toree-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From chipsenkb...@apache.org
Subject [25/31] incubator-toree-website git commit: Added bootstrap material design theme
Date Wed, 02 Mar 2016 22:26:23 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/bootstrap-material-design.min.css.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/bootstrap-material-design.min.css.map b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/bootstrap-material-design.min.css.map
new file mode 100644
index 0000000..70ab198
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/bootstrap-material-design.min.css.map
@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"sources":["less/_core.less","less/_form.less","less/_welljumbo.less","less/_shadows.less","less/_mixins.less","less/_buttons.less","less/_checkboxes.less","dist/css/bootstrap-material-design.css","bootstrap-material-design.css","less/_togglebutton.less","less/_radios.less","less/_inputs-size.less","less/_inputs.less","less/_lists.less","less/_navbar.less","less/_alerts.less","less/_progress.less","less/_typography.less","less/_tabs.less","less/_popups.less","less/_cards.less","less/_dialogs.less","less/_panels.less","less/_dividers.less","less/plugins/_plugin-snackbarjs.less","less/plugins/_plugin-nouislider.less","less/plugins/_plugin-selectize.less"],"names":[],"mappings":"AAAA,KACE,iBAAA,KACA,aACE,WAAA,KACA,aAAA,2BACE,MAAA,sBAKA,mBAAA,iCAAA,oBAAA,kCAAA,4BAAA,0CAEE,iBAAA,QACA,MAAA,QAQR,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,KAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GACE,YAAA,OAAA,UAAA,MAAA,WACA,YAAA,IAGF,GAAA,GACE,YAAA,IAGF,EAAA,QAAA,QACE,MAAA,QAEA,kBAAA,wBAAA,wBACE,eAAA,OChBJ,2BAAA,kCAAA,wBAAA,+B
 AOI,YAAA,EAPJ,wBAWI,cAAA,KAXJ,uBAeI,WAAA,MAfJ,qCAmBI,OAAA,ECrCJ,8BAAA,oCAKM,QAAA,KALN,8BAAA,oCAQM,QAAA,KARN,2BAAA,sBAAA,iCAAA,4BAaM,iBAAA,KACA,QAAA,KACA,cAAA,KCFJ,mBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,eAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,gBAAA,WAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,eAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,gBDII,cAAA,IACA,OAAA,EAlBN,6BAAA,wBAAA,mCAAA,8BAoBQ,YAAA,IE4BN,2BAAA,mCAAA,sBAAA,8BAAA,iCAAA,yCAAA,4BAAA,oCArCE,iBAAA,KA2CF,mCAAA,8BAAA,yCAAA,oCA3CE,iBAAA,QAiDF,mCAAA,8BAAA,yCAAA,oCAjDE,iBAAA,QAsDF,mCAAA,8BAAA,yCAAA,oCAtDE,iBAAA,QA2DF,gCAAA,2BAAA,sCAAA,iCA3DE,iBAAA,QAgEF,mCAAA,8BAAA,yCAAA,oCAhEE,iBAAA,QAqEF,kCAAA,6BAAA,wCAAA,mCArEE,iBAAA,QCKJ,KAAA,sBAEE,OAAA,KACA,cAAA,IACA,SAAA,SACA,QAAA,IAAA,KACA,OAAA,KAAA,IAnBA,UAAA,KACA,YAAA,IACA,eAAA,UAEA,eAAA,EAiBA,YAAA,WAAA,UACA,mBAAA,mBAAA,IAAA,uBAAA,iBAAA,IAAA,wBAAA,MAAA,IAAA,wBAAA,cAAA,WAAA,IAAA,uBAAA,iBAAA,IAAA,wBAAA,MAAA,IAAA,wBAAA,WAAA,WAAA,IAAA,uBAAA,iBAAA,IAAA,wBAAA,MAAA,IAAA,wBAGA,QAAA,EACA,OAAA,QACA,gBAAA,KAQA,WAAA,IANA,uBAAA,wCACE,OAAA,EAMF,sBAAA,uCAEE,mBAAA,KAAA,WAAA
 ,KDOF,sBAAA,kCAAA,uCAAA,mDArCE,MAAA,gBA2CF,kCAAA,mDA3CE,MAAA,QAiDF,kCAAA,mDAjDE,MAAA,QAsDF,kCAAA,mDAtDE,MAAA,QA2DF,+BAAA,gDA3DE,MAAA,QAgEF,kCAAA,mDAhEE,MAAA,QAqEF,iCAAA,kDArEE,MAAA,QCiCE,2CAAA,2CAAA,4DAAA,4DAGE,iBAAA,qBAEA,uDAAA,uDAAA,wEAAA,wEAEE,iBAAA,sBDHR,uBAAA,mCAAA,wCAAA,oDAAA,aAAA,yBAAA,gBAAA,4BAAA,8BAAA,0CAAA,iCAAA,6CA7BE,iBAAA,KAEE,MAAA,gBAiCJ,mCAAA,oDAAA,yBAAA,4BAAA,0CAAA,6CAnCE,iBAAA,QAKE,MAAA,KAoCJ,mCAAA,oDAAA,yBAAA,4BAAA,0CAAA,6CAzCE,iBAAA,QAKE,MAAA,sBAyCJ,mCAAA,oDAAA,yBAAA,4BAAA,0CAAA,6CA9CE,iBAAA,QAKE,MAAA,sBA8CJ,gCAAA,iDAAA,sBAAA,yBAAA,uCAAA,0CAnDE,iBAAA,QAKE,MAAA,sBAmDJ,mCAAA,oDAAA,yBAAA,4BAAA,0CAAA,6CAxDE,iBAAA,QAKE,MAAA,sBAwDJ,kCAAA,mDAAA,wBAAA,2BAAA,yCAAA,4CA7DE,iBAAA,QAKE,MAAA,sBC6CF,sCAAA,uDAAA,+BAAA,gDFvBF,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,KAAA,eAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,KAAA,eAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBE2BI,6CAAA,6CAAA,4CAAA,4CAAA,8DAAA,8DAAA,6DAAA,6DAAA,sCAAA,sCAAA,qCAAA,qCAAA,uDAAA,uDAAA,sDAAA,sDA
 KE,QAAA,ED9BN,6CAAA,yDAAA,6CAAA,yDAAA,4CAAA,wDAAA,4CAAA,wDAAA,8DAAA,0EAAA,8DAAA,0EAAA,6DAAA,yEAAA,6DAAA,yEAAA,sCAAA,kDAAA,sCAAA,kDAAA,qCAAA,iDAAA,qCAAA,iDAAA,uDAAA,mEAAA,uDAAA,mEAAA,sDAAA,kEAAA,sDAAA,kECmCQ,iBAAA,QD7BR,yDAAA,yDAAA,wDAAA,wDAAA,0EAAA,0EAAA,yEAAA,yEAAA,kDAAA,kDAAA,iDAAA,iDAAA,mEAAA,mEAAA,kEAAA,kEC6BQ,iBAAA,QDvBR,yDAAA,yDAAA,wDAAA,wDAAA,0EAAA,0EAAA,yEAAA,yEAAA,kDAAA,kDAAA,iDAAA,iDAAA,mEAAA,mEAAA,kEAAA,kECuBQ,iBAAA,QDlBR,yDAAA,yDAAA,wDAAA,wDAAA,0EAAA,0EAAA,yEAAA,yEAAA,kDAAA,kDAAA,iDAAA,iDAAA,mEAAA,mEAAA,kEAAA,kECkBQ,iBAAA,QDbR,sDAAA,sDAAA,qDAAA,qDAAA,uEAAA,uEAAA,sEAAA,sEAAA,+CAAA,+CAAA,8CAAA,8CAAA,gEAAA,gEAAA,+DAAA,+DCaQ,iBAAA,QDRR,yDAAA,yDAAA,wDAAA,wDAAA,0EAAA,0EAAA,yEAAA,yEAAA,kDAAA,kDAAA,iDAAA,iDAAA,mEAAA,mEAAA,kEAAA,kECQQ,iBAAA,QDHR,wDAAA,wDAAA,uDAAA,uDAAA,yEAAA,yEAAA,wEAAA,wEAAA,iDAAA,iDAAA,gDAAA,gDAAA,kEAAA,kEAAA,iEAAA,iECGQ,iBAAA,QAaF,6CAAA,mDAAA,6CAAA,mDAAA,8DAAA,oEAAA,8DAAA,oEAAA,sCAAA,4CAAA,sCAAA,4CAAA,uDAAA,6DAAA,uDAAA,6DFxCN,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EA
 AA,IAAA,KAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,KAAA,eAAA,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,KAAA,eEoDQ,4CAAA,mDAAA,yDAAA,mDAAA,yDAAA,kDAAA,6DAAA,oEAAA,0EAAA,oEAAA,0EAAA,mEAAA,qCAAA,4CAAA,kDAAA,4CAAA,kDAAA,2CAAA,sDAAA,6DAAA,mEAAA,6DAAA,mEAAA,4DFnER,mBAAA,EAAA,EAAA,IAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,gBAAA,WAAA,EAAA,EAAA,IAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,gBE4EA,aAAA,8BAEE,cAAA,IACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,KACA,UAAA,KACA,MAAA,KACA,QAAA,EACA,SAAA,OACA,mBAAA,EAAA,IAAA,MAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,WAAA,EAAA,IAAA,MAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBACA,SAAA,SACA,YAAA,OAZF,+BAAA,gDAeI,cAAA,IAGF,2BAAA,4CAAA,0BAAA,2CAEE,OAAA,KACA,UAAA,KACA,MAAA,KAEA,0CAAA,2DAAA,yCAAA,0DACE,IAAA,EACA,KAAA,EA1BN,8BAAA,+CA+BI,SAAA,SACA,IAAA,IACA,KAAA,IACA,kBAAA,uBAAA,cAAA,uBAAA,aAAA,uBAAA,UAAA,uBACA,YAAA,KACA,MAAA,KAzIN,sBAAA,uCA+II,eAAA,OAIF,mBAAA,oCAAA,YAAA,6BAEE,UAAA,KAEF,mBAAA,oCAAA,YAAA,6BAEE,QAAA,IAAA,KACA,UAAA,KAEF,mBAAA,oCAAA,YAAA,6BAEE,QAAA,IAAA,KACA,UAAA,KAUF,6BAAA,6BAAA,wCAA
 A,oBAAA,oBAAA,+BAAA,cAAA,cAAA,yBAAA,+BAAA,+BAAA,0CAAA,kCAAA,wCAAA,iDAAA,mDAKE,MAAA,gBAOA,WAAA,IANA,yCAAA,yCAAA,oDAAA,gCAAA,gCAAA,2CAAA,0BAAA,0BAAA,qCAAA,2CAAA,2CAAA,sDAAA,8CAAA,oDAAA,6DAAA,+DAEE,MAAA,qBASA,8CAAA,qDAAA,qDAAA,iEAAA,wCAAA,+CAAA,+CAAA,2DAAA,8CAAA,qDAAA,qDAAA,iEAAA,wCAAA,+CAAA,+CAAA,2DAAA,yDAAA,gEAAA,gEAAA,4EAAA,mDAAA,0DAAA,0DAAA,sEAAA,qCAAA,4CAAA,4CAAA,wDAAA,+BAAA,sCAAA,sCAAA,kDAAA,qCAAA,4CAAA,4CAAA,wDAAA,+BAAA,sCAAA,sCAAA,kDAAA,gDAAA,uDAAA,uDAAA,mEAAA,0CAAA,iDAAA,iDAAA,6DAAA,+BAAA,sCAAA,sCAAA,kDAAA,yBAAA,gCAAA,gCAAA,4CAAA,+BAAA,sCAAA,sCAAA,kDAAA,yBAAA,gCAAA,gCAAA,4CAAA,0CAAA,iDAAA,iDAAA,6DAAA,oCAAA,2CAAA,2CAAA,uDAAA,gDAAA,uDAAA,uDAAA,mEAAA,0CAAA,iDAAA,iDAAA,6DAAA,gDAAA,uDAAA,uDAAA,mEAAA,0CAAA,iDAAA,iDAAA,6DAAA,2DAAA,kEAAA,kEAAA,8EAAA,qDAAA,4DAAA,4DAAA,wEAAA,kEAAA,yEAAA,yEAAA,qFAAA,4DAAA,mEAAA,mEAAA,+EAAA,yDAAA,gEAAA,gEAAA,4EAAA,mDAAA,0DAAA,0DAAA,sEAAA,mDAAA,0DAAA,0DAAA,sEAAA,6CAAA,oDAAA,oDAAA,gEAAA,oEAAA,2EAAA,2EAAA,uFAAA,8DAAA,qEAAA,qEAAA,iFAIE,mBAAA,KAAA,WAAA,KAOR,WA
 AA,oBAGE,SAAA,SAEA,OAAA,KAAA,ID1KA,8CAAA,0DAAA,qCAAA,iDArCE,iBAAA,KA2CF,0DAAA,iDA3CE,iBAAA,QAiDF,0DAAA,iDAjDE,iBAAA,QAsDF,0DAAA,iDAtDE,iBAAA,QA2DF,uDAAA,8CA3DE,iBAAA,QAgEF,0DAAA,iDAhEE,iBAAA,QAqEF,yDAAA,gDArEE,iBAAA,QC0MJ,0BAAA,mCAmBI,cAAA,EAAA,EAAA,IAAA,IAGF,qCAAA,4BF7LA,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,KAAA,eAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,KAAA,eAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBEiMA,gBAAA,qBAAA,sBAAA,uBAAA,yBAAA,8BAAA,+BAAA,gCAIE,OAAA,EC/OJ,gBAEI,OAAA,QACA,aAAA,EACA,MAAA,gBLNF,uCACE,MAAA,gBAGA,6CAAA,6CAEE,MAAA,gBAIF,0DACE,MAAA,gBKTN,+BAUI,QAAA,EACA,SAAA,SACA,OAAA,EACA,QAAA,GACA,MAAA,EACA,OAAA,EACA,SAAA,OACA,KAAA,EACA,eAAA,KAlBJ,6BAsBI,eAAA,OACA,SAAA,SACA,IAAA,IACA,oCACE,QAAA,MACA,SAAA,SACA,KAAA,EACA,QAAA,GACA,iBAAA,gBACA,OAAA,KACA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,EACA,OAAA,EACA,kBAAA,mBAAA,UAAA,mBArCN,oCAyCM,SAAA,SACA,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,gBACA,cAAA,IACA,SAAA,OACA,QAAA,EAhDN,2CAmDM,SAAA,SACA,QAAA,GACA,kBA
 AA,cAAA,cAAA,cAAA,aAAA,cAAA,UAAA,cACA,QAAA,MACA,WAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,EACA,OAAA,EACA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MCyzBI,WAAY,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAE,MAClF,kBAAmB,aACd,aAAc,aACX,UAAW,aD5zBf,qEC+zBJ,QD/zBI,GCi0BN,iEACE,MAAO,QACP,aAAc,QDn0BV,wEAQA,MAAA,QAAA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KEuyBL,kBAAA,YAAA,IAAA,SFjyBG,aAAA,YAAA,IAAA,SACE,UAAA,YAAA,IAAA,SAMA,iEACE,kBAAA,SACA,aAAA,SE+xBP,UAAA,SF3xBO,uEACA,kBAAA,SAAA,IAAA,SAAA,aAAA,SAAA,IAAA,SAMA,UAAA,SAAA,IAAA,SAAA,uEEyxBP,kBAAA,UFtxBK,aAAA,UACE,UAAA,UAAA,6EEwxBP,kBAAA,UAAA,IAAA,SFrxBK,aAAA,UAAA
