openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rob Weir <robw...@apache.org>
Subject Re: Contact message (from Terje Ådland)
Date Mon, 15 Jul 2013 19:51:02 GMT
The help form on the wiki is for reporting issues with the wiki, e.g.,
login problems.  For support questions please review your options
here:

http://www.openoffice.org/support/

Regards,

-Rob

2013/7/15 Terje Ådland <jonjeksel@yahoo.no>:
> Hei!
> Jeg bruker mitt open office org. writer skriveprogram mye, og ang. innstillinger av div.
funksjoner har jeg litt problemer. Hvor skal jeg lete!? Et eksempel: skriver f.eks. ordet
ødemarking. Skriver jeg noe etter ordet øde dukker ødemarking opp, med marking markert
i blått. Dette er høyst irriterende! Hva kan jeg gjøre for å bli kvitt dette problemet!!??
Jeg liker absolutt ikke å bli "overvåket" når jeg skriver!!
> Ville satt stor pris på en tilbakemelding og hjelpe meg ut av dette!
>
> Vennlig hilsen Terje Ådland  Bergen
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
> For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message