openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Antón Méixome (Confluence) <conflue...@apache.org>
Subject [CONF] Apache OpenOffice Community > 4.0 Notas da edición (galego)
Date Wed, 24 Jul 2013 17:53:00 GMT
<html>
<head>
  <base href="https://cwiki.apache.org/confluence">
      <link rel="stylesheet" href="/confluence/s/en/2176/1/3/_/styles/combined.css?spaceKey=OOOUSERS&amp;forWysiwyg=true" type="text/css">
  </head>
<body style="background: white;" bgcolor="white" class="email-body">
<div id="pageContent">
<div id="notificationFormat">
<div class="wiki-content">
<div class="email">
  <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602">4.0 Notas da edición (galego)</a></h2>
  <h4>Page <b>edited</b> by       <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/~meixome">Antón Méixome</a>
  </h4>
    <br/>
             <h4>Changes (25)</h4>
                 
  
<div id="page-diffs">
          <table class="diff" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">{toc:maxLevel=2} <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >Ao ampliar e minguar vista pequenas (p.ex. vistas previas de páxina) os obxectos ou páxinas que usen un estilo de patrón de recheo víanse mal porque aparecían demasiadas liñas nunha pequena área. O estilo patrón de recheo utiliza agora unha distancia mínima entre liñas para que se vexa ben nas visualizacións e nas vistas de edición. Isto tamén sucedía nas versións antigas de OpenOffice pero perdeuse no redeseño da visualización. <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h4. Meyor encontu de dilíos nos metaficheros <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h4. Mellor comportamento dos gradientes nos metaficheros <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Los dilíos de los metaficheros xirense y deformense (inclinación) xunto col metaficheru y d&#39;esta manera comportense de mou asemeyáu a los gráficos de mapa de bits. Los colores de principiu y fin agora incluyense nesos dilíos. Esti ameyoramientu faise visible si usa un pequeñu númberu de pasos de dilíu. Tolos dilíos agora agora apaecen nel mou de presentación igual que s&#39;amuesen nel mou d&#39;edición. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Os gradientes dos metaficheiros xíranse e defórmanse&amp;nbsp; (inclinación) xunto co metaficheiro e desta forma compórtanse de modo moi semellante aos gráficos de mapa de bits. As cores de principio e fin inclúen agora eses gradientes. Esta mellora faise visíbel se usa un pequeno número de pasos de gradiente. Todos os gradientes aparecen agora no modo de presentación igual que se amosan no modo de edición. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h3. Ameyoramientos en Calc y Chart <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h3. Melloras en Calc e Chart <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h4. Sofitu p&#39;altura relativa en gráfiques de tarta: <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h4. Dispoñibilidade de altura relativa en gráficas de torta: <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Nes gráfiques de tarta importaes d&#39;otros formatos, l&#39;atributu altura nun tenía sofitu. Esti amestóse agora y fai que les gráfiques de tarta se paezan más al orixinal. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Nas gráficas de torta importadas doutros formatos, o atributo de altura non era compatíbel. Engadiuse agora e fai que as gráficas de torta se parezan máis ao orixinal. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h4. Nuees funciones <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h4. Novas funcións <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Calc agora tien sofitu pa les funciones de fueya de cálculu:&amp;nbsp; AVERAGEIFS, COUNTIFS, y SUMIFS.&amp;nbsp; Estes funciones permiten-y combinar varies condiciones. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Calc agora é compatíbel coas funcións de fóra de cálculo:&amp;nbsp; AVERAGEIFS, COUNTIFS, y SUMIFS.&amp;nbsp; Estas funcións permiten combinar varias condicións. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Calc agora tien sofitu pa la función XOR. La función completa&#39;l conxuntu yá disponible de funciones Booleanes. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Calc agora é compatíbel coa función XOR. A función completa o conxunto xa dispoñíbel de funcións booleanas. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Calc agora tien sofitu pa les funciones LEFTB, RIGHTB, LENB, y MIDB. Estes funciones son versiones especiales pa los llinguaxes DBCS (double byte character set). <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Calc agora é compatíbel coas funcións LEFTB, RIGHTB, LENB, e MIDB. Estas funcións son versións especiais para as linguaxes DBCS (double byte character set). <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">La función de Calc RAND reimplementóse pa usar l&#39;algoritmu Mersenne-Twister. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Reimplementouse a fución de Calc RAND para utilizar o algoritmo Mersenne-Twister. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h3. Ameyoramientos nes estensiones <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h3. Melloras nas extensións <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h4. Nueva xestión de la barra de ferramientes <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h4. Nova xestión da barra de ferramentas <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br>Les estensiones agora usen una nueva xestión de la barra de ferramientes, vea [https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577] ; de momentu, les estensiones pa la versión 3.x qu&#39;usen el mecanismu anticuáu tendrán d&#39;anovase pa funcionar con OpenOffice 4.0. Munches estensiones populares, incluyendo los diccionarios, nun tan afeutaes por esti cambiu. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
  
      </table>
  </div>              <h4>Full Content</h4>
          <div class="notificationGreySide">
    <p>Ver en: <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296035" class="external-link" rel="nofollow">Chinés (zh_CN)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Informazioni+su+OpenOffice+4.0+-+it" class="external-link" rel="nofollow">Italiano</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33295326" class="external-link" rel="nofollow">Español</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=30746475" class="external-link" rel="nofollow">Inglés (orixinal)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296031" class="external-link" rel="nofollow">Asturiano</a></p><div>
<ul>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cuesti%C3%B3nsxerais'>Cuestións xerais</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-C%C3%B3digoabertodacomunidade'>Código aberto da comunidade</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novascaracter%C3%ADsticasemelloras'>Novas características e melloras</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Sofitupam%C3%A1slling%C3%BCes'>Sofitu pa más llingües</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ferramientesdexesti%C3%B3ndecalid%C3%A1enantaes'>Ferramientes de xestión de calidá enantaes</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cambiosconimpactunacompatibilid%C3%A1conversionesanteriores'>Cambios con impactu na compatibilidá con versiones anteriores</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ig%C3%BCesd%27errores'>Igües d'errores</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Problemesconoc%C3%ADos'>Problemes conocíos</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Siguirinform%C3%A1usobroApacheOpenOffice'>Siguir informáu sobro Apache OpenOffice</a></li>
</ul></div><h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cuesti%C3%B3nsxerais"></a>Cuestións xerais</h2>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/30746475/logo.png" style="border: 1px solid black" /></span></p>