 ,IAAA,SAEE,UAAA,UAAA,IAAA,SAMA,iDAAA,iFADF,wFALE,6BEsxBP,kDDqCC,QDrzBM,GAGF,yEACE,iBAAA,gBAAA,kBAAA,eAAA,cAAA,eEkxBP,aAAA,eF5wBC,UAAA,eCozBF,uDACE,kBAAmB,aAAa,IAAK,SAChC,aAAc,aAAa,IAAK,SDjzBnC,UAAA,aAAA,IAAA,SA3HJ,6EA8HI,kBAAA,SAAA,IACA,aAAA,SAAA,IAAA,UAAA,SAAA,IAAA,mFE8wBH,kBAAA,UAAA,IFzwBM,aAAc,UAAU,IAIvB,UAAA,UAAA,IAAA,+BEwwBP,GFnwBO,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KCgzBR,IC3CD,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KFjwBO,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KCgzBN,KD/yBQ,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KEmwBT,WAAA,EAAA
 ,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,MF1vBG,0BC4yBF,GC9CC,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KFrvBC,IAAA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAQF,KACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,MEmvBH,uBFvwBC,GACA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAQF,IACE,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KEwvBD,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA
 ,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KF/uBC,KEkvBD,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KACF,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,MFrwBG,gCCq0BF,GCvEC,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MFtvBD,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MCi0BA,ICxEC,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MFhvBD,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MC4zBA,ICzEC,kBAAA,cACF,UAAA,cFzuBG,WAAY,KACd,YAAA,IACE,MAAA,ECqzB
 A,ODrzBA,EE2uBD,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MFluBD,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MCgzBA,IC3EC,kBAAA,UF3tBD,UAAA,UACE,WAAA,KAAA,YAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,MACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,MC2yBF,KC7EC,kBAAA,UFptBD,UAAA,UACE,WAAA,KAAA,YAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA
 ,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OCuyBJ,2BACE,GACE,WAAY,EAAE,EAAE,EAAE,KAAM,KAAK,MAAM,EAAE,KAAM,KAAK,EAAE,EAAE,KAAM,EAAI,KAAK,EAAE,KAAM,KAAK,IAAI,EAAE,KAAM,KAAK,MAAM,EAAE,KAAM,EAAE,EAAE,EAAE,EAAE,MAEzH,ID1yBE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MC6yBF,IACE,aAAc,cACX,UAAW,cACd,WAAY,KACZ,YAAa,ICrFd,MAAA,EFntBD,OAAA,EACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MACA,IACA,aAAA,UACA,UAAA,UACA,WAAA,KACA,YAAA,KC4yBA,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,WAAY,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAI,EAAE,EAAE,KAAK,MAEjF,KACE,aDjzBA,UAAA,UAAA,UCmzBA,WAAY,KACZ,YAAa,KACb,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,WAAY,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAA
 G,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAI,EAAE,EAAE,EAAE,OC3F/E,wBFrxBC,GACA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MASF,IACE,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MEouBD,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MF1tBC,IAAA,kBAAA,cACA,aAAA,cACA,UAAA,cACA,WAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,EE6tBD,OAAA,EFptBD,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,KAAA,MAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,EAAA,KAAA,KAAA,IAA
 A,EAAA,KAAA,KAAA,IAAA,EAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MACA,IACA,kBAAA,UACA,aAAA,UACA,UAAA,UACA,WAAA,KCk2BA,YAAa,KACb,MAAO,KACP,OAAQ,KACR,mBAAoB,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAI,EAAE,EAAE,KAAK,MAC/E,WAAY,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAI,EAAE,EAAE,KAAK,MC1IxF,KFntBD,kBAAA,UACE,aAAA,UAAA,UAAA,UACA,WAAA,KACA,YAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,mBAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,EAAA,MCk2BQ,WAAY,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAE,EAAE,EAAE,EAAG,EAAI,EAAE,EAAE,EAAE,OAGxF,4BACE,GACE,QAAS,EC3IZ,IFrxBG,QAAS,GAET,KCo6BA,QDp6BA,GAUA,uBC85BF,GC1LC,QAAA,EF1tBC,IAAA,QAAA,GACA,KACA,QAAA,GAGA,oBC05BF,GC7LC,QAAA,EFntBC,IAAA,QAAA,GACA,KACA,QAAA,GAGA,6BCs5
 BF,GACE,QAAS,EAEX,IACE,QAAS,GAEX,KACE,QAAS,GAGb,wBACE,GACE,QAAS,EDz5BX,IACE,QAAA,GC65BF,KD55BE,QAAA,GAGA,qBACA,GC85BA,QAAS,EAEX,IACE,QAAS,GAEX,KACE,QDp6BA,GCu6BJ,cACE,eAAgB,OAElB,cD/5BA,sBEitBC,oBADE,oBF/sBD,oBAAA,KACE,iBAAA,KEmtBD,gBAAA,KFjtBD,YAAA,KEotBC,oBFjtBD,OAAA,QACE,MAAA,gBEotBH,2CF5tBC,MAAO,gBEqtBN,iDFntBC,iDAEF,MAAA,gBEotBC,8DFjtBD,MAAA,gBEotBC,yCACF,QAAA,EF5tBC,MAAO,EACP,OAAA,EEotBC,4BFjtBD,WAAA,KEotBC,4BFjtBD,2DACE,QAAA,GEmtBD,QAAA,aACF,MAAA,KFhtBC,OAAQ,KACR,iBAAA,kBACE,cAAA,KEktBD,aAAA,KFhtBD,mBAAA,WAAA,IAAA,KACE,cAAA,WAAA,IAAA,KEktBD,WAAA,WAAA,IAAA,KFhtBD,eAAA,OEmtBC,kCACF,QAAA,GF3tBC,QAAS,aACT,MAAA,KACE,OAAA,KEktBD,iBAAA,QFhtBD,cAAA,KACE,SAAA,SEktBD,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,IAAA,eFhtBD,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,IAAA,eACE,KAAA,KEktBD,IAAA,KACF,mBAAA,KAAA,IAAA,KAAA,WAAA,IAAA,KAAA,mBAAA,IAAA,KF3tBM,cAAe,KAAK,IAAK,KAAM,WAAW,IAAK,KAAM,WAAW,IAAK,KAC1E,WAAA,KAAA,IAAA,KAAA,WAAA,IAAA,KAAA,WAAA,IAAA,KEmtBC,iEFhtBD,yEACE,iBAAA,QAEF,8DACE,wEEktBD,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,IAAA,eAAA,EAAA,EAAA,EA
 AA,KAAA,eACF,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,IAAA,eAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,eCt+BC,+DDy+BD,KAAA,KD8PD,yDACE,iBAAkB,mBEtuChB,+DAAA,iBAAA,QAAA,sED6+BH,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,IAAA,eAAA,EAAA,EAAA,EAAA,KAAA,mBCh/BS,WAAY,EAAE,IAAI,IAAI,IAAI,eAAoB,EAAE,EAAE,EAAE,KAAK,mBAO/D,aD6+BH,OAAA,QPl/BC,aAAA,KACE,SAAA,SOo/BH,MAAA,gBDiQD,oCNhvCM,MAAA,gBAKA,0CADF,0COk/BH,MAAA,gBCl/BK,uDACA,MAAA,gBDs/BL,kBCngCC,QAAS,MAkBL,SAAA,SDo/BL,KAAA,KCtgCC,IAAK,IFuwCL,4BAA6B,IEhvCzB,uBAAA,IACA,oBAAA,IAEA,qBACA,OAAA,IAAA,MAAA,gBACA,OAAA,KACA,MAAA,KACA,cAAA,KAAA,oBACA,OAAA,KDm/BL,MAAA,KClhCC,cAAe,KAmCX,iBAAA,QACA,kBAAA,eACA,UAAA,eAEA,0BACA,QAAA,MACA,SAAA,SACA,QAAA,GAAA,iBAAA,gBACA,KAAA,MACA,IAAA,MACA,OAAA,KFovCJ,MEpvCI,KAAA,cAAA,KDk/BL,QAAA,EC7+BO,QAAA,EFmvCN,OAAQ,EEjvCA,kBAAA,mBD++BT,UAAA,mBDsQD,0DE/uCQ,kBAAA,UAAA,IAAA,aAAA,UAAA,ID6+BP,UAAA,UAAA,ICx+BO,oDD2+BP,kBAAA,SC1iCM,aAAc,SAsEb,UAAA,SAtER,yBA0EQ,QAAA,EDs+BP,OAAA,EChjCC,MAAO,EA8ED,SAAA,ODq+BP,wCEpiCD,yCAEI,QAAA,EAEA,wCACA,iBAAA,QTlBF,yCACE,aAAA,QAGA,wCM8zCF,kBAAmB,mBN5zCf,UA
 AA,mBAIF,0CACE,2COsjCL,QAAA,IE3iCK,0CACA,iBAAA,KAEA,2CACA,aAAA,KAAA,sDF8iCL,uDE3jCC,QAAS,GAiBL,sDACA,iBAAA,KF+iCL,uDEjkCC,aAAc,KAuBV,0DACA,kBAAA,SAAA,IACA,aAAA,SAAA,IACA,UAAA,SAAA,IF8iCL,oBExkCC,GA6BI,QAAA,EAEA,IACA,QAAA,GAEA,KACA,QAAA,GAGA,qBACA,GACA,QAAA,EHwzCJ,ICzQD,QAAA,GE3iCK,KAAA,QAAA,GA5CN,OA+CM,cAAA,KAAA,UAAA,KF8iCL,OE7lCC,YAAa,IAoDX,UAAA,KACA,YAAA,WAEA,cF4iCH,OAAA,KEjnCC,QAAA,IAAA,EHi4CA,UAAW,KG/3CT,YAAA,WAGF,qDACE,8BFknCH,8BE/mCC,wCACE,+BFinCH,YAAA,KE3nCC,iCAEE,iCFgoCH,2CE7nCC,kCAsEI,0BAAA,0BFmjCL,oCE9nCC,2BAME,YAAA,KANF,iCAEE,iCF0oCH,2CEvoCC,kCAIA,0BACE,0BF8nCH,oCExoCC,2BAME,YAAA,MF4oCH,gBExoCG,aAkFF,WAAY,KAGR,qBAAA,YAAA,IFsjCL,eAAA,IEjjCC,WAAY,KAEV,oBFmjCD,OAAA,KEjjCD,QAAA,IAAA,EACE,UAAA,KFmjCD,YAAA,IEjjCD,cAAA,EFojCC,0BACF,OAAA,KEhjCC,YAAa,KFojCZ,oCEljCC,4BAEF,OAAA,KFmjCC,6BEhjCD,OAAA,KACE,QAAA,IAAA,EFkjCD,UAAA,KACF,YAAA,IGlqCC,mCACA,OAAA,KHqqCD,YAAA,KG/pCC,6CADA,qCAEA,OAAA,KAGF,oCACE,OAAA,KACA,WAAA,KACA,QAAA,IAAA,EACA,UAAA,KHkqCD,YAAA,IGjpCG,oBJq6CF,OAAQ,KACR,QAAS,IAAI
 ,EACb,UAAW,KIt6CP,YAAA,UHupCH,cAAA,EDmRH,0BACE,OAAQ,KACR,YAAa,KAGf,oCADA,4BAEE,OAAQ,KC/QP,6BGzpCC,OAAA,KJ46CF,QAAS,IAAI,EACb,UAAW,KACX,YAAa,UAEf,mCACE,OAAQ,KACR,YAAa,KC9Qd,6CADE,qCG5pCD,OAAQ,KAIN,oCH6pCH,OAAA,KGnpCC,WAAY,KAEZ,QAAA,KAAA,EACA,UAAA,KACA,YAAA,UAeE,2BAEA,kCAyBJ,wBA1BI,+BAEA,YAAA,IAwBJ,2BHinCC,wBGpoCG,WAAA,KHwoCH,yBGrnCC,gCJw4CE,YAAa,KIr4CjB,yBAEI,+CACA,YAAA,KACA,UAAA,MAJJ,yBAQI,+CACA,YAAA,IHunCH,UAAA,MGnnCG,OHunCH,cAAA,IGpnCG,OACA,qBACA,iBAAA,QAEA,qBHunCH,iBAAA,QGzqCG,qBACA,iBAAA,QAEA,qBACA,iBAAA,QAkDJ,kBA9CI,iBAAA,QH4qCH,qBG9nCC,iBAAkB,QAxChB,oBH0qCH,iBAAA,QG7nCG,cACA,0BACA,OAAA,EACA,iBAAA,wEAAA,wEHgoCH,iBAAA,yCAAA,yCGroCC,iBAAkB,oCAAsC,oCAQtD,iBAAA,iCAAA,iCACA,wBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,IHgoCH,gBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,IGzoCC,kBAAmB,UJ45CnB,oBAAqB,OAAO,OAAQ,OAAO,yBI/4CzC,oBAAA,OAAA,OAAA,OAAA,iBHgoCH,iBAAA,cG7oCC,mBAAoB,WAAW,GAAG,SAgBhC,cAAA,WAAA,GAAA,SACA,WAAA,WAAA,GAAA,SACA,MAAA,KACA,mBAAA,KACA,WAAA,KHgoCH,cAAA,EDmRD,gCACA,4CACE,MAAO,QIv4CL,YAAA,IATJ,oCAAA,gDAeI,MAAA,QHsnCH,YAAA
 ,IGrlCD,yCA1BM,qDHmnCH,MAAA,QACF,YAAA,IGvmCO,wBAaR,wBH+lCG,oCG7mCK,oCH8mCP,iCGlmCC,6CAEA,iBAAkB,cALZ,wBH0mCL,oCACF,iCIh0CD,6CACE,iBAAA,KJk0CD,cAAA,IAAA,OAAA,QDmRD,YH9kDI,SAAA,SIk0CH,+CJl0CG,kDA2CF,6CAMA,SAAA,SAjDE,eAAA,KIq0CH,mBAAA,IAAA,KAAA,IJ/wCC,cAAA,IAAA,KAAA,IAtDE,WAAA,IAAA,KAAA,IA2DF,+CA3DE,YAAA,KAAA,IAAA,SAgEF,iEAhEE,QAAA,KAqEF,wBArEE,SAAA,SIi1CH,QAAA,KDmRD,qCK3+CE,QAAA,EACA,iBAAA,wEAAA,wEAAA,iBAAA,yCAAA,yCAAA,iBAAA,oCAAA,oCAAA,iBAAA,iCAAA,iCACA,wBAAA,KAAA,IAAA,KAAA,IAAA,gBAAA,KAAA,IAAA,KAAA,IACA,mBAAA,KACA,WAAA,KAAA,4BAAA,IACA,uBAAA,IACA,oBAAA,IAAA,2DACA,iBAAA,QACA,6BACA,2CJ4tCD,MAAA,QD2RD,+CKn/CI,6DACA,MAAA,QR/IF,mCGsoDA,QAAS,MKv/CP,sCJiuCH,mBAAA,KJ/2CC,WAAA,KQ6IE,iDACA,iBAAA,wEAAA,wEJsuCH,iBAAA,yCAAA,yCI9tCC,iBAAA,oCAAA,oCLy/CA,iBAAkB,iCAAmC,iCAGvD,oCADA,4CAEE,MAAO,QCvRR,oCIhuCC,mBAAA,KL2/CQ,WAAY,KAEtB,+CK3/CI,iBAAA,wEAAA,wEACA,iBAAA,yCAAA,yCJouCH,iBAAA,oCAAA,oCIztCC,iBAAkB,iCAAmC,iCAQrD,kCJotCD,0CD2RC,MAAO,QK3+CH,sCACA,mBAAA,KACA,WAAA,KAAA,iDJqtCL,iBAAA,wEAAA,wEI/sCC,iBAA
