subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From prabh...@apache.org
Subject svn commit: r1489765 [15/22] - in /subversion/branches/verify-keep-going: ./ build/ build/ac-macros/ build/generator/ build/generator/templates/ contrib/hook-scripts/ contrib/server-side/fsfsfixer/ contrib/server-side/fsfsfixer/fixer/ notes/ subversion...
Date Wed, 05 Jun 2013 09:22:51 GMT
Modified: subversion/branches/verify-keep-going/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/branches/verify-keep-going/subversion/po/sv.po?rev=1489765&r1=1489764&r2=1489765&view=diff
==============================================================================
--- subversion/branches/verify-keep-going/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/branches/verify-keep-going/subversion/po/sv.po [UTF-8] Wed Jun 5 09:22:43 2013
@@ -1,4 +1,5 @@
-# Swedish translations for subversion package
+# Svensk översättning av Subversion
+# Swedish translation of Subversion
 #
 #  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
 #  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
@@ -17,50 +18,102 @@
 #  specific language governing permissions and limitations
 #  under the License.
 #
-# Translation dictionary:
+# Ordlista
 #
-# bogus    ogiltig
-# (to) branch (skapa) förgrening
-# checkout   checka ut (hämta?)
-# commit    arkivera
-# diff     skillnad (ev. med diff inom parentes beroedne på sammanhang)
-# entry    post
-# item     objekt
-# label    märke
-# lock     lås
-# lock token  låsidentifierare
-# locked    låst
-# merge    förena
-# obstruct(ed) blockera
-# PROPNAME   EGENSKAPSNAMN
-# PROPVAL   EGENSKAPSVÄRDE
-# relocate   omlokalisera
-# REPOS    ARKIV
-# REPOS_PATH  ARKIV_SÖKVÄG
-# Repository  Arkiv
-# repository access (RA) arkivåtkomst
-# revert    återställa
-# revision   revision (??? version)
-# scheduling  schemalägga (planera?)
-# stream    ström
-# switch    växla (till)
-# tag     märke
-# text-base  textbas (???)
-# to dump   dumpa
-# unlock    låsa upp
-# update    uppdatera
-# usage    användning
-# whitespace  tomrum
-# working copy (WC) arbetskopia (AK)
+# apply        anbringa (om patch, ändring eller liknande)
+# baseline       utgångspunkt
+# blame (s)      skuld
+# bogus        felaktig
+# branch (s)      gren, förgrening
+# branch (v)      skapa gren/förgrening
+# branchpoint     förgreningspunkt
+# capability      förmåga
+# changelist      ändringslista
+# check out      checka ut, hämta
+# commit        arkivera
+# conflict (s)     konflikt
+# context       sammanhang, omgivning (vid sammanslagning); kontext
+# corrupt (a)     förstörd, trasig
+# credentials (s)   klientreferenser
+# diff (s)       skillnad; jämförelse
+# diff (v)       jämföra
+# dump (v)       skriva ut, dumpa
+# entry        post
+# flag         flagga
+# fuzz         oskärpa
+# fuzzy        oskarp
+# hook (s)       krokskript
+# hunk         stycke
+# item         objekt; element
+# keyword       nyckelord
+# lock (s)       lås
+# lock (v)       låsa
+# lock token      låsidentifierare
+# locked        låst
+# log (s)       logg
+# match (v)      passa, stämma med, motsvara
+# merge (s)      sammanslagning
+# merge (v)      slå samman, införa
+# merge tracking    sammanslagningsföljning
+# mergeinfo      sammanslagningsinformation
+# obstruct       blockera, vara i vägen
+# obstructed      blockerad
+# option        flagga, väljare; val
+# out of date     inaktuell
+# passphrase      lösenordsfras
+# patch (s)      ändringsfil, patch
+# peg revision     fixerad revision
+# pristine (a)     orörd
+# pristine store    lagring av orörd data
+# pristine text    orörd text
+# property       egenskap
+# provider       tillhandahållare
+# range        område, intervall
+# record (s)      post
+# reintegrate     återförena; återinföra
+# reintegration    återförening
+# reject (s)      avslag
+# reject (v)      avslå
+# reject file     avslagsfil
+# relocate       omlokalisera
+# repository      arkiv
+# repository access  arkivåtkomst
+# resolution      lösning
+# resolve (v)     lösa
+# restore       återskapa; återställa
+# reverse merge (s)  omvänd sammanslagning
+# revert        återställa
+# revision       revision
+# schedule (s)     schemaläggning
+# schedule (v)     schemalägga
+# shard        skärva, splittra
+# sharded       splittrad
+# sharding       splittring
+# stream (s)      ström
+# subcommand      underkommando
+# switch [to] (v)   växla [till]
+# text-base      textbas
+# theirs        (i konflikter) andras
+# tip (s)       spets
+# tip of branch    grenspets
+# undo         upphäva
+# unlock        låsa upp
+# unversioned     ej versionshanterad
+# update (v)      uppdatera
+# upgrade (v)     uppgradera
+# usage        användning
+# versioned      versionshanterad
+# whitespace      tomrum
+# working copy (WC)  arbetskopia (AK)
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: subversion 1.7\n"
+"Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.apache.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-12 08:49-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-25 09:19+0200\n"
-"Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.tigris.org>\n"
-"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-04 11:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-04 12:03+0200\n"
+"Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.apache.org>\n"
+"Language-Team: Swedish <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -70,1829 +123,1884 @@ msgstr ""
 #. Constructing nice error messages for roots.
 #. Build an SVN_ERR_FS_NOT_FOUND error, with a detailed error text,
 #. for PATH in ROOT. ROOT is of type svn_fs_root_t *.
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:68
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:81
 #, c-format
 msgid "File not found: transaction '%s', path '%s'"
 msgstr "Filen finns inte: transaktion \"%s\", sökväg \"%s\""
 
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:73
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:86
 #, c-format
 msgid "File not found: revision %ld, path '%s'"
 msgstr "Filen finns inte: revision %ld, sökväg \"%s\""
 
 #. Build a detailed `file already exists' message for PATH in ROOT.
 #. ROOT is of type svn_fs_root_t *.
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:84
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:97
 #, c-format
 msgid "File already exists: filesystem '%s', transaction '%s', path '%s'"
 msgstr "Filen finns redan: filsystem \"%s\", transaktion \"%s\", sökväg \"%s\""
 
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:89
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:102
 #, c-format
 msgid "File already exists: filesystem '%s', revision %ld, path '%s'"
 msgstr "Filen finns redan: filsystem \"%s\", revision %ld, sökväg \"%s\""
 
 #. ROOT is of type svn_fs_root_t *.
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:97
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:110
 msgid "Root object must be a transaction root"
 msgstr "Rotobjektet måste vara en transaktionsrot"
 
 #. SVN_FS__ERR_NOT_MUTABLE: the caller attempted to change a node
 #. outside of a transaction. FS is of type "svn_fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:104
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:117
 #, c-format
 msgid "File is not mutable: filesystem '%s', revision %ld, path '%s'"
 msgstr "Filen får ej ändras: filsystem \"%s\", revision %ld, sökväg \"%s\""
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:111
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:124
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory in filesystem '%s'"
 msgstr "\"%s\" är ingen katalog i filsystemet \"%s\""
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:118
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:131
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a file in filesystem '%s'"
 msgstr "\"%s\" är ingen fil i filsystemet \"%s\""
 
-#. FS is of type "svn fs_t *", LOCK is of type "svn_lock_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:126
+#. FS is of type "svn_fs_t *", LOCK is of type "svn_lock_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:139
 #, c-format
 msgid "Path '%s' is already locked by user '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" är redan låst av användaren \"%s\" i filsystemet \"%s\""
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:133
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:146
 #, c-format
 msgid "No lock on path '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Inget lås på sökvägen \"%s\" i filsystemet \"%s\""
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:140
-#, fuzzy, c-format
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:153
+#, c-format
 msgid "Lock has expired: lock-token '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Låset har gått ut: låsidentifierare \"%s\" i filsystemet \"%s\""
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:147
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:160
 #, c-format
 msgid "No username is currently associated with filesystem '%s'"
 msgstr "Inget användarnamn är kopplat till filsystemet \"%s\""
 
 #. SVN_FS__ERR_LOCK_OWNER_MISMATCH: trying to use a lock whose
 #. LOCK_OWNER doesn't match the USERNAME associated with FS.
