openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1801309 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext
Date Sat, 08 Jul 2017 18:36:12 GMT
Author: mseidel
Date: Sat Jul 8 18:36:12 2017
New Revision: 1801309

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1801309&view=rev
Log:
Polish translation

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext?rev=1801309&r1=1801308&r2=1801309&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext Sat Jul 8 18:36:12 2017
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Apache OpenOffice Calc
+Title:   Apache OpenOffice Calc
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,55 +16,59 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-[![Screendump of Apache OpenOffice Calc](/product/pix/calc.png)](/product/pix/calc-big.png
"Click for bigger version") # {.rfloatimg}
+[![Zrzut ekranu Apache OpenOffice Calc](/product/pix/calc.png)](/product/pix/calc-big.png
"Kliknij aby zobaczyć większą wersję") # {.rfloatimg}
 
-*The solution to storing all your numbers and lists!*
+*Sposób na przechowywanie wszystkich twoich liczb i wykazów!*
 
-**Calc** is the spreadsheet application you've always wanted. Newcomers find it
-intuitive and easy to learn; professional data miners and number crunchers will
-appreciate the comprehensive range of advanced functions.
+**Calc** jest arkuszem kalkulacyjnym którego zawsze chciałeś. Jest intuicyjny i
łatwy
+do nauczenia się dla nowych użytkowników; profesjonalni eksploratorzy danych i osoby
+pracujące z liczbami docenią obszerny zakres zaawansowanych funkcji.
+
+*DataPilot* jest zaawansowaną technologią, która ułatwia ściągać surowe
dane z
+korporacyjnych baz danych; tworzyć tabele krzyżowe; podsumowywać i zamieniać
je
+w konkretne informacje.
+
+*Naturalne formuły językowe* pozwalają ci na tworzenie wzorów używając
słów
+(np. „obroty – koszty”).
+
+*Inteligentny przycisk sumy* automatycznie wstawia funkcje sumy lub sumy
+częściowej, w zależności od kontekstu.
+
+*Kreatory* pokierują cię przez wybór i użycie obszernego zakresu zaawansowanych
+funkcji arkusza kalkulacyjnego, czy umożliwią ci [pobranie szablonów][1] z naszego
+magazynu szablonów, gotowych rozwiązań arkusza kalkulacyjnego.
+
+*Style i formatowanie* ułatwiają zastosowanie elastycznych opcji formatowania
+komórki, włączając w to dowolne rotacje treścią, szablony, tła, obramowania
i wiele
+więcej. Możesz sam zostać ekspertem arkusza kalkulacyjnego dzięki *szablonom*
z
+wbudowanymi funkcjami, pozwalającymi ci skoncentrować się na twojej pracy.
+
+*Menadżer scenariuszy* umożliwia analizę możliwych scenariuszy „co jeśli”
za pomocą
+jednego kliknięcia przycisku – np. porównanie dochodowości dla
+wysokich / średnich / niskich prognoz sprzedaży.
+
+*Narzędzie solver programu* Calc umożliwia rozwiązywanie problemów optymalizacji
+w których optymalna wartość określonej komórki arkusza kalkulacyjnego musi
być
+obliczona na podstawie ograniczeń dostarczonych z innych komórek.
+
+*Obsługa wielu użytkowników* - Zachęca do współpracy na arkuszach kalkulacyjnych.
+Poprzez udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych, inni użytkownicy mogą z łatwością
+dodawać swoje dane do arkusza kalkulacyjnego. Właściciel arkusza kalkulacyjnego
+może następnie z łatwością zintegrować nowe dane kilkoma kliknięciami.
Ta funkcja
+współpracy pomaga unikać konfliktów w edycji.
+
+Zapisuj swoje arkusze kalkulacyjne w formacie OpenDocument, nowym międzynarodowym
+standardzie dla dokumentów biurowych. Ten format bazujący na XML oznacza że nie
+jesteś przywiązany do programu Calc. Możesz mieć dostęp do swojego arkusza
+kalkulacyjnego poprzez którekolwiek oprogramowanie zgodne z OpenDocument.
+
+Możesz swobodnie importować swoje stare arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel, lub
+zapisać swoją pracę w formacie Excel, aby wysłać je do ludzi, którzy używają
produktów
+Microsoftu. Calc jest w stanie odczytać pliki .xlsx stworzone w Microsoft Office 2007
+lub w programie Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.
+
+Jeśli zamierzasz wysłać swoje wyniki to kogoś kto nie posiada zainstalowanego
programu
+do arkuszy kalkulacyjnych, użyj Formatu Dokumentów Przenośnych PDF (.pdf) –
aby to
+zrobić nie potrzeba kupować czy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.
 
-*DataPilot* is an advanced technology that makes it easy to pull in raw data from corporate
-databases; cross-tabulate, summarize, and convert it into meaningful information.
-
-*Natural language formulas* let you create formulas using words (e.g. "sales -
-costs").
-
-*Intelligent Sum Button* inserts a sum function or a subtotal automatically,
-depending on context.
-
-*Wizards* guides you through choosing and using a comprehensive range of
-advanced spreadsheet functions, or [download templates][1] from our Templates
-repository for ready-made spreadsheet solutions.
-
-*Styles and Formatting* makes it easy to apply flexible cell formatting options,
-including freely rotating contents, templates, backgrounds, borders, and many
-more. You can be your own spreadsheet expert thanks to *templates* with built-in
-functions, allowing you to concentrate on your real work.
-
-*Scenario Manager* allows "what if ..." analysis at the touch of a button - e.g.
-compare profitability for high / medium / low sales forecasts.
-
-Calc's *solver* component allows solving optimization problems where the
-optimum value of a particular spreadsheet cell has to be calculated based on
-constraints provided in other cells.
-
-*Multiple users support* - Encourage collaborative work on spreadsheets. 
-By sharing a spreadsheet, other users can easily add their data to the
-spreadsheet. The spreadsheet owner can then easily integrate the new data with a
-few clicks. This collaboration feature helps avoid editing conflicts.
-
-Save your spreadsheets in OpenDocument format, the new international standard
-for office documents. This XML based format means you're not tied in to
-Calc. You can access your spreadsheets from any OpenDocument compliant
-software.
-
-You are free to import your old Microsoft Excel spreadsheets, or save
-your work in Excel format for sending to people who are using Microsoft products.
-Calc is able to read .xlsx files created with Microsoft Office 2007 or
-Microsoft Office 2008 for Mac OS X.
-
-If you want to send your results to someone who doesn't have a spreadsheet application installed,

-then use Portable Document Format (.pdf) - no need to buy or install any extra software.

-
-[1]: http://extensions.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"
+[1]: https://templates.openoffice.org "Ściągnij szablony Apache OpenOffice"Mime
View raw message