roller-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From snoopd...@apache.org
Subject svn commit: r649850 [2/2] - /roller/trunk/apps/weblogger/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_sl.properties
Date Sat, 19 Apr 2008 21:11:30 GMT

Modified: roller/trunk/apps/weblogger/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_sl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_sl.properties?rev=649850&r1=649849&r2=649850&view=diff
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_sl.properties (original)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_sl.properties Sat Apr 19 14:11:29 2008
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+\uFEFF# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 # contributor license agreements. The ASF licenses this file to You
 # under the Apache License, Version 2.0 (the ""License"")= you may not"
 # use this file except in compliance with the License.
@@ -15,13 +15,13 @@
 # directory of this distribution.
 #bug 1009-planetConfig.numSubscrtions
 # Slovenian messages for Roller ver 4.0 Created by Boris Milikic (see at winsum.ws/roller, boris@winsum.ws) 25.aug. may 2007  Roller ver. 4.0 Modified by Boris Milikic (see at winsum.ws/roller, boris@winsum.ws) 3. sep. 2007
-application.none=Ni\ufffd
+application.none=Ni\u010D
 application.cancel=Prekini
 application.done=Prekini
 application.yes=Da
 application.no=Ne
 application.true=Pravilno
-application.false=Napa\ufffdno
+application.false=Napa\u010Dno
 
 # ------------------------------------------------------------- BookmarkForm.jsp
 
@@ -32,20 +32,34 @@
 bookmarkForm.edit.subtitle=Urejanje zaznamka v imeniku [{0}]
 
 bookmarkForm.popravi.title=Popravi Zaznamek
-bookmarkForm.popravi.subtitle=Popravi polja in ponovno po\ufffdlji
+bookmarkForm.popravi.subtitle=Popravi polja in ponovno po\u0161lji
 
 bookmarkForm.cancel=Prekini
 bookmarkForm.description=Opis
 bookmarkForm.folder=Imenik Zaznamka
-bookmarkForm.image=Slika URL
+bookmarkForm.image=URL Slike
 bookmarkForm.name=Ime
 bookmarkForm.priority=Zaporedje Sortiranja
-bookmarkForm.rssUrl=URL naslov za Kanal Novic
+bookmarkForm.rssUrl=URL naslova Kanala Novic
 bookmarkForm.save=Shrani
 bookmarkForm.url=Zaznamek URL
-bookmarkForm.weight=Prika\ufffdi Ute\ufffd
+bookmarkForm.weight=Prika\u017Ei Ute\u017E
+
+bookmarkForm.error.invalidURL=Nepravilen URL: {0}
+
+# errors from validation
+Bookmark.error.nameNull=Polje za ime je zahtevano
+Bookmark.error.nameSize=Ime ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+Bookmark.error.descriptionSize=Opis ne more biti dalj\u0161i od 255 znakov
+Bookmark.error.urlNull=Polje za URL je zahtevano
+Bookmark.error.urlBad=Vneseni url ni pravilen
+Bookmark.error.weightNull=Polje za ute\u017E je zahtevano
+Bookmark.error.weightNotInt=Ute\u017E mora biti veljavno celo \u0161tevilo
+Bookmark.error.priorityNull=Polje za prednost je zahtevano
+Bookmark.error.priorityNotInt=Prednost mora biti veljavno celo \u0161tevilo
+Bookmark.error.imageBad=Vneseni url za sliko ni pravilen
+Bookmark.error.feedUrlBad=Vne\u0161eni url za kanal ni pravilen
 
-bookmarkForm.error.invalidURL=Invalid URL: {0}
 
 # ----------------------------------------------------------- BookmarksForm.jsp
 
@@ -54,26 +68,27 @@
 bookmarksForm.folderTitle=Imenik Zaznamkov [{0}]
 
 bookmarksForm.rootPrompt=\
-To je va\ufffd najvi\ufffdji imenik zaznamkov. \
-Zaznamki, ki jih hranite tukaj, se bodo prikazali v sekciji blogroll va\ufffdega bloga \
+To je va\u0161 najvi\u0161ji imenik zaznamkov. \
+Zaznamki, ki jih hranite tukaj, se bodo prikazali v sekciji blogroll va\u0161ega bloga \
 (pod domnevo, da uporabljate eno izmed prednastavjenih tem). Tukaj lahko kreirate \
-imenik zaznamkov, toda dodati morate odgovarjajo\ufffdi makro za prikaz zaznamka va\ufffdi \
-prednastavljeni \ufffdabloni, \ufffde \ufffdelite prikaz njihove vsebine.
+imenik zaznamkov, toda dodati morate odgovarjajo\u010Di makro za prikaz zaznamka va\u0161i \
+prednastavljeni \u0161abloni, \u010De \u017Eelite prikaz njihove vsebine.
 bookmarksForm.folderPrompt=\
 To je zaznamek. Zaznamek lahko dodate tukaj ali v imeniku zaznamkov \
-, toda v va\ufffdem blogu bodo prikazani \ufffdele, ko bo dodan odgovarjajo\ufffdi \
-makro za prikaz zaznamka v va\ufffdi \ufffdabloni za weblog.
+, toda v va\u0161em blogu bodo prikazani \u0161ele, ko bo dodan odgovarjajo\u010Di \
+makro za prikaz zaznamka v va\u0161i \u0161abloni za weblog.
 
 bookmarksForm.subtitle=Urejanje zaznamkov v weblog-u <span>{0}</span>
 
 bookmarksForm.addBookmark=Dodaj Zaznamek
 bookmarksForm.addFolder=Dodaj Imenik Zaznamka
 bookmarksForm.checkAll=Izberi Vse
-bookmarksForm.checkNone=Ni\ufffdesar ne Izberi
-bookmarksForm.delete=Izbri\ufffdi izbrano
-bookmarksForm.delete.confirm=Izbri\ufffdem izbrane zaznamke?
+bookmarksForm.checkNone=Ni\u010Desar ne Izberi
+bookmarksForm.delete=Izbri\u0161i izbrano
+bookmarksForm.delete.confirm=Izbri\u0161em izbrane zaznamke?
 bookmarksForm.description=Opis
 bookmarksForm.folder=Imenik Zaznamka
+bookmarksForm.priority=Priority
 bookmarksForm.edit=urejanje
 bookmarksForm.edit.tip=Klikni za urejanje tega imenika ali zaznamka
 bookmarksForm.move=Premakni izbrano
@@ -83,7 +98,7 @@
 bookmarksForm.visitLink=Obisk
 bookmarksForm.visitLink.tip=Klikni za obisk strani
 
-bookmarksForm.warn.notMoving=Ni mogo\ufffde premakniti nadrejenega imenika [{0}] v enega od njegovih \
+bookmarksForm.warn.notMoving=Ni mogo\u010De premakniti nadrejenega imenika [{0}] v enega od njegovih \
 podrejenih
 bookmarksForm.error.move=Napaka pri premikanju, premik nadrejenega v podrejenega ni dovoljen
 bookmarksForm.importBookmarks=Uvoz zaznamkov z OPML
@@ -91,12 +106,12 @@
 # --------------------------------------------------------- Bookmarks import.jsp
 
 bookmarksImport.title=Uvoz OPML Zaznamkov
-bookmarksImport.subtitle=Uvoz zaznamkov v weblog <span>{0}</span> s pomo\ufffdjo OPML
-bookmarksImport.prompt=Uvoz standardne OPML datoteke v va\ufffdo zbirko zaznamkov. \
-Zaznamki bodo uvo\ufffdeni v nov imenik zaznamkov z imenom \
-uvoz-[timestamp]. Potem jih bo mogo\ufffde urejati in premakniti v \
-druge imenike zaznamkov, \ufffde boste \ufffdeleli.
-bookmarksImport.imported=OPML Zaznamki Uvo\ufffdeni v imenik [{0}]
+bookmarksImport.subtitle=Uvoz zaznamkov v weblog <span>{0}</span> s pomo\u010Djo OPML
+bookmarksImport.prompt=Uvoz standardne OPML datoteke v va\u0161o zbirko zaznamkov. \
+Zaznamki bodo uvo\u017Eeni v nov imenik zaznamkov z imenom \
+uvoz-[timestamp]. Potem jih bo mogo\u010De urejati in premakniti v \
+druge imenike zaznamkov, \u010De boste \u017Eeleli.
+bookmarksImport.imported=OPML Zaznamki Uvo\u017Eeni v imenik [{0}]
 bookmarksImport.error=Napaka pri uvozu zaznamkov: {0}
 bookmarksImport.import=Uvoz
 
@@ -104,15 +119,15 @@
 
 cacheInfo.title=Informacija o Predpomnilniku
 cacheInfo.subtitle=Pregled statistike predpomnilnika
-cacheInfo.prompt=Ta stran omogo\ufffda pregled podatkov glede dogajanja v \
+cacheInfo.prompt=Ta stran omogo\u010Da pregled podatkov glede dogajanja v \
 sistemskem predpomnilniku.
-cacheInfo.clear=Po\ufffdisti
+cacheInfo.clear=Po\u010Disti
 
 # -------------------------------------------------------------------- Calendars
 
 calendar.summary=Koledar Archiviranih Blog-ov
 calendar.prev=Predhodni
-calendar.today=Dana\ufffdnji
+calendar.today=Dana\u0161nji
 calendar.next=Naslednji
 
 # ------------------------------------------------------------- CategoryForm.jsp
@@ -132,7 +147,14 @@
 categoryForm.save=Shrani
 categoryForm.cancel=Prekini
 
-categoryForm.error.duplicateName=Ime kategorije '{0}' je \ufffde v uporabi, izbarati morate drugo
+categoryForm.error.duplicateName=Ime kategorije '{0}' je \u017Ee v uporabi, izbarati morate drugo
+
+# errors from validation
+Category.error.nameNull=Polje za ime je zahtevano
+Category.error.nameSize=Ime ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+Category.error.descriptionSize=Opis ne more biti dalj\u0161i od 255 znakov
+Category.error.imageBad=Vneseni url za sliko ni pravilen
+
 
 # ----------------------------------------------------------- CategoriesForm.jsp
 
@@ -143,18 +165,18 @@
 categoriesForm.root=korenski
 categoriesForm.rootTitle=Kategorije
 categoriesForm.rootPrompt=\
-To so va\ufffde weblog kategorije na najvi\ufffdjem nivoju. \
-Kategorije lahko uporabite za organizacijo va\ufffdih weblog vnosov v va\ufffde \ufffditalce in tako lahko \
-izbirate lo\ufffdene kanale Novic za vsako va\ufffdo kategorijo. \
-Lahko tudi definirate podkategorije, toda ve\ufffdina makrojev Roller-ja prika\ufffde \
+To so va\u0161e weblog kategorije na najvi\u0161jem nivoju. \
+Kategorije lahko uporabite za organizacijo va\u0161ih weblog vnosov v va\u0161e \u010Ditalce in tako lahko \
+izbirate lo\u010Dene kanale Novic za vsako va\u0161o kategorijo. \
+Lahko tudi definirate podkategorije, toda ve\u010Dina makrojev Roller-ja prika\u017Ee \
 samo kategorije na vrhnjem nivoju.
 categoriesForm.categoryPrompt=\
-Tukaj lahko dodajate pod-kategorije, vendar ve\ufffdina Roller-jevih makrojev prika\ufffde \
+Tukaj lahko dodajate pod-kategorije, vendar ve\u010Dina Roller-jevih makrojev prika\u017Ee \
 samo kategorije na vrhnjem nivoju.
 categoriesForm.addCategory=Dodaj Kategorijo
 categoriesForm.checkAll=Potrdi Vse
-categoriesForm.checkNone=Ni\ufffd ne Potrdi 
-categoriesForm.delete=Izbri\ufffdi
+categoriesForm.checkNone=Ni\u010D ne Potrdi 
+categoriesForm.delete=Izbri\u0161i
 categoriesForm.move=Premakni
 categoriesForm.move.confirm=Premakni izbrane kategorije?
 categoriesForm.path=Pot
@@ -175,14 +197,14 @@
 categoryDeleteOK.moveToWhere=Premik vsebine v drugo kategorijo:
 categoryDeleteOK.noEntriesInCat=V tej kategoriji ni weblog vnosov, \
 OK za izbris.
-categoryDeleteOK.areYouSure=Ali ste prepri\ufffdani, da \ufffdelite izbrisati to weblog kategorijo?
+categoryDeleteOK.areYouSure=Ali ste prepri\u010Dani, da \u017Eelite izbrisati to weblog kategorijo?
 
 # ----------------------------------------------------------------- comments.jsp
 
 comments.title=Komentar
-comments.header=Po\ufffdlji komentar
+comments.header=Po\u0161lji komentar
 comments.name=Ime:
-comments.email=E-po\ufffdtni naslov:
+comments.email=E-po\u0161tni naslov:
 comments.url=URL:
 comments.rememberInfo=Zapomni si Informacijo?
 comments.header2=Komentarji:
@@ -190,27 +212,27 @@
 comments.htmldisabled=NI dovoljeno
 comments.htmlenabled=Dovoljeno
 comments.preview=PREDOGLED
-comments.post=PO\ufffdLJI
+comments.post=PO\u0160LJI
 comments.cancel=PREKINI
 comments.please=Prosim, vnesite komentar.
-comments.disabled=Komentarji so zaklju\ufffdeni za ta vnos.
+comments.disabled=Komentarji so zaklju\u010Deni za ta vnos.
 
-comments.mathAuthenticatorQuestion=Prosim odgovorite na to enostavno matemati\ufffdno vpra\ufffdanje
+comments.mathAuthenticatorQuestion=Prosim odgovorite na to enostavno matemati\u010Dno vpra\u0161anje
 error.commentAuthFailed=Avtentikacija Komentarja zavrnjena!
 
