openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h..@apache.org
Subject svn commit: r1506444 [20/24] - in /openoffice/branches/rejuvenate01: ./ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/cs/ extras/l10n/source/de/ extras/l10n/source/el/ extras/l10n/source/en-GB/ extras/l10n/source/es/ extras/l10n/source/fi/ extras/l10n/sou...
Date Wed, 24 Jul 2013 08:46:23 GMT
Modified: openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/sk/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/sk/localize.sdf?rev=1506444&r1=1506443&r2=1506444&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/sk/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/sk/localize.sdf Wed Jul 24 08:46:07 2013
@@ -28,72479 +28,72739 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-extensions	source\scanner\grid.src	0	pushbutton	GRID_DIALOG	GRID_DIALOG_RESET_BTN			50	sk	Nastaviť				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_ASCENDING			50	sk	Lineárne stúpajúci				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_DESCENDING			50	sk	Lineárne klesajúci				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_RESET			0	sk	Pôvodné hodnoty				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_EXPONENTIAL			0	sk	Exponenciálne rastúci				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICEINFO_BTN			55	sk	O\n Zar~iadení				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BTN			55	sk	Vytvoriť\nNáhľad				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BOX			0	sk	Náhľad				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_SCANAREA_BOX			0	sk	Skenovať oblasť				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50	sk	Vľavo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	sk	Hore:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RIGHT_TXT			50	sk	Vpravo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BOTTOM_TXT			50	sk	Dole:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICE_BOX_TXT			70	sk	Použité zariadenie:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RESOLUTION_TXT			70	sk	Rozlíšenie [~DPI]				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_ADVANCED_TXT			120	sk	Zobraziť expertné možnosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_OPTION_TXT			130	sk	Možnosti:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_NUMERIC_VECTOR_TXT			90	sk	Vektorový element				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BUTTON_OPTION_BTN			130	sk	Nastaviť				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	modaldialog	RID_SANE_DIALOG				0	sk	Skener				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_DEVICEINFO_TXT				0	sk	Zariadenie: %s\nDodávateľ: %s\nModel: %s\nTyp: %s				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_SCANERROR_TXT				0	sk	Počas skenovania došlo k chybe.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NORESOLUTIONOPTION_TXT				0	sk	Zariadenie neumožňuje náhľad. Preto bude ako náhľad použitý naskenovaný obraz. To môže chvíľu trvať.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NOSANELIB_TXT				0	sk	Nedá sa inicializovať rozhranie SANE. Skenovanie nie je dostupné.				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FIELDSELECTION				0	sk	Výber poľa:				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_TABWIN_PREFIX				0	sk	Table;Query;Sql;Sql [Native]				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FRAME_TITLE				0	sk	Zoznam použitej literatúry				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_MAP_QUESTION				0	sk	Chcete zmeniť usporiadanie stĺpcov?				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	fixedline	RID_DLG_MAPPING	GB_MAPPING			329	sk	Názvy stĺpcov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_MAPPING	ST_NONE			50	sk	<nič>				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_MAPPING		HID_DLG_MAPPING		391	sk	Vzhľad stĺpcov pre tabuľku %1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_DBCHANGE	ST_ENTRY			229	sk	Položka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_DBCHANGE		HID_DLG_DBCHANGE		291	sk	Zvoľte zdroj dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_ERROR_PREFIX			0	sk	Nasledujúce názvy stĺpcov nemohli byť priradené:\n				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_ARTICLE			0	sk	Článok				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOK			0	sk	Kniha				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOKLET			0	sk	Brožúry				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CONFERENCE			0	sk	Závery z konferencie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INBOOK			0	sk	Výťah z knihy				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INCOLLECTION			0	sk	Výťah z knihy s nadpisom				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INPROCEEDINGS			0	sk	Závery z konferencie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_JOURNAL			0	sk	Časopis				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MANUAL			0	sk	Technická dokumentácia				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MASTERSTHESIS			0	sk	Diplomová práca				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MISC			0	sk	Rôzne				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PHDTHESIS			0	sk	Dizertácia				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PROCEEDINGS			0	sk	Závery z konferencie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_TECHREPORT			0	sk	Vedecká správa				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_UNPUBLISHED			0	sk	Neuverejnené				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_EMAIL			0	sk	e-mail				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_WWW			0	sk	WWW dokument				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM1			0	sk	Používateľom definované1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM2			0	sk	Používateľom definované2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM3			0	sk	Používateľom definované3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM4			0	sk	Používateľom definované4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM5			0	sk	Používateľom definované5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	tabpage	RID_TP_GENERAL		HID_BIB_CONTROL_PAGE		0	sk	Všeobecné				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_INSERT			0	sk	Vložiť oblasť...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_REMOVE			0	sk	Zmazať oblasť...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_CHG_NAME			0	sk	Upraviť názov...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_IDENTIFIER				0	sk	Krátky ná~zov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHTYPE				0	sk	~Typ				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_YEAR				0	sk	~Rok				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHOR				0	sk	Autor(ri)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_TITLE				0	sk	Náz~ov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PUBLISHER				0	sk	V~ydávateľ				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ADDRESS				0	sk	A~dresa				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ISBN				0	sk	~ISBN				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CHAPTER				0	sk	K~apitola				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PAGE				0	sk	Stra~na(y)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITOR				0	sk	Redaktor				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITION				0	sk	Vydan~ie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_BOOKTITLE				0	sk	Názov kni~hy				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_VOLUME				0	sk	Zväzok				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_HOWPUBLISHED				0	sk	Dr~uh publikácie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ORGANIZATION				0	sk	Organi~zácia				