN	STR_MACROS			0	pl	Makra				20120314 15:13:33
@@ -4001,12 +4001,12 @@ cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	15			0	pl	16 Kai				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	16			0	pl	32 Kai				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	17			0	pl	Big 32 Kai				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	18			0	pl	User				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	19			0	pl	DL Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	20			0	pl	C6 Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	21			0	pl	C6/5 Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	22			0	pl	C5 Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	23			0	pl	C4 Envelope				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	18			0	pl	Użytkownika				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	19			0	pl	Koperta DL				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	20			0	pl	Koperta C6				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	21			0	pl	Koperta C6/5				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	22			0	pl	Koperta C5				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	23			0	pl	Koperta C4				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	24			0	pl	Koperta #6 3/4 (Personal)				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	25			0	pl	Koperta #8 (Monarch)				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_STD	26			0	pl	Koperta #9				20120314 15:13:33
@@ -4033,12 +4033,12 @@ cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	18			0	pl	16 Kai				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	19			0	pl	32 Kai				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	20			0	pl	Big 32 Kai				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	21			0	pl	User				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	22			0	pl	DL Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	23			0	pl	C6 Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	24			0	pl	C6/5 Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	25			0	pl	C5 Envelope				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	26			0	pl	C4 Envelope				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	21			0	pl	Użytkownika				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	22			0	pl	Koperta DL				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	23			0	pl	Koperta C6				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	24			0	pl	Koperta C6/5				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	25			0	pl	Koperta C5				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	26			0	pl	Koperta C4				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	27			0	pl	Przezrocze				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\page.src	0	itemlist	RID_SVXSTRARY_PAPERSIZE_DRAW	28			0	pl	Ekran				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\paragrph.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_STD_PARAGRAPH	FT_LEFTINDENT			120	pl	Przed tekstem				20120314 15:13:33
@@ -4113,8 +4113,8 @@ cui	source\tabpages\paragrph.src	0	trist
 cui	source\tabpages\paragrph.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_PARA_ASIAN	CB_AS_HANG_PUNC			242	pl	Zezwól na wieszanie interpunkcji				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\paragrph.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_PARA_ASIAN	CB_AS_SCRIPT_SPACE			242	pl	Zastosuj odstępy między tekstem azjatyckim, łacińskim i złożonym				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\paragrph.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_PARA_ASIAN		HID_SVXPAGE_PARA_ASIAN		260	pl	Typografia azjatycka				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\paragrph.src	0	string	STR_EXAMPLE				260	pl	Example				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\paragrph.src	0	string	STR_PAGE_STYLE				260	pl	Page Style				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\paragrph.src	0	string	STR_EXAMPLE				260	pl	Przykład				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\paragrph.src	0	string	STR_PAGE_STYLE				260	pl	Styl strony				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\strings.src	0	string	RID_SVXSTR_DESC_GRADIENT				0	pl	Podaj nazwę gradientu:				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\strings.src	0	string	RID_SVXSTR_ASK_DEL_GRADIENT				0	pl	Czy chcesz usunąć gradient?				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\strings.src	0	string	RID_SVXSTR_ASK_CHANGE_GRADIENT				0	pl	Gradient został zmieniony, lecz nie zapisany. \nMożesz zmienić zaznaczony gradient \nlub dodać nowy.				20120314 15:13:33
@@ -4282,8 +4282,8 @@ cui	source\tabpages\tabarea.src	0	pageit
 cui	source\tabpages\tabarea.src	0	pageitem	RID_SVXDLG_AREA.1	RID_SVXPAGE_HATCH			0	pl	Kreskowanie				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabarea.src	0	pageitem	RID_SVXDLG_AREA.1	RID_SVXPAGE_BITMAP			0	pl	Mapy bitowe				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabarea.src	0	tabdialog	RID_SVXDLG_AREA				289	pl	Obszar				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabarea.src	0	string	STR_LB_HATCHINGSTYLE				289	pl	Hatching Style				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabarea.src	0	string	STR_CUI_COLORMODEL				289	pl	Color Mode				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabarea.src	0	string	STR_LB_HATCHINGSTYLE				289	pl	Styl wykreskowany				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabarea.src	0	string	STR_CUI_COLORMODEL				289	pl	Tryb koloru				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_LINE			112	pl	Właściwości linii				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_LINE_STYLE			100	pl	S~tyl				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_COLOR			100	pl	Kolo~r				20120314 15:13:33
@@ -4295,16 +4295,16 @@ cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedt
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_LINE	TSB_CENTER_START			57	pl	Do środ~ka				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_LINE	TSB_CENTER_END			57	pl	~Do środka				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_LINE	CBX_SYNCHRONIZE			118	pl	Sync~hronizuj końce				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_EDGE_STYLE			130	pl	Corner and cap styles				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_EDGE_STYLE			118	pl	~Corner style				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_EDGE_STYLE			130	pl	Style narożników i końcówek				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_EDGE_STYLE			118	pl	Styl narożników				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	1			0	pl	Zaokrąglone				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	2			0	pl	- brak -				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	3			0	pl	Dopasowane				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	4			0	pl	Ścięte				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_CAP_STYLE			118	pl	Ca~p style				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	1			0	pl	Flat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	2			0	pl	Round				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	3			0	pl	Square				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_CAP_STYLE			118	pl	Styl korony				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	1			0	pl	Płaski				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	2			0	pl	Okrągły				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	3			0	pl	Kwadratowe				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_SYMBOL_FORMAT			130	pl	Ikona				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	menuitem	RID_SVXPAGE_LINE.MB_SYMBOL_BITMAP	MN_SYMBOLS_NONE			0	pl	Brak symbolu				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	menuitem	RID_SVXPAGE_LINE.MB_SYMBOL_BITMAP	MN_SYMBOLS_AUTO			0	pl	Automatycznie				20120314 15:13:33
