openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From R R <nie...@o2.pl>
Subject Forum
Date Fri, 16 Aug 2019 11:49:23 GMT
Witam Państwa. Jestem userem na forum  forum.openoffice.org forum.openoffice.org  zarejestrowałem
się przy użyciu adresu   nielet@o2.pl  Chciałbym zmienić hasło, bo je zapomniałem. Nie
pamiętam jednak pod jakim loginem się zarejestrowałem. Proszę o podanie mi tego na email
z którego się rejestrowałem. Pozdrawiam

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message