openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Zoran Glišović" <glisovic.zo...@gmail.com>
Subject Problem sa konekcijom baze na aplikacije u novom office
Date Tue, 22 Oct 2013 11:26:46 GMT
Poštovani,
Instalacijom najnovije verzie OpenOffice 4.0.1  primetio sam da više ne funkcioniše ili
je poremećen spoj dokumenta u aplikaciji i baze podataka. Vraćanjem na raniju verziju OO,
stvar se odvija normalno.

Srdačan pozdrav!
  
Zoran Glišović
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message