@@ -4315,13 +4315,13 @@ cui	source\tabpages\tabline.src	0	menubu
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_SYMBOL_WIDTH			57	pl	Szerokość				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_SYMBOL_HEIGHT			57	pl	Wysokość				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_LINE	CB_SYMBOL_RATIO			118	pl	Zachowaj proporcje				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_STYLE			118	pl	Style				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_LB_START_STYLE			118	pl	Start style				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_LB_END_STYLE			118	pl	End style				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_MTR_FLD_START_WIDTH			118	pl	Start width				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_MTR_FLD_END_WIDTH			118	pl	End width				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_CENTER_START			118	pl	Start with center				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_CENTER_END			118	pl	End with center				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_STYLE			118	pl	S~tyl				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_LB_START_STYLE			118	pl	Styl na początku				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_LB_END_STYLE			118	pl	Styl na końcu				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_MTR_FLD_START_WIDTH			118	pl	Szerokość na początku				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_MTR_FLD_END_WIDTH			118	pl	Szerokość na końcu				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_CENTER_START			118	pl	Zacznij od środka				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE	STR_CENTER_END			118	pl	Zakończ na środku				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_LINE		HID_LINE_LINE		260	pl	Linie				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	FL_DEFINITION			248	pl	Właściwości				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	FT_TYPE			52	pl	~Typ				20120314 15:13:33
@@ -4339,12 +4339,12 @@ cui	source\tabpages\tabline.src	0	pushbu
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	BTN_DELETE			50	pl	~Usuń...				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	imagebutton	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	BTN_LOAD			16	pl	-		Ładuj style linii		20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	imagebutton	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	BTN_SAVE			16	pl	-		Zapisz style linii		20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_START_TYPE			248	pl	Start type				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_END_TYPE			248	pl	End type				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_START_NUM			248	pl	Start number				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_END_NUM			248	pl	End number				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_START_LENGTH			248	pl	Start length				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_END_LENGTH			248	pl	End length				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_START_TYPE			248	pl	Typ na początku				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_END_TYPE			248	pl	Typ na końcu				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_START_NUM			248	pl	Numer na początku				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_END_NUM			248	pl	Numer na końcu				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_START_LENGTH			248	pl	Długość na początku				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	string	RID_SVXPAGE_LINE_DEF	STR_END_LENGTH			248	pl	Długość na końcu				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_LINE_DEF		HID_LINE_DEF		260	pl	Definiuj style linii				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF	FL_TIP			248	pl	Zdefiniuj style strzałek				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF	FI_TIP			252	pl	Nowe style strzałek zostaną utworzone po dodaniu zaznaczonego obiektu.				20120314 15:13:33
@@ -4376,7 +4376,7 @@ cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	pushb
 cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_TABULATOR	BTN_DEL			50	pl	~Usuń				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	string	RID_SVXPAGE_TABULATOR	ST_LEFTTAB_ASIAN			50	pl	Od ~lewej / Od góry				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	string	RID_SVXPAGE_TABULATOR	ST_RIGHTTAB_ASIAN			50	pl	Od p~rawej / Od dołu				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	string	RID_SVXPAGE_TABULATOR	ST_FILLCHAR_OTHER			50	pl	Character				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	string	RID_SVXPAGE_TABULATOR	ST_FILLCHAR_OTHER			50	pl	Znak				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabstpge.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_TABULATOR		HID_TABULATOR		260	pl	Tabulatory				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\textanim.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION	FL_EFFECT			0	pl	Efekty animacji tekstu				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\textanim.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION	FT_EFFECTS			0	pl	E~fekt				20120314 15:13:33
@@ -4617,272 +4617,272 @@ basic	source\sbx\format.src	0	string	STR
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_YES				0	pl	Tak				20120314 15:13:33
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_NO				0	pl	Nie				20120314 15:13:33
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_CURRENCY				0	pl	@0,00 zł;@(0.00 zł)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	pl	Dynamic Link No. 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	pl	VCLTestTool				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	pl	Nr odnośnika dynamicznego				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	pl	Narzędzie VCLTest				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	4			110	pl	©1995-2010 Oracle				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	pl	About VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	pl	~Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	pl	~Find				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	pl	~Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	pl	Testtool: Find Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	pl	~Search for				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	pl	~Replace by				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	pl	~Replace				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	pl	~Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	pl	Testtool: Replace Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				0	pl	The print function is not available!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				0	pl	Library cannot be loaded!