 # -------------------------------------------------------- comment validators
 
-comment.validator.excessLinksName=Prekora\ufffdene Povezave Validator-ja Komentarja
-comment.validator.excessLinksMessage=Komentar ima ve\ufffd kot {0} povezav
+comment.validator.excessLinksName=Prekora\u010Dene Povezave Validator-ja Komentarja
+comment.validator.excessLinksMessage=Komentar ima ve\u010D kot {0} povezav
 
-comment.validator.excessSizeName=Prekora\ufffdena Velikost Validatorja Komentarja
-comment.validator.excessSizeMessage=Komentar ima ve\ufffd kot {0} znakov
+comment.validator.excessSizeName=Prekora\u010Dena Velikost Validatorja Komentarja
+comment.validator.excessSizeMessage=Komentar ima ve\u010D kot {0} znakov
 
-comment.validator.blacklistName=\ufffdrna lista Validatorja Komentarjev
-comment.validator.blacklistMessage=Komentar vsebuje besede s \ufffdrne liste (prezrte besede)
+comment.validator.blacklistName=\u010Crna lista Validatorja Komentarjev
+comment.validator.blacklistMessage=Komentar vsebuje besede s \u010Drne liste (prezrte besede)
 
 comment.validator.trackbackLinkbackName=Validator komentarja povezave nazaj za sledenje nazaj
-comment.validator.trackbackLinkbackMessage=Sledenje nazaj od mesta/strani, ki ni povezaba na va\ufffd vnos weblog vnos
+comment.validator.trackbackLinkbackMessage=Sledenje nazaj od mesta/strani, ki ni povezaba na va\u0161 vnos weblog vnos
 
 comment.validator.akismetName=Akismet Validator Komnetarja
 comment.validator.akismetMessage=Akismet servis (akismet.com) pravi: komentar je spam
@@ -219,7 +241,7 @@
 
 comments.preview.title=Komentar
 comments.preview=PREDOGLED
-comments.preview.edit=Urejanje va\ufffdega komentarja
+comments.preview.edit=Urejanje va\u0161ega komentarja
 
 # -------------------------------------------------------- comments-display.jsp
 
@@ -238,39 +260,40 @@
 V primeru sprememb, jih morate shraniti s klikom na \
 <em>Shrani spremembe</em> na koncu strani.
 
-commentManagement.pendingTip=<em>Imate komentarje, ki \ufffdakajo na potrditev</em>.<br /><br /> \
-Prosim preglejte odobritvena in spam potrditvena polja in se prepri\ufffdajte, da so pravilna. \
-Ne pozabite klikniti gumb <em>Shrani spremembe</em>, ko boste kon\ufffdali \
-(tudi v primeru, \ufffde niste spremenili).
+commentManagement.pendingTip=<em>Imate komentarje, ki \u010Dakajo na potrditev</em>.<br /><br /> \
+Prosim preglejte odobritvena in spam potrditvena polja in se prepri\u010Dajte, da so pravilna. \
+Ne pozabite klikniti gumb <em>Shrani spremembe</em>, ko boste kon\u010Dali \
+(tudi v primeru, \u010De niste spremenili).
 
 commentManagement.globalTip=Kot globalni administrator \
 lahko spremenite spam status v brisanih komentarjih s spodnjimi potrditvenimi polji. \
-Tukaj ne morete spremeniti statusa v re\ufffdevanju, tako ne boste v interfernci \
-s potrjevanjem komentarja kogarkoli. \ufffde boste karkoli spemenili, se prepri\ufffdajte \
+Tukaj ne morete spremeniti statusa v re\u0161evanju, tako ne boste v interfernci \
+s potrjevanjem komentarja kogarkoli. \u010Ce boste karkoli spemenili, se prepri\u010Dajte \
 , da ste to shranili s klikom na <em>Shrani spremebe</em> na koncu strani.
 
 commentManagement.sendingApprovalNotification=\
-Sending e-mail of newly approved comment to those who requested notification
+Po\u0161iljanje e-po\u0161te novega potrjenega komentarja glede na zahtevano obve\u0161\u010Danje.
 
 commentManagement.nowShowing=Prikazano <b>{0}</b> komentarjev
-commentManagement.noCommentsFound=Ni\ufffd komentarjev ni najdeno
+commentManagement.noCommentsFound=Ni\u010D komentarjev ni najdeno
 
-commentManagement.pending=V re\ufffdevanju
+commentManagement.pending=V re\u0161evanju
 commentManagement.approved=Priznano
 commentManagement.spam=Spam
 
 commentManagement.next=Naslednja stran
 commentManagement.prev=Predhodna stran
-commentManagement.query=Povpra\ufffdevanje
-commentManagement.endDate=Kon\ufffdni datum
-commentManagement.startDate=za\ufffdetni datum
+commentManagement.query=Povpra\u0161evanje
+commentManagement.endDate=Kon\u010Dni datum
+commentManagement.startDate=za\u010Detni datum
 
-commentManagement.bulkDeletePrompt1=Va\ufffde povpra\ufffdevanaje ustreza {0} komentarju/em, 
+commentManagement.bulkDeletePrompt1=Va\u0161e povpra\u0161evanaje ustreza {0} komentarju/em, 
 commentManagement.bulkDeletePrompt2=brisanje vseh?
-commentManagement.confirmBulkDelete=Ali ste prepri\ufffdani, da \ufffdelite izbrisati vse {0} izbrane z va\ufffdim iskanjem?
+commentManagement.confirmBulkDelete=Ali ste prepri\u010Dani, da \u017Eelite izbrisati vse {0} izbrane z va\u0161im iskanjem?
+commentManagement.deleteSuccess=Uspe\u0161no izbrisanih {0} komentarjev
 
-commentManagement.pendingStatus=Status v re\ufffdevanju
-commentManagement.onlyPending=V re\ufffdevanju samo
+commentManagement.pendingStatus=Status v re\u0161evanju
+commentManagement.onlyPending=V re\u0161evanju samo
 commentManagement.onlyApproved=Priznano samo
 commentManagement.onlyDisapproved=Nepriznano samo
 
@@ -280,10 +303,10 @@
 commentManagement.onlySpam=Samo spam
 commentManagement.columnApproved=Priznano
 commentManagement.columnSpam=Spam
-commentManagement.columnDelete=Izbri\ufffdi
+commentManagement.columnDelete=Izbri\u0161i
 commentManagement.columnComment=Komentar
 commentManagement.update=Shrani spremembe
-commentManagement.updateSuccess=Uspe\ufffdno popravljeni komentarji
+commentManagement.updateSuccess=Uspe\u0161no popravljeni komentarji
 commentManagement.updateError=Napaka pri popravljanju komentarjev
 commentManagement.searchString=Iskalni niz
 commentManagement.sidebarTitle=Filter komentarjev
@@ -300,25 +323,25 @@
 
 commentManagement.select=Izberi
 commentManagement.all=Vse
-commentManagement.none=Ni\ufffd
-commentManagement.readmore=Pregled celotnega komentarja\ufffd
-
+commentManagement.none=Ni\u010D
+commentManagement.readmore=Pregled celotnega komentarja\u2026
 
 # -------------------------------------------------------------- CommentServlet
 
-commentServlet.commentMarkedAsSpam=Va\ufffd komentar je ozna\ufffden kot spam in ne bo prikazan.
-commentServlet.previewMarkedAsSpam=\ufffde shranite ta komentar, ozna\ufffden kot spam in ne bo prikazan.
-commentServlet.submittedToModerator=Va\ufffd komentar je bil posredovan moderatorju za potrditev.
+commentServlet.commentAccepted=Your comment has been accepted.
+commentServlet.commentMarkedAsSpam=Va\u0161 komentar je ozna\u010Den kot spam in ne bo prikazan.
+commentServlet.previewMarkedAsSpam=\u010Ce shranite ta komentar, ozna\u010Den kot spam in ne bo prikazan.
+commentServlet.submittedToModerator=Va\u0161 komentar je bil posredovan moderatorju za potrditev.
 commentServlet.previewCommentOnly=To je samo predogled komentarja
 
-commentServlet.email.thereAreSystemMessages=Sporo\ufffdilo od Roller sistema:
-commentServlet.email.thereAreErrorMessages=Ta komentar je bil neuspe\ufffdno validiran zaradi slede\ufffdih razlogov:
+commentServlet.email.thereAreSystemMessages=Sporo\u010Dilo od Roller sistema:
+commentServlet.email.thereAreErrorMessages=Ta komentar je bil neuspe\u0161no validiran zaradi slede\u010Dih razlogov:
 
 # --------------------------------------------------------------- Configuration
 
 configForm.title=Konfiguracija Roller-ja
 configForm.subtitle=Spreminjanje konfiguracijskih nastavitev na nivoju spletnega mesta.
-configForm.prompt=Spremembe, ki jih tu naredi\ufffd, se bodo uporabile za celotno spletno mesto. Pazite to \
+configForm.prompt=Spremembe, ki jih tu naredi\u0161, se bodo uporabile za celotno spletno mesto. Pazite to \
 so samo <i>izvajalske</i> nastavitve. Prosim poglejte Roller dokumentacijo \
 glede informacij o glavnih Roller-jevih <i>zagonskih</i> lastnosti (v \
 roller.properties datoteki).
@@ -327,23 +350,23 @@
 configForm.siteName=Ime Mesta(za glavno stran v RSS kanalu)
 configForm.shortName=Kratko ime (prikazano v pasici spletnega mesta)
 configForm.siteDescription=Opis Spletnega mesta(za glavno stran v RSS kanalu)
-configForm.frontpageWeblogHandle=Rokovanje weblog-a za uporabo kot za\ufffdetne strani blog-a
-configForm.frontpageWeblogAggregated=Omogo\ufffdanje agregiranih kanalov za\ufffdetne strane
-configForm.siteAdminEmail=Po\ufffdtni naslov spletnega administratorja
-configForm.absoluteUrl=Absolutni URL za mesto (\ufffde je zahtevano)
-configForm.suspendPingProcessing=Odlo\ufffditev vseh ping procesov?
-configForm.debugMode=Omogo\ufffdanje debug na\ufffdina?
+configForm.frontpageWeblogHandle=Rokovanje weblog-a za uporabo kot za\u010Detne strani blog-a
+configForm.frontpageWeblogAggregated=Omogo\u010Danje agregiranih kanalov za\u010Detne strane
+configForm.siteAdminEmail=Po\u0161tni naslov spletnega administratorja
+configForm.absoluteUrl=Absolutni URL za mesto (\u010De je zahtevano)
+configForm.suspendPingProcessing=Odlo\u017Eitev vseh ping procesov?
+configForm.debugMode=Omogo\u010Danje debug na\u010Dina?
 
 configForm.userSettings=Nastavitev Uporabnika
-configForm.accountActivation=Zahtevano aktiviranje ra\ufffdunov novih uporabnikov z e-po\ufffdto:
-configForm.accountActivationFromAddress=E-po\ufffdtni naslov za sporo\ufffdilo aktivacije ra\ufffduna
+configForm.accountActivation=Zahtevano aktiviranje ra\u010Dunov novih uporabnikov z e-po\u0161to:
+configForm.accountActivationFromAddress=E-po\u0161tni naslov za sporo\u010Dilo aktivacije ra\u010Duna
 configForm.allowNewUsers=Dovoli Nove Uporabnike?
 configForm.registrationUrl=Zunanji registracijski url
-configForm.editorPages=Uredni\ufffdke strani
+configForm.editorPages=Uredni\u0161ke strani
 
 configForm.weblogSettings=Prikazovanje Weblog Nastavitev
-configForm.pageMaxEntries=Maksimalno \ufffdtevilo dovoljemnih vnosov na stran
-configForm.newsfeedMaxEntries=\ufffdtevilo vnosov za pripravo kanala novic
+configForm.pageMaxEntries=Maksimalno \u0161tevilo dovoljemnih vnosov na stran
+configForm.newsfeedMaxEntries=\u0160tevilo vnosov za pripravo kanala novic
 configForm.styledFeeds=Prikaz stiliziranih kanalov novic za brskalnik
 
 configForm.commentSettings=Nastavitev Komentarja in Sedenja nazaj
@@ -351,15 +374,17 @@
 configForm.ignoreSpamComments=Ne shrani komentarjev, ki so lahko spam
 configForm.enableTrackbacks=Odobritev weblog sledenja nazaj?
 configForm.ignoreSpamTrackbacks=Ne shrani sledenja nazaj, ki je lahko spam
+configForm.commentHtmlAllowed=Dovoljen html v komentarjih?
+configForm.commentPlugins=Omogo\u010Deni/Onemogo\u010Deni plugin-i za formatiranje
 configForm.autoformatComments=Avto format komentarjev?
 configForm.escapeCommentHtml=Izhod Komentarja v HTML?
-configForm.emailComments=Obve\ufffd\ufffdanje o komentarjih po po\ufffdti?
+configForm.emailComments=Obve\u0161\u010Danje o komentarjih po po\u0161ti?
 configForm.moderationRequired=Zahtevana moderacija komentarjev za vse webloge
-configForm.enableTrackbackValidation=Omogo\ufffdanje verifikacije povezave sledenja nazaj?
-configForm.enableLinkback=Omogo\ufffdanje povratne ekstrakcije pripisovalca (referrer)?
+configForm.enableTrackbackValidation=Omogo\u010Danje verifikacije povezave sledenja nazaj?
+configForm.enableLinkback=Omogo\u010Danje povratne ekstrakcije pripisovalca (referrer)?
 
 configForm.fileUploadSettings=Nastavitev Nalaganja Datotek
-configForm.enableFileUploads=Omogo\ufffdeno Nalaganje Datotek?
+configForm.enableFileUploads=Omogo\u010Deno Nalaganje Datotek?
 configForm.allowedExtensions=Dovoljene ekstenzije
 configForm.forbiddenExtensions=Nedovoljene ekstenzije
 configForm.maxFileSize=Max Velikost Datoteke (MB)
@@ -380,53 +405,72 @@
 createWebsite.title=Kreiranje Weblog-a
 
 createWebsite.prompt=Uporabite to formo za kreiranje novega weblog za vas ali za \
-vas v skupini va\ufffdih prijateljev.
+vas v skupini va\u0161ih prijateljev.
 
