openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r849029 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/gd/index.html content/gd/robots.txt
Date Sat, 02 Feb 2013 03:28:33 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Feb 2 03:28:33 2013
New Revision: 849029

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Removed:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/gd/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Feb 2 03:28:33 2013
@@ -1 +1 @@
-1441658
+1441693

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Feb 2 03:28:33 2013
@@ -1 +1 @@
-1441658
+1441693

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/gd/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/gd/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/gd/index.html Sat Feb 2 03:28:33 2013
@@ -3,16 +3,13 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
-	<TITLE></TITLE>
-	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
-	<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Evan Brown">
-	<META NAME="CREATED" CONTENT="20090814;11300000">
-	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090814;15034500">
-
+  <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=UTF-8">
+  <title></title>
+  <meta name="AUTHOR" content="Michael Akerbeltz Bauer">
+ 
 <!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
 </head>
-<body LANG="en-GB" TEXT="#000000" DIR="LTR">
+<body dir="LTR" lang="gd" text="#000000">
 <!--#include virtual="/brand.html" -->
  <div id="topbara">
   <!--#include virtual="/topnav.html" -->
@@ -25,57 +22,61 @@
   
   
   
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm"><SPAN LANG="ga-IE"><h1>Fàilte
-gu duilleag-dhachaigh Ghàidhlig OpenOffice.org</h1></SPAN></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
-<SPAN LANG="ga-IE">Tha OpenOffice.org ri fhaotainn ann an Gàidhlig
-na h-Alba bho 2004.</SPAN></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
-’<SPAN LANG="ga-IE">S e 3.01 an tionndadh Gàidhlig a th’ ann
-an-dràsta agus tha tionndaidhean rim faotainn do Microsoft Windows,
-MacOS X (Gnìomh-innealan Intel a-mhàin) agus Linux (an dà chuid
-32biot agus 64biot ann am pasganan DEB agus RPM)</SPAN></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
-<SPAN LANG="ga-IE">Chaidh obair ionadachaidh OpenOffice.org a
-mhaoineachadh le <a href="http://www.ltscotland.org.uk/" target="_blank">Ionnsachadh
agus Teagasg Alba</a> às leth <a href="http://www.scotland.gov.uk" target="_blank">Riaghaltas
na
-h-Alba</a> tron phrògram solair <b>An Cliath Nàiseanta airson
-Ionnsachaidh</b>. Chaidh an obair leasachaidh is eadar-theangachaidh a
-choileanadh le <a href="http://www.canan.co.uk" target="_blank">Cànan Eta</a>.</SPAN></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
-<SPAN LANG="ga-IE">Faodaidh tu an tionndadh as ùire de dh’OpenOffice
-na Gàidhlig a luchdachadh a-nuas le bhith a’ briogadh air a’
-cheangal airson an ùrlair agad.</SPAN></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm"><B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_Win32Intel_install_gd.zip">Microsoft
-Windows</a></B><BR/>
-<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_MacOSXIntel_install_gd.zip">MacOSX
-Intel</a></B><BR/>
-<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86_install_gd_rpm.tar.zip">Linux
-32-bit RPM</B><BR/>
-<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86_install_gd_deb.tar.zip">Linux
-32-bit DEB</B><BR/>
-<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_gd_rpm.tar.zip">Linux
-64-bit RPM</B><BR/>
-<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_gd_deb.tar.zip">Linux
-64-bit DEB</a></B></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
-<SPAN LANG="ga-IE">Tha na bathair-obrach (eadar-theangachaidhean)
-airson pròiseict 3.01 rim faotainn <a href="http://www.canan-developers.co.uk/downloads/openoffice/ooo301_gd_sdf_latest.tar.gz">bho
an seo</a>. Chaidh am
-briathrachas a dheasbad ’s a dhearbhadh le sàr-eòlaichean agus
-sgoilearan Gàidhlig agus chaidh am bathar crìochnaichte a
-dhearbhadh airson mathais le <a href="http://www.ltscotland.org.uk" target="_blank">Ionnsachadh
agus Teagasg Alba</a> agus le
-<a href="http://www.storlann.co.uk" target="_blank">Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig</a>.</SPAN></P>
-<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none">
-<B><SPAN LANG="ga-IE">Na tha san amharc don phròiseact seo.</SPAN></B>
-<SPAN LANG="ga-IE">Tha sinn </SPAN><SPAN LANG="ga-IE">gu mòr airson
-dèanamh cinnteach gun leanar air tionndaidhean teachdail
-OpenOffice.org a leasachadh ann an Gàidhlig tro oidhirpean na
-coimhearsnachd bathair-bhuig an-asgaidh. Cha ghabh barrantas a thoirt
-gum faighear maoineachadh san àm ri teachd airson dreachan ùra dhen
-bhathar-bhog a chruthachadh. Mas urrainn dhuibh fhèin cuideachadh le
-leasachadh leantainneach OpenOffice.org na Gàidhlig - air dòigh sam
-bith, ach gu h-àraid mar eadar-theangair no dearbh-leughadair –
-<a href="mailto:brown.evand@gmail.com">nach leig sibh fios dhuinn</a>.</SPAN></P>
+  <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm" lang="gd"><span
+    lang="gd"></span></p>
+  <h1>Fàilte gu Apache OpenOffice</h1>
+  <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; font-weight:
+   normal" lang="gd"> Tha OpenOffice 'na shreath de phrògraman oifis
+   a bheir dhut cothrom aig gach goireas a dh'fheumas tu 'nad obair
+   làitheil, eadar sgrìobhainnean teacsa, cliath-dhuilleagan,
+   tarraingean, stòr-dàtannan is taisbeanaidhean gleansach - agus an
+   rud air fad sa Ghàidhlig. Tha fiù dearbhair-litreachaidh Gàidhlig
+   'na bhroinn! Agus an rud as fhearr - cha chosg e sgillinn dhut oir
+   tha e 'ga leasachadh le coimhearsnachd a dhaoine a dh'obraicheas
+   air OpenOffice gu saor-thoileach. Leis a sin, fiù ma tha thu car
+   teagmhach mu dhèidhinn, 's urrainn dhut greim fhaighinn air agus
+   fheuchainn agus chan eil uallach sam bith 'na chois. Siuthad
+   ma-thà!<br>
+  </p>
+  <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; font-weight:
+   normal" lang="gd"><br>
+   Ma tha taic a dhìth ort a thaobh obrachadh a' phrògraim fhèin,
+   feuch na <a href="http://www.openoffice.org/support/">duilleagan
+    taice</a> aig OpenOffice (sa Bheurla). Ma tha duilgheadas agaibh
+   a tha co-cheangailte ris a' Ghàidhlig ann, can mur eil sibh
+   buileach cinnteach mar a dh'obraicheas an dearbhair-litreachaidh
+   no mur eil a' Ghàidhlig a' nochdadh air an sgrìn, gheibh sibh taic
+   air <a href="http://www.foramnagaidhlig.net/foram/index.php">Fòram
 