<p>Apache OpenOffice 4.0 xa está dispoñíbel para descargar desde a <a href="http://www.openoffice.org/download/" class="external-link" rel="nofollow">páxina oficial de descargas</a>.&nbsp; Baseándose no grande éxito da versión OpenOffice 3.4, que tivo máis de 57 millóns de descargas, esta <b>anovación principal</b> vén con novas e interesantes funcionalidades, melloras e correccións de erros.&nbsp; &nbsp; OpenOffice 4.0 presenta una innovadora interface de usuario nova como a Barra lateral,&nbsp; dispoñibilidade en 22 idiomes (con 3 novas linguas), 500 correccións de erros, mellor interoperabilidade con Microsoft Office, melloras nos debuxos/gráficas, Un mellor rendemento, etc.&nbsp; Pode saber máis detalles sobre isto nas seguines notas desta edición.</p>

<p>Outra cousa máis que verá de modo immediato, nesta páxina, no noso web e noutros lugares é o novo logotipo.&nbsp; O novo logo é o resultado de moitas iteracións de deseño, a colaboracón de deseñadores con talento e un concuro no que se puntuaron máis de 40 logos por parte de máis de 50.000 usuarios.</p>

<p>Queremos dar un "ola" especial aos usuarios que actualizan.&nbsp; Esperamos que lles gusten as novas características, especialmente a interface de Barra lateral.&nbsp; Esta función está baseada no código achegado por IBM, do seu produto Lotus Symphony.&nbsp; Adaptamos ese código e baseándonos nos comentarios dos usuarios como vostede melloramos e incorporámolo na OpenOffice.</p>

<p>E para os novos usuarios, Benvidos á comunidade&#33;. Agardamos que gocen utilizando Apache Open Office, o paquete líder de aplicativos de produtividade de oficina libre e aberto.</p>

<p>Coma sempre, agradecémoslle que nos comente:</p>
<ul>
	<li>Para preguntas sobre como usar o programa, está á súa disposición os nosos <a href="http://forum.openoffice.org/" class="external-link" rel="nofollow">foros da comunidade</a>.</li>
	<li>Os informes de erro (pero non os de como usar o programa) deben dirixirse ao noso <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">sistema de seguimento de problemes Bugzilla</a>.</li>
	<li>Sobre cuestións xerais poden enviarse tamén ás <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">listas de correo de usuario públicas</a>.</li>
</ul>


<p>Tamén estamos en <a href="https://twitter.com/#%21/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> e <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-C%C3%B3digoabertodacomunidade"></a>Código aberto da comunidade</h2>

<p>En Apache traballamos de forma transparente como unha comunidade aberta de voluntarios. Desenvolvemos software de código aberto para beneficio do público. Non pedimos colaboracións monetarias. Máis se ten interese en unirse a nós, para crear a nova gran edición de OpenOffice, queremos saber de vostede.&nbsp; Non só somos programadores, senón unha comunidade de xente que fai probas, deseñadores de interface, deseñadores web, escritores técnicos, expertos en accesibilidade, tradutores, expertos en medios sociais, etc. Dáselles a benvida a todos os voluntarios de todas as áreas. Pode atopar máis información en <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html" class="external-link" rel="nofollow">Get Involved (en inglés)</a>.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novascaracter%C3%ADsticasemelloras"></a>Novas características e melloras</h2>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-NovaBarralateral"></a>Nova Barra lateral</h3>

<p>A Barra lateral é unha nova característica principal da interface de usuario e todos os aplicativos da OpenOffice.<br/>
A Barra lateral aproveita mellor a utilización das largas pantallas actuais que as barras de ferramentas tradicionais. O panel «Propiedades» é sensíbel ao contexto e amosa paneis coas propiedades do documentos que se utilizan con máis frecuencia nas tarefas de edición que se realizan.</p>

<p>Prema sobre as imaxes para unha visita con máis detalles:</p><p> <span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-writer-context-text.png) not found.</span> <span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-writer-context-bitmap.png) not found.</span> <span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-writer-context-shape.png) not found.</span><br/>
<em>Capturas de pantalla do Writer ao editar textos, mapas de bits, e formas (de esquerda a dereita). O novo logo de OpenOffice pegouse como mapa de bits (centro) e como contornos editábeis (dereita).</em></p>

<p>Se descobre que non adoita empregar un determinado panel, faga clic no título e pregarase para ocupar só unha liña de texto. Un pequeno + o - á esquerda do título do panel, indica se o panel está pregado ou despregado.</p>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (expand-and-collapse.png) not found.</span><br/>
<em>Diferentes paneis despregados ou repregados</em></p>