-createWebsite.tip.name=Ime je naslov va\ufffdega webloga, prikazno bo \
-na vrhu va\ufffde weblog strani in v naslovnem polja of va\ufffdega \
-weblog kanala novic. Ta polja naj ne vklju\ufffdujejo HTML.
-createWebsite.tip.description=Opis va\ufffdega weblog je lahko prikazan \
-na vrhu va\ufffdega weblog-a (odvisno od teme, ki jo izberete) in bo uporabljen \
-za opis ali podnaslov va\ufffdega kanala novic. To polje naj ne \
-vklju\ufffduje HTML.
-createWebsite.tip.handle=Rokovanje je kratko ime iz ene besede za va\ufffd \
-weblog. Uporabljeno bo v va\ufffdem URL, zato ga prosim omejite na ASCII \
-alfanumeri\ufffdne znake (a-z, A-Z in 0-9) in ne uporabite HTML=
-createWebsite.tip.email=Va\ufffd e-po\ufffdtni naslov ali e-po\ufffdtni naslov osebe \
-odgovorne za weblog, ki ga kreirate=
-createWebsite.tip.timezone=\ufffdasovna cona, ki bo uporabljena za vnose in prikaze \
+createWebsite.tip.name=Ime je naslov va\u0161ega webloga, prikazno bo \
+na vrhu va\u0161e weblog strani in v naslovnem polja of va\u0161ega \
+weblog kanala novic. Ta polja naj ne vklju\u010Dujejo HTML.
+createWebsite.tip.description=Opis va\u0161ega weblog je lahko prikazan \
+na vrhu va\u0161ega weblog-a (odvisno od teme, ki jo izberete) in bo uporabljen \
+za opis ali podnaslov va\u0161ega kanala novic. To polje naj ne \
+vklju\u010Duje HTML.
+createWebsite.tip.handle=Rokovanje je kratko ime iz ene besede za va\u0161 \
+weblog. Uporabljeno bo v va\u0161em URL, zato ga prosim omejite na ASCII \
+alfanumeri\u010Dne znake (a-z, A-Z in 0-9) in ne uporabite HTML=
+createWebsite.tip.email=Va\u0161 e-po\u0161tni naslov ali e-po\u0161tni naslov osebe \
+odgovorne za weblog, ki ga kreirate
+createWebsite.tip.timezone=\u010Casovna cona, ki bo uporabljena za vnose in prikaze \
 tega weblog-a.
 createWebsite.tip.locale=Prednastavljena jezikovna nastavitev, ki bo uporabljena za vnose in prikaze \
-weblog-a, kadar va\ufffd brskalnik nima nastavljene jezikovne lokalizacije.
+weblog-a, kadar va\u0161 brskalnik nima nastavljene jezikovne lokalizacije.
 createWebsite.tip.theme=Tema, ki bo uporabljena za vnose in prikaze tega weblog-a. Kasneje, \
-lahko enostavno preklopite na drugo temo ali na urejanje \ufffdablon tem za \
-prikrojitev po va\ufffdi \ufffdelji.
+lahko enostavno preklopite na drugo temo ali na urejanje \u0161ablon tem za \
+prikrojitev po va\u0161i \u017Eelji.
 
 createWebsite.handle=Rokovanje
 createWebsite.name=Ime
 createWebsite.description=Opis
-createWebsite.emailAddress=E-po\ufffdtni Naslov
+createWebsite.emailAddress=E-po\u0161tni Naslov
 createWebsite.locale=Jezikovna Nastavitev
-createWebsite.timeZone=\ufffdasovna cona
+createWebsite.timeZone=\u010Casovna cona
 createWebsite.theme=Tema
 createWebsite.weblogUrl=URL
 
 createWebsite.button.save=Kreiranje Webloga
 createWebsite.button.cancel=Prekini
 
-createWebsite.created=Nov weblog [<b>{0}</b>] je bil uspe\ufffdno kreiran.
+createWebsite.created=Nov weblog [<b>{0}</b>] je bil uspe\u0161no kreiran.
+
+# errors from validation
+CreateWeblog.error.handleNull=Polje za rokovanje je zahtevano
+CreateWeblog.error.handleSize=Rokovanje ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+CreateWeblog.error.nameNull=Polje za ime je zahtevano
+CreateWeblog.error.nameSize=Ime ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+CreateWeblog.error.descriptionSize=Opis ne more biti dalj\u0161i od 255 znakov
+CreateWeblog.error.emailAddressNull=Polje za e-po\u0161tni naslov je zahtevano
+CreateWeblog.error.emailAddressSize=E-po\u0161tni ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+CreateWeblog.error.emailAddressBad=Vne\u0161eni e-po\u0161tni ni pravilno formatiran
+CreateWeblog.error.localeNull=Polje za Locale je zahtevano
+CreateWeblog.error.localeSize=Locale ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+CreateWeblog.error.timeZoneNull=Polje za Time Zone je zahtevano
+CreateWeblog.error.timeZoneSize=Time Zone more biti dalj\u0161e od 64 znakov
 
 createWeblog.error.missingHandle=Vnesti morate veljavno rokovanje
 createWeblog.error.invalidHandle=Rokovanje, ki ste ga vnesli ni veljavno
-createWeblog.error.missingEmailAddress=Vnesti morate veljaven e-po\ufffdtni naslov
-createWeblog.error.handleExists=Weblog s tem rokovanjem \ufffde obstaja
+createWeblog.error.missingEmailAddress=Vnesti morate veljaven e-po\u0161tni naslov
+createWeblog.error.handleExists=Weblog s tem rokovanjem \u017Ee obstaja
+
+# ----------------------------------------------------------- Auto-installation
+
+databaseError.title=Napaka zaradi baze podatkov
+
 
 # --------------------------------------------------------------- Entry editors
 
 editor.text.name=Tekstovni Urejevalnik
 editor.xinha.name=Bogat Urejevalnik Editor - Rich Text Editor (Xinha)
 
-# --------------------------------------------------------------- Komentar emails
+# --------------------------------------------------------------- Comment emails
 
 email.comment.wrote=napisal
 email.comment.anonymous=Anonimni uporabnik je napisal
@@ -443,9 +487,9 @@
 error.add.bookmark=Napaka pri dodajanju Zaznamka
 error.add.folder=Napaka pri dodajanju Imenika
 error.add.news feed=Napaka pri dodajanju kanala Novic
-error.add.user.userNameInUse=Ime uporabnika je \ufffde v uporabi.
-error.add.user.missingUserName=Vnesti morate uporabni\ufffdko ime.
-error.add.user.badUserName=neveljavno uporabni\ufffdko ime (mora biti alfa-numeri\ufffdno).
+error.add.user.userNameInUse=Ime uporabnika je \u017Ee v uporabi.
+error.add.user.missingUserName=Vnesti morate uporabni\u0161ko ime.
+error.add.user.badUserName=neveljavno uporabni\u0161ko ime (mora biti alfa-numeri\u010Dno).
 error.add.user.missingPassword=Vnesti morate geslo.
 error.add.user.missingEmailAddress=Vnesti morate veljaven email naslov.
 
@@ -459,19 +503,19 @@
 error.editall.blogcat=Napaka pri prikazovanju urejanja strani Weblog Kategorij
 error.editall.folder=Napaka pri prikazovanju strani za urejanje Zaznamkov
 
-error.upload.dirmax=Ne morete prese\ufffdi maksimalne velikosti imenika {0} MB.
-error.upload.disabled=Nalaganje Datotekeje bilo izklju\ufffdeno
+error.upload.dirmax=Ne morete prese\u010Di maksimalne velikosti imenika {0} MB.
+error.upload.disabled=Nalaganje Datotekeje bilo izklju\u010Deno
 error.upload.file=Nobena datoteka ni izbrana
-error.upload.filemax=Datoteka je ve\ufffdja od dovoljne maksimalne: {0} MB
-error.upload.forbiddenFile=Nalo\ufffdite lahko samo datoteke s slede\ufffdimi ekstenzijami v vsebinskih tipih (content-types): {0}
+error.upload.filemax=Datoteka je ve\u010Dja od dovoljne maksimalne: {0} MB
+error.upload.forbiddenFile=Nalo\u017Eite lahko samo datoteke s slede\u010Dimi ekstenzijami v vsebinskih tipih (content-types): {0}
 
-error.general=NAPAKA: Nepri\ufffdakovana Izjema [{0}] je bila zabele\ufffdena.
+error.general=NAPAKA: Nepri\u010Dakovana Izjema [{0}] je bila zabele\u017Eena.
 
-error.importing.entries=Ni mogo\ufffde parsati vnosov zunaj izbrane datoteke
+error.importing.entries=Ni mogo\u010De parsati vnosov zunaj izbrane datoteke
 
 error.move.bookmarks=Napaka pri premikanju Zaznamkov
 
-error.password.mismatch=Napa\ufffdno uporabni\ufffdko ime ali kombinacija z geslom
+error.password.mismatch=Napa\u010Dno uporabni\u0161ko ime ali kombinacija z geslom
 
 error.preview.comment=napaka pri predogledu Komentarja {0}
 
@@ -496,37 +540,37 @@
 error.update.newsfeed=Napaka pri popravljanju kanala Novic
 error.update.rollerConfig=Napaka pri popravljanju RollerConfig
 
-error.bake.weblog=Napaka pri zapisu (Error baking) va\ufffdega Weblog-a
+error.bake.weblog=Napaka pri zapisu (Error baking) va\u0161ega Weblog-a
 
-error.trackback=Napaka pri po\ufffdiljanju sledenja nazaj. Mo\ufffdni vzrok: nepravilen \
+error.trackback=Napaka pri po\u0161iljanju sledenja nazaj. Mo\u017Eni vzrok: nepravilen \
 URL sledenja nazaj. {0}
-error.trackbackNotAllowed=Napaka pri po\ufffdiljanju sledenja nazaja. Administrator spletnega mesta\
-ne dovoli po\ufffdiljanja sledenja nazaj na URL, ki ste ga specificirali.
+error.trackbackNotAllowed=Napaka pri po\u0161iljanju sledenja nazaja. Administrator spletnega mesta\
+ne dovoli po\u0161iljanja sledenja nazaj na URL, ki ste ga specificirali.
 
-errorPage.title=Nepri\ufffdakovana Izjema
-errorPage.message=Roller je zaznal in zabele\ufffdil nepri\ufffdakovano izjemo.
+errorPage.title=Nepri\u010Dakovana Izjema
+errorPage.message=Roller je zaznal in zabele\u017Eil nepri\u010Dakovano izjemo.
 errorPage.reason=Razlog
 
-error.title.403=Onemogo\ufffden Dostop
+error.title.403=Onemogo\u010Den Dostop
 error.text.403=Nimate privilegijev potrebnih za dostop do strani, ki ste jo\
 zahtevali.
 
-error.title.404=Oprostite! Ni bilo mogo\ufffde najti dokumenta
-error.text.404=Datoteko, ki ste jo zahtevali ni bilo mogo\ufffde najti na tem stre\ufffdniku.
+error.title.404=Oprostite! Ni bilo mogo\u010De najti dokumenta
+error.text.404=Datoteko, ki ste jo zahtevali ni bilo mogo\u010De najti na tem stre\u017Eniku.
 
-error.permissions.deniedSave=Dostop je onemogo\ufffden (ste prijavljeni kot drug uporabnik?)
+error.permissions.deniedSave=Dostop je onemogo\u010Den (ste prijavljeni kot drug uporabnik?)
 
 error.permissionDenied.title=Dovoljenje Zavrnjeno
-error.permissionDenied.prompt=Mo\ufffdni vzroki:
-error.permissionDenied.reason0=Zahtevali ste vne\ufffdeni weblog, za katerega nimate \
-dovoljenja za urejanje (mogo\ufffde eden, ki ste ga predlo\ufffdili v pregled?).
+error.permissionDenied.prompt=Mo\u017Eni vzroki:
+error.permissionDenied.reason0=Zahtevali ste vne\u0161eni weblog, za katerega nimate \
+dovoljenja za urejanje (mogo\u010De eden, ki ste ga predlo\u017Eili v pregled?).
 error.permissionDenied.reason1="Poizkusili ste shraniti objekt iz ""neaktivne"" (""stale"") spletne strani, \"
-ostale od predhodne prijave z drugim uporabni\ufffdkim ra\ufffdunom.
+ostale od predhodne prijave z drugim uporabni\u0161kim ra\u010Dunom.
 error.permissionDenied.reason2=Prijavili ste se nepravilnim \
-uporabni\ufffdkim imenom. Za re\ufffditev tega problema, se odjavite in ponovno prijavite z va\ufffdim \
-pravilnim uporabni\ufffdkim imenom.
-error.permissionDenied.reason3=Konfiguracija va\ufffdega podatkovnega stre\ufffdnika je napa\ufffdna. \
-Za pomo\ufffd se obrnite na va\ufffdega sistemskega administratorja.
+uporabni\u0161kim imenom. Za re\u0161itev tega problema, se odjavite in ponovno prijavite z va\u0161im \
+pravilnim uporabni\u0161kim imenom.
+error.permissionDenied.reason3=Konfiguracija va\u0161ega podatkovnega stre\u017Enika je napa\u010Dna. \
+Za pomo\u010D se obrnite na va\u0161ega sistemskega administratorja.
 
