openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Matthias Seidel <matthias.sei...@hamburg.de>
Subject Re: Odp: Re: Polish translation
Date Sat, 27 May 2017 13:11:44 GMT
Hi,

Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)

You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.

So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
How would you translate that to polish?

I will try to extract your translations for the product page as the mail
displays oddly formatted for me...
Maybe you can send them again?

Kind regards, Matthias


Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
> Hi.  Here&#39;s my translation of page www.openoffice.org www.openoffice.org 
1. I want to ask about this sentence s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;
 what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice
Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache
OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let
me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very
well translate to polish i will send you good translation.  2.&#34;Apache OpenOffice
Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;  3.&#34;Compatible
with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
> download, use, and distribute. www.openoffice.org Download it now , and get:&#34;
- &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open
Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34;
, &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;  4.&#34;
www.openoffice.org Writer a word processor you can use for
>   anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer
edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie
całej książki.&#34;  5.&#34; www.openoffice.org Calc a powerful spreadsheet with
all the tools
>   you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>   or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi
narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach
liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;  6.&#34; www.openoffice.org Impress
 the fastest, most powerful
>   way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy,
najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;
 7.&#34; www.openoffice.org Draw lets you produce everything from
>   simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na
stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;  8.&#34;
www.openoffice.org Base lets you manipulate databases seamlessly.
>   Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>   Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie
bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz
pakietu Apache OpenOffice.&#34;  9. www.openoffice.org Math lets you create
>   mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>   your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość
stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego
wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;  10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34;
- &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego Apache OpenOffice to
dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice
is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.  11.&#34;Apache OpenOffice
is synonymous with quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;
 12.&#34;The www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice go back twenty years, creating
a mature
>  and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu
lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache
OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;  13.&#34;Many
millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;  14.&#34;
www.openoffice.org Independent reviewers around the world have recommended the product&#34;
- &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34;
, &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;
 15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>  hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni
otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje
się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;  16.&#34;Apache OpenOffice is 
easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;  17.&#34;The
software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>  has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał
się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto
korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;  18.&#34;Few www.openoffice.org
language barriers - if it&#39;s not yet available in your language,
>  the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych
- jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier
językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;  19.&#34;Apache OpenOffice
is supported by a global community of friendly volunteers, 
> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache
Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych
gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;
 20.&#34;Apache OpenOffice is free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice
jest darmowym programem:&#34;  21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely
free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie
za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;  22.&#34;Install it on as many PCs
as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;  23.&#34;Use
it for any purpose - private, educational, government and public
>  administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia
- prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;
 24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34;
- &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników,
itd.&#34;  25.&#34;Apache OpenOffice is standards compliant: &#34; - &#34;Apache
OpenOffice jest zgodny z normami&#34;  26.&#34;The first software package in the
world to use www.oasis-open.org OASIS  www.oasis-open.org OpenDocument Format (ISO/IEC
26300)
>  as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania
który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu
pliku.&#34;  27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się
więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -  &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find
out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;
  28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below) -
&#34;Produkty&#34;  29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;
 30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;  31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34;
or &#34;Opinie&#34;  
>         
>        
>        
>         
>          Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;matthias.seidel@hamburg.de&gt;
napisał(a):
>         
>         
>          Hi Piotr, Dzien dobry! 
>  
> Regarding the homepage: 
> The main and the download page are already done, but if you find 
> something to improve, just drop me a line. 
>  
> Several other pages still need to be translated, beginning with: 
> www.openoffice.org www.openoffice.org 
> and the sub-pages. 
>  
> For the moment you can send me the translated text, I will then put it 
> online. 
>  
> To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here: 
> openoffice.apache.org openoffice.apache.org 
> especially those referring to &#34;Pootle&#34;. 
>  
> Kind regards, Matthias 
>  
> Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan: 
> 
> Dear Open Office Team! 
> I would like to help you in translating your software and website into 
> Polish language. 
>  
> Best regards, 
> Peter 
>  
> Pozdrawiam, 
> Piotr Iwan 
> *mobile: (48) 603 960 580*
>Mime
View raw message