openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rory O'Farrell <ofarr...@iol.ie>
Subject Re: Forum
Date Fri, 16 Aug 2019 13:28:42 GMT
On Fri, 16 Aug 2019 13:49:23 +0200
R R <nielet@o2.pl> wrote:

> Witam Państwa. Jestem userem na forum  forum.openoffice.org forum.openoffice.org  zarejestrowałem
się przy użyciu adresu   nielet@o2.pl  Chciałbym zmienić hasło, bo je zapomniałem. Nie
pamiętam jednak pod jakim loginem się zarejestrowałem. Proszę o podanie mi tego na email
z którego się rejestrowałem. Pozdrawiam

No member registered from that email address - just now checked.

-- 
Rory O'Farrell <ofarrwrk@iol.ie>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message