ws-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nico.heij...@achmea.nl
Subject Fatal error parsing XML
Date Fri, 15 Feb 2002 07:57:02 GMT
Hi,
I'm testing a small XML-RPC implementation (Apache) that uses the MinMl
parser
and get : 'Fatal error parsing XML: unexpected end of file found'

The client :

try {
   Object result = client.execute ("year.allMonths", vec);

the server contains :

webserver.addHandler ("year",Year.class);

the class :

public class Year
{
  public static String[] allMonths(int month)
  {
      return months;
  }

private final static String[] months = {"Januari", "Februari", "Maart",
"April", "Mei","Juni", "Juli", "Augustus", "September",
"Oktober","November",
"December"};
}

Any idea ?
Nico Heijnen
********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************

Mime
View raw message