openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1013494 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/product/writer.html
Date Mon, 05 Jun 2017 20:46:18 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Jun 5 20:46:18 2017
New Revision: 1013494

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Jun 5 20:46:18 2017
@@ -1 +1 @@
-1797489
+1797705

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Jun 5 20:46:18 2017
@@ -1 +1 @@
-1797489
+1797705

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html Mon Jun 5 20:46:18 2017
@@ -34,18 +34,16 @@
 }
 h2:hover > .headerlink, h3:hover > .headerlink, h1:hover > .headerlink, h6:hover
> .headerlink, h4:hover > .headerlink, h5:hover > .headerlink, dt:hover > .elementid-permalink
{ visibility: visible }</style>
 <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Click for bigger
version"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Writer" src="/product/pix/writer.png"
/></a></p>
-<p><em>Letting you concentrate on writing your ideas</em></p>
-<p><strong>Writer</strong> has everything you would expect from a modern,
fully equipped word
-processor.</p>
-<p>It is simple enough for a quick memo, yet powerful enough to create complete books
-with contents, diagrams, indexes, etc. You're free to concentrate on your
-ideas while Writer makes them look great.</p>
-<p><em>Wizards</em> take all the hassle out of producing standard documents
such as
-letters, faxes, agendas, minutes, or carrying out more complex tasks such as
-mail merges. Of course, you are also free to create your own templates, or
-<a href="http://templates.openoffice.org" title="Download Apache OpenOffice Templates">download
templates</a> from our Templates repository.</p>
-<p><em>Styles and Formatting</em> puts the power of style sheets into the
hands of every
-user.</p>
+<p><em>Pozwala skupić się na pisaniu twoich pomysłów</em></p>
+<p><strong>Writer</strong> ma wszystko czego spodziewasz się po nowoczesnym,
w pełni wyposażonym
+edytorze tekstu.</p>
+<p>Jest wystarczająco prosty do stworzenia szybkiej notatki, a jednocześnie wystarczająco
potężny
+do stworzenia kompletnej książki z treścią, grafikami, indeksami, itp. Jesteś
wolny, aby skupić
+się na twoich pomysłach, a w międzyczasie Writer sprawi, że będą one znakomicie
wyglądały.</p>
+<p><em>Kreatory</em> wezmą na siebie wszystkie trudności w produkcji
standardowych dokumentów takich jak
+listy, faxy, terminarze, protokoły lub wykonywanie bardziej złożonych zadań takich
jak korespondencja
+seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">ściągniąć je</a> z magazynu
szablonów.</p>
+<p><em>Style i formatowanie</em> dają każdemu użytkownikowi zdolność
do stworzenia stylowych arkuszy.</p>
 <p><em>AutoCorrect dictionary</em> can trap typing mistakes on the fly,

 checking your spelling as you type. Writer can handle the use of different languages in your
 document too.</p>Mime
View raw message