 A,yCAAA,yCACE,iBAAA,oCAAA,oCJitCH,iBAAA,iCAAA,iCAGA,oCI9sCK,4CA3BJ,MAAO,QAkCL,mCJ2sCH,mBAAA,KIvsCC,WAAA,KAGI,8CAAA,iBAAA,wEAAA,wEAAA,iBAAA,yCAAA,yCAAA,iBAAA,oCAAA,oCACA,iBAAA,iCAAA,iCACA,iCAAA,yCACA,MAAA,QAAA,qBJwsCL,OAAA,KIrsCO,6CJwsCP,WAAA,MDoSD,mBKr+CM,mBAAA,KJqsCL,gBAAA,KIjsCG,WAAA,KAGI,yCJksCP,QAAA,KI7rCK,cJgsCL,cAAA,IIn3CK,gCAAA,UAAA,KJs3CL,YAAA,WIp3CG,MAAA,QACE,YAAA,IAAA,oCAAA,UAAA,KJs3CL,YAAA,WI33CC,MAAA,QLmqDA,YAAa,ICpSd,yCI/3CC,UAAA,KAEI,YAAA,WLsqDJ,MKtqDI,QJg4CL,YAAA,II73CK,gBAAA,aAAA,MAAA,UAAA,KJg4CL,YAAA,WIr4CC,MAAA,QLirDA,YAAa,ICxSd,oBIz4CC,UAAA,KAEI,YAAA,WLorDJ,MKprDI,QJ04CL,YAAA,IIx4CG,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EACE,YAAA,WAAA,EAAA,UAAA,KALJ,YL+rDA,eAAgB,IKtrDZ,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EATJ,0BAEI,cAAA,IJo5CL,4CIl5CG,UAAA,KACE,YAAA,WAAA,MAAA,QAAA,YAAA,IJo5CL,gDIz5CC,UAAA,KL6sDA,YAAa,WKpsDT,MAAA,QJo5CL,YAAA,II9tCG,qDJiuCH,UAAA,KIhuCG,YAAA,WACE,MAAA,QJkuCL,YAAA,II7tCG,4BAAA,yBAAA,kBJguCH,UAAA,KI9tCG,YAAA,WACE,MAAA,QJguCL,YAAA,IIv8CG,gCJ08CH,UAAA,KJr+CC,YAAA,WQoBI,MAAA,QACA,YAAA,IAC
 A,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EJq9CL,wBJ1+CC,WAAA,EQmBI,UAAA,KAEA,+CACA,kDJ09CL,IAAA,KJ/+CC,UAAA,KQkBI,YAAA,WAGA,0DJg+CL,8DIj+CK,6CASJ,IAAA,ML8wDA,KAAM,EACN,UAAW,KK5wDT,YAAA,WAEA,uGACA,IAAA,MJ09CH,KAAA,EIt9CC,UAAA,KACE,YAAA,WAEA,0BACA,eAAA,IACA,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EAGF,wCACE,cAAA,IJw9CH,0DIl7CG,UAAA,KAME,YAAA,IAGA,MAAA,QJ66CL,YAAA,IIn/CG,8DJs/CH,UAAA,KJjhDC,YAAA,IQoBI,MAAA,QACA,YAAA,IAEA,mEJggDL,UAAA,KJthDC,YAAA,IQmBI,MAAA,QACA,YAAA,IAEA,0CJsgDL,uCJ3hDC,gCQkBI,UAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,YAAA,IAiEF,8CLiwDF,UAAW,IACX,YAAa,MKxzDX,MAAA,QACA,YAAA,IACA,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EJugDH,sCIn9CG,WAAA,EA9CA,UAAA,IAEA,6DACA,gEACA,IAAA,MJogDH,UAAA,KI19CG,YAAA,IJ89CH,wEIl9CK,4EAjDF,2DLyzDF,IAAK,MKrwDG,KAAA,EACA,UAAA,IACA,YAAA,MAKJ,qHLowDJ,IAAK,MACL,KAAM,EK12DJ,UAAA,IACA,YAAA,MAGA,0BJujDH,eAAA,IIh9CK,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EA1GF,wCAEA,cAAA,IJ8jDH,0DIl/CG,UAAA,KAME,YAAA,UAGA,MAAA,QJ6+CL,YAAA,IInjDG,8DJsjDH,UAAA,KJjlDC,YAAA,UQoBI,MAAA,QACA,YAAA,IAEA,mEJgkDL,UAAA,KJtlDC,YAAA,UQmBI,MAAA,QACA,YAAA,IAEA,0CJskDL,uCJ3
 lDC,gCQkBI,UAAA,KACA,YAAA,UACA,MAAA,QACA,YAAA,IAiEF,8CLi0DF,UAAW,KACX,YAAa,UKx3DX,MAAA,QACA,YAAA,IACA,OAAA,KAAA,EAAA,EAAA,EJukDH,sCInhDG,WAAA,EA9CA,UAAA,KAEA,6DACA,gEACA,IAAA,KJokDH,UAAA,KI1hDG,YAAA,UJ8hDH,wEIlhDK,4EAjDF,2DLy3DF,IAAK,MKr0DG,KAAA,EACA,UAAA,KACA,YAAA,UAKJ,qHLo0DJ,IAAK,MACL,KAAM,EK16DJ,UAAA,KACA,YAAA,UAGA,oBJunDH,OAAA,EIhhDK,mBAAA,KA3GF,WAAA,KACA,cAAA,EAGA,2CJ6nDH,mBAAA,KIljDG,WAAA,KAME,aAAA,QANF,qDJsjDH,8BInnDG,OAAA,KR3BF,sBQoBI,OAAA,EAAA,EAAA,IAAA,EAEA,gDACA,OAAA,EAAA,EAAA,IAAA,ERtBJ,gDQmBI,OAAA,EAAA,EAAA,IAAA,EAEA,8BACA,QAAA,EAAA,KRrBJ,gCQkBI,OAAA,EACA,WAAA,IAEA,6BJ4oDL,QAAA,EI3kDG,SAAA,SLi4DF,IAAK,EACL,MAAO,EKx7DL,OAAA,EACA,KAAA,EACA,MAAA,KACA,OAAA,KJsoDH,QAAA,IIjoDG,OACA,cAAA,EAEA,YACA,cAAA,EA0CA,6BAtCA,iBAAA,YACA,SAAA,OJmoDH,OAAA,EIllDK,cAAA,ELw4DJ,QAAS,EAAE,KKp4DH,sCACA,cAAA,IAAA,MAAA,QAKJ,iDLo4DJ,cAAe,KKx+Db,iDADA,0CAGA,QAAA,aACA,cAAA,KADA,mDAHA,qDJisDH,uDIhsDG,4CA0GE,8CAvGF,gDAuQF,QAAS,MAET,MAAA,KACA,OAAA,KJw7CD,qDIv7CC,8CAEA,WAAA,eACE,QAAA,IJw7CH,4DIv7CG,qDAI
 A,cAAA,KJu7CH,mDIr7CK,4CAMJ,WAAA,gBAEI,cAAA,KJg7CL,WAAA,OI/5CC,YAAA,KAjBI,UAAA,KJm7CL,MAAA,KAGA,uDIt7CK,gDA2BJ,YAAa,IAEX,aAAA,KJ45CH,WAAA,II95CC,cAAe,KJk6ChB,0EI35CG,mEAKF,KAAM,MAEN,0CACA,QAAA,aACA,MAAA,0BACA,MAAA,kBACA,WAAA,KAEA,4DACA,SAAA,SJw5CD,MAAA,KRtsDC,IAAK,KQysDN,8DKvvDC,UAAW,KACX,MAAA,gBLyvDD,OAAA,QKvvDG,8DACA,UAAA,0BACA,UAAA,kBAEA,yDL0vDH,SAAA,SKzvDG,MAAA,KACE,IAAA,EL2vDL,MAAA,gBK1vDK,UAAA,KL6vDL,sDKvwDC,MAAO,gBN+jEP,UAAW,KM/iEP,YAAA,KAhBN,0CL4wDC,0CDwTC,WAAY,gBACZ,QAAS,KAAK,MAAM,gBAEtB,6DACA,0DMrjEQ,MAAA,gBAEA,kCLiwDP,MAAA,KKtxDC,SAAU,ON8kEV,WAAY,KMtjEN,cAAA,KLmwDP,yCKjwDO,QAAA,GNyjEN,MAAO,0BMxjEC,MAAA,kBLowDT,cAAA,IAAA,MAAA,eK/xDC,MAAO,MA+BD,QACA,iBAAA,QACA,OAAA,EACA,cAAA,EAEA,sBLowDP,SAAA,SKxyDC,OAAQ,KNgmER,YAAa,KMzjEP,MAAA,QAGA,4BADA,4BLswDP,MAAA,QK/yDC,iBAAkB,YA4CV,qBLuwDT,MAAA,QKnzDC,WAAY,KAiDR,cAAA,KACA,yBACA,MAAA,QLqwDL,YAAA,KKxzDC,eAAgB,KAuDV,+BADA,+BLuwDP,MAAA,QK7zDC,iBAAkB,YA0DV,8BLwwDT,oCKvwDS,oCA3DR,MAAO,QA+DD,iBAAA,qBLswDP,gCKnwDO,sCAlER,sCAmEQ,MAAA,QACA,iBAA
 A,YACA,QAAA,GLuwDP,uBK50DC,OAAQ,EA4EJ,6BADA,6BLswDL,iBAAA,YD0TD,iCM1jEM,iBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAlFN,uCAAA,uCAqFM,aAAA,YArFN,yBA0FI,qBACA,aAAA,eAEA,4BACA,kCLkwDH,kCKjwDK,iBAAA,YACA,MAAA,QACA,yBACA,iCLowDL,MAAA,QMt2DG,WAAY,KACd,cAAA,KAEA,0DNw2DD,OAAA,EM32DG,MAAO,QAOP,kDACA,cAAA,IAAA,MACA,QAAA,IACA,8CPkqEA,MAAO,QCtTV,oDMz2DK,oDAbF,MAAO,QAkBP,iBAAA,YAEA,mDApBF,yDN23DD,yDMl2DK,MAAA,QACA,iBAAA,YNs2DL,qDMn2DK,2DAAA,2DAEE,MAAA,QACA,iBAAA,aPgqER,qBACE,MAAO,QOzpED,2BNm2DP,MAAA,QD2TD,kBACE,MAAO,QOtpED,wBADA,wBNk2DP,MAAA,QMz1DG,kCADA,kCACA,2CN41DH,2CM11DK,MAAA,QA3DN,qBA8DM,WAAA,KN+1DL,iCM75DC,OAAQ,EPwtER,QAAS,ECvTV,wDMj6DD,kEP4tEE,iBAAkB,QO5oEd,mCNq1DL,+CD2TC,aAAc,QACd,MAAO,QO9oED,QAAA,EACA,OAAA,ENu1DP,OAAA,KMxyDC,UAAA,KA4GA,YAAa,WApJP,QACA,uBNq1DL,iBAAA,QMlsDD,MAAO,sBA5IC,sEA4IV,0DNssDG,qFM/0DO,yEACA,MAAA,sBAwIV,0EN6sDG,8DMl1DO,yFACA,6EP4oER,MAAO,sBOzoEG,+EAIF,mEN+0DP,8FM/0DO,kFP2oER,MAAO,sBOvoEG,uBNi1DT,sCM70DO,cAAA,IPyoEV,4BOtoEY,2CACA,UAAA,KN+0DT,QAAA,KAAA,KAIF,kCMj9DD,kCAuII,iDADA,iDAEE,MAA
 A,QN40DL,iBAAA,KMv0DG,iCN00DH,gDMz0DG,iBAAA,QPooEF,MAAO,sBO9nEH,uCNu0DL,uCMv0DK,sDAAA,sDPooEJ,MAAO,sBCvTR,uBMj+DC,iBAAkB,QA4JhB,MAAA,KA5JJ,qFA8JM,yEACA,MAAA,KA/JN,yFAAA,6EAmKQ,MAAA,KAnKR,8FAAA,kFAyKM,MAAA,KAEA,sCACA,cAAA,IAQA,2CACA,UAAA,KNi0DL,QAAA,KAAA,KM1zDG,iDPqnEJ,iDOpnEI,MAAA,QN8zDH,iBAAA,KD2TD,gDACE,iBAAkB,QAClB,MAAO,KHrzEP,sDI8/DD,sDD2TC,MAAO,KAET,uBO5nEQ,iBAAA,QNq0DP,MAAA,sBD2TD,qFACA,yEACE,MAAO,sBCvTR,yFJ79DC,6EGwxEA,MAAO,sBCvTR,8FJj+DC,kFG4xEA,MAAO,sBOnoED,sCN60DP,cAAA,ID2TD,2CACE,UAAW,KACX,QAAS,KAAK,KCtTf,iDMh1DS,iDV7JR,MAAA,QGwyEA,iBAAkB,KOloEZ,gDN40DP,iBAAA,QMj1DO,MAAA,sBP8oER,sDADA,sDO3oEU,MAAA,sBV7JR,uBUsIE,iBAAA,QACA,MAAA,sBV3LF,qFAAA,yEUgMM,MAAA,sBV/LN,yFAAA,6EU+LM,MAAA,sBV9LN,8FAAA,kFU8LM,MAAA,sBV5IN,sCUgJI,cAAA,IVhJJ,2CUkJM,UAAA,KACA,QAAA,KAAA,KACA,iDAAA,iDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,KVvJR,gDU+JM,iBAAA,QACA,MAAA,sBALA,sDAAA,sDAEE,MAAA,sBVvJR,oBUgIE,iBAAA,QACA,MAAA,sBV3LF,kFAAA,sEUgMM,MAAA,sBV/LN,sFAAA,0EU+LM,MAAA,sBV9LN,2FAAA,+EU8LM,MAAA,sBVtIN,mCU0II,cAAA,IV1IJ,wCU4IM,UA
 AA,KACA,QAAA,KAAA,KACA,8CAAA,8CAEE,MAAA,QACA,iBAAA,KVjJR,6CUyJM,iBAAA,QACA,MAAA,sBALA,mDAAA,mDAEE,MAAA,sBVlJR,uBU2HE,iBAAA,QACA,MAAA,sBV3LF,qFAAA,yEUgMM,MAAA,sBV/LN,yFAAA,6EU+LM,MAAA,sBV9LN,8FAAA,kFU8LM,MAAA,sBVjIN,sCUqII,cAAA,IVrIJ,2CUuIM,UAAA,KACA,QAAA,KAAA,KACA,iDAAA,iDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,KV5IR,gDUoJM,iBAAA,QACA,MAAA,sBALA,sDAAA,sDAEE,MAAA,sBV7IR,sBUsHE,iBAAA,QACA,MAAA,sBV3LF,oFAAA,wEUgMM,MAAA,sBV/LN,wFAAA,4EU+LM,MAAA,sBV9LN,6FAAA,iFU8LM,MAAA,sBV5HN,qCUgII,cAAA,IVhIJ,0CUkIM,UAAA,KACA,QAAA,KAAA,KACA,gDAAA,gDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,KVvIR,+CU+IM,iBAAA,QACA,MAAA,sBALA,qDAAA,qDAEE,MAAA,sBVxIR,gBUiHE,iBAAA,QNggEH,0BJ1rEC,sBGq/EE,OAAQ,KOrzEJ,QAAA,KAAA,KV/LN,qBGw/EE,WAAY,KCvTf,yBJhsEC,YAAA,KG2/EE,eAAgB,MHp7ElB,eU2HI,OAAA,ENqgEL,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBJhoEC,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBU8HM,wBNsgEP,iBAAA,gBD2TD,kBO9zEU,SAAA,OACA,SAAA,SVlIR,0BU0IM,iBAAA,YACA,MAAA,QALA,OPk0EN,OAAQ,EOh0EA,cAAA,EVnIR,OU4GE,qBACA,iBAAA,sBNmiEH,MAAA,sBAIA,mBDuTD,SHxhFE,iCU+LM,uBP61EN,MAAO,sBCvTR,qBJpuEC,iBAAA,QG
 +hFA,MAAO,KHn9EP,iCI4pED,uBMtiEK,MAAA,KVtHJ,qBUwHM,iBAAA,QACA,MAAA,sBACA,iCAAA,uBAEE,MAAA,sBN4iET,qBJxqEC,iBAAA,QUqIM,MAAA,sBAJA,iCN2iEP,uBD2TC,MAAO,sBCvTR,kBMriEC,iBAAA,QACE,MAAA,sBAmBJ,8BADA,oBAZM,MAAA,sBNsiEH,qBMzhED,iBAAkB,QATd,MAAA,sBAIA,iCAKN,uBAJM,MAAA,sBNqiEL,oBR3tEC,iBAAkB,QAClB,MAAA,sBQ8tED,gCR7tEC,sBAFA,MAAO,sBAAT,cQkuEC,YR1tEG,eADA,eQ+tEH,MAAA,sBR3tEK,2BADA,iBQguEL,MAAA,gBO9xEG,UACA,OAAA,IPiyEH,cAAA,EJnvEC,mBAAA,KG+iFQ,WAAY,KQzlFd,WAAA,QPkyEP,wBJxvEC,mBAAA,KGojFQ,WAAY,KAEtB,wBQ5lFY,6CPoyEX,iBAAA,QOxyEO,6CACA,iBAAA,QX+CN,6CGwjFA,iBAAkB,QCxTnB,6CJ1vEC,iBAAA,QWrDM,0CPmzEP,iBAAA,QD4TD,6CQ5mFY,iBAAA,QXuDV,4CW3DM,iBAAA,QP4zEP,cJjwEC,MAAA,QWvDU,cP4zEX,MAAA,QOh0EO,aACA,MAAA,QX+DN,cGgkFA,MAAO,QCxTR,WJnwEC,MAAA,QWpEM,UP20EP,WAAA,QD4TD,eQpoFY,MAAA,KP40EX,OAAA,EJtwEC,OAAA,EWzEM,qBPm1EP,iBAAA,YJ1wEC,OAAA,EWtEU,eAIR,qBPg1EH,qBD4TC,iBAAkB,sBAClB,OAAQ,YACR,MAAO,eQ7oFD,YAAA,IAGJ,wBAAA,8BAEQ,MAAA,qBCpBZ,SACI,eACA,MAAA,QACA,YAAA,IAAA,WAAA,qBACA,OAAA,KR02EH,cAAA,IQ92EC,mBAAoB,EAAE,IAAI,IAAI