 
 #-------------------------------------------------------------- Struts Validator
@@ -537,8 +581,8 @@
 error.internationalized={0}=
 
 errors.required={0} je zahtevan/a/o.
-errors.minlength={0} ne more bit manj\ufffde kot {1} znakov.
-errors.maxlength={0} ne more bit ve\ufffdje kot {1} znakov.
+errors.minlength={0} ne more bit manj\u0161e kot {1} znakov.
+errors.maxlength={0} ne more bit ve\u010Dje kot {1} znakov.
 errors.invalid={0} je nepravilna/no/en.
 errors.byte={0} mora biti byte.
 errors.short={0} mora biti short.
@@ -547,16 +591,16 @@
 errors.float={0} mora biti float.
 errors.double={0} mora biti double.
 errors.date={0} ni datum.
-errors.range={0} ni v obmo\ufffdju {1} do {2}.
-errors.creditcard={0} nepravilna \ufffdtevilaka kreditne kartice
-errors.email={0} sme vklju\ufffdevati samo znake, \ufffdtevila in presledke.
-errors.noslashes="{0} ne sme vklju\ufffdevati '/' ""slash"" znake."
+errors.range={0} ni v obmo\u010Dju {1} do {2}.
+errors.creditcard={0} nepravilna \u0161tevilaka kreditne kartice
+errors.email={0} sme vklju\u010Devati samo znake, \u0161tevila in presledke.
+errors.noslashes="{0} ne sme vklju\u010Devati '/' ""po\u0161evnih"" znakov."
 error.noTrackbackUrlSpecified=Niste specificirali URL Sledenja nazaj
 
 # -------------------------------------------------------------------- error.jsp
 
-errorPage.title=Nepri\ufffdakovana Izjema
-errorPage.message=Roller je zaznal in zabele\ufffdil nepri\ufffdakovano izjemo.
+errorPage.title=Nepri\u010Dakovana Izjema
+errorPage.message=Roller je zaznal in zabele\u017Eil nepri\u010Dakovano izjemo.
 errorPage.reason=Razlog
 errorPage.noException=Ni sklada za sledenje (stack trace).
 
@@ -576,90 +620,97 @@
 folderForm.cancel=Prekini
 folderForm.description=Opis
 
-folderForm.save.exception=NAPAKA pri shranjevanju imenika, mogo\ufffde ime ni enoli\ufffdno? \
-Sporo\ufffdilo napake je: {0}
+folderForm.save.exception=NAPAKA pri shranjevanju imenika, mogo\u010De ime ni enoli\u010Dno? \
+Sporo\u010Dilo napake je: {0}
+
+folderForm.error.duplicateName=Ime imenika '{0}' je \u017Ee v uporabi, izbrerite drugo
+
+# errors from validation
+Folder.error.nameNull=polje za Ime je zahtevano
+Folder.error.nameSize=Ime ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+Folder.error.descriptionSize=Opis ne more biti dalj\u0161i od 255 znakov
 
-folderForm.error.duplicateName=Ime imenika '{0}' je \ufffde v uporabi, izbrerite drugo
 
 # ---------------------------------------------------------------------- Footer
 
-footer.reportIssue==Javi napako
-footer.userGuide=Uporabni\ufffdka navodila
+footer.productName=Powered by <a href="http://roller.apache.org">Apache Roller Weblogger</a> Version {0}
+footer.reportIssue=Javi napako
+footer.userGuide=Uporabni\u0161ka navodila
 footer.macros=Makroji
-footer.mailingLists=Seznam e-po\ufffdtnih naslov
+footer.mailingLists=Seznam e-po\u0161tnih naslov
 
 # ------------------------------------------------------ index / setup page
 
-index.heading=Dobrodo\ufffdli v Roller!
-index.prompt=Sledite naslednjim korakom za dokon\ufffdanje instalacije:
+index.heading=Dobrodo\u0161li v Roller!
+index.prompt=Sledite naslednjim korakom za dokon\u010Danje instalacije:
 
-index.error=NAPAKA pri povpra\ufffdevanju v Roller podatkovni bazi, Ali ste prepri\ufffdani, da ste zagnali \
+index.error=NAPAKA pri povpra\u0161evanju v Roller podatkovni bazi, Ali ste prepri\u010Dani, da ste zagnali \
 skripto za kreiranje baze ali migracijo baze?
 
 index.createUser=
 index.createUserDone=Kreiranje uporabnika
 index.createUserHelp=NAREJENO: to mesto ima {0} uporabnik(ov)
-pred za\ufffdetkom uporabe Roller-ja, morate kreirati uporabnika, da se lahko prijavite, \
-upravljate Roller in za\ufffdnete blogati. Zavedajate se, da bo prvi uporabnik \
-ki ga kreirate, imel <i>Global Admin</i> pravice potrebne za \
-upravljanje Roller-ja, upravljanje uporabnikov Roller-ja in dolo\ufffdanje ostalih Global Admin pravic.
-index.createUserBy=Kreiranje va\ufffdega prvega uporabnika z 
-index.createUserPage=Nova Uporabni\ufffdka Registracijska Stran
+pred za\u010Detkom uporabe Roller-ja, morate kreirati uporabnika, da se lahko prijavite, \
+upravljate Roller in za\u010Dnete blogati. Pazite, prvi uporabnik \
+ki ga kreirate, bo imel <i>Global Admin</i> pravice potrebne za \
+upravljanje Roller-ja, upravljanje uporabnikov Roller-ja in dolo\u010Danje ostalih Global Admin pravic.
+index.createUserBy=Kreiranje va\u0161ega prvega uporabnika na
+index.createUserPage=Registracijski Strani za Novega Uporabnika
 
 index.createWeblog=Kreiranje weblog-a
-index.createWeblogDone=NAREJENO: to mesto ima {0} weblog(ov)
+index.createWeblogDone=NAREJENO: to mesto ima {0} weblog(ov/a)
 index.createWeblogHelp=\
-Predno za\ufffdnete blogati, morate kreirati vsaj en weblog. \
-Ravno tako jih lahko kreirate kolikor \ufffdelite. Vsak uporanik Roller-ja \
-ima lahko ima ve\ufffd weblog-ov in vsak Roller weblog lahko ima ve\ufffd \
+Predno za\u010Dnete blogati, morate kreirati vsaj en weblog. \
+Ravno tako jih lahko kreirate kolikor \u017Eelite. Vsak uporanik Roller-ja \
+ima lahko ima ve\u010D weblog-ov in vsak Roller weblog lahko ima ve\u010D \
 avtorjev.
-index.createWeblogBy=Kreiranje va\ufffdega prvega z
-index.createWeblogPage=Nova Stran za kreiranje Weblog-a
+index.createWeblogBy=Kreiranje va\u0161ega prvega weblog-a z
+index.createWeblogPage=Stranjo za kreiranje Novega Weblog-a
  
-index.setFrontpage=Dolo\ufffditev za\ufffdetne stran weblog-a
+index.setFrontpage=Dolo\u010Ditev za\u010Detne stran weblog-a
 index.setFrontpageHelp=\
-Definirati morate weblog, ki bo slu\ufffdil kot za\ufffdetna stran va\ufffdeg Roller-jevega mesta. \
-To lahko naredite, \ufffde greste na <b>Server Admin->Configuration</b> stran. \
-V polje z labelo "Rokovanje weblog-a, ki bo slu\ufffdil kot za\ufffdetna stran" vnesite \
-rokovanje weblog-a, ki ga \ufffdelite na prvi strani. Ko to naredite \
-, ne boste ve\ufffd videli te nadle\ufffdne strani.
-index.setFrontpageBy=Ozna\ufffdite za\ufffdetno stran weblog-a na
-index.setFrontpagePage=Server Admin Stran
+Definirati morate weblog, ki bo slu\u017Eil kot za\u010Detna stran va\u0161eg Roller-jevega mesta. \
+To lahko naredite, \u010De greste na <b>Server Admin->Configuration</b> stran. \
+V polje z labelo "Rokovanje weblog-a, ki bo slu\u017Eil kot za\u010Detna stran" vnesite \
+rokovanje weblog-a, ki ga \u017Eelite na prvi strani. Ko to naredite \
+, ne boste ve\u010D videli te nadle\u017Ene strani.
+index.setFrontpageBy=Ozna\u010Dite za\u010Detno stran weblog-a na
+index.setFrontpagePage=Administratorski Strani
 
 # ------------------------------------------------------ Invitations management=
 
 invitations.title=Upravljanje povabil
 
 invitations.subtitle=Upravljanje povabil v weblog-u <span>{0}</span>
-invitations.prompt=Na tej strani so izpisana nezaklju\ufffdena povabila v ta weblog. \
-Lahko izberete preklic povabil in \ufffde je e-po\ufffdta za obve\ufffd\ufffdanje omogo\ufffdena \
-bo nepovabljena stranka prejela sporo\ufffdilo o preklicu povabila.
-invitations.revoke=Prekli\ufffdi
+invitations.prompt=Na tej strani so izpisana nezaklju\u010Dena povabila v ta weblog. \
+Lahko izberete preklic povabil in \u010De je e-po\u0161ta za obve\u0161\u010Danje omogo\u010Dena \
+bo nepovabljena stranka prejela sporo\u010Dilo o preklicu povabila.
+invitations.revoke=Prekli\u010Di
 invitations.noInvitations=Ni povabil
 invitations.confirm.revoke=Preklic izbranih povabil?
 
-invitations.revokationSubject=Roller: povabilo za pridru\ufffditev v weblog "{0}" ({1}) \
+invitations.revokationSubject=Roller: povabilo za pridru\u017Eitev v weblog "{0}" ({1}) \
 PREKLICANO
-invitations.revokationContent=Va\ufffde povabilo za pridru\ufffditev v weblog "{0}" ({1}) je \
+invitations.revokationContent=Va\u0161e povabilo za pridru\u017Eitev v weblog "{0}" ({1}) je \
 bilo preklicano.
 
 invitations.weblog=Weblog
 invitations.user=Uporabnik
 invitations.permission=Dovoljenje
 invitations.action=Aktivnost
-invitations.revoked=Povabilo je bilo uspe\ufffdno preklicano.
+invitations.revoked=Povabilo je bilo uspe\u0161no preklicano.
 
-invitations.error.notFound=Povabilo je bilo \ufffde preklicano.
+invitations.error.notFound=Povabilo je bilo \u017Ee preklicano.
 
 # --------------------------------------------------------------- Invite member=
 
-inviteMember.title=Povabite Novega \ufffdlana
+inviteMember.title=Povabite Novega \u010Clana
 
-inviteMember.subtitle=Povabite novega uporabnika, da se pridru\ufffdi temu weblog-u
-inviteMember.prompt=Povabite novega uporabnika, da se pridru\ufffdi temu weblog-u z izbiro njenega ali njegovega \
-e-po\ufffdtnega naslova spodaj, z izbiro njihovih pravic s klikom na gumb \
-za po\ufffdiljanje povabil. \ufffde uporabnik ni prikazan na spodnji listi, vnesite prvih \
-par \ufffdrk uporabni\ufffdkega imena ali e-po\ufffdtni naslov za prikaz odgovarjajo\ufffdih.
+inviteMember.subtitle=Povabite novega uporabnika, da se pridru\u017Ei temu weblog-u
+inviteMember.prompt=Povabite novega uporabnika, da se pridru\u017Ei temu weblog-u z izbiro njenega ali njegovega \
+e-po\u0161tnega naslova spodaj, z izbiro njihovih pravic s klikom na gumb \
+za po\u0161iljanje povabil. \u010Ce uporabnik ni prikazan na spodnji listi, vnesite prvih \
+par \u010Drk uporabni\u0161kega imena ali e-po\u0161tni naslov za prikaz odgovarjajo\u010Dih.
 
 inviteMember.userName=Ime uporabnika
 inviteMember.administrator=Admin
@@ -667,26 +718,97 @@
 inviteMember.limited=Omejeno
 inviteMember.permissions=Dovoljenja
 
-inviteMember.button.save=Po\ufffdlji Povabilo
+inviteMember.button.save=Po\u0161lji Povabilo
 
 inviteMember.error.userNotFound=Uporabnik ni najden v sistemu
-inviteMember.error.userAlreadyInvited=Uporabnik je \ufffde povabljen v ta weblog
-inviteMember.error.userAlreadyMember=Uporabnik je \ufffde A36 tega weblog-a
+inviteMember.error.userAlreadyInvited=Uporabnik je \u017Ee povabljen v ta weblog
+inviteMember.error.userAlreadyMember=Uporabnik je \u017Ee A36 tega weblog-a
 
 inviteMemberDone.title=Povabilo je bilo Poslano
-inviteMemberDone.message=Uporabnik [{0}] je bil povabljen, da se pridru\ufffdi temu weblog-u
+inviteMemberDone.message=Uporabnik [{0}] je bil povabljen, da se pridru\u017Ei temu weblog-u
 inviteMemberDone.inviteAnother=Povabite naslednjega
-inviteMember.userInvited=Uporabnik je bil uspe\ufffdno povabljen
+inviteMember.userInvited=Uporabnik je bil uspe\u0161no povabljen
 
-inviteMember.notificationSubject=Roller: povabilo za pridru\ufffditev temu weblog-u "{0}" ({1})
-inviteMember.notificationContent=Povabljeni ste bili, da se pridru\ufffdite weblog-u "{0}" ({1}). \
-Kliknite slede\ufffdo povezavo in se prijavite kot uporabnik [{2}] za sprejetje ali zavrnitev \
+inviteMember.notificationSubject=Roller: povabilo za pridru\u017Eitev temu weblog-u "{0}" ({1})
+inviteMember.notificationContent=Povabljeni ste bili, da se pridru\u017Eite weblog-u "{0}" ({1}). \
+Kliknite slede\u010Do povezavo in se prijavite kot uporabnik [{2}] za sprejetje ali zavrnitev \
 tega povabila <{3}>.
 