<ul>
	<li>Migráronse once paneis de propiedades da IBM Lotus Symphony: Aliñamento, Área, Aparencia da cela, Gráfico, Liña, Formato numérico, Páxina, Parágrafo, Posición, Tamaño, Texto e Axuste.</li>
	<li>Sete paneis veñen do antigo panel de ferramentas do Impress, dispoñíbeis para o seu uso: Animación personalizada, Páxinas mestras, Usados recentemente, Transición de diapositivas, Deseños de táboas, Utilizados nesta presentación.</li>
	<li>Catro diálogos non modais (que bloquean): Funcións, Galería, Navegador, Estilos e Formatado.</li>
	<li>Un é novo: Inserir.</li>
</ul><p><span class="error">Unable to render embedded object: File (sidebar-panels.png) not found.</span><br/>
<em>Paneis de Symphony, o antigo panel de Impress, diálogos de OpenOffice (de esquerda a dereita).</em></p>

<p>O largo da Barra lateral pódese axustar. Os controis adaptan o seu tamaño en concordancia. Se necesita máis espazo pode desancorar do panel e seguramente mover a unha segunda pantalla ou reducisre a una barra delgada de lapelas. Cun simple clic nunha icona volverá a barra lateral.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (sidebar-different-widths.png) not found.</span><br/>
<em>Distintos largos da barra lateral: largo máximo, largo predeterminado, demasiado estreito para ver o contido, pregados como barra de lapelas (de esquerda a dereita).</em></p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-calc-floating.png) not found.</span><br/>
<em>Barra lateral flotante, pódese mover a unha segunda pantalla</em></p>

<p>Por suposto, non se poden representar todos os controis de OpenOffice na Barra lateral. De necesitar unha función avanzada abonda con que faga clic no botón "máis opcións" da barra do título dun panel para abrir un diálogo con moitas máis opcións e propiedades.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (sidebar-more-options.png) not found.</span><br/>
<em>Faga clic en «máis opcións» para ver, si, máis opcións.</em></p>

<p>Pode atopar máis información no <a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Sidebar" class="external-link" rel="nofollow">wiki de OpenOffice</a>.</p>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnainteroperabilidade"></a>Melloras na interoperabilidade</h3>

<p>As melloras na fidelidade e interoperabilidade é un obxectivo continuo de Apache OpenOffice. E hai moitas melloras incluídas na nova versión. Este é un resumo dalgunha das principais melloras na fidelidade desde a edición Apache OpenOffice 3.4.1, o que inclúe tanto características como aprimoramentos, como arranxos de defectos.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Documentosdetexto"></a>Documentos de texto</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade con viñetas gráficas de MS word 2003 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/81/120928_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/4b/120928_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/36/120928_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Más fidelidade con táboas de MS Word 2003 (lapelas, atributos e saltos...) </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/15/119963_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> i </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/52/119963_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Referencia en marcadores a numeración normal </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0b/120759_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/04/120759_Aoo3.4.1.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> Documentos&#33;http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d9/120759_Aoo40.jpg&#33; </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Atributos de numeración e viñetas determinadas pola marca de fin de parágrafo de MS Word </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/70/119405_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/e/ef/119405_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0c/119405_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Documentosdepresentaci%C3%B3n"></a>Documentos de presentación</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Manter unha numeración especial ao gardar ou abrir un ficheiros ppt </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/60/120773_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/a2/120773_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d0/120773_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Capacidade de exportar o mosaico especial de recheo (o tamaño da imaxe cobre a páxina mestra), de fondo ppt </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8d/120039_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/39/120039_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/9f/120039_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> O atributo de rcheo de fondo gráfico da&nbsp; táboa pódese ver correctamente ao cargar o ficheiro ppt </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/ae/119877_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/03/119877_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/88/119877_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Permite un indicador de conexión conectado a unha táboa PPT </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/119493_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> error en AOO 3.4.1 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1e/119493_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> A frecha con corte á dereita coa propiedade «Axustar forma ao texto» pódese importar correctamente </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/99/120848_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/68/120848_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/61/120848_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Manter os efectos 3D ao importar as liñas </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/119443_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/74/119443_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1f/119443_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Documentosdefolladec%C3%A1lculo"></a>Documentos de folla de cálculo</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Mater a altura da gráfica de torta ao abrir un ficheiro Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/89/119989_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/48/119989_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8a/119989_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admitir o intervalo especificados por unha fórmula de referencia ou un nome de intervalo dps datps da gráfica </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c0/120962_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ver o nome da gráfica a través da API VBA ao premer un botón </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/29/121178_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/2f/121178_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/58/121178_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade coa función de filtro de datos nas celas fusionadas </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/120017_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/da/120017_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/120017_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade co código de formato definido polo usuario en xls cando o valor da cela é VERDADEIRO ou FALSO </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/121126_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/42/121126_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/86/121126_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade co GETPIVOTDATA de Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b5/119972_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/05/119972_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3c/119972_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admite o código de formato "0_;.00" </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/46/119943_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3d/119943_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/97/119943_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-OOXMLxeral"></a>OOXML xeral</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade co nivel de esquema&nbsp; de Docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d1/119621_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/6e/119621_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fd/119621_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admitir a cor de fondo de táboa do estilo de táboa nun documentos docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/09/120576_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/dd/120576_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d6/120576_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admitir máis tipos de numeración e viñetas en docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b9/119658_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/119658_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/18/119658_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade coa cor de letra dunha táboa en pptx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c7/120051_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/90/120051_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/23/120051_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Melloraseampliaci%C3%B3nsenDrawObject"></a>Melloras e ampliacións en DrawObject</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novapaletadecor"></a>Nova paleta de cor</h4>

<p>A paleta de cor mellorouse e ampliouse cunha selección de cores máis práctica, disposta nun novo esquema que permite atopar cores máis simple.</p>

<p>A nova paleta é unha mestura entre a paleta de Lotus Symphony&nbsp; e cores orixinales máis usables.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewPalette.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novosgradientes"></a>Novos gradientes</h4>