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_INSTITUTION				0	sk	Inštitú~cia				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SCHOOL				0	sk	Univerzita				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_REPORT				0	sk	Typ s~právy				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_MONTH				0	sk	~Mesiac				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_JOURNAL				0	sk	Čas~opis				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NUMBER				0	sk	Čís~lo				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SERIES				0	sk	Sé~ria				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ANNOTE				0	sk	An~otácia				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NOTE				0	sk	Poz~námka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_URL				0	sk	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM1				0	sk	Používateľom definované pole ~1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM2				0	sk	Používateľom definované pole ~2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM3				0	sk	Používateľom definované pole ~3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM4				0	sk	Používateľom definované pole ~4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM5				0	sk	Používateľom definované pole ~5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_SOURCE			0	sk	Tabuľka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_QUERY			0	sk	Hľadať kľúčové slovo				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_AUTOFILTER	HID_BIB_TBX_AUTOFILTER		0	sk	Automatický filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_FILTERCRIT			0	sk	Bežný filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_REMOVEFILTER			0	sk	Odstrániť filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_COL_ASSIGN	HID_BIB_MAPPINGDLG		0	sk	Usporiadanie stĺpcov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_CHANGESOURCE	HID_BIB_CHANGESOURCE		0	sk	Zdroj dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_PREV			50	sk	<< Späť				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_NEXT			50	sk	Ďalej >>				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_ACCEPT			50	sk	Prijať				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_FINISH			50	sk	Dokončiť				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_LICENSE_AGREEMENT			50	sk	 - Licenčná zmluva softvéru				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_INSERT_USER_DATA			50	sk	- Používateľské dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_WELCOME	FT_INFO			248	sk	Vitajte v %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM\n\nPre spustenie %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM, prosím zadajte vaše osobné údaje v dialógovom okne následujúcom po texte licenčnej zmluvy. V súbore readme, ktorý sa nachádza v adresári %PRODUCTNAME, sú obsiahnuté dôležité údaje. Prosím starostlivo si ich prečítajte. Podrobné informácie môžete tiež nájsť na stránkach spoločnosti Oracle \n\nhttp://www.oracle.com/us/products/applications/open-office.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_WELCOME				260	sk	Vitajte				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO1			0	sk	Riaďte sa  prosím nasledujúcimi krokmi pre pokračovanie v inštalácii:				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2_1			0	sk	1.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2			0	sk	Prezrite si celú Licenčnú zmluvu. Použite prosím posuvný panel alebo tlačidlo '%PAGEDOWN' v tomto dialógu pre prezretie si celého textu zmluvy.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_TP_LICENSE	PB_PAGEDOWN			0	sk	Posunúť str.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3_1			0	sk	2.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3			0	sk	Prijať licenčnú zmluvu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	checkbox	RID_TP_LICENSE	CB_ACCEPT			0	sk	Prijímam podmienky licenčnej zmluvy.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_ACCEPT			0	sk	~Prijať				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_NOTACCEPT			0	sk	Odmietnuť				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_LICENSE				0	sk	Licenčná zmluva				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS			0	sk	Písmo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS_EXT			0	sk	Efekty pre písmo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	tabdialog	RID_TABDLG_FONTDIALOG				0	sk	Znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_FORMLINKS	FT_EXPLANATION			187	sk	Podformuláre môžu byť použité pre zobrazenie podrobných dát o aktuálnom zázname hlavného formulára. Pre toto musíte uviesť, ktoré stĺpce podformulára sú zhodné so stĺpcami hlavného formulára.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_FORMLINKS				252	sk	Prepojiť polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	pushbutton	PB_SUGGEST				50	sk	Navrhnúť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_DETAIL_FORM				50	sk	Podformulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_MASTER_FORM				50	sk	Hlavný formulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_ERROR_RETRIEVING_COLUMNS				50	sk	Stĺpce z '#' nemohli byť získané.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITMASK				0	sk	Upraviť masku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LITERALMASK				0	sk	Znaková maska				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_READONLY				0	sk	Iba na čítanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLED				0	sk	Zapnuté				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLE_VISIBLE				0	sk	Viditeľné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOCOMPLETE				0	sk	Automatické vyplňovanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOUNT				0	sk	Počet riadkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MAXTEXTLEN				0	sk	Maximálna dĺžka textu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SPIN				0	sk	Rolovacie tlačidlo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRICTFORMAT				0	sk	Presný formát				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWTHOUSANDSEP				0	sk	Oddeľovač tisícok				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PRINTABLE				0	sk	Tlačiteľné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_URL				0	sk	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_FRAME				0	sk	Rámec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPTEXT				0	sk	Pomocný text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPURL				0	sk	URL pomocníka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TAG				0	sk	Ďalšie informácie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ECHO_CHAR				0	sk	Znak pre heslo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TRISTATE				0	sk	Trojstav				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EMPTY_IS_NULL				0	sk	Prázdny reťazec je NULL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECIMAL_ACCURACY				0	sk	Desatinná presnosť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGE_URL				0	sk	Obrázky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SELECT_SEQ				0	sk	Východzí výber				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_BUTTON				0	sk	Východzie tlačidlo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABELCONTROL				0	sk	Popisné pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABEL				0	sk	Označenie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALIGN				0	sk	Zarovnanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VERTICAL_ALIGN				0	sk	Zvisl. zarovnanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	1			0	sk	Hore				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	2			0	sk	Uprostred				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	3			0	sk	Dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGEPOSITION				0	sk	Zarovnanie obrázkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT				0	sk	Písmo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BACKGROUNDCOLOR				0	sk	Farba pozadia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDER				0	sk	Orámovanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ICONSIZE				0	sk	Veľkosť ikon				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	1			0	sk	Malé				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	2			0	sk	Veľké				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_POSITION				0	sk	Umiestnenie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_NAVIGATION				0	sk	Navigácia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_RECORDACTIONS				0	sk	Akcia na zázname				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_FILTERSORT				0	sk	Filtrovanie / Zoraďovanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HSCROLL				0	sk	Vodorovný posuvný panel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VSCROLL				0	sk	Zvislý posuvný panel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WORDBREAK				0	sk	Zalomenie slov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTILINE				0	sk	Viacriadkový vstup				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTISELECTION				0	sk	Viacnásobný výber				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAME				0	sk	Názov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABINDEX				0	sk	Poradie aktivácie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WHEEL_BEHAVIOR				0	sk	Posúvanie koliečkom myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	sk	Filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SORT_CRITERIA				0	sk	Zoradiť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_RECORDMARKER				0	sk	Označenie záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTERPROPOSAL				0	sk	Návrh filtra				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAVIGATION				0	sk	Navigačný panel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CYCLE				0	sk	Cyklus				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABSTOP				0	sk	Krok tabulátora				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CONTROLSOURCE				0	sk	Dátové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DROPDOWN				0	sk	Stránkovanie dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUNDCOLUMN				0	sk	Zviazané pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCE				0	sk	Obsah zoznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCETYPE				0	sk	Druh obsahu zoznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCE				0	sk	Obsah				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCETYPE				0	sk	Typ obsahu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_ADDITIONS				0	sk	Povoliť pridávanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_DELETIONS				0	sk	Povoliť zmazanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_EDITS				0	sk	Povoliť zmeny				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATAENTRY				0	sk	Pridať len dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATASOURCE				0	sk	Zdroj dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MASTERFIELDS				0	sk	Prepojiť hlavné polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SLAVEFIELDS				0	sk	Prepojiť závislé polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMIN				0	sk	Min. hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMAX				0	sk	Max. hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUESTEP				0	sk	Zvýšiť/znížiť hodnotu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRENCYSYMBOL				0	sk	Symbol meny				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMIN				0	sk	Min. dátum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMAX				0	sk	Max. dátum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEFORMAT				0	sk	Formát dátumu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTEDITEMS				0	sk	Výber				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMIN				0	sk	Min. čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	sk	Max. čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEFORMAT				0	sk	Formát času				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRSYM_POSITION				0	sk	Symbol pre predponu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUE				0	sk	Hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FORMATKEY				0	sk	Formátovanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CLASSID				0	sk	ID skupiny				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HEIGHT				0	sk	Výška				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WIDTH				0	sk	Šírka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTINDEX				0	sk	Index zoznamov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROWHEIGHT				0	sk	Výška riadka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILLCOLOR				0	sk	Farba výplne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOLOR				0	sk	Farba čiary				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REFVALUE				0	sk	Referenčná hodnota (zapnutá)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNCHECKEDREFVALUE				0	sk	Referenčná hodnota (vypnutá)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRINGITEMLIST				0	sk	Zoznam záznamov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BUTTONTYPE				0	sk	Činnosť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ACTION				0	sk	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_METHOD				0	sk	Typ preposlania				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_STATE				0	sk	Východzí stav				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ENCODING				0	sk	Kódovanie pre odoslanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTVALUE				0	sk	Východzia hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTEXT				0	sk	Východzí text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTDATE				0	sk	Východzí dátum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTIME				0	sk	Východzí čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_TARGET				0	sk	Rámec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	1			0	sk	Bez rámca				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	2			0	sk	3D vzhľad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	3			0	sk	Plochý				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	1			0	sk	Zoznam hodnôt				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	2			0	sk	Tabuľka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	3			0	sk	Dotaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	4			0	sk	Sql				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	5			0	sk	Sql [Native]				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	6			0	sk	Polia tabuľky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	1			0	sk	Vľavo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	2			0	sk	Na stred				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	3			0	sk	Vpravo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	1			0	sk	Žiadne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	2			0	sk	Odoslať formulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	3			0	sk	Vymazať formulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	4			0	sk	Otvoriť dokument/webovú stránku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	5			0	sk	Prvý záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	6			0	sk	Predchádzajúci záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	7			0	sk	Ďalší záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	8			0	sk	Posledný záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	9			0	sk	Uložiť záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	10			0	sk	Zmeniť vstupné dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	11			0	sk	Nový záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	12			0	sk	Zmazať záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	13			0	sk	Obnoviť formulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	1			0	sk	Get				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	2			0	sk	Post				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	1			0	sk	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	2			0	sk	Multipart				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	3			0	sk	Text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	1			0	sk	Štandardný (krátky)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	2			0	sk	Štandardný (krátky RR)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	3			0	sk	Štandardný (krátky RRRR)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	4			0	sk	Štandardný (dlhý)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	5			0	sk	DD/MM/RR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	6			0	sk	MM/DD/RR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	7			0	sk	RR/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	8			0	sk	DD/MM/RRRR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	9			0	sk	MM/DD/RRRR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	10			0	sk	RRRR/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	11			0	sk	RR-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	12			0	sk	RRRR-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	1			0	sk	13:45				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	2			0	sk	13:45:00				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	3			0	sk	01:45 PM				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	4			0	sk	01:45:00 PM				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	1			0	sk	Nevybrané				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	2			0	sk	Vybrané				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	3			0	sk	Nedefinované				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	1			0	sk	Všetky záznamy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	2			0	sk	Aktívny záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	3			0	sk	Aktuálna strana				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	1			0	sk	Nie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	2			0	sk	Áno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	3			0	sk	Zdrojový formulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	1			0	sk	Žiadne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	2			0	sk	Jednoduché				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	3			0	sk	Multi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	4			0	sk	Oblasť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEPARAMETER				0	sk	Vyplniť parametre				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ACTIONPERFORMED				0	sk	Spustiť činnosť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_AFTERUPDATE				0	sk	Po aktualizácii				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_BEFOREUPDATE				0	sk	Pred aktualizáciou				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEROWCHANGE				0	sk	Pred zaznamenaním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ROWCHANGE				0	sk	Po zaznamenaní				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CONFIRMDELETE				0	sk	Potvrdiť zmazanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ERROROCCURED				0	sk	Došlo k chybe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSGAINED				0	sk	Pri zameraní				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSLOST				0	sk	Pri strate zamerania				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ITEMSTATECHANGED				0	sk	Zmena stavu položky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYTYPED				0	sk	Klávesa stlačená				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYUP				0	sk	Klávesa uvoľnená				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_LOADED				0	sk	Pri načítaní				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADING				0	sk	Pred opätovným nahratím				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADED				0	sk	Pri opätovnom nahraní				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEDRAGGED				0	sk	Myš sa pohla spolu so stlačenou klávesou				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEENTERED				0	sk	Myš vnútri				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEEXITED				0	sk	Myš von				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEMOVED				0	sk	Posun myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEPRESSED				0	sk	Stlačené tlačidlo myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSERELEASED				0	sk	Uvoľnené tlačidlo myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONING				0	sk	Pred zmenou záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONED				0	sk	Po zmene záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RESETTED				0	sk	Po zmene nastavenia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVERESETTED				0	sk	Pred vynulovaním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEACTIONPERFORMED				0	sk	Schváliť činnosť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_SUBMITTED				0	sk	Pred odoslaním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_TEXTCHANGED				0	sk	Text bol zmenený				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADING				0	sk	Pred vyprázdnením				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADED				0	sk	Počas vyprázdňovania				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CHANGED				0	sk	Zmenené				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVENTS				0	sk	Udalosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ESCAPE_PROCESSING				0	sk	Analyzovať SQL príkaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONX				0	sk	PozíciaX				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONY				0	sk	PozíciaY				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TITLE				0	sk	Nadpis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STEP				0	sk	Strana (krok)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE				0	sk	Hodnota priebehu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MIN				0	sk	Min. hodnota priebehu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MAX				0	sk	Max. hodnota priebehu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE				0	sk	Hodnota posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MAX				0	sk	Max. hodnota posunu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MIN				0	sk	Min. veľkosť posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SCROLLVALUE				0	sk	Východzia veľkosť posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEINCREMENT				0	sk	Malá zmena				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BLOCKINCREMENT				0	sk	Veľká zmena				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT_DELAY				0	sk	Pozdržať				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT				0	sk	Opakovať				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISIBLESIZE				0	sk	Viditeľné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ORIENTATION				0	sk	Orientácia				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	1			0	sk	Vodorovne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	2			0	sk	Zvislé				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ADJUSTMENTVALUECHANGED				0	sk	Pri úprave				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATE				0	sk	Dátum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STATE				0	sk	Štát				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIME				0	sk	Čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCALEIMAGE				0	sk	Pravítko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PUSHBUTTONTYPE				0	sk	Typ tlačidla				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	1			0	sk	Východzie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	2			0	sk	OK				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	3			0	sk	Zrušiť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	4			0	sk	Pomocník				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNABLETOCONNECT				0	sk	Spojenie so zdrojom dát "$name$" nemohlo byť vytvorené.