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				0	pl	Library cannot be saved!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				0	pl	This window does not contain a main program!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				0	pl	File cannot be read!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				0	pl	File cannot be saved!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				0	pl	Search key not found!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				0	pl	The value is invalid and cannot be set.			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				0	pl	Error saving files! Run anyway?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				0	pl	File has been changed. Save?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				0	pl	File has been changed on data medium\nand in the Editor. Save?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				0	pl	File has been changed on data medium.\nOverwrite?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				0	pl	File has been changed on data medium. Reload?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	pl	File has been changed on data medium\nand in the Editor. Reload?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	pl	BASIC is still running! Exit anyway?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	pl	Saving in an external format causes information loss.			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	pl	Not yet implemented				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	pl	Warning 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	pl	Error 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	pl	 in line 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	pl	No entries in Hid.Lst				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	pl	Warning: 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	pl	Object				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	pl	Edit ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	pl	O narzędziu VCLTest				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	pl	~Tekst				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	pl	~Znajdź				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	pl	~Anuluj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	pl	Testtool: Znajdź tekst				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	pl	~Znajdź				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	pl	~Zamień tym				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	pl	~Zamień				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	pl	~Anuluj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	pl	Testtool: Zamień tekst				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				0	pl	Funkcja drukowania jest niedostępna!				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				0	pl	Nie można załadować biblioteki			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				0	pl	Nie można zapisać biblioteki			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				0	pl	To okno nie zawiera programu głównego!			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				0	pl	Nie można otworzyć pliku			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				0	pl	Nie można zapisać pliku			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				0	pl	Nie można znaleźć klucza wyszukiwania			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				0	pl	Wartość jest niepoprawna, nie można ustawić takiej wartości			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				0	pl	Błąd zapisywania plików! Uruchomić mimo wszystko?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				0	pl	Plik został zmieniony. Zapisać?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				0	pl	Plik został zmieniony w data medium\ni w edytorze. Zapisać?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				0	pl	Plik został zmieniony dnia data medium\n and w edytorze. Nadpisać?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				0	pl	Plik na nośniku został zmodyfikowany. Załadować ponownie?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	pl	Plik na nośniku\ni w edytorze został zmodyfikowany. Załadować ponownie?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	pl	BASIC wciąż pracuje! Wyjść mimo wszystko?			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	pl	Zapisywanie w innym formacie spowoduje utratę danych.			Błąd Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	pl	Jeszcze nie zaimplementowano				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	pl	Ostrzeżenie				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	pl	Błąd				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	pl	w linii				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	pl	Brak wpisów w Hid.Lst				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	pl	Ostrzeżenie				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	pl	Obiekt				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	pl	Edytuj				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME				0	pl	Testtool				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME2				0	pl	VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	pl	Break				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	pl	Run				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	pl	Unnamed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	pl	Testtool: Load File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	pl	Testtool: Save File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	pl	Source files (*.BAS)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	pl	Include files (*.INC)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	pl	Libraries (*.SB)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	pl	Result files (*.RES)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	pl	Results as text file (*.TXT)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	pl	Page 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	pl	Printout of 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	pl	Continue				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	pl	Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	pl	Disassembly				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	pl	~File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	pl	~Edit				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	pl	Przerwij				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	pl	Uruchom				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	pl	Bez nazwy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	pl	Testtool: Załaduj plik				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	pl	Testtool: Zapisz plik				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	pl	Plik źródłowy (*.BAS)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	pl	Plik nagłówkowy (*.INC)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	pl	Biblioteki (*.SB)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	pl	Pliki wynikowe (*.RES)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	pl	Wyniki jako plik tekstowy (*.TXT)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	pl	Strona				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	pl	Wydruk				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	pl	Kontynuuj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	pl	Anuluj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	pl	Demontaż				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	pl	~Plik				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	pl	~Edycja				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPRUN			0	pl	~Program				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPWINDOW			0	pl	~Window				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	pl	~Help				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILENEW			0	pl	~New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEOPEN			0	pl	~Open...