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:156
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:169
 #, c-format
 msgid "User '%s' is trying to use a lock owned by '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Användaren \"%s\" försöker använda ett lås som ägs av \"%s\" i filsystemet \"%s\""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:160
+#: ../include/svn_error_codes.h:164
 msgid "Bad parent pool passed to svn_make_pool()"
 msgstr "Felaktig föräldrapool skickad till svn_make_pool()"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:164
+#: ../include/svn_error_codes.h:168
 msgid "Bogus filename"
 msgstr "Felaktigt filnamn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:168
+#: ../include/svn_error_codes.h:172
 msgid "Bogus URL"
 msgstr "Felaktig URL"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:172
+#: ../include/svn_error_codes.h:176
 msgid "Bogus date"
 msgstr "Felaktigt datum"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:176
+#: ../include/svn_error_codes.h:180
 msgid "Bogus mime-type"
-msgstr "Felaktig mime-typ"
+msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:186
+#: ../include/svn_error_codes.h:190
 msgid "Wrong or unexpected property value"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt eller oväntat egenskapsvärde"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:190
+#: ../include/svn_error_codes.h:194
 msgid "Version file format not correct"
 msgstr "Felaktigt format på versionsfil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:194
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:198
 msgid "Path is not an immediate child of the specified directory"
-msgstr "Sökvägen är ingen katalog i en arbetskopia"
+msgstr "Sökvägen står inte omedelbart under angiven katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:198
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:202
 msgid "Bogus UUID"
-msgstr "Felaktig URL"
+msgstr "Felaktig UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:203 ../include/svn_error_codes.h:887
+#: ../include/svn_error_codes.h:207 ../include/svn_error_codes.h:944
 msgid "Invalid configuration value"
 msgstr "Ogiltigt konfigurationsvärde"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:207
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:211
 msgid "Bogus server specification"
-msgstr "Revisionsspecifikation saknas"
+msgstr "Felaktig serverangivelse"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:211
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:215
 msgid "Unsupported checksum type"
-msgstr "Arkivversionen stöds ej"
+msgstr "Kontrollsummetypen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:215
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:219
 msgid "Invalid character in hex checksum"
-msgstr "Ogiltig slutrevision %ld"
+msgstr "Ogiltigt tecken i hexadecimal kontrollsumma"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:220
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:224
 msgid "Unknown string value of token"
-msgstr "Okänd statusindikering för lock-kommandot"
+msgstr "Okänt strängvärde på identifierare"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:226
+#: ../include/svn_error_codes.h:229
+msgid "Invalid changelist name"
+msgstr "Ogiltig namn på ändringslista"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:234
+msgid "Invalid atomic"
+msgstr "Ogiltig odelbar operation"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:240
 msgid "No such XML tag attribute"
 msgstr "XML-attribut saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:230
+#: ../include/svn_error_codes.h:244
 msgid "<delta-pkg> is missing ancestry"
 msgstr "<delta-pkg> saknar ursprung"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:234
+#: ../include/svn_error_codes.h:248
 msgid "Unrecognized binary data encoding; can't decode"
 msgstr "Okänd kodning av binärdata; kan inte avkoda"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:238
+#: ../include/svn_error_codes.h:252
 msgid "XML data was not well-formed"
 msgstr "XML var inte välformad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:242
+#: ../include/svn_error_codes.h:256
 msgid "Data cannot be safely XML-escaped"
 msgstr "Data kan inte skyddas för lagring som XML"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:248
+#: ../include/svn_error_codes.h:262
 msgid "Inconsistent line ending style"
 msgstr "Inkonsekventa radslutstecken"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:252
+#: ../include/svn_error_codes.h:266
 msgid "Unrecognized line ending style"
 msgstr "Okänt sätt att markera radslut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:257
+#: ../include/svn_error_codes.h:271
 msgid "Line endings other than expected"
 msgstr "Andra radslutstecken än väntat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:261
+#: ../include/svn_error_codes.h:275
 msgid "Ran out of unique names"
 msgstr "Kunde inte generera fler unika namn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:266
+#: ../include/svn_error_codes.h:280
 msgid "Framing error in pipe protocol"
 msgstr "Ramfel i rörprotokoll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:271
+#: ../include/svn_error_codes.h:285
 msgid "Read error in pipe"
 msgstr "Läsfel i rör"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:275 ../libsvn_subr/cmdline.c:341
-#: ../libsvn_subr/cmdline.c:358 ../svn/util.c:923 ../svnlook/main.c:1802
+#: ../include/svn_error_codes.h:289 ../libsvn_subr/cmdline.c:362
+#: ../libsvn_subr/cmdline.c:385 ../svn/util.c:564 ../svnlook/svnlook.c:1987
 #, c-format
 msgid "Write error"
 msgstr "Fel vid skrivning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:281
+#: ../include/svn_error_codes.h:294
+msgid "Write error in pipe"
+msgstr "Skrivfel i rör"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:300
 msgid "Unexpected EOF on stream"
 msgstr "Oväntat filslut i ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:285
+#: ../include/svn_error_codes.h:304
 msgid "Malformed stream data"
 msgstr "Felaktig data i ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:289
+#: ../include/svn_error_codes.h:308
 msgid "Unrecognized stream data"
 msgstr "Okänd data i ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:294
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:313
 msgid "Stream doesn't support seeking"
-msgstr "Servern stöder ej lock-kommandot"
+msgstr "Strömmen stöder ej positionering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:300
+#: ../include/svn_error_codes.h:319
 msgid "Unknown svn_node_kind"
 msgstr "Okänd svn_node_kind"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:304
+#: ../include/svn_error_codes.h:323
 msgid "Unexpected node kind found"
 msgstr "Oväntad nodtyp funnen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:310
+#: ../include/svn_error_codes.h:329
 msgid "Can't find an entry"
 msgstr "Kan inte hitta post"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:316
+#: ../include/svn_error_codes.h:335
 msgid "Entry already exists"
 msgstr "Posten finns redan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:320
+#: ../include/svn_error_codes.h:339
 msgid "Entry has no revision"
 msgstr "Posten saknar revision"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:324
+#: ../include/svn_error_codes.h:343
 msgid "Entry has no URL"
 msgstr "Posten saknar URL"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:328
+#: ../include/svn_error_codes.h:347
 msgid "Entry has an invalid attribute"
 msgstr "Ogiltigt attribut i post"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:332
+#: ../include/svn_error_codes.h:351
 msgid "Can't create an entry for a forbidden name"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte skapa post för otillåtet namn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:338
+#: ../include/svn_error_codes.h:357
 msgid "Obstructed update"
 msgstr "Blockerad uppdatering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:343
+#: ../include/svn_error_codes.h:362
 msgid "Mismatch popping the WC unwind stack"
 msgstr "Fel vid upprullning av arbetskopiestacken"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:348
+#: ../include/svn_error_codes.h:367
 msgid "Attempt to pop empty WC unwind stack"
 msgstr "Försök att rulla upp tom arbetskopiestack"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:353
+#: ../include/svn_error_codes.h:372
 msgid "Attempt to unlock with non-empty unwind stack"
 msgstr "Försök att låsa upp icke-tom upprullningsstack"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:357
+#: ../include/svn_error_codes.h:376
 msgid "Attempted to lock an already-locked dir"
 msgstr "Försök att låsa en katalog som redan var låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:361
+#: ../include/svn_error_codes.h:380
 msgid "Working copy not locked; this is probably a bug, please report"
-msgstr "Arbetskopian är inte låst; detta är troligen en bugg, vänligen rapportera den"
+msgstr "Arbetskopian är inte låst; detta är troligen ett programfel, vänligen rapportera det"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:366
+#: ../include/svn_error_codes.h:385
 msgid "Invalid lock"
 msgstr "Ogiltigt lås"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:373
+#: ../include/svn_error_codes.h:391 ../include/svn_error_codes.h:397
 msgid "Path is not a working copy directory"
 msgstr "Sökvägen är ingen katalog i en arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:381
+#: ../include/svn_error_codes.h:401
 msgid "Path is not a working copy file"
 msgstr "Sökväg är inte en fil i en arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:385
+#: ../include/svn_error_codes.h:405
 msgid "Problem running log"
 msgstr "Problem vid körning av logg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:389
+#: ../include/svn_error_codes.h:409
 msgid "Can't find a working copy path"
 msgstr "Kan inte hitta sökväg till arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:393
+#: ../include/svn_error_codes.h:413
 msgid "Working copy is not up-to-date"
 msgstr "Arbetskopian är inaktuell"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:397
+#: ../include/svn_error_codes.h:417
 msgid "Left locally modified or unversioned files"
 msgstr "Lämnade kvar lokalt ändrade eller icke versionshanterade filer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:401
+#: ../include/svn_error_codes.h:421
 msgid "Unmergeable scheduling requested on an entry"
 msgstr "Schemaläggning som ej kan slås samman begärd på post"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:405
+#: ../include/svn_error_codes.h:425
 msgid "Found a working copy path"
 msgstr "Hittade sökväg till arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:409
+#: ../include/svn_error_codes.h:429
 msgid "A conflict in the working copy obstructs the current operation"
 msgstr "En konflikt i arbetskopian blockerar operationen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:413
+#: ../include/svn_error_codes.h:433
 msgid "Working copy is corrupt"
 msgstr "Förstörd arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:417
+#: ../include/svn_error_codes.h:437
 msgid "Working copy text base is corrupt"
 msgstr "Förstörd textbas i arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:421
+#: ../include/svn_error_codes.h:441
 msgid "Cannot change node kind"
 msgstr "Kan inte ändra nodtyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:425
+#: ../include/svn_error_codes.h:445
 msgid "Invalid operation on the current working directory"
 msgstr "Ogiltig operation på aktuell katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:429
+#: ../include/svn_error_codes.h:449
 msgid "Problem on first log entry in a working copy"
 msgstr "Problem med första loggposten i arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:433
+#: ../include/svn_error_codes.h:453
 msgid "Unsupported working copy format"
 msgstr "Formatet på arbetskopian stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:437
+#: ../include/svn_error_codes.h:457
 msgid "Path syntax not supported in this context"
 msgstr "Sökvägssyntax stöds ej i detta sammanhang"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:442
+#: ../include/svn_error_codes.h:462
 msgid "Invalid schedule"
 msgstr "Ogiltig schemaläggning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:447
+#: ../include/svn_error_codes.h:467
 msgid "Invalid relocation"
 msgstr "Ogiltig omlokalisering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:452
+#: ../include/svn_error_codes.h:472
 msgid "Invalid switch"
 msgstr "Ogiltig flagga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:457
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:477
 msgid "Changelist doesn't match"
-msgstr "Ändringslista: %s\n"
+msgstr "Ändringslistan stämmer inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:462
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:482
 msgid "Conflict resolution failed"
-msgstr "Kunde inte skapa arkiv"
+msgstr "Konfliktlösningen misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:466
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:486
 msgid "Failed to locate 'copyfrom' path in working copy"
-msgstr "Sökväg är inte en fil i en arbetskopia"
+msgstr "Hittade inte \"copyfrom\"-sökvägen i arbetskopian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:473
+#: ../include/svn_error_codes.h:494
 msgid "Moving a path from one changelist to another"
-msgstr ""
+msgstr "Flyttar en sökväg från en ändringslista till en annan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:478
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:499
 msgid "Cannot delete a file external"
-msgstr "Kan inte erhålla filnamn"
+msgstr "Kan inte radera en extern fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:483
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:504
 msgid "Cannot move a file external"
-msgstr "Kan inte flytta sökvägen \"%s\" till sig själv"
+msgstr "Kan inte flytta en extern fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:488
+#: ../include/svn_error_codes.h:509
 msgid "Something's amiss with the wc sqlite database"
-msgstr ""
+msgstr "Något är på tok med arbetskopians sqlite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:493
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:514
 msgid "The working copy is missing"
-msgstr "Förstörd arbetskopia"
+msgstr "Arbetskopian saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:498
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:519
 msgid "The specified node is not a symlink"
-msgstr "Angiven transaktion går ej att ändra"
+msgstr "Angiven nod är ej en länk"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:503
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:524
 msgid "The specified path has an unexpected status"
-msgstr "Den angivna diff-flaggan stöds ej"
+msgstr "Den angivna sökvägen befinner sig i ett oväntat tillstånd"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:508
+#: ../include/svn_error_codes.h:529
 msgid "The working copy needs to be upgraded"
-msgstr ""
+msgstr "Arbetskopian måste uppgraderas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:513
-#, fuzzy
-msgid "Previous operation was interrupted; run 'svn cleanup'"
-msgstr "Operationen avbröts"
+#: ../include/svn_error_codes.h:534
+msgid "Previous operation has not finished; run 'cleanup' if it was interrupted"
+msgstr "En tidigare handling är inte färdig; kör \"cleanup\" om den avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:518
-msgid "This operation can not be performed with just this depth."
