openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Matthias Seidel <matthias.sei...@hamburg.de>
Subject Re: Odp: Re: Polish translation
Date Sun, 28 May 2017 12:00:52 GMT
Thanks again for translating!

I put everything online now. However I still need a few more strings:

EN: It's easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all
major competitors' files
PL:

EN: Wordprocessor
PL:

EN: Spreadsheet
PL:

EN: Presentation program
PL:

EN: Vector drawing tool
PL:

EN: Database
PL:

EN: Mathematical function creator
PL:

Kind regards, Matthias


Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
> Hi.  Here&#39;s my translation of page www.openoffice.org www.openoffice.org 
1. I want to ask about this sentence s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;
 what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice
Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache
OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let
me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very
well translate to polish i will send you good translation.  2.&#34;Apache OpenOffice
Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;  3.&#34;Compatible
with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
> download, use, and distribute. www.openoffice.org Download it now , and get:&#34;
- &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open
Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34;
, &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;  4.&#34;
www.openoffice.org Writer a word processor you can use for
>   anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer
edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie
całej książki.&#34;  5.&#34; www.openoffice.org Calc a powerful spreadsheet with
all the tools
>   you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>   or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi
narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach
liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;  6.&#34; www.openoffice.org Impress
 the fastest, most powerful
>   way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy,
najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;
 7.&#34; www.openoffice.org Draw lets you produce everything from
>   simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na
stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;  8.&#34;
www.openoffice.org Base lets you manipulate databases seamlessly.
>   Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>   Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie
bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz
pakietu Apache OpenOffice.&#34;  9. www.openoffice.org Math lets you create
>   mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>   your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość
stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego
wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;  10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34;
- &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego Apache OpenOffice to
dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice
is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.  11.&#34;Apache OpenOffice
is synonymous with quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;
 12.&#34;The www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice go back twenty years, creating
a mature
>  and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu
lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache
OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;  13.&#34;Many
millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;  14.&#34;
www.openoffice.org Independent reviewers around the world have recommended the product&#34;
- &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34;
, &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;
 15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>  hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni
otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje
się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;  16.&#34;Apache OpenOffice is 
easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;  17.&#34;The
software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>  has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał
się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto
korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;  18.&#34;Few www.openoffice.org
language barriers - if it&#39;s not yet available in your language,
>  the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych
- jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier
językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;  19.&#34;Apache OpenOffice
is supported by a global community of friendly volunteers, 
> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache
Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych
gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;
 20.&#34;Apache OpenOffice is free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice
jest darmowym programem:&#34;  21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely
free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie
za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;  22.&#34;Install it on as many PCs
as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;  23.&#34;Use
it for any purpose - private, educational, government and public
>  administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia
- prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;
 24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34;
- &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników,
itd.&#34;  25.&#34;Apache OpenOffice is standards compliant: &#34; - &#34;Apache
OpenOffice jest zgodny z normami&#34;  26.&#34;The first software package in the
world to use www.oasis-open.org OASIS  www.oasis-open.org OpenDocument Format (ISO/IEC
26300)
>  as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania
który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu
pliku.&#34;  27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się
więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -  &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find
out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;
  28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below) -
&#34;Produkty&#34;  29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;
 30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;  31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34;
or &#34;Opinie&#34;  
>         
>        
>        
>         
>          Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;matthias.seidel@hamburg.de&gt;
napisał(a):
>         
>         
>          Hi Piotr, Dzien dobry! 
>  
> Regarding the homepage: 
> The main and the download page are already done, but if you find 
> something to improve, just drop me a line. 
>  
> Several other pages still need to be translated, beginning with: 
> www.openoffice.org www.openoffice.org 
> and the sub-pages. 
>  
> For the moment you can send me the translated text, I will then put it 
> online. 
>  
> To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here: 
> openoffice.apache.org openoffice.apache.org 
> especially those referring to &#34;Pootle&#34;. 
>  
> Kind regards, Matthias 
>  
> Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan: 
> 
> Dear Open Office Team! 
> I would like to help you in translating your software and website into 
> Polish language. 
>  
> Best regards, 
> Peter 
>  
> Pozdrawiam, 
> Piotr Iwan 
> *mobile: (48) 603 960 580*
>Mime
View raw message