 ,EAAE,gBAAqB,EAAE,IAAI,IAAI,EAAE,gBAM3D,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBR22EP,SJj0EC,YG+nFA,QAAS,EC1TV,gBJ12EG,wBA2CF,gBIk0ED,wBJ5zEC,QAAA,KI+zED,MJh3EG,QAAA,aIm3EH,SAAA,SJxzEC,MAAA,KI2zED,cAAA,IJtzEC,MAAA,gBAhEE,WAAA,KIy3EH,mBAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,eAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,gBJpzEC,WAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,eAAA,EAAA,IAAA,KAAA,EAAA,gBIuzED,6BSv4EC,WAAY,KT04Eb,oBSv4EC,SAAU,SACV,IAAA,ETy4ED,OAAA,ESv4EC,KAAM,EACN,MAAA,EAEF,kBACE,OAAA,ITy4ED,SAAA,SSv4EC,SAAU,OT04EX,sBUt5EC,MAAO,KACL,OAAA,KVw5EH,uBAAA,IUz5EC,wBAAyB,IAIf,eAAA,KAEA,uCVw5EX,SAAA,SUv5EW,OAAA,KACI,KAAA,KACA,MAAA,KVy5Ef,UAAA,ID8TD,iBACE,OAAQ,IWptFE,QAAA,KAEA,mBACA,OAAA,IV05EX,QAAA,KUv5EW,qBXqtFZ,0BC1TC,OAAA,YW96EC,SAAU,SZ4uFV,OAAQ,KY3uFR,MAAA,KAGA,iCADA,sCAEA,KAAA,MhBJA,eKs7ED,mBAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,eAAA,EAAA,KAAA,KAAA,EAAA,gBW96ES,WAAY,EAAE,KAAK,KAAK,EAAE,eAAoB,EAAE,KAAK,KAAK,EAAE,gBZ6uFpE,cAAe,IY5uFf,OAAA,KAGF,6BZ6uFE,cAAe,KACf,YAAa,KACb,cAAe,KY7uFb,eAAA,EXk7EH,aAAA,KAEC,2BY/7EE,YAAA,KACA,cAAA,KACA,eA
 AA,KZi8EF,aAAA,KYj7EE,6BACA,WAAA,KjBVF,QAAA,IK+7ED,oCY58EC,OAAQ,EAQF,aAAA,KZu8EP,cAAA,KY/8EC,MAAO,KAYD,8CACA,aAAA,IACA,cAAA,IACA,SAAA,SZu8EP,KAAA,KY17EO,2CACA,cAAA,KZ87EP,yCY39EC,YAAa,EAiCH,gBACA,WAAA,eAEA,OZ87EX,cAAA,IYl+EC,OAAQ,EAuCE,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBACA,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAGA,oCADA,sBZ+7EX,iBAAA,KYz7EO,oCACA,iBAAA,QAjDR,oCAqDQ,iBAAA,QZ47EP,oCYj/EC,iBAAkB,QAwDR,iCACA,iBAAA,QAEA,oCZ67EX,iBAAA,QDgUD,mCa3vFgB,iBAAA,QCzDhB,+BlB2BE,MAAA,sBI8xFA,OJ9xFA,EkBxBA,8Bb0/ED,2Ca7/EC,MAAO,gBAQL,cACA,iBAAA,KAEA,Wby/EH,MAAA,Qap/EG,YACA,MAAA,KAEA,kSbu/EH,Ga1gFG,OAAQ,Ob8gFX,kSa9gFC,GA0BI,OAAA,KAGA,+Sbu/EL,Gat/EK,OAAA,QAGE,6RACA,Gbw/EP,OAAA,OAGA,sSa7hFC,GA0CE,OAAA,KAIF,mRbq/ED,GcviFG,OAAQ,KnBCV,oSI02FA,GC/TD,OAAA,KDmUD,EC/TC,4BAAA,oBJ1/EC,4BAAA,YI6/ED,OJv/EC,QAAA,EI0/ED,UJr/EC,iBAAA,QAtDE,MAAA,sBI8iFH,UAAA,KJn/EC,cAAA,IA3DE,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBIijFH,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EA
 AA,gBJj/EC,OAAA,EAhEE,mBAAA,kBAAA,IAAA,YAAA,QAAA,IAAA,QAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IAAA,QAAA,GAAA,OAAA,IAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IIojFH,cAAA,aAAA,IAAA,YAAA,QAAA,IAAA,QAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IAAA,QAAA,GAAA,OAAA,IAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IJ/+EC,WAAA,UAAA,IAAA,YAAA,QAAA,IAAA,QAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IAAA,QAAA,GAAA,OAAA,IAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IArEE,kBAAA,iBIujFH,cAAA,iBczjFM,aAAc,iBACnB,UAAA,iBd4jFD,0BczjFC,QAAS,KAAK,Kf23Fd,cAAe,Kez3Fb,OAAA,Kd2jFH,mBAAA,kBAAA,IAAA,YAAA,QAAA,IAAA,QAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IcxjFM,cAAe,aAAa,IAAK,YAAa,QAAQ,IAAK,QAAS,OAAO,GAAG,OAAO,IAAM,OAAO,GAAG,OAAO,IACjH,WAAA,UAAA,IAAA,YAAA,QAAA,IAAA,QAAA,OAAA,GAAA,OAAA,IAAA,OAAA,GAAA,OAAA,Id0jFD,kBAAA,Ke5kFC,cAAA,KACE,aAAA,Kf8kFH,UAAA,Ke1kFG,gBf6kFH,cAAA,Me5gFD,aAxDM,efwkFH,sBAAA,KACF,iBAAA,Ke9jFC,oBAAA,KA6CG,iBAAkB,KA/CjB,gBAAA,KfokFH,YAAA,KACF,mBAAA,We3jFC,gBAAA,WAqCQ,WAAY,Wf0hFnB,WACF,MAAA,KevjFC,OAAA,KA4BA,SAAU,Sf+hFT,aACF,SAAA,SenjFC,MAAA,EAmBA,IAAK,EAtBD,KAAA,Ef0jFH,OAAA,Ee9iFD,aAUA,SAAU,SAbN,QAAA,EfsjFH,mBAAA,WACF,gBAAA,We3iFS,WAAY,
 WAHhB,4BfkjFH,QAAA,GRriFH,6BACE,mBAAA,KAAA,IAAA,IAAA,IACA,cAAA,KAAA,IAAA,IAAA,IQwiFD,WAAA,KAAA,IAAA,IAAA,IRtiFG,mBQyiFH,OAAA,kBgBxnFG,iBACA,OAAA,KAEA,arBPF,mBAAA,WAAA,gBAAA,WqBWE,WAAA,WACA,MAAA,KAAA,OAAA,KjB27FF,KiB37FE,MACA,IAAA,KAAA,OAAA,UAAA,cAAA,KAAA,mBAAA,IAAA,IAAA,ShBynFH,cAAA,IAAA,IAAA,SgBtnFS,WAAY,IAAI,IAAK,SAE3B,OAAA,IAAA,MAIA,4BACA,YAAA,IAAA,OAAA,UACA,+BAAA,QAAA,EAAA,KAAA,4ChBqnFH,MAAA,MgBhnFG,iBhBmnFH,OAAA,IiBjpFC,OAAQ,KAAK,EAEX,aACA,OAAA,EACA,cAAA,EAAA,OAAA,IAAA,WAAA,QACA,4CAAA,iBAAA,KlBk+FF,OkBl+FE,IAAA,MAAA,QAEJ,wDACI,aAAA,IAEA,ajBmpFH,cAAA,IiBhpFG,iBACA,OAAA,IACA,OAAA,KAAA,EAEA,ejBmpFH,OAAA,KiBjpFC,MAAO,IACL,OAAA,EAAA,KACA,QAAA,aACA,yBAAA,kBAAA,mBjBmpFH,UAAA,mBiBhpFG,uBjBmpFH,QAAA,GiB7oFG,wBAAA,OAAA,YjBgpFH,QiB9oFC,WAAY,QjBipFb,qBiB9oFD,oCACI,iBAAA,QAEJ,oCACI,iBAAA,QAAA,oCACA,iBAAA,QAEA,oCACA,iBAAA,QAEA,iCACA,iBAAA,QAAA,oCACA,iBAAA,QAEJ,mCACI,iBAAA,QjBipFH,sBiB9oFD,qCACI,iBAAA,QAEJ,qCACI,iBAAA,QAEJ,qCACI,iBAAA,QjBipFH,qCiB9oFC,iBAAkB,QAEhB,kCACA,iBAAA,QjBipFH,qCiB/oFG
 ,iBAAA,QAEI,oCjBipFP,iBAAA,QiB/oFW,qBjBkpFX,oCiB9oFC,iBAAkB,QjBipFnB,oCiB9oFC,iBAAkB,QAEhB,oCjBgpFH,iBAAA,QiB7oFG,oCACA,iBAAA,QAEA,iCjBgpFH,iBAAA,QiB7oFG,oCAAA,iBAAA,QAEJ,mCACI,iBAAA,QAEJ,qBACI,oCjBgpFH,aAAA,QiB5oFG,oCjB+oFH,aAAA,QD2VD,oCHpkGI,aAAA,QA2CF,oCA3CE,aAAA,QAiDF,iCAjDE,aAAA,QAsDF,oCAtDE,aAAA,QA2DF,mCA3DE,aAAA,QAAA,yBAgEF,0BI4rFD,QAAA,EAGA,0CJ1tFC,uDArCE,2CAqCF,wDArCE,OAAA,KImwFH,WAAA,IJxtFC,mBAAA,KA3CE,WAAA,KIswFH,OAAA,EJrtFC,QAAA,EAjDE,OAAA,KIywFH,UAAA,KJntFC,YAAA,KAKA,qDIotFD,kEAHA,sDJ5wFG,mEAgEF,QAAA,EIqtFD,6DJhtFC,gDArEE,8DIkxFH,iDJ7uFC,MAAA,IG2kGA,SAAU,SHhnGR,UAAA,KIyxFH,QAAA,QJ9uFC,YAAA,iBA3CE,MAAA,KI4xFH,WAAA,OJ3uFC,YAAA,IAjDE,aAAA,OI+xFH,eAAA,KJzuFC,YAAA,EAtDE,uBAAA,YIkyFH,wBAAA,UAGA,gDJryFG,6DAAA,iDAgEF,8DIwuFD,UAAA,KJnuFC,QAAA,EArEE,OAAA,EI2yFH,WAAA,IJhwFC,gFA3CE,mEI+yFH,iFDuVD,oEHtoGI,QAAA,EAAA,6DAsDF,2DIkwFD,gDJxzFG,8CA2DF,8DI0vFD,4DJrzFG,iDAiDF,+CI0wFD,QAAA,aJ3vFC,OAAA,EAAA,IAAA,IAAA,EAhEE,QAAA,EI8zFH,WAAA,IJzvFC,OAAA,EsB7EF,mEACI,iEADJ,sDAAA,oDAAA,oEAAA,kElB6
 0FC,uDAJA,qDDiWC,QAAS,ImB/pGH,gFAJA,8EAEA,mEAHA,iEAIA,iFAJA,+EAEA,oEAHA,kElBq1FP,QAAA,GkB30FO,oEAFI,kEAEJ,uDnBwqGR,qDmBxqGQ,qEnByqGR,mECxVC,wDDsVD,sDAQE,YAAa,ImB9qGH,WAAA,IACA,OAAA,EAGA,6CADA,8CAEA,SAAA,SACA,QAAA,KACA,OAAA,EACA,MAAA,eACA,KAAA,YACA,OAAA,KACA,iBAAA,KACA,mBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,gBlBs1FX,WAAA,EAAA,IAAA,IAAA,gBAAA,EAAA,IAAA,IAAA,gBkBl3FC,cAAe,InB8sGf,QAAS,EACT,WAAY,ImB/qGF,qDADA,sDAEA,iBAAA,QAGJ,wDlBu1FP,yDD4VC,iBAAkB,QmBlrGR,uDArCZ,8DnBytGA,wDCxVC,+DD4VC,iBAAkB,KAKpB,8DAFA,+DACA,+DAFA,gEAIE,QAAS,KAAK,KmB3rGJ,OAAA,QAGA,8DADA,+DAEA,QAAA,MACA,mBnB8rGV,MAAO,IACP,IAAK,IACL,UAAW,KACX,SAAU,SACV,YAAa,iBACb,WAAY,OACZ,YAAa,ImBnsGC,QAAA,QlB22Ff,eAAA,KkBz2FW,MAAA"}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css
new file mode 100644
index 0000000..cc88c40
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css
@@ -0,0 +1,47 @@
+.withripple {
+ position: relative;
+}
+.ripple-container {
+ position: absolute;
+ top: 0;
+ left: 0;
+ z-index: 1;
+ width: 100%;
+ height: 100%;
+ overflow: hidden;
+ border-radius: inherit;
+ pointer-events: none;
+}
+.ripple {
+ position: absolute;
+ width: 20px;
+ height: 20px;
+ margin-left: -10px;
+ margin-top: -10px;
+ border-radius: 100%;
+ background-color: #000;
+ background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);
+ -webkit-transform: scale(1);
+   -ms-transform: scale(1);
+    -o-transform: scale(1);
+     transform: scale(1);
+ -webkit-transform-origin: 50%;
+   -ms-transform-origin: 50%;
+    -o-transform-origin: 50%;
+     transform-origin: 50%;
+ opacity: 0;
+ pointer-events: none;
+}
+.ripple.ripple-on {
+ -webkit-transition: opacity 0.15s ease-in 0s, -webkit-transform 0.5s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0.1s;
+    -o-transition: opacity 0.15s ease-in 0s, -o-transform 0.5s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0.1s;
+     transition: opacity 0.15s ease-in 0s, transform 0.5s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0.1s;
+ opacity: 0.1;
+}
+.ripple.ripple-out {
+ -webkit-transition: opacity 0.1s linear 0s !important;
+    -o-transition: opacity 0.1s linear 0s !important;
+     transition: opacity 0.1s linear 0s !important;
+ opacity: 0;
+}
+/*# sourceMappingURL=ripples.css.map */
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css.map b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css.map
new file mode 100644
index 0000000..e52d978
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.css.map
@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"sources":["/less/ripples.less","ripples.css"],"names":[],"mappings":"AAAA;EACI,mBAAA;CCCH;ADCD;EACI,mBAAA;EACA,OAAA;EACA,QAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,qBAAA;CCCH;ADCD;EACI,mBAAA;EACA,YAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;EACA,uBAAA;EACA,sCAAA;EACA,4BAAA;MAAA,wBAAA;OAAA,uBAAA;UAAA,oBAAA;EACA,8BAAA;MAAA,0BAAA;OAAA,yBAAA;UAAA,sBAAA;EACA,WAAA;EACA,qBAAA;CCCH;ADCD;EACI,uGAAA;OAAA,6FAAA;UAAA,uFAAA;EACA,aAAA;CCCH;ADCD;EACI,sDAAA;OAAA,iDAAA;UAAA,8CAAA;EACA,WAAA;CCCH","file":"ripples.css","sourcesContent":[".withripple {\n  position: relative;\n}\n.ripple-container {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 0;\n  z-index: 1;\n  width: 100%;\n  height: 100%;\n  overflow: hidden;\n  border-radius: inherit;\n  pointer-events: none;\n}\n.ripple {\n  position: absolute;\n  width: 20px;\n  height: 20px;\n  margin-left: -10px;\n  margin-top: -10px;\n  border-radius: 100%;\n  background-color: #000; // fallba