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXT				0	sk	Text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUND_CELL				0	sk	Prepojená bunka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_CELL_RANGE				0	sk	Oblasť zdrojových buniek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CELL_EXCHANGE_TYPE				0	sk	Obsah prepojenej bunky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	1			0	sk	Vybraná položka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	2			0	sk	Pozícia vybranej položky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_SCROLLBARS				0	sk	Posuvné panely				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	1			0	sk	Jeden riadok				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	2			0	sk	Viac riadkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	3			0	sk	Viac riadkov s formátovaním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SYMBOLCOLOR				0	sk	Farba symbolu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEEND_FORMAT				0	sk	Textové riadky končia s				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	1			0	sk	LF (Unix)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	2			0	sk	CR+LF (Windows)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	1			0	sk	Žiadne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	2			0	sk	Vodorovne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	3			0	sk	Zvislé				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	4			0	sk	Obidve				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	1			0	sk	Tabuľka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	2			0	sk	Dotaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	3			0	sk	SQL príkaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TOGGLE				0	sk	Prepnúť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FOCUSONCLICK				0	sk	Zamerať pri kliknutí				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HIDEINACTIVESELECTION				0	sk	Skryť výber				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISUALEFFECT				0	sk	Štýl				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	1			0	sk	3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	2			0	sk	Ploché				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDERCOLOR				0	sk	Farba orámovania				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	1			0	sk	Vľavo hore				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	2			0	sk	Vľavo na stred				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	3			0	sk	Vľavo dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	4			0	sk	Vpravo hore				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	5			0	sk	Vpravo na stred				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	6			0	sk	Vpravo dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	7			0	sk	Vľavo nad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	8			0	sk	Na stred nad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	9			0	sk	Vpravo nad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	10			0	sk	Vľavo pod				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	11			0	sk	Na stred pod				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	12			0	sk	Vpravo pod				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	13			0	sk	Na stred				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOLINEBREAK				0	sk	Automaticky prispôsobiť text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXTTYPE				0	sk	Typ textu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	1			0	sk	Skryť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	2			0	sk	Zobraziť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XML_DATA_MODEL				0	sk	XML model dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BIND_EXPRESSION				0	sk	Zväzovací výraz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_REQUIRED				0	sk	Požadované				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_BINDING				0	sk	Zdroj položky zoznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_RELEVANT				0	sk	Relevantný				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_READONLY				0	sk	Iba na čítanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CONSTRAINT				0	sk	Vymedzený				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CALCULATION				0	sk	Výpočty				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_DATA_TYPE				0	sk	Dátový typ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_WHITESPACES				0	sk	Medzery				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	1			0	sk	Uchovať				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	2			0	sk	Nahradiť				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	3			0	sk	Skryť všetky súčasti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_PATTERN				0	sk	Vzorka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_LENGTH				0	sk	Dĺžka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_LENGTH				0	sk	Dĺžka (minimálna)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_LENGTH				0	sk	Dĺžka (maximálna)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_TOTAL_DIGITS				0	sk	Číslice (celkom)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_FRACTION_DIGITS				0	sk	Číslice (zlomok)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_INCLUSIVE				0	sk	Max. (vrátane)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_EXCLUSIVE				0	sk	Max. (bez)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_INCLUSIVE				0	sk	Min. (vrátane)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_EXCLUSIVE				0	sk	Min. (bez)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMISSION_ID				0	sk	Odoslanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BINDING_UI_NAME				0	sk	Väzba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTION_TYPE				0	sk	Typ výberu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROOT_DISPLAYED				0	sk	Zobrazená odmocnina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_HANDLES				0	sk	Zobraziť úchytky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_ROOT_HANDLES				0	sk	Zobraziť odmocninové úchytky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITABLE				0	sk	Upravovateľné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INVOKES_STOP_NOT_EDITING				0	sk	Vyvolá zastavenie úpravy uzla				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECORATION				0	sk	S titulným panelom				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NOLABEL				0	sk	Bez popisu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	1			0	sk	Nie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	2			0	sk	Zachovať pomer				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	3			0	sk	Prispôsobiť veľkosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INPUT_REQUIRED				0	sk	Vstup požadovaný				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WRITING_MODE				0	sk	Smer textu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	1			0	sk	Zľava-doprava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	2			0	sk	Sprava-doľava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	3			0	sk	Použiť nastavenia nadriadeného objektu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	1			0	sk	Nikdy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	2			0	sk	Pri zameraní				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	3			0	