-msgstr ""
+#: ../include/svn_error_codes.h:540
+msgid "The operation cannot be performed with the specified depth"
+msgstr "Handlingen kan inte utföras med det angivna djupet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:524
+#: ../include/svn_error_codes.h:545
+msgid "Couldn't open a working copy file because access was denied"
+msgstr "Kunde inte öppna en fil i arbetskopian eftersom åtkomst nekades"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:550
+msgid "Mixed-revision working copy was found but not expected"
+msgstr "Arbetskopia med blandad revision hittades men väntades ej"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:555
+msgid "Duplicate targets in svn:externals property"
+msgstr "Dubblettmål i svn:externals-egenskap"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:561
 msgid "General filesystem error"
 msgstr "Allmänt filsystemsfel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:528
+#: ../include/svn_error_codes.h:565
 msgid "Error closing filesystem"
 msgstr "Fel vid stängning av filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:532
+#: ../include/svn_error_codes.h:569
 msgid "Filesystem is already open"
 msgstr "Filsystemet är redan öppet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:536
+#: ../include/svn_error_codes.h:573
 msgid "Filesystem is not open"
 msgstr "Filsystemet är ej öppet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:540
+#: ../include/svn_error_codes.h:577
 msgid "Filesystem is corrupt"
 msgstr "Förstört filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:544
+#: ../include/svn_error_codes.h:581
 msgid "Invalid filesystem path syntax"
 msgstr "Ogiltig syntax för sökväg i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:548
+#: ../include/svn_error_codes.h:585
 msgid "Invalid filesystem revision number"
 msgstr "Ogiltigt revisionsnummer för filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:552
+#: ../include/svn_error_codes.h:589
 msgid "Invalid filesystem transaction name"
 msgstr "Ogiltigt transaktionsnamn för filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:556
+#: ../include/svn_error_codes.h:593
 msgid "Filesystem directory has no such entry"
 msgstr "Katalog i filsystem saknar post med det namnet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:560
+#: ../include/svn_error_codes.h:597
 msgid "Filesystem has no such representation"
 msgstr "Representation saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:564
+#: ../include/svn_error_codes.h:601
 msgid "Filesystem has no such string"
 msgstr "Sträng saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:568
+#: ../include/svn_error_codes.h:605
 msgid "Filesystem has no such copy"
 msgstr "Kopia saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:572
+#: ../include/svn_error_codes.h:609
 msgid "The specified transaction is not mutable"
 msgstr "Angiven transaktion går ej att ändra"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:576
+#: ../include/svn_error_codes.h:613
 msgid "Filesystem has no item"
 msgstr "Filsystem saknar objekt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:580
+#: ../include/svn_error_codes.h:617
 msgid "Filesystem has no such node-rev-id"
 msgstr "node-rev-id saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:584
+#: ../include/svn_error_codes.h:621
 msgid "String does not represent a node or node-rev-id"
-msgstr "Strängen representerar ingen nod eller node-erv-id"
+msgstr "Strängen representerar ingen nod eller node-rev-id"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:588
+#: ../include/svn_error_codes.h:625
 msgid "Name does not refer to a filesystem directory"
 msgstr "Namnet refererar ej till en katalog i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:592
+#: ../include/svn_error_codes.h:629
 msgid "Name does not refer to a filesystem file"
 msgstr "Namnet refererar ej till en fil i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:596
+#: ../include/svn_error_codes.h:633
 msgid "Name is not a single path component"
 msgstr "Namnet är ej en ensam sökvägskomponent"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:600
+#: ../include/svn_error_codes.h:637
 msgid "Attempt to change immutable filesystem node"
 msgstr "Försök att ändra filsystemsnod som ej får ändras"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:604
+#: ../include/svn_error_codes.h:641
 msgid "Item already exists in filesystem"
 msgstr "Objektet finns redan i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:608
+#: ../include/svn_error_codes.h:645
 msgid "Attempt to remove or recreate fs root dir"
 msgstr "Försök att ta bort eller omskapa filsystemets rotkatalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:612
+#: ../include/svn_error_codes.h:649
 msgid "Object is not a transaction root"
 msgstr "Objektet är ingen transaktionsrot"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:616
+#: ../include/svn_error_codes.h:653
 msgid "Object is not a revision root"
 msgstr "Objektet är ingen revisionsrot"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:620
+#: ../include/svn_error_codes.h:657
 msgid "Merge conflict during commit"
 msgstr "Sammanslagningskonflikt vid arkivering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:624
+#: ../include/svn_error_codes.h:661
 msgid "A representation vanished or changed between reads"
 msgstr "Representation försvann eller ändrades mellan läsningar"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:628
+#: ../include/svn_error_codes.h:665
 msgid "Tried to change an immutable representation"
-msgstr "Försök att ändra representation som ej får ädnras"
+msgstr "Försök att ändra representation som ej får ändras"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:632
+#: ../include/svn_error_codes.h:669
 msgid "Malformed skeleton data"
 msgstr "Felaktig skelettdata"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:636
+#: ../include/svn_error_codes.h:673
 msgid "Transaction is out of date"
 msgstr "Transaktionen är inaktuell"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:640
+#: ../include/svn_error_codes.h:677
 msgid "Berkeley DB error"
 msgstr "Fel i Berkeley DB"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:644
+#: ../include/svn_error_codes.h:681
 msgid "Berkeley DB deadlock error"
-msgstr "\"Deadlock\" i Berkeley DB"
+msgstr "Berkeley DB i baklås"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:648
+#: ../include/svn_error_codes.h:685
 msgid "Transaction is dead"
 msgstr "Transaktionen är död"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:652
+#: ../include/svn_error_codes.h:689
 msgid "Transaction is not dead"
 msgstr "Transaktionen är inte död"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:657
+#: ../include/svn_error_codes.h:694
 msgid "Unknown FS type"
 msgstr "Okänd filsystemstyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:662
+#: ../include/svn_error_codes.h:699
 msgid "No user associated with filesystem"
 msgstr "Ingen användare kopplad till filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:667
+#: ../include/svn_error_codes.h:704
 msgid "Path is already locked"
 msgstr "Sökvägen är redan låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:672 ../include/svn_error_codes.h:834
+#: ../include/svn_error_codes.h:709 ../include/svn_error_codes.h:886
 msgid "Path is not locked"
 msgstr "Sökvägen är inte låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:677
+#: ../include/svn_error_codes.h:714
 msgid "Lock token is incorrect"
 msgstr "Låsidentifieraren är felaktig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:682
+#: ../include/svn_error_codes.h:719
 msgid "No lock token provided"
 msgstr "Ingen låsidentifierare tillhandahölls"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:687
+#: ../include/svn_error_codes.h:724
 msgid "Username does not match lock owner"
 msgstr "Användarnamnet matchar inte låsägaren"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:692
+#: ../include/svn_error_codes.h:729
 msgid "Filesystem has no such lock"
 msgstr "Låset saknas i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:697
+#: ../include/svn_error_codes.h:734
 msgid "Lock has expired"
 msgstr "Låset har gått ut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:702 ../include/svn_error_codes.h:821
+#: ../include/svn_error_codes.h:739 ../include/svn_error_codes.h:873
 msgid "Item is out of date"
 msgstr "Objektet är inaktuellt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:714
+#: ../include/svn_error_codes.h:751
 msgid "Unsupported FS format"
 msgstr "Formatet på filsystemet stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:719
+#: ../include/svn_error_codes.h:756
 msgid "Representation is being written"
 msgstr "Representationen håller på att skrivas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:724
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:761
 msgid "The generated transaction name is too long"
-msgstr "Angiven transaktion går ej att ändra"
+msgstr "Det genererade transaktionsnamnet är för långt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:729
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:766
 msgid "Filesystem has no such node origin record"
-msgstr "node-rev-id saknas i filsystem"
+msgstr "Filsystemet saknar en sådan nodursprungspost"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:734
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:771
 msgid "Filesystem upgrade is not supported"
-msgstr "Filsystemet är ej öppet"
+msgstr "Filsystemsuppgradering stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:739
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:776
 msgid "Filesystem has no such checksum-representation index record"
-msgstr "Representation saknas i filsystem"
+msgstr "Indexpost för kontrollsummerepresentation saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:744
+#: ../include/svn_error_codes.h:781
 msgid "Property value in filesystem differs from the provided base value"
-msgstr ""
+msgstr "Egenskapsvärde i filsystem skiljer sig från givet basvärde"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:751
+#: ../include/svn_error_codes.h:787
+msgid "The filesystem editor completion process was not followed"
+msgstr "Filsystemseditorns avslutningsprocess följdes inte"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:792
+msgid "A packed revprop could not be read"
+msgstr "En packad revisionsegenskap kunde inte läsas"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:797
+msgid "Could not initialize the revprop caching infrastructure."
