struts-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Nimish Chourey , Tidel Park - Chennai" <Nimi...@msdc.hcltech.com>
Subject RE: Tiles Two JSP's for Displaying One Form .
Date Wed, 04 Jun 2003 09:49:50 GMT
<thanks>
	Especially to Jeff and Shane . I was looking for "ForwardAction"
thing ..
</thanks>

The ForwardAction does work .. 

-----Original Message-----
From: Joris Docx [mailto:Joris.Docx@vlm.be]
Sent: Wednesday, June 04, 2003 3:17 PM
To: Struts Users Mailing List
Subject: RE: Tiles Two JSP's for Displaying One Form .


concerning the homepage setup, i did this: 
- <global-forwards>
		<forward name="home" path="/home.do" />

- (home.def contains homepage body)
	<action path="/home" 
		 	forward="home.def"
		 	scope="request"
		 	validate="false"
		 	/> 
- tiles did not seem to work with ForwardAction
<action path="/home" 
	type="org....ForwardAction
	scope="request"
	validate="false">
	<forward name="success" path="home.def"/>
</action>
			

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: shirishchandra.sakhare@ubs.com
[mailto:shirishchandra.sakhare@ubs.com]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2003 17:16
Aan: struts-user@jakarta.apache.org
Onderwerp: RE: Tiles Two JSP's for Displaying One Form .


U can do that..
Create a globel forward(Because if you are using forwards with links, they
have to be global forwards.)

<forward name="myLinkl"	path="/MyDefinitionAction.do"/>

Then create a action mapping for the path.
<action
    	path="/MyDefinitionAction"
    	type="aa.ScreenForwardingAction"
    	name="SomeForm">
      <forward name="success" path="tiles.definition"/>
</action>

Here the screen forwarding action does nothing but just does a forward to
success....THis can be used any where just by defining different success
forward.


And that solves the problem.

regards,
Shirish
-----Original Message-----
From: Jeff Kyser [mailto:ktrails@comcast.net]
Sent: Tuesday, June 03, 2003 4:48 PM
To: Struts Users Mailing List
Subject: Re: Tiles Two JSP's for Displaying One Form .


So if it is just a link, can't you create a forward action that points
to a definition in your tiles-config.xml?

for example:

     <action path="/catalog/ChooseCategory"
         parameter="order_entry.catalog.ChooseCategory"
         type="org.apache.struts.actions.ForwardAction">
     </action>

where order_entry.catalog.ChooseCategory is mapped to a JSP in my 
tile-config.xml

no?

i think I need to throw in the towel :)

-jeff

On Tuesday, June 3, 2003, at 09:30 AM, Nimish Chourey , Tidel Park - 
Chennai wrote:

> Yes .. now you exacly understand my problem ..
> See these form pages are direct links from the Menu and not result of 
> some
> action ..
> I mean there is no form Submission and no action .. Just a link is 
> clicked
> ..
> Can you give an example for that .. if possible ..I mean how I can 
> avoid
> writing index.jsp ...
>


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: struts-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: struts-user-help@jakarta.apache.org


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: struts-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: struts-user-help@jakarta.apache.org
*** DISCLAIMER *** Dit e-mailbericht en alle bijgevoegde bestanden zijn
vertrouwelijk, kunnen informatie bevatten die beschermd zijn door
intellectuele eigendomsrechten, zijn gecontroleerd op computervirussen (wat
niet garandeert dat deze bestanden er volledig vrij van zijn) en zijn
uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Elk gebruik van
deze informatie (waaronder de geheel of gedeeltelijke reproductie of
verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerde(n)
is verboden. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de
afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen.
Deze e-mail kan op geen enkele wijze een invloed hebben op de contractuele
relaties tussen de VLM en de betrokken partij. De inhoud van deze e-mail en
zijn bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de
VLM tenzij dit bevestigd wordt door middel van een terzake geldig
ondertekend document van de VLM. Gelieve de afzender er zonder onnodig
uitstel ervan te verwittigen indien u een bevestiging in origineel van dit
bericht wenst te ontvangen.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: struts-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: struts-user-help@jakarta.apache.org

Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message