sk	Vždy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ANCHOR_TYPE				0	sk	Ukotvenie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	1			0	sk	Na odsek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	2			0	sk	Ako znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	3			0	sk	Na stranu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	4			0	sk	K rámcu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	5			0	sk	Na znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	1			0	sk	Na stranu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	2			0	sk	Na bunku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_REGULAR				0	sk	Bežné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD_ITALIC				0	sk	Tučné kurzíva				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_ITALIC				0	sk	Kurzíva				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD				0	sk	Tučné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT_DEFAULT				0	sk	(Východzie)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE	FT_LABEL			0	sk	Napíšte názov nového typu dát:				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE				0	sk	Nový typ dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_CONFIRM_DELETE_DATA_TYPE				0	sk	Chcete zmazať typ dát '#type#' z tohto modelu?\nProsím vezmite na vedomie, že toto ovplyvní všetky ovládacie prvky spojené s týmto typom dát.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PUSHBUTTON				0	sk	Tlačidlo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_RADIOBUTTON				0	sk	Tlačidlo možností				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CHECKBOX				0	sk	Zaškrtávacie políčko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	sk	Popisné pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUPBOX				0	sk	Zoskupenie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_EDIT				0	sk	Textové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	sk	Formátované pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_LISTBOX				0	sk	Pole zoznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_COMBOBOX				0	sk	Combo pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGEBUTTON				0	sk	Obrázkové tlačidlo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_HIDDENCONTROL				0	sk	Skrytý ovládací prvok				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_UNKNOWNCONTROL				0	sk	Ovládací prvok (neznámy typ)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	sk	Ovládacie pole obrázka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FILECONTROL				0	sk	Výber súboru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DATEFIELD				0	sk	Dátumové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_TIMEFIELD				0	sk	Časové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_NUMERICFIELD				0	sk	Číselné pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CURRENCYFIELD				0	sk	Menové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PATTERNFIELD				0	sk	Pole vzorky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DBGRID				0	sk	Ovládací prvok tabuľky 				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_STANDARD				0	sk	Východzie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DEFAULT				0	sk	Všeobecné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DATA				0	sk	Dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	1			0	sk	Nie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	2			0	sk	Áno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_HELP_SECTION_LABEL				0	sk	Pomocník				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_EMBED_IMAGE_PLACEHOLDER				0	sk	<Vložený-obrázok>				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_TEXT_FORMAT				0	sk	Text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	sk	Toto sú ovládacie polia, ktoré môžu byť použité ako polia popiskov pre $control_class$ $control_name$.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	checkbox	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	sk	Žiad~ne priradenie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL				200	sk	Výber popisného poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	string	RID_STR_FORMS				0	sk	Formuláre				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	fixedtext	RID_DLG_TABORDER	FT_CONTROLS			90	sk	Ovládacie prvky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_UP			60	sk	Presunúť nahor				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_DOWN			60	sk	Presunúť dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_AUTO_ORDER			60	sk	Automatické zoraďovanie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	modaldialog	RID_DLG_TABORDER				168	sk	Poradie aktivácie				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_TABLESELECTION	FL_DATA			0	sk	Dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_EXPLANATION			0	sk	Formulár, ku ktorému patria ovládacie prvky, nie je (alebo nie úplne) zviazaný so zdrojom dát.\n\nProsíme, vyberte zdroj dát a tabuľku.\n\n\nUpozorňujeme, že nastavenia urobené na tejto stránke, sa uplatnia hneď po opustení tejto stránky.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_DATASOURCE			0	sk	Zdroj ~dát:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	pushbutton	RID_PAGE_TABLESELECTION	PB_FORMDATASOURCE			14	sk	~...				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_TABLE			0	sk	~Tabuľka / Dotaz:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_TABLESELECTION				0	sk	Dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	FT_DATABASEFIELD_QUEST			0	sk	Chcete uložiť hodnotu v poli databázy?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_YES			0	sk	Á~no, chcem uložiť v nasledujúcom databázovom poli:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_NO			0	sk	N~ie, chcem uložiť len hodnotu z formulára.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD				0	sk	Pole databázy				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FL_FORMSETINGS			0	sk	Formulár				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMDATASOURCELABEL			60	sk	Zdroj dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMCONTENTTYPELABEL			60	sk	Typ obsahu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMTABLELABEL			60	sk	Obsah				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_TABLE				0	sk	Tabuľka				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_QUERY				0	sk	Dotaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_COMMAND				0	sk	SQL príkaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GROUPBOXWIZARD				0	sk	Sprievodca prvkom zoskupenia				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GRIDWIZARD				0	sk	Sprievodca prvkom tabuľky				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_LISTWIZARD_TITLE				0	sk	Sprievodca poľom zoznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZARD_TITLE				0	sk	Sprievodca Combo Boxom				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COULDNOTOPENTABLE				0	sk	Tabuľkové spojenie so zdrojom dát sa nepodarilo uskutočniť.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedline	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FL_FRAME			0	sk	Prvok tabuľky				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_EXISTING_FIELDS			0	sk	Existujúce polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_SELECTED_FIELDS			0	sk	Vybrané polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION				0	sk	Výber poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_DATEPOSTFIX				0	sk	 (Dátum)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_TIMEPOSTFIX				0	sk	 (Čas)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOLABELS			0	sk	Ktorým me~nám chcete priradiť voľbu polí?