 ck color\n  background-color: rgba(0,0,0,0.05);\n  transform: scale(1);\n  transform-origin: 50%;\n  opacity: 0;\n  pointer-events: none;\n}\n.ripple.ripple-on {\n  transition: opacity 0.15s ease-in 0s, transform 0.5s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0.1s;\n  opacity: 0.1;\n}\n.ripple.ripple-out {\n  transition: opacity 0.1s linear 0s !important;\n  opacity: 0;\n}\n",".withripple {\n position: relative;\n}\n.ripple-container {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n border-radius: inherit;\n pointer-events: none;\n}\n.ripple {\n position: absolute;\n width: 20px;\n height: 20px;\n margin-left: -10px;\n margin-top: -10px;\n border-radius: 100%;\n background-color: #000;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n transform: scale(1);\n transform-origin: 50%;\n opacity: 0;\n pointer-events: none;\n}\n.ripple.ripple-on {\n transition: opacity 0.15s ease-in 0s, transform 0.5s cubic-
 bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0.1s;\n opacity: 0.1;\n}\n.ripple.ripple-out {\n transition: opacity 0.1s linear 0s !important;\n opacity: 0;\n}\n/*# sourceMappingURL=ripples.css.map */"]}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css
new file mode 100644
index 0000000..80151de
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css
@@ -0,0 +1,2 @@
+.withripple{position:relative}.ripple-container{position:absolute;top:0;left:0;z-index:1;width:100%;height:100%;overflow:hidden;border-radius:inherit;pointer-events:none}.ripple{position:absolute;width:20px;height:20px;margin-left:-10px;margin-top:-10px;border-radius:100%;background-color:#000;background-color:rgba(0,0,0,.05);-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);-o-transform:scale(1);transform:scale(1);-webkit-transform-origin:50%;-ms-transform-origin:50%;-o-transform-origin:50%;transform-origin:50%;opacity:0;pointer-events:none}.ripple.ripple-on{-webkit-transition:opacity .15s ease-in 0s,-webkit-transform .5s cubic-bezier(.4,0,.2,1) .1s;-o-transition:opacity .15s ease-in 0s,-o-transform .5s cubic-bezier(.4,0,.2,1) .1s;transition:opacity .15s ease-in 0s,transform .5s cubic-bezier(.4,0,.2,1) .1s;opacity:.1}.ripple.ripple-out{-webkit-transition:opacity .1s linear 0s!important;-o-transition:opacity .1s linear 0s!important;transition:opacity .1s linear 0s!important;opacity:
 0}
+/*# sourceMappingURL=ripples.min.css.map */
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css.map b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css.map
new file mode 100644
index 0000000..43b7a70
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/css/ripples.min.css.map
@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"sources":["less/ripples.less"],"names":[],"mappings":"AAAA,YACI,SAAA,SAEJ,kBACI,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,EACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,SAAA,OACA,cAAA,QACA,eAAA,KAEJ,QACI,SAAA,SACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,YAAA,MACA,WAAA,MACA,cAAA,KACA,iBAAA,KACA,iBAAA,gBACA,kBAAA,SAAA,cAAA,SAAA,aAAA,SAAA,UAAA,SACA,yBAAA,IAAA,qBAAA,IAAA,oBAAA,IAAA,iBAAA,IACA,QAAA,EACA,eAAA,KAEJ,kBACI,mBAAA,QAAA,KAAA,QAAA,GAAA,kBAAA,IAAA,wBAAA,IAAA,cAAA,QAAA,KAAA,QAAA,GAAA,aAAA,IAAA,wBAAA,IAAA,WAAA,QAAA,KAAA,QAAA,GAAA,UAAA,IAAA,wBAAA,IACA,QAAA,GAEJ,mBACI,mBAAA,QAAA,IAAA,OAAA,aAAA,cAAA,QAAA,IAAA,OAAA,aAAA,WAAA,QAAA,IAAA,OAAA,aACA,QAAA"}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.js b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.js
new file mode 100644
index 0000000..5d805cd
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.js
@@ -0,0 +1,339 @@
+/* globals jQuery */
+
+(function ($) {
+ // Selector to select only not already processed elements
+ $.expr[":"].notmdproc = function (obj) {
+  if ($(obj).data("mdproc")) {
+   return false;
+  } else {
+   return true;
+  }
+ };
+
+ function _isChar(evt) {
+  if (typeof evt.which == "undefined") {
+   return true;
+  } else if (typeof evt.which == "number" && evt.which > 0) {
+   return (
+    !evt.ctrlKey
+    && !evt.metaKey
+    && !evt.altKey
+    && evt.which != 8 // backspace
+    && evt.which != 9 // tab
+    && evt.which != 13 // enter
+    && evt.which != 16 // shift
+    && evt.which != 17 // ctrl
+    && evt.which != 20 // caps lock
+    && evt.which != 27 // escape
+   );
+  }
+  return false;
+ }
+
+ function _addFormGroupFocus(element) {
+  var $element = $(element);
+  if (!$element.prop('disabled')) { // this is showing as undefined on chrome but works fine on firefox??
+   $element.closest(".form-group").addClass("is-focused");
+  }
+ }
+
+ function _toggleTypeFocus($input) {
+  $input.closest('label').hover(function () {
+   var $i = $(this).find('input');
+   if (!$i.prop('disabled')) { // hack because the _addFormGroupFocus() wasn't identifying the property on chrome
+    _addFormGroupFocus($i);   // need to find the input so we can check disablement
+   }
+  }, function () {
+   _removeFormGroupFocus($(this).find('input'));
+  });
+ }
+
+ function _removeFormGroupFocus(element) {
+  $(element).closest(".form-group").removeClass("is-focused"); // remove class from form-group
+ }
+
+ $.material = {
+  "options": {
+   // These options set what will be started by $.material.init()
+   "validate": true,
+   "input": true,
+   "ripples": true,
+   "checkbox": true,
+   "togglebutton": true,
+   "radio": true,
+   "arrive": true,
+   "autofill": false,
+
+   "withRipples": [
+    ".btn:not(.btn-link)",
+    ".card-image",
+    ".navbar a:not(.withoutripple)",
+    ".dropdown-menu a",
+    ".nav-tabs a:not(.withoutripple)",
+    ".withripple",
+    ".pagination li:not(.active):not(.disabled) a:not(.withoutripple)"
+   ].join(","),
+   "inputElements": "input.form-control, textarea.form-control, select.form-control",
+   "checkboxElements": ".checkbox > label > input[type=checkbox]",
+   "togglebuttonElements": ".togglebutton > label > input[type=checkbox]",
+   "radioElements": ".radio > label > input[type=radio]"
+  },
+  "checkbox": function (selector) {
+   // Add fake-checkbox to material checkboxes
+   var $input = $((selector) ? selector : this.options.checkboxElements)
+    .filter(":notmdproc")
+    .data("mdproc", true)
+    .after("<span class='checkbox-material'><span class='check'></span></span>");
+
+   _toggleTypeFocus($input);
+  },
+  "togglebutton": function (selector) {
+   // Add fake-checkbox to material checkboxes
+   var $input = $((selector) ? selector : this.options.togglebuttonElements)
+    .filter(":notmdproc")
+    .data("mdproc", true)
+    .after("<span class='toggle'></span>");
+
+   _toggleTypeFocus($input);
+  },
+  "radio": function (selector) {
+   // Add fake-radio to material radios
+   var $input = $((selector) ? selector : this.options.radioElements)
+    .filter(":notmdproc")
+    .data("mdproc", true)
+    .after("<span class='circle'></span><span class='check'></span>");
+
+   _toggleTypeFocus($input);
+  },
+  "input": function (selector) {
+   $((selector) ? selector : this.options.inputElements)
+    .filter(":notmdproc")
+    .data("mdproc", true)
+    .each(function () {
+     var $input = $(this);
+
+     // Requires form-group standard markup (will add it if necessary)
+     var $formGroup = $input.closest(".form-group"); // note that form-group may be grandparent in the case of an input-group
+     if ($formGroup.length === 0 && $input.attr('type') !== "hidden" && !$input.attr('hidden')) {
+      $input.wrap("<div class='form-group'></div>");
+      $formGroup = $input.closest(".form-group"); // find node after attached (otherwise additional attachments don't work)
+     }
+
+     // Legacy - Add hint label if using the old shorthand data-hint attribute on the input
+     if ($input.attr("data-hint")) {
+      $input.after("<p class='help-block'>" + $input.attr("data-hint") + "</p>");
+      $input.removeAttr("data-hint");
+     }
+
+     // Legacy - Change input-sm/lg to form-group-sm/lg instead (preferred standard and simpler css/less variants)
+     var legacySizes = {
+      "input-lg": "form-group-lg",
+      "input-sm": "form-group-sm"
+     };
+     $.each(legacySizes, function (legacySize, standardSize) {
+      if ($input.hasClass(legacySize)) {
+       $input.removeClass(legacySize);
+       $formGroup.addClass(standardSize);
+      }
+     });
+
+     // Legacy - Add label-floating if using old shorthand <input class="floating-label" placeholder="foo">
+     if ($input.hasClass("floating-label")) {
+      var placeholder = $input.attr("placeholder");
+      $input.attr("placeholder", null).removeClass("floating-label");
+      var id = $input.attr("id");
+      var forAttribute = "";
+      if (id) {
+       forAttribute = "for='" + id + "'";
+      }
+      $formGroup.addClass("label-floating");
+      $input.after("<label " + forAttribute + "class='control-label'>" + placeholder + "</label>");
+     }
+
+     // Set as empty if is empty (damn I must improve this...)
