openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Vladislav Stevanovic <stevanovicvladis...@gmail.com>
Subject Re: Problem sa konekcijom baze na aplikacije u novom office
Date Tue, 22 Oct 2013 13:19:39 GMT
Molim Vas da mi date sledeće podatke:
Na kom operativnom sistemu radite, koju verziju OpenOffice-a ste imali, da
li ste instalirali AOO 4.0.0 pre 4.0.1. i koje konekcije za Baze koristite
(ime i verzija, ako se koriste dodatno instalirane aplikacije koje služe
samo za povezivanje OpenOffice sa bazom).
Srdačan pozdrav
Stevanović Vladislav2013/10/22 Zoran Glišović <glisovic.zoran@gmail.com>

> Poštovani,
> Instalacijom najnovije verzie OpenOffice 4.0.1  primetio sam da više ne
> funkcioniše ili je poremećen spoj dokumenta u aplikaciji i baze podataka.
> Vraćanjem na raniju verziju OO, stvar se odvija normalno.
>
> Srdačan pozdrav!
>
> Zoran Glišović

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message