+msgstr "Kunde inte initiera infrastrukturen för cachning av revisionsegenskaper"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:803
 msgid "The repository is locked, perhaps for db recovery"
 msgstr "Arkivet är låst, kanske för reparation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:755
+#: ../include/svn_error_codes.h:807
 msgid "A repository hook failed"
-msgstr "Arkivhookskript misslyckades"
+msgstr "Ett krokskript i arkivet misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:759
+#: ../include/svn_error_codes.h:811
 msgid "Incorrect arguments supplied"
 msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:763
+#: ../include/svn_error_codes.h:815
 msgid "A report cannot be generated because no data was supplied"
 msgstr "Rapport kan ej skapas, då data ej tillhandahölls"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:767
+#: ../include/svn_error_codes.h:819
 msgid "Bogus revision report"
 msgstr "Felaktig revisionsrapport"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:776
+#: ../include/svn_error_codes.h:828
 msgid "Unsupported repository version"
 msgstr "Arkivversionen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:780
+#: ../include/svn_error_codes.h:832
 msgid "Disabled repository feature"
 msgstr "Funktionen är avslagen i arkivet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:784
+#: ../include/svn_error_codes.h:836
 msgid "Error running post-commit hook"
-msgstr "Fel vid körning av post-commit-hookskript"
+msgstr "Fel vid körning av krokskript efter arkivering (\"post-commit\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:789
+#: ../include/svn_error_codes.h:841
 msgid "Error running post-lock hook"
-msgstr "Fel vid körning av post-lock-hookskript"
+msgstr "Fel vid körning av krokskript efter låsning (\"post-lock\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:794
+#: ../include/svn_error_codes.h:846
 msgid "Error running post-unlock hook"
-msgstr "Fel vid körning av post-unlock-hookskript"
+msgstr "Fel vid körning av krokskript efter upplåsning (\"post-unlock\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:799
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:851
 msgid "Repository upgrade is not supported"
-msgstr "Argument för arkiv krävs"
+msgstr "Uppgradering av arkiv stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:805
+#: ../include/svn_error_codes.h:857
 msgid "Bad URL passed to RA layer"
 msgstr "Felaktig URL skickad till RA-skiktet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:809
+#: ../include/svn_error_codes.h:861
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Behörighetskontroll misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:813
+#: ../include/svn_error_codes.h:865
 msgid "Unknown authorization method"
 msgstr "Okänd metod för behörighetskontroll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:817
+#: ../include/svn_error_codes.h:869
 msgid "Repository access method not implemented"
 msgstr "Metod för arkivåtkomst ej implementerad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:825
+#: ../include/svn_error_codes.h:877
 msgid "Repository has no UUID"
-msgstr "Arkivet saknar unik identifierare (UUID)"
+msgstr "Arkivet saknar UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:829
+#: ../include/svn_error_codes.h:881
 msgid "Unsupported RA plugin ABI version"
 msgstr "ABI-versionen för insticksmodulen för arkivåtkomst stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:839
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:891
 msgid "Server can only replay from the root of a repository"
-msgstr "\"%s\" är inte arkivets rot"
+msgstr "Servern kan bara spela upp från arkivroten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:844
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:896
 msgid "Repository UUID does not match expected UUID"
-msgstr "UUID:n på källarkivet (%s) matchar inte den förväntade UUID:n (%s)"
+msgstr "Arkivets UUID matchar inte den förväntade UUID:n"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:849
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:901
 msgid "Repository root URL does not match expected root URL"
-msgstr "UUID:n på källarkivet (%s) matchar inte den förväntade UUID:n (%s)"
+msgstr "Arkivets rot-URL matchar inte den förväntade rot-URL:en"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:854
+#: ../include/svn_error_codes.h:906
 msgid "Session URL does not match expected session URL"
-msgstr ""
+msgstr "Sessionens URL matchar inte den förväntade sessions-URL:en"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:860
+#: ../include/svn_error_codes.h:911 ../libsvn_ra_svn/client.c:491
+#, c-format
+msgid "Can't create tunnel"
+msgstr "Kan inte skapa tunnel"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:917
 msgid "RA layer failed to init socket layer"
 msgstr "RA-skiktet kunde inte initiera uttagsskiktet (socket layer)"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:864
+#: ../include/svn_error_codes.h:921
 msgid "RA layer failed to create HTTP request"
 msgstr "RA-skiktet kunde inte skapa en HTTP-förfrågan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:868
+#: ../include/svn_error_codes.h:925
 msgid "RA layer request failed"
 msgstr "Förfrågan misslyckad i RA-skiktet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:872
+#: ../include/svn_error_codes.h:929
 msgid "RA layer didn't receive requested OPTIONS info"
 msgstr "RA-skiktet mottog ej begärd OPTIONS-information"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:876
+#: ../include/svn_error_codes.h:933
 msgid "RA layer failed to fetch properties"
 msgstr "RA-skiktet misslyckades med att erhålla egenskaper"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:880
+#: ../include/svn_error_codes.h:937
 msgid "RA layer file already exists"
 msgstr "RA-skiktsfil finns redan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:894
+#: ../include/svn_error_codes.h:951
 msgid "HTTP Path Not Found"
 msgstr "HTTP-sökväg finns inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:898
+#: ../include/svn_error_codes.h:955
 msgid "Failed to execute WebDAV PROPPATCH"
 msgstr "Misslyckades med att utföra WebDAV PROPPATCH"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:903 ../include/svn_error_codes.h:954
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:714 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:832
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:859
+#: ../include/svn_error_codes.h:960 ../include/svn_error_codes.h:1403
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1075 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1297
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1327
 msgid "Malformed network data"
 msgstr "Felaktig nätverksdata"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:908
+#: ../include/svn_error_codes.h:965
 msgid "Unable to extract data from response header"
 msgstr "Kunde inte läsa data från responshuvud"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:913
+#: ../include/svn_error_codes.h:970
 msgid "Repository has been moved"
 msgstr "Arkivet har flyttats"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:918 ../libsvn_ra_serf/replay.c:844
-#: ../libsvn_ra_serf/update.c:2326 ../libsvn_ra_serf/util.c:689
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:975 ../libsvn_ra_serf/update.c:2881
+#: ../libsvn_ra_serf/util.c:767
 msgid "Connection timed out"
-msgstr "Nätverksanslutningen stängdes oväntat"
+msgstr "Nätverksanslutningen gick ut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:923
+#: ../include/svn_error_codes.h:980
 msgid "URL access forbidden for unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "Åtkomst till URL tilläts ej av okänd anledning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:929 ../include/svn_error_codes.h:958
+#: ../include/svn_error_codes.h:986 ../include/svn_error_codes.h:1407
 msgid "Couldn't find a repository"
 msgstr "Kunde inte hitta något arkiv"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:933
+#: ../include/svn_error_codes.h:990
 msgid "Couldn't open a repository"
 msgstr "Kunde inte öppna arkivet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:938
-msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
-msgstr "Specialkod för att rapportera serverfel till klienten"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:942
-msgid "Unknown svn protocol command"
-msgstr "Okänt kommando i svn-protokollet"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:946
-msgid "Network connection closed unexpectedly"
-msgstr "Nätverksanslutningen stängdes oväntat"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:950
-msgid "Network read/write error"
-msgstr "Läs/skrivfel till nätverket"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:962
-msgid "Client/server version mismatch"
-msgstr "Klient- och serverversion stämmer ej överens"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:967
-msgid "Cannot negotiate authentication mechanism"
-msgstr "Kan inte förhandla om autentiseringsmekanism"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:972
-msgid "Editor drive was aborted"
-msgstr ""
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:978
-msgid "Initialization of SSPI library failed"
-msgstr ""
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:982
-msgid "Server SSL certificate untrusted"
-msgstr ""
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:986
-msgid "Initialization of the GSSAPI context failed"
-msgstr ""
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:991
-msgid "While handling serf response:"
-msgstr ""
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:999
-msgid "Credential data unavailable"
-msgstr "Klientreferenser otillgängliga"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1003
-msgid "No authentication provider available"
-msgstr "Ingen tillhandahållare av autentisering tillgänglig"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1007
-msgid "All authentication providers exhausted"
-msgstr "Alla tillhandahållare av autentisering förbrukade"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1011
-#, fuzzy
-msgid "Credentials not saved"
-msgstr "Klientreferenser otillgängliga"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1016
-#, fuzzy
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Behörighetskontroll misslyckades"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1022
-msgid "Read access denied for root of edit"
-msgstr "Läsning nekas till roten för editeringen"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1027
-msgid "Item is not readable"
-msgstr "Objektet är inte läsbart"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1032
-msgid "Item is partially readable"
-msgstr "Objektet är delvis läsbart"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1036
-msgid "Invalid authz configuration"
-msgstr "Ogiltig auktorisationskonfiguration"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1041
-msgid "Item is not writable"
-msgstr "Objektet är inte skrivbart"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1047
+#: ../include/svn_error_codes.h:996
 msgid "Svndiff data has invalid header"
 msgstr "Svndiff-data har ogiltigt huvud"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1051
+#: ../include/svn_error_codes.h:1000
 msgid "Svndiff data contains corrupt window"
 msgstr "Svndiff-data innehåller trasigt fönster"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1055
+#: ../include/svn_error_codes.h:1004
 msgid "Svndiff data contains backward-sliding source view"
 msgstr "Svndiff-data innehåller källvyer med förflyttningar baklänges"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1059
+#: ../include/svn_error_codes.h:1008
 msgid "Svndiff data contains invalid instruction"
 msgstr "Ogiltig instruktion i svndiff-data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1063
+#: ../include/svn_error_codes.h:1012
 msgid "Svndiff data ends unexpectedly"
 msgstr "Svndiff-data tog oväntat slut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1067
+#: ../include/svn_error_codes.h:1016
 msgid "Svndiff compressed data is invalid"
 msgstr "Komprimerad svndiff-data är ogiltig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1073
-msgid "Diff data source modified unexpectedly"
-msgstr "Datakälla för diff ändrades oväntat"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1079
+#: ../include/svn_error_codes.h:1022
 msgid "Apache has no path to an SVN filesystem"
 msgstr "Apache saknar sökväg till SVN-filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1083
+#: ../include/svn_error_codes.h:1026
 msgid "Apache got a malformed URI"
 msgstr "Apache fick en felaktig URI"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1087
+#: ../include/svn_error_codes.h:1030
 msgid "Activity not found"
 msgstr "Aktiviteten hittades ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1091
+#: ../include/svn_error_codes.h:1034
 msgid "Baseline incorrect"
-msgstr "Felaktig baseline"
+msgstr "Felaktig utgångspunkt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1095
+#: ../include/svn_error_codes.h:1038
 msgid "Input/output error"
 msgstr "In/ut-fel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1101
+#: ../include/svn_error_codes.h:1044
 msgid "A path under version control is needed for this operation"
 msgstr "Operationen kräver en versionshanterad sökväg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1105
+#: ../include/svn_error_codes.h:1048
 msgid "Repository access is needed for this operation"
 msgstr "Operationen kräver åtkomst till ett arkiv"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1109
+#: ../include/svn_error_codes.h:1052
 msgid "Bogus revision information given"
 msgstr "Felaktig revisionsinformation angiven"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1113
+#: ../include/svn_error_codes.h:1056
 msgid "Attempting to commit to a URL more than once"
 msgstr "Försöker arkivera till en URL mer än en gång"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1117