+     if ($input.val() === null || $input.val() == "undefined" || $input.val() === "") {
+      $formGroup.addClass("is-empty");
+     }
+
+     // Add at the end of the form-group
+     $formGroup.append("<span class='material-input'></span>");
+
+     // Support for file input
+     if ($formGroup.find("input[type=file]").length > 0) {
+      $formGroup.addClass("is-fileinput");
+     }
+    });
+  },
+  "attachInputEventHandlers": function () {
+   var validate = this.options.validate;
+
+   $(document)
+    .on("change", ".checkbox input[type=checkbox]", function () {
+     $(this).blur();
+    })
+    .on("keydown paste", ".form-control", function (e) {
+     if (_isChar(e)) {
+      $(this).closest(".form-group").removeClass("is-empty");
+     }
+    })
+    .on("keyup change", ".form-control", function () {
+     var $input = $(this);
+     var $formGroup = $input.closest(".form-group");
+     var isValid = (typeof $input[0].checkValidity === "undefined" || $input[0].checkValidity());
+
+     if ($input.val() === "") {
+      $formGroup.addClass("is-empty");
+     }
+     else {
+      $formGroup.removeClass("is-empty");
+     }
+
+     // Validation events do not bubble, so they must be attached directly to the input: http://jsfiddle.net/PEpRM/1/
+     // Further, even the bind method is being caught, but since we are already calling #checkValidity here, just alter
+     // the form-group on change.
+     //
+     // NOTE: I'm not sure we should be intervening regarding validation, this seems better as a README and snippet of code.
+     //    BUT, I've left it here for backwards compatibility.
+     if (validate) {
+      if (isValid) {
+       $formGroup.removeClass("has-error");
+      }
+      else {
+       $formGroup.addClass("has-error");
+      }
+     }
+    })
+    .on("focus", ".form-control, .form-group.is-fileinput", function () {
+     _addFormGroupFocus(this);
+    })
+    .on("blur", ".form-control, .form-group.is-fileinput", function () {
+     _removeFormGroupFocus(this);
+    })
+    // make sure empty is added back when there is a programmatic value change.
+    // NOTE: programmatic changing of value using $.val() must trigger the change event i.e. $.val('x').trigger('change')
+    .on("change", ".form-group input", function () {
+     var $input = $(this);
+     if ($input.attr("type") == "file") {
+      return;
+     }
+
+     var $formGroup = $input.closest(".form-group");
+     var value = $input.val();
+     if (value) {
+      $formGroup.removeClass("is-empty");
+     } else {
+      $formGroup.addClass("is-empty");
+     }
+    })
+    // set the fileinput readonly field with the name of the file
+    .on("change", ".form-group.is-fileinput input[type='file']", function () {
+     var $input = $(this);
+     var $formGroup = $input.closest(".form-group");
+     var value = "";
+     $.each(this.files, function (i, file) {
+      value += file.name + ", ";
+     });
+     value = value.substring(0, value.length - 2);
+     if (value) {
+      $formGroup.removeClass("is-empty");
+     } else {
+      $formGroup.addClass("is-empty");
+     }
+     $formGroup.find("input.form-control[readonly]").val(value);
+    });
+  },
+  "ripples": function (selector) {
+   $((selector) ? selector : this.options.withRipples).ripples();
+  },
+  "autofill": function () {
+   // This part of code will detect autofill when the page is loading (username and password inputs for example)
+   var loading = setInterval(function () {
+    $("input[type!=checkbox]").each(function () {
+     var $this = $(this);
+     if ($this.val() && $this.val() !== $this.attr("value")) {
+      $this.trigger("change");
+     }
+    });
+   }, 100);
+
+   // After 10 seconds we are quite sure all the needed inputs are autofilled then we can stop checking them
+   setTimeout(function () {
+    clearInterval(loading);
+   }, 10000);
+  },
+  "attachAutofillEventHandlers": function () {
+   // Listen on inputs of the focused form (because user can select from the autofill dropdown only when the input has focus)
+   var focused;
+   $(document)
+    .on("focus", "input", function () {
+     var $inputs = $(this).parents("form").find("input").not("[type=file]");
+     focused = setInterval(function () {
+      $inputs.each(function () {
+       var $this = $(this);
+       if ($this.val() !== $this.attr("value")) {
+        $this.trigger("change");
+       }
+      });
+     }, 100);
+    })
+    .on("blur", ".form-group input", function () {
+     clearInterval(focused);
+    });
+  },
+  "init": function (options) {
+   this.options = $.extend({}, this.options, options);
+   var $document = $(document);
+
+   if ($.fn.ripples && this.options.ripples) {
+    this.ripples();
+   }
+   if (this.options.input) {
+    this.input();
+    this.attachInputEventHandlers();
+   }
+   if (this.options.checkbox) {
+    this.checkbox();
+   }
+   if (this.options.togglebutton) {
+    this.togglebutton();
+   }
+   if (this.options.radio) {
+    this.radio();
+   }
+   if (this.options.autofill) {
+    this.autofill();
+    this.attachAutofillEventHandlers();
+   }
+
+   if (document.arrive && this.options.arrive) {
+    if ($.fn.ripples && this.options.ripples) {
+     $document.arrive(this.options.withRipples, function () {
+      $.material.ripples($(this));
+     });
+    }
+    if (this.options.input) {
+     $document.arrive(this.options.inputElements, function () {
+      $.material.input($(this));
+     });
+    }
+    if (this.options.checkbox) {
+     $document.arrive(this.options.checkboxElements, function () {
+      $.material.checkbox($(this));
+     });
+    }
+    if (this.options.radio) {
+     $document.arrive(this.options.radioElements, function () {
+      $.material.radio($(this));
+     });
+    }
+    if (this.options.togglebutton) {
+     $document.arrive(this.options.togglebuttonElements, function () {
+      $.material.togglebutton($(this));
+     });
+    }
+
+   }
+  }
+ };
+
+})(jQuery);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js
new file mode 100644
index 0000000..4811c7b
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js
@@ -0,0 +1,2 @@
+!function(a){function b(a){return"undefined"==typeof a.which?!0:"number"==typeof a.which&&a.which>0?!a.ctrlKey&&!a.metaKey&&!a.altKey&&8!=a.which&&9!=a.which&&13!=a.which&&16!=a.which&&17!=a.which&&20!=a.which&&27!=a.which:!1}function c(b){var c=a(b);c.prop("disabled")||c.closest(".form-group").addClass("is-focused")}function d(b){b.closest("label").hover(function(){var b=a(this).find("input");b.prop("disabled")||c(b)},function(){e(a(this).find("input"))})}function e(b){a(b).closest(".form-group").removeClass("is-focused")}a.expr[":"].notmdproc=function(b){return a(b).data("mdproc")?!1:!0},a.material={options:{validate:!0,input:!0,ripples:!0,checkbox:!0,togglebutton:!0,radio:!0,arrive:!0,autofill:!1,withRipples:[".btn:not(.btn-link)",".card-image",".navbar a:not(.withoutripple)",".dropdown-menu a",".nav-tabs a:not(.withoutripple)",".withripple",".pagination li:not(.active):not(.disabled) a:not(.withoutripple)"].join(","),inputElements:"input.form-control, textarea.form-control, sele
 ct.form-control",checkboxElements:".checkbox > label > input[type=checkbox]",togglebuttonElements:".togglebutton > label > input[type=checkbox]",radioElements:".radio > label > input[type=radio]"},checkbox:function(b){var c=a(b?b:this.options.checkboxElements).filter(":notmdproc").data("mdproc",!0).after("<span class='checkbox-material'><span class='check'></span></span>");d(c)},togglebutton:function(b){var c=a(b?b:this.options.togglebuttonElements).filter(":notmdproc").data("mdproc",!0).after("<span class='toggle'></span>");d(c)},radio:function(b){var c=a(b?b:this.options.radioElements).filter(":notmdproc").data("mdproc",!0).after("<span class='circle'></span><span class='check'></span>");d(c)},input:function(b){a(b?b:this.options.inputElements).filter(":notmdproc").data("mdproc",!0).each(function(){var b=a(this),c=b.closest(".form-group");0!==c.length||"hidden"===b.attr("type")||b.attr("hidden")||(b.wrap("<div class='form-group'></div>"),c=b.closest(".form-group")),b.attr("data-hi
 nt")&&(b.after("<p class='help-block'>"+b.attr("data-hint")+"</p>"),b.removeAttr("data-hint"));var d={"input-lg":"form-group-lg","input-sm":"form-group-sm"};if(a.each(d,function(a,d){b.hasClass(a)&&(b.removeClass(a),c.addClass(d))}),b.hasClass("floating-label")){var e=b.attr("placeholder");b.attr("placeholder",null).removeClass("floating-label");var f=b.attr("id"),g="";f&&(g="for='"+f+"'"),c.addClass("label-floating"),b.after("<label "+g+"class='control-label'>"+e+"</label>")}(null===b.val()||"undefined"==b.val()||""===b.val())&&c.addClass("is-empty"),c.append("<span class='material-input'></span>"),c.find("input[type=file]").length>0&&c.addClass("is-fileinput")})},attachInputEventHandlers:function(){var d=this.options.validate;a(document).on("change",".checkbox input[type=checkbox]",function(){a(this).blur()}).on("keydown paste",".form-control",function(c){b(c)&&a(this).closest(".form-group").removeClass("is-empty")}).on("keyup change",".form-control",function(){var b=a(this),c=b.c
 losest(".form-group"),e="undefined"==typeof b[0].checkValidity||b[0].checkValidity();""===b.val()?c.addClass("is-empty"):c.removeClass("is-empty"),d&&(e?c.removeClass("has-error"):c.addClass("has-error"))}).on("focus",".form-control, .form-group.is-fileinput",function(){c(this)}).on("blur",".form-control, .form-group.is-fileinput",function(){e(this)}).on("change",".form-group input",function(){var b=a(this);if("file"!=b.attr("type")){var c=b.closest(".form-group"),d=b.val();d?c.removeClass("is-empty"):c.addClass("is-empty")}}).on("change",".form-group.is-fileinput input[type='file']",function(){var b=a(this),c=b.closest(".form-group"),d="";a.each(this.files,function(a,b){d+=b.name+", "}),d=d.substring(0,d.length-2),d?c.removeClass("is-empty"):c.addClass("is-empty"),c.find("input.form-control[readonly]").val(d)})},ripples:function(b){a(b?b:this.options.withRipples).ripples()},autofill:function(){var b=setInterval(function(){a("input[type!=checkbox]").each(function(){var b=a(this);b.v
 al()&&b.val()!==b.attr("value")&&b.trigger("change")})},100);setTimeout(function(){clearInterval(b)},1e4)},attachAutofillEventHandlers:function(){var b;a(document).on("focus","input",function(){var c=a(this).parents("form").find("input").not("[type=file]");b=setInterval(function(){c.each(function(){var b=a(this);b.val()!==b.attr("value")&&b.trigger("change")})},100)}).on("blur",".form-group input",function(){clearInterval(b)})},init:function(b){this.options=a.extend({},this.options,b);var c=a(document);a.fn.ripples&&this.options.ripples&&this.ripples(),this.options.input&&(this.input(),this.attachInputEventHandlers()),this.options.checkbox&&this.checkbox(),this.options.togglebutton&&this.togglebutton(),this.options.radio&&this.radio(),this.options.autofill&&(this.autofill(),this.attachAutofillEventHandlers()),document.arrive&&this.options.arrive&&(a.fn.ripples&&this.options.ripples&&c.arrive(this.options.withRipples,function(){a.material.ripples(a(this))}),this.options.input&&c.arri