+# ------------------------------------------------------------------- Installer
+
+installer.bannerTitleLeft=Apache Roller Weblogger
+installer.bannerTitleRight=Avto-Instalcija
+
+# database error
+installer.error.connection.pageTitle=Napaka pri povezavi z podatkovno bazo
+installer.cannotConnectToDatabase=Ni mogo\u010Da povezavo s podatkovno bazo
+installer.whatHappened=Kaj se je zgodilo?
+installer.whatHappenedDatabaseConnectionError=\
+Napaka pri povezavi s podatkovno bazo, verjetno zaradi nap\u010Dne konfiguracije \
+. Popravite konfiguracijo in nato ponovno za\u017Eenite \
+Roller predno nadaljujete. To se je zgodilo ko je Roller \
+poizku\u0161al vzpostaviti povezavo:
+installer.whyDidThatHappen=Zakaj se je to zgodilo?
+installer.aboutTheException=V primeru, da zgornja pomo\u010D ni dovolj \
+za ugotovotev vzroka napake, je tu nekaj ve\u010D podrobnosti. Glavni vzrok \
+te\u017Eave je izjema tipa
+installer.heresTheStackTrace=\
+Za pomo\u010D pri razhro\u0161\u010Devanju te\u017Eave je tu prikaz sledenja za to izjem:
+
+# unknown error
+installer.error.unknown.pageTitle=Unknown error
+installer.unknownError=An unknown error has occurred
+installer.whatHappenedUnknown=An unknown and unexpected error occured when \
+Roller tried to check database status or bootstrap itself. Roller can''t \
+determine what happened so you will have to look at your servers log files \
+and diagnose the problem yourself. Follow the instructons on the Roller wiki \
+and seek help from the <a href=\
+http://cwiki.apache.org/confluence/display/ROLLER/Roller+Mailing+Lists> \
+Roller user mailing list</a>.
+
+# create tables
+installer.database.creation.pageTitle=Kreiranje tabel baze podatkov
+installer.noDatabaseTablesFound=Ni tabel baze podatkov
+installer.noDatabaseTablesExplanation=\
+Roller se lahko pove\u017Ee z bazo podatkov vrste [{0}], toda ne najde tabel.
+installer.createTables=Ali \u017Eelite, da Roller kreira tabele za vas?
+installer.yesCreateTables=Da - kreiraj tabele sedaj
+installer.tablesCreated=Table so uspe\u0161no kreirane
+installer.tablesCreatedExplanation=Tabele baze podatkov so uspe\u0161no kreirane \
+kot vidite spodaj. 
+installer.tryBootstrapping=Tabele so v bazi podatkov in so up-to-date. \
+Kliknite <a href="{0}">tu</a> za dokon\u010Danje procesa instalacije in startanje \
+Roller-ja.
+installer.errorCreatingTables=Napaka pri kreiranju tabel
+installer.errorCreatingTablesExplanation=Napaka pri kreiranju tabel, verjetno zaradi \
+zaradi napake v skripti za kreranje baze podatkov, ker verjetno uporabljate \
+nepodprto bazo podatkov. Popravite napako in nato restartajte ali \
+postavite Roller predno nadaljujete. Spodaj so sporo\u010Dila z uspehi/napakami \
+izpisanimi med procesom kreiranja:
+
+# upgrade tables
+installer.database.upgrade.pageTitle=Nadgradnja tabel baze podatkov
+installer.databaseUpgradeNeeded=Tabele baze podatkov je potrebno nadgraditi
+installer.databaseUpgradeNeededExplanation=\
+Roller se lahko pove\u017Ee na bazo podatkov vrste [{0}] in je najdel tabele, \
+toda tabele je potrebno nadgraditi.
+installer.upgradeTables=\u017Eelite, da Roller nadgradi tabeleza vas?
+installer.yesUpgradeTables=Da - nadgradite tabele sedaj
+installer.tablesUpgraded=Table so bile uspe\u0161no nadgrajene
+installer.tablesUpgradedExplanation=\
+Table podatkovne baze so bile uspe\u0161no nadgrajene kot lahko vidite spodaj. 
+installer.errorUpgradingTables=Napaka pri nadgradnji tabel.
+installer.errorUpgradingTablesExplanation=Napaka pri nadgradnji tabel, mo\u017Eni vzrok je \
+napaka v skripti za kreiranje tabel ali ker uporabljate \
+nepodprto bazo podatkov. To morate popraviti in ponovno zagnati ali \
+ postaviti Roller predno nadaljujete. Below are the success/error messages \
+issued during the upgrade process:
+
+
 # ------------------------------------------------------------------------ Login
 
-loginPage.title=Dobrodo\ufffdli v Roller
-loginPage.prompt=Prosim, vnesite va\ufffde uporabni\ufffdko ime in geslo za prijavo.
+loginPage.title=Dobrodo\u0161li v Roller
+loginPage.prompt=Prosim, vnesite va\u0161e uporabni\u0161ko ime in geslo za prijavo.
 loginPage.userName=Ime uporabnika
 loginPage.password=Geslo
 loginPage.rememberMe=Zapomni se me
@@ -700,13 +822,13 @@
 
 # --------------------------------------------------------------- Referer Macro
 
-macro.referer.furtherReading=Za nadaljne \ufffditanje dana\ufffdnjih objav:
-macro.referer.todaysHits=Dana\ufffdnji Zadetki Strani:
+macro.referer.furtherReading=Za nadaljne \u010Ditanje dana\u0161njih objav:
+macro.referer.todaysHits=Dana\u0161nji Zadetki Strani:
 
 # -------------------------------------------------------------------- RSS Macro
 
 macro.rss.all=Vse
-macro.rss.excerpts=izvele\ufffdki
+macro.rss.excerpts=izvele\u010Dki
 
 # --------------------------------------------------------- Search Results Macro=
 
@@ -717,14 +839,15 @@
 macro.searchresults.hits_2=poizkusite enako iskanje</a> na \
 <a href="http://google.com">Google</a>.</em>
 macro.searchresults.again=Ponovno iskanje
+macro.searchresults.incategory=- V Kategoriji -
 
-error.searchProblem=Pri va\ufffdem iskanju je bila ta\ufffdava.
+error.searchProblem=Pri va\u0161em iskanju je bila ta\u017Eava.
 
 # ----------------------------------------------------- Search Results Day Macro=
 
 macro.searchresultsday.entrypermalink.title=Stalna povezava na ta vnos weblog
-macro.searchresultsday.userpermalink.title=Povezava na uporani\ufffdko doma\ufffdo stran
-macro.searchresultsday.categorypermalink.title=Poka\ufffdi vnose za to kategorijo
+macro.searchresultsday.userpermalink.title=Povezava na uporabni\u0161ko doma\u010Do stran
+macro.searchresultsday.categorypermalink.title=Poka\u017Ei vnose za to kategorijo
 
 # ----------------------------------------------------------------- Weblog Macro=
 
@@ -749,10 +872,10 @@
 macro.weblog.postedbywebsite=<br/>Spletno mesto: <a rel="nofollow" href="{0}">{1}</a>
 macro.weblog.website=<br/>Spletno mesto: <a href="{0}">{1}</a>
 macro.weblog.name=Ime:
-macro.weblog.email=E-po\ufffdtni naslov:
+macro.weblog.email=E-po\u0161tni naslov:
 macro.weblog.url=URL:
 macro.weblog.rememberinfo=Zapomni si Informacijo?
-macro.weblog.yourcomment=Va\ufffd Komentar:
+macro.weblog.yourcomment=Va\u0161 Komentar:
 macro.weblog.htmlsyntax=HTML Sintaksa:
 macro.weblog.htmldisabled=NI dovoljeno
 macro.weblog.htmlenabled=Dovoljeno
@@ -761,7 +884,7 @@
 macro.weblog.postcomment=Objavi Komentar
 macro.weblog.post=Objavi
 macro.weblog.postpreview=Predogled
-macro.weblog.clear=Po\ufffdisti Info
+macro.weblog.clear=Po\u010Disti Info
 macro.weblog.searchalert=Prosim vnesite pogoj za iskanje za nadaljevanje.
 macro.weblog.searchbutton=Iskanje
 macro.weblog.searchdictionary=Iskali ste to stran za \
@@ -776,24 +899,24 @@
 macro.weblog.trackback=URL Sledenja nazaj:
 macro.weblog.editentry=Urejanje
 macro.weblog.allcategories=Vse
-macro.weblog.nolanguages=To mesto ne podpira ve\ufffd jezikov.
-macro.weblog.notifyMeOfComments=Obvestite me po e-po\ufffdti o novih komentarjih
-macro.weblog.noEntriesForDate=Ni vnosov za vne\ufffdeni datum
+macro.weblog.nolanguages=To mesto ne podpira ve\u010D jezikov.
+macro.weblog.notifyMeOfComments=Obvestite me po e-po\u0161ti o novih komentarjih
+macro.weblog.noEntriesForDate=Ni vnosov za vne\u0161eni datum
 
 # -------------------------------------------------------------------- Main page
 
 mainPage.frontPage=Roller
 mainPage.recentEntries=Nedavni Vnosi Weblog-a
-mainPage.pinnedEntries=Zna\ufffdilni Vnosi Weblog-a
+mainPage.pinnedEntries=Zna\u010Dilni Vnosi Weblog-a
 mainPage.category=Kategorija
 mainPage.read=Beri
-mainPage.hotWeblogs=Vro\ufffdi Blogi : Dnevni Zadetki
+mainPage.hotWeblogs=Vro\u010Di Blogi : Dnevni Zadetki
 mainPage.searchWeblogs=Iskanje blogov
 mainPage.searchButton=Iskanje
 mainPage.hits=zadetki
 mainPage.link=Povezava
 mainPage.rss.tip=Kombiniran RSS kanal za spletno mesto.
-mainPage.rss.instructions=Desni klik, kopiraj povezave v va\ufffd \ufffditalec kanala novic
+mainPage.rss.instructions=Desni klik, kopiraj povezave v va\u0161 \u010Ditalec kanala novic
 mainPage.postedBy=Od
 mainPage.actions=Aktivnosti
 mainPage.status=Status
@@ -807,24 +930,24 @@
 
 # ------------------------------------------------------------------ Maintenance
 
-maintenance.title=Vzdr\ufffdevanje Weblog-a
-maintenance.subtitle=Izvajanje Vzdr\ufffdevalnih operacij weblog-a.
+maintenance.title=Vzdr\u017Eevanje Weblog-a
+maintenance.subtitle=Izvajanje Vzdr\u017Eevalnih operacij weblog-a.
 maintenance.prompt.index=Indeksiranje za iskanje v Roller weblog-u.
 maintenance.button.index=Izdelava indeksa za Iskanje. 
-maintenance.prompt.flush=Izprazni predpomnilnik strani za va\ufffd Roller weblog.
+maintenance.prompt.flush=Izprazni predpomnilnik strani za va\u0161 Roller weblog.
 maintenance.button.flush=Izprazni Predpomnilnik
 maintenance.message.indexed=Izdelava indeksa za iskanje za Roller weblog\
- je bila Uspe\ufffdna
-maintenance.message.flushed=Predpomnilnik za strani ve\ufffdega Roller weblog-a\
-je bil Uspe\ufffdno izpraznjen 
+ je bila Uspe\u0161na
+maintenance.message.flushed=Predpomnilnik za strani ve\u0161ega Roller weblog-a\
+je bil Uspe\u0161no izpraznjen 
 
 # ----------------------------------------------------------- Member permissions=
 
-memberPermissions.title=Dovoljenja \ufffdlana Weblog-a
+memberPermissions.title=Dovoljenja \u010Clana Weblog-a
 memberPermissions.subtitle=Upravljanje dovoljenj uporabnikov weblog-a <span>{0}</span>
 memberPermissions.description=Lahko spremenite dovoljenja uporabnikov weblog-a, \
 ali jih popolnoma odstranite iz weblog-a z uporabo kontrol iz spodnje tabele \
-s klikom Shrani za potrditev va\ufffdih sprememb. Pozor: nimate dovoljenja za \
+s klikom Shrani za potrditev va\u0161ih sprememb. Pozor: nimate dovoljenja za \
 odstranitev samega sebe od weblog-a.
 
 memberPermissions.userName=Ime uporabnika
@@ -837,37 +960,37 @@
 memberPermissions.membersRemoved=Odstranjen(i) {0} uporabnik(i)
 memberPermissions.membersChanged=Spremenjena dovoljenja {0} uporabnik(om)
 
-memberPermissions.confirmRemove=Ali ste prepri\ufffdani, da \ufffdelite odstraniti \ufffdlane iz tega \
+memberPermissions.confirmRemove=Ali ste prepri\u010Dani, da \u017Eelite odstraniti \u010Dlane iz tega \
 weblog-a?
 
 memberPermissions.button.save=Shrani
 
-memberPermissions.inviteMember=Povabite novega \ufffdlana
-memberPermissions.whyInvite=Povabite nekoga za pomo\ufffd pri pisanju va\ufffdega weblog-a.
+memberPermissions.inviteMember=Povabite novega \u010Dlana
+memberPermissions.whyInvite=Povabite nekoga za pomo\u010D pri pisanju va\u0161ega weblog-a.
 
 memberPermissions.manageInvitations=Upravljanje povabil
-memberPermissions.whyManageInvitations=Pregled obstoje\ufffdih povabil, z opcijo za odvzem.
+memberPermissions.whyManageInvitations=Pregled obstoje\u010Dih povabil, z opcijo za odvzem.
 
-memberPermissions.permissionsHelpTitle=Kak\ufffdna so dovoljenja?
+memberPermissions.permissionsHelpTitle=Kak\u0161na so dovoljenja?
 memberPermissions.permissionHelp=\
-<b>Admin</b> dovoljenje omogo\ufffda uporabniku objavljati vnose, upravljati weblog med njegovimi porabniki<br /> \
-<b>Author</b> dovoljenje omogo\ufffda uporabniku bjavljati vnose, toda ne upravljanja weblog-a<br /> \
-<b>Limited</b> dovoljenje omogo\ufffda uporabniku shranjevati osnutke
+<b>Admin</b> dovoljenje omogo\u010Da uporabniku objavljati vnose, upravljati weblog med njegovimi porabniki<br /> \
+<b>Author</b> dovoljenje omogo\u010Da uporabniku bjavljati vnose, toda ne upravljanja weblog-a<br /> \
+<b>Limited</b> dovoljenje omogo\u010Da uporabniku shranjevati osnutke
 
 # --------------------------------------------------------- New user registation
 
 newUser.addNewUser=Registracija Novega Uporabnika
-newUser.loginName=Uporabni\ufffdko Ime je
+newUser.loginName=Uporabni\u0161ko Ime je
 newUser.fullName=Celotno Ime
 newUser.password=Geslo
-newUser.eMailAddress=E-po\ufffdtni Naslov
+newUser.eMailAddress=E-po\u0161tni Naslov
 newUser.theme=Tema
-newUser.locale=Jezikovna razli\ufffdica
-newUser.timeZone=\ufffdasovna cona
-newUser.created=Nov uporabnik je bil uspe\ufffdno kreiran. Kreiranje naslednjega?
+newUser.locale=Jezikovna razli\u010Dica
+newUser.timeZone=\u010Casovna cona
+newUser.created=Nov uporabnik je bil uspe\u0161no kreiran. Kreiranje naslednjega?
 newUser.error.mismatchedPasswords=NAPAKA: geslo ni pravilno
-newUser.newUserCreationDisabled=\ufffdal je administrator tega mesta \
-izklju\ufffdil registracijo novih uporabnikov.
+newUser.newUserCreationDisabled=\u017Dal je administrator tega mesta \
+izklju\u010Dil registracijo novih uporabnikov.
 