+#: ../include/svn_error_codes.h:1060
 msgid "Operation does not apply to binary file"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på binär fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1123
+#: ../include/svn_error_codes.h:1066
 msgid "Format of an svn:externals property was invalid"
 msgstr "Felaktigt format på svn:externals-egenskap"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1127
+#: ../include/svn_error_codes.h:1070
 msgid "Attempting restricted operation for modified resource"
 msgstr "Operationen tillåter ej att källan är modifierad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1131
+#: ../include/svn_error_codes.h:1074
 msgid "Operation does not apply to directory"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på en katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1135
+#: ../include/svn_error_codes.h:1078
 msgid "Revision range is not allowed"
 msgstr "Revisionsområde otillåtet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1139
+#: ../include/svn_error_codes.h:1082
 msgid "Inter-repository relocation not allowed"
 msgstr "Omlokalisering mellan arkiv otillåten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1143
+#: ../include/svn_error_codes.h:1086
 msgid "Author name cannot contain a newline"
 msgstr "Författarnamn kan ej innehålla radslut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1147
+#: ../include/svn_error_codes.h:1090
 msgid "Bad property name"
 msgstr "Felaktigt egenskapsnamn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1152
+#: ../include/svn_error_codes.h:1095
 msgid "Two versioned resources are unrelated"
 msgstr "Två orelaterade versionshanterade resurser"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1157
+#: ../include/svn_error_codes.h:1100
 msgid "Path has no lock token"
 msgstr "Sökvägen saknar låsidentifierare"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1162
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1105
 msgid "Operation does not support multiple sources"
-msgstr "Operationen kan ej utföras på en katalog"
+msgstr "Operationen klarar ej flera källor"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1167
+#: ../include/svn_error_codes.h:1110
 msgid "No versioned parent directories"
-msgstr ""
+msgstr "Inga versionshanterade föräldrakataloger"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1172
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1115 ../include/svn_error_codes.h:1135
 msgid "Working copy and merge source not ready for reintegration"
-msgstr "En källa för sammanslagning (merge) som är en arbetskopia kräver att en revision anges"
+msgstr "Arbetskopia och källa för sammanslagning inte klara för återförening"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1177
+#: ../include/svn_error_codes.h:1120
 msgid "A file external cannot overwrite an existing versioned item"
-msgstr ""
+msgstr "En extern fil kan inte skriva över ett befintligt versionshanterat objekt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1182
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1125
 msgid "Invalid path component strip count specified"
-msgstr "Ogiltig revisionsangivelse"
+msgstr "Ogiltigt angivelse av antal sökvägsdelar att ta bort "
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1187
+#: ../include/svn_error_codes.h:1130
 msgid "Detected a cycle while processing the operation"
-msgstr ""
+msgstr "En rundgång upptäcktes när operationen behandlades"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1140
+msgid "Invalid mergeinfo detected in merge target"
+msgstr "Ogiltig sammanslagningsinformation upptäcktes i målet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1193
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1145
+msgid "Can't perform this operation without a valid lock token"
+msgstr "Kan inte utföra denna operation utan giltig låsidentifierare"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1150
+msgid "The operation is forbidden by the server"
+msgstr "Operationen tillåts inte av servern"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1156
 msgid "A problem occurred; see other errors for details"
 msgstr "Ett problem har inträffat; se vidare fel för mer information"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1197
+#: ../include/svn_error_codes.h:1160
 msgid "Failure loading plugin"
 msgstr "Fel vid inladdning av insticksmodul"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1201
+#: ../include/svn_error_codes.h:1164
 msgid "Malformed file"
 msgstr "Felaktig fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1205
+#: ../include/svn_error_codes.h:1168
 msgid "Incomplete data"
 msgstr "Ofullständig data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1209
+#: ../include/svn_error_codes.h:1172
 msgid "Incorrect parameters given"
 msgstr "Felaktiga parametrar angivna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1213
+#: ../include/svn_error_codes.h:1176
 msgid "Tried a versioning operation on an unversioned resource"
 msgstr "Försökte utföra en versionshanteringsoperation på en resurs som ej är versionshanterad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1217
+#: ../include/svn_error_codes.h:1180
 msgid "Test failed"
 msgstr "Test misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1221
+#: ../include/svn_error_codes.h:1184
 msgid "Trying to use an unsupported feature"
 msgstr "Försöker använda en funktion som ej stöds"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1225
+#: ../include/svn_error_codes.h:1188
 msgid "Unexpected or unknown property kind"
 msgstr "Oväntad eller okänd egenskapstyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1229
+#: ../include/svn_error_codes.h:1192
 msgid "Illegal target for the requested operation"
-msgstr "Felaktigt mål för begärd operation"
+msgstr "Otillåtet mål för begärd operation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1233
+#: ../include/svn_error_codes.h:1196
 msgid "MD5 checksum is missing"
 msgstr "MD5-kontrollsumma saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1237
+#: ../include/svn_error_codes.h:1200
 msgid "Directory needs to be empty but is not"
 msgstr "Katalogen måste vara tom, men det är den inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1241
+#: ../include/svn_error_codes.h:1204
 msgid "Error calling external program"
 msgstr "Fel vid anrop av externt program"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1245
+#: ../include/svn_error_codes.h:1208
 msgid "Python exception has been set with the error"
 msgstr "Python-undantag har satts för felet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1249
+#: ../include/svn_error_codes.h:1212
 msgid "A checksum mismatch occurred"
 msgstr "Felaktig kontrollsumma"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1253
+#: ../include/svn_error_codes.h:1216
 msgid "The operation was interrupted"
 msgstr "Operationen avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1257
+#: ../include/svn_error_codes.h:1220
 msgid "The specified diff option is not supported"
 msgstr "Den angivna diff-flaggan stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1261
+#: ../include/svn_error_codes.h:1224
 msgid "Property not found"
 msgstr "Egenskapen finns ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1265
+#: ../include/svn_error_codes.h:1228
 msgid "No auth file path available"
 msgstr "Sökväg för auth-fil ej tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1270
+#: ../include/svn_error_codes.h:1233
 msgid "Incompatible library version"
 msgstr "Biblioteksversioner inte kompatibla"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1275
+#: ../include/svn_error_codes.h:1238
 msgid "Mergeinfo parse error"
-msgstr ""
+msgstr "Syntaxfel i sammanslagningsinformation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1280
+#: ../include/svn_error_codes.h:1243
 msgid "Cease invocation of this API"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta anropet av detta API"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1285
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1248
 msgid "Error parsing revision number"
-msgstr "Syntaxfel i revisionsargumentet \"%s\""
+msgstr "Syntaxfel i revisionsnummer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1290
+#: ../include/svn_error_codes.h:1253
 msgid "Iteration terminated before completion"
-msgstr ""
+msgstr "Upprepning avslutades före fullbordan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1295
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1258
 msgid "Unknown changelist"
-msgstr "ingen ändringslista med namnet: \"%s\""
+msgstr "Okänd ändringslista"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1300
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1263
 msgid "Reserved directory name in command line arguments"
-msgstr "Fel vid initiering av kommandoradsargument"
+msgstr "Reserverat katalognamn i kommandoradsargumenten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1305
+#: ../include/svn_error_codes.h:1268
 msgid "Inquiry about unknown capability"
-msgstr ""
+msgstr "Förfrågan om okänd förmåga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1310
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1273
 msgid "Test skipped"
-msgstr "Test misslyckades"
+msgstr "Test hoppades över"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1315
+#: ../include/svn_error_codes.h:1278
 msgid "apr memcache library not available"
-msgstr ""
+msgstr "apr memcache-bibliotek ej tillgängligt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1320
+#: ../include/svn_error_codes.h:1283
 msgid "Couldn't perform atomic initialization"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte genomföra atomisk initiering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1325
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1288
 msgid "SQLite error"
-msgstr "Fel vid skrivning"
+msgstr "SQLite-fel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1330
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1293
 msgid "Attempted to write to readonly SQLite db"
-msgstr "Försök att skriva i något som inte är en transaktion"
+msgstr "Försök att skriva till skrivskyddad SQLite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1335
+#: ../include/svn_error_codes.h:1300
 msgid "Unsupported schema found in SQLite db"
-msgstr ""
+msgstr "Schemat i SQLite-databasen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1340
+#: ../include/svn_error_codes.h:1305
 msgid "The SQLite db is busy"
-msgstr ""
+msgstr "SQLite-databasen är upptagen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1345
+#: ../include/svn_error_codes.h:1310
 msgid "SQLite busy at transaction rollback; resetting all busy SQLite statements to allow rollback"
-msgstr ""
+msgstr "SQLite upptagen vid transaktionsåterladding; återställer alla upptagna SQLite-satser för att tillåta återladdning"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1316
+msgid "Constraint error in SQLite db"
+msgstr "Restriktionsfel i SQLite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1352
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1321
+msgid "Too many memcached servers configured"
+msgstr "För många konfigurerade memcached-servrar"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1326
+msgid "Failed to parse version number string"
+msgstr "Syntaxfel i sträng med versionsnummer"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1331
+msgid "Atomic data storage is corrupt"
+msgstr "Förstörd atomisk datalagring"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1337
 msgid "Error parsing arguments"
-msgstr "Klientfel vid tolkning av argument"
+msgstr "Syntaxfel i argument"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1356
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1341
 msgid "Not enough arguments provided"
-msgstr "För få argument; använd \"svn --help\" för mer information"
+msgstr "För få argument givna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1360
+#: ../include/svn_error_codes.h:1345
 msgid "Mutually exclusive arguments specified"
 msgstr "De angivna argumenten kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1364
+#: ../include/svn_error_codes.h:1349
 msgid "Attempted command in administrative dir"
-msgstr "Försökte utföra kommando i administrativ katalog"
+msgstr "Försökte utföra kommando i förvaltningskatalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1368
+#: ../include/svn_error_codes.h:1353
 msgid "The log message file is under version control"
 msgstr "Filen med loggmeddelandet är versionshanterad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1372
+#: ../include/svn_error_codes.h:1357
 msgid "The log message is a pathname"
 msgstr "Logmeddelandet är en sökväg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1376
+#: ../include/svn_error_codes.h:1361
 msgid "Committing in directory scheduled for addition"
 msgstr "Arkiverar i katalog schemalagd att läggas till"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1380
+#: ../include/svn_error_codes.h:1365
 msgid "No external editor available"
 msgstr "Ingen extern editor tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1384
+#: ../include/svn_error_codes.h:1369
 msgid "Something is wrong with the log message's contents"
 msgstr "Fel i loggmeddelandets innehåll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1388
+#: ../include/svn_error_codes.h:1373
 msgid "A log message was given where none was necessary"
 msgstr "Ett loggmeddelande angavs utan att det var nödvändigt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1392
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1377
 msgid "No external merge tool available"
-msgstr "Ingen extern editor tillgänglig"
+msgstr "Ingen externt sammanslagningsverktyg tillgängligt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1396
-#, fuzzy
+#: ../include/svn_error_codes.h:1381
 msgid "Failed processing one or more externals definitions"
-msgstr "bortse ifrån externals-definitioner"
+msgstr "Misslyckad behandling av en eller fler external-definitioner"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1402