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILECLOSE			0	pl	~Close				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	pl	~Save				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	pl	Save~ As...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILELOADLIB			0	pl	~Load Library...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	pl	Save Li~brary...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	pl	~Print				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	pl	P~rinter Setting...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	pl	~Exit				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITUNDO			0	pl	~Undo				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREDO			0	pl	~Redo				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCUT			0	pl	~Cut				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCOPY			0	pl	~Copy				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITPASTE			0	pl	~Paste				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITDEL			0	pl	~Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITSEARCH			0	pl	~Find...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPLACE			0	pl	~Replace...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPEAT			0	pl	Repeat S~earch				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNCOMPILE			0	pl	~Compile				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNDISAS			0	pl	~Disassemble				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTART			0	pl	~Start				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	pl	~Single Step				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	pl	Si~ngle Step over Procedure				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	pl	Set / Delete Break Point				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	pl	~Break				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	pl	~Stop				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNNEXTERR			0	pl	~Next Error				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNPREVERR			0	pl	~Previous Error				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	pl	E~xtra				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	pl	~Settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	pl	~About...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	pl	Print 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	pl	Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	pl	Testtool: Print File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	pl	Generic				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	pl	Profile				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	pl	Crashreport				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_MIS			0	pl	Misc				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	pl	Font				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	pl	Settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	pl	Area				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	pl	New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	pl	Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	pl	Setting				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	pl	Path ...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	pl	New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	pl	Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	pl	Profile				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	pl	New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	pl	Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	pl	Profile settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	pl	Log base directory				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	pl	Base directory				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	pl	Default HID directory				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPWINDOW			0	pl	~Okno				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	pl	~Pomoc				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILENEW			0	pl	~Nowy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEOPEN			0	pl	~Otwórz...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILECLOSE			0	pl	~Zamknij				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	pl	~Zapisz				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	pl	Z~apisz jako...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILELOADLIB			0	pl	Ładuj Bibl~iotekę				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	pl	Zapisz Bibliotekę				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	pl	Drukuj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	pl	Ustawienia drukarki				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	pl	~Wyjdź				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITUNDO			0	pl	Cofnij				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREDO			0	pl	Ponów				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCUT			0	pl	Wytnij				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCOPY			0	pl	Kopiuj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITPASTE			0	pl	Wklej				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITDEL			0	pl	Usuń				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITSEARCH			0	pl	Znajdź...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPLACE			0	pl	Zamień...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPEAT			0	pl	Powtórz wyszukiwanie				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNCOMPILE			0	pl	Kompiluj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNDISAS			0	pl	Demontaż				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTART			0	pl	Start				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	pl	Krok				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	pl	Procedura krok po kroku				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	pl	Ustaw / Usuń punkt przerwania				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	pl	Przerwij				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	pl	Zatrzymaj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNNEXTERR			0	pl	Następny błąd				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNPREVERR			0	pl	Poprzedni błąd				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	pl	Dodatkowe				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	pl	Ustawienia				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	pl	O programie...