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOBUTTONS			0	sk	M~ožné polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION				0	sk	Dáta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	FT_DEFAULTSELECTION			0	sk	Má byť jedno pole voľby vybrané ako východzie?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_YES			0	sk	Á~no, nasledujúce:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_NO			0	sk	Žiadne prislúchajúce pole nebude vybrané.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION				0	sk	Východzí výber poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES_EXPL			0	sk	Keď si vyberiete voľbu, skupine volieb bude priradená špecifická hodnota.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES			0	sk	Ktorú ~hodnotu chcete priradiť každej voľbe?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_RADIOBUTTONS			0	sk	M~ožné polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONVALUES				0	sk	Hodnoty polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_NAMEIT			0	sk	Aký ~popis ma byť priradený vašej skupine volieb?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_THATSALL			0	sk	Toto boli všetky informácie potrebné na vytvorenie skupiny volieb.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL				0	sk	Vytvoriť skupinu výberu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	string	RID_STR_GROUPWIZ_DBFIELD				0	sk	Môžete uložiť hodnotu zo skupiny volieb do databázového poľa, alebo ju použiť neskôr.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedline	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FL_FRAME			0	sk	Ovládací prvok				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FT_SELECTTABLE_LABEL			120	sk	Na pravej strane, vidíte všetky popisky zdroja dát formulára.\n\n\nZvoľte tabuľku, z ktorej by mali byť použité dáta ako základ zoznamu:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE				0	sk	Výber tabuľky				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_TABLEFIELDS			0	sk	Existujúce polia				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_DISPLAYEDFIELD			0	sk	Zobraziť pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_COMBOBOX			0	sk	Obsah vybraného poľa bude zobrazený v zozname combo box.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_LISTBOX			0	sk	Obsah vybraného poľa bude zobrazený v poli zoznamu list box, ak sú pripojené polia rovnaké.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD				0	sk	Výber poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_FIELDLINK_DESC			0	sk	Tu môžete vybrať polia s prislúchajúcim obsahom, tak že hodnota zo zobrazovacieho poľa bude zobrazená.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_VALUELISTFIELD			0	sk	Pole z ~hodnotovej tabuľky				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_TABLEFIELD			0	sk	Po~le z tabuľky zoznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK				0	sk	Prepojenie polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZ_DBFIELD				0	sk	Môžete alebo uložiť hodnotu combo boxu do databázového poľa, alebo ju použiť na zobrazenie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_SELECT_ABTYPE			0	sk	Typ adresára				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	sk	Nastavenia pripojenia				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_TABLE_SELECTION			0	sk	Výber tabuľky				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_MANUAL_FIELD_MAPPING			0	sk	Priradenie poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_FINAL_CONFIRM			0	sk	Názov zdroja dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	modaldialog	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT		HID_ABSPILOT		0	sk	Sprievodca zdrojom databázy kontaktov				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FT_TYPE_HINTS			0	sk	%PRODUCTNAME vám umožní pristupovať dátam adresárov, ktoré už na vašom systéme používate. Pre toto bude vytvorený %PRODUCTNAME zdroj dát, v ktorom budú prístupné vaše dáta z adresárov v tabuľkovej forme.\n\nTento sprievodca vám pomôže vytvoriť takýto zdroj dát.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedline	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FL_TYPE			0	sk	Prosím vyberte typ vášho externého adresára:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION			0	sk	Evolution				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_GROUPWISE			0	sk	Groupwise				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_LDAP			0	sk	Evolution LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MORK			0	sk	Mozilla / Netscape				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_THUNDERBIRD			0	sk	Thunderbird				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_KAB			0	sk	Adresár KDE				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MACAB			0	sk	Adresár Mac OS X				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_LDAP			0	sk	LDAP adresár				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOK			0	sk	Outlook adresár				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOKEXPRESS			0	sk	Windows system adresár				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OTHER			0	sk	Ostatné externé zdroje dát				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ADMINEXPLANATION			0	sk	Aby bolo možné nastaviť zdroj dát, sú potrebné ďalšie informácie.\n\nKliknutím na nasledujúce tlačidlo otvoríte ďalšie okno, v ktorom zadáte potrebné informácie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_ADMININVOKATION	PB_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	sk	Nastavenia				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ERROR			0	sk	Nepodarilo sa nadviazať spojenie so zdrojom dát.\nPredtým ako budete pokračovať, skontrolujte prosím nastavenia, alebo (na predchádzajúcej stránke) vyberte iný typ zdroja dát adresy.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION_AB	FL_TOOMUCHTABLES			0	sk	Externý zdroj dát, ktorý ste vybrali obsahuje viac ako jeden adresár.\nVyberte si prosím jeden, s ktorým chcete pracovať:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FIELDMAPPING	FT_FIELDASSIGMENTEXPL			0	sk	Aby ste mohli pripojiť adresy k vašim šablónam, %PRODUCTNAME musí vedieť, aké dáta obsahujú jednotlivé polia.\n\nNapríklad, môžete mať uložené e-mailové adresy v poli nazvanom "email", alebo "E-mail", alebo "EM" - alebo hocijako inak.\n\nKliknite na tlačidlo dole a otvorte ďalšie okno, kde môžete zadať nastavenie pre váš zdroj dát.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FIELDMAPPING	PB_INVOKE_FIELDS_DIALOG			0	sk	Priradenie poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_FINISH_EXPL			0	sk	To boli všetky informácie potrebné na integráciu vašich adries do %PRODUCTNAME.\n\nTeraz iba zadajte meno, pod ktorým chcete zaregistrovať zdroj dát v %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_LOCATION			50	sk	Umiestnenie				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FINAL	PB_BROWSE			50	sk	Prehľadávať...				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	checkbox	RID_PAGE_FINAL	CB_REGISTER_DS			0	sk	Umožniť všetkým modulom %PRODUCTNAME prístup k tomuto adresáru.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_NAME_EXPL			0	sk	Názov adresára				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_DUPLICATENAME			0	sk	Toto meno už bolo pridelené inému zdroju dát. Vzhľadom na to, že zdroje dát musia mať unikátne mená, vyberte iné.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	errorbox	RID_ERR_NEEDTYPESELECTION				0	sk	Vyberte typ knihy adries prosím.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	querybox	RID_QRY_NOTABLES				0	sk	Zdroj dát neobsahuje žiadne tabuľky.\nChcete ho nastaviť ako zdroj dát adries aj napriek tomu?				