-#, fuzzy
-msgid "Assertion failure"
-msgstr "Behörighetskontroll misslyckades"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1387
+msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
+msgstr "Specialkod för att rapportera serverfel till klienten"
 
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:392
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:447
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:554
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:610
-msgid "GNOME Keyring is locked and we are non-interactive"
-msgstr ""
+#: ../include/svn_error_codes.h:1391
+msgid "Unknown svn protocol command"
+msgstr "Okänt kommando i svn-protokollet"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1395
+msgid "Network connection closed unexpectedly"
+msgstr "Nätverksanslutningen stängdes oväntat"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1399
+msgid "Network read/write error"
+msgstr "Läs/skrivfel till nätverket"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1411
+msgid "Client/server version mismatch"
+msgstr "Klient- och serverversion stämmer ej överens"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1416
+msgid "Cannot negotiate authentication mechanism"
+msgstr "Kan inte förhandla om autentiseringsmekanism"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1421
+msgid "Editor drive was aborted"
+msgstr "Editorkörning avbröts"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1429
+msgid "Credential data unavailable"
+msgstr "Klientreferenser otillgängliga"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1433
+msgid "No authentication provider available"
+msgstr "Ingen tillhandahållare av autentisering tillgänglig"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1437
+msgid "All authentication providers exhausted"
+msgstr "Alla tillhandahållare av autentisering förbrukade"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1441
+msgid "Credentials not saved"
+msgstr "Klientreferenser sparades inte"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1446
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Autentisering misslyckades"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1452
+msgid "Read access denied for root of edit"
+msgstr "Läsning nekas till roten för editeringen"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1457
+msgid "Item is not readable"
+msgstr "Objektet är inte läsbart"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1462
+msgid "Item is partially readable"
+msgstr "Objektet är delvis läsbart"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1466
+msgid "Invalid authz configuration"
+msgstr "Ogiltig behörighetskonfiguration"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1471
+msgid "Item is not writable"
+msgstr "Objektet är inte skrivbart"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1478
+msgid "Diff data source modified unexpectedly"
+msgstr "Datakälla för diff ändrades oväntat"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1484
+msgid "Initialization of SSPI library failed"
+msgstr "Misslyckad initiering av SSPI-biblioteket"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1488
+msgid "Server SSL certificate untrusted"
+msgstr "Ej betrott SSL-certifikat för server"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1493
+msgid "Initialization of the GSSAPI context failed"
+msgstr "Misslyckad initiering av GSSAPI-kontext"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1498
+msgid "While handling serf response:"
+msgstr "När svar från serf behandlades:"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1504
+msgid "Assertion failure"
+msgstr "Fel upptäckt vid invariantkontroll"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1508
+msgid "No non-tracing links found in the error chain"
+msgstr "Inga icke-spårande länkar hittades i felkedjan"
+
+#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:274
+msgid "GNOME Keyring is locked and we are non-interactive"
+msgstr "GNOMEs nyckelkedja är låst och vi är inte interaktiva"
+
+#: ../libsvn_client/add.c:606 ../libsvn_client/cmdline.c:356
+#: ../libsvn_subr/opt.c:930
+#, c-format
+msgid "'%s' ends in a reserved name"
+msgstr "\"%s\" slutar med ett reserverat namn"
+
+#: ../libsvn_client/add.c:875
+#, c-format
+msgid "'%s' prevents creating parent of '%s'"
+msgstr "\"%s\" hindrar att förälder till \"%s\" skapas"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:488 ../libsvn_wc/adm_ops.c:881
-#: ../libsvn_wc/workqueue.c:1658 ../libsvn_wc/workqueue.c:1740
+#: ../libsvn_client/add.c:914 ../libsvn_wc/adm_ops.c:731
+#, c-format
+msgid "'%s' is an existing item in conflict; please mark the conflict as resolved before adding a new item here"
+msgstr "\"%s\" är ett befintligt objekt i konflikt; markera konflikten som löst innan ett nytt objekt läggs till här"
+
+#: ../libsvn_client/add.c:921 ../libsvn_wc/adm_ops.c:686
+#: ../libsvn_wc/workqueue.c:904 ../libsvn_wc/workqueue.c:998
 #, c-format
 msgid "'%s' not found"
 msgstr "\"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:493 ../libsvn_wc/adm_ops.c:572
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:886
+#: ../libsvn_client/add.c:927 ../libsvn_wc/adm_ops.c:691
+#: ../libsvn_wc/delete.c:98
 #, c-format
 msgid "Unsupported node kind for path '%s'"
 msgstr "Nodtypen för sökvägen \"%s\" stöds inte"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:534 ../libsvn_client/cmdline.c:268
-#: ../libsvn_subr/opt.c:878
+#: ../libsvn_client/add.c:960 ../libsvn_client/changelist.c:65
+#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/cleanup.c:55
+#: ../libsvn_client/export.c:1392 ../libsvn_client/import.c:815
+#: ../libsvn_client/patch.c:3009 ../libsvn_client/relocate.c:232
+#: ../libsvn_client/resolved.c:121 ../libsvn_client/revert.c:136
+#: ../libsvn_client/status.c:353 ../libsvn_client/switch.c:473
+#: ../libsvn_client/update.c:646 ../libsvn_client/upgrade.c:105
+#: ../svn/util.c:979
 #, c-format
-msgid "'%s' ends in a reserved name"
-msgstr ""
-
-#: ../libsvn_client/add.c:580 ../libsvn_client/changelist.c:116
-#: ../libsvn_client/changelist.c:168 ../libsvn_client/cleanup.c:56
-#: ../libsvn_client/cleanup.c:134 ../libsvn_client/commit.c:701
-#: ../libsvn_client/export.c:952 ../libsvn_client/resolved.c:54
-#: ../libsvn_client/revert.c:135 ../libsvn_client/status.c:274
-#: ../svn/add-cmd.c:76 ../svn/changelist-cmd.c:84 ../svn/cleanup-cmd.c:69
-#: ../svn/export-cmd.c:91 ../svn/import-cmd.c:106 ../svn/resolve-cmd.c:106
-#: ../svn/resolved-cmd.c:76 ../svn/revert-cmd.c:77 ../svn/status-cmd.c:260
-#: ../svn/upgrade-cmd.c:72
-#, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a local path"
-msgstr "\"%s\" är ingen fil"
+msgstr "\"%s\" är ingen lokal sökväg"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:683 ../libsvn_ra/ra_loader.c:373
-#: ../libsvn_ra_serf/serf.c:366 ../libsvn_ra_serf/serf.c:482
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Illegal repository URL '%s'"
-msgstr "Ogiltig svn-arkiv-URL \"%s\""
+#: ../libsvn_client/add.c:1001 ../libsvn_client/copy_foreign.c:489
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:765 ../libsvn_wc/copy.c:715
+#, c-format
+msgid "'%s' is already under version control"
+msgstr "\"%s\" är redan versionshanterad"
 
-#: ../libsvn_client/blame.c:397
+#: ../libsvn_client/add.c:1134 ../libsvn_client/add.c:1161
 #, c-format
-msgid "Cannot calculate blame information for binary file '%s'"
-msgstr "Kan inte beräkna blame-information för den binära fil \"%s\""
+msgid "There is no valid uri above '%s'"
+msgstr "Det finns ingen giltig URI ovanför \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/blame.c:627
+#: ../libsvn_client/blame.c:605
 msgid "Start revision must precede end revision"
 msgstr "Startrevisionen måste komma före slutrevisionen"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:74 ../libsvn_client/commit_util.c:1038
-#: ../libsvn_client/delete.c:64 ../libsvn_client/prop_commands.c:429
-#: ../libsvn_client/prop_commands.c:947 ../libsvn_client/prop_commands.c:1264
-#: ../libsvn_client/revisions.c:104 ../libsvn_wc/adm_ops.c:2008
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:2042 ../libsvn_wc/copy.c:596
-#: ../libsvn_wc/entries.c:1405 ../libsvn_wc/entries.c:2450
-#: ../libsvn_wc/entries.c:2481 ../libsvn_wc/node.c:1247
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4171
+#: ../libsvn_client/blame.c:633
+#, c-format
+msgid "Cannot calculate blame information for binary file '%s'"
+msgstr "Kan inte beräkna skuldinformation för den binära filen \"%s\""
+
+#: ../libsvn_client/cat.c:77 ../libsvn_client/commit_util.c:610
+#: ../libsvn_client/delete.c:81 ../libsvn_client/prop_commands.c:829
+#: ../libsvn_client/prop_commands.c:1384 ../libsvn_client/revisions.c:104
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:1196 ../libsvn_wc/adm_ops.c:1246
+#: ../libsvn_wc/copy.c:563 ../libsvn_wc/copy.c:624 ../libsvn_wc/entries.c:1301
+#: ../libsvn_wc/entries.c:2679 ../libsvn_wc/entries.c:2710
+#: ../svn/notify.c:1104
 #, c-format
 msgid "'%s' is not under version control"
 msgstr "\"%s\" är inte versionshanterad"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:79
+#: ../libsvn_client/cat.c:82
 #, c-format
 msgid "'%s' refers to a directory"
 msgstr "\"%s\" pekar på en katalog"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:89
+#: ../libsvn_client/cat.c:92
 #, c-format
-msgid "'%s' has no base revision until it is committed"
-msgstr ""
+msgid "'%s' has no pristine version until it is committed"
+msgstr "\"%s\" har ingen orörd revision förrän den arkiveras"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:153 ../libsvn_client/export.c:234
+#: ../libsvn_client/cat.c:147 ../libsvn_client/export.c:388
 msgid "(local)"
 msgstr "(lokal)"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:236
+#: ../libsvn_client/cat.c:247
 #, c-format
 msgid "URL '%s' refers to a directory"
 msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en katalog"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:164 ../libsvn_client/export.c:1116
+#: ../libsvn_client/changelist.c:57
+msgid "Target changelist name must not be empty"
+msgstr "Ändringslistan får inte ha tomt namn"
+
+#: ../libsvn_client/checkout.c:109 ../libsvn_client/export.c:1445
 #, c-format
 msgid "URL '%s' doesn't exist"
 msgstr "URL:en \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:168
+#: ../libsvn_client/checkout.c:113
 #, c-format
 msgid "URL '%s' refers to a file, not a directory"
 msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en fil och ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:204
-#, fuzzy, c-format
-msgid "'%s' is already a working copy for a different URL; use 'svn update' to update it"
+#: ../libsvn_client/checkout.c:147
+#, c-format
+msgid "'%s' is already a working copy for a different URL"
 msgstr "\"%s\" är redan en arbetskopia för en annan URL"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:212
+#: ../libsvn_client/checkout.c:155
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists and is not a directory"
 msgstr "\"%s\" finns redan och är ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/cmdline.c:78
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Improper relative URL '%s'"
-msgstr "Egenskaper på \"%s\":\n"
-
-#: ../libsvn_client/cmdline.c:149
+#: ../libsvn_client/cmdline.c:104
 #, c-format
 msgid "All non-relative targets must have the same root URL"
-msgstr ""
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:433
-#, c-format
-msgid "Unknown or unversionable type for '%s'"
-msgstr "\"%s\" är av en typ som är okänd eller ej kan versionshanteras"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:538
-msgid "New entry name required when importing a file"
-msgstr "Nytt postnamn krävs vid import av en fil"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:573 ../libsvn_wc/adm_ops.c:567
-#: ../libsvn_wc/lock.c:140 ../libsvn_wc/wc_db_pdh.c:64
-#, c-format
-msgid "'%s' does not exist"
-msgstr "\"%s\" finns inte"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:655 ../libsvn_client/copy.c:471
-#: ../libsvn_client/merge.c:8975 ../libsvn_client/merge.c:10231
-#: ../libsvn_client/merge.c:10506 ../svnlook/main.c:1407
-#, c-format
-msgid "Path '%s' does not exist"
-msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:795 ../libsvn_client/copy.c:482
-#: ../libsvn_client/copy.c:1021 ../libsvn_client/copy.c:1245
-#: ../libsvn_client/copy.c:1860
-#, c-format
-msgid "Path '%s' already exists"
-msgstr "Sökvägen \"%s\" finns redan"
+msgstr "Alla icke-relativa mål måste ha samma rot-URL"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:810
-#, c-format
-msgid "'%s' is a reserved name and cannot be imported"
-msgstr "\"%s\" är ett reserverat namn och kan inte importeras"
+#: ../libsvn_client/cmdline.c:312
+msgid "Resolving '^/': no repository root found in the target arguments or in the current directory"
+msgstr "Uppslagning av \"^/\": ingen arkivrot hittades i målargumenten eller i arbetskatalogen"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:848 ../libsvn_client/copy.c:1402
+#: ../libsvn_client/commit.c:155 ../libsvn_client/copy.c:1505
 msgid "Commit failed (details follow):"
 msgstr "Arkiveringen misslyckades (mer information följer):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:856
+#: ../libsvn_client/commit.c:163
 msgid "Commit succeeded, but other errors follow:"
 msgstr "Arkiveringen lyckades, men andra fel följer:"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:863
+#: ../libsvn_client/commit.c:170
 msgid "Error unlocking locked dirs (details follow):"
 msgstr "Fel vid upplåsning av låsta kataloger (mer information följer):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:874
+#: ../libsvn_client/commit.c:181
 msgid "Error bumping revisions post-commit (details follow):"
 msgstr "Fel vid höjning av revisionsnummer efter arkivering (mer information följer):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:968
-#, fuzzy
-msgid "Are all targets part of the same working copy?"