+
+    na Gàidhlig</a> san earrann teicneolais, ann am Beurla no
+   Gàidhlig.<br>
+  </p>
+  <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; font-weight:
+   normal" lang="gd">On a thug sinn iomradh air, seo freagairt air an
+   dà cheist a nochdas as trice:<br>
+  </p>
+  <ul>
+   <li><u>Fhuair mi e ach tha e ann am Beurla</u></li>
+  </ul>
+  <blockquote>Tachraidh sin. Cha leig thu leas ach a dhol gu <b><i><br>
+     Tools » Options » Language Settings » Language » User
+     Interface </i></b> agus <b><i>Locale Setting</i></b>
+   agus&nbsp;<i><b>Default languages</b></i> agus <b><i>Gaelic
+     (Scotland)</i></b><b><i> </i></b>a thaghadh
ann. <br>
+   Bidh feum agad am prògram a dhùnadh an uairsin agus a chur gu dol
+   a-rithist ach cha bheir sin fada.<br>
+  </blockquote>
+  <ul>
+   <li><u>Càit a bheil an dearbhair-litreachaidh?</u></li>
+  </ul>
+  <blockquote>Tha e am broinn a' phrògraim o thùs is cha leig thu leas
+   dad a dhèanamh. Ma thug thu air falbh e air mhearachd 's ma tha
+   thu 'ga iarraidh air ais, gheibh thu <a
+    href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/faclair-afb">an-seo</a>
+   e.<br>
+  </blockquote>
+ 
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message