 # --------------------------------------------------------------- Navigation Bar
 
@@ -882,12 +1005,12 @@
 
 # -------------------------------------------------------------- Page management=
 
-pagesForm.title=\ufffdablone
-pagesForm.subtitle=Upravljanje \ufffdablon, ki definirajo weblog <span>{0}</span>
-pagesForm.tip=Lahko urejate \ufffdablone, ki definirajo izgled, barve in \
-fonte va\ufffdega weblog-a. Lahko tudi kreirate novo \ufffdablono za definiranje popolnoma \
-nove strani. To je samo za napredne uporabnike, \ufffde niste doma\ufffdi z \
-HTML, raje pustite \ufffdablono pri miru.
+pagesForm.title=\u0160ablone
+pagesForm.subtitle=Upravljanje \u0161ablon, ki definirajo weblog <span>{0}</span>
+pagesForm.tip=Lahko urejate \u0161ablone, ki definirajo izgled, barve in \
+fonte va\u0161ega weblog-a. Lahko tudi kreirate novo \u0161ablono za definiranje popolnoma \
+nove strani. To je samo za napredne uporabnike, \u010De niste doma\u010Di z \
+HTML, raje pustite \u0161ablono pri miru.
 
 pageForm.advancedSettings=Napredne Nastavitve
 pagesForm.name=Ime
@@ -897,69 +1020,76 @@
 pagesForm.edit=Urejanje
 pagesForm.remove=Odstranitev
 pagesForm.required=(zahtevano)
-pagesForm.hiddenNote=OPOZORILO: \ufffdablone katerih imena se za\ufffdnejo z '_' so skrite. \
+pagesForm.hiddenNote=OPOZORILO: \u0160ablone katerih imena se za\u010Dnejo z '_' so skrite. \
 Ne bodo prikazane v navigacijskem meniju.
-pagesForm.addNewPage=Dodaj novo \ufffdablono
-pagesForm.addNewPage.success=Nova \ufffdablona <strong>{0}</strong> je bila uspe\ufffdno dodana.
+pagesForm.addNewPage=Dodaj novo \u0161ablono
+pagesForm.addNewPage.success=Nova \u0161ablona <strong>{0}</strong> je bila uspe\u0161no dodana.
 pagesForm.add=Dodaj
-pagesForm.emptyPage=Prazna \ufffdablona...
+pagesForm.emptyPage=Prazna \u0161ablona...
 pagesForm.themesReminder=<b>Opozorilo:</b> Vi trenutno uporabljate {0} deljenih \
-tem, nekatera urejanja \ufffdablone ne bodo vplivala na izgled va\ufffdega bloga.
-editPages.title.removeOK=Potrdite odstranitev \ufffdablone
+tem, nekatera urejanja \u0161ablone ne bodo vplivala na izgled va\u0161ega bloga.
+editPages.title.removeOK=Potrdite odstranitev \u0161ablone
 
-pagesForm.launch=spro\ufffditi
+pagesForm.launch=spro\u017Eiti
 pagesForm.outputContentType=Tip
 pagesForm.column.navbar=Navbar
 pagesForm.column.hidden=Skrita stran
 
-pageCache.flushed=Page cache je bil uspe\ufffdno flushed.
+pageCache.flushed=Predpomnilnik strani je bil uspe\u0161no iz+A1066praznjen.
 
-pagesForm.error.alreadyExists=\ufffdablona {0} \ufffde obstaja.
+pagesForm.error.alreadyExists=\u0160ablona {0} \u017Ee obstaja.
 
 # -------------------------------------------------------------------- Page editing
 
-pageForm.title=Urejanje \ufffdablon
-pageForm.subtitle=Urejanje \ufffdablon <span>{0}</span> v weblog <span>{1}</span>
-pageForm.tip=\ufffdablono lahko uredite tako, da bo spremenjeno kar generira. \
-Nana\ufffda se na Roller Template Guide glede informacij o objektih \
-in kodo, ki je dovoljena v \ufffdabloni. To je samo za napredne \
-uporabnike, \ufffde niste doma\ufffdi z HTML, je bolje postiti \
-\ufffdablono pri miru
-pageForm.tip.required=Lahko uredite to \ufffdablono in s tem spremenite kar bo generirano.\
-Nana\ufffda se na Roller Template Guide glede informacij o objektih \
-in kodo, ki je dovoljena v \ufffdabloni. To je samo za napredne \
-uporabnike, \ufffde niste doma\ufffdi z HTML, je bolje postiti \
-\ufffdablono pri miru. OPOZORILO: to je zahtevana weblog \ufffdablona, ne morete ji \
+pageForm.title=Urejanje \u0160ablon
+pageForm.subtitle=Urejanje \u0160ablon <span>{0}</span> v weblog <span>{1}</span>
+pageForm.tip=\u0160ablono lahko uredite tako, da bo spremenjeno kar generira. \
+Nana\u0161a se na Roller Template Guide glede informacij o objektih \
+in kodo, ki je dovoljena v \u0161abloni. To je samo za napredne \
+uporabnike, \u010De niste doma\u010Di z HTML, je bolje postiti \
+\u0161ablono pri miru
+pageForm.tip.required=Lahko uredite to \u0161ablono in s tem spremenite kar bo generirano.\
+Nana\u0161a se na Roller Template Guide glede informacij o objektih \
+in kodo, ki je dovoljena v \u0161abloni. To je samo za napredne \
+uporabnike, \u010De niste doma\u010Di z HTML, je bolje postiti \
+\u0161ablono pri miru. OPOZORILO: to je zahtevana weblog \u0161ablona, ne morete ji \
 spremeniti imena, povezave ali opisa.
 pageForm.name=Ime
 pageForm.link=Povezava
 pageForm.hidden=Skrito
-pageForm.hidden.tip=Skrite \ufffdablone niso dostopne iz URL weblog -a
-pageForm.navbar=Vklju\ufffdeno v meni strani
-pageForm.navbar.tip=Vklju\ufffdeno v meni, izdelanega z showPageMenu() macro
+pageForm.hidden.tip=Skrite \u0161ablone niso dostopne iz URL weblog -a
+pageForm.navbar=Vklju\u010Deno v meni strani
+pageForm.navbar.tip=Vklju\u010Deno v meni, izdelanega z showPageMenu() macro
 pageForm.description=Opis
-pageForm.template=\ufffdablona
+pageForm.template=\u0160ablona
 pageForm.save=Shrani
 pageForm.newTemplateContent=<html><body></body></html>
-pageForm.save.success=\ufffdablona uspe\ufffdno popravljena.
+pageForm.save.success=\u0160ablona je bila uspe\u0161no popravljena.
 pageForm.launch=launch
-pageForm.useAutoContentType=Avtomati\ufffdna nastavitev tipa vsebine
-pageForm.useManualContentType=Uporabi ro\ufffdno nastavitev tipa vsebine
+pageForm.useAutoContentType=Avtomati\u010Dna nastavitev tipa vsebine
+pageForm.useManualContentType=Uporabi ro\u010Dno nastavitev tipa vsebine
 
-pageForm.templateLanguage=Jezik \ufffdablone
+pageForm.templateLanguage=Jezik \u0160ablone
 
 pageForm.outputContentType=Content-Type
 pageForm.outputContentTypeHTML=HTML (text/html)
 pageForm.outputContentTypeXHTML=XHTML (application/xhtml+xml)
 pageForm.outputContentTypeJavaScript=JavaScript (text/script)
 pageForm.outputContentTypeStyle=CSS (test/style)
-pageForm.outputContentTypeCustom=Custom...
+pageForm.outputContentTypeCustom=Uporabni\u0161ki...
 
 pageRemove.subtitle=Potrdite odstranitev strani
-pageRemove.youSure=Ali ste prepri\ufffdani. da \ufffdelite odstraniti to stran?
+pageRemove.youSure=Ali ste prepri\u010Dani. da \u017Eelite odstraniti to stran?
 pageRemove.pageId=ID Strani
 pageRemove.pageName=Ime Strani
 
+# errors from validation
+Template.error.nameNull=Polje za ime je zahtevano
+Template.error.nameSize=Ime ne more biti dalj\u0161e od 255 znakov
+Template.error.linkSize=Povezava ne more biti dalj\u0161a od 255 znakov
+Template.error.descriptionSize=Opis ne more biti dalj\u0161i od 255 znakov
+
+
 # ---------------------------------------------------- Ping Target Admin/Editing
 
 commonPingTargets.subtitle=Urejanje skupnih ciljnih pingov weblog-a za vse webloge.
@@ -969,54 +1099,54 @@
 
 customPingTargets.customPingTargets=Weblog Ciljni Ping-i po Meri
 customPingTargets.subtitle=Upravljanje Ciljnih Ping-ov po Meri za weblog <span>{0}</span>
-customPingTargets.explanation=Ta stran je namenjena za nastavitev strani, ki jih \ufffdelite ping-ati \
-ki \ufffde ni na razpolago na skupnih ping ciljih. \
+customPingTargets.explanation=Ta stran je namenjena za nastavitev strani, ki jih \u017Eelite ping-ati \
+ki \u0161e ni na razpolago na skupnih ping ciljih. \
 Strani bodo normalno ponujale ping url naslove, ki naj bi jih uporabljali. \
 Strani, ki jih konfigurirate tukaj so na razpolago \
 znotraj tega spletnega mesta.
 
 customPingTargets.disAllowedExplanation=Uporaba prikrojenih ciljnih ping-ov ni \
 dovoljena na tem mestu. Za dodajanje skupnega dodatnega ciljnega ping-a, \
-prosim kontaktirajte va\ufffdega administratorja.
+prosim kontaktirajte va\u0161ega administratorja.
 
 
-pings.title=Konfiguracija Avtomati\ufffdnih Pingov Weblog-a
-pings.subtitle=nstavitev avtomati\ufffdnih pingov za weblog <span>{0}</span>
-pings.explanation=Pingi omogo\ufffdajo, da obve\ufffd\ufffdate spletna mesta, da je va\ufffd weblog spremenjen \
-in tako spletna mesta berejo va\ufffd kanal za prejemanje sprememb. \
-Lahko vklju\ufffdite samodejno pinganje mest, katera \ufffdelite obvestiti vedno \
-ko je va\ufffd weblog spremenjen. Ping lahko spro\ufffdite tudi ro\ufffdno \
-za posamezna mesta s te strani. <strong>Opozorilo:</strong> Normalno je pri\ufffdakovana \
-registracija va\ufffdega weblog-a v spletnem mestu pred za\ufffdetkom \
-po\ufffdiljanja te strani (ping-anjem).
+pings.title=Konfiguracija Avtomati\u010Dnih Pingov Weblog-a
+pings.subtitle=nstavitev avtomati\u010Dnih pingov za weblog <span>{0}</span>
+pings.explanation=Pingi omogo\u010Dajo, da obve\u0161\u010Date spletna mesta, da je va\u0161 weblog spremenjen \
+in tako spletna mesta berejo va\u0161 kanal za prejemanje sprememb. \
+Lahko vklju\u010Dite samodejno pinganje mest, katera \u017Eelite obvestiti vedno \
+ko je va\u0161 weblog spremenjen. Ping lahko spro\u017Eite tudi ro\u010Dno \
+za posamezna mesta s te strani. <strong>Opozorilo:</strong> Normalno je pri\u010Dakovana \
+registracija va\u0161ega weblog-a v spletnem mestu pred za\u010Detkom \
+po\u0161iljanja te strani (ping-anjem).
 pings.commonPingTargets=Skupni Ciljni Ping-i
-pings.commonPingTargetsExplanation=Ti ciljni pingi so bili konfigurirani od va\ufffdega \
+pings.commonPingTargetsExplanation=Ti ciljni pingi so bili konfigurirani od va\u0161ega \
 administratorja spletnega mesta za vse uporabnike. \
-Vi lahko po\ufffdljete pinge keterim koli znanim spletnim mestom.
-pings.customPingTargets=Uporabni\ufffdki Ciljni Pingi
+Vi lahko po\u0161ljete pinge keterim koli znanim spletnim mestom.
+pings.customPingTargets=Uporabni\u0161ki Ciljni Pingi
 pings.customPingTargetsExplanationEmpty=Vi lahko sami dodate strani z uporabo \
-menijske postavke <strong>Uporabni\ufffdki Ciljni Pingi</strong>. \
-Va\ufffdi uporabni\ufffdki ciljni pingi so dostopni samo vam. Trenutno vi \
+menijske postavke <strong>Uporabni\u0161ki Ciljni Pingi</strong>. \
+Va\u0161i uporabni\u0161ki ciljni pingi so dostopni samo vam. Trenutno vi \
 nimate nobenih ciljnih pingov.
 pings.customPingTargetsExplanationNonEmpty=Ta mesta ste nastavili za \
-va\ufffde uporabni\ufffdke ciljne pinge. Na razpolago so samo vam. 
+va\u0161e uporabni\u0161ke ciljne pinge. Na razpolago so samo vam. 
 