<p>Melloráronse e ampliáronse os gradientes, con outros novos, máis prácticosl, tomados principalmente de Lotus Symphony. Consérvanse os antigos conservense, pero desprazados ao final da lista (non se ven na imaxe). Estes gradientes crean recheos moito máis elegantes para utilizar como fondos de presentación.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewGradients.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novostemaseampliaci%C3%B3nsdaGaler%C3%ADa"></a>Novos temas e ampliacións da Galería</h4>

<h5><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-TemasdaGaler%C3%ADaengadidosdeSymphony."></a>Temas da Galería engadidos de Symphony.</h5>

<ul>
	<li>Frechas</li>
	<li>Viñetas (estendidas)</li>
	<li>Computadores</li>
	<li>Diagramas</li>
	<li>Ambiente</li>
	<li>Finanzas</li>
	<li>Xente</li>
	<li>Escola e Universidade</li>
	<li>Símbolos</li>
	<li>Formes de texto</li>
	<li>Transporte</li>
</ul>


<h5><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ampliaci%C3%B3nsdaGaler%C3%ADaexistente"></a>Ampliacións da Galería existente</h5>

<ul>
	<li>Os temas antigos mantéñense e algúns amplíanse</li>
	<li>A Galería agora pode gardar e utilizar gráficos SVG</li>
	<li>Moitas imaxes novas teñen agora o formato SVG, o que aforra espazo no computadore e dálle ao usuario un formato vectorial da maior calidade</li>
	<li>Capacidade para engadir gráficos SVG e de formato vectorial Metafile</li>
	<li>Agora poden orientarse horizontalmente e verticalmente e adaptarán o seu deseño automaticamente</li>
	<li>Agora está dispoñíbel en calquera momento na barra lateral</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewGallery.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Refinadodainterfacedeusuariodosmanipuladoresdeselecci%C3%B3n"></a>Refinado da interface de usuario dos manipuladores de selección</h4>

<ul>
	<li>O manipuladores de selección repensáronse para ser máis distinguíbeis.</li>
	<li>Engadiuse unha transparencia para dar un pequeno aviso cando os manipuladores cobren algo, pero só para o recheo do manipulador (non o bordo) para non facelos difíciles de ver cando se necesiten.</li>
	<li>O deseño redondeouse llixeiramente.</li>
	<li>Axustáronse as cores un pouco para unha mellor identificación (sobre todo cando se seleccionan os manipuladores).</li>
	<li>Ao moverse co teclado sobre os manipuladores (CTRL-TAB), os manipuladores amarelos utilizados para formas personalizadas fanse intermitentes coma outros manipuladores para visualizar o manipulador activo correctamente.</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewHandles.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Visualizaci%C3%B3nrefinadadaselecci%C3%B3n"></a>Visualización refinada da selección</h4>

<ul>
	<li>En moitas ocasións a selección de obxectos ou de obxectos múltiplos mellorouse utilizando a cor da selección do sistema.</li>
	<li>A utilización e captura desa cor de selección do sistema unificouse para para garantilo para todas as seleccións en todos os sistemas.</li>
	<li>Engadiuse unha pequena intermitencia para identificar los obxectos onde pode engadirse texto comezando a escribir ou premendo retorno.</li>
</ul>


<p>Isto utilízase en varios lugares como; obxectos no modo de edición de texto, realzado de obxectos como ao realizar manipulacións de arrastrar e soltar (antes utilizábanse liñas de raias brancas e negras).</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewTextEdit.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorvisualizaci%C3%B3ndeimpresi%C3%B3n"></a>Mellor visualización de impresión</h4>

<p>A visualización do diálogo de imprimir&nbsp; está agora completamente suavizada. A versión anterior aínda non era así e as liñas miúdas podían desaparecer ou producirse partes perdidas.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewPrintPreview.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Conversi%C3%B3nmelloradadegr%C3%A1ficosamapadebits"></a>Conversión mellorada de gráficos a mapa de bits</h4>

<p>A conversión a gráficos de mapa de bits mellora grandemente en todo tipo de gráficos, o que inclúe gráficos OLE e outros. Isto é útil non só para a conversión interna de obxectos en mapas de bits senón tamén para exportar a eses formatos&nbsp; e ao portapapeis do sistema. A transparencia do obxecto e o suavizado dos seus bordos son perfectos agora.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewConversionToBitmap.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Tipoderecheo%27Bitmap%27mellorado"></a>Tipo de recheo 'Bitmap' mellorado</h4>

<p>Todos os obxectos de debuxo que poden ter un recheo de mapa de bits agora poden aproveitarse de novo e mellorouse moito o tipo de de recheo de mapa de bits:</p>
<ul>
	<li>O novo tipo de recheo de mapa de bits mantén a transparencia, a versión antiga non o podía facer e presentaba sempre un fondo branco.</li>
	<li>Permite usar gráficos vectoriais que seguen a ser gráficos vectoriais cando se procesen (especialmente útil en p.ex. impresión, PDF e outras exportacións).</li>
	<li>Permite SVG e metafile como datos de recheo, sen estar agora limitado a tipos de mapas de bits.</li>
	<li>As preferencias Mosaico, Axuste automático, Tamaño, Posición e Desprazamento teñen unha compatibilidade completa (no diálogo Área).</li>
	<li>Permitense os GIF animados como tipos de recheo.</li>
</ul>


<p>Exemplos de uso que inclúen:</p>
<ol>
	<li>Crear automáticamente un rechego independente da escala debuxando calquera cousa en calquera momento usando obxcetos de debuxo
	<ol>
		<li>convertelo a metaficheiro</li>
		<li>crear un estilo de recheo basado nel</li>
	</ol>
	</li>
	<li>Usar un SVG ou importar un formato vectorial (WMF) para definir un novo estilo de recheo.</li>
</ol>