-msgstr "Ingår samtliga mål i samma arbetskopia?"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:1007
-#, fuzzy
-msgid "Cannot non-recursively commit a directory deletion of a directory with child nodes"
-msgstr "Kan inte arkivera en radering av en katalog utan att det görs rekursivt"
+#: ../libsvn_client/commit.c:307
+#, c-format
+msgid "Cannot delete the directory '%s' in a non-recursive commit because it has children"
+msgstr "Kan inte radera katalogen \"%s\" icke-rekursivt eftersom den inte är tom"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:1057 ../svn/commit-cmd.c:71
+#: ../libsvn_client/commit.c:606
 #, c-format
 msgid "'%s' is a URL, but URLs cannot be commit targets"
 msgstr "\"%s\" är en URL, men URL:er kan inte vara mål vid arkivering"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:63 ../libsvn_repos/commit.c:132
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libsvn_client/commit.c:728
+msgid ""
+"Commit can only commit to a single repository at a time.\n"
+"Are all targets part of the same working copy?"
+msgstr ""
+"Arkivering kan bara ske till ett enda arkiv åt gången.\n"
+"Ingår samtliga mål i samma arbetskopia?"
+
+#: ../libsvn_client/commit.c:844
+#, c-format
+msgid "Cannot commit '%s' because it was moved from '%s' which is not part of the commit; both sides of the move must be committed together"
+msgstr "Kan inte arkivera \"%s\" eftersom den flyttades från \"%s\" som inte ingår i arkiveringen; bägge sidor av flytten måste arkiveras tillsammans"
+
+#: ../libsvn_client/commit.c:875
+#, c-format
+msgid "Cannot commit '%s' because it was moved to '%s' which is not part of the commit; both sides of the move must be committed together"
+msgstr "Kan inte arkivera \"%s\" eftersom den flyttades till \"%s\" som inte ingår i arkiveringen; bägge sidor av flytten måste arkiveras tillsammans"
+
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:94 ../libsvn_repos/commit.c:167
+#, c-format
 msgid "Directory '%s' is out of date"
-msgstr "Katalogen \"%s\" saknar URL"
+msgstr "Katalogen \"%s\" är inaktuell"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:64 ../libsvn_repos/commit.c:134
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:95 ../libsvn_repos/commit.c:169
+#, c-format
 msgid "File '%s' is out of date"
-msgstr "Objektet är inaktuellt"
+msgstr "Objektet \"%s\" är inaktuellt"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:288 ../libsvn_client/commit_util.c:479
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1032
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:130
 #, c-format
-msgid "Aborting commit: '%s' remains in conflict"
-msgstr "Arkiveringen avbryts: \"%s\" är fortfarande i konflikt"
+msgid "Directory '%s' is locked in another working copy"
+msgstr "Katalogen \"%s\" är låst i en annan arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:330
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Aborting commit: '%s' remains in tree-conflict"
-msgstr "Arkiveringen avbryts: \"%s\" är fortfarande i konflikt"
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:131
+#, c-format
+msgid "File '%s' is locked in another working copy"
+msgstr "Filen \"%s\" är låst i en annan arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:424 ../libsvn_client/commit_util.c:440
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:166
 #, c-format
-msgid "Unknown entry kind for '%s'"
-msgstr "Okänd posttyp för \"%s\""
+msgid "Changing directory '%s' is forbidden by the server"
+msgstr "Servern tillåter inte att katalogen \"%s\" ändras"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:457
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:167
 #, c-format
-msgid "Entry '%s' has unexpectedly changed special status"
-msgstr "På posten \"%s\" har specialstatus ändrats oväntat"
+msgid "Changing file '%s' is forbidden by the server"
+msgstr "Servern tillåter inte att filen \"%s\" ändras"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:654
-#, fuzzy, c-format
-msgid "'%s' is scheduled for addition, but is missing"
-msgstr "\"%s\" är schemalagd att läggas till i en förälder som inte är versionshanterad"
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:315
+#, c-format
+msgid "Aborting commit: '%s' remains in tree-conflict"
+msgstr "Arkiveringen avbryts: \"%s\" är fortfarande i trädkonflikt"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:935
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:666
 #, c-format
-msgid "'%s' is not under version control and is not part of the commit, yet its child '%s' is part of the commit"
-msgstr "\"%s\" är inte versionshanterad och är ej heller delaktig i arkiveringen, men trots det är dess barn \"%s\" en del av arkiveringen"
+msgid "Aborting commit: '%s' remains in conflict"
+msgstr "Arkiveringen avbryts: \"%s\" är fortfarande i konflikt"
+
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:685
+#, c-format
+msgid "Node '%s' has unexpectedly changed kind"
+msgstr "Noden \"%s\" bytte oväntat typ"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1052 ../libsvn_client/url.c:198
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:726
 #, c-format
-msgid "Entry for '%s' has no URL"
-msgstr "Posten för \"%s\" saknar URL"
+msgid "'%s' is scheduled for addition, but is missing"
+msgstr "\"%s\" är schemalagd att läggas till men finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1069
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1212
 #, c-format
-msgid "'%s' is scheduled for addition within unversioned parent"
-msgstr "\"%s\" är schemalagd att läggas till i en förälder som inte är versionshanterad"
+msgid "'%s' is not known to exist in the repository and is not part of the commit, yet its child '%s' is part of the commit"
+msgstr "\"%s\" är inte versionshanterad och är ej heller delaktig i arkiveringen, men trots det är dess barn \"%s\" en del av arkiveringen"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1210
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1351
 #, c-format
 msgid "Cannot commit both '%s' and '%s' as they refer to the same URL"
-msgstr "Kan inte arkivera både \"%s\" och \"%s\" eftersom de hänvisar till samma URL"
+msgstr "Kan inte arkivera både \"%s\" och \"%s\" eftersom de syftar på samma URL"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1367
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1502
 #, c-format
 msgid "Commit item '%s' has copy flag but no copyfrom URL"
 msgstr "Arkiveringsobjektet \"%s\" har kopieringsflaggan satt, men saknar \"copyfrom\"-URL"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1372
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1507
 #, c-format
 msgid "Commit item '%s' has copy flag but an invalid revision"
 msgstr "Arkiveringsobjektet \"%s\" har kopieringsflagga men ogiltig revision"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:2080
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1969
 msgid "Standard properties can't be set explicitly as revision properties"
-msgstr ""
+msgstr "Standardegenskaper kan inte sättas direkt som revisionsegenskaper"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:500 ../libsvn_client/copy.c:1876
+#: ../libsvn_client/copy.c:426
 #, c-format
-msgid "Path '%s' is not a directory"
-msgstr "Sökvägen \"%s\" är ingen katalog"
-
-#: ../libsvn_client/copy.c:669 ../libsvn_client/copy.c:710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Path '%s' already exists, but is not a directory"
-msgstr "\"%s\" finns redan och är ingen katalog"
+msgid "Path '%s' exists, but is excluded"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" finns men är utesluten"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:775
-#, fuzzy
-msgid "Source and destination URLs appear not to all point to the same repository."