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	pl	Drukuj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	pl	Anuluj				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	pl	Testtool: Drukuj plik				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	pl	Ogólne				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	pl	Profil				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	pl	Raport o błędach				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_MIS			0	pl	Pozostałe				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	pl	Czcionka				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	pl	Ustawienia				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	pl	Obszar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	pl	Nowy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	pl	Usuń				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	pl	Ustawienie				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	pl	Ścieżka...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	pl	Nowy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	pl	Usuń				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	pl	Profil				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	pl	Nowy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	pl	Usuń				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	pl	Ustawienia profilu				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	pl	Podst. lokalizacja logów				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	pl	Podstawowa lokalizacja				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	pl	Domyślna lokalizacja HID				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	LOG_SET			12	pl	...				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	BASIS_SET			12	pl	...				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	HID_SET			12	pl	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	pl	AutoReload				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	pl	Save before execute				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	pl	Stop on Syntax Errors				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	pl	Crashreport				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	pl	Use Proxy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	pl	Auto przeładowanie				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	pl	Zapisz przed uruchomieniem				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	pl	Zatrzymaj przy wystąpieniu błędu				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	pl	Raport o błędach				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	pl	Używaj Proxy				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRHOST			30	pl	Host				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRPORT			30	pl	Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	pl	Allow Contact				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	pl	Zezwól na połączenie				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_EMAIL			30	pl	EMail				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	pl	Communication				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	pl	Komunikacja				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_HOST			30	pl	Host				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	pl	Testtool Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	pl	Remote UNO Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	pl	Other settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	pl	Server Timeout				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	pl	Max LRU Files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	pl	OOo Program Dir				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	pl	Port Testtool'a				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	pl	Zdalny port UNO				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	pl	Inne ustawienia				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	pl	Timeout Server'a				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	pl	Maksymalna ilość plików LRU				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	pl	Lokalizacja programowa OOo				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_MISC	PB_PROGDIR			12	pl	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTNAME			123	pl	Type				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSTYLE			65	pl	Typeface				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSIZE			29	pl	Size				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_CONTROLS			128	pl	Controls				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_SLOTS			128	pl	Slots				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_KOPIEREN			40	pl	Copy				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_BENENNEN			40	pl	Name				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_SELECTALL			40	pl	Select all				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_OK_CLOSE			40	pl	Close				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	IDD_DISPLAY_HID				261	pl	Display HId				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME			40	pl	Name				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT			40	pl	Content				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NEW_CONTENT			40	pl	New content				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME_VALUE			111	pl	Name of variable				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT_VALUE			111	pl	Previous contents				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_T			40	pl	True				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_F			40	pl	False				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	edit	IDD_EDIT_VAR	RID_ED_NEW_STRING			111	pl	Edit				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_EDIT_VAR				171	pl	Edit variable				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	WORK			155	pl	Slot IDs				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	FILENAME			155	pl	File.win				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	pl	Reading Configuration Files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_PROG_START				0	pl	Program start: ($Arg1); ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_ERROR_OUTSIDE_TESTCASE				0	pl	Error outside of test case				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_WARNING_PREFIX				0	pl	Warning: 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_GPF_ABORT				0	pl	Program aborted with GPF				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_APP_SHUTDOWN				0	pl	Application has been shut down				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	pl	Slot ID cannot be executed. No ActiveDispatcher				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	pl	Slot ID could not be executed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_PROPERTY_NITIALIZE_FAILED				0	pl	UnoSlot: Properties could not be initialized				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_COMPLEX				0	pl	ResetApplication failed: too complex				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_UNKNOWN				0	pl	ResetApplication failed: unknown window type				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_ACTIVE_WINDOW				0	pl	No active window found (GetNextCloseWindow)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DIALOG_IN_GETACTIVE				0	pl	GetActive does not return a dialog! Inform development				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_POPUP				0	pl	Pop-up menu not open				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SUBMENU				0	pl	Submenu does not exist				