<p>Pense nas posibilidades para encher os fondos das páxinas, bases de diagramas e outros elementos. Esto utilizará datos vectoriais ao imprimir ou ao exportar a PDF.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewFillStyleBitmap.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Copiar%2FPegarperfeccionado"></a>Copiar/Pegar perfeccionado</h4>

<p>Todos aplicativos permiten agora versións transparentes e suavizadas de, por exmplo, obxectos de debuxo da selección para intercambiar con aplicativos externos. Este é o resultado da conversión mellorada a mapa de bits e de engadir o formato de gráficos PNG aos formatos admitidos no portapapeis.</p>

<p>Os obxectos que non son gráficos convértense a demanda e os obxectos gráficos cópianse coa transparencia completa e capacidade de suavizado.</p>

<p>Agora é posíbel Copiar/Pegar calquera obxcecto nun aplicativo externo a PixelGraphic, modificalo como faga falta e volvelo copiar en calquera aplicativo de OpenOffice sen perdad ee calidade. Isto permite unha edición doada e completa de imaxes fóra da OpenOffice coa ferramenta que queira e as capacidades que necesite.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewCopyPaste.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Arrastraresoltarperfeccionado"></a>Arrastrar e soltar perfeccionado</h4>

<p>A función de "Arrastrar e soltar" mellorouse cun modo 'interno'. Agora pódese arrastrar e soltar calquera cousa 'dentro' dun obxecto Draw existente para cambiar o seu estilo gráfico ou o seu recheo ao premer Ctrl-Maiúscula (Ctrl-Cmd en Mac) mentres se arrastra e solta.</p>

<p>Como control visual, o obxecto destino amósase utilizando a nova visualización da selección e un punteiro de rato único.</p>
<ul>
	<li>Arrastrar e soltar desde aplicativos externos: cambia o estilo de recheo a mapa de bits (incluída a transparencia), utilizando por exemplo SVG ou metafiles</li>
	<li>Arrastrar e soltar internamente (clic no/s obxecto/s, espere un segundo ata que o punteiro do rato cambie, comece a arrastrar, manteña Ctrl-Maiúsculas)</li>
	<li>Cuando el objeto de partida es un objeto Draw: se copian los estilos (estilo de línea, de relleno, etc.)</li>
	<li>Cando o obxecto de partida é un obxecto gráfico: o estilo de recheo adáptase á xeometría do contido inicial</li>
</ul>


<p>Un exemplo:</p>

<p>(a) Debuxe un obxecto, por exemplo un rectángulo arredondado cun bordo, debuxe un obxecto con forma de frecha, seleccione recheo e estilo de liña para este obxecto.<br/>
(b) Se arrastra e solta sobre o obxecto de destino, copiaranse os estilos de recheo e liña.<br/>
(c) Se converte a frecha a un metafile (usando por exemplo o menú contextual), ao arrastrar e soltar sobre o destino, énchese coa frecha.</p>

<p>Isto resulta moi útil se necesita rapidamente definir o estilo de recheo dun obxecto ou quere copia os estilos gráficos dun ou varios obxectos.</p>

<p>Tamén moi útil:</p>
<ul>
	<li>Pódese utilizar a galería como espazo de almacenamento para os seus obxectos de debuxo ou obxectos gráficos.</li>
	<li>Pódese directamente arrastrar e soltar desde alí cara un obxecto de debuxo.</li>
	<li>Pódese arrastrar e soltar desde fontes externas cara obxectos de debuxo.</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewDragDrop.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Adaptarocomezo%2Ffindeli%C3%B1aaolargodali%C3%B1a"></a>Adaptar o comezo/fin de liña ao largo da liña</h4>

<p>Resulta cómodo que cando se modifique o largo da liña dun obxecto con puntas de frecha definidas ao comezo e fin, as puntas de frecha utilizadas adáptanse ao cambio de largo de liña en lugar de ter que facelo manualmente. Xa era así en Draw e Impress pero agora está unificado e funciona en todos os aplicativos de OpenOffice.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnaexportaci%C3%B3naSVG"></a>Melloras na exportación a SVG</h4>

<p>Engadíronse melloras na exportación a SVG para atallar certas perdas de calidade.&nbsp; Están planeadas outras melloras neste campo para versións futuras.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnadivisi%C3%B3ndeSVG%2FMetafiles"></a>Melloras na división de SVG/Metafiles</h4>

<p>Ao editarse un SVG/metafile importado, é necesario dividilo en obxectos de debuxo. Este código mellorouse nesta versión. Están planificadas máis melloras nesta área en futuras versións.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnaimportaci%C3%B3ndeSVG"></a>Melloras na importación de SVG</h4>

<p>Fixéronse melloras e arranxos no código de importación de SVG. Grazas a todos os usuarios que informaron de problemas e achegaron documentos de proba para SVG.&nbsp; Se ten un ficheiro SVG que se ve distinto de como debería, non dubide en axuntalo a un informe de erro no&nbsp; <a href="http://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Bugzilla d'Apache OpenOffice</a>.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Omododerecortedeimaxeofreceunhavisualizaci%C3%B3nprevia"></a>O modo de recorte de imaxe ofrece unha visualización previa</h4>

<p>Ao traballar nun obxecto gráfico permítese definir unha rexión de recorte para o el. Ao usar o modo interactivo para facelo, a nova versión amosa a parte que non é visíbel do gráfico (a parte recortada) como transparente e a rodea dun bordo fino. Desta maneira, xa non ten que adiviñar onde está a parte recortada ou como é de grande.</p>

<p>Este exemplo amosa un recorte nun gráfico SVG:</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewInteractiveCrop.png) not found.</span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Vistaunificadadosdi%C3%A1logosdapaletadecor"></a>Vista unificada dos diálogos da paleta de cor</h4>

