openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Pp <maters...@o2.pl>
Subject Re: Odp: Re: Polish translation
Date Mon, 29 May 2017 05:56:13 GMT
No problem i will send this email again tomorrow , because today I don't have access to internet.

Wysłane z telefonu Sony Ericsson Xperia arc

Użytkownik Matthias Seidel <matthias.seidel@hamburg.de> napisał:

>Hi,
>
>Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)
>
>You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.
>
>So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
>Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
>How would you translate that to polish?
>
>I will try to extract your translations for the product page as the mail
>displays oddly formatted for me...
>Maybe you can send them again?
>
>Kind regards, Matthias
>
>
>Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
>> Hi.  Here&#39;s my translation of page www.openoffice.org www.openoffice.org
 1. I want to ask about this sentence s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;
 what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice
Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache
OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let
me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very
well translate to polish i will send you good translation.  2.&#34;Apache OpenOffice
Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;  3.&#34;Compatible
with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
>> download, use, and distribute. www.openoffice.org Download it now , and get:&#34;
- &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open
Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34;
, &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;  4.&#34;
www.openoffice.org Writer a word processor you can use for
>>   anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; -
&#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego
listu po stworzenie całej książki.&#34;  5.&#34; www.openoffice.org Calc a powerful
spreadsheet with all the tools
>>   you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>>   or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny
z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych
w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;  6.&#34; www.openoffice.org
Impress the fastest, most powerful
>>   way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress
najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;
 7.&#34; www.openoffice.org Draw lets you produce everything from
>>   simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala
na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;  8.&#34;
www.openoffice.org Base lets you manipulate databases seamlessly.
>>   Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>>   Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie
bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz
pakietu Apache OpenOffice.&#34;  9. www.openoffice.org Math lets you create
>>   mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>>   your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość
stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego
wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;  10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34;
- &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego Apache OpenOffice to
dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice
is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.  11.&#34;Apache OpenOffice
is synonymous with quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;
 12.&#34;The www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice go back twenty years, creating
a mature
>>  and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu
lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache
OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;  13.&#34;Many
millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;  14.&#34;
www.openoffice.org Independent reviewers around the world have recommended the product&#34;
- &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34;
, &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;
 15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>>  hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni
otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje
się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;  16.&#34;Apache OpenOffice is 
easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;  17.&#34;The
software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>>  has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i
wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego
kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;  18.&#34;Few www.openoffice.org
language barriers - if it&#39;s not yet available in your language,
>>  the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych
- jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier
językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;  19.&#34;Apache OpenOffice
is supported by a global community of friendly volunteers, 
>> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache
Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych
gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;
 20.&#34;Apache OpenOffice is free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice
jest darmowym programem:&#34;  21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely
free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie
za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;  22.&#34;Install it on as many PCs
as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;  23.&#34;Use
it for any purpose - private, educational, government and public
>>  administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek
przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;
 24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34;
- &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników,
itd.&#34;  25.&#34;Apache OpenOffice is standards compliant: &#34; - &#34;Apache
OpenOffice jest zgodny z normami&#34;  26.&#34;The first software package in the
world to use www.oasis-open.org OASIS  www.oasis-open.org OpenDocument Format (ISO/IEC
26300)
>>  as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania
który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu
pliku.&#34;  27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się
więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -  &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find
out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;
  28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below) -
&#34;Produkty&#34;  29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;
 30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;  31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34;
or &#34;Opinie&#34;  
>>         
>>        
>>        
>>         
>>          Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;matthias.seidel@hamburg.de&gt;
napisał(a):
>>         
>>         
>>          Hi Piotr, Dzien dobry! 
>>  
>> Regarding the homepage: 
>> The main and the download page are already done, but if you find 
>> something to improve, just drop me a line. 
>>  
>> Several other pages still need to be translated, beginning with: 
>> www.openoffice.org www.openoffice.org 
>> and the sub-pages. 
>>  
>> For the moment you can send me the translated text, I will then put it 
>> online. 
>>  
>> To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here: 
>> openoffice.apache.org openoffice.apache.org 
>> especially those referring to &#34;Pootle&#34;. 
>>  
>> Kind regards, Matthias 
>>  
>> Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan: 
>> 
>> Dear Open Office Team! 
>> I would like to help you in translating your software and website into 
>> Polish language. 
>>  
>> Best regards, 
>> Peter 
>>  
>> Pozdrawiam, 
>> Piotr Iwan 
>> *mobile: (48) 603 960 580*
>>
>
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: l10n-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: l10n-help@openoffice.apache.org

Mime
View raw message