ws-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nico.heij...@achmea.nl
Subject Nico Heijnen/CB/Achmea is niet aanwezig
Date Mon, 17 Oct 2005 05:01:44 GMT
Ik ben afwezig vanaf  13-10-2005 en ik ben niet eerder terug dan
24-10-2005.

Ik reageer zo snel mogelijk op uw bericht********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************


Mime
View raw message