<p>Todos os lugares onde aparece un diálogo de paleta de cores (o formulario onde se organizan as cores nunha cuadrícula) redeseñáronse para que usen os mesmos tamaños e largos. O largo (12 columnas) adaptouse á paleta de cor deseñada de novas. Para unha imaxe vexa «Nova paleta de cor»</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Dispo%C3%B1ibilidadedetransparenciaparaosformatosdep%C3%ADxel%28PNG%29"></a>Dispoñibilidade de transparencia para os formatos de píxel (PNG)</h4>

<p>Ao exportar os obxectos de debuxo seleccionados a formatos con transparencia como p.ex., PNG, OpenOffice agora usa un fondo transparente de modo predeterminado. Esto permite un maior uso de gráficos creados con outros aplicativos ou usar este para un procesamento máis avanzado.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Oconectoresadmitenarotaci%C3%B3n"></a>O conectores admiten a rotación</h4>

<p>Os conectores xa non desactivan as ferramentas de rotación ou deformación cando están seleccionados. Mentres que isto é un pequeno beneficio con conectores únicos, resulta no entanto moi útil cando se selecciona un certo número de obxectos gráficos e se quere xiralos. Isto pediuse no <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum" class="external-link" rel="nofollow">Foro da comunidade OpenOffice</a>, porque un usuario quería xirar 90 graos un debuxo formado por obxectos de debuxo e moitos conectores. Agora esto é posíbel sen o inconveniente de deseleccionar todos os conectores.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Vistacorrectadoestilodepatr%C3%B3nderecheo"></a>Vista correcta do estilo de patrón de recheo</h4>

<p>Ao ampliar e minguar vista pequenas (p.ex. vistas previas de páxina) os obxectos ou páxinas que usen un estilo de patrón de recheo víanse mal porque aparecían demasiadas liñas nunha pequena área. O estilo patrón de recheo utiliza agora unha distancia mínima entre liñas para que se vexa ben nas visualizacións e nas vistas de edición. Isto tamén sucedía nas versións antigas de OpenOffice pero perdeuse no redeseño da visualización.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorcomportamentodosgradientesnosmetaficheros"></a>Mellor comportamento dos gradientes nos metaficheros</h4>

<p>Os gradientes dos metaficheiros xíranse e defórmanse&nbsp; (inclinación) xunto co metaficheiro e desta forma compórtanse de modo moi semellante aos gráficos de mapa de bits. As cores de principio e fin inclúen agora eses gradientes. Esta mellora faise visíbel se usa un pequeno número de pasos de gradiente. Todos os gradientes aparecen agora no modo de presentación igual que se amosan no modo de edición.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-MellorasenCalceChart"></a>Melloras en Calc e Chart</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Dispo%C3%B1ibilidadedealturarelativaengr%C3%A1ficasdetorta%3A"></a>Dispoñibilidade de altura relativa en gráficas de torta:</h4>

<p>Nas gráficas de torta importadas doutros formatos, o atributo de altura non era compatíbel. Engadiuse agora e fai que as gráficas de torta se parezan máis ao orixinal.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novasfunci%C3%B3ns"></a>Novas funcións</h4>

<p>Calc agora é compatíbel coas funcións de fóra de cálculo:&nbsp; AVERAGEIFS, COUNTIFS, y SUMIFS.&nbsp; Estas funcións permiten combinar varias condicións.</p>

<p>Calc agora é compatíbel coa función XOR. A función completa o conxunto xa dispoñíbel de funcións booleanas.</p>

<p>Calc agora é compatíbel coas funcións LEFTB, RIGHTB, LENB, e MIDB. Estas funcións son versións especiais para as linguaxes DBCS (double byte character set).</p>

<p>Reimplementouse a fución de Calc RAND para utilizar o algoritmo Mersenne-Twister.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnasextensi%C3%B3ns"></a>Melloras nas extensións</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novaxesti%C3%B3ndabarradeferramentas"></a>Nova xestión da barra de ferramentas</h4>

<p>Les estensiones agora usen una nueva xestión de la barra de ferramientes, vea <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577</a> ; de momentu, les estensiones pa la versión 3.x qu'usen el mecanismu anticuáu tendrán d'anovase pa funcionar con OpenOffice 4.0. Munches estensiones populares, incluyendo los diccionarios, nun tan afeutaes por esti cambiu.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-APIdemen%C3%BAunificada"></a>API de menú unificada</h4>

<p>La API de menú unificóse, faciendola más clara y amistosa pal usuariu. Les siguientes interfaces quedaron anticuaes y reemplazaronse: css.awt.XMenuExtended, css.awt.XMenuExtended2, css.awt.XMenuBarExtended, css.awt.XPopupMenuExtended. Vea <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2</a> for details.</p>

<p><b>Nota</b>: animamos a que los autores d'estensiones que necesiten más información tocante a los cambios anteriores faigan les sos entrugues na nuesa <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#api-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">llista de corréu de la API</a>.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ameyoramientosnelrindimientu"></a>Ameyoramientos nel rindimientu</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Iguaronsemunchesperdesderecursos."></a>Iguaronse munches perdes de recursos.</h4>

<p>Iguaronse munches perdes de recursos, amenorgando los requisitos de memoria y ameyorando la estabilidá de la aplicación.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Aceleraci%C3%B3ndelarepresentaci%C3%B3ngr%C3%A1fica"></a>Aceleración de la representación gráfica</h4>

<p>Usense más aceleraciones gráfiques (nos sistemes que les permiten, dependiente del sistema)</p>
<ul>
	<li>Los mapes de bits con tresparencia pintense direutamente</li>
	<li>Los mapes de bits que se tresformen (xiraos/deformaos/espeyaos) pintense direutamente</li>
	<li>Les llinies con anchu de llinia y/o tresparencia pintense direutamente</li>
	<li>Los datos de xeometría y pixel guardense'n buffer en formatos dependientes del sistema</li>
</ul>


