subversion-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Krotil, Radek" <radek.kro...@siemens.com>
Subject svnserve 1.10 getting stuck when using dynamic caching
Date Fri, 18 May 2018 09:29:23 GMT
Hello.

Doing first experiments with Subversion 1.10, I noticed the following behavior. Obtaining
a svn log via svnserve gets stuck after several calls and the following error appears in SVN
log:

6988 2018-05-16T12:42:34.687777Z 10.123.10.21 - polarion/data/svn/repo ERR - 0 200002 Serialized
hash malformed value data

This error occurred both then loading complete svn log for a location via svnserve from Polarion
application (uses SVNKit 1.9.1) as well as loading next 100 entires of svn log via TortoiseSVN
1.10. Playing with the configuration reveled this error only occurs when using dynamic caching
(-M 0 parameter) and changing to 1.7 caching (-M 128) resolves the problem.

OS: CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
HW: Intel(R) Core(TM) i7-6700, 32 GB RAM, SSD
Subversion binaries: Redhat Enterprise Linux 7 - Subversion 1.10.0 from WanDisco

Best regards,
Radek Krotil

Siemens Industry Software, s.r.o.
Digital Factory Division
Product Lifecycle Management
Polarion ALM Product Management
www.siemens.com/polarion<http://www.siemens.com/polarion>


-----------------
Siemens Industry Software, s.r.o.
Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 256 51 897
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58222

Důležité upozornění: Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy
odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout
nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele,
ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak. Obsah této zprávy (včetně
příloh) je důvěrný. Pokud nejste zamýšleným adresátem této zprávy, zpřístupnění,
kopírování, distribuce nebo jiné užití obsahu zprávy je zakázáno a v takovém případě,
prosím, okamžitě informujte odesílatele a poté zprávu (vč. příloh) odstraňte z Vašeho
systému.
Mime
View raw message