-ping.successful=Ping je bil uspe\ufffden.
-ping.transmittedButError=Ping je bil prenesen, toda stre\ufffdnik \
-stre\ufffdnik je javil slede\ufffde sporo\ufffdilo o napaki.
+ping.successful=Ping je bil uspe\u0161en.
+ping.transmittedButError=Ping je bil prenesen, toda stre\u017Enik \
+stre\u017Enik je javil slede\u010De sporo\u010Dilo o napaki.
 ping.transmissionFailed=Prenos Ping-a ni uspel. Preverite, da je \
 URL ciljnega pinga pravilen.
 ping.unknownHost=The hostname in the ping target URL is unknown.
-ping.networkConnectionFailed=Pri\ufffdlo jo do te\ufffdav z mre\ufffdno povezavo pri dostopu do\
+ping.networkConnectionFailed=Pri\u0161lo jo do te\u017Eav z mre\u017Eno povezavo pri dostopu do\
 ciljnega mesta ping-a.
-ping.pingProcessingIsSuspended=Procesiranje Ping-a je bilo za\ufffdasno onemogo\ufffdeno s strani \
+ping.pingProcessingIsSuspended=Procesiranje Ping-a je bilo za\u010Dasno onemogo\u010Deno s strani \
 administratorja spletnega mesta.
 pingResult.OK=OK
 
 
 pingTarget.pingTarget=Ciljni Ping
 
-customPingTarget.subtitle=Urejanje uporabni\ufffdkih ciljnih ping-ov v weblog-u <span>{0}</span>
+customPingTarget.subtitle=Urejanje uporabni\u0161kih ciljnih ping-ov v weblog-u <span>{0}</span>
 commonPingTarget.subtitle=Urejanje skupnih ciljnih ping-ov
 
 pingTarget.name=Ime
@@ -1027,40 +1157,40 @@
 pingTarget.edit=Urejanje
 pingTarget.remove=Odstrani
 pingTarget.confirmRemoveTitle=Potrditev Odstranitve Ciljnega Ping-a
-pingTarget.confirmCommonRemove=Odstranitev tega cilja bo odstranila vse uporabni\ufffdke \
-samodejne ping konfiguracije, ki uporabljajo ta cilj. Ali ste prepri\ufffdani?
-pingTarget.confirmCustomRemove=Odstranitev tega cilja bo odstranila vse va\ufffde \
-samodejne ping konfiguracije, ki uporabljajo ta cilj. Ali ste prepri\ufffdani?
+pingTarget.confirmCommonRemove=Odstranitev tega cilja bo odstranila vse uporabni\u0161ke \
+samodejne ping konfiguracije, ki uporabljajo ta cilj. Ali ste prepri\u010Dani?
+pingTarget.confirmCustomRemove=Odstranitev tega cilja bo odstranila vse va\u0161e \
+samodejne ping konfiguracije, ki uporabljajo ta cilj. Ali ste prepri\u010Dani?
 pingTarget.removeOK=Da, Odstrani
 pingTarget.cancel=Ne, Prekini
-pingTarget.enable=Vklju\ufffdi
-pingTarget.enabled=VKLJU\ufffdENO
-pingTarget.disable=Izklju\ufffdi
-pingTarget.disabled=IZKLJU\ufffdENO
-pingTarget.auto=Avtomati\ufffdno
-pingTarget.manual=Ro\ufffdno
-pingTarget.sendPingNow=Po\ufffdlji Ping
+pingTarget.enable=Vklju\u010Di
+pingTarget.enabled=VKLJU\u010CENO
+pingTarget.disable=Izklju\u010Di
+pingTarget.disabled=IZKLJU\u010CENO
+pingTarget.auto=Avtomati\u010Dno
+pingTarget.manual=Ro\u010Dno
+pingTarget.sendPingNow=Po\u0161lji Ping
 pingTarget.saved=Ciljni Ping shranjen.
 
 pingTarget.nameNotUnique=Ime tega cilja je v konfliktu z drugim v \
-isti mno\ufffdici ciljev.
+isti mno\u017Eici ciljev.
 pingTarget.malformedUrl=Ta URL ni pravilen.
-pingTarget.unknownHost=Ime stre\ufffdnika za ta URL ni videti, da obstaja.
+pingTarget.unknownHost=Ime stre\u017Enika za ta URL ni videti, da obstaja.
 
 # --------------------------------------------------------------- Planet Roller=
 
 planet.rankings=Rangiranje na Technorati
-planet.hotBlogs=Vro\ufffdi Blogi Spletnega mesta
+planet.hotBlogs=Vro\u010Di Blogi Spletnega mesta
 planet.links=povezave
 
 planet.title.unconfigured=Planet Agregator (ni konfiguriran)
-planet.description.unconfigured=Planet aggregator je vklju\ufffden, toda \ufffde ni konfiguriran.
+planet.description.unconfigured=Planet aggregator je vklju\u010Den, toda \u0161e ni konfiguriran.
 
 planetConfig.title=Konfiguracija Planet-a
 planetConfig.subtitle=Konfiguracija vgrajenega Roller agregatorja kanala novic.
-planetConfig.prompt=nastavi naziv, opis, e-po\ufffdtni naslov za spletno mesto \
-, ki bo vklju\ufffdeno v kanal novic narejen z agregatorjem. Lahko tudi nastavite \
-proxy, \ufffde je zahtevan v va\ufffdem omre\ufffdju.
+planetConfig.prompt=nastavi naziv, opis, e-po\u0161tni naslov za spletno mesto \
+, ki bo vklju\u010Deno v kanal novic narejen z agregatorjem. Lahko tudi nastavite \
+proxy, \u010De je zahtevan v va\u0161em omre\u017Eju.
 
 ConfigForm.siteSettings=Nastavitev Planet-a
 ConfigForm.title=Naslov Planet-a
@@ -1071,18 +1201,21 @@
 ConfigForm.proxyHost=Proxy Host za zajemalca kanalov
 ConfigForm..proxyPort=Proxy Host Port za zajemalca kanalov
 
+ConfigForm.message.saveSucceeded=Konfiguracija Planeta je shranjena 
+ConfigForm.error.saveFailed=napaka pri shranjenevanju konfiguracije Planet-a
+
 planetConfig.title.control=Eksperimentalna kontrola Planet-a
-planetConfig.prompt.control=Po\ufffdeni naloge v ozadju (samo za testiranje)
+planetConfig.prompt.control=Po\u017Eeni naloge v ozadju (samo za testiranje)
 
-planetConfig.numWebsites=\ufffdtevilo Roller-jevih gostujo\ufffdih weblog-ov
-planetConfig.numSubscriptions=\ufffdtevilo Roller-jevih gostujo\ufffdih naro\ufffdnin
+planetConfig.numWebsites=\u0160tevilo Roller-jevih gostujo\u010Dih weblog-ov
+planetConfig.numSubscriptions=\u0160tevilo Roller-jevih gostujo\u010Dih naro\u010Dnin
 
 planetConfig.button.post=Shrani
-planetConfig.button.refreshEntries=Osve\ufffdi Vnose
+planetConfig.button.refreshEntries=Osve\u017Ei Vnose
 planetConfig.button.syncWebsites=Sinhroniziraj weblog-e Roller-ja
 
 planetConfig.success.saved=Konfiguracija je shranjena
-planetConfig.success.refreshed=Operacija osve\ufffdevanja je startana
+planetConfig.success.refreshed=Operacija osve\u017Eevanja je startana
 planetConfig.success.synced=weblog sinhronizacija je startana
 planetConfig.error.cacheDirNotFound=Imenik za Predpomnilnik ni najden
 planetConfig.error.cacheDirNotWritable=Imenik za Predpomnilnik ni nima pravice za pisanje
@@ -1092,28 +1225,28 @@
 
 # ----------------------------------------------------- PlanetSubscriptions.jsp
 
-planetSubscriptions.title=Naro\ufffdnine
-planetSubscriptions.titleGroup=Naro\ufffdnine [{0}]
+planetSubscriptions.title=Naro\u010Dnine
+planetSubscriptions.titleGroup=Naro\u010Dnine [{0}]
 
 planetSubscriptions.subtitle.add=\
-Upravljanje naro\ufffdnin kanala novic v skupini [<b>{0}</b>].
-planetSubscriptions.prompt.add=Za dodajanje nove naro\ufffdnine vnesite naslov, \
+Upravljanje naro\u010Dnin kanala novic v skupini [<b>{0}</b>].
+planetSubscriptions.prompt.add=Za dodajanje nove naro\u010Dnine vnesite naslov, \
 kanala novic URL v spletni naslov URL in nato kliknite Shrani gumb.
 
 planetSubscriptions.subtitle.addMain=\
-Upravljanje naro\ufffdnin glavnega seznama kanala novic.
+Upravljanje naro\u010Dnin glavnega seznama kanala novic.
 planetSubscriptions.prompt.addMain=Ta stran je namenjena dodajanju in urejanju \
-naro\ufffdnin: seznama kanalov novic, ki bodo vklju\ufffdeni v glavno stran \
-agregatorja Planeta. Za dodajanje nove naro\ufffdnine vnesite URL naslov \
+naro\u010Dnin: seznama kanalov novic, ki bodo vklju\u010Deni v glavno stran \
+agregatorja Planeta. Za dodajanje nove naro\u010Dnine vnesite URL naslov \
 kanala novic v spletni URL naslov in nato kliknite Shrani gumb.
 
-planetSubscriptions.subtitle.edit=Urejanje obstoje\ufffdih naro\ufffdnin.
+planetSubscriptions.subtitle.edit=Urejanje obstoje\u010Dih naro\u010Dnin.
 planetSubscriptions.prompt.edit=\
-Za vnos sprememb klikni Shrani. Ali, klikni Izbri\ufffdi za dokon\ufffdni izbris.
+Za vnos sprememb klikni Shrani. Ali, klikni Izbri\u0161i za dokon\u010Dni izbris.
 
-planetSubscriptions.existingTitle=Obstoje\ufffde Naro\ufffdnine
-planetSubscriptions.existingPrompt=Izberi Obstoje\ufffdo Naro\ufffdnino za urejanje.
-planetSubscriptions.unconfigured=Planet Roller \ufffde ni konfiguriran
+planetSubscriptions.existingTitle=Obstoje\u010De Naro\u010Dnine
+planetSubscriptions.existingPrompt=Izberi Obstoje\u010Do Naro\u010Dnino za urejanje.
+planetSubscriptions.unconfigured=Planet Roller \u0161e ni konfiguriran
 planetSubscription.edit=Urejanje
 
 planetSubscriptions.column.title=Naslov
@@ -1130,46 +1263,46 @@
 
 planetSubscriptions.button.save=Shrani
 planetSubscriptions.button.cancel=Prekini
-planetSubscriptions.button.delete=Izbri\ufffdi
+planetSubscriptions.button.delete=Izbri\u0161i
 
-planetSubscription.edit.tip=Urejanje te naro\ufffdnine
+planetSubscription.edit.tip=Urejanje te naro\u010Dnine
 
-planetSubscription.success.deleted=Naro\ufffdnina je uspe\ufffdno izbrisana
-planetSubscription.foundExisting=Najdena obstoje\ufffda naro\ufffdnina [{0}], dodajanje namesto
-planetSubscription.success.saved=Shranjena naro\ufffdnina
+planetSubscription.success.deleted=Naro\u010Dnina je uspe\u0161no izbrisana
+planetSubscription.foundExisting=Najdena obstoje\u010Da naro\u010Dnina [{0}], dodajanje namesto
+planetSubscription.success.saved=Shranjena naro\u010Dnina
 
 planetSubscription.error=Morate specificirati nov kanal URL
 planetSubscription.error.title=Naslov je zahtevan
 planetSubscription.error.feedUrl=URL naslov kanala Novic je zahtevan
 planetSubscription.error.siteUrl=URL naslov Spletnega mesta je zahtevan
-planetSubscriptions.error.duringSave=Podvojena naro\ufffdnina? - {0}
+planetSubscriptions.error.duringSave=Podvojena naro\u010Dnina? - {0}
 planetSubscription.error.deleting=Napaka pri brisanju objekta
 
 # ------------------------------------------------------------ PlanetGroups.jsp
 
 planetGroups.pagetitle=Prikrojene Grupe Planeta
-planetGroups.subtitle=Dodaj prikrojene agregirane grupe, da bo vsaka na razpolago kot kanal novic.
+planetGroups.subtitle=Dodaj prikrojene agregirane grupe, vsaka rzapolo\u017Eljiva kot kanal novic.
 
 planetGroups.prompt.add=Za kreiranje grupe, \
-vnesite samo ime za prikaz enoli\ufffdnega rokovanja, ki bo uporabljeno v kanalu novic URL \
+vnesite samo ime za prikaz enoli\u010Dnega rokovanja, ki bo uporabljeno v kanalu novic URL \
 in nato kliknite Shrani.
-planetGroups.prompt.edit=Urejate uporabni\ufffdko agregirano skupino. Dodajte \
-your changes in then click Shrani. Ali kliknite Izbri\ufffdi za odstranitev.
+planetGroups.prompt.edit=Urejate uporabni\u0161ko agregirano skupino. Dodajte \
+your changes in then click Shrani. Ali kliknite Izbri\u0161i za odstranitev.
 