<p>Por exemplu, esto permite usar mesmo GIFs animaos como estilu de rellenu d'oxetu pa cualquier oxetu y tresformalos en tiempu real (cuando'l sistema lo permite).&nbsp;&nbsp; Tamién ameyora enforma la xeometría de la visualización demientres la edición (nes vistes d'edición) cuando hai encontu.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Sofitupam%C3%A1slling%C3%BCes"></a>Sofitu pa más llingües</h2>

<p>Les traducciones nueves disponibles n'Apache OpenOffice 4.0 incluyen:</p>
<ul>
	<li>Griegu</li>
	<li>Portugués</li>
	<li>Tamil</li>
</ul>


<p>Les traducciones anovaes incluyen:</p>
<ul>
	<li>Asturianu</li>
	<li>Checu</li>
	<li>Alemán</li>
	<li>Inglés británicu</li>
	<li>Español</li>
	<li>Finés</li>
	<li>Francés</li>
	<li>Gaélicu escocés</li>
	<li>Gallegu</li>
	<li>Húngaru</li>
	<li>Italianu</li>
	<li>Xaponés</li>
	<li>Coreanu</li>
	<li>Neerlandés</li>
	<li>Portugués brasileñu</li>
	<li>Rusu</li>
	<li>Eslovacu</li>
	<li>Eslovenu</li>
	<li>Chinu simplificáu</li>
</ul>


<p>Pa la llista completa de llingües y paquetes d'idioma disponibles vea esta <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html" class="external-link" rel="nofollow">páxina de descarga detallada</a>.</p>

<p>Nota: Hai delles traducciones de llingües más en cursu que se lliberarán cuando tean disponibles.&nbsp; Si'l so idioma nun ta na llista d'arriba, y quier ayudar a traducir la interfaz d'usuariu, <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html" class="external-link" rel="nofollow">son bienveníos toa clase de voluntarios</a>.&nbsp;</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ferramientesdexesti%C3%B3ndecalid%C3%A1enantaes"></a>Ferramientes de xestión de calidá enantaes</h2>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Nuevainfraestructuradepruebesautomatizaes"></a>Nueva infraestructura de pruebes automatizaes</h3>

<p>Apache OpenOffice 4.0 tien una nueva infraestructura de pruebes automatizaes basada en JUNIT que fai pruebes nes árees</p>
<ul>
	<li>BVT (Basic Verification Tests)</li>
	<li>FVT (Functional Verification Tests)</li>
	<li>PVT (Performance Verification Tests)</li>
	<li>SVT (System Verifcation Tests)</li>
</ul>


<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cambiosconimpactunacompatibilid%C3%A1conversionesanteriores"></a>Cambios con impactu na compatibilidá con versiones anteriores</h2>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Desanici%C3%A1uelm%C3%B3dulubinfilter"></a>Desaniciáu el módulu binfilter</h3>

<p>Yá nun se lleerán o escribirán los antiguos ficheros en formatos de StarOffice (ficheros con estensiones .sdw, .sdc, .sdd, etc.). &nbsp;El desaniciu d'esti códigu fai mas cenciellu de mentener el códigu base d'OpenOffice. &nbsp;Los formatos antiguos nunca fueron el formatu predetermináu en nenguna versión d'OpenOffice. &nbsp;S'aconseya que los usuarios que tengan documentos de StarOffice vuelvan a guardalos en formatu ODF (<b>.odt, &#42;.ods, &#42;.odp, etc.) &#42;enantes d'anovar</b> a Apache OpenOffice 4.0. Esto pue facese usando Ficheru - Asistentes - Convertir documentu en OpenOffice 3.x&nbsp; Los ficheros d'OpenOffice 1.x (*.sxw, &#42;.sxc, &#42;.sxi) inda tienen sofitu.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Anov%C3%A1uelsofitudePython"></a>Anováu el sofitu de Python</h3>

<p>PyUNO agora ye compatible col últimu C-Python 3.x pero p'amenorgar l'impactu nes aplicaciones esistentes, caltiénse l'encontu de C-Python 2.x que sigue siendo predetermináu. El Python internu, qu'usen de mou predetermináu nes versiones pa Windows y MacOS-X, anovóse agora cola version 2.7.5 qu'arregla cientos de fallos y tien importantes meyores de rindimientu pero inda ye compatible coles versiones anteriores. Los scripts esistentes puen necesitar axustes menores, pero normalmente siguirán funcionando igual qu'antes.</p>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-EncontupalC%5CSTLdelsistema"></a>Encontu pal C+&#43; STL del sistema</h3>

<p>La biblioteca de plantíes stlport4 quedó anticuada col informe TR1 del estándar C+&#43; y quedó anticuada y ensin mantenimientu. Apache OpenOffice 4 cambia a la biblioteca de plantíes estándar nativa del sistema, de mou que les estensiones escrites en C+&#43; necesiten recompilase col SDK d'Apache OpenOffice 4.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ig%C3%BCesd%27errores"></a>Igües d'errores</h2>

<p>A 17 de xunetu de 2013 había 498 problemes comprobaos que taben resueltos.</p>

<p>Esta llista pue alcontrase equí: <a href="http://s.apache.org/aoo400_verified" class="external-link" rel="nofollow">VERIFIED or CLOSED</a></p>

<p>(Una cuenta en <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Bugzilla</a> permitirá-y guetar los fallos que puedan interesa-y.)</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ficieronseimportantesarreglosd%27erroresnestes%C3%A1rees%3A"></a>Ficieronse importantes arreglos d'errores nestes árees:</h3>