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CONTROLTYPE_NOT_SUPPORTED				0	pl	ControlType ($Arg1) is not supported				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECTION_BY_ATTRIBUTE_ONLY_DIRECTORIES				0	pl	Selection by attributes only possible for directories				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MORE_FILES				0	pl	No more files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	pl	Unknown method '($Arg1)' on ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_PARAMETERS				0	pl	Invalid Parameters				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_POINTER_OUTSIDE_APPWIN				0	pl	Pointer not inside application window at '($Arg1)'				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_COMMAND				0	pl	Unknown command '($Arg1)'				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_NOT_FOUND				0	pl	($Arg1) could not be found				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_INVISIBLE				0	pl	($Arg1) is not visible				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	pl	($Arg1) could not be accessed. Disabled				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_BIG				0	pl	Entry number ($Arg2) is too large in ($Arg1). Max. allowed is ($Arg3)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_SMALL				0	pl	The entry number ($Arg2) is too small in ($Arg1). Min allowed is ($Arg3)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WINDOW_DISAPPEARED				0	pl	Window disappeared in the meantime at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_SAVING_IMAGE				0	pl	Error #($Arg1) when saving the image				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	pl	Invalid position at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SPLITWIN_NOT_FOUND				0	pl	SplitWindow not found at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INTERNAL_ERROR				0	pl	Internal error at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_STATUSBAR				0	pl	No status bar at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	pl	The items are hidden at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TABPAGE_NOT_FOUND				0	pl	Tab page not found at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TRISTATE_NOT_ALLOWED				0	pl	Tristate cannot be set at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	pl	Set text did not function				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	pl	Attempt to write on read-only ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	pl	Select FALSE not allowed. Use MultiSelect at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	pl	"($Arg2)" entry at ($Arg1) not found				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	pl	($Arg1) of entry "($Arg2)" failed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	pl	HelpID in ToolBox not found at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_DISABLED_ON_TOOLBOX				0	pl	The button is disabled in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	pl	The button is hidden in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_MAKE_BUTTON_VISIBLE_IN_TOOLBOX				0	pl	Button cannot be made visible in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TEAROFF_FAILED				0	pl	TearOff failed in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY_DEPRECATED				0	pl	No entry is selected in TreeListBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY				0	pl	No entry is selected in ($Arg2) at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECT_DESELECT_VIA_STRING_NOT_IMPLEMENTED				0	pl	Select/Deselect with string not implemented at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_FLOATING_MODE				0	pl	Method only allowed in floating mode at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_DOCKING_MODE				0	pl	Method only allowed in docking mode at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_NOT_CHANGEABLE				0	pl	Size cannot be altered at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_OK_BUTTON				0	pl	There is no OK button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	pl	There is no Cancel button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_YES_BUTTON				0	pl	There is no Yes button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_NO_BUTTON				0	pl	There is no No button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_RETRY_BUTTON				0	pl	There is no Repeat button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_HELP_BUTTON				0	pl	There is no Help button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DEFAULT_BUTTON				0	pl	There is no Default button defined at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_ID_NOT_THERE				0	pl	There is no button with ID ($Arg1) at ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTONID_REQUIRED				0	pl	A button ID needs to be given at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_TYPE				0	pl	Unknown object type ($Arg1) from UId or method '($Arg2)' not supported				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNPACKING_STORAGE_FAILED				0	pl	Unpacking storage "($Arg1)" to "($Arg2)" failed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_BUTTON				0	pl	ListBoxButton does not exist in ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	pl	UNO URL "($Arg1)" could not be executed: No dispatcher was found.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_FRAME				0	pl	UNO URL "($Arg1)" could not be executed: No ActiveFrame on desktop.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MENU				0	pl	There is no menu at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_DISABLED				0	pl	UNO URL "($Arg1)" could not be run: Disabled				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SCROLLBAR				0	pl	No scroll bar at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SAX_PARSER				0	pl	No SAX Parser when using ($Arg1). Initialize with 'SAXReadFile' first.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_CREATE_DIRECTORY				0	pl	Cannot create Directory: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	pl	Directory has to be Empty to unpack to. Directory: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DEPRECATED				0	pl	Deprecated! Please change the script.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_BELOW_MINIMUM				0	pl	The Size is below the minimum. x=($Arg1) ,y=($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_FIND_FLOATING_WIN				0	pl	Cannot find FloatingWindow for floating DockingWindow at ($Arg1).				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_STRING				0	pl	String does not exist in ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SLOT_IN_EXECUTE				0	pl	Another Slot is being executed already.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_MENU_NOT_CLOSING				0	pl	Menu not closing.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_INVALID_KEYCODE				0	pl	Is an invalid KeyCode!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	pl	\ncould not be found.\nThis file is indispensable.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_LONGNAMES				0	pl	Reading long-names				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_SLOT_IDS				0	pl	Reading Slot IDs				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_CONTROLS				0	pl	Reading Controls				20120314 15:13:33

[... 3025 lines stripped ...]


Mime
View raw message