openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Matthias Seidel <matthias.sei...@hamburg.de>
Subject Re: Translation of page https://www.openoffice.org/pl/product/writer.html to polish language.
Date Mon, 05 Jun 2017 20:06:54 GMT
Hi Adrian,

Thank you for the new translation!

You can use my personal mail address. No need to send it to the list...

Kind regards,

Matthias


Am 05.06.2017 um 13:30 schrieb Adrian Pięta:
> Hi.
> It's my new gmail address, my old one was materspei@o2.pl
> <mailto:materspei@o2.pl>.
> Question, should i write to you on email address
> matthias.seidel@hamburg.de <mailto:matthias.seidel@hamburg.de> or to
> email address l10n@openoffice.apache.org
> <mailto:l10n@openoffice.apache.org>?
>
> ENG:Letting you concentrate on writing your ideas
> PL:Pozwala skupić się na pisaniu twoich pomysłów
>
> ENG:Writer has everything you would expect from a modern, fully
> equipped word processor.
> PL:Writer ma wszystko czego spodziewasz się po nowoczesnym, w pełni
> wyposażonym edytorze tekstu.
>
> ENG:It is simple enough for a quick memo, yet powerful enough to
> create complete books with contents,
> diagrams, indexes, etc. You're free to concentrate on your ideas while
> Writer makes them look great.
> PL:Jest wystarczająco prosty do stworzenia szybkiej notatki, a
> jednocześnie wystarczająco potężny do stworzenia
> kompletnej książki z treścią, grafikami, indeksami, itp. JEsteś wolny,
> aby skupić się na twoich
> pomysłach, a w międzyczasie Writer sprawi, że będą one znakomicie
> wyglądały.
>
> ENG:Wizards take all the hassle out of producing standard documents
> such as letters, faxes, agendas, minutes,
>  or carrying out more complex tasks such as mail merges. Of course,
> you are also free to create your
>  own templates, or download templates from our Templates repository.
> PL:Kreatory wezmą na siebie wszystkie trudności w produkcji
> standardowych dokumentów takich jak listy,
> faxy, terminarze, protokoły lub wykonywanie bardziej złożonych zadań
> takich jak korespondencja seryjna.
> Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub ściągniąć je z
> magazynu szablonów.
>
> "ściągnąć je" means "download templates"
>
> ENG:Styles and Formatting puts the power of style sheets into the
> hands of every user.
> PL:Style i formatowanie dają każdemu użytkownikowi zdolność do
> stworzenia stylowych arkuszy.
>
> ENG:AutoCorrect dictionary can trap typing mistakes on the fly,
> checking your spelling as you type.
>  Writer can handle the use of different languages in your document too.
> PL:Słownik autokrekcyjny potrafi na bieżąco wyłapywać błedy w pisowni,
> sprawdzając twoją pisownie w czasie
> gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w twoim
> dokumencie.
>
> ENG:AutoComplete reduces typing effort, it will suggest common words
> and phrases to complete what you are typing.
> PL:Autouzupełnianie zmniejsza wysiłek przy pisaniu, zasugeruje typowe
> słowa i zwroty, aby dokończyć to co piszesz.
>
> ENG:Text frames and linking give you the power to tackle desktop
> publishing tasks for newsletters,
>  flyers, etc. laid out exactly the way you want them to be.
> PL:Ramki tekstowe i linkowanie dają ci zdolność do zajęcia się
> zadaniami związanymi z "publikowaniem zza biurka"
> do newsletterów, ulotek, itp., przygotujesz je dokładnie tak jak chcesz.
>
> ENG:Table of Contents & References - Increase the usefulness of your
> long, complex documents by generating
>  a table of contents or indexing terms, bibliographical references,
> illustrations, tables, and other objects.
> PL:Spis treści i odnośniki - Zwiekszją przydatnosć twoich długich,
> złożonych dokumentów generując spis treści
> bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne
> obiekty.
>
> ENG:Multi-page display - Writer can also display multiple pages while
> you edit -
> ideal for complex documents. Works well with large and multiple monitors.
> PL:Widok wielostronicowy - Writer potrafi także wyświetlić wiele stron
> podczas edycji. Współpracuje dobrze z wielkimi zestawami
> wielomonitorowymi.
>
> ENG:Notes - The notes feature displays notes and comments on the side
> of the document.
> This makes notes a lot easier to read. In addition, notes from
> different users are displayed
> in different colors together with the editing date and time.
> PL:Notatki - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze z boku
> dokumentu. To sprawia,że notaki
> są łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notaki od innych użytkowników
> są wyświetlane w innym kolorze
> razem z datą i czasem ich edycji.
>
> ENG:HTML, PDF, MediaWiki formats - Make your documents freely
> available with Writer's HTML
> export to the web, or export in MediaWiki format for publishing to wikis.
> Publish in Portable Document Format (.pdf) to guarantee that what you
> write is what
> your reader sees. The PDF export feature in Apache OpenOffice provides
> a huge set
> of formatting and security options; so that PDF files can be
> customized for many
> different scenarios, including ISO standard PDF/A files.
> PL:Formaty HTML, PDF, MediaWiki - Uczyń swoje dokumenty ogólnie
> dostępne z formatem HTML Writera,
> przenieś je do internetu lub wyślij je w formacie MediaWiki aby
> opublikować je w wikipedii.
> Opublikuj je formacie dokumentu przenośnego (.pdf) żeby zagwarantować
> że to co piszesz będzie tym
> co zobaczy czytający. Funkcja publikowania w PDF w Apache OpenOffice
> zapewnia ogromny zestaw
> opcji formatowania i zabezpieczania, dlatego pliki PDF mogą być
> dostosowane do wielu
> różnych przypadków, włączając w to pliki PDF/A w standardzie ISO.
>
> ENG:.odt Standard - Save your documents in OpenDocument format, the
> new international standard
> for office documents. This XML based format means you're not tied in
> to Writer. You can access
> your documents from any OpenDocument compliant software.
> PL:Standard .odt - Zapisuj swoje dokumenty w formacie OpenOffice, jest
> to nowy międzynarodowy
> standard dla dokumentów biurowych. Ten format bazujący na formacie
> XML, oznacza, że nie jesteś przywiązany tylko
> do programu Writer. Możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów z
> któregokolwiek kompatybilnego programu
> OpenOffice.
>
> ENG:.docx & .doc support - Writer can of course read all your older
> Microsoft Word documents,
> or save your work in Microsoft Word format for sending to people who
> are still using Microsoft
> products. Writer can also open .docx files created with Microsoft
> Office 2007 or Microsoft Office 2008
> for Mac OS X.
> PL:Wsparcie formatów .docx i .doc - Writer oczywiście może odczytać
> wszystkie twoje stare dokumenty
> stworzone w Microsoft Word, może też zapisać twoją pracę w formacie
> Microsoft Word, abyś mógł je przesłać
> ludziom, którzy nadal używają produktów Microsoftu. Writer może także
> otwierać pliki .docx stworzone w
> Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.
>


Mime
View raw message