<p>Restauróse'l sofitu pa Java 7, y Java Access Bridge v2.0.3 implementáu en JRE 1.7u6 y posterior. Los usuarios del SO Windows que necesiten sofitu d'accesibilidá pa ferramientes de Teunoloxíes d'asistencia agora puen usar les versiones d'Oracle actuales de Java SE 7 Runtime Environment y la API Java Accessibility en Windows.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-L%27equipudeControldecalid%C3%A1tasiguiendotami%C3%A9nm%C3%A1sarreglos.Vealosinformescompletosen%3A"></a>L'equipu de Control de calidá ta siguiendo tamién más arreglos. Vea los informes completos en:</h3>

<p><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport" class="external-link" rel="nofollow">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport</a></p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Problemesconoc%C3%ADos"></a>Problemes conocíos</h2>

<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 tará marcáu pol nuevu serviciu Gatekeeper en Mac OS X Mountain Lion. Esta ye una nueva carauterística qu'ayuda a protexese escontra software maliciosu nos sistemes Mac. Hai un procedimientu esplicáu nel enllaz siguiente pa permitir executar aplicaciones nun instalaes dende la Mac App store. Vea l'artículu en Mac support en <a href="http://support.apple.com/kb/HT5290" class="external-link" rel="nofollow">http://support.apple.com/kb/HT5290</a>.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 tien sofitu pa Java 7, que ye la configuración recomendada; pero (especialmente na versión de 64-bit de Windows) pue recibir avisos de que la versión de Java ye defeutuosa. Nesi casu, descargue ya instale <a href="http://download.microsoft.com/download/5/B/C/5BC5DBB3-652D-4DCE-B14A-475AB85EEF6E/vcredist_x86.exe" class="external-link" rel="nofollow">Microsoft Visual C+&#43; 2010 Redistributable Package</a>. Si inda tien problemes, instale <a href="http://www.java.com/java6download/" class="external-link" rel="nofollow">la versión más actual de JRE 6</a>. Asegurese de descargar el ficheru "Windows x86 Offline (32-bit)". Darréu configure OpenOffice pa usalu en "Ferramientes - Opciones - OpenOffice - Java". Vea <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=15&amp;t=54974" class="external-link" rel="nofollow">esti filu del foru</a> pa más información.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0. tien una nueva paleta de color. Si migró los "datos personales" dende una versión anterior, tamién se migró la paleta de color antigua: nun verá la nueva paleta y (si ta usando una versión que nun ta n'inglés) dalgunos nomes de color apaecerán namái n'inglés. Pa tener la nueva paleta, zarre Apache OpenOffice ya'l so aniciu rápidu, busque'l ficheru “standard.soc” na so <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=74&amp;t=12426" class="external-link" rel="nofollow">carpeta d'usuariu d'Apache OpenOffice</a> y cambie'l nome del ficheru, a “standard_AOO341.soc” por exemplu. Nel siguiente aniciu d'Apache OpenOffice la nueva paleta de color tresfierse a la so carpeta d'usuariu y tará disponible.</li>
</ul>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Anovamientu%2FInstalaci%C3%B3n"></a>Anovamientu/Instalación</h3>

<p>Al instalar Apache OpenOffice 4.0.0 nun ordenador que yá tien OpenOffice 3.4.1 o 3.4.0 instaláu, preguntará al usuariu si quier migrar los "datos personales" de la versión anterior a la versión nueva.&nbsp; Esto incluye información como pallabres personalizaes del correutor ortográficu, diccionarios, estensiones, etc.&nbsp;Esta migración ta activada de mou predetermináu, pero l'usuariu pue desactivala cola caxella de comprobación.</p>

<p>En dellos casos, cuando l'usuariu anicia por vez primera Apache OpenOffice 4.0 dempués d'un anovamientu qu'incluyó la migración de datos personales, l'usuariu verá un diálogu como esti: <span class="error">Unable to render embedded object: File (dictionary-upgrade.png) not found.</span><br/>
Ye seguro facer click n'Aceutar nesti diálogu.</p>

<p>Tres completar un anovamientu, inda pue quedar dalgún ficheru rellacionáu cola versión antigua d'OpenOffice nel ordenador.&nbsp; Ye seguro desaniciar estos:</p>
<ul>
	<li>El direutoriu baleru:&nbsp; C:\Archivos de Programa\OpenOffice.org 3\share\uno_packages\cache\uno_packages</li>
	<li>Direutorios de ficheros d'instalación de versiones anteriores, de vezu nel Escritoriu, con nomes como:
	<ul>
		<li>OpenOffice.org 3.4.1 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.4 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.3 (en-US) Installation Files</li>
	</ul>
	</li>
</ul>
<p>Pa más información tocante al anovamientu/instalación, por favor, vea la <a href="http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html" class="external-link" rel="nofollow">Guía d'instalación</a>.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Siguirinform%C3%A1usobroApacheOpenOffice"></a>Siguir informáu sobro Apache OpenOffice</h2>

<p>Encamentamos-y que se suscriba a la llista de corréu d'anuncios d'Apache OpenOffice pa recibir avisos importantes, como anovamientos del productu y parches de seguridá.&nbsp; Pa suscribise pue unviar un corréu a:&nbsp; <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org" class="external-link" rel="nofollow">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>.</p>

<p>Tamién pue siguir el proyeutu en <a href="https://twitter.com/#!/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> y <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>
  </div>
    <div id="commentsSection" class="wiki-content pageSection">
    <div style="float: right;" class="grey">
            <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/removespacenotification.action?spaceKey=OOOUSERS">Stop watching space</a>
      <span style="padding: 0px 5px;">|</span>
        <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/editmyemailsettings.action">Change email notification preferences</a>
</div>
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602">View Online</a>
    |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=33296602&revisedVersion=9&originalVersion=8">View Changes</a>
        |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602&showComments=true&amp;showCommentArea=true#addcomment">Add Comment</a>
      </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Mime
View raw message