-planetGroups.existingTitle=Obstoje\ufffde prikrojene Agregirane Skupine
-planetGroups.existingPrompt=Izberite Obstoje\ufffdo prikrojeno agregirano skupino za urejanje.
-planetGroups.unconfigured=Planet Roller \ufffde ni konfiguriran
+planetGroups.existingTitle=Obstoje\u010De prikrojene Agregirane Skupine
+planetGroups.existingPrompt=Izberite Obstoje\u010Do prikrojeno agregirano skupino za urejanje.
+planetGroups.unconfigured=Planet Roller \u0161e ni konfiguriran
 planetGroups.edit=Urejanje
 
 planetGroups.column.title=Naslov
 planetGroups.column.feedUrl=URL kanala
 planetGroups.column.edit=urejanje
-planetGroups.column.subscriptions=Naro\ufffdnine
+planetGroups.column.subscriptions=Naro\u010Dnine
 planetGroups.column.handle=Rokovanje
 
 planetGroups.tip.title=Naslov skupine
 planetGroups.tip.handle=Rokovanje te skupine
-planetGroups.tip.subscriptions=Urejanje skupin naro\ufffdnin
+planetGroups.tip.subscriptions=Urejanje skupin naro\u010Dnin
 planetGroups.edit.tip=Urejanje te skupine
 
 planetGroups.title=Naslov
@@ -1177,49 +1310,71 @@
 
 planetGroups.button.save=Shrani
 planetGroups.button.cancel=Prekini
-planetGroups.button.delete=Izbri\ufffdi
+planetGroups.button.delete=Izbri\u0161i
 
-planetGroups.success.deleted=Skupina uspe\ufffdno izbrisana
+planetGroups.success.deleted=Skupina uspe\u0161no izbrisana
 planetGroups.success.saved=Skupina je shranjena 
 
 planetGroups.error.title=Naslov je zahtevan
 planetGroups.error.handle=Rokovanje je zahtevano
 planetGroups.error.duringSave=Podvojena skupina? - {0}
-planetGroups.error.nameReserved=Ni mogo\ufffde uporabiti rokovanja 'all' or 'external'
+planetGroups.error.nameReserved=Ni mogo\u010De uporabiti rokovanja 'all' or 'external'
 planetGroups.error.deleting=Napaka pri brisanju objekta
 
 # ----------------------------------------------------------------- referers.jsp
 
 referers.todaysReferers=Pripisovalci (Referrers)
 referers.subtitle=Rangiranje pripisovalca (Referrer) za weblog <span>{0}</span>
-referers.tip=Ta stran prikazuje od kje prihajajo dana\ufffdnji zadetki va\ufffdega weblog-a. \
-Zadetki o nedolo\ufffdenih pripisovalcev (referrers), kot na primer od \ufffditalcev kanala novic \
-in zaznamkov se ra\ufffdunajo kot 'direktni' zadetki. \ufffde dobivate spam od pripisovalcev, \
+referers.tip=Ta stran prikazuje od kje prihajajo dana\u0161nji zadetki va\u0161ega weblog-a. \
+Zadetki o nedolo\u010Denih pripisovalcev (referrers), kot na primer od \u010Ditalcev kanala novic \
+in zaznamkov se ra\u010Dunajo kot 'direktni' zadetki. \u010Ce dobivate spam od pripisovalcev, \
 uporabite nastavitve za: Nastavitev Spam Preventivne lastnosti za nastavitev ignoriranih besed \
 (pripisovalci, ki vsebujejo ignorirane besede bodo zavrnjeni).
 
 referers.url=URL pripisovalcev (Referring URL)
 referers.hits=Dnevni Zadetki
-referers.deleteSelected=Izbri\ufffdi Izbrano
+referers.deleteSelected=Izbri\u0161i Izbrano
 
-referers.hitCounters=\ufffdtevilo Zadetkov Danes
-referers.reset=Resetiraj \ufffdtevilo Zadetkov
+referers.hitCounters=\u0160tevilo Zadetkov Danes
+referers.reset=Resetiraj \u0160tevilo Zadetkov
 
-referers.deletedReferers=Izbri\ufffdi ozna\ufffdene Pripisovalce (referrers)
-referers.noReferersSpecified=Niste ozna\ufffdili nobenega Pripisovalca (referrers) za brisanje
+referers.deletedReferers=Izbri\u0161i ozna\u010Dene Pripisovalce (referrers)
+referers.noReferersSpecified=Niste ozna\u010Dili nobenega Pripisovalca (referrers) za brisanje
 
 
 # ------------------------------------------------------------------ Statistics
 
-statCount.weblogCommentCountType=\ufffdtevilo komentarjev za Weblog
-statCount.weblogEntryCommentCountType=\ufffdtevilo vnosov komentarjev za Weblog
-statCount.weblogDayHits=Dana\ufffdnje \ufffdtevilo zadetkov
+statCount.weblogCommentCountType=\u0160tevilo komentarjev za Weblog
+statCount.weblogEntryCommentCountType=\u0160tevilo vnosov komentarjev za Weblog
+statCount.weblogDayHits=Dana\u0161nje \u0161tevilo zadetkov
+
+# ------------------------------------------------------------------ Stylesheet Editor
+
+stylesheetEdit.title=Stylesheet
+stylesheetEdit.subtitle=Editiranje prilagojenega stylesheet-a webloga
+stylesheetEdit.tip=Ta forma omogo\u010Da editiranje stylesheet za va\u0161o temo.
+stylesheetEdit.revertTip=\u010Ce zaidete v te\u017Eave in ne veste re\u0161itve \
+lahko za\u010Dnete znova kadarkoli s klikom na gumb Restavriraj.
+
+stylesheetEdit.save=Shrani
+stylesheetEdit.revert=Restavriraj Stylesheet
+
+stylesheetEdit.noStylesheetOverride=\
+\u017Dal tema, ki jo uporabljate ne predvideva prilagoditve \
+stylesheet oz. editiranja. Lahko prilagodite svojo temo ali kontaktirate \
+va\u0161ega sistemskega administratorja glede vklju\u010Ditve te lastnosti.
+
+stylesheetEdit.save.success=Stylesheet uspe\u0161no popravljen.
+stylesheetEdit.revert.success=Stylesheet uspe\u0161no vrnlen v prej\u0161nje stanje.
+
+stylesheetEdit.error.customTheme=Ni mogo\u010De vrniti v prej\u0161nje stanje stylesheet za prilagojeno temo.
+
 
 # ------------------------------------------------------------------ Tabbed Menu
 
 tabbedmenu.main=Glavni
-tabbedmenu.website.user=Va\ufffd Profil
-tabbedmenu.user.websites=Va\ufffdi Weblog-i
+tabbedmenu.website.user=Va\u0161 Profil
+tabbedmenu.user.websites=Va\u0161i Weblog-i
 tabbedmenu.createWebsite=Kreiranje Weblog-a
 
 tabbedmenu.weblog=Kreiranje &amp; Urejanje
@@ -1232,31 +1387,34 @@
 tabbedmenu.weblog.referers=Pripisovalci
 tabbedmenu.website.files=Nalaganje Datotek
 
+tabbedmenu.design=Design
+tabbedmenu.design.stylesheet=Stylesheet
+
 tabbedmenu.website=Preference
 tabbedmenu.website.settings=Nastavitev
 tabbedmenu.website.themes=Teme
-tabbedmenu.website.pages=\ufffdablone
-tabbedmenu.website.members=\ufffdlani
-tabbedmenu.website.inviteMember=Povabite \ufffdlana
-tabbedmenu.website.maintenance=Vzdr\ufffdevanje
+tabbedmenu.website.pages=\u0160ablone
+tabbedmenu.website.members=\u010Clani
+tabbedmenu.website.inviteMember=Povabite \u010Clana
+tabbedmenu.website.maintenance=Vzdr\u017Eevanje
 tabbedmenu.weblog.pingSetup=Pingi
-tabbedmenu.weblog.customPingTargets=Uporabni\ufffdki cilji pinga
+tabbedmenu.weblog.customPingTargets=Uporabni\u0161ki cilji pinga
 tabbedmenu.weblog.export=Izvoz
 tabbedmenu.weblog.import=Uvoz
 tabbedmenu.weblog.flushCache=Izprazni Predpomnilnik
 
-tabbedmenu.admin=Administracija stre\ufffdnika
+tabbedmenu.admin=Administracija stre\u017Enika
 tabbedmenu.admin.config=Konfiguracija
 tabbedmenu.admin.userAdmin=Administracja uporabnikov
 tabbedmenu.admin.commentManagement=Komentarji
 tabbedmenu.admin.createUser=Nov Uporabnik
 tabbedmenu.admin.pingTargets=Ciljni Pingi
-tabbedmenu.admin.cacheInfo=Info Predpomnilnika
+tabbedmenu.admin.cacheInfo=Informacija o predpomnilniku
 
 tabbedmenu.planet=Administracija Planeta
 tabbedmenu.admin.planetConfig=Konfiguracija
 tabbedmenu.admin.planetSubscriptions=Subskripcije
-tabbedmenu.admin.planetGroups=Prikrojene (Uporabni\ufffdke) skupine
+tabbedmenu.admin.planetGroups=Prikrojene (Uporabni\u0161ke) skupine
 
 
 tabbedmenu.planet.localEntries=Nedavne Objave
@@ -1277,67 +1435,93 @@
 
 themeEditor.title=Tema Weblog-a
 themeEditor.subtitle=Izberi temo za weblog <span>{0}</span>
-themeEditor.tip=Lahko izberete novo temo za ta weblog. OPOZORILO: \ufffde ste \
-prikrojili va\ufffdo trenutno temo z editiranjem \ufffdablone, s katero je definirana, \
-potem prehod na novo temo lahko uni\ufffdi va\ufffde prilagoditve.
+
+themeEditor.sharedTheme=Deljena Tema
+themeEditor.sharedThemeDescription=Ta opcija je za uporabnike, ki se ne \u017Eelijo \
+ukvarjati z na\u010Drtovanjem lastenga bloga in dajo prednost \
+prednastavljeni temi.
+
+themeEditor.customTheme=Prilagojena Tema
+themeEditor.customThemeDescription=Ta opcija je za kreativne \
+blogerje, ki \u017Eelijo sami kreirati svoj blog. \
+Vedite da upravljanje lastnega na\u010Drta bloga zahteva nekaj napora.
+
+themeEditor.yourCurrentTheme=Va\u0161a trenutna tema je
 themeEditor.selectTheme=Izberi novo temo za predogled
-themeEditor.youMayCustomize=\ufffde \ufffdelite, lahko prikrojite kopijo \
+themeEditor.youMayCustomize=\u010Ce \u017Eelite, lahko prikrojite kopijo \
 te teme.
-themeEditor.yourCurrentTheme=Va\ufffda trenutna tema je
-themeEditor.preview=Predogled
-themeEditor.yourThemeIsShownBelow=Va\ufffda trenutna tema je prikazana spodaj.
-themeEditor.themeBelowIsCalled=Tema prikazana spodaj se imenuje:
-themeEditor.savePrompt=Ali \ufffdelite shraniti to kot novo temo?
-themeEditor.saveWarning=OPOZORILO: to lahko uni\ufffdi vse prilagoditve, ki so bile narejene \
-\ufffdablonam Strani va\ufffde predhodne teme.
-themeEditor.save=Shrani
-themeEditor.cancel=Prekini
-themeEditor.customize=Prikroji
+
+themeEditor.templatesLink=Urejevanje \u0161ablon va\u0161ega bloga.
+themeEditor.templatesDescription=Sedaj ko uporabljate uporabni\u0161ke teme \
+je oblika bloga definirana od vas z uporabo vrste \u0161ablon. \
+Lahko popravljate vaa\u0161e \u0161ablone kolikor \u017Eelite in \u010De \u017Eelite \
+lahko za\u010Dnete od za\u010Detka s kopiranjem obstoje\u010De teme.
+
+themeEditor.previewLink=Poglejte kako bo va\u0161 blog izgleda s to temo.
+themeEditor.previewDescription=Kako lahko veste, \u010De je to prava \
+tema za vas dokler je ne vidite v va\u0161em blogu? Kliknite na povezavo \
+za predogled celotne strani, kako bo izgledal va\u0161 blog z izbrano temo.
+
+themeEditor.customStylesheetLink=Modify the styling of your selected theme.
+themeEditor.customStylesheetDescription=If you are happy with your theme \
+but want to make a few styling choices of your own such as choosing \
+different fonts, colors, etc, then try making your own stylesheet or \
+borrow one from someoone else using your theme.
+
+themeEditor.import=\u017Delim prekopirati \u0161ablono obstoje\u010De teme v moj blog.
+themeEditor.importWarning=OPOZORILO: ta operacija lahko prepi\u0161e nekatere va\u0161e \
+obstoje\u010De \u0161ablone.
+themeEditor.importRequired=Ker je to prvi\u010D, da prilagajate temo, \
+morate kopirati \u0161ablono iz obstoje\u010De teme. \
+Izberite temo, ki jo \u017Eelite uporabiti kot za\u010Detno za va\u0161o prilagoditevPlease select the theme you would like to use as a starting point for your customizations.
+
+themeEditor.save=Shrani Temo
+
 
 # ---------------------------------------------------------------------- Uploads
 
 uploadFiles.title=Nalaganje Datotek
 uploadFiles.subtitle=Nalaganje datotek za uporabo v weblog-u <span>{0}</span>
-uploadFiles.tip=Nalo\ufffdite lahko datoteke za uporabo v tem weblog-u. \ufffde ste \ufffde \
-nalo\ufffdili sliko, jo lahko vklju\ufffdite v va\ufffd weblog s pomo\ufffdjo HTML \
-&lt;img src="[IMAGE-URL]" /&gt; tag-a. \ufffde ste \ufffde nalo\ufffdili podkast, lahko \
-ga vklju\ufffdite v vnos z njegovim odgovarjajo\ufffdim URL naslovom v vnosno MediaCast polje.
-uploadFiles.manageFiles=Urejanje Nalo\ufffdenih datotek
-uploadFiles.uploadDisabled=Nalaganje je izklju\ufffdeno.
-uploadFiles.exceededQuota=Prekora\ufffdili ste koli\ufffdino za nalaganje datotek.
+uploadFiles.tip=Nalo\u017Eite lahko datoteke za uporabo v tem weblog-u. \u010Ce ste \u017Ee \
+nalo\u017Eili sliko, jo lahko vklju\u010Dite v va\u0161 weblog s pomo\u010Djo HTML \
+&lt;img src="[IMAGE-URL]" /&gt; tag-a. \u010Ce ste \u017Ee nalo\u017Eili podkast, lahko \
+ga vklju\u010Dite v vnos z njegovim odgovarjajo\u010Dim URL naslovom v vnosno MediaCast polje.
+uploadFiles.manageFiles=Urejanje Nalo\u017Eenih datotek
+uploadFiles.uploadDisabled=Nalaganje je izklju\u010Deno.

[... 685 lines stripped ...]


Mime
View raw message