 ve(this.options.inputElements,function(){a.material.input(a(this))}),this.options.checkbox&&c.arrive(this.options.checkboxElements,function(){a.material.checkbox(a(this))}),this.options.radio&&c.arrive(this.options.radioElements,function(){a.material.radio(a(this))}),this.options.togglebutton&&c.arrive(this.options.togglebuttonElements,function(){a.material.togglebutton(a(this))}))}}}(jQuery);
+//# sourceMappingURL=material.min.js.map
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js.map b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..8b76b1f
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/material.min.js.map
@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"sources":["material.js"],"names":["$","_isChar","evt","which","ctrlKey","metaKey","altKey","_addFormGroupFocus","element","$element","prop","closest","addClass","_toggleTypeFocus","$input","hover","$i","this","find","_removeFormGroupFocus","removeClass","expr","notmdproc","obj","data","material","options","validate","input","ripples","checkbox","togglebutton","radio","arrive","autofill","withRipples","join","inputElements","checkboxElements","togglebuttonElements","radioElements","selector","filter","after","each","$formGroup","length","attr","wrap","removeAttr","legacySizes","input-lg","input-sm","legacySize","standardSize","hasClass","placeholder","id","forAttribute","val","append","attachInputEventHandlers","document","on","blur","e","isValid","checkValidity","value","files","i","file","name","substring","loading","setInterval","$this","trigger","setTimeout","clearInterval","attachAutofillEventHandlers","focused","$inputs","parents","not","init","extend","$document"
 ,"fn","jQuery"],"mappings":"CAEA,SAAWA,GAUT,QAASC,GAAQC,GACf,MAAwB,mBAAbA,GAAIC,OACN,EACsB,gBAAbD,GAAIC,OAAqBD,EAAIC,MAAQ,GAElDD,EAAIE,UACDF,EAAIG,UACJH,EAAII,QACQ,GAAbJ,EAAIC,OACS,GAAbD,EAAIC,OACS,IAAbD,EAAIC,OACS,IAAbD,EAAIC,OACS,IAAbD,EAAIC,OACS,IAAbD,EAAIC,OACS,IAAbD,EAAIC,OAGJ,EAGT,QAASI,GAAmBC,GAC1B,GAAIC,GAAWT,EAAEQ,EACZC,GAASC,KAAK,aACjBD,EAASE,QAAQ,eAAeC,SAAS,cAI7C,QAASC,GAAiBC,GACxBA,EAAOH,QAAQ,SAASI,MAAM,WAC5B,GAAIC,GAAKhB,EAAEiB,MAAMC,KAAK,QACjBF,GAAGN,KAAK,aACXH,EAAmBS,IAEpB,WACDG,EAAsBnB,EAAEiB,MAAMC,KAAK,YAIvC,QAASC,GAAsBX,GAC7BR,EAAEQ,GAASG,QAAQ,eAAeS,YAAY,cA/ChDpB,EAAEqB,KAAK,KAAKC,UAAY,SAAUC,GAChC,MAAIvB,GAAEuB,GAAKC,KAAK,WACP,GAEA,GA8CXxB,EAAEyB,UACAC,SAEEC,UAAY,EACZC,OAAS,EACTC,SAAW,EACXC,UAAY,EACZC,cAAgB,EAChBC,OAAS,EACTC,QAAU,EACVC,UAAY,EAEZC,aACE,sBACA,cACA,gCACA,mBACA,kCACA,cACA,oEACAC,KAAK,KACPC,cAAiB,iEACjBC,iBAAoB,2CACpBC,qBAAwB,+CACxBC,cAAiB,sCAEnBV,SAAY,SAAUW,GAEpB,GAAI3B,GAASd,EAAE,EAAayC,EAAWxB,KAAKS,QAAQY,kBACjDI,OAAO,cACPlB,KAAK,UAAU,GACfmB,MAAM,qEAE
 T9B,GAAiBC,IAEnBiB,aAAgB,SAAUU,GAExB,GAAI3B,GAASd,EAAE,EAAayC,EAAWxB,KAAKS,QAAQa,sBACjDG,OAAO,cACPlB,KAAK,UAAU,GACfmB,MAAM,+BAET9B,GAAiBC,IAEnBkB,MAAS,SAAUS,GAEjB,GAAI3B,GAASd,EAAE,EAAayC,EAAWxB,KAAKS,QAAQc,eACjDE,OAAO,cACPlB,KAAK,UAAU,GACfmB,MAAM,0DAET9B,GAAiBC,IAEnBc,MAAS,SAAUa,GACjBzC,EAAE,EAAayC,EAAWxB,KAAKS,QAAQW,eACpCK,OAAO,cACPlB,KAAK,UAAU,GACfoB,KAAK,WACJ,GAAI9B,GAASd,EAAEiB,MAGX4B,EAAa/B,EAAOH,QAAQ,cACN,KAAtBkC,EAAWC,QAAwC,WAAxBhC,EAAOiC,KAAK,SAAyBjC,EAAOiC,KAAK,YAC9EjC,EAAOkC,KAAK,kCACZH,EAAa/B,EAAOH,QAAQ,gBAI1BG,EAAOiC,KAAK,eACdjC,EAAO6B,MAAM,yBAA2B7B,EAAOiC,KAAK,aAAe,QACnEjC,EAAOmC,WAAW,aAIpB,IAAIC,IACFC,WAAY,gBACZC,WAAY,gBAUd,IARApD,EAAE4C,KAAKM,EAAa,SAAUG,EAAYC,GACpCxC,EAAOyC,SAASF,KAClBvC,EAAOM,YAAYiC,GACnBR,EAAWjC,SAAS0C,MAKpBxC,EAAOyC,SAAS,kBAAmB,CACrC,GAAIC,GAAc1C,EAAOiC,KAAK,cAC9BjC,GAAOiC,KAAK,cAAe,MAAM3B,YAAY,iBAC7C,IAAIqC,GAAK3C,EAAOiC,KAAK,MACjBW,EAAe,EACfD,KACFC,EAAe,QAAUD,EAAK,KAEhCZ,EAAWjC,SAAS,kBACpBE,EAAO6B,MAAM,UAAYe,EAAe,yBAA2BF,EAAc,aAI9D,OAAjB1C,EAAO6
 C,OAAkC,aAAhB7C,EAAO6C,OAAyC,KAAjB7C,EAAO6C,QACjEd,EAAWjC,SAAS,YAItBiC,EAAWe,OAAO,wCAGdf,EAAW3B,KAAK,oBAAoB4B,OAAS,GAC/CD,EAAWjC,SAAS,mBAI5BiD,yBAA4B,WAC1B,GAAIlC,GAAWV,KAAKS,QAAQC,QAE5B3B,GAAE8D,UACCC,GAAG,SAAU,iCAAkC,WAC9C/D,EAAEiB,MAAM+C,SAETD,GAAG,gBAAiB,gBAAiB,SAAUE,GAC1ChE,EAAQgE,IACVjE,EAAEiB,MAAMN,QAAQ,eAAeS,YAAY,cAG9C2C,GAAG,eAAgB,gBAAiB,WACnC,GAAIjD,GAASd,EAAEiB,MACX4B,EAAa/B,EAAOH,QAAQ,eAC5BuD,EAA8C,mBAA5BpD,GAAO,GAAGqD,eAAiCrD,EAAO,GAAGqD,eAEtD,MAAjBrD,EAAO6C,MACTd,EAAWjC,SAAS,YAGpBiC,EAAWzB,YAAY,YASrBO,IACEuC,EACFrB,EAAWzB,YAAY,aAGvByB,EAAWjC,SAAS,gBAIzBmD,GAAG,QAAS,0CAA2C,WACtDxD,EAAmBU,QAEpB8C,GAAG,OAAQ,0CAA2C,WACrD5C,EAAsBF,QAIvB8C,GAAG,SAAU,oBAAqB,WACjC,GAAIjD,GAASd,EAAEiB,KACf,IAA2B,QAAvBH,EAAOiC,KAAK,QAAhB,CAIA,GAAIF,GAAa/B,EAAOH,QAAQ,eAC5ByD,EAAQtD,EAAO6C,KACfS,GACFvB,EAAWzB,YAAY,YAEvByB,EAAWjC,SAAS,eAIvBmD,GAAG,SAAU,8CAA+C,WAC3D,GAAIjD,GAASd,EAAEiB,MACX4B,EAAa/B,EAAOH,QAAQ,eAC5ByD,EAAQ,EACZpE,GAAE4C,KAAK3B,KAAKoD,MAAO,SAAUC,EAAGC,GAC9BH,GAASG,EAAKC,KAAO,OAEvBJ,E
 AAQA,EAAMK,UAAU,EAAGL,EAAMtB,OAAS,GACtCsB,EACFvB,EAAWzB,YAAY,YAEvByB,EAAWjC,SAAS,YAEtBiC,EAAW3B,KAAK,gCAAgCyC,IAAIS,MAG1DvC,QAAW,SAAUY,GACnBzC,EAAE,EAAayC,EAAWxB,KAAKS,QAAQS,aAAaN,WAEtDK,SAAY,WAEV,GAAIwC,GAAUC,YAAY,WACxB3E,EAAE,yBAAyB4C,KAAK,WAC9B,GAAIgC,GAAQ5E,EAAEiB,KACV2D,GAAMjB,OAASiB,EAAMjB,QAAUiB,EAAM7B,KAAK,UAC5C6B,EAAMC,QAAQ,aAGjB,IAGHC,YAAW,WACTC,cAAcL,IACb,MAELM,4BAA+B,WAE7B,GAAIC,EACJjF,GAAE8D,UACCC,GAAG,QAAS,QAAS,WACpB,GAAImB,GAAUlF,EAAEiB,MAAMkE,QAAQ,QAAQjE,KAAK,SAASkE,IAAI,cACxDH,GAAUN,YAAY,WACpBO,EAAQtC,KAAK,WACX,GAAIgC,GAAQ5E,EAAEiB,KACV2D,GAAMjB,QAAUiB,EAAM7B,KAAK,UAC7B6B,EAAMC,QAAQ,aAGjB,OAEJd,GAAG,OAAQ,oBAAqB,WAC/BgB,cAAcE,MAGpBI,KAAQ,SAAU3D,GAChBT,KAAKS,QAAU1B,EAAEsF,UAAWrE,KAAKS,QAASA,EAC1C,IAAI6D,GAAYvF,EAAE8D,SAEd9D,GAAEwF,GAAG3D,SAAWZ,KAAKS,QAAQG,SAC/BZ,KAAKY,UAEHZ,KAAKS,QAAQE,QACfX,KAAKW,QACLX,KAAK4C,4BAEH5C,KAAKS,QAAQI,UACfb,KAAKa,WAEHb,KAAKS,QAAQK,cACfd,KAAKc,eAEHd,KAAKS,QAAQM,OACff,KAAKe,QAEHf,KAAKS,QAAQQ,WACfjB,KAAKiB,WACLjB,KAAK+D,+BAGHlB,SAAS7B,QAAUhB,
 KAAKS,QAAQO,SAC9BjC,EAAEwF,GAAG3D,SAAWZ,KAAKS,QAAQG,SAC/B0D,EAAUtD,OAAOhB,KAAKS,QAAQS,YAAa,WACzCnC,EAAEyB,SAASI,QAAQ7B,EAAEiB,SAGrBA,KAAKS,QAAQE,OACf2D,EAAUtD,OAAOhB,KAAKS,QAAQW,cAAe,WAC3CrC,EAAEyB,SAASG,MAAM5B,EAAEiB,SAGnBA,KAAKS,QAAQI,UACfyD,EAAUtD,OAAOhB,KAAKS,QAAQY,iBAAkB,WAC9CtC,EAAEyB,SAASK,SAAS9B,EAAEiB,SAGtBA,KAAKS,QAAQM,OACfuD,EAAUtD,OAAOhB,KAAKS,QAAQc,cAAe,WAC3CxC,EAAEyB,SAASO,MAAMhC,EAAEiB,SAGnBA,KAAKS,QAAQK,cACfwD,EAAUtD,OAAOhB,KAAKS,QAAQa,qBAAsB,WAClDvC,EAAEyB,SAASM,aAAa/B,EAAEiB,aAQnCwE","file":"material.min.js"}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.js b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.js
new file mode 100644
index 0000000..82b6788
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.js
@@ -0,0 +1,324 @@
+/* Copyright 2014+, Federico Zivolo, LICENSE at https://github.com/FezVrasta/bootstrap-material-design/blob/master/LICENSE.md */
+/* globals jQuery, navigator */
+
+(function($, window, document, undefined) {
+
+ "use strict";
+
+ /**
+  * Define the name of the plugin
+  */
+ var ripples = "ripples";
+
+
+ /**
+  * Get an instance of the plugin
+  */
+ var self = null;
+
+
+ /**
+  * Define the defaults of the plugin
+  */
+ var defaults = {};
+
+
+ /**
+  * Create the main plugin function
+  */
+ function Ripples(element, options) {
+  self = this;
+
+  this.element = $(element);
+
+  this.options = $.extend({}, defaults, options);
+
+  this._defaults = defaults;
+  this._name = ripples;
+
+  this.init();
+ }
+
+
+ /**
+  * Initialize the plugin
+  */
+ Ripples.prototype.init = function() {
+  var $element = this.element;
+
+  $element.on("mousedown touchstart", function(event) {
+   /**
+    * Verify if the user is just touching on a device and return if so
+    */
+   if(self.isTouch() && event.type === "mousedown") {
+    return;
+   }
+
+
+   /**
+    * Verify if the current element already has a ripple wrapper element and
+    * creates if it doesn't
+    */
+   if(!($element.find(".ripple-container").length)) {
+    $element.append("<div class=\"ripple-container\"></div>");
+   }
+
+
+   /**
+    * Find the ripple wrapper
+    */
+   var $wrapper = $element.children(".ripple-container");
+
+
+   /**
+    * Get relY and relX positions
+    */
+   var relY = self.getRelY($wrapper, event);
+   var relX = self.getRelX($wrapper, event);
+
+
+   /**
+    * If relY and/or relX are false, return the event
+    */
+   if(!relY && !relX) {
+    return;
+   }
+
+
+   /**
+    * Get the ripple color
+    */
+   var rippleColor = self.getRipplesColor($element);
+
+
+   /**
+    * Create the ripple element
+    */
+   var $ripple = $("<div></div>");
+
+   $ripple
+   .addClass("ripple")
+   .css({
+    "left": relX,
+    "top": relY,
+    "background-color": rippleColor
+   });
+
+
+   /**
+    * Append the ripple to the wrapper
+    */
+   $wrapper.append($ripple);
+
+
+   /**
+    * Make sure the ripple has the styles applied (ugly hack but it works)
+    */
+   (function() { return window.getComputedStyle($ripple[0]).opacity; })();
+
+
+   /**
+    * Turn on the ripple animation
+    */
+   self.rippleOn($element, $ripple);
+
+
+   /**
+    * Call the rippleEnd function when the transition "on" ends
+    */
+   setTimeout(function() {
+    self.rippleEnd($ripple);
+   }, 500);
+
+
+   /**
+    * Detect when the user leaves the element
+    */
+   $element.on("mouseup mouseleave touchend", function() {
+    $ripple.data("mousedown", "off");
+
+    if($ripple.data("animating") === "off") {
+     self.rippleOut($ripple);
+    }
+   });
+
+  });
+ };
+
+
+ /**
+  * Get the new size based on the element height/width and the ripple width
+  */
+ Ripples.prototype.getNewSize = function($element, $ripple) {
+
+  return (Math.max($element.outerWidth(), $element.outerHeight()) / $ripple.outerWidth()) * 2.5;
+ };
+
+
+ /**
+  * Get the relX
+  */
+ Ripples.prototype.getRelX = function($wrapper, event) {
+  var wrapperOffset = $wrapper.offset();
+
+  if(!self.isTouch()) {
+   /**
+    * Get the mouse position relative to the ripple wrapper
+    */
+   return event.pageX - wrapperOffset.left;
+  } else {
+   /**
+    * Make sure the user is using only one finger and then get the touch
+    * position relative to the ripple wrapper
+    */
+   event = event.originalEvent;
+
+   if(event.touches.length === 1) {
+    return event.touches[0].pageX - wrapperOffset.left;
+   }
+
+   return false;
+  }
+ };
+
+
+ /**
+  * Get the relY
+  */
+ Ripples.prototype.getRelY = function($wrapper, event) {
+  var wrapperOffset = $wrapper.offset();
