openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mehmet demir <...@superposta.com>
Subject Re: About AOO's Turkish language translation...
Date Fri, 10 May 2013 15:37:05 GMT
tolun bey bu işe ben başladım sonra ekibe 2-3 katılacağım
diyenler oldu-güya- sonra bir  iki yazışmalarımıza rağmen bahane ile devam
etmediler. yalnız kalınca bende bıraktım. şimdi 4.0 çevirisi başladı. eski
çeviriler %90 işe yarar ve devamı getirilebilir. ama işin doğrusu 1-2 kişi
ile bende devam etmek istemiyorum. bir çalışma grubu oluşturabilirseniz
arkadaşlarınızla, katkıda bulunmak isterim

Mehmet demir


2013/5/10 Tolun ARDAHANLI <tolun.ardahanli@gmail.com>

> Hi Everyone;
>
> I want to help for Turkish language translation for AOO project. Could you
> please give information about this language translation status. Any word
> will helpfull. thx
>
> Sincerely,
>
> Tolun ARDAHANLI | Computer Engineer | e: tolunardahanli@gmail.com
>
> Yüzyılın Sözü: Bir Yazılım projesinde tüm değişkenleri belirleyen, hizmeti
> almak isteyen firmanın imkanlarıdır.
> Copyright by Tolun ARDAHANLI
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message