-msgstr "Källan och destinationen verkar inte vara i samma arkiv (källa: \"%s\"; destination: \"%s\")"
+#: ../libsvn_client/copy.c:432 ../libsvn_client/copy.c:1045
+#: ../libsvn_client/copy.c:1304 ../libsvn_client/copy.c:1879
+#: ../libsvn_client/import.c:862
+#, c-format
+msgid "Path '%s' already exists"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" finns redan"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:985
+#: ../libsvn_client/copy.c:484
 #, c-format
-msgid "Cannot move URL '%s' into itself"
-msgstr "Kan inte flytta URL:en \"%s\" till sig själv"
+msgid "Path '%s' already exists as unversioned node"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" finns redan men är ej versionshanterad"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1007 ../libsvn_client/prop_commands.c:229
+#: ../libsvn_client/copy.c:506 ../libsvn_client/copy.c:516
+#: ../libsvn_client/copy.c:1895
 #, c-format
-msgid "Path '%s' does not exist in revision %ld"
-msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i revision %ld"
+msgid "Path '%s' is not a directory"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" är ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1536
+#: ../libsvn_client/copy.c:554 ../libsvn_client/merge.c:10115
+#: ../svnlook/svnlook.c:1403
 #, c-format
-msgid "Source URL '%s' is from foreign repository; leaving it as a disjoint WC"
-msgstr "Käll-RUL:en \"%s\" är från ett annat arkiv, låter den vara en separat arbetskopia"
+msgid "Path '%s' does not exist"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1638 ../libsvn_client/copy.c:1650
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:941 ../libsvn_wc/copy.c:691
+#: ../libsvn_client/copy.c:724 ../libsvn_client/copy.c:765
 #, c-format
-msgid "'%s' is already under version control"
-msgstr "\"%s\" är redan versionshanterad"
+msgid "Path '%s' already exists, but is not a directory"
+msgstr "\"%s\" finns redan men är ingen katalog"
+
+#: ../libsvn_client/copy.c:826
+msgid "Source and destination URLs appear not to point to the same repository."
+msgstr "Käll- och destinations-URL:erna verkar inte syfta på samma arkiv."
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1671
+#: ../libsvn_client/copy.c:1035 ../libsvn_client/prop_commands.c:167
 #, c-format
-msgid "Entry for '%s' exists (though the working file is missing)"
-msgstr "Posten för \"%s\" finns (fast arbetsfilen saknas)"
+msgid "Path '%s' does not exist in revision %ld"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i revision %ld"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1844
+#: ../libsvn_client/copy.c:1863
 #, c-format
 msgid "Path '%s' not found in revision %ld"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i revision %ld"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1849
+#: ../libsvn_client/copy.c:1868
 #, c-format
 msgid "Path '%s' not found in head revision"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i den senaste revisionen"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1970
-#, fuzzy
+#: ../libsvn_client/copy.c:1996
 msgid "Cannot mix repository and working copy sources"
-msgstr "Sökväg är inte en fil i en arbetskopia"
+msgstr "Kan inte blanda källor från arkiv och arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2022
+#: ../libsvn_client/copy.c:2048
 #, c-format
 msgid "Cannot copy path '%s' into its own child '%s'"
 msgstr "Kan inte kopiera sökvägen \"%s\" till dess eget barn \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2054
+#: ../libsvn_client/copy.c:2084
 #, c-format
-msgid "Cannot move the file external at '%s'; please propedit the svn:externals description that created it"
-msgstr ""
+msgid "Cannot move the external at '%s'; please edit the svn:externals property on '%s'."
+msgstr "Kan inte flytta externa objektet \"%s\"; var god redigera egenskapen svn:externals på \"%s\"."
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2069
+#: ../libsvn_client/copy.c:2099
 msgid "Moves between the working copy and the repository are not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Flytt mellan arbetskopian och arkivet stöds ej"
+
+#: ../libsvn_client/copy.c:2114
+#, c-format
+msgid "Cannot move URL '%s' into itself"
+msgstr "Kan inte flytta URL:en \"%s\" till sig själv"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2083
+#: ../libsvn_client/copy.c:2115
 #, c-format
 msgid "Cannot move path '%s' into itself"
 msgstr "Kan inte flytta sökvägen \"%s\" till sig själv"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2152
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libsvn_client/copy.c:2182
+#, c-format
 msgid "'%s' does not have a URL associated with it"
-msgstr "\"%s\" verkar inte ha någon URL associerad till sig"
+msgstr "\"%s\" verkar inte ha någon URL kopplad till sig"
+
+#: ../libsvn_client/copy_foreign.c:131 ../libsvn_client/copy_foreign.c:282
+#: ../libsvn_client/externals.c:904 ../libsvn_client/externals.c:1103
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1119
+#, c-format
+msgid "Path '%s' is not in the working copy"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i arbetskopian"
+
+#: ../libsvn_client/copy_foreign.c:372 ../libsvn_client/export.c:812
+#: ../libsvn_client/repos_diff.c:998 ../libsvn_fs_fs/dag.c:1051
+#: ../libsvn_ra_svn/client.c:1185 ../libsvn_wc/diff_editor.c:1977
+#: ../libsvn_wc/diff_editor.c:2056 ../libsvn_wc/externals.c:651
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4205
+#, c-format
+msgid "Checksum mismatch for '%s'"
+msgstr "Felaktig kontrollsumma för \"%s\""
+
+#: ../libsvn_client/copy_foreign.c:479
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid location inside a repository"
+msgstr "\"%s\" är inte en giltig plats inuti arkivet"
+
+#: ../libsvn_client/copy_foreign.c:510
+#, c-format
+msgid "Can't add '%s', because no parent directory is found"
+msgstr "Kan inte lägga till \"%s\" eftersom ingen föräldrakatalog kan hittas"
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:59
+#: ../libsvn_client/delete.c:76
 #, c-format
 msgid "'%s' is in the way of the resource actually under version control"
 msgstr "\"%s\" är i vägen för den versionshanterade resursen"
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:74
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libsvn_client/delete.c:95
+#, c-format
 msgid "'%s' has local modifications -- commit or revert them first"
-msgstr "\"%s\" har lokala ändringar"
+msgstr "\"%s\" har lokala ändringar; arkivera eller återställ dem först"
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:104
+#: ../libsvn_client/delete.c:127
 #, c-format
-msgid "Cannot remove the file external at '%s'; please propedit or propdel the svn:externals description that created it"
-msgstr ""
-
-#: ../libsvn_client/delete.c:339 ../libsvn_client/locking_commands.c:200
-#: ../svn/delete-cmd.c:68 ../svn/diff-cmd.c:288 ../svn/lock-cmd.c:116
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot mix repository and working copy targets"
-msgstr "Sökväg är inte en fil i en arbetskopia"
+msgid "Cannot remove the external at '%s'; please edit or delete the svn:externals property on '%s'"
+msgstr "Kan inte ta bort externa objektet \"%s\"; var god redigera eller ta bort egenskapen svn:externals på \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:714 ../svn/move-cmd.c:65
+#: ../libsvn_client/deprecated.c:862 ../svn/move-cmd.c:65
 msgid "Cannot specify revisions (except HEAD) with move operations"
 msgstr "Revisioner (förutom HEAD) kan ej anges vid flyttoperationer"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:1331
+#: ../libsvn_client/deprecated.c:1624
 msgid "No commits in repository"
-msgstr "Intenting har arkiverats i arkivet"
+msgstr "Ingenting har arkiverats i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:2094 ../libsvn_wc/deprecated.c:3370
-#, fuzzy
+#: ../libsvn_client/deprecated.c:2930 ../libsvn_wc/deprecated.c:3953
 msgid "Non-recursive relocation not supported"
-msgstr "Omlokalisering mellan arkiv otillåten"
-
-#: ../libsvn_client/diff.c:136
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  Reverse-merged %s:r%s%s"
-msgstr "Återställde \"%s\"\n"
-
-#: ../libsvn_client/diff.c:151
-#, c-format
-msgid "  Merged %s:r%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "Icke-rekursiv omlokalisering otillåten"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:161 ../libsvn_diff/diff_file.c:1226
-#: ../libsvn_diff/diff_file.c:1242
+#. Utilities
+#: ../libsvn_client/diff.c:63
 #, c-format
 msgid "Path '%s' must be an immediate child of the directory '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Sökvägen \"%s\" måste stå omedelbart under katalogen \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:359
+#: ../libsvn_client/diff.c:257
 #, c-format
 msgid "%s\t(revision %ld)"
 msgstr "%s\t(revision %ld)"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:361
+#: ../libsvn_client/diff.c:259
 #, c-format
 msgid "%s\t(working copy)"
 msgstr "%s\t(arbetskopia)"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:637
+#: ../libsvn_client/diff.c:511 ../svnlook/svnlook.c:792
 #, c-format
 msgid "%sProperty changes on: %s%s"
 msgstr "%sEgenskapsändringar för: %s%s"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:921
+#: ../libsvn_client/diff.c:759
 #, c-format
 msgid "Cannot display: file marked as a binary type.%s"
 msgstr "Kan inte visa: filen markerad som binär.%s"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1326
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Path '%s' has no URL"
-msgstr "\"%s\" saknar URL"
-
-#: ../libsvn_client/diff.c:1395 ../libsvn_client/merge.c:6304
-#: ../libsvn_client/merge.c:8984
+#: ../libsvn_client/diff.c:1250 ../libsvn_client/merge.c:7176
+#: ../libsvn_client/merge.c:10522
 msgid "Not all required revisions are specified"
 msgstr "Alla revisioner som krävs angavs inte"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1410
-msgid "At least one revision must be non-local for a pegged diff"
-msgstr "Åtminstone en revision måste vara icke-lokal för fixerad diff"
+#: ../libsvn_client/diff.c:1264
+msgid "At least one revision must be something other than BASE or WORKING when diffing a URL"
+msgstr "Åtminstone en revision måste vara något annat än BASE eller WORKING för diff av en URL"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1518 ../libsvn_client/diff.c:1530
+#: ../libsvn_client/diff.c:1301
 #, c-format
-msgid "'%s' was not found in the repository at revision %ld"
+msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revision '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1588
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, svn_client_diff5 was called in a way that is not yet supported"
-msgstr "Tyvärr anropades svn_client_diff3 på ett sätt som inte stöds ännu"
+#: ../libsvn_client/diff.c:1306
+#, c-format
+msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revision '%ld' or '%ld'"
+msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld eller %ld i arkivet"
+
+#: ../libsvn_client/diff.c:1481
+#, c-format
+msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revisions '%ld' and '%ld'"
+msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld och %ld i arkivet"
+
+#: ../libsvn_client/diff.c:1486
+#, c-format
+msgid "Diff targets '%s' and '%s' were not found in the repository at revisions '%ld' and '%ld'"

[... 19930 lines stripped ...]


Mime
View raw message