openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From materspei <maters...@o2.pl>
Subject Re: Odp: Re: Polish translation
Date Tue, 30 May 2017 08:41:44 GMT
Hi sorry for those additional signs in my translation, probably  mailbox do something. Anyway
if you get them again i will try to send email from my gmail account.  Here&#39;s translation
of what you&#39;ve send me.  EN: It&#39;s easy to
change to Apache OpenOffice - the software reads all major competitors&#39;
files PL: Z łatwością
przesiądziesz się na Apache OpenOffice – program odczytuje
wszystkie główne pliki konkurencyjnych programów  EN: Wordprocessor PL: Edytor tekstu
 EN: Spreadsheet PL: Arkusz
kalkulacyjny  EN: Presentation
program PL: Program do
tworzenia prezentacji  EN: Vector drawing
tool PL: Program do
tworzenia grafiki wektorowej  EN: Database PL: Baza danych  EN: Mathematical
function creator PL: Kreator funkcji
matematycznych  
        
       
        
         
         Dnia 28 maja 2017 14:01 Matthias Seidel &lt;matthias.seidel@hamburg.de&gt;
napisał(a):
         
         
          Thanks again for translating! 
 
 I put everything online now. However I still need a few more strings: 
 
 EN: It&#39;s easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all 
 major competitors&#39; files 
 PL: 
 
 EN: Wordprocessor 
 PL: 
 
 EN: Spreadsheet 
 PL: 
 
 EN: Presentation program 
 PL: 
 
 EN: Vector drawing tool 
 PL: 
 
 EN: Database 
 PL: 
 
 EN: Mathematical function creator 
 PL: 
 
 Kind regards, Matthias 
 
 
 Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei: 
 
 Hi.   Here&amp;#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org
  1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &amp;#34;Apache OpenOffice 4.1.3
Wydany&amp;#34;  what&amp;#39;s the sentence on english version of your site is it
&amp;#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&amp;#34;? So if i&amp;#39;m correct,
translation in polish should be &amp;#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&amp;#34;
or &amp;#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&amp;#34; Let me know what&amp;#39;s
the sentence on english version of site and if it&amp;#39;s not very well translate to
polish i will send you good translation.   2.&amp;#34;Apache OpenOffice Product Description&amp;#34;
- &amp;#34;Apache OpenOffice opis produktu&amp;#34;   3.&amp;#34;Compatible
with other major office suites, Apache OpenOffice is free to 
 download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&amp;#34;
- &amp;#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache
Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&amp;#34;
, &amp;#34;pobierz go teraz&amp;#34; means &amp;#34;download it now&amp;#34;
   4.&amp;#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for 
    anything from writing a quick letter to producing an entire book.&amp;#34; - &amp;#34;Writer
edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie
całej książki.&amp;#34;   5.&amp;#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet
with all the tools 
    you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports 
    or sizzling graphics.&amp;#34; - &amp;#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny
z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych
w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&amp;#34;   6.&amp;#34;
www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful 
    way to create effective multimedia presentations.&amp;#34; - &amp;#34;Impress
najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&amp;#34;
  7.&amp;#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from 
    simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&amp;#34; - &amp;#34;Draw pozwala
na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&amp;#34;   8.&amp;#34;
www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly. 
    Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within 
    Apache OpenOffice.&amp;#34; - &amp;#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe
operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko
wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&amp;#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you
create 
    mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing 
    your formulas into the equation editor.&amp;#34; - &amp;#34;Math da ci możliwość
stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego
wpisywania wzorów w edytorze równań.&amp;#34;   10.&amp;#34;Why Apache OpenOffice?&amp;#34;
- &amp;#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&amp;#34; or &amp;#34;Dlaczego  Apache
OpenOffice to dobry wybór?&amp;#34;, second translation means something like &amp;#34;Why
apache OpenOfiice is the right choice?&amp;#34;, both polish translation are correct.
  11.&amp;#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&amp;#34; - &amp;#34;Apache
OpenOffice to synonim jakości:&amp;#34;   12.&amp;#34;The  www.openoffice.org
roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature 
  and powerful product&amp;#34; - &amp;#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają
dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&amp;#34; , &amp;#34;korzenie
Apache OpenOffice&amp;#34; means &amp;#34;The roots of Apache OpenOffice&amp;#34;
  13.&amp;#34;Many millions of users&amp;#34; - &amp;#34;Wiele milionów użytkowników&amp;#34;
  14.&amp;#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended
the product&amp;#34; - &amp;#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów
z całego świata&amp;#34; , &amp;#34;niezależnych recenzentów&amp;#34; means
&amp;#34; independent reviewers&amp;#34;   15.&amp;#34;With a fully open development
process, Apache OpenOffice has nothing to 
  hide - the product stands or falls on its reputation&amp;#34; - &amp;#34;Z w pełni
otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje
się lub upada zależąc od swojej reputacji&amp;#34;   16.&amp;#34;Apache OpenOffice
is  easy to use :&amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&amp;#34;
  17.&amp;#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone
who 
  has used a competitive product&amp;#34; - &amp;#34;Program będzie wyglądał
i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego
kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&amp;#34;   18.&amp;#34;Few  www.openoffice.org
language barriers  - if it&amp;#39;s not yet available in your language, 
  the chances are it will be soon&amp;#34; - &amp;#34;Zaledwie kilka barier językowych
- jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&amp;#34;
&amp;#34;barier językowych&amp;#34; means &amp;#34;language barriers&amp;#34;
  19.&amp;#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
 
 happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&amp;#34; - &amp;#34;Apache
Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych
gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&amp;#34;
  20.&amp;#34;Apache OpenOffice is  free software :&amp;#34; - &amp;#34;Apache
OpenOffice jest darmowym programem:&amp;#34;   21.&amp;#34;You may download Apache
OpenOffice completely free of any license fees&amp;#34; - &amp;#34;Możesz pobrać
Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&amp;#34;   22.&amp;#34;Install
it on as many PCs as you like&amp;#34; - &amp;#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości
komputerów&amp;#34;   23.&amp;#34;Use it for any purpose - private, educational,
government and public 
  administration, commercial...&amp;#34; - &amp;#34;Używaj go z do jakiegokolwiek
przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&amp;#34;
  24.&amp;#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees,
etc.&amp;#34; - &amp;#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół,
studentów, pracowników, itd.&amp;#34;   25.&amp;#34;Apache OpenOffice is  standards
compliant: &amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&amp;#34;
  26.&amp;#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS
  www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300) 
  as its native file format.&amp;#34; - &amp;#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania
który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu
pliku.&amp;#34;   27.&amp;#34;Find out more or try it today!&amp;#34; - &amp;#34;Dowiedz
się więcej lub wypróbuj dzisiaj&amp;#34; -   &amp;#34;dowiedz się więcej&amp;#34;
means &amp;#34;find out more&amp;#34; and &amp;#34;wypróbuj dzisiaj&amp;#34;
means &amp;#34;try it today&amp;#34;    28.&amp;#34;Products&amp;#34; (menu
on right with list of OpenOffice programs below)  - &amp;#34;Produkty&amp;#34;   29.&amp;#34;More&amp;#34;
(menu on right) - &amp;#34;Więcej&amp;#34;   30.&amp;#34;Suite&amp;#34;
- &amp;#34;Zestaw&amp;#34;   31.&amp;#34;Reviews&amp;#34; - &amp;#34;Recenzje&amp;#34;
or &amp;#34;Opinie&amp;#34;     
                 
               
                
                 
                 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &amp;lt;matthias.seidel@hamburg.de
napisał(a): 
                 
                 
                 Piotr, Dzien dobry! 
   
 Regarding the homepage: 
 The main and the download page are already done, but if you find 
 something to improve, just drop me a line. 
   
 Several other pages still need to be translated, beginning with: 
 www.openoffice.org www.openoffice.org 
 and the sub-pages. 
   
 For the moment you can send me the translated text, I will then put it 
 online. 
   
 To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here: 
 openoffice.apache.org openoffice.apache.org 
 especially those referring to &amp;#34;Pootle&amp;#34;. 
   
 Kind regards, Matthias 
   
 Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan: 
  
 Dear Open Office Team! 
 I would like to help you in translating your software and website into 
 Polish language. 
   
 Best regards, 
 Peter 
   
 Pozdrawiam, 
 Piotr Iwan 
 *mobile: (48) 603 960 580*

Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message