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_NAME				0	sk	Adresy				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_ADMINDIALOGTITLE				0	sk	Vytvoriť zdroj dát pre adresy				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOCONNECTION				0	sk	Spojenie sa nepodarilo nadviazať.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_PLEASECHECKSETTINGS				0	sk	Skontrolujte nastavenia zdroja dát prosím.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_FIELDDIALOGTITLE				0	sk	Údaje adries - priradenie poľa				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOFIELDSASSIGNED				0	sk	Momentálne nie sú priradené žiadne polia.\nMôžete ich priradiť teraz, ale tak urobiť neskôr v:\n"Súbor - Šablóny - Zdroj adresára..."				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING				0	sk	Kontrolujem...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING_ERR				0	sk	Kontrola aktualizácie zlyhala.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_NO_UPD_FOUND				0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION je v aktuálnej verzii.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_UPD_FOUND				0	sk	Je dostupný %PRODUCTNAME %NEXTVERSION.\n\nInštalovaná verzia je %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.\n\nPoznámka: Pred stiahnutím  aktualizácie sa prosím uistite, že máte dostatočné prístupové práva na jej inštaláciu.\nPravdepodobne bude požadované administrátorské, resp. rootovské heslo.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DLG_TITLE				0	sk	Skontrolovať aktualizácie				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_PAUSE				0	sk	Sťahovanie %PRODUCTNAME %NEXTVERSION prerušené na...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_ERR				0	sk	Sťahovanie %PRODUCTNAME %NEXTVERSION zastavené na				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_WARN				0	sk	Umiestnenie pre sťahovanie je: %DOWNLOAD_PATH.\n\nUmiestnenie pre sťahovanie môžete zmeniť pod Nástroje – Možnosti... - %PRODUCTNAME – Online aktualizácia.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_DESCR				0	sk	%FILE_NAME bol stiahnutý do %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_UNAVAIL				0	sk	Automatické stiahnutie aktualizácie nie je momentálne dostupné.\n\nKliknite na 'Stiahnuť...' pre ručné stiahnutie %PRODUCTNAME %NEXTVERSION z webovej stránky.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOADING				0	sk	SÅ¥ahujem %PRODUCTNAME %NEXTVERSION...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_READY_INSTALL				0	sk	Sťahovanie %PRODUCTNAME %NEXTVERSION ukončené. Pripravený na inštaláciu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_TITLE				0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_DOWNLOAD				0	sk	Určite chcete zrušiť sťahovanie?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_BEGIN_INSTALL				0	sk	Pre inštaláciu musíte zatvoriť %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION . Chcete teraz inštalovaťaktualizáciu?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_NOW				0	sk	I~nštalovať teraz				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_LATER				0	sk	Inšta~lovať neskôr				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_ERROR				0	sk	Nebolo možné spustiť aplikáciu inštalátora, prosím spustite %FILE_NAME in %DOWNLOAD_PATH ručne.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_OVERWRITE_WARNING				0	sk	Súbor s týmto názvom už existuje! Chcete prepísať existujúci súbor?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_WARNING				0	sk	Súbor s názvom '%FILENAME' už existuje v '%DOWNLOAD_PATH'! Chcete pokračovať v sťahovaní alebo zmazať a znovu načítať tento súbor?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_RELOAD				0	sk	Znovu načítať súbor				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_CONTINUE				0	sk	Pokračovať				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_PERCENT				0	sk	%PERCENT%				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_STATUS				0	sk	Stav				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_DESCRIPTION				0	sk	Popis				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CLOSE				0	sk	Zatvoriť				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_DOWNLOAD				0	sk	~Stiahnuť				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_INSTALL				0	sk	~Inštalovať				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_PAUSE				0	sk	~Pauza				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_RESUME				0	sk	Pok~račovať				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CANCEL				0	sk	Zrušiť				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_AVAIL				0	sk	Dostupná aktualizácia %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_AVAIL				0	sk	Kliknite tu pre štart sťahovania.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_NO_DOWN				0	sk	Dostupná aktualizácia %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_NO_DOWN				0	sk	Pre viac informácií kliknite tu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_AUTO_START				0	sk	Dostupná aktualizácia %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_AUTO_START				0	sk	Začína sťahovanie aktualizácie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOADING				0	sk	Prebieha sťahovanie aktualizácie				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_PAUSED				0	sk	Sťahovanie aktualizácie prerušené				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_PAUSED				0	sk	Klikinte tu pre pokračovanie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_ERROR_DOWNLOADING				0	sk	Sťahovanie aktualizácie zastavené				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_ERROR_DOWNLOADING				0	sk	Pre viac informácií kliknite tu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_AVAIL				0	sk	Sťahovanie aktualizácie ukončené				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_AVAIL				0	sk	Kliknite tu pre štart inštalácie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_EXT_UPD_AVAIL				0	sk	Sú dostupné aktualizácie rozšírení				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_EXT_UPD_AVAIL				0	sk	Pre viac informácií kliknite tu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob	Title			0	sk	Skontrolovať akt~ualizácie...				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_IF			0	sk	IF				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CHOSE			0	sk	CHOOSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_AND			0	sk	AND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_OR			0	sk	OR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NOT			0	sk	NOT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NEG			0	sk	NEG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_PI			0	sk	PI				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RANDOM			0	sk	RAND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TRUE			0	sk	TRUE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FALSE			0	sk	FALSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_DATE			0	sk	TODAY				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_TIME			0	sk	NOW				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NO_VALUE			0	sk	NA				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CURRENT			0	sk	CURRENT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_DEG			0	sk	DEGREES				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RAD			0	sk	RADIANS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SIN			0	sk	SIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COS			0	sk	COS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TAN			0	sk	TAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COT			0	sk	COT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_SIN			0	sk	ASIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COS			0	sk	ACOS				20120314 15:13:33

[... 144554 lines stripped ...]


Mime
View raw message