openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From geert kamps <g.y.ka...@live.nl>
Subject Reporting broken download link
Date Wed, 05 Nov 2014 09:23:55 GMT
open office org zit niet op onze computer dan geeft hij setup exe uitvoeren weer maar hoe 


 

Verzonden met Windows
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message