openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Przemko WP <gency...@wp.pl>
Subject Re: Polish translation
Date Wed, 10 Oct 2012 19:54:32 GMT
IN my opinion, Mr Grajda. sending you the not finished files is not a 
good idea. I think I'll send you the files after I'm finished to let you 
verify how did the translation work out.

Moim zdaniem Panie Grzegorzu wysyłanie Panu plików w tym stanie to zły 
pomysł. Dobrym pomysłem będzie natomiast wysłanie Panu plików już 
przetłumaczonych w celu weryfikacji czy dotychczasowe tłumaczenia są 
poprawne i czy mają sens.

W dniu 2012-10-10 21:25, Grzegorz Rajda pisze:
> Hi
>
> I am a old polish OpenOffice user. I can translate the remaining 5% of
> the program. Please send me to m private mail right PO file.
>


Mime
View raw message