+
+  if(!self.isTouch()) {
+   /**
+    * Get the mouse position relative to the ripple wrapper
+    */
+   return event.pageY - wrapperOffset.top;
+  } else {
+   /**
+    * Make sure the user is using only one finger and then get the touch
+    * position relative to the ripple wrapper
+    */
+   event = event.originalEvent;
+
+   if(event.touches.length === 1) {
+    return event.touches[0].pageY - wrapperOffset.top;
+   }
+
+   return false;
+  }
+ };
+
+
+ /**
+  * Get the ripple color
+  */
+ Ripples.prototype.getRipplesColor = function($element) {
+
+  var color = $element.data("ripple-color") ? $element.data("ripple-color") : window.getComputedStyle($element[0]).color;
+
+  return color;
+ };
+
+
+ /**
+  * Verify if the client browser has transistion support
+  */
+ Ripples.prototype.hasTransitionSupport = function() {
+  var thisBody = document.body || document.documentElement;
+  var thisStyle = thisBody.style;
+
+  var support = (
+   thisStyle.transition !== undefined ||
+   thisStyle.WebkitTransition !== undefined ||
+   thisStyle.MozTransition !== undefined ||
+   thisStyle.MsTransition !== undefined ||
+   thisStyle.OTransition !== undefined
+  );
+
+  return support;
+ };
+
+
+ /**
+  * Verify if the client is using a mobile device
+  */
+ Ripples.prototype.isTouch = function() {
+  return /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent);
+ };
+
+
+ /**
+  * End the animation of the ripple
+  */
+ Ripples.prototype.rippleEnd = function($ripple) {
+  $ripple.data("animating", "off");
+
+  if($ripple.data("mousedown") === "off") {
+   self.rippleOut($ripple);
+  }
+ };
+
+
+ /**
+  * Turn off the ripple effect
+  */
+ Ripples.prototype.rippleOut = function($ripple) {
+  $ripple.off();
+
+  if(self.hasTransitionSupport()) {
+   $ripple.addClass("ripple-out");
+  } else {
+   $ripple.animate({"opacity": 0}, 100, function() {
+    $ripple.trigger("transitionend");
+   });
+  }
+
+  $ripple.on("transitionend webkitTransitionEnd oTransitionEnd MSTransitionEnd", function() {
+   $ripple.remove();
+  });
+ };
+
+
+ /**
+  * Turn on the ripple effect
+  */
+ Ripples.prototype.rippleOn = function($element, $ripple) {
+  var size = self.getNewSize($element, $ripple);
+
+  if(self.hasTransitionSupport()) {
+   $ripple
+   .css({
+    "-ms-transform": "scale(" + size + ")",
+    "-moz-transform": "scale(" + size + ")",
+    "-webkit-transform": "scale(" + size + ")",
+    "transform": "scale(" + size + ")"
+   })
+   .addClass("ripple-on")
+   .data("animating", "on")
+   .data("mousedown", "on");
+  } else {
+   $ripple.animate({
+    "width": Math.max($element.outerWidth(), $element.outerHeight()) * 2,
+    "height": Math.max($element.outerWidth(), $element.outerHeight()) * 2,
+    "margin-left": Math.max($element.outerWidth(), $element.outerHeight()) * (-1),
+    "margin-top": Math.max($element.outerWidth(), $element.outerHeight()) * (-1),
+    "opacity": 0.2
+   }, 500, function() {
+    $ripple.trigger("transitionend");
+   });
+  }
+ };
+
+
+ /**
+  * Create the jquery plugin function
+  */
+ $.fn.ripples = function(options) {
+  return this.each(function() {
+   if(!$.data(this, "plugin_" + ripples)) {
+    $.data(this, "plugin_" + ripples, new Ripples(this, options));
+   }
+  });
+ };
+
+})(jQuery, window, document);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js
new file mode 100644
index 0000000..5c01e4c
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js
@@ -0,0 +1,2 @@
+!function(a,b,c,d){"use strict";function e(b,c){g=this,this.element=a(b),this.options=a.extend({},h,c),this._defaults=h,this._name=f,this.init()}var f="ripples",g=null,h={};e.prototype.init=function(){var c=this.element;c.on("mousedown touchstart",function(d){if(!g.isTouch()||"mousedown"!==d.type){c.find(".ripple-container").length||c.append('<div class="ripple-container"></div>');var e=c.children(".ripple-container"),f=g.getRelY(e,d),h=g.getRelX(e,d);if(f||h){var i=g.getRipplesColor(c),j=a("<div></div>");j.addClass("ripple").css({left:h,top:f,"background-color":i}),e.append(j),function(){return b.getComputedStyle(j[0]).opacity}(),g.rippleOn(c,j),setTimeout(function(){g.rippleEnd(j)},500),c.on("mouseup mouseleave touchend",function(){j.data("mousedown","off"),"off"===j.data("animating")&&g.rippleOut(j)})}}})},e.prototype.getNewSize=function(a,b){return Math.max(a.outerWidth(),a.outerHeight())/b.outerWidth()*2.5},e.prototype.getRelX=function(a,b){var c=a.offset();return g.isTouch()?(
 b=b.originalEvent,1===b.touches.length?b.touches[0].pageX-c.left:!1):b.pageX-c.left},e.prototype.getRelY=function(a,b){var c=a.offset();return g.isTouch()?(b=b.originalEvent,1===b.touches.length?b.touches[0].pageY-c.top:!1):b.pageY-c.top},e.prototype.getRipplesColor=function(a){var c=a.data("ripple-color")?a.data("ripple-color"):b.getComputedStyle(a[0]).color;return c},e.prototype.hasTransitionSupport=function(){var a=c.body||c.documentElement,b=a.style,e=b.transition!==d||b.WebkitTransition!==d||b.MozTransition!==d||b.MsTransition!==d||b.OTransition!==d;return e},e.prototype.isTouch=function(){return/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)},e.prototype.rippleEnd=function(a){a.data("animating","off"),"off"===a.data("mousedown")&&g.rippleOut(a)},e.prototype.rippleOut=function(a){a.off(),g.hasTransitionSupport()?a.addClass("ripple-out"):a.animate({opacity:0},100,function(){a.trigger("transitionend")}),a.on("transitionend webkitTransiti
 onEnd oTransitionEnd MSTransitionEnd",function(){a.remove()})},e.prototype.rippleOn=function(a,b){var c=g.getNewSize(a,b);g.hasTransitionSupport()?b.css({"-ms-transform":"scale("+c+")","-moz-transform":"scale("+c+")","-webkit-transform":"scale("+c+")",transform:"scale("+c+")"}).addClass("ripple-on").data("animating","on").data("mousedown","on"):b.animate({width:2*Math.max(a.outerWidth(),a.outerHeight()),height:2*Math.max(a.outerWidth(),a.outerHeight()),"margin-left":-1*Math.max(a.outerWidth(),a.outerHeight()),"margin-top":-1*Math.max(a.outerWidth(),a.outerHeight()),opacity:.2},500,function(){b.trigger("transitionend")})},a.fn.ripples=function(b){return this.each(function(){a.data(this,"plugin_"+f)||a.data(this,"plugin_"+f,new e(this,b))})}}(jQuery,window,document);
+//# sourceMappingURL=ripples.min.js.map
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js.map b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..90f6436
--- /dev/null
+++ b/assets/themes/apache/bootstrap-material-design-0.5.9/js/ripples.min.js.map
@@ -0,0 +1 @@
+{"version":3,"sources":["ripples.js"],"names":["$","window","document","undefined","Ripples","element","options","self","this","extend","defaults","_defaults","_name","ripples","init","prototype","$element","on","event","isTouch","type","find","append","$wrapper","children","relY","getRelY","relX","getRelX","rippleColor","getRipplesColor","$ripple","addClass","css","left","top","background-color","getComputedStyle","opacity","rippleOn","setTimeout","rippleEnd","data","rippleOut","getNewSize","Math","max","outerWidth","outerHeight","wrapperOffset","offset","originalEvent","touches","length","pageX","pageY","color","hasTransitionSupport","thisBody","body","documentElement","thisStyle","style","support","transition","WebkitTransition","MozTransition","MsTransition","OTransition","test","navigator","userAgent","off","animate","trigger","remove","size","-ms-transform","-moz-transform","-webkit-transform","transform","width","height","margin-left","margin-top","fn","each","jQuery"],"mappi
 ngs":"CAGA,SAAUA,EAAGC,EAAQC,EAAUC,GAE7B,YAuBA,SAASC,GAAQC,EAASC,GACxBC,EAAOC,KAEPA,KAAKH,QAAUL,EAAEK,GAEjBG,KAAKF,QAAUN,EAAES,UAAWC,EAAUJ,GAEtCE,KAAKG,UAAYD,EACjBF,KAAKI,MAAQC,EAEbL,KAAKM,OA5BP,GAAID,GAAU,UAMVN,EAAO,KAMPG,IAuBJN,GAAQW,UAAUD,KAAO,WACvB,GAAIE,GAAYR,KAAKH,OAErBW,GAASC,GAAG,uBAAwB,SAASC,GAI3C,IAAGX,EAAKY,WAA4B,cAAfD,EAAME,KAA3B,CASKJ,EAASK,KAAK,qBAA2B,QAC5CL,EAASM,OAAO,uCAOlB,IAAIC,GAAWP,EAASQ,SAAS,qBAM7BC,EAAOlB,EAAKmB,QAAQH,EAAUL,GAC9BS,EAAOpB,EAAKqB,QAAQL,EAAUL,EAMlC,IAAIO,GAASE,EAAb,CAQA,GAAIE,GAActB,EAAKuB,gBAAgBd,GAMnCe,EAAU/B,EAAE,cAEhB+B,GACCC,SAAS,UACTC,KACCC,KAAQP,EACRQ,IAAOV,EACPW,mBAAoBP,IAOtBN,EAASD,OAAOS,GAMhB,WAAc,MAAO9B,GAAOoC,iBAAiBN,EAAQ,IAAIO,WAMzD/B,EAAKgC,SAASvB,EAAUe,GAMxBS,WAAW,WACTjC,EAAKkC,UAAUV,IACd,KAMHf,EAASC,GAAG,8BAA+B,WACzCc,EAAQW,KAAK,YAAa,OAEO,QAA9BX,EAAQW,KAAK,cACdnC,EAAKoC,UAAUZ,UAWvB3B,EAAQW,UAAU6B,WAAa,SAAS5B,EAAUe,GAEhD,MAAQc,MAAKC,IAAI9B,EAAS+B,aAAc/B,EAASgC,eAAiBjB,EAAQgB,aAAgB,KAO5F3C,EAAQW,UAAUa,QAAU,SAASL,EAAWL,GAC9C,GAAI+B,GA
 AgB1B,EAAS2B,QAE7B,OAAI3C,GAAKY,WAUPD,EAAQA,EAAMiC,cAEc,IAAzBjC,EAAMkC,QAAQC,OACRnC,EAAMkC,QAAQ,GAAGE,MAAQL,EAAcf,MAGzC,GAZAhB,EAAMoC,MAAQL,EAAcf,MAoBvC9B,EAAQW,UAAUW,QAAU,SAASH,EAAUL,GAC7C,GAAI+B,GAAgB1B,EAAS2B,QAE7B,OAAI3C,GAAKY,WAUPD,EAAQA,EAAMiC,cAEc,IAAzBjC,EAAMkC,QAAQC,OACRnC,EAAMkC,QAAQ,GAAGG,MAAQN,EAAcd,KAGzC,GAZAjB,EAAMqC,MAAQN,EAAcd,KAoBvC/B,EAAQW,UAAUe,gBAAkB,SAASd,GAE3C,GAAIwC,GAAQxC,EAAS0B,KAAK,gBAAkB1B,EAAS0B,KAAK,gBAAkBzC,EAAOoC,iBAAiBrB,EAAS,IAAIwC,KAEjH,OAAOA,IAOTpD,EAAQW,UAAU0C,qBAAuB,WACvC,GAAIC,GAAYxD,EAASyD,MAAQzD,EAAS0D,gBACtCC,EAAYH,EAASI,MAErBC,EACFF,EAAUG,aAAe7D,GACzB0D,EAAUI,mBAAqB9D,GAC/B0D,EAAUK,gBAAkB/D,GAC5B0D,EAAUM,eAAiBhE,GAC3B0D,EAAUO,cAAgBjE,CAG5B,OAAO4D,IAOT3D,EAAQW,UAAUI,QAAU,WAC1B,MAAO,iEAAiEkD,KAAKC,UAAUC,YAOzFnE,EAAQW,UAAU0B,UAAY,SAASV,GACrCA,EAAQW,KAAK,YAAa,OAEO,QAA9BX,EAAQW,KAAK,cACdnC,EAAKoC,UAAUZ,IAQnB3B,EAAQW,UAAU4B,UAAY,SAASZ,GACrCA,EAAQyC,MAELjE,EAAKkD,uBACN1B,EAAQC,SAAS,cAEjBD,EAAQ0C,SAASnC,QAAW,GAAI,IAAK,WACnCP,EAAQ2C,QAAQ,mBAIpB3C,EAA
 Qd,GAAG,mEAAoE,WAC7Ec,EAAQ4C,YAQZvE,EAAQW,UAAUwB,SAAW,SAASvB,EAAUe,GAC9C,GAAI6C,GAAOrE,EAAKqC,WAAW5B,EAAUe,EAElCxB,GAAKkD,uBACN1B,EACCE,KACC4C,gBAAiB,SAAWD,EAAO,IACnCE,iBAAkB,SAAWF,EAAO,IACpCG,oBAAqB,SAAWH,EAAO,IACvCI,UAAa,SAAWJ,EAAO,MAEhC5C,SAAS,aACTU,KAAK,YAAa,MAClBA,KAAK,YAAa,MAEnBX,EAAQ0C,SACNQ,MAAmE,EAA1DpC,KAAKC,IAAI9B,EAAS+B,aAAc/B,EAASgC,eAClDkC,OAAoE,EAA1DrC,KAAKC,IAAI9B,EAAS+B,aAAc/B,EAASgC,eACnDmC,cAAyE,GAA1DtC,KAAKC,IAAI9B,EAAS+B,aAAc/B,EAASgC,eACxDoC,aAAwE,GAA1DvC,KAAKC,IAAI9B,EAAS+B,aAAc/B,EAASgC,eACvDV,QAAW,IACV,IAAK,WACNP,EAAQ2C,QAAQ,oBAStB1E,EAAEqF,GAAGxE,QAAU,SAASP,GACtB,MAAOE,MAAK8E,KAAK,WACXtF,EAAE0C,KAAKlC,KAAM,UAAYK,IAC3Bb,EAAE0C,KAAKlC,KAAM,UAAYK,EAAS,GAAIT,GAAQI,KAAMF,QAKzDiF,OAAQtF,OAAQC","file":"ripples.min.js"}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-toree-website/blob/ec6388b9/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/index.md b/index.md
index 89a8849..6f5e87a 100644
--- a/index.md
+++ b/index.md
@@ -9,7 +9,6 @@ tagline: Apache Project !
 
 ## Apache Toree
 
-
 ### How to enable an interactive application against Apache Spark?
 
 There are several options to communicate with a Spark cluster, but none


Mime
View raw message