openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Terje Ådland <jonjek...@yahoo.no>
Subject Contact message (from Terje Ådland)
Date Mon, 15 Jul 2013 19:13:38 GMT
Hei!
Jeg bruker mitt open office org. writer skriveprogram mye, og ang. innstillinger av div. funksjoner
har jeg litt problemer. Hvor skal jeg lete!? Et eksempel: skriver f.eks. ordet ødemarking.
Skriver jeg noe etter ordet øde dukker ødemarking opp, med marking markert i blått. Dette
er høyst irriterende! Hva kan jeg gjøre for å bli kvitt dette problemet!!?? Jeg liker absolutt
ikke å bli "overvåket" når jeg skriver!!
Ville satt stor pris på en tilbakemelding og hjelpe meg ut av dette!

Vennlig hilsen Terje Ådland  Bergen

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message