subversion-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Krotil, Radek" <radek.kro...@siemens.com>
Subject RE: svnserve 1.10 getting stuck when using dynamic caching
Date Fri, 18 May 2018 09:54:32 GMT
Thanks Stefan for getting back to me promptly. Filed https://issues.apache.org/jira/browse/SVN-4743.

Radek

-----Original Message-----
From: Stefan Sperling [mailto:stsp@elego.de]
Sent: Friday, May 18, 2018 11:46 AM
To: Krotil, Radek (DF PL LCS PMT PRM) <radek.krotil@siemens.com>
Cc: users@subversion.apache.org
Subject: Re: svnserve 1.10 getting stuck when using dynamic caching

On Fri, May 18, 2018 at 09:29:23AM +0000, Krotil, Radek wrote:
> Hello.
>
> Doing first experiments with Subversion 1.10, I noticed the following behavior. Obtaining
a svn log via svnserve gets stuck after several calls and the following error appears in SVN
log:
>
> 6988 2018-05-16T12:42:34.687777Z 10.123.10.21 - polarion/data/svn/repo
> ERR - 0 200002 Serialized hash malformed value data
>
> This error occurred both then loading complete svn log for a location via svnserve from
Polarion application (uses SVNKit 1.9.1) as well as loading next 100 entires of svn log via
TortoiseSVN 1.10. Playing with the configuration reveled this error only occurs when using
dynamic caching (-M 0 parameter) and changing to 1.7 caching (-M 128) resolves the problem.
>
> OS: CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
> HW: Intel(R) Core(TM) i7-6700, 32 GB RAM, SSD Subversion binaries:
> Redhat Enterprise Linux 7 - Subversion 1.10.0 from WanDisco
>
> Best regards,
> Radek Krotil

Hi Radek,

Thank you for reporting this problem.

If you have time, could you please file an issue in our issue tracker?
See https://subversion.apache.org/reporting-issues.html for links to the tracker.

Thanks,
Stefan
-----------------
Siemens Industry Software, s.r.o.
Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 256 51 897
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58222

Důležité upozornění: Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy
odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout
nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele,
ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak. Obsah této zprávy (včetně
příloh) je důvěrný. Pokud nejste zamýšleným adresátem této zprávy, zpřístupnění,
kopírování, distribuce nebo jiné užití obsahu zprávy je zakázáno a v takovém případě,
prosím, okamžitě informujte odesílatele a poté zprávu (vč. příloh) odstraňte z Vašeho
systému.
Mime
View raw message